Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00650 008528 11012224 na godz. na dobę w sumie
Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 410
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6603-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prezentowanej monografia analizie poddano różne aspekty działalności deweloperskiej w świetle przepisów ustawy z 16.9.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadzone we wskazanym akcie prawnym rozwiązania miały dać skuteczną ochronę nabywcom samodzielnych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi podmiotów prowadzących działalność deweloperską. Jednak już w dniu opublikowania przywoływanej ustawy w dzienniku promulgacyjnym, powstały uzasadnione wątpliwości co do zakresu realizacji tak obranego celu. W wielu ukazujących się publikacjach przeważa stanowisko, iż ustawa deweloperska jest niedopracowana, przez co nierzadko wewnętrznie sprzeczna i niejasna. Powyższe sprawia, iż w praktyce działalności deweloperskiej pojawia się wiele wątpliwości natury prawnej, które są rozwiązywane w oparciu o publikowane poglądy przedstawicieli nauki.

Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowana Państwu monografia, będzie stanowić przydatne źródło w rozwiązywaniu bieżących problemów zarówno przez samych deweloperów, ale również adwokatów, radców prawnych czy notariuszy. Warto podkreślić, iż sami autorzy prezentują różne stanowiska w zakresie oceny obowiązującego stanu prawnego – pojawiają się zatem głosy wyraźnie krytyczne,  neutralne, aż po wyraźnie aprobujące. Taka różnorodność poglądów w obrębie jednej publikacji jedynie uwypukla złożoność badanej materii oraz stwarza pokusę do dalszej dyskusji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK ADAM BIERANOWSKI JAKUB JAN ZIĘTY Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK, ADAM BIERANOWSKI, JAKUB JAN ZIĘTY (red.) • DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Maciej Górka ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY Marcin Spyra PRZEDKONTRAKTOWE INWESTYCJE SPECYFICZNE W REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDKONTRAKTOWEJ Marcin Dudzik PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO www.ksiegarnia.beck.pl DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK ADAM BIERANOWSKI JAKUB JAN ZIĘTY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Teresa Mróz Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Kopernik Park Sp. z o.o. © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6602-9 ISBN e-book 978-83-255-6603-6 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  XV Autorzy  .........................................................................................................................  XVII Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XXIII Bibliografia   .................................................................................................................  XXVII Część I. Normatywna regulacja działalności deweloperskiej jako gwarancja ochrony praw nabywców .................................................................  Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca   .........................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Działalność gospodarcza dewelopera .......................................................  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział II. Ochrona danych osobowych w działalności deweloperskiej   ....  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Strony umowy deweloperskiej ...................................................................  § 3.  Powierzanie deweloperowi obowiązku przetwarzania danych   osobowych .....................................................................................................  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział III. Prawo nabywcy do informacji jako podstawa ochrony jego  interesów   ..............................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Prawo konsumenta do informacji .............................................................  I.  Przekaz informacyjny ......................................................................  II.  Podstawy prawne prawa do informacji w prawie polskim .........  § 3.  Konsument-nabywca lokalu .......................................................................  § 4.  Obowiązki informacyjne deweloperów ....................................................                  I.  Geneza obowiązków informacyjnych w ustawie   deweloperskiej ...................................................................................  II.  Pojęcie prospektu informacyjnego .................................................  III.  Funkcje prospektu informacyjnego z ustawy deweloperskiej ...  IV.  Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym ......................  V.  Przekazanie prospektu informacyjnego i jego konsekwencje ...  VI.  Skutki niedopełnienia obowiązków informacyjnych .................  1 1 1 2 10 12 12 12 14 20 21 21 21 23 24 26 29 29 29 31 32 35 38 V Spis treści 1.  Prawo odstąpienia od umowy ...................................................  2.  Podmiot sporządzający prospekt informacyjny   i odpowiedzialność z tytułu jego sporządzenia ......................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział IV. Ochrona nabywców lokali w świetle ustawy deweloperskiej   ...  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Instrumenty ochrony nabywców lokali w umowie deweloperskiej ....  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział V. Ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego w przypadku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez spółki celowe   ............  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Pojęcie spółki celowej w świetle ustawy deweloperskiej .......................  § 3.  Skutki wykreślenia spółki celowej dla odpowiedzialności   dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji, niewykonania lub   nienależytego wykonania umowy deweloperskiej  ................................  § 4.  Odpowiedzialność podmiotu dominującego za zobowiązania   spółki zależnej (dewelopera) ......................................................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział VI. Środki ochrony zapewniane nabywcom przez dewelopera na podstawie ustawy deweloperskiej jako szczególne zabezpieczenie wierzytelności   .....................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Zabezpieczenia wierzytelności a środki ochrony wpłat nabywcy .......  I.  Zabezpieczenia wierzytelności – ujęcie ogólne ............................  II.  Środki ochrony w systemie zabezpieczeń wierzytelności ..........      § 3.  Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę a prawne  zabezpieczenia wierzytelności – konwencja pojęciowa .........................  § 4.  Zabezpieczona wierzytelność – przedmiot ochrony ..............................  I.  Przedmiot ochrony w ustawie deweloperskiej .............................  II.  Wierzytelność przyszła a przedmiot ochrony środków       przewidzianych ustawą deweloperską ...........................................  § 5.  Występowanie profesjonalnego podmiotu trzeciego w ramach   konstrukcji środków ochrony ....................................................................  § 6.  Źródło wykreowania zabezpieczenia ........................................................      I.  Uwagi wprowadzające do problemu imperatywności   regulacji ..............................................................................................  II.  Imperatywność a semiimperatywność art. 4 ustawy   deweloperskiej ...................................................................................  VI 38 38 40 41 41 42 47 49 49 51 53 63 68 72 72 74 74 77 79 80 80 81 84 85 85 86 Spis treści   III.  Problem możliwości zrzeczenia się uzyskania zabezpieczenia   przez nabywcę – reperkusje praktyczne imperatywności   regulacji ..............................................................................................  § 7.  Problem pierwotnego nadzabezpieczenia ................................................  § 8.  Elastyczność zabezpieczenia w granicach otwartego   mieszkaniowego rachunku powierniczego ..............................................  § 9.  Czy środki ochrony realizują współczesne tendencje w dziedzinie  zabezpieczeń wierzytelności – próba oceny ............................................  § 10. Podsumowanie ...............................................................................................  Rozdział VII. Przedkontraktowe obowiązki dewelopera   ................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Prospekt informacyjny ................................................................................  § 3.  Doręczenie prospektu informacyjnego ....................................................  § 4.  Zmiana informacji wskazanych w prospekcie ........................................  § 5.  Rola i znaczenie prospektu informacyjnego ............................................  § 6.  Udostępnienie dokumentów ......................................................................  § 7.  Środki ochrony .............................................................................................  § 8.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział VIII. Regulacja działalności deweloperskiej i instrumenty ochrony nabywcy w prawie niemieckim   .......................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Struktura regulacji .......................................................................................  I.  Publicznoprawne wymogi stawiane deweloperom .....................  II.  Skutki sprzeczności między umową deweloperską a MaBV .....  § 3.  Instrumenty ochrony nabywcy ..................................................................        I.  Ochrona roszczeń nabywcy na podstawie wzmianki     w księdze wieczystej .........................................................................  II.  Alternatywna dopuszczalność poręczenia ...................................  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Część II. Umowy zawierane w ramach przedsięwzięć deweloperskich ...........  Rozdział IX. Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej   ....................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Treść i charakter umowy rezerwacyjnej ...................................................  § 3.  Stosowanie przepisów OchrPrNabU do umowy rezerwacyjnej ...........  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  87 90 91 91 94 95 95 96 99 100 101 102 103 106 108 108 109 109 111 112 112 115 117 118 118 118 118 120 125 VII Spis treści Rozdział X. Umowa przedwstępna poprzedzająca umowę deweloperską jako podstawa wpisu roszczeń w księdze wieczystej   ..................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Poglądy doktryny .........................................................................................  § 3.  Ujawnienie roszczeń w księdze wieczystej w związku z zawarciem   umowy przedwstępnej .................................................................................  § 4.  Argumenty przeciwko koncepcji dopuszczającej ujawnienie   roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej ........................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XI. Forma deweloperskiej umowy przedwstępnej i jej skutki   .......  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Umowa przedwstępna w Kodeksie cywilnym .........................................  I.  Umowa przedwstępna w ogólności ................................................  II.  Umowa przedwstępna a jej forma i skutki ....................................  § 3.  Umowa deweloperska a umowa przedwstępna .......................................  § 4.  Forma i skutki deweloperskiej umowy przedwstępnej ..........................  I.  Obligatoryjność formy aktu notarialnego ....................................  1.  Uzasadnienie koncepcji ..............................................................  2.  Skutki formy deweloperskiej umowy przedwstępnej         na tle przyjętej koncepcji ............................................................    II.  Rozważania nad dopuszczeniem swobody formy   deweloperskiej umowy przedwstępnej ..........................................  § 5. Podsumowanie ................................................................................................  Rozdział XII. Wyrok SN z 28.10.2010 r., II CSK 219/10, jako próba dostosowania przedwstępnej umowy deweloperskiej do realiów obrotu deweloperskiego   ....................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Umowa przedwstępna .................................................................................  § 3.  Roszczenia z umowy przedwstępnej .........................................................  § 4.  Ustawa deweloperska ...................................................................................  § 5.  Deweloperska umowa przedwstępna ........................................................  § 6.  Roszczenia z deweloperskiej umowy przedwstępnej .............................  § 7.  Wyrok SN z 28.10.2010 r. ............................................................................  § 8.  Dopuszczalność zawierania umów przedwstępnych do   deweloperskiej umowy przedwstępnej, czyli próba sprostania   problemom w obrocie deweloperskim ......................................................  § 9.  Podsumowanie .............................................................................................  VIII 126 126 130 131 136 138 142 142 143 143 144 145 149 149 149 150 152 155 156 156 157 158 159 161 162 163 164 169 Spis treści Rozdział XIII. Umowa deweloperska jako podstawa wpisu roszczeń w księdze wieczystej   ...........................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Wpis roszczeń w księdze wieczystej ..........................................................  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XIV. Umowa deweloperska w praktyce notarialnej   .........................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Kwestie istotne z punktu widzenia praktyki notarialnej ......................  I.  Rozpoczęcie sprzedaży .....................................................................  II.  Strony umowy deweloperskiej ........................................................  III.  Elementy umowy deweloperskiej ...................................................  IV.  Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich .................  V.  Charakter prawny wniosku wieczystoksięgowego w umowie  deweloperskiej – obligatoryjność czy fakultatywność   zamieszczenia wniosku wieczystoksięgowego .............................              VI.  Załączniki do umowy deweloperskiej – charakter prawny   i kwestia zmian ich treści .................................................................    VII.  Czy tylko umowa deweloperska? ....................................................  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XV. Załącznik do aktu notarialnego dokumentującego umowę deweloperską z punktu widzenia praktyki notarialnej   .............................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Załącznik do aktu notarialnego w ogólności ..........................................  § 3.  Prospekt informacyjny jako załącznik do aktu notarialnego  .............  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XVI. Prawo zamówień publicznych a umowa deweloperska   .........  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Charakter prawny prawa zamówień publicznych ..................................  § 3.  Możliwość zastosowania umowy deweloperskiej w zamówieniach  publicznych ...................................................................................................  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XVII. Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy deweloperskiej   .....................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Uzasadnienie potrzeby dyskusji nad zmianą stanu prawnego .............  § 3.  Identyfikacja celu regulacji normatywnej odnoszącej się do umowy  deweloperskiej  .............................................................................................  § 4.  Istota i treść umowy deweloperskiej .........................................................  171 171 171 182 183 183 186 186 188 191 193 195 197 199 200 202 202 202 207 211 212 212 215 217 218 220 220 223 224 227 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: