Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00853 010774 10762610 na godz. na dobę w sumie
Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - ebook/pdf
Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 236
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5363-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis Prawo i Zdrowie prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od korzystających z publikacji dyrektorów i kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów doświadczonych prawników i pracowników administracji ochrony zdrowia, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogiam działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym albo rozwiązać je od razu. Polecamy! Mirosław Narolski adwokat, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, doradca prawny szpitali klinicznych i medycznych towarzystw naukowych, kierownik zespołu prawników zajmujących się problematyką prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i żywieniowego. Maciej Łokaj aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2011 roku prawnik zespołu ds. prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i żywieniowego; specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia. Publikacja zawiera zbiór porad dotyczących kluczowych zagadnień funkcjonowania i organizacji podmiotów leczniczych. Zaprezentowano je w czytelnej i przejrzystej formie jako wybór pytań zgłaszanych przez czytelników Serwisu Prawo i Zdrowie w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy oraz odpowiedzi na nie. Autorzy publikacji uwzględnili zagadnienia i wątpliwości pojawiające się obecnie w związku z praktycznym funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w warunkach nowej ustawy o działalności leczniczej. Dużym zainteresowaniem czytelników będzie cieszyć się rozdział obejmujący tematykę obowiązków dostosowawczych, które muszą spełnić podmioty wykonujące działalność leczniczą w warunkach nowej ustawy. Publikacja przeznaczona jest dla managerów jednostek ochrony zdrowia, pracowników działów księgowości i kontraktowania usług medycznych, a także dla lekarzy i pielęgniarek prowadzących praktyki zawodowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach Działalność lecznicza Podmioty wykonujące działalność leczniczą Mirosław Narolski Maciej Łokaj Warszawa 2013 Stan prawny na 31 października 2012 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Firma TEKSTY Łamanie Kamila Tomecka © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN 978-83-264-4113-4 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................................................................... 7 Wstęp .................................................................................................................... 13 Rozdział 1 Podmioty wykonujące działalność leczniczą w świetle ustawy o działalności leczniczej ................................................................................... 15 Rozdział 2 Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą ....................... 66 Rozdział 3 Zamówienia na świadczenia zdrowotne. Finansowanie świadczeń zdrowotnych ........................................................................................................ 97 Rozdział 4 Stanowiska kierownicze. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe ........... 113 Rozdział 5 Dokumentacja medyczna. Ochrona danych osobowych ........................... 133 Rozdział 6 Opodatkowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą ......... 164 Rozdział 7 Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą ...................... 194 Wykaz aktów prawnych .................................................................................... 231 WyKaZ SKRóTóW akty prawne – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek han- dlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me- dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warun- ków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad- czeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) d.u.z.p.p. k.c. k.p. k.p.w. k.r.o. k.s.h. p.z.p. r.d.m. r.k.w.k.r. r.o.w.u. 8 r.p.u. r.r.p. r.s.r.k. r.t.k. u.d.l. u.d.u. u.dz.l. u.g.n. u.o.d.o. u.p.d.f. WyKaZ sKRótóW – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wyko- nującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych obję- tych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących dzia- łalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prze- prowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laborato- ryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie- czeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) u.p.d.p. u.p.i.s. u.p.p. u.p.r.m. u.p.s. u.s.d.g. u.s.m.p. u.s.u.s. u.ś.o.z. u.ś.u.d.e. u.z.l.l.d. u.z.o.z. u.z.p.p. WyKaZ sKRótóW 9 – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratowni- ctwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo- rządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez- pieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) 10 u.z.z.z. ustawa VaT zm.u.dz.l. zm.u.z.o.z. WyKaZ sKRótóW – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal- czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o dzia- łalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) – ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) Inne aOS CEIDG – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo- ETS GIODO KRS NFZ NIP NSa NZLa NZOZ OSNC OW NFZ PIS, sanepid PKD PKWiU POZ REGON SP ZOZ sp. z o.o. VaT darczej – Europejski trybunał sprawiedliwości – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krajowy Rejestr sądowy – Narodowy Fundusz Zdrowia – numer identyfikacji podatkowej – Naczelny sąd administracyjny – niepubliczny zakład lecznictwa ambulatoryjnego – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – Orzecznictwo sądu Najwyższego. Izba Cywilna – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – Państwowa Inspekcja sanitarna – Polska Klasyfikacja Działalności – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – podstawowa opieka zdrowotna – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podatek od towarów i usług WyKaZ sKRótóW 11 ZFŚS ZOZ ZUS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zakład opieki zdrowotnej – Zakład Ubezpieczeń społecznych WSTĘP Z dniem 1 lipca 2011 r. doszło do swoistej rewolucji w funkcjonowa- niu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. stało się to w wyniku wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, która zastąpiła wielokrot- nie nowelizowaną ustawę z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa o działalności leczniczej nałożyła na podmioty wykonujące działalność leczniczą szereg nowych obowiązków w zakresie ich organizacji i funkcjonowania. Nowe regulacje prawne budziły i wciąż budzą różnorodne wątpliwości interpretacyjne. Przepisy ustawy o działalności leczniczej były także przedmiotem nowelizacji wywołanej koniecznością doprecyzowania regulacji prawnych w tych obszarach, które wywołały najwięcej wątpliwości. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dorobku serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska z okresu ostatnich kilkunastu miesięcy. autorzy publikacji dokonali szczegółowego przeglądu pytań kierowanych do ekspertów pracujących na rzecz serwisu i wybrali te z nich, które do- tyczyły problematyki budzącej największe wątpliwości interpretacyjne. Odpowiedzi na postawione pytania zostały zweryfikowane mery- torycznie z punktu widzenia najbardziej aktualnego stanu prawnego i usystematyzowane tematycznie w taki sposób, który w ocenie autorów zapewnia maksymalną łatwość w dotarciu czytelników do najbardziej interesujących kwestii. Przy dokonywaniu wyboru pytań autorzy uwzględnili również sta- tystykę najczęściej poruszanej w pytaniach problematyki, uznając, że najczęściej zadawane pytania dotyczą zagadnień budzących największe wątpliwości, a tym samym największe zainteresowanie czytelników. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, która powstała na bazie efek- tów pracy ekspertów serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska będzie pomocnym narzędziem w codziennej pracy podmiotów wykonu- jących działalność leczniczą. Mirosław Narolski Maciej Łokaj Rozdział 1 PODmIOTy WyKONUjąCE DZIałaLNOŚć LECZNICZą W ŚWIETLE USTaWy O DZIałaLNOŚCI LECZNICZEj 1. jakie działania musi podjąć podmiot leczniczy (NZOZ) funk- cjonujący na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2011 r. – po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej? ja- kie dokumenty organizacyjne podmiotu leczniczego powinny ulec zmianie? Odpowiedź Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 206 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.dz.l., podmioty prowadzące dotychczas zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do przepisów tej ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Wyjątek do- tyczy terminu na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Należy tego dokonać do dnia 31 grudnia 2016 r., przy czym w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. należy przedstawić orga- nowi prowadzącemu rejestr program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji sanitarnej (art. 207 u.dz.l.). Uzasadnienie W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Uchyli- ła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za- kładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 16 ROZDZIał 1 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z. oraz wprowadziła szereg zmian w pozostałych przepisach regulujących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych. Wo- bec tak istotnej nowelizacji podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązane są do kompleksowego dostosowania swojej działalności do nowych wymogów prawnych w terminie określonym w przepisach ustawy o działalności leczniczej. Początkowo ustalone terminy zostały wydłużone mocą ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalno- ści leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) – dalej zm.u.dz.l. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 206 u.dz.l. pod- mioty prowadzące dotychczas zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Wyjątek dotyczy termi- nu na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Należy tego dokonać do dnia 31 grudnia 2016 r., przy czym w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. należy przedstawić organowi pro- wadzącemu rejestr program dostosowania, zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji sanitarnej (art. 207 u.dz.l.). Zmiany dokonane w związku z dostosowaniem działalności do nowej regulacji, jak każde inne zmiany w organizacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą, podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi re- jestrowemu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 31 grud- nia 2012 r., a wnioski w tych sprawach są zwolnione od opłat (art. 217 ust. 3 u.dz.l.). Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła wiele istotnych zmian w sposobie funkcjonowania podmiotów leczniczych (dawnych zakładów opieki zdrowotnej). Zmiana przepisów łączy się z koniecznością dosto- sowania bieżącej działalności do wymogów ustawowych. Obowiązek dostosowania ciąży na podmiocie leczniczym reprezen- towanym przez kierownika. Należy więc już w tym miejscu zaznaczyć, że aktualnie kierownikiem podmiotu jest zarząd spółki kapitałowej, a w przypadku innych podmiotów – osoby uprawnione do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz (art. 2 ust. 2 pkt 1 u.dz.l.), podczas gdy na gruncie poprzedniej ustawy podmiot tworzący powoływał na to stanowisko wybraną przez siebie osobę fizyczną, która musiała spełniać szczególne wymogi fachowe. Wobec powyższego zmianę tę należy uwzględnić w aktach wewnętrznych podmiotu. W razie potrzeby można powołać dodatkową osobę do reprezentowania podmiotu lecz- PODMIOty WyKONUjąCE DZIałalNOść lECZNICZą... 17 niczego w związku z wykonywaniem przez niego działalności leczniczej, np. kierownika do spraw medycznych, i upoważnić ją do określonych czyn- ności. Należy jednak pamiętać, że umocowanie takiej osoby do działania w imieniu podmiotu nie ma charakteru ogólnego wynikającego z ustawy, a zatem w upoważnieniu należy dokładnie wskazać zakres uprawnień takiej osoby, aby mogła ona skutecznie podejmować wszelkie czynności i reprezentować podmiot na zewnątrz. Mówiąc o aktach wewnętrznych podmiotu leczniczego należy przypo- mnieć, że w świetle dotychczasowych przepisów zakłady opieki zdrowot- nej funkcjonowały w oparciu o dwa akty wewnętrzne: statut i regulamin porządkowy. tymczasem obecnie ustawa przewiduje obowiązek nadania statutu (obok regulaminu) wyłącznie podmiotowi leczniczemu niebędące- mu przedsiębiorcą. Pozostałe podmioty nie są zobligowane do posiadania statutu i działają jedynie w oparciu o regulamin organizacyjny. łączy on w sobie oba dotychczasowe akty, regulując całokształt stosunków we- wnętrznych – zarówno kwestie organizacyjno-prawne (m.in. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu), jak i kwestie merytoryczne związane bezpośrednio z procesem udzielania świadczeń. Wobec po- wyższego sugeruje się, aby podmiot leczniczy podjął stosowne uchwały zmierzające do uporządkowania wewnętrznych aktów, tj. do uchylenia dotychczasowego statutu i regulaminu porządkowego i zastąpienia ich regulaminem organizacyjnym. Uchwalając nowy regulamin organizacyjny, podmioty lecznicze po- winny zwrócić uwagę na przepis art. 24 u.dz.l., który wymienia niezbędne elementy, jakie powinny znaleźć się w regulaminie. Nowością w stosunku do poprzednich regulacji jest m.in. obowiązek zawarcia w treści regula- minu organizacyjnego zapisów określających organizację procesu udzie- lania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz cenni- ka, a także – jeżeli podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta. Na etapie tworzenia aktów wewnętrznych podmiot leczniczy powinien odpowiednio zorganizować strukturę wewnętrzną, tj. wyodrębnić w nich odpowiednie przedsiębiorstwa. Obowiązek taki wynika m.in. z treści roz- porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie syste- mu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) – dalej r.s.r.k. Zgodnie z jego treścią 18 ROZDZIał 1 przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego należy oznaczyć kodem resor- towym charakteryzującym rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w tym przedsiębiorstwie, przy czym każdemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego można nadać tylko jeden kod. Oznacza to, że w ramach jed- nego przedsiębiorstwa nie można łączyć stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowot- nych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. W konsekwencji wszystkie podmioty lecznicze, które dotychczas wykony- wały w ramach jednej jednostki kilka rodzajów działalności (np. jednost- ka obejmowała szpital oraz przychodnie), muszą wyodrębnić w ramach swojej struktury oddzielne przedsiębiorstwa. Dodatkowo dostosowania będzie wymagało dotychczasowe oznacze- nie – dokonywane za pomocą kodów resortowych – podmiotu leczniczego oraz jego jednostek i komórek organizacyjnych, jako że pomiędzy do- tychczasowym a obecnie obowiązującym systemem kodów istnieją pewne różnice. Po wyodrębnieniu przedsiębiorstw konieczne będzie uzyskanie dla nich odrębnych numerów REGON. jak bowiem wynika z treści rozporządze- nia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) – dalej r.r.p., każde przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego powinno być oznaczone odrębnym 14-znakowym numerem REGON (§ 5 ust. 1 pkt 27 r.r.p.). W celu wypełnienia powyższego obo- wiązku podmiot leczniczy musi złożyć we właściwym miejscowo urzędzie statystycznym wniosek o nadanie rozszerzonych numerów REGON dla wszystkich wyodrębnionych przedsiębiorstw, a następnie zgłosić je orga- nowi rejestrowemu w celu ujawnienia ich w księdze rejestrowej. Kolejnym etapem dostosowania powinna być adaptacja pomiesz- czeń. W myśl nowej regulacji prawnej podmiot leczniczy jest obowiązany posiadać pomieszczenia lub urządzenia, które odpowiadają wymaga- niom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.dz.l.). szczegółowe wymagania określa rozporzą- dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó- łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urzą- PODMIOty WyKONUjąCE DZIałalNOść lECZNICZą... 19 dzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) – dalej r.p.u. Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Natomiast już do dnia 31 grudnia 2012 r. należy przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji sanitarnej (art. 207 u.dz.l.). Innym wymogiem ustawowym jest zawarcie przez podmiot leczniczy umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmu- jącego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowot- nych, a także ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w przypad- ku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital) obejmującego zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej (art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 25 ust. 1 u.dz.l.). artykuł 17 ust. 1 pkt 4 u.dz.l. nakazujący posiadanie umowy ubezpiecze- nia OC stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. jeżeli natomiast umowa obo- wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, a okres, na jaki została zawarta, upływa po dniu 1 stycznia 2012 r., nową umowę ubez- pieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 212 u.dz.l.). szczegółowy zakres ubez- pieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowe- go ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie szpitali na rzecz pacjentów od zdarzeń medycznych, to zgodnie z art. 11 zm.u.dz.l. do dnia 31 grudnia 2013 r. ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny. Począwszy zaś od dnia 1 stycznia 2014 r. każdy szpital będzie zobowiązany do posiadania takiego ubezpieczenia. Mini- malną sumę gwarancyjną oblicza się zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 25 ust. 1a i n. u.dz.l. Zgodnie z nowymi regulacjami, w celu mo- nitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy kierownik podmiotu leczniczego obowiązany będzie raz na kwartał przekazywać Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycz- nych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na pod- 20 ROZDZIał 1 stawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną (art. 17 ust. 4 u.dz.l.). Ponadto wraz z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej pojawił się wymóg, aby osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsię- biorstwem jest szpital, nosiły w widocznym miejscu identyfikator zawiera- jący imię i nazwisko oraz funkcję. Należy zatem wyposażyć je w stosowne znaki identyfikacyjne. W znaki te należy również zaopatrzyć pacjentów szpitala. Znaki identyfikacyjne dla pacjentów powinny zawierać informa- cje pozwalające na ustalenie ich imienia i nazwiska oraz daty urodzenia oraz być zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. Warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne zostaną określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia (art. 36 u.dz.l.). Podmioty lecznicze powinny również zwrócić uwagę na zapis art. 214 u.dz.l., który reguluje czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni): radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej sto- sujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz w pracowniach fizykoterapii, patomorfologii, histopa- tologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosekto- riów. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy w tych komórkach organizacyjnych nie może przekraczać 5 godzin na dobę i średnio 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygo- dniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Po tym okresie zastoso- wanie będą miały przepisy ogólne stanowiące, że czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, a czas pracy pra- cowników technicznych, obsługi i gospodarczych odpowiednio 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 93 u.dz.l.). jeśli więc chcemy, aby po dniu 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promienio- wania jonizującego oraz innych uprzywilejowanych wynosił tyle samo co pozostałych pracowników, to musimy pod tym kątem zweryfikować regulaminy pracy i umowy o pracę. Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami korzystniejsze dla pracowników postanowienia regulaminu i umów będą miały pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi. PODMIOty WyKONUjąCE DZIałalNOść lECZNICZą... 21 2. jakie czynności na gruncie art. 204 ust. 2 ustawy o działalno- ści leczniczej winien podjąć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej? Odpowiedź Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o działalności leczniczej dokonaną mocą ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw termin na dostosowanie i zgłoszenie zmian właściwemu organowi rejestrowemu upływa dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 204 ust. 2, art. 206 oraz art. 217 u.dz.l.). Poza obowiązkiem do- stosowania statutu i regulaminu organizacyjnego (uprzednio: regula- min porządkowy) ustawa nie wymienia wprost obowiązków w zakresie dostosowania. Uzasadnienie W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy o dzia- łalności leczniczej na każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą ciążą szczególne obowiązki dostosowania swojej działalno- ści do przepisów nowej ustawy. Zgodnie z przyjętą nowelizacją usta- wy o działalności leczniczej dokonaną mocą ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw termin na dosto- sowanie i zgłoszenie zmian właściwemu organowi rejestrowemu upływa dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 204 ust. 2, art. 206 oraz art. 217 u.dz.l.). Poza obowiązkiem dostosowania statutu i regulaminu organizacyjnego (uprzednio: regulamin porządkowy) ustawa nie wymienia wprost obo- wiązków w zakresie dostosowania. Chodzi zatem o takie całościowe przeorganizowanie działalności, aby odpowiadała ona wszystkim wymo- gom zawartym zarówno w ustawie o działalności leczniczej, jak i rozpo- rządzeniach wykonawczych, tj. w szczególności podjęcie następujących działań organizacyjno-prawnych. Dostosowanie statutu Obecnie statut obowiązane są posiadać jedynie podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcą, zaś pozostałe podmioty zostały z takiego obo- wiązku zwolnione. statut nadaje podmiot tworzący. Powinien on określać 22 ROZDZIał 1 ustrój podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjono- wania. Zgodnie z art. 42 ust. 2 u.dz.l. statut określa: 1) firmę podmiotu leczniczego odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) siedzibę, 3) cele i zadania podmiotu, 4) organy i strukturę organizacyjną, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej z upływem kadencji, 5) formę gospodarki finansowej. Oprócz wyżej wymienionych postanowień statut może przewidywać prowadzenie określonej wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza (np. wynajmem powierzchni pod różnego rodza- ju punkty usługowe). Dostosowanie regulaminu Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać regu- lamin organizacyjny. Minimalne warunki, jakim musi odpowiadać regu- lamin, określa art. 24 u.dz.l. Zakres ten jest nieco inny od tego, czego na gruncie dotychczasowych przepisów wymagano od regulaminu porządko- wego zakładu opieki zdrowotnej (art. 18a ust. 1a u.z.o.z.). Nowością jest m.in. konieczność określenia w regulaminie organizacyjnym wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, opłat za przechowywanie zwłok czy też opłat za udostęp- nianie dokumentacji medycznej. Wobec powyższego dla uporządkowania wewnętrznych aktów w pod- miocie leczniczym zaleca się podjęcie stosownych działań (w zależno- ści od formy organizacyjno-prawnej podmiotu i sposobu reprezentacji np. uchwały), mocą których uchyli się obowiązujące dotychczas dokumen- ty i nada im nowe brzmienie odpowiadające wymogom ustawy o działal- ności leczniczej. Ubezpieczenie Podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z pra- wem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz minimal- PODMIOty WyKONUjąCE DZIałalNOść lECZNICZą... 23 ną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określa rozporządzenie Mini- stra Zdrowia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z obo- wiązującymi przepisami kierownik niezwłocznie, nie później niż w ter- minie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, przekazuje organowi rejestrowemu wystawione przez ubezpieczyciela dokumenty potwierdzające jej zawarcie (art. 25 ust. 1 i 3 u.dz.l.). Należy też zwrócić uwagę, że począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. pod- miot leczniczy, którego przedsiębiorstwem jest szpital, zobowiązany będzie dodatkowo do posiadania odrębnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń me- dycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmującego zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej (art. 11 zm.u.dz.l.). Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów sanitarnych Podmiot leczniczy powinien posiadać pomieszczenia i urządzenia, które odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowot- nych (art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 u.dz.l.). Wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. Określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dzia- łalność leczniczą. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy niespełniający wymagań, o których mowa wyżej, musi dostosować swoje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r. Uprzednio jednak zobowiązany jest on do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., programu dostosowania tego podmiotu do wymagań zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji sanitarnej (art. 207 u.dz.l.) Wyodrębnienie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz dostoso- wanie kodów resortowych charakteryzujących jednostki i komórki organizacyjne W dniu 17 maja 2012 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegó- 24 ROZDZIał 1 łowego sposobu ich nadawania. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego należy oznaczyć kodem resortowym charakteryzu- jącym rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w tym przedsiębiorstwie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia (§ 7 r.s.r.k.). Załącznik przewiduje następujące kody: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, 3) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Każdemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego można nadać tylko jeden kod z wyżej wymienionych (§ 7 ust. 2 r.s.r.k.). W konse- kwencji wszystkie podmioty lecznicze, które dotychczas wykonywały w ramach jednej jednostki kilka rodzajów działalności (np. jednostka obejmowała szpital oraz przychodnię), muszą wyodrębnić w ramach swojej struktury odrębne przedsiębiorstwa. Nie jest bowiem możliwe, aby jedno przedsiębiorstwo wykonywało zarówno świadczenia szpitalne, jak i ambulatoryjne. Ponadto dostosowania będzie wymagało dotychczasowe oznacze- nie – dokonywane za pomocą kodów resortowych – podmiotu leczni- czego oraz jego jednostek i komórek organizacyjnych, jako że pomię- dzy dotychczasowym oraz obecnie wprowadzonym systemem kodów istnieją pewne różnice. I tak przykładowo wskazać można następujące zmiany: 1) zmianie ulega część III systemu, która stanowi 2-znakowy kod pod- miotu tworzącego – aktualnie dotyczyć będzie tylko podmiotów lecz- niczych niebędących przedsiębiorcą, 2) zmienia się część IV systemu, która stanowi 4-znakowy kod określa- jący formę organizacyjno-prawną, 3) zmianie ulegają poszczególne 4-znakowe kody charakteryzujące spe- cjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczni- czego stanowiące część VIII systemu (np. punkt szczepień oznaczony dotychczas kodem 0050 uzyska kod 9600). Wobec powyższego podmioty lecznicze zobowiązane są do przeana- lizowania rodzajów prowadzonej działalności leczniczej prowadzonych w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych i następnie do odpowiedniego opisania ich kodami resortowymi określonymi w no- wych przepisach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: