Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 009371 20667481 na godz. na dobę w sumie
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu - ebook/pdf
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1581-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji i mobbingu oraz prezentuje krytyczne spojrzenie na stan tych regulacji prawnych.

Przepisy prawa polskiego zostały zinterpretowane przez autorów w świetle prawa wspólnotowego jako nadrzędnego w stosunku do regulacji krajowych. Ponadto, w związku ze stosunkowo ubogim orzecznictwem sądów krajowych dotyczącym dyskryminacji w zatrudnieniu, autorzy często odwołują się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Publikacja przedstawia przejawy nierównego traktowania i mobbingu w zatrudnieniu, jak również sposoby przeciwdziałania i zwalczania tych zjawisk.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Karolina K´dziora Krzysztof Âmiszek 2. wydanie PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM okMobbing 2/6/10 11:19 AM Page 1 PRAWO DLA FIRM Seria Prawo dla Firm to zbiór specjalistycznych opracowaƒ prak - tycznych, skierowanych do organów zarzàdzajàcych i nadzorczych, do indywidualnych przedsi´biorców oraz specjalistów poszukujàcych konkretnych rozwiàzaƒ. Wyselekcjonowana tematyka po - szczególnych publikacji pozwala Autorom – praktykom w danej dziedzinie – udzieliç odpowiedzi na pytania i rozwiaç wàtpliwoÊci dotyczàce najtrudniejszych zagad - nieƒ prawnych pojawiajàcych si´ w praktyce. Autorzy opracowania: Karolina K´dziora – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Adminis tracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykaƒskiego na UW, a tak˝e Szkoły Praw Człowieka przy Helsiƒskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezes Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2003–2006 prawniczka w Helsiƒskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsiƒskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights). Prowadzi szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego. Krzysztof Âmiszek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW, Wiceprezes Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2003–2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rzàdu ds. Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn. W latach 2008–2010 prawnik w EQUINET – Europejskiej sieci Urz´dów ds. Równego Traktowania w Brukseli. Certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsiƒskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights). Prowadzi szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego. P R A W O D L A F I R M D Y S K R Y M N A C J A I I M O B B I N G W Z A T R U D N I E N I U K . K ´ d z i o r a | K . Â m i s z e k Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczà- cych obowiàzku równego trak- towania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji i mobbingu oraz prezentuje krytyczne spojrzenie na stan tych regulacji prawnych. Przepisy prawa polskiego zostały zinterpretowane przez autorów w Êwietle prawa wspólnotowe - go ja ko nadrz´dnego w stosunku do re gulacji krajowych. Ponadto, w zwiàz ku ze stosunkowo ubogim orzecznictwem sàdów krajowych dotyczàcym dyskryminacji w za - trudnieniu, autorzy cz´sto odwo - łu jà si´ do orzecznictwa Europej - skiego Trybunału SprawiedliwoÊci. Publikacja przedstawia przejawy nierównego traktowania i mobbin- gu w zatrudnieniu, jak równie˝ sposoby przeciwdziałania i zwal- czania tych zjawisk. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel. 22 31 12 222, fax 22 33 77 601 Cena 69 z∏ strMobbing 26/5/10 3:06 PM Page 1 PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu strMobbing 6/10/10 1:05 PM Page 2 Polecamy w serii: Jacek Âwieca WINDYKACJA. ASPEKTY CYWILNOPRAWNE I KARNOPRAWNE Tomasz Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJÑCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ, wyd. 2 Stanisław Matura LIKWIDACJA PRZEDSI¢BIORSTWA W PRAKTYCE Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, Marta Boroƒ TARYFY W CIEPŁOWNICTWIE Barbara P´czalska OCHRONA KONKURENCJI www.sklep.beck.pl strMobbing 26/5/10 3:06 PM Page 3 DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Karolina K´dziora Krzysztof Âmiszek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Redakcja: Iwona Duda Zdjęcie na okładce © Emre Ogan/iStockphoto.com © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii, Bydgoszcz ISBN: 978-83-255-1581-2 Spis treści 1.1. Konwencja Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy 1.2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 1.3. Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Wstęp ....................................................................................................... IX Wykaz skrótów ........................................................................................... XIII Literatura ................................................................................................... XV Wykaz orzecznictwa ................................................................................... XXI 1 Międzynarodowe źródła zakazu dyskryMinacji w zatrudnieniu ...... 1. System Organizacji Narodów Zjednoczonych ................................... 1 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu ....................................................................................... i Kulturalnych ............................................................................. Dyskryminacji Kobiet ................................................................ 2. System Rady Europy .......................................................................... 2.1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności .................................................................................... 2.2. Europejska Karta Społeczna ....................................................... 3. System Unii Europejskiej ................................................................... 3.1. Zasady: pierwszeństwa prawa wspólnotowego, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego dyrektyw wspólnotowych. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia wstępnego ............ 3.2. Prawo Unii Europejskiej ............................................................. 3.2.1. Dyrektywa Rady 75/117/EWG ....................................... 3.2.2. Dyrektywa Rady 76/207/EWG ....................................... 3.2.3. Dyrektywa Rady 86/613/EWG ....................................... 3.2.4. Dyrektywa Rady 92/85/EWG ......................................... 3.2.5. Dyrektywa Rady 97/80/WE ............................................ 3.2.6. Dyrektywa Rady 2000/43/WE ........................................ 3.2.7. Dyrektywa Rady 2000/78/WE ........................................ 3.2.8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE ........................................................ 3.2.9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE ......................................................... dyskryMinacja w zatrudnieniu – kluczowe pojęcia ............................ 1. Dyskryminacja bezpośrednia ............................................................. 2. Dyskryminacja pośrednia ................................................................... 3. Zachęcanie lub nakazywanie dyskryminacji ....................................... 4. Molestowanie ..................................................................................... 1 3 5 6 6 9 11 12 17 18 18 19 20 21 21 23 24 24 27 32 36 42 44  Spis treści 5. Molestowanie seksualne ..................................................................... 6. Ciężar dowodu ................................................................................... 7. Zakaz działań odwetowych ................................................................ 8. Błędne przypisanie cechy prawnie chronionej ................................... zakaz dyskryMinacji w zatrudnieniu .................................................... 1. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jako podstawowa zasada prawa pracy ............................................................................. 2. Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę ............... 3. Dyskryminacja ze względu na płeć ..................................................... 4. Dyskryminacja ze względu na wiek .................................................... 5. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ............................ 6. Dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie etniczne ................ 7. Dyskryminacja ze względu na religię i wyznanie ............................... 8. Dyskryminacja ze względu na narodowość ........................................ 9. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne ...................... 10. Dyskryminacja ze względu na przynależność związkową .................. 11. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną ........................... 12. Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony ................................................................................. 13. Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy .............................................. obowiązki pracodawcy ........................................................................... 1. Obowiązek informowania .................................................................. 2. Wewnątrzzakładowe procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe .............................................................................. Przykładowy wewnątrzzakładowy regulamin antydyskryminacyjny i antymobbingowy .............................................................................. wyjątki od zakazu dyskryMinacji ........................................................... 1. Rodzaj pracy, warunki wykonywania pracy, wymagania zawodowe ... 2. Wypowiedzenie warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników ...................................................................................... 3. Środki różnicujące sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność ................................... 4. Warunki zatrudniania i zwalniania, zasady wynagradzania i awansowania oraz dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu pracy 5. Działania wyrównawcze ..................................................................... 6. Zatrudnianie w organizacjach wyznaniowych ................................... 50 54 60 63 65 65 70 77 84 89 98 105 108 110 112 116 120 124 129 129 131 140 145 145 149 150 155 159 164 I Spis treści Mobbing .................................................................................................... 1. Przyczyny powstawania ...................................................................... 2. Definicja ............................................................................................. 3. Mobbing a dyskryminacja .................................................................. odpowiedzialność pracodawcy ............................................................ 1. Odszkodowanie za dyskryminację ..................................................... 2. Odszkodowanie za mobbing .............................................................. 3. Zadośćuczynienie za mobbing ........................................................... 4. Zadośćuczynienie za dyskryminację .................................................. 5. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika .............. Indeks rzeczowy ......................................................................................... 167 167 174 184 187 187 192 194 198 199 203 II Wstęp Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wy- raźnie zdefiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głów- nym motorem zmian legislacyjnych w tym kierunku były dążenia Polski do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, to wartości fundamentalne. Polska, chcąc wejść do rodziny krajów unijnych, musiała w pełni dostosować swoje ustawodawstwo pracy do wysoko postawionych standardów wspólnotowych. Sama Unia Europejska jest areną dynamicznie rozwijającego się prawa antydyskryminacyjnego, które swym zasięgiem zaczyna obejmować kolej- ne grupy społeczne oraz nowe dziedziny życia. Punktem wyjścia polityki krajów europejskich była chęć zniesienia nierówności kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, a w szczególności wyrównanie dysproporcji płacowych dotykających kobiety. Z czasem wspólnotowa antydyskryminacyjna ak- tywność legislacyjna skierowana została na takie dziedziny, jak równość płci w sferze zabezpieczenia społecznego, pracy na własny rachunek, pracy w niepełnym wymiarze godzin, pracy na czas określony, dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Dopiero okres ostatnich kilku lat zaowocował większym zaangażowaniem Unii Europejskiej w efektywne przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu z takich przyczyn, jak: rasa i po- chodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna czy religia lub przekonania, czego efektem było m.in. przyjęcie w 2000 r. dyrektywy Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Niezwykle ciekawym źródłem wiedzy o wspólnotowym prawie anty- dyskryminacyjnym, jak również jego interpretacji, są liczne wyroki Euro- pejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Orzekane głównie na podstawie legislacji dotyczącej równości płci, wyznaczają niezwykle wysoki poziom ochrony przed nierównym traktowaniem. Są także kierunkowska- zem do interpretacji przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji z powo- dów innych niż płeć. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, dokonała zasadniczej zmiany w prawie pracy, która polegała na implementowaniu przepisów antydyskry- IX Wstęp minacyjnych, precyzujących takie pojęcia, jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zmuszanie do dyskryminacji, odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniach o nierówne traktowanie czy zakaz działań represyjnych wobec pracowników decydują- cych się na dochodzenie swoich praw naruszonych dyskryminacją. Pierwszą poważną próbą włączenia wspólnotowych przepisów do polskiego systemu prawa pracy była ustawa z 24.8.2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 128, poz. 1405 ze zm.), na mocy której po rozdziale II działu pierwszego Kodeksu pracy dodano nowy rozdział IIa zatytułowany „Równe traktowanie kobiet i mężczyzn”. W rozdziale ujęto takie zagadnienia, jak dyskryminacja bezpośrednia, dys- kryminacja pośrednia, przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wyjątki od dyskryminacji czy też prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Szybko jednak okazało się, że re- gulacje te są niewystarczające, a skupiając się jedynie na kwestiach równości płci, polski ustawodawca pominął szereg innych cech, na podstawie których prawo wspólnotowe wyraźnie zakazuje różnicowania sytuacji pracowniczej. Konsekwencją tego stanu rzeczy była konieczność ponownej zmiany prze- pisów, która w efekcie, na mocy ustawy z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), doprowadziła do zmiany brzmienia przepisów antydyskrymi- nacyjnych rozdziału IIa Kodeksu pracy, zastępując jednocześnie jego do- tychczasowy tytuł sformułowaniem „Równe traktowanie w zatrudnieniu”. W Kodeksie pracy, po raz pierwszy w historii polskiego prawa pracy, poja- wiła się również definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciw- działania temu zjawisku. Choć przeciwdziałanie praktykom mobbingowym nie jest uregulowane w prawie wspólnotowym, to jednak polski ustawodawca uznał, że problem ten jest na tyle poważny, że istnieje konieczność jego prawnego zdefiniowania i zakazania. Po raz kolejny Kodeks pracy został zno- welizowany ustawą z 21.22.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), która doprecyzowała przepisy antydyskryminacyjne. Należy pamiętać, że odpowiednie uregulowanie zakazu dyskryminacji i mobbingu w prawie to tylko jeden, bardzo ważny element skutecznego przeciwdziałania tym zjawiskom w sferze zatrudnienia i pracy. Drugim, nie mniej istotnym, jest umiejętność efektywnego posługiwania się nimi w praktyce. Z myślą o obu tych zagadnieniach opracowana została niniejsza książka. Publikacja ta zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji i mobbingu. Autorzy niniejszego opracowania nie poprzestali jednak na X Wstęp omówieniu regulacji krajowych. W związku z niepełną implementacją przez polskiego ustawodawcę przepisów wspólnotowych do prawa krajowego książka prezentuje także krytyczne spojrzenie na stan tych regulacji praw- nych, a przywołane przepisy prawa polskiego zostały zinterpretowane przez autorów w świetle prawa wspólnotowego jako nadrzędnego w stosunku do regulacji krajowych. Ponadto w związku ze stosunkowo ubogim orzeczni- ctwem sądów krajowych dotyczącym dyskryminacji w zatrudnieniu, autorzy często odwołują się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedli- wości. Cel, jaki przyświecał autorom w trakcie przygotowywania niniejszego opracowania, to unaocznienie Czytelnikowi, w jaki sposób nierówne trak- towanie i mobbing w zatrudnieniu się przejawiają, jak również jak można tym zjawiskom przeciwdziałać i skutecznie je zwalczać. Autorzy XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPC . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod­stawowych Wolności, sporząd­zona w Rzymie 4 .11 .1950 r . (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) Europejska Karta Społeczna sporząd­zona w Turynie EKS . . . . . . . . . . . . . . 18 .10 .1961 r . (Dz .U . z 1999 r . Nr 8, poz . 67) ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kod­eks cywilny (Dz .U . Nr 16, KC . . . . . . . . . . . . . . . poz . 93 ze zm .) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kod­eks karny (Dz .U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kod­eks pracy (t .j . Dz .U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kod­eks postępowania cywilnego KPC . . . . . . . . . . . . . (Dz .U . Nr 43, poz . 296 ze zm .) ustawa z 6 .1 .2005 r . o mniejszościach narod­owych MniejNarU . . . . . . . . i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz .U . Nr 17, poz . 141 ze zm .) Międ­ynarod­owy Pakt Praw Gospod­arczych, Społecz- nych i Kulturalnych, otwarty d­o pod­pisu w Nowym Jorku 19 .12 .1966 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 38, poz . 169 – zał .) ustawa z 20 .4 .2004 r . o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy (t .j . Dz .U . z 2008 r . Nr 69, poz . 415 ze zm .) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25 .3 .1957 r . (Dz .U . z 2004 r . Nr 90, poz . 864/2 ze zm .) ustawa z 23 .5 .1991 r . o związkach zawod­owych (t .j . Dz .U . z 2001 r . Nr 79, poz . 854 ze zm .) PromocZatrU . . . . . . TfUE . . . . . . . . . . . . . ZwZawU . . . . . . . . . . MPPGSiK . . . . . . . . . 2. Organy, organizacje, instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawied­liwości MOP . . . . . . . . . . . . . Międ­zynarod­owa Organizacja Pracy RE . . . . . . . . . . . . . . . Rad­a Europy SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd­ Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma, publikatory Dz .U . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EPS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd­ Sąd­owy GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy XIII Wykaz skrótów M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoPr . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, OSNAPiUS . . . . . . . . Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS. . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Pracy . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PS. . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rzeczposp. . . . . . . . . . Rzeczpospolita Sł. Pracown. . . . . . . . . Służba Pracownicza 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł BIRE . . . . . . . . . . . . . Biuro Informacji Rady Europy EWG . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer ONZ . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw- PFRON . . . . . . . . . . . nych pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt podrozdz. . . . . . . . . . . podrozdział post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok Rada WE . . . . . . . . . . Rada Wspólnot Europejskich (red.) . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity TWE . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . w związku wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz XI Literatura w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, Warszawa 2007. nacji, MoP 2007, Nr 21. Bydgoszcz–Kraków 2001. traktowania pracowników, PiZS 2006, Nr 11. Warszawa 2004. towym i w polskim ustawodawstwie pracy, PiZS 1998, Nr 5. 2004, Nr 2. Abramowicz M. (red.), Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych Aktualności Europejskie, Obowiązkowe przejście na emeryturę a zakaz dyskrymi- Baran K. W. (red.), Prawo pracy, Kraków 2005. tenże, Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Bińczycka T., Ochrona kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa w prawie wspólno- Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, PiZS Brodecki Z. (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004. Bydłoń A., Różnicowanie wynagrodzeń w oparciu o staż pracy a zasada równego taż, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2006, Nr 11. Cajsel W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007. Chappel D., V. Di Martino, Violence at work, Asian-Pacific Newsletter on Occupa- tional Health and Safety 1999, z. 6. Christiansen J. M., Vold på arbejdet – med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser, Kopenhaga 2005. Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdzia- łania temu zjawisku, PiP 2004, Nr 12. Czarnecki P., Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji, PiZS 2006, Nr 3. Dörre-Nowak D., Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, PiZS 2004, Nr 11. Drozd A., Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 2004, Nr 1. Dulewicz K., Czy pracodawca może swobodnie kształtować system premiowania w zakładzie, GP z 24.9.2007 r. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa polskiego. Materiały konferencyjne, Warsza- wa 2004. Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańsk 2002. Ellis E., EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2005. X Literatura Equality in employment and occupation, General Survey by the Committee of Ex- perts on the Application of Conventions and Recommendations, „International Labour Conference”, 75th Session, Raport III (Część 4B), Genewa 1996. Warszawa 2007. Nr 2. Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005. tenże, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, PiZS 1997, Nr 1. tenże, Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, PiZS 2004, Nr 5. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gersdorf M., Reczyńska-Ratajczak M., Prewencja antymobbingowa, PiZS 2007, Gładoch M., Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, PiZS 2006, Nr 4. Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Warszawa 2006. Gonera K., Ważne wyroki w sprawach o mobbing, Sł. Pracown. 2007, Nr 9. Goździk M., Bezrobocie, co robić – problematyka organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, skierowanych do uchodźców, imigrantów i mniejszości narodowych, opracowanie dla Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa 2006. Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Gdańsk 2003. Hoel H., Sparks K., Cooper C. L., The cost of violence/stress at work and the benefits of a violence/stress-free working environment, raport sporządzony na zamówienie Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 2002. Jaśkowski K. (red.), Prawo pracy 2007, Warszawa 2007. Jedynasta A., Glosa do wyroku SN z 18.10.2005 r. w sprawie nieważności umowy o pracę zawartej z kobietą w ciąży z powodu sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, PiZS 2007, Nr 5. komentarz i przepisy, Warszawa 2004. Unii Europejskiej, Warszawa 2006. Gdańsk 2004. Jończyk J., Zbiorowe prawo pracy, Wrocław 1983. Kamiński I. C., Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej. Praktyczny Kenig-Witkowska M. M. (red.), Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Konieczna A., Czy decyzja ministra jest zgodna z prawem?, Rzeczposp. z 28.6.2006 r. Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Raporty Król J., Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, War- Lankamer A., Potocka-Szmoń P., Dyskryminacja w miejscu pracy. Poradnik dla pra- Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (przedmiot eksperckie, Warszawa 2006. na tle regulacji wspólnotowych, R. Pr. 2004, Nr 4. szawa 2000. codawcy i pracownika, Gdańsk 2006. i granice), Warszawa 1977. XI Literatura Leymann H., The mobbing encyclopaedia, www.leymann.se. Leymann H., Gustafsson A., Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, Nr 5. Społecznych i Spraw Publicznych, EPS 2007, Nr 9. Jak_bronic_sie_przed_mobbingiem_fr.pdf. wanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 2002, Nr 2. instrument przeciwdziałania dyskryminacji, Biuletyn BIRE 2003, Nr 3. z 11.1.2007 r. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2004. Liszcz T., Równość kobiet i mężczyzn w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS Machińska H., Protokół 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako istotny Majewska R., Zła siatka płac dyskryminuje pracowników, Rzeczposp. Maniewska E., Dyskryminacja ze względu na wiek, PiZS 2006, Nr 2. taż, Prawo wspólnotowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Marciniak J., Jak bronić się przed mobbingiem, http://prawo-pracy.pl/fragment/ tenże, Praca bez mobbingu, materiały informacyjne projektu Gender Index realizo- tenże, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Warszawa 2007. Materiały z warsztatów z prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej dla trenerów z Litwy, Łotwy i Polski. Organizatorzy: INTERIGHTS, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2005. Matey-Tyrowicz M., Zieliński T. (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, War- szawa 2006. Matuszyński W., O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji, referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji – „Etyka w życiu go- spodarczym” 13.5.2004 r. w Łodzi, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000. Mitrus L., Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania męż- czyzn i kobiet w zatrudnieniu, PiZS 2007, Nr 1. Naumann E., Dyskryminacja w prawie pracy, MoPr 2007, Nr 6. Nowak M., Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść, Nowicki M. A., Europejski system ochrony praw człowieka – teksty wykładów Szkoły Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Otto M., Modele ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w wy- Perkowski M. (red.), Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagad- Piątkowski J., Wprowadzenie do nowego prawa stosunku pracy, Toruń 1996. Łódź 2007. Praw Człowieka HFPC, Warszawa 1998, z. 3. Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002. branych krajach, PiZS 2007, Nr 10. nienia, Warszawa 2003. XII Literatura Płażek S., Jeszcze w sprawie palenia tytoniu w pracy, PiZS 2005, Nr 9. Poździk R., Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy, PS 2004, Nr 5. Raczkowski B., Jaki jest zakres roszczeń odszkodowawczych z tytułu mobbingu, GP z 12.10.2006 r. Rahman Q., Wilson G. D., Born gay? The psychology of human sexual orientation, Personality and Individual Differences 2003, z. 34. Report of the Director-General Equality at work: Tackling the challenges, Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Princi- ples and Rights at Work, International Labour Conference, 96th Session 2007, Report I (B), Geneva. Romer M. T., Mobbing i jego konsekwencje, Pr. Pracy 2005, Nr 12. taż, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005. Romer T., Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną, [w:] K. Śmiszek (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, War- szawa 2006. i 2005 – cz. 1, PiZS 2006, Nr 10. równego traktowania pracowników), PiZS 2007, Nr 3. Rotkiewicz M., Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy, Warszawa 2006. Rzemek M., Doświadczony pracownik żąda pensji jak nowy, Rzeczposp. z 22.6.2007 r. tenże, Pracownik może mówić o swoich zarobkach, Rzeczposp. z 26.6.2007 r. tenże, Zwolnienia grupowe to nie mobbing, Rzeczposp. z 25.6.2007 r. Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005. tenże, Zakazy zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych, PiZS 2000, Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1999. Skoczyński J., Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 tenże, Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (zasada tenże, Zasada równego traktowania pracowników, PiZS 1999, Nr 7–8. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Stosowanie dyrek- tywy 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Bruksela, 30.10.2006 r. Stanisz P., Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, Prz. Sejm. 2005, Nr 1. Sztabińska J., Ofiara mobbingu musi udowodnić szykany, Rzeczposp. z 10.10.2007 r. Śmiszek K., Jak zdiagnozować dyskryminację pośrednią w zatrudnieniu, Rzeczposp. Świątkowski A., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997. Świątkowski A. M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006. tenże, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007. Wacławska P. K., Rekrutacja w drodze ogłoszeń – charakterystyka prawna, PiZS 2004, z 2.1.2007 r. Nr 9. Nr 4. XIII Literatura Association, European Anti-Discrimination Law Review 2007, Nr 5. i Rady Europy, Kraków 2003. Waddington L., Protection for Family and Friends: Addressing Discrimination by Wandzel M., Równe traktowanie mężczyzn i kobiet. Prawo socjalne Unii Europejskiej Warylewski J., Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999. Wojteczek J., Praca kobiet w Unii Europejskiej, GP z 13.9.2007 r. Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004. tenże, Problem ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, PiZS Zalewski T., Badania trzeba wykonać, nawet gdy religia zabrania, Rzeczposp. tenże, Można się umówić na dłuższe wypowiedzenie, Rzeczposp. z 3–4.11.2007 r. Zielińska E., Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn – podstawy prawne, Zieliński T. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001. 2007, Nr 7. z 15.10.2007 r. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Warszawa 2007. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: