Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00576 014177 8844192 na godz. na dobę w sumie
Działalność uchwałodawcza naczelnego Sądu Administracyjnego - ebook/pdf
Działalność uchwałodawcza naczelnego Sądu Administracyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-507-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przedmiotem niniejszej monografii są unormowania służące rozstrzyganiu zagadnień prawnych budzących wątpliwości w polskim systemie sądownictwa administracyjnego. W publikacji autor szczegółowo analizuje zarówno charakter prawny, jak i funkcję uchwał NSA, zwracając szczególną uwagę na kwestię ujednolicenia orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W pracy uwzględniono w bardzo szerokim zakresie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów zagranicznych (również niepublikowane), które stanowi doskonałą ilustrację dla ukazania problemów występujących podczas rozstrzygania wątpliwości prawnych. Ponadto, zawarto kompleksowe opracowanie tematyki skutków prawnych uchwał NSA, a w szczególności kwestii ich mocy wiążącej oraz faktycznego wpływu na orzecznictwo sądów i organów administracji, co ma niezwykle istotne znaczenie, zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I E Z C N W A R P E I F A R G O N O M Andrzej Skoczylas Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Naczelnego S¹du Administracyjnego C.H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE Andrzej Skoczylas • Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Naczelnego S¹du Administracyjnego Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: PRAWO ADMINISTRACYJNE. TOM I–II Zbiór Przepisów Marek Wierzbowski POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze Zbigniew Leoñski MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE, wyd. 6 Podrêczniki Prawnicze Grzegorz £aszczyca, Czes³aw Martysz, Andrzej Matan POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE Studia Prawnicze Robert Kêdziora KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KodeksSystem Roman Hauser, Zbigniew Leoñski, Andrzej Skoczylas POSTÊPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 2 KOMENTARZ Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 6 KOMENTARZ Du¿e Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Andrzej Skoczylas Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza Naczelnego S¹du Administracyjnego Redakcja: Magdalena Blachowicz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2004 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia WN ALFA-WERO Sp. z o.o. ISBN 83-7387-507-7 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów..................................................................................................... IX Literatura ................................................................................................................ XIII Zestawienie orzeczeñ ...................................................................................... XXXIII Wprowadzenie ..................................................................................................... XLI Rozdzia³ I. Pojêcie oraz charakter dzia³alnoœci uchwa³odaw- czej NSA .................................................................................................................... § 1. Pojêcie dzia³alnoœci uchwa³odawczej NSA oraz pojêcie pytañ prawnych ..................................................................................................... § 2. Funkcje dzia³alnoœci uchwa³odawczej NSA..................................... Rozdzia³ II. Rys historyczny instytucji maj¹cych na celu roz- strzyganie zagadnieñ prawnych budz¹cych powa¿ne w¹tpli- woœci .......................................................................................................................... Rozdzia³ III. Instytucje s³u¿¹ce rozstrzyganiu zagadnieñ prawnych budz¹cych w¹tpliwoœci w polskim systemie praw- nym ............................................................................................................................ Rozdzia³ IV. Instytucje s³u¿¹ce wyjaœnianiu pytañ prawnych w zagranicznych postêpowaniach s¹dowoadministracyjnych Rozdzia³ V. Przes³anki przedmiotowe wszczêcia trybu uchwa- ³odawczego............................................................................................................. § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................. § 2. Przes³anki przedmiotowe konkretnych pytañ prawnych.......... I. Przes³anki przedmiotowe przedstawiania zagadnieñ prawnych w trybie art. 187 § 1 PostAdmU .......................... II. Przes³anki przedmiotowe przedstawiania zagadnieñ prawnych w trybie art. 269 PostAdmU ................................. § 3. Przes³anki przedmiotowe abstrakcyjnych pytañ prawnych ..... Rozdzia³ VI. Przes³anki podmiotowe wszczêcia trybu uchwa- ³odawczego............................................................................................................. § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................. 1 1 13 29 59 77 97 97 100 100 117 121 127 127 V Spis treœci § 2. Podmioty uprawnione do przedstawiania abstrakcyjnych pytañ prawnych........................................................................................ I. Prezes NSA........................................................................................ II. Rzecznik Praw Obywatelskich.................................................. III. Prokurator Generalny .................................................................. IV. Kwestia zbiegu wniosków oraz mo¿liwoœæ sk³adania ich przez zastêpców podmiotów uprawnionych...................... § 3. Podmioty uprawnione do przedstawiania konkretnych pytañ prawnych zgodnie z art. 187 § 1 PostAdmU oraz uprawnione do przedstawiania zagadnieñ prawnych w trybie art. 269 PostAdmU .................................................................................................... I. Sk³ad orzekaj¹cy NSA.................................................................... II. Sk³ad orzekaj¹cy WSA................................................................... § 4. Wp³yw innych podmiotów na zainicjowanie trybu uchwa- ³odawczego przed NSA ........................................................................... I. Wp³yw innych podmiotów na przedstawienie pytania prawnego ......................................................................................... II. Kwestia potrzeby istnienia legitymacji organów admini- stracji do uruchamiania trybu uchwa³odawczego przed NSA ..................................................................................................... § 5. Wnioski ........................................................................................................ Rozdzia³ VII. Postêpowanie w przedmiocie odpowiedzi na pytania prawne ................................................................................................... § 1. Uwagi wstêpne.......................................................................................... § 2. Tryb kierowania zagadnienia prawnego do rozstrzygniêcia ... I. Forma abstrakcyjnego pytania prawnego............................. II. Forma konkretnego pytania prawnego ................................. III. Dopuszczalnoœæ zmiany albo cofniêcia pytania prawnego IV. Wp³yw przedstawienia zagadnieñ prawnych na tok po- stêpowania w konkretnej sprawie s¹dowoadministra- cyjnej .................................................................................................. § 3. Sk³ady NSA orzekaj¹ce w postêpowaniu uchwa³odawczym .... I. Zagadnienia wstêpne.................................................................... II. Sk³ady NSA rozpoznaj¹ce konkretne pytania prawne w trybie art. 187 § 1 PostAdmU ............................................... III. Sk³ady NSA rozpoznaj¹ce abstrakcyjne pytania prawne . IV. Sk³ady NSA rozpoznaj¹ce konkretne pytania prawne w trybie art. 269 PostAdmU ...................................................... V. Sk³ad poszerzony rozpoznaj¹cy sprawê w trybie art. 187 § 3 PostAdmU ................................................................................. § 4. Tryb rozpoznania pytañ prawnych.................................................... I. Przygotowanie rozpoznania sprawy ....................................... VI 129 129 131 132 133 136 136 139 141 141 145 147 149 149 151 151 153 160 163 165 165 170 171 173 174 175 175 Spis treœci II. Posiedzenia sk³adów poszerzonych NSA............................... III. Podmioty uczestnicz¹ce w posiedzeniu................................ IV. Po³¹czenie pytañ prawnych do wspólnego rozpoznania Rozdzia³ VIII. Rodzaje rozstrzygniêæ NSA podejmowanych w trybie uchwa³odawczym ........................................................................... § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................. § 2. Uchwa³y NSA.............................................................................................. I. Charakter prawny uchwa³y NSA .............................................. II. Sentencja i uzasadnienie uchwa³y ........................................... § 3. Postanowienie o odmowie podjêcia uchwa³y ............................... § 4. Przejêcie sprawy do rozpoznania przez NSA w sk³adzie posze- rzonym .......................................................................................................... § 5. Postanowienie o umorzeniu postêpowania uchwa³odawczego. § 6. Problem rektyfikacji rozstrzygniêæ podejmowanych w trybie uchwa³odawczym ..................................................................................... Rozdzia³ IX. Skutki prawne uchwa³ NSA ............................................... § 1. Zakres mocy wi¹¿¹cej uchwa³ NSA .................................................... I. Uwagi wprowadzaj¹ce ................................................................. II. Zwi¹zanie ocen¹ prawn¹ zawart¹ w uchwale abstrakcyj- nej........................................................................................................ III. Moc wi¹¿¹ca konkretnych uchwa³ NSA ................................. 1. Moc wi¹¿¹ca uchwa³ rozstrzygaj¹cych konkretne pytania prawne wniesione w trybie art. 187 PostAdmU............................................................................. 2. Moc wi¹¿¹ca uchwa³ podjêtych w trybie art. 269 PostAdmU............................................................................. IV. Zakres temporalny mocy wi¹¿¹cej uchwa³ NSA ................. V. Moc wi¹¿¹ca postanowieñ o odmowie podjêcia uchwa³y . VI. Granice dopuszczalnej interpretacji pytania prawnego oraz problem przekroczenia jego granic przez sk³ad po- szerzony NSA................................................................................... VII. Wnioski.............................................................................................. § 2. Skutki prawne nieskorzystania z trybu uchwa³odawczego, mimo zaistnienia stosownych przes³anek ustawowych oraz problem wp³ywu wad prawnych uchwa³y na jej moc wi¹¿¹c¹ .. § 3. Zagadnienie zgodnoœci dzia³alnoœci uchwa³odawczej NSA z konstytucyjn¹ zasad¹ niezawis³oœci sêdziowskiej...................... § 4. Problem precedensowej roli uchwa³ NSA....................................... Zakoñczenie .......................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................. 176 179 182 185 185 187 187 190 198 207 211 215 219 219 219 224 226 226 230 233 236 237 245 247 251 259 277 287 VII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Cród³a prawa KPA ............................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC............................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) PostAdmU ................................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PWS¹dAdmUiPostAdmU..... ustawa z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo o ustroju s¹dów administracyj- nych i ustawê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) administracyjnymi S¹dAdmU .................................. ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) KPK ............................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) NSAU z 1995 r. ........................ ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym S¹dzie Admi- nistracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) OrdPU........................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ProkU......................................... ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.) rozporz¹dzenie o NTA ......... rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1932 r. o Najwy¿szym Trybunale Admini- stracyjnym (Dz.U. Nr 94, poz. 806 ze zm.) RPOU ........................................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywa- telskich (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) SamKolOdwo³U ..................... ustawa z 12.10.1994 r. o samorz¹dowych kole- giach odwo³awczych (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) IX Wykaz skrótów SNU ............................................ ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) SNU z 1984 r. ........................... ustawa z 20.9.1984 r. o S¹dzie Najwy¿szym (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm.) regulamin NSA........................ uchwa³a Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów Na- czelnego S¹du Administracyjnego z 9.2.2004 r. w sprawie regulaminu wewnêtrznego urzêdo- wania Naczelnego S¹du Administracyjnego (M.P. Nr 11, poz. 176) TKU ............................................ ustawa z 1.8.1997 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) ustawa o NTA........................... ustawa z 3.8.1922 r. o Najwy¿szym Trybunale Administracyjnym (t.j.: Dz.U. z 1926 r. Nr 68, poz. 400 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETPC........................................... Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (The Eu- ropean Court of Human Rights) ETS .............................................. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA ............................................. Naczelny S¹d Administracyjny NSA (3) ...................................... Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie trzech sêdziów NSA (5) ...................................... Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie piêciu sêdziów NSA (7) ...................................... Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie sied- miu sêdziów N.S.A. ......................................... Najwy¿szy S¹d Administracyjny N.T.A. ......................................... Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny SKO............................................. samorz¹dowe kolegium odwo³awcze SN ................................................ S¹d Najwy¿szy SN (5) ........................................ S¹d Najwy¿szy w sk³adzie piêciu sêdziów SN (7) ......................................... S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów TS................................................. Trybuna³ Sprawiedliwoœci WSA ............................................ Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma Acta U£ Fol. Jur. ...................... Acta Universitis Lodzensis Folia Juridica Biuletyn RPO........................... Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Dz.U. .......................................... Dziennik Ustaw X Wykaz skrótów Jur. .............................................. Jurysta KPP ............................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ............................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP............................................. Monitor Prawniczy MoPod ....................................... Monitor Podatkowy M.P. ............................................. Monitor Polski NP................................................ Nowe Prawo OMT ........................................... Organizacja Metody Technika ONSA.......................................... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego; zbiór opracowywany przez Biuro Orzecz- nictwa NSA OSNAPiUS ................................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Zbiór Urzêdo- wy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych (od 1.7.1994 r.) OSNC ......................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego: Izba Cywilna; zbiór opracowywany przez Biuro Orzecznictwa S¹du Najwy¿szego [do 1952 r. jako OSN(C) i OSN(K); od 1965 r. do koñca 1994 r. jako OSNCP – zbiór orzecznictwa S¹du Najwy¿szego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych OSNKW..................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego: Izba Karna i Izba Wojskowa OSNP.......................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego: Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych (od 1994 r. do Nr 1 z 2003 r. jako OSNAP – zbiór orzecznictwa S¹du Najwy¿szego Izby Admini- stracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych) OSP ............................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA...................................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych OTK ........................................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A ........................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego; zbiór urzêdowy, Seria A OTK-B ........................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego; zbiór urzêdowy, Seria B Pal. .............................................. Palestra PiP ............................................... Pañstwo i Prawo POP ............................................ Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego PPiA ............................................ Przegl¹d Prawa i Administracji XI Wykaz skrótów ............................................. Rejent ..................................... Rzeczpospolita Prok. i Pr. .................................. Prokuratura i Prawo PS................................................. Przegl¹d S¹dowy R. Pr. ........................................... Radca Prawny Rej. RPEiS.......................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. Rzesz. ZN .................................. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SC ................................................ Studia Cywilistyczne SP................................................. Studia Prawnicze SP-E ............................................. Studia Prawno-Ekonomiczne ST................................................. Samorz¹d Terytorialny WPP ............................................ Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZN UJ.......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego Zb. Orz. ..................................... Zbiór Orzeczeñ ............................................... czêœæ 4. Inne skróty arg. ............................................. argument cz. nast. ............................................ nastêpny (a, e) niepubl. .................................... niepublikowany (a, e) Nr ................................................ numer op. cit. ........................................ opus citatum orz. ............................................. orzeczenie post. ........................................... postanowienie RGBL .......................................... Reichgesetzblatt RPO............................................. Rzecznik Praw Obywatelskich t. .................................................. tom t.j. ................................................ tekst jednolity UAM............................................ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uchw. ......................................... uchwa³a UMCS ......................................... Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odowskiej UMK ........................................... Uniwersytet Miko³aja Kopernika uzas. ........................................... uzasadnienie ww. ............................................. wy¿ej wymieniony (a, e) wyr. ............................................ wyrok z. .................................................. zeszyt zd. ............................................... zdanie XII Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- Literatura Literatura mentarz, Warszawa 2000. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 1996. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowo- administracyjne, Warszawa 1999. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowo- administracyjne, Warszawa 1996. Adamiak B., Model dwuinstancyjnoœci postêpowania podatkowego, PiP 1998, z. 12. Auby J.-M., Auby J.-B., Institutions administratives, wyd. 6, Èditions Dalloz 1991. Banaszak B., Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji, [w:] Cha- rakter i struktura norm konstytucji, (red.) J. Trzciñski, Warszawa 1997. Baran K. W., Glosa do postanowienia SN z dnia 12 czerwca 1996 r., I PZP 13/96, PS 1997, Nr 7–8. Bardach J., Historia pañstwa i prawa Polski, t. I, wyd. 2, Warszawa 1964. Bardach J., Leœnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994. Bartoszewski J., Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza S¹du Najwy¿szego, [w:] Nowe prawo karne procesowe, Ksiêga ku czci Profesora W. Daszkiewicza, (red.) T. Nowak, Poznañ 1999. Bauta J., Sowiñski R., Ochrona podatnika przed skutkami b³êdnej interpreta- cji prawa podatkowego, Przegl¹d Podatkowy 2001, Nr 10. Bell J., French Constitutional Law, Oxford 1992 r. – powo³ywany za: Ludwi- kowska A., S¹downictwo konstytucyjne w Europie œrodkowo-wschod- niej w okresie przekszta³ceñ demokratycznych, s. 63, Toruñ 1997. Berutowicz W., Ewolucja funkcji S¹du Najwy¿szego w Polsce Ludowej, NP 1985, Nr 5. Berutowicz W., S¹d Najwy¿szy a prawid³owoœæ i jednolitoœæ stosowania pra- wa, NP 1987, Nr 11–12. Biernat S., [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, (red.) J. Barcz, Warszawa 2002. XIII Literatura Biernat S., Pytania prawne najwy¿szych s¹dów administracyjnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej do Europejskiego Trybuna³u Sprawie- dliwoœci (doœwiadczenia praktyczne), materia³ na konferencjê sêdziów NSA, Popowo 14–16.10.2002 r., Warszawa 2002. Biernat S., Wp³yw cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie s¹dy, PS 2001, Nr 11–12. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu: Przek³ady Aktów Praw- nych, Wybrane akty prawne Francja Nr 5 (20), 2001. Bladowski B., Metodyka pracy sêdziego w postêpowaniu w sprawach cywil- nych, Warszawa 1993. B³aœ A., S¹dowa kontrola decyzji uznaniowych (problemy jednolitoœci orzecznictwa NSA) oraz wyst¹pienie, [w:] Jednolitoœæ systemu prawa a jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego i administracyjne- go w sprawach samorz¹dowych, (red.) P. Dobosz, I. Skrzyd³o-Ni¿nik, Kraków 2001. Boæ J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wroc³aw 1998. Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojêcia, Kraków 2000. Bojañczyk A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 17/02, PS 2003, Nr 1. Borkowski J., Jêdroœka J., Orzechowski R., Zieliñski A., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, (red.) J. Borkowski, Warszawa 1989. Borkowski J., Model normatywny s¹dowej kontroli administracji pañstwo- wej w Polsce, SP-E 1988, [1992], Nr 41. Borkowski J., Nowy francuski kodeks s¹downictwa administracyjnego, PiP 2001, Nr 10. Borkowski J., Przepisy postêpowania cywilnego w procedurze s¹du admini- stracyjnego, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Witolda Broniewicza, £ódŸ 1998. Borkowski J., Ustawy o dwuinstancyjnym s¹downictwie administracyjnym, cz. I, MoP 2003, Nr 7. Borkowski J., Ustawy o dwuinstancyjnym s¹downictwie administracyjnym, cz. II, MoP 2003, Nr 8. Borkowski J., Reforma polskiego s¹downictwa administracyjnego, PiP 2002, z. 5. Borucka-Arctowa M., Koncepcja sprawiedliwoœci proceduralnej i jej rola w okresie przemian systemu prawa – analiza teoretyczna i funkcjonalna, [w:] Dynamika wartoœci w prawie, (red.) K. Pa³ecki, Kraków 1997. Borucka-Arctowa M., Pogl¹dy na spo³eczne funkcje prawa w œwietle badañ empirycznych, PiP 1981, Nr 5. XIV Literatura Bourjol M., Droit administratif, 2. Le contrôle de l’action administrative, Pa- ris 1973. Bratoszewski J., Dzia³alnoœæ uchwa³odawcza S¹du Najwy¿szego. Wybrane za- gadnienia, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Ksiêga ku czci Profesora Wies³awa Daszkiewicza, Poznañ 1999. Broniewicz W., Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995. Broniewicz W., Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999. Bryñska A., Kontrowersje wokó³ stosowania art. 14 Ordynacji podatkowej, MoPod 2002, Nr 1. Brzeziñski B., Kalinowski M., Masternak M., Olesiñska A., Ordynacja podat- kowa. Komentarz, Toruñ 2002, s. 51. Brzeziñski W., S¹dowa kontrola administracji we Francji, Warszawa 1960. Budyn M., Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 30 wrzeœnia 1998 r., I KZP 11/98, Prok. i Pr. 1999, Nr 5. Buszyñski M., O reformê s¹downictwa administracyjnego, ST (przedruk z miesiêcznika „Gazeta Administracji” – styczeñ 1946 r.) 1999, Nr 5. Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. P., Samorz¹d terytorialny po reformie ustrojowej pañstwa, Warszawa 2000. Chapus R., Droit administratif général, t. I, Paris 1992. Chor¹¿y K., Taras W., Wróbel A., Postêpowanie administracyjne, egzekucyj- ne i s¹dowoadministracyjne, Kraków 2003. Chróœcielewski W., Tarno J. P., Postêpowanie administracyjne, Zielona Góra 1999. Colson J. P., L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, Pa- ris 1970. Dalka S., S¹dowe postêpowanie cywilne. Za³o¿enia ogólne i proces cywilny, Gdañsk 1984. Dawidowicz W., W sprawie s¹downictwa administracyjnego, PiP 1956, z. 12. D¹bek D., Jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego, [w:] Jednoli- toœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego i administracyjnego w spra- wach samorz¹dowych, (red.) J. Filipek, Kraków 1999. Debbasch C., Ricci J. C., Contentieux administratif, Paris 1990. Dêbowska-Romanowska T., Obliczenie podatku a gwarancje praw obywa- telskich, PiP 1998, z. 7. Dobosz P., Problem jednolitoœci orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego w obliczu reformy administracji publicznej i s¹downictwa administra- cyjnego w Polsce, [w:] Jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyj- nego i administracyjnego w sprawach samorz¹dowych, (red.) J. Filipek, Kraków 1999. Dobosz P., Skrzyd³o-Ni¿nik I., Wprowadzenie, [w:] Jednolitoœæ systemu pra- wa a jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego i administra- XV Literatura cyjnego w sprawach samorz¹dowych, (red.) P. Dobosz, I. Skrzyd³o-Ni¿- nik, Kraków 2001. Doda Z., Rola S¹du Najwy¿szego w œwietle nowego Kodeksu postêpowania karnego, PiP 1998, z. 9–10. Doda Z., Glosa do postanowienia SN z dnia 24 marca 1989 r., VI KZP 21/88, OSP 1991, Nr 4, poz. 84. Doda Z., Glosa do uchwa³y SN z dnia 24 maja 1995 r., I KZP 11/95, OSP 1995, Nr 11, poz. 234, s. 526. Dolp F., Dolp R., Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, Wien 1987. Dudek D., Funkcjonalne zwi¹zki wyk³adni i orzecznictwa Trybuna³u Konsty- tucyjnego, PiP 1996, z. 10. Dudek D., Glosa do wyroku Trybuna³ Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, Przegl¹d Sejmowy 2000, Nr 2. Dudek D., S¹dy wobec wyk³adni ustaw ustalanej przez Trybuna³ Konstytucyj- ny, PS 1997, Nr 2. Dziadzio A., Trybuna³ Pañstwa i Trybuna³ Administracyjny-Instytucje prawa publicznego w Austrii 1867–1918. Rozdzia³ kompetencji, [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa. Poœwiêcone pamiêci Ireny Malinow- skiej-Kwiatkowskiej, (red.) M. Kwiecieñ, M. Ma³ecki, Kraków 1997. Ehrlich L., Jednostajnoœæ w orzecznictwie Najwy¿szego Trybuna³u Admini- stracyjnego. Uwagi z powodu nowego regulaminu Naczelnego trybu- na³u Administracyjnego, [w:] Przegl¹d prawa i administracji, (red.) E. Till, R. Longchamps, J. Münz, Lwów 1923. Ereciñski T., Gudowski J., Jêdrzejewska M., Komentarz do kodeksu postêpo- wania cywilnego, Czêœæ pierwsza, Postêpowanie rozpoznawcze, t. I, War- szawa 1997. Favoreu L., Droit constitutionnel, wyd. 3, Paris 2000. Filipek J., Sprawa jednolitego stosowania prawa w orzecznictwie s¹dowo-ad- ministracyjnym, [w:] Jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjne- go i administracyjnego w sprawach samorz¹dowych, (red.) J. Filipek, Kraków 1999. Filipek J., Granice miêdzy normami prawa materialnego a normami postêpo- wania w prawie administracyjnym, [w:] Administracja publiczna w pañ- stwie prawa, Ksiêga jubileuszowa dla profesora Jana Jendroœki, Wroc³aw 1999. Frasching H. W., Leherbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts, Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis, Wien 1990. Fromont M., Verwaltungsgerichtsbarkeit in Frankreich und Italien, [w:] Die Entwicklung der österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, Fest- schrift zum 100 jährigen Bestehen des österreichischen Verwaltungsge- richtshofes, (red.) E. Loebenstein, Schimetschek, Wien – New York 1976. XVI Literatura Gardocka T., Prejudycjalnoœæ w polskim procesie karnym, Warszawa 1987. Gardocki L., Jednolita interpretacja prawa a niezawis³oœæ sêdziowska, Roz- wa¿ania, Rzeczp. z 23.10.2000 r., Nr 248 (5709), s. C1. Garlicki L. (red.), S¹downictwo administracyjne w Europie Zachodniej, War- szawa 1990. Garlicki L., Resich Z., Rybicki M., W³odyka S., S¹d Najwy¿szy w PRL, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk – £ódŸ 1983. Garlicki L., S¹downictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987. Garlicki L., Trybuna³ Konstytucyjny a rola s¹dów w ochronie konstytucyjno- œci prawa, PiP 1986, z. 2. Gaudemet Y., Les méthodes du juge administratif, Paris 1972. Gizbert-Studnicki T., Teoria wyk³adni Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Teo- ria prawa. Filozofia prawa. Wspó³czesne prawo i prawoznawstwo. Profe- sorowi Wies³awowi Langowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Toruñ 1998. Go³¹b S., Rosenblûth J., Ustrój s¹dów powszechnych, Zasady naczelne ustro- ju s¹downictwa w Konstytucji (...), Warszawa 1929. Go³¹b S., Organizacja s¹dów powszechnych, Nak³adem autora, Kraków 1938. Go³¹b S., Ustrój s¹dów cywilnych, Zeszyt VII A, [w:] Prawa Pañstwa Polskie- go, (red.) W³. J. Jaworski, Kraków 1922. Góra-B³aszczykowska A., Orzeczenia w procesie cywilnym. Art. 316–366 KPC. Komentarz, Warszawa 2003. Grabowski L., Kilka refleksji w sprawie niezawis³oœci sêdziów, Pal. 1983, Nr 3–4. Granat M., Zakres kompetencji s¹dów konstytucyjnych pañstw Europy Œrod- kowej i Wschodniej w „innych sprawach”, Przegl¹d Sejmowy 2001, z. 4. Gromski W., Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wroc³aw 2000. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postêpowanie karne, Warszawa 1999. Gudowski J., Przegl¹d orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego procesowe- go (za II pó³rocze 1995 r.), PS 2000, Nr 4. Guerra L. L., Activities for the Development and Consolidation of Democra- tic Stability, [w:] The Role of the Supreme Court in Securing the Uniform Interpretation of Law. Six Meeting of the President of European Supre- me Court Organised by the Council of Europe in Collaboration with Su- preme Court of Poland, Warszawa 11–13.10.2000 r., maszynopis powie- lony. Guerra L. L., Znaczenie ujednolicenia interpretacji prawa w pañstwie praw- nym, Jur. 2000, Nr 11–12. Hart H. L. A., The Concept of Law, Oxford 1961, s. 141 cyt. za Król M., Teore- tycznoprawna koncepcja prawomocnoœci, £ódŸ 1992. XVII Literatura Hauser R., Dobre prawo warunkiem jednolitoœci orzecznictwa, Rozwa¿ania, Rzeczp. z 7.8.2000 r., s. C1. Hauser R., Kabat A., Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjno- œci prawa, Przegl¹d Sejmowy 2001, Nr 1. Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego pra- wa administracyjnego, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, (red.) Z. Leoñski, Poznañ 1998. Hauser R., Kabat A., Uchwa³y Naczelnego S¹du Administracyjnego, (Zagad- nienia wybrane), PiP 1999, z. 1. Hauser R., Kabat A., Uchwa³y Naczelnego S¹du Administracyjnego w no- wych regulacjach procesowych, PiP 2004, z. 2. Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyj- ne, Warszawa – Zielona Góra 2003. Hauser R., Konstytucyjny model polskiego s¹downictwa administracyjnego, [w:] Polski model s¹downictwa administracyjnego, (red.) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003. Hauser R., U progu reformy s¹downictwa administracyjnego, PiP 2002, z. 11. Hauser R., Za³o¿enia reformy s¹downictwa administracyjnego, PiP 1999, z. 12. Hendych D., Wspó³czesny stan s¹downictwa administracyjnego w Republice Czeskiej, [w:] Jednolitoœæ orzecznictwa s¹dowo-administracyjnego i ad- ministracyjnego w sprawach samorz¹dowych, (red.) J. Filipek, Kraków 1999. Hoffe Ö., Politische Gerechtigkeit, Grundlegung einer kritischen Philo- sophie von Recht und Staat, Frankfurt a. M. 1987. Hofmañski P., recenzja: B. Nita, Trybuna³ Konstytucyjny a proces karny, Kra- ków 1999, PiP 2001, z. 2. Hofmañski P., Rola S¹du Najwy¿szego w zapewnieniu jednolitoœci interpre- tacji prawa. VI spotkanie prezesów s¹dów najwy¿szych Europy, Warsza- wa 11–13.10.2000 r., Pal. 2001, Nr 1–2. Hofmañski P., Samodzielnoœæ jurysdykcyjna s¹du karnego, Katowice 1988. Ignatowicz J., Zastosowanie artyku³u 388 k.p.c. w dotychczasowej praktyce, NP 1957, Nr 7. Informacja o dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Administracyjnego w roku 1999, Warszawa kwiecieñ 2000. Iserzon E., Staroœciak J., Prawo administracyjne w zarysie, Warszawa 1959. Iwulski J., Podejmowanie przez S¹d Najwy¿szy uchwa³ na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o S¹dzie Najwy¿szym, PS 1994, Nr 11–12. Iwulski J., Przes³anki przedstawienia zagadnienia prawnego na podstawie art. 60–61 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym, Mate- XVIII Literatura ria³ na konferencje sêdziów Izby Cywilnej, Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniach 26–28 maja 2003. Iwulski J., Glosa do uchwa³y SN z dnia 2 lutego 1993 r., III CZP 164/92, OSP 1994, z. 1, poz. 4c. Janowicz Z., G³os w dyskusji o reformie s¹downictwa administracyjnego, [w:] Polski model s¹downictwa administracyjnego, (red.) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003. Janowicz Z., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warsza- wa – Poznañ 1995. Janowicz Z., Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 1999. Janowicz Z., S¹downictwo administracyjne lat dziewiêædziesi¹tych, RPEiS 1991, z. 3. Janowicz Z., Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, RPE- iS 1996, z. 1. Jaœkowska M., Wróbel A., Kodeks postêpowania administracyjnego, Komen- tarz, Kraków 2000. Jaœkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postêpowanie s¹dowoadmi- nistracyjne, Warszawa 2004. Jaworski I., Zarys powszechnej historii pañstwa i prawa, Warszawa 1966. Jedliñski A., Mêdrzecka J., O tak zwanej urzêdowej interpretacji prawa po- datkowego, Rej. 2001, Nr 12 (128). Jendroœka J. i Jendroœka J., Nowy model s¹downictwa administracyjnego w Polsce, PiP, 1996, Nr 9–8. Jod³owski J., Nowy etap przebudowy polskiego procesu cywilnego, Warsza- wa 1953. Jod³owski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jod³owska T., Postêpowanie cywil- ne, Warszawa 1997. Józefowicz A., Glosa do wyroku TK z dnia 5 stycznia 1999 r., K 27/98, PiP 1999 r., z. 7. Józefowicz A., Pytanie prawne s¹du czy sygnalizacja?, PiP 1989, z. 6. Kabat A., Pytania prawne do Trybuna³u Konstytucyjnego, Bia³ystok 1995. Kabat A., Pytania prawne w praktyce orzeczniczej Trybuna³u Konstytucyjne- go, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, (red.) J. Trzciñski, A. Jankiewicz, Try- buna³ Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 1996. Kabat A., Uchwa³y Naczelnego S¹du Administracyjnego, [w:] Prawo o postê- powaniu przed s¹dami administracyjnymi (zagadnienia wybrane) – ma- teria³ na Konferencjê sêdziów NSA, Popowo 20–22.10.2003 r., Warszawa 2003. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność uchwałodawcza naczelnego Sądu Administracyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: