Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 014003 11052722 na godz. na dobę w sumie
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego - ebook/pdf
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4872-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia dotyczy problematyki interpretacji prawa karnego materialnego. Autor za najbardziej przydatną do tego celu uznał derywacyjną koncepcję wykładni przewidującą przeprowadzenie procesu interpretacji każdego przepisu przez wszystkie typy dyrektyw.  Dostrzec można także wyraźną tendencję w kierunku jej uwzględniania w judykaturze Sądu Najwyższego.

Praca oparta jest na bogatym materiale empirycznym obejmującym uchwały i orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego wydane na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r.  Przedstawia ona dyrektywy wykładni wykorzystane przez Sąd Najwyższy przy rozstrzyganiu  poszczególnych przypadków interpretacyjnych oraz wskazuje na częste stosowanie modelu wykładni opartego na odrzuceniu zasad clara non sunt interpretanda i prymatu wykładni językowej rozumianej jako pierwszeństwo wyboru językowego znaczenia. Opracowanie niniejsze obejmuje także teoretycznoprawną charakterystykę dyrektyw i koncepcji wykładni oraz porusza istotne z punktu widzenia interpretacji przepisów prawa karnego problemy, jak granice wykładni, wykładnia na korzyść oskarżonego i zagadnienie nieświadomości wykładni ujmowanej w kategoriach błędu co do prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO PIOTR  WIATROWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR WIATROWSKI • DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO PIOTR WIATROWSKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Dr hab. Barbara Nita-Światłowska Dr hab. Janusz Raglewski Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4871-1 ISBN e-book 978-83-255-4872-8 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................... Wykaz literatury.................................................................................................. II XI Wykaz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego .................................. XXX Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego .........................................................XXXII Wprowadzenie ...................................................................................................... XLIII Rozdział I. Dyrektywy i koncepcje wykładni prawa karnego ..... §.1.. Dyrektywy.wykładni.i.ich.rodzaje.................................................... I..Pojęcie.dyrektyw.wykładni...................................................... . . II..Dyrektywy.językowe.semantyczne.wykładni................... . III..Dyrektywy.językowe.systematyczne.wykładni................ . I..Dyrektywy.systemowe.sensu largo.wykładni.................. . ..Dyrektywy.funkcjonalne.sensu largo.wykładni.............. . I..Dyrektywy.historyczne.wykładni.......................................... §.2.. Koncepcja.klaryfikacyjna.wykładni................................................. §.3.. Koncepcja.derywacyjna.wykładni.................................................... Rozdział II. Dyrektywy wykładni w praktyce interpretacyjnej Sądu Najwyższego w sprawach karnych..... §.1.. Dyrektywy.językowe.semantyczne.wykładni.............................. I..Dyrektywa.języka.prawnego.i.prawniczego...................... . . II..Dyrektywa.języka.specjalnego.nieprawniczego.............. . III..Dyrektywa.języka.powszechnego.......................................... . I..Dyrektywa.lege non distinguente.......................................... §.2.. Dyrektywy.językowe.systematyczne.wykładni........................... I..Dyrektywa.uwzględniania.kontekstu................................... . II..Dyrektywa.zakazu.wykładni.homonimicznej................... . . III..Dyrektywa.zakazu.wykładni.synonimicznej..................... . I..Dyrektywa.zakazu.wykładni.per non est............................ . ..Dyrektywa.uwzględniania.systematyki.aktu. 1 1 1 3 12 15 26 33 35 47 59 59 59 71 84 93 94 94 105 109 115 prawnego.(a rubrica)................................................................. 117  Spis treści §.3.. Dyrektywy.systemowe.sensu largo.wykładni............................. 119 . I..Dyrektywy.wykładni.w.zgodzie.z.prawem. międzynarodowym.i.unijnym................................................. . II..Dyrektywa.zachowania.spójności.systemowej................. . III..Dyrektywa.zachowania.zupełności.systemu..................... . I..Dyrektywa.interpretacji.zgodnie.z.zasadami.prawa....... §.4.. Dyrektywy.funkcjonalne.sensu largo.wykładni......................... I..Dyrektywa.uwzględniania.konsekwencji.regulacji. normatywnej.................................................................................. II..Dyrektywa.celowościowa.wykładni..................................... . . III..Dyrektywa.aksjologiczna.sensu stricto.wykładni............ §.5.. Dyrektywy.historyczne.wykładni..................................................... I..Dyrektywa.ewolucyjna.wykładni.w.wersji.językowej..... II..Dyrektywa.ewolucyjna.wykładni.w.wersji. . . 119 123 134 137 153 153 163 174 185 185 pozajęzykowej................................................................................ 188 Rozdział III. Model holistyczny wykładni prawa karnego w judykaturze Sądu Najwyższego ...................................................... §.1.. Wspieranie.dyrektyw.językowych.przez.dyrektywy. 193 pozajęzykowe............................................................................................ 193 §.2.. Wspieranie.dyrektyw.systemowych.przez.dyrektywy. pozajęzykowe............................................................................................ §.3.. Rozstrzyganie.konfliktów.hipotez.interpretacyjnych.............. §.4.. Niezastosowanie.modelu.holistycznego.wykładni.i.jego. 236 242 konsekwencje.interpretacyjne........................................................... 246 Rozdział IV.Problemy wykładni prawa karnego na tle judykatury Sądu Najwyższego ............................................................. §.1.. Granice.wykładni.................................................................................... §.2.. Wykładnia.na.korzyść.oskarżonego................................................. §.3.. Problem.wykładni.kreatywnej........................................................... §.4.. Rola.wykładni.doktrynalnej................................................................ §.5.. Nieświadomość.wykładni.jako.błąd.co.do.prawa....................... Zakończenie ........................................................................................................... §.1.. Podsumowanie......................................................................................... §.2.. Wnioski........................................................................................................ Indeks rzeczowy ................................................................................................. 257 257 267 276 288 304 309 309 323 333 I Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz.................................. Europejska.Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka. i.Podstawowych. Wolności. z.4.11.1950. r.. (Dz.U.. z.1993.r..Nr.61,.poz..284.ze.zm.) ImprezaU............................ ustawa.z.20.3.2009.r..o.bezpieczeństwie.imprez.ma- sowych.(Dz.U..Nr.62,.poz..504) KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.). KK.z.1932.r........................ Rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.Kodeks. karny.z.11.7.1932.r..(Dz.U..Nr.60,.poz..571.ze.zm.) KK.z.1969.r........................ ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.13,. poz..94.ze.zm.) KKS....................................... ustawa. z.10.9.1999. r.. –. Kodeks. karny. skarbowy. (t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) KKW..................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz.U..Nr.90,.poz..557.ze.zm.) Konstytucja.PRL............... Konstytucja. Polskiej. Rzeczypospolitej. Ludowej. z.22.7.1952.r..(Dz.U..Nr.33,.poz..232.ze.zm.) Konstytucja.RP................. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) KP.......................................... ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r.. Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KPC....................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywil- nego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.). KPK...................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.). KRO...................................... ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) KSU....................................... ustawa. karna. skarbowa. z.26.10.1971. r.. (t.j.. Dz.U.. z.1984.r.,.Nr.22,.poz..103.ze.zm.) KW........................................ ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U.. z.2007.r.,.Nr.109,.poz..756.ze.zm.) IIII Wykaz skrótów LasU...................................... ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach.(t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.12,. poz..59.ze.zm.) m.KK.................................... tzw..mały.Kodeks.karny.–.dekret.z.13.6.1946.r..o.prze- stępstwach.szczególnie.niebezpiecznych.w.okresie. odbudowy.państwa.(Dz.U..Nr.30,.poz..192) NarkU................................... ustawa.z.29.7.2005.r..o.przeciwdziałaniu.narkomanii. (Dz.U..Nr.179,.poz..1485.ze.zm.) NarkU.z.1997.r.................. ustawa.z.24.4.1997.r..o.przeciwdziałaniu.narkomanii. (Dz.U..z.2003.r..Nr.24,.poz..198.ze.zm.) ObrPWU............................. ustawa.z.21.8.1997.r..–.Prawo.o.publicznym.obrocie. papierami.wartościowymi.(t.j..Dz.U.z.2005.r..Nr.111,. poz..937.ze.zm.) OchrDanU.......................... ustawa.z.29.8.1997.r..o.ochronie.danych.osobowych. (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..926.ze.zm.) PrAut.................................... ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach. pokrewnych.(Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..94.ze.zm.) PrBank................................. ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(t.j..Dz.U.. z.2002.r..Nr.72,.poz..665) PrBud................................... ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U.. z.2006.r..Nr.156,.poz..1118) PrEnerg............................... ustawa.z.10.4.1997.r..–.Prawo.energetyczne.(t.j..Dz.U.. z.2006.r..Nr.89,.poz..625.ze.zm.). PrPras................................... ustawa.z.26.1.1984.r..–.Prawo.prasowe.(Dz.U..Nr.5,. poz..24.ze.zm.) PWKK.................................. Ustawa.z.6.6.1997.r..–.Przepisy.wprowadzające.Kodeks. karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..554.ze.zm.) SNU....................................... ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz.U.. Nr.240,.poz..2052.ze.zm.) TUE....................................... Traktat.o.Unii.Europejskiej.z.7.2.1992.r..(Dz.U..z.2004.r.. Nr.90,.poz..864/30.ze.zm.) TWE...................................... Traktat. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską. z.25.3.1957.r..(Dz.Urz..UE.C.224.z.1992.r.,.s..1) 2. Czasopisma i publikacje Biul..PK................................ Biuletyn.Prawa.Karnego CzPKiNP............................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw EP.......................................... Edukacja.Prawnicza FP.......................................... Forum.Prawnicze GP.......................................... Gazeta.Prawna GSP....................................... Gdańskie.Studia.Prawnicze PO......................................... Przegląd.Orzecznictwa III Wykaz skrótów KPP....................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego KSP....................................... Krakowskie.Studia.Prawnicze KZS....................................... Krakowskie.Zeszyty.Sądowe Lex........................................ System.informacji.prawnej.LEX. MonPod............................... Monitor.Podatkowy. MoP...................................... Monitor.Prawniczy M.P........................................ Monitor.Polski NP......................................... Nowe.Prawo OSN...................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNC................................... Orzeczenia.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSN.CP................................ Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna,.Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNKW............................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Karna.i.Woj- skowa OSN.PK............................... Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. Prokuratura. Krajowa OSP....................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK...................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A.................................. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego,.Zbiór. Urzędowy,.Seria.A OTK-B.................................. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego,.Zbiór. Urzędowy,.Seria.B Pal.......................................... Palestra PB.......................................... Prawo.Bankowe PiP......................................... Państwo.i.Prawo PO......................................... Przegląd.Orzecznictwa Prok...................................... Prokurator Prok..i.Pr............................. Prokuratura.i.Prawo PS........................................... Przegląd.Sądowy PUG...................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego RPEiS.................................... Ruch.Prawniczy.Ekonomiczny.i.Socjologiczny Rzp........................................ Rzeczpospolita SI............................................ Studia.Iuridica SP........................................... Studia.Prawnicze SP-E....................................... Studia.Prawno-Ekonomiczne SPP........................................ Studia.Prawa.Prywatnego Wok...................................... Wokanda WPP...................................... Wojskowy.Przegląd.Prawniczy ZNUJ..................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego IX Wykaz skrótów 3. Organy i instytucje BGH...................................... Bundesgerichtshof ETPC..................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka NIK....................................... Najwyższa.Izba.Kontroli NSA....................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy TK......................................... Trybunał.Konstytucyjny 4. Inne art.......................................... artykuł BGHSt........................................ Entscheidungen.des.Bundesgerichtshofs.in.Strafsachen n............................................. następny.(-a,.-e) nt........................................... na.temat pdf......................................... format.dokumentu.programu.Acrobat.Reader pkt......................................... punkt RPO...................................... Rzecznik.Praw.Obywatelskich t.j............................................ tekst.jednolity ust......................................... ustęp X Wykaz literatury Alexander L.,.There.Are.No.Legal.Principles,.[w:].Institutional.Reason..The. Jurisprudence.of.Robert.Alexy,.red..M. Klatt,.Oxford.2011 Alexy R.,.Teoria.praw.podstawowych,.Warszawa.2011 Aprill E.P.,.The.Law.of.the.Word,.Dictionary.Shopping.in.the.Supreme.Court,. Arizona.State.Law.Journal.1988,.vol..30 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa. 1977 Bańko M., Krajewski M.,.Słownik.wyrazów.kłopotliwych,.Warszawa.1995 Barczak-Oplustil A., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Majewski J., Raglewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A.,.Kodeks.karny..Część.szczególna..Komentarz,.red..A. Zoll,.t..II,.Kraków. 2006 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia.ustroju.i.prawa.polskiego,. Warszawa.1999 Barton S.,.Die.Revisionsrechtsprechung.des.BGH.in.Strafsachen..Eine.empiri- sche.Untersuchung.der.Rechtspraxis,.München.1999 Bator A.,.Uniwersalny.charakter.teorii.wykładni.prawa.w.związku.z.podziałem. na.prawo.publiczne.i.prywatne,.[w:].Z.zagadnień.teorii.i.filozofii.prawa.. Lokalny.i.uniwersalny.charakter.interpretacji.prawniczej,.red..P. Kaczmarek,. Wrocław.2009 Bator A., Kozak A.,.Wykładnia.prawa.w.zgodzie.z.Konstytucją,.[w:].Polska.kul- tura.prawna.a.proces.integracji.europejskiej,.red..S. Wronkowska,.Kraków. 2005 Beccaria C.,.O.przestępstwach.i.karach,.Warszawa.1959 Betlem G.,.The.doctrine.of.consistent.interpretation.–.managing.legal.uncer- tainty,.Oxford.Journal.of.Legal.Studies.2002,.t..22,.Nr.3 Biederman J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.20.listopada.2000.r.,.I.KZP.36/2000,.Pal.. 2001,.Nr.7–8 Bielska-Brodziak A.,.Interpretacja.tekstu.prawnego.na.podstawie.orzecznic- twa.podatkowego,.Warszawa.2009 Bielska-Brodziak A.,.Kłopoty.z.definicjami.legalnymi,.[w:].System.prawny. a.porządek.prawny,.red..O. Bogucki, S. Czepita,.Szczecin.2008 Bielska-Brodziak A.,.Pułapka.jednoznaczności,.[w:].Studia.z.wykładni.prawa,. red..Cz. Martysz, Z. Tobor,.Bydgoszcz–Katowice.2008 Bielska-Brodziak A.,.Zarzut.„błędnej.wykładni”,.RPEiS.2006,.z..1 Bielska-Brodziak A.,.Tkacz S., Tobor Z.,.Kilka.uwag.o.wykładni.prawa.karne- go,.SP.2009,.Nr.3 XIXI Wykaz literatury Bielska-Brodziak A., Tobor Z.,.Słowniki.a.interpretacja.tekstów.prawnych,.PiP. 2007,.Nr.5 Bielski M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.17.grudnia.2008.r.,.I.KZP.27/08,.PiP.2010,. Nr.3 Biernat S.,.Wykładnia.prawa.krajowego.zgodnie.z.prawem.Unii.Europejskiej,. [w:].Implementacja.prawa.integracji.europejskiej.w.krajowych.porządkach. prawnych,.red..C. Mik,.Toruń.1998 Błachnio-Parzych A., Hudzik M., Pomykała J.,.Przegląd.glos.krytycznych.do. orzeczeń.Izby.Karnej.i.Izby.Wojskowej.SN.z.zakresu.prawa.karnego.mate- rialnego.opublikowanych.w.okresie.od.kwietnia.2004.r..do.marca.2005.r.,. Pal..2005,.Nr.7–8 Bogdan G., Buchała K., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A.,.Kodeks. karny..Komentarz,.Kraków.1999,.t..II Bogdan G., Buchała K., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J.,. Rodzynkiewicz M, Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A.,.Kodeks. karny..Komentarz,.red..A. Zoll,.t..3,.Kraków.1999 Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.red..A. Zoll,. t..I,.Kraków.2004 Bogucki O.,. Odtwarzanie. celów. i.innych. wartości. z.tekstu. prawnego,. [w:].W.poszukiwaniu.dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora. Macieja.Zielińskiego,.red..A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 Bogucki O.,.Wykładnia.funkcjonalna.w.działalności.najwyższych.organów.wła- dzy.sądowniczej,.Szczecin.2011 Bogucki O.,.Zieliński M.,.Wykładnia.prawa.we.współczesnym.orzecznictwie. najwyższych.organów.sądowniczych,.[w:].Standardy.konstytucyjne.a.pro- blemy.władzy.sądowniczej.i.samorządu.terytorialnego,.red..O. Bogucki,.. J. Ciapała,.P. Mijał,.Szczecin.2008 Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa. 2004 Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z.,.Prawo.karne.materialne..Część.ogólna,. Warszawa.2007 Bojarski M., Radecki W.,.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Warszawa.2005 Bojarski M., Radecki W.,.Pozakodeksowe.przepisy.karne.z.komentarzem,. Warszawa.1992 Bojarski T.,.Polskie.prawo.karne..Zarys.części.ogólnej,.Warszawa.2006 Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M.,.Kodeks. karny..Komentarz,.red..T. Bojarski,.Warszawa.2008 Bończak S.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.18.listopada.1998.r.,.I.KZP.16/98,.PS.1999,. Nr.5 Brandenburg H.F.,.Teleologische.Reduktion,.Göttingen.1982 Bratoszewski J.,.Działalność.uchwałodawcza.Sądu.Najwyższego,.[w:].Nowe. prawo.karne.procesowe..Księga.ku.czci.Profesora.Wiesława.Daszkiewicza,. red..T. Nowak,.Poznań.1999 XII Wykaz literatury Bratoszewski J., Gostyński Z., Gardocki L., Przyjemski S.M., Grzeszczyk W., Stefański R.A.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.t..I,.red. Z..Gostyński,. Warszawa.1998 Brodziak K.,.O.lingwistycznym.statusie.języka.prawnego,.SP.2004,.Nr.1 Brożek B.,.Derywacyjna.koncepcja.wykładni.z.perspektywy.logicznej,.RPEiS. 2006,.z..1 Brożek B.,.Pewność.jako.stabilność.strukturalna,.FP.2011,.Nr.6 Buchała K.,.Wina.–.wina.nieumyślna,.ZN.UJ.1977,.z..74 Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M.,.Zoll A.,.Komentarz.do.kodeksu.kar- nego,.Część.ogólna,.red..K. Buchała,.Warszawa.1994 Buchała K., Zoll.A.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.Kraków.1998 Buchała K.,.Zoll A.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.t..1,.Kraków. 1999 Buchała K.,.Zoll A.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1995 Buchała K.,.Zoll A.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1997. Buczma S., Długosz J., Górski A., Grzelak A., Kierzynka R., Królikowski M., Kuczyńska H., Lach A., Łazowski A., Ostropolski T., Rakowski P., Sakowicz A., Steinborn S., Wąsek-Wiaderek M., Zreda M., Żółtek S.,.Europejskie.prawo. karne,.red..A. Grzelak, M. Królikowski,.A. Sakowicz,.Warszawa.2012 Budyn M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.stycznia.2001.r.,.I.KZP.45/2000,.OSP. 2001,.Nr.11 Choduń A.,.Język.prawny.a.język.potoczny,.[w:].Język.–.Prawo.–.Społeczeństwo,. red..E. Malinowska,.Opole.2004 Choduń A.,.Leksyka.tekstów.aktów.prawnych,.RPEiS.2006,.z..4 Choduń A.,.Lex.specialis.i.lex.generalis.a.przepisy.modyfikujące,.[w:].W.poszuki-. waniu.dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Macieja.Zielińskiego,. red..A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 Choduń A.,.Zieliński M.,.Aspekty.granic.wykładni.prawa,.[w:].Stanowienie. i.stosowanie.prawa.podatkowego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Ryszarda. Mastalskiego,.red..W. Miemiec,.Wrocław.2009 Choduń A.,.Zieliński M.,.Interpretacyjna.rola.wstępów.aktów.prawnych,. [w:].Wokół.Konstytucji.i.zdrowego.rozsądku..Prace.dedykowane.Profesorowi. Tadeuszowi.Smolińskiemu,.red..J. Ciapała, A. Rost,.Szczecin–Jarocin.2011 Choduń A.,.Zieliński M.,.W.sprawie.słowników.w.procesie.interpretacji.teks- tów.prawnych.raz.jeszcze,.PiP.2008,.Nr.7 Choduń A.,.Słownictwo.tekstów.aktów.prawnych.w.zasobie.leksykalnym. współczesnej.polszczyzny,.Warszawa.2007 Christensen R.,. Was. heißt. Gesetzebindung?. Eine. rechtslinguistische. Untersuchung,.Berlin.1989 Chybiński O., Gutekunst W., Świda W.,. Prawo. karne.. Część. szczególna,. Wrocław–Warszawa.1971 Cichońska G.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.21.października.2003.r.,.I.KZP.11/03,. Prok..i.Pr..2006,.Nr.3 Cieślak M.,.Polska.procedura.karna..Podstawowe.zagadnienia.teoretyczne,. Warszawa.1971 XIII Wykaz literatury Czajka D.,.Teoria.sądzenia,.cz..II,.Logiczno-funkcjonalna.wykładnia.prawa,. Warszawa.2006 Czajka M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.8.lutego.2000.r.,.I.KZP.50/99,.OSP.2000,. Nr.10 Czapska J.,.Rola.nauk.prawnych.w.procesie.stosowania.prawa.karnego,. [w:].Jednolitość.orzecznictwa.w.sprawach.karnych,.red..S. Waltoś,.Kraków. 1998 Czekaj M.,.Posługiwanie.się.niebezpiecznym.przedmiotem.jako.znamię.prze- stępstwa.w.kodeksie.karnym,.Prok..i.Pr..1999,.Nr.2 Ćwiąkalski Z.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.maja.2005.r.,.I.KZP.13/05,.PiP.2006,. Nr.1 Ćwikło-Sikora M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.21.października.2003.r.,.I.KZP.11/03,. CzPKiNP.2004,.z..2 Daniluk P.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.6.marca.2008.r.,.III.KK.345/07,.PS. 2009,.Nr.5 Daniluk P., Witoszko P.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.15.grudnia.2005.r.,.I.KZP. 34/05,.OSP.2006,.Nr.7–8 Daszkiewicz K.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.16.marca.1999.r.,.OSP.2000,. Nr.3 Daszkiewicz K.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.20.lutego.2003.r.,.II.KK.113/02,. OSP.2003,.Nr.12 Daszkiewicz K.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.25.lutego.1999.r.,.I.KZP.38/98,.OSP. 1999,.Nr.7–8 Daszkiewicz K.,.Usiłowanie.nieudolne.(ze.szczególnym.uwzględnieniem. uchwały.SN.z.20.listopada.2000.r.),.Prok..i.Pr..2001,.Nr.9 Dąbrowska-Kardas M., Kardas P.,.Kryminalizacja.ucieczki.sprawcy.wypadku. drogowego.z.miejsca.zdarzenia,.cz..II,.Pal..1996,.Nr.5–6 Dąbrowska-Kardas M., Kardas P.,.Odpowiedzialność.za.spowodowanie.wy- padku.komunikacyjnego.w.świetle.regulacji.nowego.kodeksu.karnego. z.1997.r.,.cz..II,.Pal..1999 Derlatka M.,.Blankietowy.charakter.przepisu.karnego.a.zasada.nullum crimen sine lege,.Pal..2010,.Nr.3 Derlatka M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.27.stycznia.2011,.I.KZP.24/10,.PiP.2011,. Nr.12 Dębski R.,.Pozaustawowe.znamiona.przestępstwa,.Łódź.1995 Dopslaff U.,.Wortbedeutung.und.Normzweck.als.die.maßgeblichen.Kriterien. für.die.Auslegung.von.Strafrechtsnormen,.Frankfurt.am.Main–Bern–New. York.1985 Doroszewski W.,.Słownik.języka.polskiego,.Warszawa.1965 Dudek D.,. Funkcjonalne. związki. wykładni. i.orzecznictwa. Trybunału. Konstytucyjnego,.PiP.1996,.Nr.10 Dudek D.,.Sądy.wobec.wykładni.ustaw.ustalanej.przez.Trybunał.Konstytucyjny. –.polemika,.PS.1997,.Nr.2 Dworkin R.,.Biorąc.prawa.poważnie,.Warszawa.1998 Dziecioł B., Gaj J., Kotowski S., Żak J.,.Historyczny.rozwój.Sądu.Najwyższego,. NP.1984,.Nr.11–12 XI Wykaz literatury Encyklopedia.wiedzy.o.języku.polskim,.red..S. Urbańczyk,.Wrocław.1978 Eskrige W.N.,.Textualism,.the.unknown.Ideal?.Michigan.Law.Review.1998,. vol..96. Ferenc A.,.Rewizja.strony.w.postępowaniu.karnym,.Warszawa.1987 Filangieri G.,.Riflessioni.politiche.sull’ultima.Legge.del.Sovrano.che.riguarda. la.reforma.dell’amministrazione.Della.Giustizia,.Napoli.1774 Filar M.,.Podstawy.odpowiedzialności.karnej.w.nowym.kodeksie.karnym,.Pal.. 1997,.Nr.11–12 Filipowicz S.,.O.demokracji,.Warszawa.1992 Fish S.,.There.is.no.Textual.Position,.San.Diego.Law.Review.2005,.vol..42 Fish S.,.Zwykłe.okoliczności,.język.dosłowny,.bezpośrednie.akty.mowy,.to,.co. normalne,.potoczne,.oczywiste,.zrozumiałe.samo.przez.się.i.inne.szczegól- ne.przypadki,.[w:].Interpretacja,.retoryka,.polityka,.red..A. Szahaj,.Kraków. 2002 Flis G.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.20.września.2007.r.,.I.KZP.27/07,.Prok..2008,. Nr.4 Gaberle A.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.29.maja.2003.r.,.I.KZP.13/03,.OSP. 2004,.Nr.4 Gaberle A.,.Niebezpieczne.narzędzie.jako.problem.legislacyjny,.PiP.1993,. Nr.1 Gajewski M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.11.października.2001.r.,.I.KZP.21/2001,. MoP.2002,.Nr.11 Gardner J.,.Offences.and.Defences..Selected.Essays.in.the.Philosophy.of. Criminal.Law,.Oxford.2007 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2003 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2006 Gardocki L.,.Zasada.nullum.crimen.sine.lege.a.akty.normatywne.naczelnych. organów.administracji,.PiP.1969,.Nr.3 Garlicki L.,.Trybunał.Konstytucyjny.a.rola.sądów.w.ochronie.konstytucyjno- ści.prawa,.PiP.1986,.Nr.2 Garlicki L., Resich Z., Rybicki M., Włodyka S.,.Sąd.Najwyższy.w.PRL,.Wrocław. 1983 Geis M.L.,.The.Meaning.of.meaning.in.the.Law,.Washington.University.Law. Quarterly.1995,.vol..73 Gensikowski P.,.O.wykładni.prawa.karnego,.[w:].Wykładnia.prawa.i.inne.pro- blemy.filozofii.prawa,.red..L. Morawski,.Toruń.2005 Giaro T.,.Wykładnia.bez.kodeksu..Uwagi.historyczne.o.normatywności.interpre- tacji.prawniczej,.[w:].Teoria.i.praktyka.wykładni.prawa,.red..P. Winczorek,. Warszawa.2005 Giezek J.,.Przyczynowość.oraz.przypisanie.skutku.w.prawie.karnym,.Wrocław. 1994 Gizbert-Studnicki T.,.Czy.istnieje.język.prawny,.PiP.1979,.Nr.3 Gizbert-Studnicki T.,.Dyrektywy.wykładni.drugiego.stopnia,.[w:].W.poszukiwa-. niu.dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Macieja.Zielińskiego,. red..A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 X Wykaz literatury Gizbert-Studnicki T.,.Język.prawny.a.język.prawniczy,.ZN.UJ.Prace.prawni- cze.1972,.Nr.55 Gizbert-Studnicki T.,.Język.prawny.z.perspektywy.socjolingwistycznej,.Kraków. 1986 Gizbert-Studnicki T.,.Teoria.wykładni.Trybunału.Konstytucyjnego,.[w:].Teoria. prawa..Filozofia.prawa..Współczesne.prawo.i.prawoznawstwo..Profesorowi. Wiesławowi.Langowi.w.70-tą.rocznicę.urodzin,.Toruń.1998 Gizbert-Studnicki T.,.Wieloznaczność.leksykalna.w.interpretacji.prawniczej,. Kraków.1978 Gizbert-Studnicki T.,.Wykładnia.celowościowa,.SP.1985,.z..3–4 Gizbert-Studnicki T.,.Zasady.i.reguły.prawne,.PiP.1988,.Nr.3 Gizbert-Studnicki T., Grabowski A.,.Kilka.uwag.o.niepozytywistycznej.kon- cepcji.prawa,.[w:].Prawo.a.wartości..Księga.jubileuszowa.Profesora.Józefa. Nowackiego,.red..I. Bogucka, Z. Tobor,.Kraków.2003 Gmaj J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.25.października.2007.r.,.I.KZP.32/07,. PiP.2009,.Nr.6 Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Lic J., Szostak R., Tor K.,. Prawo.gospodarcze.dla.ekonomistów,.red..B. Gnela,.Kraków.2003 Godek A.,.Zastosowanie.derywacyjnej.koncepcji.wykładni.prawa.do.rozstrzy- gania.spraw.ze.stosowaniem.przepisów.unijnych,.[w:].W.poszukiwaniu. dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Macieja.Zielińskiego,.red.. A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 Gostyński Z..(red.),.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.t..III,.Warszawa. 2004 Gostyński Z.,.Obowiązek.naprawienia.szkody.w.nowym.ustawodawstwie.kar- nym,.Kraków.1999 Góral R.,.Kodeks.karny.–.praktyczny.komentarz,.Warszawa.1998 Góral R., Górniok O.,.Przestępstwa.przeciwko.instytucjom.państwowym. i.wymiarowi.sprawiedliwości..Rozdział.XXIX.i.XXX.kodeksu.karnego.. Komentarz,.Warszawa.2000 Górniok O.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.27.kwietnia.2001.r.,.I.KZP.7/01,.OSP. 2002,.Nr.1 Górniok O.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.18.grudnia.1997.r.,.I.KZP.34/97,.OSP.1998,. Nr.7–8 Górniok O.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.19.lutego.2003.r.,.I.KZP.49/02,.OSP.2003,. Nr.11 Górniok O.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.maja.2005.r.,.I.KZP.13/05,.OSP.2006,. Nr.3 Górniok O.,.Prawo.karne.gospodarcze..Komentarz,.Toruń.1997 Górniok O.,.Z.problematyki.przestępstw.przeciwko.działalności.instytucji.pań- stwowych.i.samorządu.terytorialnego,.Prok..i.Pr..2000,.Nr.5 Górniok O.,.Znaczenie.subsydiarności.prawa.karnego.w.jego.interpretacji,. PiP.2007,.Nr.5 Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Gdańsk.2002–2003 XI Wykaz literatury Górniok O.,.Lelental S., Popławski H.,.Prawo.karne..Cz..szczególna,.Gdańsk. 1977 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S.,.Kodeks.postępowania.karnego.. Komentarz,.Kraków.2006 Gramza Ł.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.25.października.2000.r.,.I.KZP.28/00,.OSP. 2001,.Nr.9. Grzegorczyk T.,.Kilka.uwag.o.potrzebie.sięgania.do.wykładni.systemowej. i.funkcjonalnej.w.procesie.wykładni.przepisów.prawa.w.sprawach.karnych,. [w:].W.poszukiwaniu.dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora. Macieja.Zielińskiego,.red..A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.2001 Grzegorczyk T.,.Tylman J.,.Polskie.postępowanie.karne,.Warszawa.2007 Grzeszyk W.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.Warszawa.2008 Guiraud P.,.Semantyka,.Warszawa.1976 Gurgul J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.29.stycznia.2002.r.,.I.KZP.30/01,.Prok.. i.Pr..2003,.Nr.9 Hart H.L.A.,.Pojęcie.prawa,.Warszawa.1998 Hart H.L.A.,.Positivism.and.the.Separation.of.Law.and.Morals,.Harvard.Law. Review.1958,.t..71 Herzog A.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.21.listopada.2007.r.,.I.KK.367/07,. Prok..i.Pr..2008,.Nr.11 Hoc S.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.28.marca.2002.r.,.I.KZP.5/2002,.OSP.2002,. Nr.12 Hofmański P.,.Rola.Sądu.Najwyższego.w.zapewnieniu.jednolitości.interpre- tacji.prawa..I.spotkanie.prezesów.sądów.najwyższych.Europy,.Warszawa. 11–12.października.2000.r. Ihering R.,.Zweck.im.Recht,.t..I,.Leipzig.1893 Ilustrowany.słownik.języka.polskiego,.red..E. Sobol,.Warszawa.1999 Inny.słownik.języka.polskiego,.red..M. Bańko,.Warszawa.2000 Iwaniec J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.30.września.2003.r.,.I.KZP.19/03,.PS.2005,. Nr.2 Izdebski H.,.Fundamenty.współczesnych.państw,.Warszawa.2007 Jabłońska-Bonca J.,.Autorytety.prawnicze..Pomiędzy.pragnieniem.prawdy.i.do- bra.wspólnego.a.potrzebami.rynku.wiedzy.i.władzą,.[w:].W.poszukiwaniu. dobra.wspólnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.Macieja.Zielińskiego,.red.. A. Choduń, S. Czepita,.Szczecin.2010 Jabłońska-Bonca J.,.Wprowadzenie.do.prawa..Introduction.to.law,.Warszawa. 2004 Jezusek A.,.Zastosowanie.reguły.in dubio pro reo.przy.rozstrzyganiu.zagadnień. prawnych,.PiP.2012,.Nr.6 Józefowicz A.,.Orzeczenia.interpretacyjne.Trybunału.Konstytucyjnego,.PiP. 1999,.Nr.11 Józefowicz A.,.Skutki.prawne.orzeczenia.Trybunału.Konstytucyjnego.stwierdza- jącego.konstytucyjność.i.legalność.aktu.normatywnego,.PiP.1996,.Nr.10 Kala D.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.21.listopada.2001.r.,.I.KZP.14/01,.Prok..i.Pr.. 2003,.Nr.7–8 XII Wykaz literatury Kalisz T.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.20.września.2007.r.,.I.KZP.27/07,.Prok..i.Pr.. 2009,.Nr.11–12 Kamiński I.C.,.Swoboda.wypowiedzi.w.orzeczeniach.Europejskiego.Trybunału. w.Strasburgu,.Kraków.2003 Kardas P.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.13.kwietnia.2006.r.,.I.KK.40/06,.PS.2007,. Nr.6 Kardas P.,.Przestępstwo.ciągłe.w.prawie.karnym.materialnym,.Kraków.1999 Kardas P.,.Teoretyczne.podstawy.odpowiedzialności.karnej.za.przestępne. współdziałanie,.Kraków.2001 Karpow M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.19.lutego.2003.r.,.I.KZP.49/02,.Prok..i.Pr.. 2004,.Nr.1 Karpow M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.21.listopada.2001.r.,.I.KZP.14/01,.PS.2003,. Nr.7–8 Kasprzycki J.,.Czy.rozbój.to.także.przestępstwo.przeciwko.życiu.i.zdrowiu?,. CzPKiNP.2003,.z..2 Kasprzycki J.,.Zabójstwa.kwalifikowane,.CPKiNP.1999,.z..2 Kaufmann A.,.Problemgeschichte.der.Rechtsphilosophie,.[w:].A. Kaufmann, W. Hassemer,.Einführung.in.Rechtsphilosophie.und.Rechtstheorie.der. Gegenwart,.Heidelberg.1985.. Kaufmann A., Hassemer W., Neumann U.,.Einführung.in.Rechtsphilosophie. und.Rechtstheorie.der.Gegenwart,.Heidelberg.2004 Kaufmann A.,.Über.den.Zirkelschluss.in.den.Rechtsfindung,.[w:].Baiträge.zur. juristischen.Hermeneutik,.Köln–Berlin–Bonn–München,.1984 Kazimierczyk S.,. Z.teoretycznoprawnej. problematyki. wykładni. prawa,. [w:].Z.zagadnień.teorii.i.filozofii.prawa..Lokalny.a.uniwersalny.charakter. interpretacji.prawniczej,.red..P. Kaczmarek,.Wrocław.2009 Kąkol C.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.24.lutego.2010.r.,.I.KZP.33/09,.Prok.. i.Pr..2011,.Nr.3 Kędzierski J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.26.listopada.2003.r.,.I.KZP.21/03,.PiP. 2004,.Nr.8 Kiełb M.,.Pewność.prawa.vs..Nieokreśloność.prawa,.FP.2011,.Nr.4–5 Klatt M.,.Theorie.der.Wortalutgrenze..Semantische.Normativität.in.der.juristi- schen.Argumentation,.Baden-Baden.2004 Klemensiewicz Z.,.O.różnych.odmianach.współczesnej.polszczyzny,.[w:]. W.kręgu.języka.literackiego.i.artystycznego,.Warszawa.1961. Kochanowski J.,.Zagadnienie.błędu.co.do.prawa.mimo.znajomości.zakazu,. PiP.1984,.Nr.4 Kolasiński K.,.Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.a.orzecznictwo.są- dowe,.PiP.1998,.Nr.6 Kołakowski L.,.Mini.wykłady.o.maxi.sprawach,.Kraków.2004 Koncewicz T.,.Trybunał.Konstytucyjny:.mity.i.fakty,.Rzp..wyd..257.z.3.11.2007.r. Kopaliński W.,.Słownik.wyrazów.obcych.i.zwrotów.obcojęzycznych,.Warszawa. 1989 Kostarczyk-Gryszkowa J.,.Problem.granic.realnego.zbiegu.przestępstw,.ZNUJ. Prace.prawnicze.1968,.z..37 XIII Wykaz literatury Kozak A.,.Kulturowy.fundament.decyzji.interpretacyjnej,.[w:].Z.zagadnień. teorii.i.filozofii.prawa..W.poszukiwaniu.podstaw.prawa,.red..A. Sulikowski,. Wrocław.2006 Kozak A.,.Pojmowanie.prawa.w.teorii.wykładni,.Acta.Universitatis.Wratislavien- sis,.Prawo.CCLX,.Wrocław.1997 Kozioł T.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.30.września.2003.r.,.I.KZP.19/03,.PiP.2004,. Nr.7 Krawczyk T.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.20.grudnia.2007.r.,.I.KZP.34/07,. OSP.2009,.Nr.5 Król-Bogomilska M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.maja.2005.r.,.I.KZP.13/05,. Glosa.2007,.z..3 Królikowski M.,.Dwa.paradygmaty.zasady.proporcjonalności.w.prawie.karnym,. [w:].Zasada.proporcjonalności.w.prawie.karnym,.red..T. Dukiet-Nagórska,. Warszawa.2010 Królikowski M.,.O.dopuszczalności.retroaktywnego.stosowania.wykładni. w.prawie.karnym,.[w:].Teoria.i.praktyka.wykładni.prawa,.red. P. Winczorek,. Warszawa.2005 Królikowski M.,.Problemy.wykładni.w.prawie.karnym,.EP.2007,.Nr.12 Kruszyński P.,.Zakres.obowiązywania.reguły.in.dubio.pro.reo.w.procesie.kar- nym,.PiP.1979,.Nr.10 Krzysztofiuk G.,.Obowiązek.prounijnej.interpretacji.prawa.karnego,.SI.2006,. Nr.XLI Kubiak R.,.Pojęcie.usprawiedliwionego.błędu.w.nowym.kodeksie.karnym,. Pal..1998,.Nr.7–8 Kudlich H., Christensen R.,.Die.Methodik.des.BGH.in.Strafsachen..Eine.medien- wissenschaftliche.Inhaltsanalyse.von.Entscheidungsgründen.in.Strafsachen,. Köln–München.2009 Kudlich H., Christensen R.,.Juristisches.Argumentieren.–.Analyse.einer.höch- strichterlichen.Entscheidungsbegründung,.Juristische.Schulung.2002 Kulesza J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.12.grudnia.2007.r.,.III.KK.245/07,. Pal..2008,.Nr.11–12 Kulesza J.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.20.stycznia.1999.r.,.I.KZP.23/98,. PS.2000,.Nr.5 Kulesza J.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.18.września.2001.r.,.I.KZP.18/2001,.PiP. 2002,.Nr.8 Kulik M.,.Czy.bezpodstawne.uchylenie.się.od.złożenia.zeznania.jest.zatajeniem. prawdy.w.rozumieniu.art..233.§.1.k.k.,.WPP.2003,.Nr.3 Kulik M.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.6.czerwca.2006.r.,.I.KZP.15/06,.Pal.. 2007,.Nr.7–8 Kulik M.,.Glosa.do.wyroku.S.A..w.Lublinie.z.dnia.16.stycznia.2001.r.,.II.Aka. 248/2000,.Prok..i.Pr..2001,.Nr.10 Kunicka-Michalska B.,.Przestępstwa.przeciwko.ochronie.informacji.i.wymia- rowi.sprawiedliwości..Rozdział.XXX.i.XXXIII.Kodeksu.karnego..Komentarz,. Warszawa.2000 Kurzępa B.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.29.stycznia.2009.r.,.I.KZP.29/08,. Pal..2009,.Nr.11–12 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: