Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 008173 18795296 na godz. na dobę w sumie
Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania - ebook/pdf
Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: KWI Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-1-911283-27-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik dedykowany środowiskom naukowym oraz instytucjom z nimi współpracującym. Ważne wskazówki, uwagi i inspiracje przydatne w praktycznym zarządzaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja naukowa Mirosław K. Szpakowski Ewelina Dąbek Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania Recenzja: ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek dr Andrzej Gołębiowski Redakcja naukowa: dr Mirosław K. Szpakowski, EMBA mgr Ewelina Dąbek Autorzy w kolejności publikacji: dr Mirosław K. Szpakowski, EMBA prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk mgr Julita Ślusarczyk dr Agnieszka Rzepka Iwona Szpakowska dr Janusz Wiśniewski mgr Ewelina Dąbek dr Edyta Kondracka dr Monika Mazur-Mitrowska dr Iwona Pałgan mgr Ewa Daniel mgr Katarzyna Sapko mgr Agnieszka Tyburska Skład, Skład i wydanie wersji elektronicznej United Kingdom, Bedford 2016 eBook-PDF ISBN: 978-1-911283-27-0 kwi-publishing.co.uk e-mail: office@e-kwi.uk Publikowanie lub kopiowanie w części lub całości, wyłącznie za zgodą Wydawcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp .......................................................................................................................................... 9 Rozdział I ................................................................................................................................. 11 Przywódcy, przedsiębiorcy i menedżerowie w zarządzaniu współczesną organizacją ........... 11 dr Mirosław K. Szpakowski ................................................................................................. 11 Streszczenie .......................................................................................................................... 11 Leaders, entrepreneurs and managers in the management of contemporary organization .. 11 1. Wstęp ................................................................................................................................ 11 2. Przywództwo w zarządzaniu organizacją......................................................................... 13 3. Przedsiębiorczość a zarządzanie organizacją ................................................................... 15 4. Menedżerowie w Zarządach współczesnych organizacji ................................................. 18 5. Menedżerowie przyszłości ............................................................................................... 20 6. Zarządzanie, przywództwo, przedsiębiorczość – wzajemne przenikanie ........................ 21 7. Podsumowanie ................................................................................................................. 22 8. Bibliografia ....................................................................................................................... 22 Rozdział II ................................................................................................................................ 24 Sztuka perswazji kreowaniu wizerunku organizacji ................................................................ 24 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk ........................................................................... 24 mgr Julita Ślusarczyk ........................................................................................................... 24 Streszczenie .......................................................................................................................... 24 The art of persuasion in the creation of corporate image ..................................................... 24 1. Wstęp ................................................................................................................................ 25 2. Wizerunek a tożsamość .................................................................................................... 25 3. Wzrost znaczenia potrzeby dbania o wizerunek .............................................................. 25 4. Czynniki wpływające na kształt strategii wizerunkowej ................................................. 25 5. Perswazja – jedna z podstawowych technik wywierania wpływu ................................... 26 6. Formy przekazu ................................................................................................................ 27 7. Kanały przekazu ............................................................................................................... 28 8. Skuteczna perswazja – czyli jaka? ................................................................................... 29 9. Podsumowanie ................................................................................................................. 33 10. Bibliografia ..................................................................................................................... 34 Rozdział III ............................................................................................................................... 35 Rozwój społeczeństwa informacyjnego a finansjalizacja gospodarki ..................................... 35 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk ........................................................................... 35 mgr Julita Ślusarczyk ........................................................................................................... 35 Streszczenie .......................................................................................................................... 35 The development of information society and financialization ............................................. 36 1. Wstęp ................................................................................................................................ 36 2. Geneza kształtowania się społeczeństwa informacyjnego ............................................... 36 3. Finansjalizacja jako symptom postępu i rozwoju ............................................................ 40 4. Podsumowanie ................................................................................................................. 45 5. Bibliografia ....................................................................................................................... 45 Rozdział IV .............................................................................................................................. 47 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) a społeczeństwo informacyjne w obszarze zarządzania w dobie globalizacji ................................................................................................................. 47 dr Agnieszka Rzepka ............................................................................................................ 47 Streszczenie .......................................................................................................................... 47 Knowledge-based economy (KBE) and the information society in the area of management in the era of globalization ..................................................................................................... 47 1. Wstęp ................................................................................................................................ 48 2. Społeczeństwo informacyjne ............................................................................................ 48 3. Gospodarka Oparta na wiedzy ......................................................................................... 49 4. Biznes międzynarodowy .................................................................................................. 51 5. Gospodarka oparta na Wiedzy ......................................................................................... 52 6. Podsumowanie ................................................................................................................. 59 7. Bibliografia ....................................................................................................................... 59 Rozdział V ................................................................................................................................ 61 Standaryzacja a zarządzanie organizacją i wzrost bogactwa narodów .................................... 61 Iwona Szpakowska ............................................................................................................... 61 Streszczenie .......................................................................................................................... 61 Standardization and management of the organization and increase the wealth of nations .. 61 1. Wstęp ................................................................................................................................ 62 2. Gospodarka w ujęciu globalnym ...................................................................................... 63 3. Standaryzacja procesów w dobie globalnej gospodarki ................................................... 65 4. Bogactwo a rozwój organizacji i narodów ....................................................................... 67 5. Podsumowanie ................................................................................................................. 68 6. Bibliografia ....................................................................................................................... 68 Rozdział VI .............................................................................................................................. 70 Parafia a wirtualny świat .......................................................................................................... 70 dr Janusz Wiśniewski ........................................................................................................... 70 Streszczenie .......................................................................................................................... 70 Parish vs virtual world .......................................................................................................... 70 1. Wstęp ................................................................................................................................ 70 2. Kościół rzymskokatolicki – funkcje ................................................................................. 71 3. Kościół rzymskokatolicki – struktura .............................................................................. 72 4. Parafia i proboszcz ........................................................................................................... 74 5. Internet i komputerowe w życiu parafii ........................................................................... 76 6. Informatyzacja w parafii w archidiecezji lubelskiej ........................................................ 77 7. Podsumowanie ................................................................................................................. 78 8. Bibliografia ....................................................................................................................... 78 Rozdział VII ............................................................................................................................. 79 Edukacja zawodowa w odniesieniu do potrzeb jednostki na współczesnym rynku pracy ...... 79 mgr Ewelina Dąbek .............................................................................................................. 79 Streszczenie .......................................................................................................................... 79 Vocational education in relation to the needs of the individual in today s job market ........ 79 1. Wstęp ................................................................................................................................ 80 2. Zawód wyuczony i wykonywany – definicje i pojęcia .................................................... 81 3. Istota i funkcje pracy zawodowej ..................................................................................... 82 4. Szkoła i pracodawca w systemie kształcenia zawodowego ............................................. 84 5. Decyzje edukacyjno-zawodowe ....................................................................................... 86 6. Podsumowanie ................................................................................................................. 87 7. Bibliografia ....................................................................................................................... 88 Rozdział VIII ............................................................................................................................ 88 Oświata i kultura w pracach samorządu powiatowego ............................................................ 88 dr Edyta Kondracka .............................................................................................................. 88 Streszczenie .......................................................................................................................... 89 Education and culture in the work of local government district .......................................... 89 1. Wstęp ................................................................................................................................ 89 2. Udział samorządu w kształtowaniu zreformowanego systemu szkolnego ...................... 90 3. Cele i zadania oświatowo-kulturalne: założenia .............................................................. 96 4. Kompetencje samorządu w oświacie i kulturze – realizacja .......................................... 100 5. Podsumowanie ............................................................................................................... 103 6. Bibliografia ..................................................................................................................... 103 Rozdział IX ............................................................................................................................ 104 Rekrutacja i selekcja pracowników w firmach na radomskim rynku pracy - doświadczenia osób poszukujących pracy ...................................................................................................... 104 dr Monika Mazur-Mitrowska ............................................................................................. 104 Streszczenie ........................................................................................................................ 105 The recruitment and selection of employees in the companies in Radom labour market .. 105 1. Wstęp .............................................................................................................................. 105 2. Rekrutacja i selekcja pracowników ................................................................................ 106 3. Charakterystyka ofert zatrudnienia na radomskim rynku pracy .................................... 110 4. Założenia metodologiczne badań własnych ................................................................... 113 5. Rekrutacja i selekcja pracowników w świetle wyników badań własnych ..................... 114 6. Analiza wyników badań własnych ................................................................................. 118 7. Podsumowanie ............................................................................................................... 121 8. Bibliografia ..................................................................................................................... 122 Rozdział X .............................................................................................................................. 124 Współczesna rodzina - współczesne wychowanie ................................................................. 124 dr Iwona Pałgan .................................................................................................................. 124 Streszczenie ........................................................................................................................ 125 Modern family - modern education .................................................................................... 125 1. Wstęp .............................................................................................................................. 125 2. Podstawowa terminologia .............................................................................................. 125 3. Kondycja polskiej rodziny ............................................................................................. 127 4. Podsumowanie ............................................................................................................... 134 5. Bibliografia ..................................................................................................................... 134 Rozdział XI ............................................................................................................................ 136 Wykorzystanie terapii zajęciowej jako formy wspomagającej rewalidację osób niepełnosprawnych ................................................................................................................. 136 mgr Ewa Daniel .................................................................................................................. 136 Streszczenie ........................................................................................................................ 136 The use of occupational therapy as a form of supporting the revalidation of disabled people ............................................................................................................................................ 136 1. Wstęp .............................................................................................................................. 136 2. Kwestia niepełnosprawności w zakresie świadomości społecznej ................................ 137 3. Zakres procesu terapeutycznego .................................................................................... 137 4. Ujęcie podstawowych kwestii terminologicznych ......................................................... 138 5. Rewalidacja z wykorzystaniem terapii zajęciowej ......................................................... 139 6. Techniki wykorzystywane w pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej ............................ 140 7. Podsumowanie ............................................................................................................... 144 8. Bibliografia ..................................................................................................................... 145 Rozdział XII ........................................................................................................................... 145 Zabawa-jedna z ważniejszych form stosowanych w kształceniu zintegrowanym, jako element samowychowania ................................................................................................................... 145 Mgr Katarzyna Sapko ......................................................................................................... 145 Streszczenie ........................................................................................................................ 145 Children’s play - one of the most important forms used in integrated education as an element of self-education ................................................................................................... 145 1. Wstęp .............................................................................................................................. 146 2. Rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym .................................................................... 146 3. Zabawa ........................................................................................................................... 149 4. Rodzaje zabaw ................................................................................................................ 151 5. Funkcje i cele zabawy .................................................................................................... 151 6. Wpływ zabawy na samowychowanie dziecka w ujęciu prof. Teresy Kukołowicz ....... 152 7. Wpływ zabawy na wszechstronny rozwój dziecka ........................................................ 155 8. Podsumowanie ............................................................................................................... 155 9. Bibliografia ..................................................................................................................... 155 Rozdział XIII .......................................................................................................................... 156 Teatr jako metoda pracy z dziećmi w klasach 1-3 ................................................................. 156 mgr Anna Agnieszka Tyburska .......................................................................................... 156 Streszczenie ........................................................................................................................ 156 Theatre as a method of working with children in grades 1-3 ............................................. 156 1. Wstęp .............................................................................................................................. 157 2. Charakterystyka wieku wczesnoszkolnego .................................................................... 158 3. Rola teatru we wczesnym dzieciństwie .......................................................................... 158 4. Edukacyjna rola teatru .................................................................................................... 159 5. Funkcje teatru ................................................................................................................. 161 6. Teatr w szkole ................................................................................................................ 162 7. Teatr jako metoda aktywizująca ..................................................................................... 163 8. Podsumowanie ............................................................................................................... 167 9. Bibliografia ..................................................................................................................... 167 Wstęp Działalność współczesnych organizacji cechuje konieczność stałego dostosowania do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Wynika to zarówno z powszechnej globalizacji, jak też z rozwoju technologii, informatyzacji oraz komunikacji. Zmiany otoczenia, w jakim działają organizacje, wymuszają na nich konieczność stałego podnoszenia swej konkurencyjności, a to jest możliwe poprzez monitoring zachodzących procesów wokół nich oraz podejmowanie adekwatnych do sytuacji określonych zatem właściwe zarządzanie, wykorzystanie wiedzy oraz pedagogika. Dodając tutaj elementy związane z kreowaniem wizerunku organizacji, wykorzystaniem przez nią wiedzy, standaryzacji, kultury (zwłaszcza w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego), otrzymamy obraz współczesnych organizacji, których rozwój w znacznej mierze zależy od zarządzania wizjonerskiego. Zarządzanie to nie tylko nauka społeczna, ani też (jak niektórzy twierdzą) wyłącznie teoria. Autorzy niniejszej monografii dowodzą, że rację ma P.F. Drucker, twierdząc, iż „zarządzanie instrumentem działania każdej organizacji”1. i wyróżniającym się jest konkretnym Zgadzając się z powyższym twierdzeniem, redaktorzy postanowili opracować podręcznik, który jest dedykowany zarówno środowiskom akademickim, jak też praktykom zarządzania (na różnych szczeblach i w różnego rodzaju organizacjach). Motywowani tą myślą przyjęli plan publikacji, który składa się z 13 rozdziałów stanowiących spójną całość. Wprowadzając czytelnika w ogólną teorię przedmiotu, w pierwszym rozdziale przytoczono więc podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem organizacją, przywództwem i przedsiębiorczością. Odnosząc się do publikacji profesora A.K. Koźmińskiego, odnajdziemy tutaj m.in. role, jakie pełnią w organizacji menedżerowie, przywódcy i przedsiębiorcy oraz różnice w zarządzaniu organizacjami, działającymi współcześnie w warunkach uogólnionej niepewności. Bardzo ważnym elementem jej wizerunek. Dlatego też drugi rozdział dotyka tej właśnie problematyki. Gospodarczy progres zależy od rozwoju organizacji, wiedza stanowi istotny element rozwoju technologii i komunikacji, a te z kolei oddziałują na rozwój organizacji. Przyczynia się to w dalszej kolejności do przyspieszenia procesów globalizacji powstania sobie z nowymi technologiami, wykorzystując je zarówno w działalności indywidualnej, jak i społecznej. Tej problematyce poświecono trzy kolejne rozdziały, aby w piątym odnieść się do istotnego czynnika, który wspomaga działalność organizacji na globalnych rynkach, a mianowicie standaryzacji. informacyjnego, które doskonale społeczeństwa radzi Piąty rozdział stanowi niejako podsumowanie treści wcześniejszych. Dodatkowo podkreślone zostaje jednak tutaj, że zarówno nowe technologie, informatyzacja, jak i globalizacja, wpływają silnie na działalność różnego rodzaju organizacji, nie tylko - jakby mogło się wydawać - wyłącznie biznesowych. W tym przypadku odniesiono się więc do Kościoła katolickiego, organizacji o wymiarze globalnym o najdłuższej w historii nieprzerwanej działalności. Jak ważne w działalności organizacji są oświata edukacja dowiemy się, analizując działalność innego rodzaju organizacji, a mianowicie samorządu lokalnego. Mówiąc o samorządzie lokalnym, myślimy o wielu organizacjach, które są skupione w ramach określonej struktury na danym obszarze. Może to być obszar np. gminy lub powiatu, gdzie zarządzanie jest także tym ważnym „instrumentem” działalności, o którym wspomina P.F. Drucker. Stąd też w kolejnych rozdziałach podnosi się problematykę bezrobocia, 1 P.F. Drucker, Zarządzanie XXI Wieku – Wyzwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 17. wychowania, rodziny, terapii, samowychowania oraz ogólnie rzecz ujmując pedagogiki. Pedagogika (jak bowiem wcześniej dowodzono) stanowi istotny element w kształtowaniu postaw, norm i kultury w działalności organizacji, gdzie kierunek rozwoju wyznaczają konkretni ludzie. Są oni w określony sposób przygotowani i ukształtowani do podejmowania nowych wyzwań w warunkach zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia organizacyjnego. Na ostateczny kształt niniejszej monografii znaczący wpływ miały praca i cenne uwagi Autorów i Recenzentów, za co, jako redaktorzy, serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy do lektury, życząc wielu pozytywnych refleksji. Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbek Rozdział I Przywódcy, przedsiębiorcy i menedżerowie w zarządzaniu współczesną organizacją dr Mirosław K. Szpakowski Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Streszczenie Niniejszy rozdział traktuje o rolach i funkcjach jakie pełnią przywódcy, przedsiębiorcy i menedżerowie w zarządzaniu współczesną organizacją. Inspirację do wyboru takiego właśnie tematu stanowiły publikacje przede wszystkim profesora Koźmińskiego, z którego tezami autor prowadzi polemikę. Dominującym tematem jest zarządzanie organizacją. Odnajdziemy tutaj odniesienia do strategii zarządzania organizacją – zwłaszcza w dobie powszechnie otaczającej nas globalizacji. Ważnymi autorami, których publikacje wpłynęły na ostateczny kształt niniejszego opracowania (poza A.K. Koźmińskim), są m.in.: P.F. Drucker, K. Adams, M.Z. Hackman, S.C. Harper, M. Kugiel, G. Probst, M. Raich, D. Jemielniak i Z. Ściborek. Słowa kluczowe: Organizacja, zarządzanie, przedsiębiorczość, przywództwo, menedżer. Leaders, entrepreneurs and managers in the management of contemporary organization Summary This chapter deals with the roles and functions of leaders, entrepreneurs and managers in management of contemporary organization. Inspiration to choose the topic were primarily Professor Koźmiński’s publications. With his thesis the author of the publication conducts a polemic. The dominant theme is the management of an organization. We find here references to the strategy of management of an organization especially in the era of generally surrounding us globalization. Significant authors whose publications influenced the study were; (apart from A.K. Koźmiński), P.F. Drucker, K. Adams, M.Z. Hackman, S.C. Harper, M. Kugiel, G. Probst, M. Raich, D. Jemielniak and Z. Ściborek. Key words: Organization, management, entrepreneurship, leadership, manager. 1. Wstęp Inspirację do poniższych rozważań stanowiła książka profesora A.K. Koźmińskiego, pt. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych2. W szczególności chodzi tu o role trzech ważnych aktorów, którzy biorą udział w zarządzaniu organizacją3, która „(…) jest najbardziej złożoną i intensywną w kategoriach relacji 2 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 3 „Organizacje rodzą swoje dysfunkcje, których jednak nie można nazwać patologiami, ponieważ są endemiczne, wynikają z samej natury organizacji. Organizacje służą do osiągania korzyści ze zbiorowego działania w sytuacjach, gdy zawodzi rynek, a ściślej mówiąc, system (…)”. Zob. A.K. Koźmiński, D. Latusek- Jurczak, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 107. konstrukcją ludzkiej społeczności. Charakteryzują ją różne struktury, formy prawne i rodzaje relacji. Wiedza na temat jej funkcjonowania jest niezbędna dla właściwego zarządzania nią”4. Podejmując problematykę zarządzania organizacją, należy podkreślić, że „(…) w zarządzaniu organizacją nie chodzi obecnie wyłącznie o uzyskiwanie zysków i radzenie sobie z coraz większą międzynarodową konkurencją, ale także o stymulowanie innowacyjności organizacji i zdolność do tworzenia nowych wartości na podstawie następujących przemian. Wszystko to jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy beneficjenci, którzy w coraz większym stopniu stają się multibeneficjentami, mają możliwość działania na bazie wzajemnego zaufania, wspólnego podłoża i otwartej komunikacji”5 w warunkach uogólnionej niepewności6 i nieprzewidywalnym otoczeniu organizacji. Nawiązując w tym miejscu do publikacji A.K. Koźmińskiego, która obejmuje obszar zarządzania organizacją, mówi się, że najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoją menedżerowie, jest zdolność do rozwoju i działania w nieprzewidywalnym otoczeniu. Obecne tempo zmian7, jakie zachodzą w otoczeniu organizacyjnym, wymusza rewizję wielu tradycyjnych podejść dotyczących ich zorganizowania i zarządzania. Ogół tych zmian (korzystając z terminologii zaprezentowanej w podręczniku Koźmińskiego), będziemy nazywać tutaj „uogólnioną niepewnością”. Rozważania na temat roli, pozycji oraz wyzwań stojących przed współczesnymi przywódcami, przedsiębiorcami oraz menedżerami, rozpoczynamy od przybliżenia różnych koncepcji przywództwa, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych koncepcji, które nazywamy nowym paradygmatem. Koźmiński podkreśla szczególnie jedną z koncepcji, a mianowicie – przywództwo transakcyjne. Także w niniejszym opracowaniu zwracamy uwagę, na rozwinięcie tej właśnie koncepcji. W tym miejscu należy zauważyć, że pomimo bogatej literatury na i niejednoznacznym. temat przywództwa, nadal pozostaje ono pojęciem niejasnym W dalszej części przechodzimy do prezentacji różnych poglądów, które odnoszą się do przedsiębiorczości8. Przede wszystkim się na koncepcji przedsiębiorczości korporacyjnej (wewnętrznej), która akcentuje potrzebę oraz jej funkcję zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. jednak koncentrujemy Niniejszy rozdział kończą rozważania dotyczące relacji, jakie zachodzą między trzema wiodącymi pojęciami, a mianowicie: zarządzania, przywództwa i przedsiębiorczości. Analizując różne podejścia w zakresie zarządzania i przywództwa, wyciągamy wniosek, że role zarówno menedżerów, jak i przywódców, stają się coraz bardziej tożsame. Takiego wniosku, nie można jednak wysnuć w przypadku przedsiębiorczości. Jest to spowodowane tym, iż przedsiębiorczość jest pojęciem nadrzędnym w odniesieniu do zarządzania i przywództwa. Rola przedsiębiorcy w zarządzaniu organizacją jest znacząca i wymaga posiadania umiejętności zarówno menedżerskich, jak i przywódczych. W tym 4 M. Kugiel, Istota organizacji, [w:] Zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. Hab. Mirosława Kugiela, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010, s. 2014. 5 M. Raich, S.L. Dolan, J. Klimek, Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, (przekł.) Ł. Borkiewicz, Difin SA, Warszawa 2011, s. 224. 6 Jak twierdzi Koźmiński, a trudno się nie zgodzić z tym stanowiskiem „(…) lawinowo narastająca niepewność («uogólniona niepewność») powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli jego «filozofii» określającej podstawowe cele i zasady działania menedżerów, jak i stosowania metod i technik”. Zob. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s. 7. 7 Należy w tym miejscu zdecydowanie podkreślić, że „(…) zmianą nie da się zarządzać. Można ją co najwyżej antycypować”. Zob. P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, (przekł.) A. i L. Śliwa, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 83. 8 Hackman i Johnson definiują przedsiębiorczość, jako „komunikację jednostek, która modyfikuje postawy i zachowania innych w celu realizacji zadań grupy i zaspokojenia jej potrzeb”. Zob. M.Z. Hackman, C.E. Johnson, Leadership: A. Communication Perspective. Prospect Heights, IL: Waveland Press 1996, s. 14.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: