Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 004044 18678404 na godz. na dobę w sumie
Dziadkowie na medal - książka
Dziadkowie na medal - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1323-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W czasie deszczu dzieci się nudzą...
a z dziadkami nie nudzą się nigdy!

Zadaniem dziadka jest chodzenie z wnukami do zoo i czytanie im bajek. Rolą babci jest karmienie maluchów słodkościami. Tyle w kwestii stereotypów. Twoje dziecko uszczęśliwiło Cię niedawno nowiną, że Wasza rodzina wkrótce się powiększy? Pewnie się cieszysz, ale z drugiej strony masz sporo obaw, czy podołasz tej roli. Bycie współczesnym dziadkiem to nie bułka z masłem. Starsze pokolenie przestało być postrzegane jako źródło wiedzy o świecie. Może czas to zmienić? Przed Tobą spore wyzwanie.

Autor książki jest prawdziwym specjalistą od kontaktów z wnukami -- został obdarzony przez los siedmiorgiem wnucząt. Teraz, wraz z gronem innych dziadków, dzieli się z Tobą doświadczeniami zdobytymi w czasie 'pracy w terenie'. Znajdziesz tu sporo cennych rad i zabawnych anegdot. Ale uwaga! Prawda jak zwykle leży pośrodku -- poradnik zawiera więc również uwagi samych wnuków. Zanim przetestujesz swoje pomysły wychowawcze na przedstawicielach najmłodszego pokolenia, zobacz, jak inni robili to przed Tobą. Unikaj pułapek i niemiłych wpadek. Ciesz się czasem spędzonym ze swymi wnukami. Bądź idealnym dziadkiem, zostań babcią na medal!


'Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -- ze wszystkich sił -- tego, czego pragnie'
Paulo Coelho
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Dziadkowie na medal Autor: Phill Williams T‡umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 978-83-246-1323-6 Tytu‡ orygina‡u: Insiders Guide to Being a Brilliant Grandparent Format: A5, stron: 136 W czasie deszczu dzieci siŒ nudz„(cid:133) a z dziadkami nie nudz„ siŒ nigdy! (cid:149) Jak pomaga(cid:230) w wychowaniu? (cid:149) Jakich b‡Œd(cid:243)w nie pope‡nia(cid:230)? (cid:149) Jak by(cid:230) idealnym dziadkiem? Zadaniem dziadka jest chodzenie z wnukami do zoo i czytanie im bajek. Rol„ babci jest karmienie maluch(cid:243)w s‡odko(cid:156)ciami. Tyle w kwestii stereotyp(cid:243)w. Twoje dziecko uszczŒ(cid:156)liwi‡o CiŒ niedawno nowin„, ¿e Wasza rodzina wkr(cid:243)tce siŒ powiŒkszy? Pewnie siŒ cieszysz, ale z drugiej strony masz sporo obaw, czy podo‡asz tej roli. Bycie wsp(cid:243)‡czesnym dziadkiem to nie bu‡ka z mas‡em. Starsze pokolenie przesta‡o by(cid:230) postrzegane jako (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o (cid:156)wiecie. Mo¿e czas to zmieni(cid:230)? Przed Tob„ spore wyzwanie. Autor ksi„¿ki jest prawdziwym specjalist„ od kontakt(cid:243)w z wnukami (cid:150) zosta‡ obdarzony przez los siedmiorgiem wnucz„t. Teraz, wraz z gronem innych dziadk(cid:243)w, dzieli siŒ z Tob„ do(cid:156)wiadczeniami zdobytymi w czasie (cid:132)pracy w terenie(cid:148). Znajdziesz tu sporo cennych rad i zabawnych anegdot. Ale uwaga! Prawda jak zwykle le¿y po(cid:156)rodku (cid:150) poradnik zawiera wiŒc r(cid:243)wnie¿ uwagi samych wnuk(cid:243)w. Zanim przetestujesz swoje pomys‡y wychowawcze na przedstawicielach najm‡odszego pokolenia, zobacz, jak inni robili to przed Tob„. Unikaj pu‡apek i niemi‡ych wpadek. Ciesz siŒ czasem spŒdzonym ze swymi wnukami. B„d(cid:159) idealnym dziadkiem, zostaæ babci„ na medal! (cid:149) Opieka nad wnukami (cid:150) czyli ustalanie zasad. (cid:149) Metody wychowawcze (cid:150) sprzeczno(cid:156)(cid:230) interes(cid:243)w. (cid:149) Drudzy dziadkowie (cid:150) jak wypracowa(cid:230) dobre relacje. (cid:149) Rozw(cid:243)j dzieci (cid:150) zabawy i edukacja. (cid:149) Odleg‡o(cid:156)(cid:230) (cid:150) prze‡amywanie problem(cid:243)w z komunikacj„. (cid:149) Wakacje (cid:150) wsp(cid:243)lny wyjazd, opieka nad nastolatkami. (cid:132)Dziecko mo¿e nauczy(cid:230) doros‡ych trzech rzeczy: cieszy(cid:230) siŒ bez powodu, by(cid:230) ci„gle czym(cid:156) zajŒtym i domaga(cid:230) siŒ (cid:150) ze wszystkich si‡ (cid:150) tego, czego pragnie(cid:148) Paulo Coelho Spis treĂci PodziÚkowania WstÚp 1 Maïe poczÈtki i wielkie chwile 2 Dziadkowie siÚ zmieniajÈ 3 DoceniÊ dziadków 4 Wspaniaïa wiadomoĂÊ 5 Zmiana relacji 6 Dobre i kiepskie rady 7 OpiekowaÊ siÚ czy siÚ nie opiekowaÊ? 8 PieniÈdze i to wszystko 9 PrzyjeĝdĝajÈ na dïuĝej 10 Radzenie sobie z ĝywym srebrem 5 7 9 15 21 26 33 39 45 54 61 69 4 D Z I A D K O W I E N A M E D A L 11 Czas zabawy 12 Obserwowanie, jak siÚ rozwijajÈ 13 Wspieranie rozwoju mowy 14 Dawanie prezentów 15 Dziadkowie mieszkajÈcy daleko 16 Na wakacjach 17 Dziadkowie po rozpadzie rodziny 18 Prawa dziadków 19 Prawnuki A Ankieta 76 82 88 95 101 108 115 124 128 130 7 OpiekowaÊ siÚ czy siÚ nie opiekowaÊ? — CieszÚ siÚ, ĝe przyszïaĂ, babciu. (Babcia byïa matkÈ mamy Jasia). — Dlaczego, Jasiu? — Bo chcÚ zobaczyÊ, jak tatuĂ robi tÚ sztuczkÚ. — JakÈ sztuczkÚ? — Sïyszaïem, jak obiecywaï mamie, ĝe nastÚpnym razem, jak przyjdziesz, bÚdzie chodziï po Ăcianach. UlĝyÊ rodzicom Bycie dziadkiem lub babciÈ moĝe byÊ przyjemne, ale jednoczeĂnie niesie ze sobÈ pewnÈ odpowiedzialnoĂÊ. Poza kwestiÈ regularnego pomagania rodzicom w wychowywaniu dzieci bÚdÈ chwile, gdy po- czujecie, ĝe chcecie zaproponowaÊ dzieciom, ĝe weěmiecie na trochÚ wnuki do siebie. Propozycja pomocy, aby umoĝliwiÊ zmÚczonym rodzicom naïadowanie akumulatorów, jest czymĂ, co z pewnoĂciÈ doceniÈ. OczywiĂcie bÚdÈ teĝ chwile, gdy nawet najlepsze maïĝeñstwa bÚdÈ przechodziÊ kryzys. To kolejny moment, kiedy dziadkowie mogÈ 46 D Z I A D K O W I E N A M E D A L zaproponowaÊ pomoc, zajmujÈc siÚ wnukami, gdy mïodzi maïĝon- kowie bÚdÈ starali siÚ skierowaÊ swój zwiÈzek na wïaĂciwe tory. MoĝliwoĂÊ udzielenia od czasu do czasu pomocy w trudnych chwilach jest jednÈ z przyjemnoĂci bycia dziadkiem czy babciÈ. Owszem, moĝe to oznaczaÊ koniecznoĂÊ zmiany trybu ĝycia, byÊ moĝe rezy- gnacjÚ z wtorkowych obiadów na mieĂcie albo z gry w brydĝa, ale nie wahajcie siÚ — jest to zobowiÈzanie, które niesie ze sobÈ wiele zalet. Niektórzy dziadkowie to uwielbiajÈ — majÈ szansÚ przeĝyÊ na nowo dni, gdy opiekowali siÚ wïasnymi maïymi dzieÊmi, uĝyÊ znów wïa- snych umiejÚtnoĂci wychowawczych, co dla nich jest wspaniaïym doĂwiadczeniem. Pewna babcia napisaïa: „Szczególnie lubiïam moĝliwoĂÊ niesienia pomocy w trudnych chwilach, np. gdy mama dziecka byïa bardzo zmÚczona albo kiedy rodzice po prostu potrzebowali chwili oddechu”. Inni nie tak ochoczo siÚ z tym zgadzali, jak na przykïad ta babcia: „Trudno jest odmówiÊ proĂbom o zajÚcie siÚ moimi maïymi wnukami, kiedy rodzice potrzebujÈ wsparcia. Ale wychowaïam troje dzieci jako samotna matka, a teraz, gdy przeszïam na emeryturÚ i wreszcie mogïam siÚ cieszyÊ szansÈ na nadcho- dzÈce lata bez dzieci, pojawiïy siÚ wnuki. Uwielbiam moje wnuki i nigdy nie odmawiam proĂbom o pomoc. Ale nie mogÚ nic poradziÊ na to, ĝe mam wraĝenie, ĝe mi siÚ coĂ narzuca wbrew mojej woli, a potem mam poczucie winy z powodu takich uczuÊ”. Jeszcze inna babcia miaïa wraĝenie, ĝe najlepsza w zajmowaniu siÚ wnukiem byïa wiedza, ĝe wkrótce odda dziecko w rÚce rodziców, a jej odpowiedzialnoĂÊ za nie siÚ skoñczy. OPIEKOWAm SI} CZY SI} NIE OPIEKOWAm? 47 Kolejna babcia dotknÚïa innego rodzaju kwestii emocjonalnej — miej- sca w sercu dziecka. „Po caïym dniu zajmowania siÚ wnukami trzeba zaakceptowaÊ to, ĝe zignorujÈ ciÚ i pobiegnÈ rzuciÊ siÚ w objÚcia rodziców, gdy ci tylko siÚ pojawiÈ”. Jeszcze inni dziadkowie odkryli, ĝe zdarzajÈce siÚ od czasu do czasu proĂby o pomoc mogÈ siÚ nasilaÊ, aĝ stanÈ siÚ normÈ i codziennym obowiÈzkiem, który moĝe byÊ nie do zniesienia. Pewni dziadkowie nawet przeprowadzili siÚ na drugi koniec kraju, ĝeby uniknÈÊ czÚstych telefonów od mïodych rodziców z proĂbami o pomoc. To oczywiĂcie ekstremalny przykïad, ale dotyka kluczowego problemu. Proszenie o pomoc w drobiazgach, jak odbieranie wnuczków ze szkoïy albo gdy pojawi siÚ nieoczekiwana potrzeba — byÊ moĝe wtedy, gdy wnuczek w wieku szkolnym zachoruje, a jest za maïy, ĝeby sam zostaï w domu, albo gdy opiekunka niespodziewanie zawiedzie — jest zupeïnie inne od staïego zobowiÈzania. Proponowanie regularnej, staïej opieki nad wnukami jest zdecydo- wanie czymĂ innym i naleĝy to bardzo starannie przemyĂleÊ. ZobowiÈzanie do opieki W naszym kraju mamy bardzo wysoki odsetek kobiet pracujÈcych. Wiele z tych kobiet to matki, czÚsto maïych dzieci. Dni, gdy kobiety zamÚĝne rzadko wracaïy do pracy po urodzeniu dziecka lub przy- najmniej czekaïy z tym, dopóki dzieci nie podrosnÈ na tyle, ĝeby mogïy same sobie poradziÊ w dzieñ, dawno juĝ odeszïy. Dzisiaj wiÚk- szoĂÊ matek, podobnie jak ojców, chce móc wróciÊ do pracy — do- tyczy to równieĝ matek maïych dzieci. OczywiĂcie prawo wprowa- dza moĝliwoĂÊ urlopu po urodzeniu dziecka, zarówno dla matki, jak 48 D Z I A D K O W I E N A M E D A L i dla ojca, wiÚc tuĝ po urodzeniu siÚ maïej Natalii wymagania sta- wiane przez pracÚ nie przeszkadzajÈ w cieszeniu siÚ rodzicielstwem. Ale co zrobiÊ, gdy koñczy siÚ urlop? Trzeba poszukaÊ opieki nad maïÈ NatalkÈ, gdy jej rodzice wrócÈ do pracy. JeĂli jedno z rodziców duĝo zarabia, maïĝeñstwo moĝe ustaliÊ, ĝe to drugie zrezygnuje z pracy, aby zajÈÊ siÚ domem i dzieckiem w peïnym wymiarze godzin. Albo rodzice mogÈ ustaliÊ, ĝe oboje bÚdÈ pracowaÊ na czÚĂÊ etatu. Jednak wiele par woli zachowaÊ swoje miejsca pracy, byÊ moĝe z po- wodu tego, ĝe nie mogÈ sobie pozwoliÊ na rezygnacjÚ z jednej pensji, a moĝe oboje lubiÈ swojÈ pracÚ. Rodzice mogÈ zarabiaÊ wystarczajÈco dobrze, ĝeby opïaciÊ ĝïobek w ciÈgu dnia, a niektórych staÊ na opie- kunkÚ. W takich okolicznoĂciach problemy znaczÈco malejÈ. Ale nie wszyscy mogÈ sobie na to pozwoliÊ. Zatem w wiÚkszoĂci sytuacji trzeba szukaÊ innych opcji. Dziadkowie! Dziadkom moĝna zaufaÊ, znajÈ dziecko i moĝe nie mieszkajÈ zbyt daleko — w ankiecie przeprowadzonej niedawno okazaïo siÚ, ze 60 widuje swoje wnuki przynajmniej raz w tygodniu. Nie wszystkie dzieci jednak majÈ tak blisko, jak Sonia, która napisaïa: „Mieszkam bardzo blisko dziadków. Jedna babcia z dziadkiem mieszka tuĝ obok, a druga babcia i dziadek mieszkajÈ na ulicy przy mojej szkole”. Nawet jeĂli dziadkowie mieszkajÈ daleko, moĝna ich poprosiÊ o przy- jazd. „Po co mamy w ogóle zastanawiaÊ siÚ, czy zapïaciÊ za opiekÚ nad naszym dzieckiem komuĂ obcemu, jeĂli moĝna skorzystaÊ z pomocy dziadków?” — pytajÈ rodzice. A jeĂli jesteĂcie na emeryturze, macie mnóstwo czasu, zdaniem Waszych dzieci. Wydaje im siÚ, ĝe nawet potrzebne sÈ Wam jakieĂ obowiÈzki, ĝeby Wam siÚ nie nudziïo. Jasne, OPIEKOWAm SI} CZY SI} NIE OPIEKOWAm? 49 mruczycie do siebie, myĂlÈc o swoim klubie brydĝowym, o znajomych, zwiÈzku ogrodników, grze w krÚgle, wyjazdach, porankach spÚdza- nych na grze w badmintona, stowarzyszeniu… stop! Poproszono Was o zajÚcie siÚ maïÈ NataliÈ. Czy powinniĂcie siÚ zgodziÊ? Kwestia opiekowania siÚ wnukami, podczas gdy ich rodzice pracujÈ, byïa jednÈ z najwaĝniejszych w naszej ankiecie. Niektóre opinie an- kietowanych podajemy poniĝej. Po pierwsze, bÈděcie przygotowani, na wypadek jeĂli zostaniecie poproszeni o pomoc. Nawet jeszcze zanim urodzi siÚ maïa Natalia, dobrze jest pomyĂleÊ, w jakim stopniu jesteĂcie w stanie i chcecie po- móc. A jeĂli nie macie co do tego pewnoĂci, lepiej zdecydujcie siÚ na bardziej skromnÈ wersjÚ na poczÈtek. Gdy przyzwyczaicie siÚ do nowych obowiÈzków, bÚdziecie mogli zdecydowaÊ, czy jesteĂcie gotowi na wiÚcej; a oferta zwiÚkszenia wymiaru pomocy jest zawsze milej widziana niĝ zapowiedě zmniejszenia udziaïu z koniecznoĂci, choÊby nawet naprawdÚ nie byïo innego wyjĂcia. NastÚpnie przemyĂlcie wïasne zobowiÈzania. Z jakich zajÚÊ musie- libyĂcie zrezygnowaÊ? Jak wpïynÚïoby to na Wasze ĝycie towarzyskie i przyjaěnie? PomyĂlcie równieĝ o odpowiedzialnoĂci. Maïe dzieci to naprawdÚ spora odpowiedzialnoĂÊ, jak dobrze wiecie. „PamiÚtam, jak byïam niegrzeczna i ciÈgle wybiegaïam z domu babci na ulicÚ, ubrana tylko w pieluchÚ, a babcia siÚ gniewaïa” — Zosia, lat 10. „KiedyĂ zawsze tïukïem kieliszki w eleganckich restauracjach. I zawsze robiïem kupÚ, kiedy dziadek mnie przewijaï” — Tomek, lat 10. 50 D Z I A D K O W I E N A M E D A L Zastanów siÚ nad odpowiedziÈ na trzy poniĝsze pytania. 1. Czy bÚdziecie szczÚĂliwi, gdy maïa Natalka bÚdzie siÚ codziennie pojawiaïa u Was w domu, gdy jej mama bÚdzie siÚ spieszyïa do pracy, i bÚdziecie siÚ niÈ zajmowaÊ, dopóki jej tata nie odbierze jej po poïudniu? 2. Czy nie bÚdziecie czuÊ ĝalu, wiedzÈc, ĝe robicie to, ĝeby Wasze dzieci mogïy korzystaÊ z dwóch pensji, podczas gdy Wy byÊ moĝe macie tylko skromne emerytury? 3. Czy bÚdzie Wam przykro, gdy po caïym dniu zajmowania siÚ WaszÈ wnuczkÈ, kiedy tylko mama i tata pojawiÈ siÚ w drzwiach, maïa Natalka pobiegnie do nich, ignorujÈc Was caïkowicie? JeĂli potraficie z czystym sumieniem poïoĝyÊ sobie rÚkÚ na sercu i odpowiedzieÊ: „tak” na pierwsze pytanie, nastÚpnie „nie” na drugie i trzecie — moje gratulacje. JesteĂcie idealni do roli opiekunów wnuczÈt. Wypróbujmy to JeĂli macie wÈtpliwoĂci, jeĂli czujecie siÚ nieswojo na myĂl o tej od- powiedzialnoĂci, która nieodwoïalnie wiÈĝe siÚ z opiekÈ nad maïymi dzieÊmi, albo jeĂli czujecie, jak jedna z ankietowanych osób, której wypowiedě pojawiïa siÚ wczeĂniej, ĝe to Wasz czas i chcecie go wyko- rzystaÊ dla siebie, ĝeby robiÊ to, na co nigdy wczeĂniej nie mieliĂcie czasu, nie zgadzajcie siÚ, nawet jeĂli czujecie, ĝe powinniĂcie. Moĝecie teĝ zaproponowaÊ okres próbny, zanim podejmiecie decyzjÚ. Wtedy, jeĂli uznacie, ĝe to zbyt wiele, powinniĂcie daÊ rodzicom wystarcza- jÈco wiele czasu, aby mogli wypracowaÊ inne rozwiÈzanie, zanim siÚ wycofacie. OPIEKOWAm SI} CZY SI} NIE OPIEKOWAm? 51 Jednym z minusów okresu próbnego jest potencjalna trudnoĂÊ z wy- cofaniem siÚ, chociaĝ od poczÈtku jasno okreĂliliĂcie swoje intencje. Zatem zamiast proponowaÊ próbÚ w peïnym wymiarze godzin, moĝe- cie zaoferowaÊ pomoc ograniczonÈ czasowo, na przykïad przez kilka godzin dziennie albo raz w tygodniu. Moĝecie odkryÊ, ĝe to dobry pomysï na poczÈtek. A moĝe uznacie, ĝe dobre bÚdzie zapropono- wanie konkretnej roli, jak pewien dziadek, który napisaï: „Jednym z moich najprzyjemniejszych zajÚÊ jest przyprowa- dzanie mojego wnuczka ze szkoïy codziennie. NaprawdÚ do- brze siÚ dziÚki temu poznaliĂmy”. JeĂli nie zgodzicie siÚ na regularne, codzienne zajmowanie siÚ dziec- kiem, nie oznacza to jeszcze, ĝe od czasu do czasu nie moĝecie pomóc, gdy sytuacja bÚdzie tego wymagaïa. Pewna chÚtna do tego babcia dodaïa wïasne warunki: „Zawsze pomogÚ, jeĂli bÚdziesz w kropce, moja droga, ale nie w czwartki, chyba ĝe naprawdÚ nie bÚdzie innego wyjĂcia. Wte- dy gram w golfa i musiaïabym anulowaÊ rezerwacje i umówione spotkania”. Babcia — niania z zamieszkaniem To kolejna sprawa zwiÈzana z opiekÈ. Niektórzy dziadkowie, a czÚĂciej babcie, majÈ silne poczucie, ĝe jeĂli rodzice chcÈ pracowaÊ, to one muszÈ zajÈÊ siÚ wnuczkiem czy wnuczkÈ. Lepiej samej zaopiekowaÊ siÚ maïÈ NataliÈ, niĝ pozwalaÊ rodzicom na korzystanie z ciÈgle zmieniajÈcych siÚ opiekunek lub ĝïobka — myĂlÈ. Zatem proponujÈ przeprowadzenie siÚ do mïodych rodziców i stajÈ siÚ bezpïatnÈ nianiÈ na staïe, z mieszkaniem. 52 D Z I A D K O W I E N A M E D A L Jest to propozycja, jakÈ moĝe byÊ trudno odrzuciÊ wielu rodzicom, gdyĝ od razu rozwiÈzuje wszystkie ich problemy. Ale jeĂli chcesz zïoĝyÊ tak wspaniaïomyĂlnÈ ofertÚ, zastanów siÚ nad swojÈ motywacjÈ. Robisz to dla maïej Natalii i jej rodziców czy dla siebie? Kto bÚdzie prowadziï dom? Jaki wpïyw bÚdzie mieÊ ta sytuacja na Twoje stosunki z mamÈ? ByÊ moĝe czujesz, ĝe caïodobowa niania — czyli Ty, babciu — zajmujÈca siÚ maïÈ NatalkÈ, gdy rodzice sÈ w pracy, to znacznie lepsze wyjĂcie niĝ umieszczenie maïej w ĝïobku. Ale nie jesteĂ nianiÈ — jesteĂ babciÈ, a to róĝnica. Krótko mówiÈc, dobrze przemyĂlcie sprawÚ, zanim zaproponujecie opiekÚ nad wnukami. Nie bez powodu doĂwiadczone babcie majÈ wraĝenie, ĝe rozwiÈzanie tego problemu wymaga prawdziwych umie- jÚtnoĂci. Warto teĝ jeszcze raz podkreĂliÊ, ĝe znacznie ïatwiej jest zwiÚkszyÊ wymiar pomocy, niĝ siÚ z niej wycofaÊ, co moĝe doprowa- dziÊ do niesnasek, gdy oczekiwania rodziców zostanÈ zawiedzone. Zatem podsumujmy: z To kontrowersyjna kwestia. z Gdy oboje rodzice pracujÈ, dziadkowie sÈ czÚsto najbardziej oczywistym ěródïem opieki nad dzieckiem. z Uwaĝajcie — przemyĂlcie dobrze to, z jakÈ propozycjÈ pomocy moĝecie wystÈpiÊ. z W szczególnoĂci pamiÚtajcie, ĝe pomimo wielu zalet, jakie ma budowanie relacji z wnukami: x maïe dzieci wiÈĝÈ siÚ z olbrzymiÈ odpowiedzialnoĂciÈ; x zakres oferowanej pomocy moĝe mieÊ wpïyw na Wasze finanse i ĝycie towarzyskie; x w oczach dziecka nigdy nie zastÈpicie rodziców. OPIEKOWAm SI} CZY SI} NIE OPIEKOWAm? 53 z WiÚkszoĂÊ dziadków lubi pomagaÊ w sytuacjach nieprzewidzianych — od czasu do czasu. z ’atwiej jest zwiÚkszyÊ zakres pomocy, niĝ zmniejszyÊ, zatem rozwaĝcie okres próbny w ograniczonym wymiarze godzin albo zaproponujcie na poczÈtek tylko konkretne usïugi. z PrzemyĂlcie wszystko dokïadnie, zanim zaoferujecie zamieszkanie z wnukami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziadkowie na medal
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: