Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 006671 20986145 na godz. na dobę w sumie
E-biznes. Poradnik praktyka - książka
E-biznes. Poradnik praktyka - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2485-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Biznes usieciowiony

Wirtualny biznes - prawdziwe pieniądze

Masz dość pracy na etacie? Nie czerpiesz z niej satysfakcji, a i finansowo pozostawia ona wiele do życzenia? Twoje ambicje sięgają dalej? Jeśli zaczynasz rozważać kwestię pracy na własny rachunek, a przy tym nie chcesz, by początkowe inwestycje uderzyły Cię po kieszeni, e-biznes jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Tu w dość komfortowych warunkach możesz rozwijać działalność i osiągać zyski przy niskich kosztach.

Internet jest środowiskiem, w którym prym wiodą właśnie małe i średnie firmy. To prawdziwe pole do popisu dla Twojej inicjatywy, bo w przypadku e-biznesu liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Książka ta, napisana przez eksperta i praktyka, będzie Twoim przewodnikiem po różnych odmianach przedsiębiorczości internetowej, zarówno tych najpopularniejszych, jak i niszowych. Przybliży Ci również sektor e-usług, który w naszym kraju dopiero raczkuje, ale w ciągu najbliższych lat stanie się działalnością szczególnie dochodową. Przede wszystkim jednak pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i wskaże, jak zrealizować najśmielsze nawet plany.

POZNAJ:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-biznes. Poradnik praktyka Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-2485-0 Format: 158235, stron: 184 Biznes usieciowiony • Tworzenie sugestywnych ofert • Budowanie przewagi konkurencyjnej • Sposoby na zdystansowanie rywali w e-biznesie Wirtualny biznes – prawdziwe pieni¹dze Masz doœæ pracy na etacie? Nie czerpiesz z niej satysfakcji, a i finansowo pozostawia ona wiele do ¿yczenia? Twoje ambicje siêgaj¹ dalej? Jeœli zaczynasz rozwa¿aæ kwestiê pracy na w³asny rachunek, a przy tym nie chcesz, by pocz¹tkowe inwestycje uderzy³y Ciê po kieszeni, e-biznes jest dla Ciebie idealnym rozwi¹zaniem. Tu w doœæ komfortowych warunkach mo¿esz rozwijaæ dzia³alnoœæ i osi¹gaæ zyski przy niskich kosztach. Internet jest œrodowiskiem, w którym prym wiod¹ w³aœnie ma³e i œrednie firmy. To prawdziwe pole do popisu dla Twojej inicjatywy, bo w przypadku e-biznesu liczy siê przede wszystkim dobry pomys³. Ksi¹¿ka ta, napisana przez eksperta i praktyka, bêdzie Twoim przewodnikiem po ró¿nych odmianach przedsiêbiorczoœci internetowej, zarówno tych najpopularniejszych, jak i niszowych. Przybli¿y Ci równie¿ sektor e-us³ug, który w naszym kraju dopiero raczkuje, ale w ci¹gu najbli¿szych lat stanie siê dzia³alnoœci¹ szczególnie dochodow¹. Przede wszystkim jednak pozwoli Ci rozwin¹æ skrzyd³a i wska¿e, jak zrealizowaæ najœmielsze nawet plany. POZNAJ: • warunki i zasady funkcjonowania w œrodowisku wirtualnym, • najbardziej efektywne strategie biznesu internetowego, • prawid³a komunikacji biznesowej z e-klientem, • uroki i korzyœci z pracy zdalnej i outsourcingu, • zasady unikania najczêstszych pu³apek, czyhaj¹cych na e-przedsiêbiorców. Spis treĈci O autorze ......................................................................................... 5 Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Tworzenie sugestywnych ofert .......................................................... 9 Dobry tytuá — lokomotywa sukcesu ................................................................................ 9 Dobry lead, czyli nagáówek ............................................................................................ 17 Copywriting: Odpowiednie daü rzeczy — sáowo ............................................................ 19 ZdjĊcia i grafika — harmonia czy chaos? ............................................................................ 32 Czcionka a czcionka ....................................................................................................... 36 Przedstaw siĊ klientowi .................................................................................................. 39 Rozdziaä 2. 10 grzechów gäównych e-sprzedawcy .............................................. 45 Dlaczego powinieneĞ poznaü swoje báĊdy? .................................................................... 46 Ciekawostki na temat báĊdów ......................................................................................... 47 10 grzechów gáównych — jądro ciemnoĞci .................................................................... 48 Punkty newralgiczne, czyli o tym, jak unikaü pól minowych ......................................... 59 Rozdziaä 3. Komunikacja biznesowa z e-klientem .............................................. 67 Obsáuga klienta — sztuka czy sztuczki? ......................................................................... 67 Trudny klient, asertywnoĞü i sztuka aikido ..................................................................... 74 Rozdziaä 4. „Tajemniczy klient” a poprawa jakoĈci obsäugi ................................ 81 Mystery shopping — o co w tym chodzi? .......................................................................... 81 Popraw jakoĞü — zwiĊksz zyski ..................................................................................... 84 Jak to siĊ robi, czyli przebieg badania ............................................................................ 85 Kim jest tajemniczy klient? ............................................................................................ 90 Jak to zastosowaü w e-biznesie? .................................................................................... 92 Dodatek: Mystery shopping w Polsce ............................................................................. 95 Rozdziaä 5. Telepraca w biznesie ...................................................................... 97 Pozornie proste pytanie: pracowaü czy telepracowaü? ................................................... 97 Jak to siĊ zaczĊáo? .......................................................................................................... 98 Czynniki sprzyjające ....................................................................................................... 99 Typy telepracy .............................................................................................................. 101 Telepracownik — kto to taki? ...................................................................................... 102 Uwarunkowania i bariery ............................................................................................. 104 WdraĪanie telepracy krok po kroku .............................................................................. 114 4 E-biznes. Poradnik praktyka Rozdziaä 6. Budowanie przewagi konkurencyjnej ............................................. 117 Konkurencyjny — znaczy lepszy ................................................................................. 118 21 sposobów na zdystansowanie rywali w e-biznesie .................................................. 118 ChroĔ swoją konkurencyjnoĞü ...................................................................................... 135 Rozdziaä 7. E-marketing ................................................................................. 137 Tajemne skróty: „4P”, „7P”, „4C” ................................................................................ 137 Optymalizacja i pozycjonowanie, czyli sáów kilka o SEO ........................................... 138 Promocja w Sieci — garĞü zasad .................................................................................. 139 Plan marketingowy i analiza SWOT ............................................................................. 143 Modne sáowo — feedback ............................................................................................ 145 Rozdziaä 8. Prawo a e-przedsiöbiorczoĈè ......................................................... 147 Przymus wyjątkowoĞci ................................................................................................. 147 Domeny internetowe — walka o nazwĊ ....................................................................... 149 Prawo autorskie, czyli co wolno kopiowaü? ................................................................. 150 Kopiuj i uĪywaj za darmo i legalnie! ............................................................................ 153 Granice prawne marketingu .......................................................................................... 154 Rozdziaä 9. Pomysä na e-biznes ....................................................................... 161 10 najwiĊkszych mitów ................................................................................................ 161 E-niewypaáy .................................................................................................................. 168 NajczĊstsze báĊdy i ostatnie sáowa ................................................................................ 171 Wybrane Ēródäa ............................................................................ 175 Skorowidz .................................................................................... 177 Rozdziaä 9. Pomysä na e-biznes Dobry pomysá na zarobkową dziaáalnoĞü w Internecie to punkt wyjĞcia do sukcesu; z dru- giej strony wiĊkszoĞü pozornie obiecujących pomysáów koĔczy siĊ fiaskiem, a tylko niektórym udaje siĊ zaistnieü i zdobyü choü czĊĞü rynku. Jaką przyjąü strategiĊ, rozpoczynając wáasną dziaáalnoĞü w Sieci? Propozycji jest wiele, a czĊĞü z nich podsunąáem Ci juĪ w poprzednich rozdziaáach tej ksiąĪki. MoĪesz spróbowaü okreĞliü niszĊ na rynku, czyli znaleĨü obszar, w którym nie dziaáają jeszcze inni przedsiĊbiorcy, a który mógáby generowaü interesujące dla klienta korzyĞci. Mo- Īesz teĪ — wyposaĪony w orĊĪ do walki z konkurencją, który oddaáem do Twojej dyspozycji w jednym z poprzednich rozdziaáów — wejĞü w branĪĊ, która jest juĪ sto- sunkowo dobrze zagospodarowana, ale przez to lepiej znana i mniej naraĪona na nie- powodzenie niĪ coĞ zupeánie nowego. DecyzjĊ, co i w jaki sposób oferowaü konsumentom, podejmiesz sam. W tym rozdziale chcĊ jednak pokazaü Ci pewne prawdy oraz mity, z których początkujący e-biznesmeni nie zawsze zdają sobie sprawĊ, naraĪając siĊ czĊsto albo na wywaĪanie otwartych juĪ drzwi, albo na poraĪkĊ wynikającą z báĊdnych zaáoĪeĔ lub kalkulacji. DziĊki dalszej lekturze Tobie moĪe udaü siĊ ich uniknąü. 10 najwiökszych mitów Internet jest peáen serwisów, które odniosáy nieprawdopodobny sukces. W związku z tym jednak, Īe przeciĊtny internauta zna tylko ich status obecny, ale nie ma pojĊcia, jakim kosztem zostaá osiągniĊty, narosáo wiele legend, które — gdyby byáy prawdą — mogáyby caákowicie zmieniü pejzaĪ tego medium, a z kaĪdego e-biznesmena uczyniü milionera. RzeczywistoĞü wygląda jedna inaczej. Na swój pierwszy milion najwiĊkszą szansĊ mają ci, którzy uĞwiadomią sobie, Īe obiegowe opinie rzadko kiedy mają coĞ wspólnego z prawdą. Rozprawmy siĊ wiĊc z owymi najczĊĞciej powtarzanymi mitami na temat biznesu w Sieci. 162 Mit 1 E-biznes. Poradnik praktyka W Internecie nie da siĊ wymyĞliü juĪ nic nowego. Nieprawda. E-biznes jest zjawiskiem bardzo máodym: pierwszy sklep internetowy (Amazon.com) powstaá w 1994 roku, a serwis aukcyjny eBay.com rok póĨniej. Przeáom lat 1999/2000 na Zachodzie to pĊkniĊcie inter- netowej baĔki dot-comów i bankructwa wielu máodych e-sklepów. Początki e-commerce w Polsce to rok 1999 i zaáoĪenie serwisu aukcyjnego Allegro, choü prawdziwy wybuch zainteresowania handlem wirtualnym nastąpiá dopiero kilka lat póĨniej. Skoro biznes in- ternetowy ma niewiele ponad 15 lat, to czy w tak krótkim czasie naprawdĊ zrealizowano wszystko, co byáo do zrealizowania? W Internecie zaistniaáo juĪ wiele genialnych pomysáów, które swoim autorom przyniosáy fortuny, jednak nadal jest tu bardzo wiele pól do zagospodarowania. Planując wáasną dziaáalnoĞü, warto jednak wyjĞü poza kategorie prostego e-handlu (e-sklepy oraz aukcje on-line) i szukaü nowych pomysáów. Na co oprócz e-sprzedaĪy moĪna wiĊc postawiü? Aby odpowiedzieü na to pytanie, warto obserwowaü trendy rynkowe i zadawaü sobie nieustannie pytanie: co jest modne i czego chcą klienci? Oto kilka moich propozycji dla Ciebie (które oczywiĞcie nie wyczerpują wszystkich moĪliwoĞci):  E-learning. W naszym kraju dziaáka komercyjnego e-learningu nadal jest sáabo zagospodarowana. Dziaáa na niej praktycznie tylko jeden istotny (choü sáabo promowany) gracz dający moĪliwoĞü áatwego zarabiania na wirtualnym nauczaniu — serwis Ekademia.pl — oraz grono pomniejszych serwisów, takich jak Wikiwersytet.pl. Tymczasem wspóáczesny rynek pracy wymaga od pracowników ustawicznego rozwoju, przez co drastycznie roĞnie zapotrzebowanie na kursy, szkolenia i studia, takĪe te z przedrostkiem „e-”. Dlatego w najbliĪszych latach wróĪĊ prawdziwy wysyp serwisów oferujących naukĊ na odlegáoĞü. E-learning oczywiĞcie jest propagowany i czynnie uprawiany przez wiele prestiĪowych firm i instytucji (by wymieniü choüby ESKK czy Polski Uniwersytet Wirtualny), ale na razie w naszym kraju brakuje wyraĨnego lidera w tej branĪy.  Usáugi on-line. Wystarczy przyjrzeü siĊ zmianom rynków Europy Zachodniej i Ameryki Póánocnej, aby zauwaĪyü, Īe tradycyjny model konsumpcji towarów powoli siĊ dewaluuje, a ludzie pragną czegoĞ wiĊcej. Tym czymĞ są usáugi. Podobne nasycenie (jeĞli nie przesycenie) rynku towarami, które są coraz taĔsze i áatwo dostĊpne, a wiĊc automatycznie mniej poĪądane, daje siĊ zauwaĪyü równieĪ w naszym kraju. W dzisiejszym skomplikowanym Ğwiecie zapotrzebowanie na wszelkie usáugi roĞnie bardzo gwaátownie. Wedáug moich prognoz, najbliĪsze lata przyniosą wrĊcz prawdziwą ekspansjĊ e-usáug, które juĪ dziĞ mają coraz liczniejszą reprezentacjĊ w Sieci i którym sprzyja popularyzacja telepracy. W Internecie bez problemu moĪemy dziĞ zamówiü redakcjĊ tekstu, poradĊ prawną, audyt strony WWW czy specjalistyczne konsultacje — wszystko w formie zdalnej. Nie mówiąc juĪ o tym, Īe Sieü od wielu lat jest naturalnym miejscem promocji tradycyjnych usáug, Ğwiadczonych w „realu”. Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 163 JeĪeli wiĊc jesteĞ specjalistą w jakiejĞ dziedzinie, wykorzystaj Internet do przyjmowania i wykonywania zleceĔ. MoĪesz w tym celu stworzyü wáasną witrynĊ (daje to caákowitą niezaleĪnoĞü, ale wymaga duĪego wkáadu w promocjĊ) albo skorzystaü z istniejących juĪ platform poĞredniczących (moĪe to byü serwis aukcyjny albo najwiĊksza polska baza usáug, wrocáawski Favore.pl, naleĪący do grupy Money.pl; powstaje teĪ wiele mniejszych, ale obiecujących serwisów, w których równieĪ warto siĊ ogáaszaü, na przykáad Oferia.pl czy Intauz.eu; z kolei miejsca promocji dla profesjonalistów, o których równieĪ warto pamiĊtaü, to serwisy takie jak GoldenLine.pl czy Profeo.pl).  Serwisy niszowe. JeĞli chodzi o portale, to mamy w naszym kraju do czynienia z pewnego rodzaju oligopolem (Onet, Wirtualna Polska, Interia), i próba stworzenia nowego serwisu na podobną skalĊ wymagaáaby bardzo duĪych pieniĊdzy i potĊĪnej promocji medialnej. A i tak wątpiĊ, czy nowy gracz zdoáaáby w czasie krótszym niĪ 5 lat wykreowaü markĊ choü w poáowie tak mocną jak istniejące juĪ portale. Zasoby Internetu jednak stale siĊ specjalizują, powoáując do Īycia serwisy tematyczne, czyli wortale (nazywane teĪ portalami wertykalnymi). Powstają wiĊc witryny adresowane do miáoĞników muzyki rockowej (PolskiRock.com) czy psów (psyImy.pl), poĞwiĊcone urodzie i zdrowiu (PoradnikZdrowie.pl, ModaUroda.com), dzieciom (Dziecko.pl, BabyOnLine.pl) i samochodom (Samochody.pl, Moje4Kolka.pl) oraz tysiącom innych zagadnieĔ i specjalnoĞci. Serwisy takie mają oczywiĞcie znacznie mniejsze — bo wyspecjalizowane — grono odbiorców niĪ ogólnopolskie witryny ogólnotematyczne. Jednak czytelnicy tacy są znacznie bardziej wdziĊcznymi klientami: jeĞli wchodzą na daną witrynĊ branĪową, to juĪ jest znak, Īe temat ten jest dla nich interesujący. W kontekĞcie ciekawych materiaáów moĪna wiĊc zarabiaü na zamieszczaniu związanych tematycznie reklam albo dodaniu oferty sprzedaĪy specjalistycznych, związanych z daną branĪą towarów lub usáug. Mit 2 Tylko serwisy sprzedające konkretne towary lub usáugi mają szansĊ powodzenia. Nieprawda. U czáowieka silniejsza niĪ potrzeba zaspokajania potrzeb jest potrzeba kar- mienia emocji (przynajmniej w warunkach, w których podstawowe potrzeby fizjologiczne, okreĞlone w hierarchii potrzeb Maslowa, zostaáy juĪ zaspokojone). Dlatego skutecznym e-biznesem moĪe byü równieĪ taki, który niczego nie sprzedaje i nie Ğwiadczy Īadnych konkretnych usáug. Warunek: musi jednak odwoáywaü siĊ do pewnych ludzkich potrzeb. Najlepszym przykáadem caákiem dochodowych serwisów tego typu są witryny spoáeczno- Ğciowe (web 2.0), które — tworzone prze rzesze internautów — pozwalają im zaspokajaü potrzeby wyĪsze (potrzeba afiliacji — np. Nasza-Klasa.pl, potrzeba samorealizacji — np. Wikipedia.pl, potrzeba ekspresji artystycznej — wszelkiego rodzaju serwisy prezen- tujące twórczoĞü uĪytkowników oraz blogi). 164 Mit 3 E-biznes. Poradnik praktyka Dobry biznes sam siĊ krĊci. Nieprawda. Lubimy plotkowaü o najbogatszych ludziach i najbogatszych serwisach. Chcemy wierzyü, Īe rzeki pieniĊdzy, które do nich páyną, są uĞmiechem losu, samoczynnym Ĩródáem energii ekonomicznej, magicznym samo- grajem. Jednak coĞ takiego, jak magiczny samograj, nie istnieje. Sukces najwiĊkszych nawet graczy rynkowych nie bierze siĊ ze Ğlepego zrządzenia losu czy ogromnej siáy przebicia (na początku maáo kto nią dysponuje). JeĞli miaábym siĊ pokusiü o przedsta- wienie Ci „prostego” wzoru na powodzenie, wyglądaáby on tak: Dobry pomysá (45 ) + Determinacja (30 ) + Praca (20 ) + Sprzyjające okolicznoĞci (5 ) = SUKCES Dlatego nie szukaj áatwych i natychmiastowych rozwiązaĔ, poniewaĪ niewymagające wysiáku wody juĪ dawno pozbawione są najsmaczniejszych ryb; jeĞli oczekujesz solidnego poáowu, licz siĊ z koniecznoĞcią wypáyniĊcia na szerokie morze, z ryzykiem sztormów i innych przeciwnoĞci losu. A co, jeĞli juĪ odniesiesz sukces? Czy wtedy Twój biznes bĊdzie krĊciá siĊ sam? Nie! Na razie nikt jeszcze nie wynalazá perpetuum mobile. Nawet wysoko wydajny silnik spalinowy potrzebuje choüby niewielkiej iskry energii z zewnątrz, aby mógá zachowaü prawidáowy i równy tryb pracy. Nawet firma, która osiągnĊáa rynkowe szczyty, musi dbaü o dalszy rozwój i utrzymanie sprawnoĞci dziaáania. Po dwóch latach fenomenalnego wzrostu obrotów Naszej Klasy media — nie wierząc w trwaáe utrzymanie tak szybkiego tempu rozwoju — zaczĊáy wieszczyü serwisowi stop- niową stagnacjĊ, a nawet regres. Podobnie byáo z platformą Allegro, która osiągnĊáa pewną graniczną wartoĞü liczby nowych uĪytkowników, powyĪej której równie dynamiczny wzrost nie byá fizycznie moĪliwy. Wáadze obu serwisów, zdając sobie sprawĊ, Īe utrzymanie pozycji wymaga staáego wysiáku, postawiáy wiĊc na sprawdzony sposób podnoszenia konkurencyjnoĞci i wartoĞci swoich witryn: zamiast walczyü o kolejnych uĪytkowników (iloĞü), postawiono na rozwój funk- cjonalnoĞci oraz rozszerzanie oferty i zakresu dziaáalnoĞci (jakoĞü). I tak Nasza Klasa zaoferowaáa szereg nowych (takĪe komercyjnych) opcji, jak moĪliwoĞü wysáania pre- zentów znajomym lub zakupu towarów za walutĊ serwisu — €urogąbki. Allegro natomiast, oprócz rozwoju wewnĊtrznej funkcjonalnoĞci witryny, przyjĊáo politykĊ podboju innych serwisów polskiego Internetu (przejĊcie Ceneo.pl, iStore.pl), ale teĪ rynków zagranicznych (stworzenie lustrzanych projektów w krajach Europy ĝrodkowo-Wschodniej, m.in. wĊgierski TeszVesz.hu, ukraiĔskie Aukro.ua, rosyjski Molotok.ru i inne), a takĪe budowy wáasnych autorskich serwisów wspomagających e-biznes (np. CoKupiü.pl, Platnosci.pl, otoMoto.pl czy otoWakacje.pl itd.). Jak widzisz, nawet najwiĊksi uczestnicy internetowego „tortu” nie ustają w wysiákach doskonalenia siĊ. JeĪeli wiĊc chcesz, aby i Twój e-biznes przynosiá staáe profity, rów- nieĪ musisz pamiĊtaü o jego ciągáym ulepszaniu i rozwoju. Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 165 Mit 4 Dobry biznes sam siĊ wypromuje. Nieprawda. Naturalnie autorzy dobrych pomysáów mogą liczyü na lepszy start, choüby dlatego, Īe áatwiej im zainteresowaü media. I rzeczy- wiĞcie: czasami jedna wzmianka w prasie czy telewizji moĪe wywoáaü efekt domina i gwaátowny wzrost popularnoĞci serwisu. To jednak scenariusz raczej bajkowy, przytra- fiający siĊ doprawdy nielicznym i genialnym przedsiĊwziĊciom. WiĊkszoĞü inicjatyw skazana jest na Īmudną i dáugotrwaáą promocjĊ oraz pozycjonowanie (i nie myĞlĊ w tym miejscu tylko o pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, ale przede wszystkim w ĞwiadomoĞci internautów, którzy — coraz bardziej wymagający — domagają siĊ coraz to atrakcyj- niejszych propozycji). Wszystko rozbija siĊ o konkurencjĊ: kiedy jeszcze Internet byá swoistą terra incognita, niemal kaĪdy nowy serwis, pojawiający siĊ w Sieci, miaá wielką szansĊ bycia zauwaĪonym. DziĞ, kiedy medium to oferuje odbiorcom niewyczerpane bogactwo wszelkiego rodzaju zasobów, aby zacząü zarabiaü, trzeba zaoferowaü albo coĞ bardzo oryginalnego (unika- towa oferta sprzedaĪy), albo zadbaü o bardzo solidny marketing — jednym sáowem wyróĪniü siĊ. Bez takiego wyróĪnienia Twoja oferta sama nie zaistnieje w ĞwiadomoĞci odbiorców. Mit 5 Biznes w Internecie moĪna uprawiaü w pojedynkĊ. Prawda. Ale tylko do czasu. „Gara- Īowe” początki miaáo wielu dzisiejszych e-potentatów, Īeby wspomnieü tylko o Google’u czy Microsofcie. PowyĪej pewnej liczby klientów skala dziaáania zaczyna wymagaü takiej pracy, jakiej jedna osoba nie jest w stanie podoáaü. W zasadzie nawet prowadzenie nie- wielkiego sklepu internetowego nie jest zadaniem dla jednej osoby. OczywiĞcie mówimy o biznesach choüby póáprofesjonalnych. Naturalnie początki bardzo czĊsto są „jednoosobowe”. Jednak jeĪeli biznes dziaáa, czyli zaczyna zdobywaü klientów i jakąĞ czĊĞü rynku, zaczyna teĪ wymagaü obsáugi wielu procesów. Mamy wiĊc do czynienia z zaopatrzeniem i/lub produkcją, z zarządzaniem ofertą, obsáugą kontrahentów, logistyką i dystrybucją produktów, Ğwiadczeniami posprzedaĪowymi itd. Przy tym nie wolno zapomnieü o dziaáaniach marketingowych oraz wszelkich formalnoĞciach, które muszą byü zachowane (np. prowadzenie ksiĊgowo- Ğci). A na to jednego czáowieka moĪe byü za maáo. Dlatego jeĪeli chcesz rozwijaü e-biznes, rozbudowuj swój zespóá, naucz siĊ delegowania uprawnieĔ i pozwól innym robiü to, co wczeĞniej robiáeĞ sam. Takie podejĞcie pozwoli Ci skupiü siĊ na bardziej efektywnym zarządzaniu swoją firmą i poszukiwaniu nowych strategii rozwoju. Mit 6 JeĞli siĊ ma dobry pomysá na biznes, pieniądze pojawią siĊ same. Nieprawda. Nic w biznesie nie dzieje siĊ samoczynnie, a nawet jeĞli — efekty przypadkowych dziaáaĔ nie są trwaáe. Choüby najlepszy pomysá sam nie zacznie zarabiaü — nawet zakáadając najbar- dziej optymistyczny scenariusz, w którym klienci rzucą siĊ na Twoją ofertĊ, sama obsáuga zamawiających bĊdzie wymagaáa wysiáku. 166 E-biznes. Poradnik praktyka Internet nie jest kurą znoszącą záote jajka, a jeĞli juĪ chcesz go za nią postrzegaü, pa- miĊtaj, Īe i o kurĊ taką trzeba dbaü. Podobnie Īaden biznes — samoczynnie nie przyniesie dobrych efektów. Dlatego podejmuj wszelkie dziaáania, aby nie zaprzepaĞciü swojego pomysáu; Sieü jest peána entuzjastów w gorącej wodzie kąpanych, którzy mieli oryginalne idee, ale nie starczyáo im wytrwaáoĞci w ich realizacji. CzĊĞü z takich projektów przepadáa z kretesem, drugą czĊĞü podchwyciáa i zrealizowaáa bardziej zaradna konkurencja. Mit 7 Internauci kupią kaĪdy nowy pomysá. Nieprawda. Klienci są zdesperowani i rywa- lizują o wszelkie dobra tylko w warunkach gospodarki niedoborów. Internet nie jest jed- nak PRL-em, aby do pustych póáek ustawiaáy siĊ trzydziestometrowe kolejki. Przeciwnie: Sieü jest swoistym rogiem obfitoĞci, Ğrodowiskiem niemal idealnych warunków rywali- zowania o nabywcĊ. A im wiĊkszy ma on wybór, tym bardziej jest wybredny. Dlatego zanim zainwestujesz czas, pieniądze i energiĊ w realizacjĊ swojego pomysáu na e-biznes, sprawdĨ wszystkie okolicznoĞci. Po pierwsze: zbadaj, czy ktoĞ juĪ nie prowadzi podobnej dziaáalnoĞci adresowanej do tej samej grupy docelowej, do której Ty chciaábyĞ skierowaü swoją. Po drugie: nie myĞl o tym, jakie korzyĞci przedsiĊwziĊcie to przyniesie Tobie, ale zastanów siĊ, jakie korzyĞci da Twoim odbiorcom. Po trzecie: zadaj sobie pytanie, czy w ogóle na rynku istnieje zapotrzebowanie na to, co chcesz zaoferowaü (czy gdybyĞ to Ty byá klientem, to czy skorzystaábyĞ z podobnej oferty?), lub przynajmniej czy jesteĞ w stanie takie zapotrzebowanie sprowokowaü. O tym, jak áatwo o e-biznesowy niewypaá, przeczytasz w kolejnym podrozdziale. Mit 8 NajwaĪniejsze to „wciągnąü” klienta na stronĊ WWW. Nieprawda. W biznesie nie ma nic gorszego niĪ rozczarowany nabywca. Skáonienie odbiorcy, by kliknąá w reklamĊ bądĨ link w wyszukiwarce, to niewątpliwie pierwszy krok do sukcesu, ale jeĪeli po wejĞciu na Twoją stronĊ nie znajdzie on tam niczego, co mogáoby go zatrzymaü, bĊdzie to zarazem krok ostatni (puste wejĞcie). Dlatego sprzedawcy, którzy 100 wysiáków wkáadają w promocjĊ i zdobycie kontrahenta, ale zaniedbują zaspokojenie jego potrzeb i — co najwaĪniejsze — realizacjĊ záoĪonych obietnic, są po prostu sprzedawcami nierzetelnymi (tak jak politycy, z których kieábasy wyborczej caáa para uchodzi tuĪ po zwyciĊskiej elekcji). Tacy przedsiĊbiorcy nie tylko niszczą wáasny wizerunek i tracą odbiorców, ale wpáywają negatywnie równieĪ na wizerunek caáego e-biznesu. Dzisiejsi klienci są bardzo nieufni, do kaĪdej nowej oferty podchodzą z obawami i sceptycyzmem. Jak myĞlisz, dlaczego? Czy gdyby ich wczeĞniejsze doĞwiadczenia zakupowe byáy dobre, mieliby opory przed kolejnymi? Przyczyną nieufnoĞci kupujących jest wszechobecne naciągactwo, zapewnia- nie o „wyjątkowoĞci”, „niepowtarzalnoĞci” i „superokazjach”, które okazują siĊ z reguáy tylko jednymi z milionów dostĊpnych na rynku. ZauwaĪ, Īe im bardziej emocjonalnie (a wiĊc amatorsko) do swojego towaru podchodzi sprzedawca, tym zimniejszy i bardziej ostroĪny staje siĊ adresat oferty. Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 167 Dzisiejszy konsument (i jutrzejszy takĪe!) oczekuje konkretnych informacji, a nie marke- tingowego pustosáowia, rzetelnych danych, a nie enigmatycznych zapowiedzi niejasnych korzyĞci. Profesjonalny komunikat, traktowanie klienta po partnersku, a nie jak dziecko w cyrku podatne na sztuczki, peána informacja o towarze — ot, i caáa magia skutecznego dziaáania. (A na marginesie: skoro trzymasz tĊ ksiąĪkĊ w rĊkach, to zapewne ją kupiáeĞ; skoro ją kupiáeĞ, to byü moĪe przyciągnĊáa CiĊ okáadka, moĪe nazwisko autora, ale zapewne zwró- ciáeĞ przede wszystkim uwagĊ na jej spis treĞci. Zadam Ci osobiste pytanie: i jak siĊ czujesz? Czy treĞü ksiąĪki odpowiada temu, czego siĊ spodziewaáeĞ? Czy moĪe jest zupeánie inna od tego, co sugerowaáa okáadka lub spis treĞci? Zawsze staram siĊ daü klien- towi to, co obiecywaáem; rób tak samo, a Twój klient bĊdzie klientem zadowolonym, a nie tylko „wciągniĊtym” na stronĊ WWW). Mit 9 JeĞli pomysá siĊ sprawdziá, nie naleĪy nic zmieniaü. Nieprawda. Na pewno znasz po- wiedzenie o spoczywaniu na laurach. Na pewno wiĊc wiesz, Īe sukces, który nie jest pod- sycany, gaĞnie bardzo szybko. WyobraĨ sobie Syzyfa, który wtoczyá wreszcie swój mi- tyczny gáaz na stromy wierzchoáek góry i z radoĞci zaklaskaá w dáonie. Wiesz, co siĊ stanie? Puszczony kamieĔ z powrotem stoczy siĊ w dolinĊ, a jego kolejne wtarganie na szczyt zajmie znacznie wiĊcej wysiáku, niĪ jego utrzymanie. Tak samo jest w e-biznesie — jeĞli „puĞcisz” swój sukces, moĪe on straciü stabilnoĞü i stoczyü siĊ w dóá. PamiĊtaj teĪ, Īe ludzie, którzy juĪ za pierwszym podejĞciem osiągnĊli 100-procentowy sukces, praktycznie w naturze nie wystĊpują. Tomasz Edison — przeprowadziá kilka ty- siĊcy nieudanych testów, zanim zapáonĊáa pierwsza Īarówka. George Bernard Shaw, zanim otrzymaá NagrodĊ Nobla i zdobyá miĊdzynarodową sáawĊ, zarabiaá 4,5 dolara miesiĊcznie, pracując jako urzĊdnik. TakĪe Abraham Lincoln wielokrotnie ponosiá poraĪkĊ (nie dostaá siĊ do lokalnej izby prawniczej, kilkukrotnie przegraá wybory do Kongresu oraz do Senatu, nie zostaá teĪ wybrany na wiceprezydenta; co ciekawe, oprócz niepowodzeĔ politycznych nie wiodáo mu siĊ takĪe w Īyciu prywatnym: dwukrotnie bankrutowaá, przeĪyá teĪ zaáa- manie nerwowe). Ale w 1861 roku zostaá jednym z najwybitniejszych prezydentów USA i nikt juĪ nie pamiĊtaá o jego licznych klĊskach. Dwie rady dla Ciebie: jeĪeli Twój biznes odniósá juĪ sukces — gratulujĊ i przestrzegam przed samozadowoleniem — pielĊgnuj tĊ rzadką roĞlinĊ, a z czasem urodzi kolejne kwiaty i owoce. Z drugiej strony jeĞli coĞ nie wyszáo za pierwszym razem, to wcale nie znaczy, Īe nie uda siĊ za drugim, trzecim czy trzechsetnym. Mądry upór poparty rzetelną analizą sytuacji powinien doprowadziü CiĊ do celu. Mit 10 E-biznes moĪe byü podobny do innego juĪ istniejącego. Prawda, ale pod bardzo duĪym warunkiem: nie moĪe go w ewidentny sposób kopiowaü, lecz powinien oferowaü odbior- com unikatową ofertĊ sprzedaĪy — pewną absolutnie nową wartoĞü lub korzyĞü. Bez tego stanie siĊ tylko naĞladowcą. 168 E-biznes. Poradnik praktyka Z drugiej strony sprytne naĞladowanie zagranicznych e-biznesów i ich przeszczepianie na grunt polski — jak dowodzi nieodlegáa historia — moĪe okazaü siĊ strzaáem w dzie- siątkĊ. Polskie serwisy spoáecznoĞciowe i aukcyjne nie są w zasadzie pomysáami nowymi, ale bazują na idei witryn powstaáych wczeĞniej za granicą. Jednak dopasowane ich do lokal- nej niszy i zaadaptowanie do rodzimych warunków okazaáo siĊ sukcesem samym w sobie. E-niewypaäy Internet peáen jest pomysáów-niewypaáów, obiecujących i ciekawych w fazie konceptu, ale trafiających w rynkową pustkĊ i tam konających. Co ciekawe, potykają siĊ nawet gi- ganci, którzy zgodnie z wszelkimi prawami fizyki i logiki potknąü siĊ nie powinni. Przy- toczmy najsoczystsze przykáady1:  eBay.pl — Ğwiatowy potentat aukcji internetowych, który w 2005 roku postanowiá wkroczyü równieĪ do Polski. Wkroczyá, jednak nie znalazá tu zbyt wiele miejsca, poniewaĪ Polacy mieli juĪ Allegro. Do dziĞ eBayowi nie udaáo siĊ otrząsnąü z poraĪki i zdobyü wiĊcej niĪ kilka procent udziaáów w branĪy e-aukcji w naszym kraju.  Aol.pl — wspominaáem juĪ, Īe mamy oligopol na rynku portali? Tak. Jednak potentat branĪy internetowej w USA, portal America OnLine (Aol.com), mimo wszystko postanowiá wejĞü do gry i otworzyü swoją polską filiĊ, nie zadając sobie naleĪytego trudu analizy lokalnej konkurencji. W efekcie portal wegetuje w polskiej Sieci, a z jego istnienia maáo kto zdaje sobie sprawĊ.  Myspace.com — kolejny inwestor, który siĊ spóĨniá, a wchodząc na nasz rynek, nie uwzglĊdniá miaĪdĪącej konkurencji Naszej Klasy. W efekcie opuĞciá polskie podwórko z podkulonym ogonem, a adres Myspace.pl straszyá tylko hasáem „Zapraszam wkrótce” (czyĪby Myspace nie zadbaáo nawet o pozyskanie i przekierowanie swojej polskiej domeny na macierzysty adres?).  DomZaMilion.pl — kto lubi chwaliü siĊ swoimi poraĪkami? Ja zrobiĊ to dla Ciebie, pokazując na wáasnym przykáadzie, jak áatwo moĪna powtórzyü zagraniczny pomysá, wcale nie powtarzając jego sukcesu. Swojego czasu gáoĞno byáo o serwisie Onemilliondollarpage.com , którego autor postanowiá zarobiü milion dolarów, sprzedając milion reklamowych pikseli. Pomysá wydawaá siĊ nieco dziwny, ale dziĊki mediom, które rozdmuchaáy go w skali ogólnoĞwiatowej, plan udaáo siĊ zrealizowaü, a pomysáodawca w krótkim czasie zdobyá swój pierwszy (i miejmy nadziejĊ, Īe nie ostatni) milion. W jakiĞ czas póĨniej piszący te sáowa postanowiá sprawdziü, czy rzeczywiĞcie kaĪdy amerykaĔski pomysá, przeniesiony na grunt polski, jest w stanie odnieĞü sukces. Powstaá wiĊc wzorowany na powyĪszym pomyĞle serwis DomZaMilion.pl, który — mimo pewnych modyfikacji i zmiany filozofii — miaá bardzo podobny cel: sprzedaü milion pikseli, ujĊtych w tzw. cegáy reklamowe. 1 WiĊcej ciekawych przykáadów biznesowych wpadek opisuje Marcin Kosendowski w artykule Zmarnowane szanse: internetowe pomysáy, które nie wypaliáy (www.magazyninternet.pl). Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 169 Aby dodaü projektowi znamion spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu, wyposaĪono go w moĪliwoĞü zamieszczania bezpáatnych reklam przez fundacje i inne organizacje charytatywne, a Īeby podnieĞü atrakcyjnoĞü dla reklamodawców, ogáoszono konkurs z nagrodami o wartoĞci 50 tys. záotych. Mimo wprowadzonych innowacji oraz atrakcji dla reklamodawców oraz osób poĞred- niczących w ich pozyskiwaniu projekt nie trafiá w gusta mediów i — bez odpowiedniej promocji — legá w gruzach. Przykáady nieudanych przedsiĊwziĊü w Internecie nie tylko moĪna mnoĪyü, ale na ich opi- sanie naleĪaáoby poĞwiĊciü odrĊbną, opasáą ksiĊgĊ. Tymczasem o tym, Īe nie kaĪdy po- mysá siĊ sprzeda, Ğwiadczy teĪ 10 najwiĊkszych, historycznych juĪ zresztą klap start-upów zagranicznych, gáównie amerykaĔskich, które wydarzyáy siĊ dekadĊ temu: Webvan.com — amerykaĔski serwis spoĪywczy (1999 – 2001) Jego zaáoĪyciele zaciągnĊli poĪyczki (w formie akcji) na 375 mln dolarów. W szczytowym momencie za jedną akcjĊ firmy páacono 30 dolarów (jej wartoĞü szacowano wówczas na 1,2 mld dolarów), ale okazaáo siĊ, Īe serwis na dáuĪszą metĊ nie jest w stanie skáoniü klientów do kupowania artykuáów spoĪywczych przez Internet. W efekcie cena akcji spadáa do zaledwie 50 centów (60-krotnie!). Zwolniono ponad 2000 osób. Pets.com — amerykaĔski serwis z artykuáami dla zwierząt (1998 – 2000) Serwis zacząá od bardzo intensywnej i kosztownej promocji. Czas dostawy towaru wyno- siá kilka dni, a to dla wáaĞcicieli zwierząt okazaáo siĊ nie do przyjĊcia. Ponadto firma — chcąc byü konkurencyjną — Ĩle oszacowaáa koszty dostawy towaru i w efekcie za- miast zarabiaü, musiaáa dopáacaü do zamówieĔ. Kozmo.com — serwis wielobranĪowy, od filmów po przekąski (1998 – 2001) Serwis podjąá siĊ niemoĪliwego: obiecywaá mianowicie, Īe dostarczy kaĪdy towar wprost do domu klienta w ciągu godziny, i to za darmo. Klientom nie trzeba byáo dwa razy powtarzaü: zamawiali wiĊc po paczce gumy do Īucia czy tabliczce czekolady. Kiedy straty zaczĊáy byü odczuwalne, a firma dziaáaáa juĪ w siedmiu amerykaĔskich miastach, poczyniono kroki ratunkowe: ustalono minimalną wartoĞü zamówienia (10 do- larów), jednak za póĨno. Serwis zapoĪyczyá siĊ u akcjonariuszy na 280 mln dolarów; pracĊ straciáo 1100 osób. Flooz.com — páatnoĞci przez Internet (1998 – 2001) „Twarzą” serwisu byáa aktorka Whoopi Goldberg. Internauci wpáacali pieniądze na swoje indywidualne rachunki. Tam byáy one zamieniane na wirtualną walutĊ — flooz, za którą mogli póĨniej dokonywaü páatnoĞci on-line za towary i usáugi. Miaáo to byü bezpieczniejsze od kaĪdorazowego páacenia kartą kredytową. Pomysá wykorzystali… záodzieje kart kredytowych z Rosji i Filipin, którzy bezpiecznie i bezkarnie zamieniali tu pieniądze ze skradzionych kart na floozy, za które dokonywali póĨniej wirtualnych zakupów (swoiste pranie brudnych… kart kredytowych). Serwis otrzymaá ostrzeĪenie od FBI oraz od kilku banków, a to wystraszyáo inwestorów. Firma zostawiáa 14 mln dolarów dáugów i ponad 1000 wierzycieli. 170 E-biznes. Poradnik praktyka eToys.com (1997 – 2001) — zabawki, gry, ksiąĪki, akcesoria dla dzieci 166 mln dolarów — tyle uzyskano ze sprzedaĪy akcji. W ciągu 1,5 roku jednak cena akcji spadáa z 84 dolarów (paĨdziernik 1999) do... 9 centów w lutym 2001 roku. Oczkiem w gáowie firmy byáy olbrzymie nakáady na reklamĊ, promocjĊ i walkĊ z internetową kon- kurencją. Wydatki jednak szybko przekroczyáy zyski, a inwestorzy zaczĊli siĊ wyco- fywaü. Firma upadáa w marcu 2001 roku, ale — jako jedna z nielicznych — podniosáa siĊ i dziaáa do dziĞ. Boo.com (1998 – 2000) — brytyjski serwis odzieĪowy Doskonaáy przykáad serwisu, który Ĩle dziaáaá od początku: strona byáa przeáadowana skryptami Javy oraz Flashem, przez co dáugo siĊ áadowaáa (zwaĪ, Īe 10 lat temu standardem byáy modemy o sáabej przepustowoĞci). Analitycy komentowali od początku, Īe zamiast na treĞci firma koncentruje siĊ na formie. Serwis Boo.com kosztowaá inwestorów 160 mln dolarów. Po upadku zostaá wykupiony przez dziaáającą do dziĞ firmĊ Fashionmall.com i zintegrowany z nią. MVP.com (1999 – 2000) — artykuáy sportowe Serwis wspierany przez gwiazdy sportu, m.in. Michaela Jordana. Podobnie jak w przy- padku Flooz.com, znana i lubiana twarz jednak nie wystarczyáa. Serwis podpisaá 4-letni kontrakt na emisjĊ reklam w CBS (najwiĊksza amerykaĔska stacja TV). Rok póĨniej MVP nie zapáaciáo umówionej kwoty 10 mln dolarów. CBS zerwaáa umowĊ i przejĊáa domenĊ. W tej chwili adres MVP.com przekierowuje do serwisu CBS Sports Store. Go.com (1998 – 2001) — serwis dla dzieci Serwis naleĪący do The Walt Disney Company. Miaáo to byü poáączenie strony firmowej z wyszukiwarką, portal podobny do Yahoo!, z tą róĪnicą, Īe mógá zawieraü treĞci dotyczą- ce wyáącznie dzieci. Nie udaáo siĊ, a kompania Disneya straciáa 790 mln dolarów. Serwis nadal istnieje, ale tylko jako jedna z wielu witryn koncernu. Kibu.com (1999 – 2000) — serwis dla nastolatek Najpierw efektowne przyjĊcie w San Francisco z okazji otwarcia serwisu (byá szampan, byáy media). 46 dni póĨniej poinformowano o jego zamkniĊciu. Oficjalnym powodem likwidacji byá brak reklamodawców. W kolejnych latach pod adresem Kibu.com dziaáaá serwis towarzyski, poĞredniczący w wyszukiwaniu partnerek z Rosji, a w ostatnim czasie adres ten sáuĪyá wyáącznie jako „stajnia” reklam. GovWorks.com (1999 – 2000) — serwis obywatelski Witryna zaáoĪona przez dwóch przyjacióá z dzieciĔstwa: jeden byá báyskotliwym sprze- dawcą, drugi zajmowaá siĊ techniką. Serwis miaá byü narzĊdziem, pozwalającym obywa- telom na zaáatwianie urzĊdowych spraw miejskich przez Internet. Zapowiadaáo siĊ dobrze: wsparcie polityków, dotacje, zainteresowanie mediów i promocja. W efekcie jednak jeden z „przyjacióá” sprzedaá swoje udziaáy, przez co wartoĞü firmy drastycznie spadáa. Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 171 Najczöstsze bäödy i ostatnie säowa W przedstawionych wyĪej przykáadach e-biznesowych klap popeániono wiele zna- miennych báĊdów, z których nadal warto wyciągaü wnioski. Mimo Īe od niektórych z nich minĊáo juĪ ponad 10 lat, do dziĞ są one jednak czĊsto powtarzanymi przyczynami niepo- wodzeĔ w e-biznesie: 1. NiewáaĞciwe prognozy twórców i analityków — entuzjazm pomysáodawców nie zawsze spotyka siĊ z entuzjazmem klientów. 2. BáĊdne oszacowanie Ĩródeá finansowania — jeĞli nie dopiszą kupujący lub reklamodawcy, warto mieü kapitaá rezerwowy albo plan „zasilania” awaryjnego. 3. BáĊdna kalkulacja kosztów — o ile nie sposób precyzyjnie prognozowaü, jak duĪe bĊdzie zainteresowanie rynku naszym przedsiĊwziĊciem, o tyle doĞü dokáadnie moĪna wyliczyü koszta jego utrzymania; trzeba to zrobiü choüby po to, aby mierzyü siáy na zamiary i ustaliü, na jak dáugo wystarczy nam funduszy. 4. PoĞpiech — sprzedaĪ artykuáów spoĪywczych w roku 1999 albo stosowanie bardzo wymagających technologii, zanim komputery uĪytkowników byáy w stanie sobie z nimi poradziü — to tylko dwa przykáady wyprzedzenia swoich czasów, które — niestety — okazaáy siĊ strategicznymi i technologicznymi falstartami. 5. Nieskuteczny marketing i nieracjonalne wydatki na promocjĊ — reklama — Ĩródáem handlu, mawiają; tylko Īe trzeba wiedzieü, gdzie i jak siĊ reklamowaü, aby wydatki na promocjĊ nie zostaáy bezpowrotnie stracone. 6. Brak naleĪytego zabezpieczenia transakcji — ten problem dominowaá w pierwszych latach rozwoju masowego e-biznesu, kiedy ludzie mieli bardzo ograniczone zaufanie do wszelkich e-transakcji; dzisiejsze zabezpieczenia techniczne i prawne są juĪ znacznie doskonalsze, czemu towarzyszy wiĊkszy poziom zaufania do nich; jeĞli prowadzisz rozliczenia on-line z klientami, nie zapominaj jednak korzystaü z bezpiecznych protokoáów lub przynajmniej profesjonalnej firmy obsáugującej páatnoĞci, pamiĊtaj teĪ o naleĪytym informowaniu kontrahentów, Īe ich dane i pieniądze są bezpieczne. 7. BáĊdy technologiczne, funkcjonalne i estetyczne — nieodpowiednia technologia, záe narzĊdzia, brak ergonomii i wygody korzystania z serwisu oraz záa prezentacja oferty — to gwoĨdzie, które pozwoliáy skutecznie zamknąü juĪ niejedną trumnĊ z nienajgorszym e-biznesem w Ğrodku. 8. Brak integracji z innymi kanaáami i narzĊdziami wspierającymi sprzedaĪ — jeĞli sprzedajesz na aukcjach internetowych, co szkodzi, byĞ miaá równieĪ sklep (koszty są niewielkie w stosunku do moĪliwych zysków)? JeĞli masz sklep, dlaczego by nie wyposaĪyü go w dodatkowe moduáy, które mogą wpáynąü na jego atrakcyjnoĞü? System opiniowania produktów, system sprzedaĪy krzyĪowej (Do tego produktu polecamy równieĪ…), mechanizm automatycznie zgáaszający kaĪdy nowo dodany produkt do popularnych wyszukiwarek internetowych itd. — to narzĊdzia, które wpáyną na staáe podnoszenie skutecznoĞci Twojego przedsiĊwziĊcia. 172 E-biznes. Poradnik praktyka 9. NieumiejĊtnoĞü utrzymania klientów — jeĞli oferta jest nieciekawa (nieaktualna, niekonkurencyjna) dla klientów, lub jeĞli ich obsáuga nie przebiega prawidáowo i na wysokim poziomie, kupujący uciekają od takiego sprzedawcy, robiąc mu dodatkowo negatywną reklamĊ. JeĞli sam jesteĞ kupującym w Internecie, wybacz porównanie, ale wiesz, Īe kupujący jest jak koĔ, który ciągnie Twój e-biznesowy wóz. ħle traktowany i nieodpowiednio Īywiony, nie bĊdzie miaá motywacji, by ciągnąü go dobrze. UmiejĊtnoĞü pozyskiwania i utrzymania partnera w biznesie to sztuka. I nie chodzi tylko o skáonienie go do jednorazowego zakupu, lecz o dziaáania na znacznie wiĊkszą skalĊ: budowanie jego pozytywnych emocji, wiĊzi ze sprzedawcą i lojalnoĞci, a w makroskali takĪe jego pozytywnego stosunku do zjawiska e-przedsiĊbiorczoĞci w ogóle. 10. NiewáaĞciwe rozpoznanie potrzeb rynku, konkurencji, grupy docelowej klientów i asortymentu — mówi siĊ, Īe dobry handlowiec sprzeda lodówkĊ Eskimosowi i piasek Beduinom. Pytanie tylko: po co? Czy mając te dwa produkty, naprawdĊ warto robiü tego rodzaju karkoáomne akrobacje? MoĪe lepiej zająü siĊ czymĞ bardziej twórczym i opáacalnym: zawieĨü piasek na ArktykĊ, a lód na SaharĊ? Zanim zaczniesz dziaáaü — analizuj i planuj. Dziaáanie spontaniczne jest zapewne ciekawsze, ale dobre dla Don Kichota. SprawdĨ wiĊc, czy na Twój towar lub usáugĊ w ogóle bĊdą chĊtni i czy ktoĞ inny nie oferuje juĪ podobnego rozwiązania. Dobra analiza rynku pozwoli Ci uniknąü wywaĪania otwartych drzwi lub kierowania siĊ w Ğlepe uliczki. Pod ParyĪem jest cmentarz, na którym spoczywają wyáącznie ci kierowcy, którzy mieli pierwszeĔstwo przejazdu… TakĪe Internet jest takim cmentarzyskiem — polegáo tu wiele pozornie wartoĞciowych i cennych projektów. W tym kontekĞcie wielce pouczające, choü i peáne refleksji, są ostatnie sáowa niektórych inwestorów, komentujących wáasną poraĪkĊ2:  Internetowy rynek muzyczny nie jest z gumy — nie wszyscy znaleĨli na nim swoje miejsce. (SpinRecords.com, sklep muzyczny)  Interesy idą Ğwietnie. Sprzedajemy róĪne towary: Ğrodki dla alergików, odĞwieĪacze powietrza itd. PozbyliĞmy siĊ dotcomu, ale poza tym interesy idą naprawdĊ dobrze. (Gazoontite.com, sklep „zdrowotny”)  Okazaáo siĊ, Īe nie byáo dla nas rynku. Kto wie co by siĊ staáo, gdybyĞmy weszli na gieádĊ. (Pop.com, serwis rozrywkowy)  Rzym upadá. Napoleona pokonano pod Waterloo. Wszystko przemija. (FreeScholarschips.com, serwis stypendialny)  SkoĔczyáo nam siĊ powietrze. (Equipp.com, serwis biznesowy)  Nie wiadomo byáo, czym naleĪy zająü siĊ najpierw. (Atomic Pop, serwis muzyczny)  PracowaliĞmy wystarczająco ciĊĪko, tylko niewystarczająco szybko. (LiveSoccer.com, serwis piákarski) 2 Cyt. za artykuáem Cmentarz dotcomów (Ĩródáo: biznesnet.pl; dostĊp: 19.08.2009). Rozdziaä 9. i Pomysä na e-biznes 173  WiedzieliĞmy, Īe w tym kwartale upadnie wiele firm. Nie spodziewaliĞmy siĊ, Īe bĊdziemy jedną z nich. (Toysmart.com, sklep z zabawkami)  Wymagania inwestorów są teraz duĪo wiĊksze. (CraftShop.com, sklep z dzieáami sztuki)  Mamy nadziejĊ, Īe zakupy u nas byáy piĊknym przeĪyciem. (Eve.com, sklep z kosmetykami) ĝredni czas „Īycia” cytowanych serwisów to 15 miesiĊcy; Ğrednia strata zaĞ wyniosáa 35 mln dolarów. Zarówno ten rozdziaá, jak i caáą ksiąĪkĊ warto zamknąü sáowami Dale’a Carnegiego: Sukces w sprzedaĪy nie zaleĪy od tych, których Ty znasz. WaĪne jest, kto chce poznaü Ciebie. Dodam tylko, Īe caáa sztuka, by zainteresowaü odbiorców sobą i swoją ofertą, leĪy wy- áącznie w Twoich rĊkach. Powodzenia!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes. Poradnik praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: