Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00133 006366 18983847 na godz. na dobę w sumie
Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) - ebook/pdf
Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-125-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy masz u siebie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Chciałbyś wiedzieć wszystko o naliczaniu i korekcie odpisów oraz wydawaniu środków funduszu?
A może wypłacasz świadczenia urlopowe? Czy chcesz znać dobrze zasady ich wypłacania?
Albo może zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności socjalnej lub chcesz z niej zrezygnować?
Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, zapraszam Cię do przeczytania publikacji „Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)”
Rozwiązujemy w niej wszystkie najważniejsze problemy z praktyki kadrowej, dotyczące świadczenia urlopowego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim:

Poza tym, znajdziesz w niej odpowiedzi na mnóstwo dodatkowych pytań z praktyki kadrowej, które wyjaśnią Ci najważniejsze niuanse związane z działalnością socjalną (np. czy ze świadczeń z ZFŚS komornik może prowadzić egzekucję?)

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w publikacji „Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym publikacji jest Monika Frączek – starszy specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Działalność socjalna pracoDawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian www.KadryOnline.pl Materiał został dobrany spośród porad udzielonych przez specjalistów z zakresu działalności socjalnej pracodawcy. Konsultacja: Monika Frączek – główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Szymon Sokolik Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-125-6 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład i łamanie Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 S P I S T R E Ś C I Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. Spis treści Ogólne zasady działalności socjalnej Świadczenie urlopowe Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) Regulamin ZFŚS 4 5 10 30 S P I S T R E Ś C I 1 www.KadryOnline.pl Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY (2010 R.)  Czym różni się działalność socjalna małego i dużego pracodawcy?  Jak poprawnie ustalić odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe?  Co można finansować z ZFŚS?  Jak zrezygnować z działalności socjalnej? To tylko przykłady pytań, na które odpowiedzi znajdziesz w tym numerze. Porady, wzory, zestawienia oraz przykłady z praktyki pomogą Ci rozwiązać problemy dotyczące ZFŚS i świadczenia urlopowego. W S T ę P 2 www.KadryOnline.pl Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. Kalendarium działalności socjalnej Do 31 stycznia trzeba przeka- zać informację o ewentualnej re- zygnacji z działal- ności socjalnej Do 31 maja należy wpłacić 75 war- tości odpisów na ZFŚS za dany rok Do 30 września na- leży wpłacić pozo- stałą część odpisów na ZFŚS (25 ) za dany rok Do 31 grudnia nale- ży dokonać korekty odpisów na ZFŚS za dany rok STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 3 www.KadryOnline.pl Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. OgóLNE ZASADY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ O tym, jakie masz obowiązki socjalne wobec pracowników, decyduje stan zatrudnienia w dniu 1 stycznia danego roku. Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ZFŚS, świadczenie urlopowe albo nic Możesz – ale nie musisz – mieć w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*. Jeśli nie tworzysz ZFŚS, powinieneś wy- płacać świadczenie urlopowe. Otrzymują je pracownicy, którzy korzystają z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu. Świadczenie urlopowe pracownik może otrzymać tylko 1 raz w roku kalendarzowym u danego pracodawcy. Możesz też całkowicie zrezygnować z dzia- łalności socjalnej. Musisz poinformaować o tym pracownika we właściwym terminie lub dokonać zapisu w układzie zbiorowym bądź w regulaminie wynagradzania (patrz str. 9). Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ZFŚS albo nic Musisz tworzyć zakładowy fundusz świad- czeń socjalnych. Pod pewnymi warunkami możesz jednak z niego zrezygnować (patrz str. 24). Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowni- ków w przeliczeniu na pełne etaty, nie wolno Ci wybrać świadczenia urlopowego zamiast ZFŚS. A zatem nawet jeżeli decydujesz się na likwidację ZFŚS, nie możesz w zamian wypłacać pracownikom świadczenia urlo- powego (patrz ramka na str. 9). *Uwaga! Jeśli Twoja instytucja należy do sektora finansów publicznych i prowadzi działal- ność w formie państwowej lub samorządowej jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, nie możesz zrezygnować z ZFŚS lub ograniczyć odpisów. Co więcej, masz obowiązek tworzyć fundusz socjalny niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników (nawet poniżej 20 pełnych etatów). 4 www.KadryOnline.pl O g ó L N E Z Ś A W S I A A D D Y C Z D E Z N I I A E Ł u A L R N L O O P Ś O C I W S E O C J A L N E J Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. ŚWIADCZENIE uRLOPOWE Jak wyznaczyć wysokość świadczenia urlopowego? Możesz ustalić dowolną wysokość świadczenia urlopowego, pod warunkiem, że nie przekracza kwoty równej podstawowemu odpisowi na ZFŚS dla poszczególnych rodzajów pracowników (ob- liczanego na podstawie wskaźnika publikowanego przez GUS, który w 2010 r. wynosi 2.794,25 zł). Maksymalne świadczenie urlopowe w 2010 r. Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach 1047,84 zł (2.794,25 zł × 37,5 ) Dla pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach* Dla młodocianego w I roku nauki Dla młodocianego w II roku nauki Dla młodocianego w III roku nauki 1397,13 zł (2.794,25zł × 50 ) 139,13 zł (2.794,25 zł × 5 ) 167,66 zł (2.794,25 zł × 6 ) 195,60 zł (2.794,25zł × 7 ) Maksymalną wysokość świadczenia urlopowego niepełnoetatowców musisz przeliczyć proporcjonalnie do wymiaru ich etatu (więcej na ten temat w dalszej części opracowania). *uwaga! W związku z wejściem w życie ustawy o emeryturach pomostowych, zmieniły się nieco wykazy prac wykonywanych w szczególnych warunkach, lub szczególnym charakterze (nowe przepisy zmieniły bowiem art. 5 ust. 3 ustawy o ZFŚS). W jakim terminie należy wypłacić świadczenie urlopowe? Świadczenie urlopowe należy wypłać pracownikowi, najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. uwaga! Nie powinieneś czekać na wniosek pracownika o wypłatę świadczenia urlopowego. A zatem, jeżeli pracownik składa wniosek o urlop, z którego wynika, że będzie wypoczywał przez 14 kolejnych dni kalendarzowych, bez czekania na prośbę pracownika, najpóźniej 5 www.KadryOnline.pl Ś W I A D C Z E N I E u R L O P O W E Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu musisz wypłacić mu świadczenie urlo- powe w odpowiedniej dla niego kwocie. § Podstawa prawna:  art. 3 ust. 5a ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). MOŻE BYĆ ŚWIADCZENIE URLOPOWE WYŻSZE, ALE… Świadczenie urlopowe może również przekroczyć kwotę odpisu podstawowe- go na ZFŚS. Jednakże do tej wysokości jedynie świadczenie urlopowe nie jest wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli nie odprowadza się od niego składek. Jeśli natomiast chcesz wypłacić pracownikom wyższe świadczenia urlopowe, możesz to zrobić, ale wówczas nadwyżka ponad odpis podstawowy będzie już podlegała oskładkowaniu. Jak ustalić świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na część roku? ?Jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego od 1 września do 7 grudnia? Czy to świadczenie przysługuje pracownikowi? Świadczenie urlopowe raz w roku dla każdego pracownika Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest korzystanie przez pracownika z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na jego wypłatę nie ma natomiast wpływu okres zatrudnienia u pracodawcy w danym roku kalendarzowym ani to, czy pracownik pozostawał w zatrudnieniu u tego pracodawcy 1 stycznia tego roku. Wysokość świadczenia zależy od wymiaru zatrudnienia Należy zatem wypłacać świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu, nie zaś do okresu zatrudnienia pracownika w danym roku kalendarzowym. Pracownikowi, który pracuje jedynie przez część roku kalendarzowego w pełnym wymiarze czasu pracy i skorzystał co najmniej z 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu, musisz więc wypłacić świadczenie urlopowe w pełnej wysokości. 6 www.KadryOnline.pl Działalność socjalna pracodawcy 2010 r. § Podstawa prawna:  art. 3 ust. 1, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 4, ust. 5, art. 5 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Jak ustalić świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca? ? Jakie wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi pracującemu na 1/4 etatu (2 dni w tygodniu)? W jaki sposób oblicza się jego urlop, by była ciągłość 14 dni? W jakiej wysokości przysługuje mu świadczenie? Proporcjonalnie do wymiaru etatu Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. PRZYKŁAD (W 2010 R.) – Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu w normalnych warunkach można wy- płacić maksymalnie 523,92 zł. – Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu w szczególnie uciążliwych warunkach można wypłacić maksymalnie 698,56 zł. 14 dni kalendarzowych, a nie roboczych pracownika Aby wypłacić pracownikowi świadczenie urlopowe, nie musisz udzielać pracownikowi 14 dni urlopu. Wystarczy, że urlop zostanie udzielony, tak aby pracownik w sumie (razem z dniami wol- nymi od pracy wynikającymi z jego rozkładu czasu pracy) miał 14 kolejnych dni wolnego. PRZYKŁAD: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu świadczy pracę 3 dni w tygodniu: w poniedziałki i wtorki po 8 godzin oraz w czwartki 4 godziny. Jeżeli pracownik wykorzystał urlop np. w dniach: 5, 6, 8 oraz 12, 13 i 15 lipca 2010 r. (6 dni roboczych), pracodawca musi wypłacić mu świadczenie urlopowe. § Podstawa prawna:   art. 1542 kp, art. 3 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), 7 www.KadryOnline.pl Działalność socjalna pracodawcy 2010 r.  obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. (M.P. z 2010 r. nr 10, poz. 104). Czy pracownik może wymusić 2-tygodniowy urlop? Urlop 14-dniowy – Twoja decyzja Ostateczna decyzja o udzieleniu pracownikowi urlopu (oraz o jego terminie) należy zawsze do Ciebie. Jednakże z przepisów wynika, że jeżeli urlop wypoczynkowy dzielony jest na części, musisz udzielić pracownikowi urlopu, tak aby przynajmniej jedna część obejmowała 14 dni wypoczynku, a jeśli masz plan urlopów – co najmniej tyle urlopu powinieneś zaplanować. Możesz więc odmówić pracownikowi udzielenia pojedynczych dni urlopu, gdyby się okazało, że naruszy to tę nieprzerwaną część. Są natomiast wyjątki, kiedy nie da się wykorzystać urlopu w ten sposób, np.: – gdy pracownik zostanie zatrudniony na kilka miesięcy i uzyska tylko 40 godzin urlopu, – gdy pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma tylko 10 dni urlopu i skorzysta z kilku poje- dynczych dni urlopu na żądanie itd. W tego typu przypadkach pracownik nie będzie mógł wykorzystać 14 kolejnych dni urlopu, a co za tym idzie – nie otrzyma w danym roku świadczenia urlopowego. CO Z ZASADĄ 14 DNI WYPOCZYNKU Z KP? Zgodnie z Kodeksem pracy przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się na ogół, że przepis ten nie ma zastosowania do przypadków, gdy doszło do za- trudnienia pracownika w trakcie roku, a proporcjonalnie obliczona część urlopu jest stosunkowo krótka (np. M. Nałęcz [w:] Kodeks pracy. Komentarz, (red.) W. Muszalski, Warszawa 2001, s. 794). Odwołanie z urlopu nie przekreśla świadczenia urlopowego Jeżeli pracownik miał zaplanowany w planie urlopów wypoczynek na 14 kolejnych dni kalen- darzowych, wybrał się na niego, wpłaciłeś mu, zgodnie z przepisami, świadczenie urlopowe, a następnie po 4 dniach wypoczynku odwołałeś pracownika z urlopu, wówczas pracownik nie ma obowiązku zwrotu świadczenia. Pracownik spełnił bowiem wszystkie przesłanki uprawniające go do otrzymania świadczenia: udał się na urlop, który następnie został mu przerwany, a to uniemożliwiło mu jego wyko- 8 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: