Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00245 006245 19009462 na godz. na dobę w sumie
E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II - książka
E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5643-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> start-up
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postaw na biznes w sieci!

Sprzedaż internetowa, prowadzona zarówno przez e-sklepy, jak i serwisy aukcyjne, od dawna odgrywa znaczącą rolę w biznesie. Większość z nas korzysta z możliwości skontaktowania się poprzez sieć, by przedstawić swoją ofertę lub znaleźć coś dla siebie. Zanim jednak rozkręcisz lub rozwiniesz własny e-biznes, przeczytaj, jak to się robi. Po co powtarzać błędy poprzedników? Chyba nie chcesz zostać na lodzie? Poznaj rady doświadczonego eksperta i przedsiębiorcy, zawarte w drugim, uaktualnionym wydaniu bestsellerowej książki E-biznes. Poradnik praktyka.

W tej publikacji znajdziesz opisy działań, których nie możesz zaniedbać podczas zakładania i prowadzenia e-biznesu. Maciej Dutko podsunie Ci pomysły na opracowanie interesujących ofert sprzedażowych, obłaskawienie klienta, sprawdzenie, jak naprawdę działa i z czym kojarzy się Twój serwis. Przedstawi zalety i wady telepracy, a potem opowie co nieco o e-marketingu oraz o prawnych aspektach działania w sieci. W zwięzły sposób scharakteryzuje także kardynalne e-błędy, e-mity, genialne e-pomysły i największe e-niewypały biznesowe. Przemyśl to i ruszaj do dzieła!

Wkrocz w świat wirtualnego biznesu i zrób tam prawdziwe pieniądze!Dr Maciej Dutko - przedsiębiorca, szkoleniowiec i doradca w zakresie e-biznesu oraz funkcjonalności stron WWW. Redaktor, wykładowca akademicki, autor kilku książek poświęconych internetowi, w tym bestsellerów E-biznes. Poradnik praktyka (wyd. I), E-biznes po godzinach oraz Twoja pierwsza strona WWW. Właściciel Grupy Dutkon.pl (obejmującej m.in. blog ekspercki Akademia-Internetu.pl, sklep RepublikaWiedzy.pl, serwis Szokografia.pl). Certyfikowany Wykładowca Allegro, autor rozprawy doktorskiej na temat funkcjonalności stron WWW, pomysłodawca projektu indywidualnego wsparcia dla e-sprzedawców alleWsparcie.pl, realizowanego wraz z Akademią Allegro.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?ebizp2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5643-1 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorze WstÚp do wydania drugiego WstÚp do wydania pierwszego Tworzenie sugestywnych ofert Dobry tytuï — lokomotywa sukcesu Dobry lead, czyli nagïówek Copywriting: Odpowiednie daÊ rzeczy — sïowo ZdjÚcia i grafika — harmonia czy chaos? Czcionka a czcionka Przedstaw siÚ klientowi 10 sposobów na negatywa, czyli jak zajĂÊ klientowi za skórÚ Dlaczego powinieneĂ poznaÊ swoje bïÚdy? Ciekawostki na temat bïÚdów 10 grzechów gïównych — jÈdro ciemnoĂci Punkty newralgiczne, czyli o tym, jak unikaÊ pól minowych Komunikacja biznesowa z e-klientem Obsïuga klienta — sztuka czy sztuczki? Trudny klient, asertywnoĂÊ i sztuka aikido „Tajemniczy klient” a poprawa jakoĂci obsïugi Mystery shopping — o co w tym chodzi? Popraw jakoĂÊ — zwiÚksz zyski Jak to siÚ robi, czyli przebieg badania Kim jest tajemniczy klient? Jak to zastosowaÊ w e-biznesie Dodatek: Mystery shopping w Polsce Telepraca w biznesie Pozornie proste pytanie: pracowaÊ czy telepracowaÊ? Jak to siÚ zaczÚïo? Czynniki sprzyjajÈce 5 7 9 11 11 19 21 35 39 42 49 49 51 52 62 71 71 78 85 85 87 89 94 96 101 103 103 104 105 4 E-biznes. Poradnik praktyka Typy telepracy Telepracownik — kto to taki? Uwarunkowania i bariery Wdraĝanie telepracy krok po kroku Budowanie przewagi konkurencyjnej E-marketing Konkurencyjny — znaczy lepszy 21 sposobów na zdystansowanie rywali w e-biznesie Chroñ swojÈ konkurencyjnoĂÊ Tajemne skróty: „4P”, „7P”, „4C” Optymalizacja i pozycjonowanie, czyli sïów kilka o SEO Promocja w sieci — garĂÊ zasad Plan marketingowy i analiza SWOT Modne sïowo — feedback Prawo a e-przedsiÚbiorczoĂÊ Przymus wyjÈtkowoĂci Domeny internetowe — walka o nazwÚ Prawo autorskie, czyli co wolno kopiowaÊ Kopiuj i uĝywaj za darmo i legalnie! Granice prawne marketingu Pomysï na e-biznes 10 najwiÚkszych mitów E-niewypaïy NajczÚstsze bïÚdy i ostatnie sïowa 107 108 110 121 125 126 126 144 147 147 148 149 152 154 157 157 159 160 163 164 171 171 178 182 ROZDZIA’ 9 Pomysï na e-biznes Dobry pomysï na zarobkowÈ dziaïalnoĂÊ w internecie to punkt wyjĂcia do sukcesu; z drugiej strony wiÚkszoĂÊ pozornie obiecujÈcych pomysïów koñczy siÚ fiaskiem, a tylko niektórym udaje siÚ zaistnieÊ i zdobyÊ choÊ czÚĂÊ rynku. JakÈ przyjÈÊ strategiÚ, kiedy rozpoczyna siÚ wïasnÈ dziaïalnoĂÊ w sieci? Propozycji jest wiele, a czÚĂÊ z nich podsunÈïem Ci juĝ w poprzednich rozdziaïach tej ksiÈĝki. Moĝesz spróbowaÊ okreĂliÊ niszÚ na rynku, czyli znaleěÊ obszar, w którym nie dziaïajÈ jeszcze inni przedsiÚbiorcy, a który mógïby generowaÊ interesujÈce dla klienta korzyĂci. Moĝesz teĝ — wyposaĝony w orÚĝ do walki z konkurencjÈ, który oddaïem do Twojej dyspozy- cji w jednym z poprzednich rozdziaïów — wejĂÊ w branĝÚ, która jest juĝ stosunkowo dobrze zagospodarowana, ale przez to lepiej znana i mniej naraĝona na niepowodzenie niĝ zupeïnie nowatorskie przedsiÚwziÚcie. DecyzjÚ, co i w jaki sposób oferowaÊ konsumentom, podejmiesz sam. W tym rozdziale chcÚ jednak pokazaÊ Ci pewne prawdy oraz mity, z których poczÈtkujÈcy e-biznesmeni nie zawsze zdajÈ sobie sprawÚ, naraĝajÈc siÚ czÚsto albo na wywaĝanie otwartych juĝ drzwi, albo na poraĝkÚ wynikajÈcÈ z bïÚdnych zaïoĝeñ lub kalkulacji. DziÚki dalszej lektu- rze Tobie moĝe siÚ udaÊ uniknÈÊ podobnych bïÚdów. 10 najwiÚkszych mitów Internet jest peïen serwisów, które odniosïy nieprawdopodobny sukces. W zwiÈzku z tym jednak, ĝe przeciÚtny internauta zna tylko ich status obecny, ale nie ma pojÚcia, jakim kosztem zostaï osiÈgniÚty, narosïo wiele legend, które — gdyby byïy prawdÈ — mogïyby caïkowicie zmieniÊ pejzaĝ tego medium, a z kaĝdego e-biznesmena uczyniÊ milionera. RzeczywistoĂÊ wyglÈda jednak inaczej. Na swój pierwszy milion najwiÚkszÈ szansÚ majÈ ci, którzy uĂwiadomiÈ sobie, ĝe obiegowe opinie rzadko kiedy majÈ coĂ wspólnego z prawdÈ. Rozprawmy siÚ wiÚc z owymi najczÚĂciej powtarzanymi mitami na temat biz- nesu w sieci. 172 E-biznes. Poradnik praktyka Mit 1. W internecie nie da siÚ wymyĂliÊ juĝ niczego nowego. Nieprawda. E-biznes jest zjawiskiem bardzo mïodym: pierwszy sklep internetowy (Amazon.com) powstaï w 1994 r., a serwis aukcyjny eBay.com rok póěniej. Przeïom lat 1999/2000 na Zachodzie to pÚkniÚcie internetowej bañki dot-comów i bankructwa wielu mïodych e-sklepów. PoczÈtki e-commerce w Polsce to rok 1999 i zaïoĝenie serwisu au- kcyjnego Allegro, choÊ prawdziwy wybuch zainteresowania handlem wirtualnym na- stÈpiï dopiero kilka lat póěniej. Skoro biznes internetowy ma niewiele ponad 15 lat, to czy w tak krótkim czasie naprawdÚ wymyĂlono wszystko, co byïo do zrealizowania? W internecie zaistniaïo juĝ wiele genialnych pomysïów, które swoim autorom przynio- sïy fortuny, jednak nadal jest tu bardzo wiele pól do zagospodarowania. Kiedy planu- jemy wïasnÈ dziaïalnoĂÊ, powinniĂmy jednak wyjĂÊ poza kategorie prostego e-handlu (e-sklepy oraz aukcje online) i szukaÊ nowych pomysïów. Na co oprócz e-sprzedaĝy moĝna wiÚc postawiÊ? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, warto obserwowaÊ trendy rynkowe i zadawaÊ sobie nieustannie pytanie: co jest modne i cze- go chcÈ klienci? Oto kilka moich propozycji dla Ciebie (które oczywiĂcie nie wyczerpujÈ wszystkich moĝliwoĂci): E-learning. W naszym kraju dziaïka komercyjnego e-learningu nadal jest sïabo zagospodarowana. Tymczasem wspóïczesny rynek pracy wymaga od pracowników ustawicznego rozwoju, przez co w szybkim tempie roĂnie zapotrzebowanie na kursy, szkolenia i studia, takĝe te z przedrostkiem „e-”. Dlatego w najbliĝszych latach wróĝÚ prawdziwy wysyp serwisów oferujÈ- cych naukÚ na odlegïoĂÊ. E-learning oczywiĂcie jest propagowany i czynnie uprawiany przez wiele prestiĝowych firm i instytucji (by wymieniÊ choÊby ESKK czy Polski Uniwersytet Wirtualny), ale na razie w naszym kraju bra- kuje wyraěnego lidera w tej branĝy. Usïugi online. Wystarczy przyjrzeÊ siÚ zmianom rynków Europy Zachod- niej i Ameryki Póïnocnej, aby zauwaĝyÊ, ĝe tradycyjny model konsumpcji towarów powoli siÚ dewaluuje, a ludzie pragnÈ czegoĂ wiÚcej. Tym czymĂ sÈ usïugi. Podobne nasycenie (jeĂli nie przesycenie) rynku towarami, które sÈ coraz tañsze i coraz ïatwiej dostÚpne, a wiÚc automatycznie mniej poĝÈ- dane, daje siÚ zauwaĝyÊ równieĝ w naszym kraju. W dzisiejszym skomplikowanym Ăwiecie zapotrzebowanie na wszelkie usïu- gi roĂnie bardzo gwaïtownie. Wedïug moich prognoz najbliĝsze lata przynio- sÈ wrÚcz prawdziwÈ ekspansjÚ e-usïug, które juĝ dziĂ majÈ coraz liczniejszÈ reprezentacjÚ w sieci i którym sprzyja popularyzacja telepracy. W interne- cie bez problemu moĝemy dziĂ zamówiÊ redakcjÚ tekstu, poradÚ prawnÈ, audyt strony WWW czy specjalistyczne konsultacje — wszystko odbywa siÚ w formie zdalnej. Nie mówiÈc juĝ o tym, ĝe sieÊ od wielu lat jest naturalnym miejscem promocji tradycyjnych usïug, Ăwiadczonych w realu. Pomysï na e-biznes 173 Jeĝeli wiÚc jesteĂ specjalistÈ w jakiejĂ dziedzinie, wykorzystaj internet do przyjmowania i wykonywania zleceñ. Moĝesz w tym celu stworzyÊ wïasnÈ witrynÚ (daje to caïkowitÈ niezaleĝnoĂÊ, ale wymaga duĝego wkïadu w promo- cjÚ) albo skorzystaÊ z istniejÈcych juĝ platform poĂredniczÈcych (moĝe to byÊ serwis aukcyjny albo najwiÚksza polska baza usïug, wrocïawska Favore.pl, naleĝÈca do grupy Money.pl; powstaje teĝ wiele mniejszych, ale obiecujÈ- cych serwisów, w których równieĝ warto siÚ ogïaszaÊ, na przykïad Oferia.pl czy Intauz.eu; warto pamiÚtaÊ o miejscach promocji dla profesjonalistów, czyli o serwisach takich jak GoldenLine.pl czy Profeo.pl). Serwisy niszowe. JeĂli chodzi o portale, to mamy w naszym kraju do czy- nienia z pewnego rodzaju oligopolem (Onet, Wirtualna Polska, Interia), próba stworzenia nowego serwisu na podobnÈ skalÚ wymagaïaby bardzo duĝych pieniÚdzy i potÚĝnej promocji medialnej. A i tak wÈtpiÚ, czy nowy gracz zdoïaïby w czasie krótszym niĝ piÚÊ lat wykreowaÊ markÚ choÊ w po- ïowie tak mocnÈ jak juĝ istniejÈce. NastÚpuje staïa specjalizacja zasobów internetu i powoïywane sÈ do ĝycia serwisy tematyczne, czyli wortale (nazywane teĝ portalami wertykalnymi). PowstajÈ wiÚc witryny adresowane do miïoĂników muzyki rockowej (Pol- skiRock.com) czy psów (psyImy.pl), poĂwiÚcone urodzie i zdrowiu (Porad- nikZdrowie.pl, ModaUroda.com), dzieciom (Dziecko.pl, BabyOnLine.pl) i sa- mochodom (Samochody.pl, Moje4Kolka.pl) oraz tysiÈcom innych zagadnieñ. Serwisy takie majÈ oczywiĂcie znacznie mniejsze — bo wyspecjalizowane — grono odbiorców niĝ ogólnopolskie witryny ogólnotematyczne. Jednak czytelnicy tych wortali sÈ znacznie bardziej wdziÚcznymi klientami: jeĂli wchodzÈ na danÈ witrynÚ branĝowÈ, to juĝ jest znak, ĝe temat ten jest dla nich interesujÈcy. W kontekĂcie ciekawych materiaïów moĝna wiÚc zarabiaÊ na zamieszczaniu powiÈzanych tematycznie z treĂciÈ wortalu reklam albo dodaniu oferty sprzedaĝy produktów (towarów lub usïug) specjalistycznych, zwiÈzanych z danÈ branĝÈ. Mit 2. Tylko serwisy sprzedajÈce konkretne towary lub usïugi majÈ szansÚ powodzenia. Nieprawda. U czïowieka silniejsza niĝ koniecznoĂÊ zaspokajania potrzeb jest chÚÊ kar- mienia emocji (przynajmniej w warunkach, w których podstawowe potrzeby fizjolo- giczne, okreĂlone w piramidzie Maslowa, zostaïy juĝ zaspokojone). Dlatego skutecznym e-biznesem moĝe byÊ równieĝ ten, w którym niczego siÚ nie sprzedaje i nie Ăwiadczy siÚ ĝadnych konkretnych usïug. Warunek: musi jednak odwoïywaÊ siÚ do pewnych ludz- kich potrzeb. Najlepszym przykïadem caïkiem dochodowych serwisów tego typu sÈ wi- tryny spoïecznoĂciowe (web 2.0), które — tworzone przez rzesze internautów — pozwa- lajÈ im zaspokajaÊ potrzeby wyĝsze (potrzeba afiliacji — przykïadowo Nasza-Klasa.pl, 174 E-biznes. Poradnik praktyka potrzeba samorealizacji — choÊby Wikipedia.pl, potrzeba ekspresji artystycznej — wszel- kiego rodzaju serwisy prezentujÈce twórczoĂÊ uĝytkowników oraz blogi). Mit 3. Dobry biznes sam siÚ krÚci. Nieprawda. Lubimy plotkowaÊ o najbogatszych ludziach i najbogatszych serwisach. Chcemy wierzyÊ, ĝe rzeki pieniÚdzy, które do takich osób pïynÈ, sÈ uĂmiechem losu, sa- moczynnym ěródïem energii ekonomicznej, magicznym samograjem. Jednak coĂ takie- go jak magiczny samograj nie istnieje. Sukces najwiÚkszych nawet graczy rynkowych nie bierze siÚ ze Ălepego zrzÈdzenia losu czy ogromnej siïy przebicia (na poczÈtku maïo kto niÈ dysponuje). JeĂli miaïbym siÚ pokusiÊ o przedstawienie Ci „prostego” wzoru na powodzenie, wyglÈdaïby on tak: Dobry pomysï (45 ) + determinacja (30 ) + praca (20 ) + sprzyjajÈce okolicznoĂci (5 ) = SUKCES. Dlatego nie szukaj ïatwych i natychmiastowych rozwiÈzañ, poniewaĝ niewymagajÈce wysiïku wody juĝ dawno pozbawione sÈ najsmaczniejszych ryb; jeĂli oczekujesz solid- nego poïowu, licz siÚ z koniecznoĂciÈ wypïyniÚcia na dalekie morze, z ryzykiem sztor- mów i innych przeciwnoĂci losu. A co gdy juĝ odniesiesz sukces? Czy wtedy Twój biznes bÚdzie krÚciï siÚ sam? Nie! Na razie nikt jeszcze nie wynalazï perpetuum mobile. Nawet wysokowydajny silnik spalinowy potrzebuje choÊby niewielkiej iskry energii z zewnÈtrz, aby mógï zachowaÊ prawidïowy i równy tryb pracy. Firma, która osiÈgnÚïa rynkowe szczyty, takĝe musi dbaÊ o dalszy rozwój i utrzymanie sprawnoĂci dziaïania. Po dwóch latach fenomenalnego wzrostu obrotów Naszej Klasy media — nie wierzÈc w trwaïe utrzymanie tak szybkiego tempa rozwoju — zaczÚïy wieszczyÊ serwisowi stop- niowÈ stagnacjÚ, a nawet regres. Podobnie byïo z platformÈ Allegro, która osiÈgnÚïa pew- nÈ granicznÈ wartoĂÊ liczby nowych uĝytkowników, powyĝej tej wartoĂci równie dyna- miczny wzrost nie byï fizycznie moĝliwy. Wïadze obu serwisów, zdajÈc sobie sprawÚ, ĝe utrzymanie pozycji wymaga staïego wy- siïku, postawiïy na sprawdzony sposób podnoszenia konkurencyjnoĂci i wartoĂci swo- ich witryn: zamiast walczyÊ o kolejnych uĝytkowników (iloĂÊ), postawiono na rozwój funkcjonalnoĂci oraz rozszerzanie oferty i zakresu dziaïalnoĂci (jakoĂÊ). I tak Nasza Klasa zaoferowaïa szereg nowych (takĝe komercyjnych) opcji, takich jak moĝliwoĂÊ wysïania prezentów znajomym lub zakupu towarów za walutÚ serwisu — €urogÈbki. Allegro na- tomiast, oprócz rozwoju wewnÚtrznej funkcjonalnoĂci witryny, przyjÚïo politykÚ pod- boju innych serwisów polskiego internetu (przejÚcie Ceneo.pl, iStore.pl), ale teĝ rynków zagranicznych (stworzenie bliěniaczych projektów w krajach Europy ¥rodkowo-Wschod- niej, m.in. wÚgierski TeszVesz.hu, ukraiñskie Aukro.ua, rosyjski Molotok.ru i inne), a tak- ĝe budowy wïasnych autorskich serwisów wspomagajÈcych e-biznes (jak choÊby: CoKu- piÊ.pl, PïatnoĂci.pl, otoMoto.pl czy otoWakacje.pl itd.). Pomysï na e-biznes 175 Jak widzisz, nawet najwiÚksi beneficjenci internetowego tortu nie ustajÈ w wysiïkach doskonalenia siÚ. Jeĝeli wiÚc chcesz, aby i Twój e-biznes przynosiï staïe profity, równieĝ musisz pamiÚtaÊ o jego ciÈgïym ulepszaniu i rozwoju. Mit 4. Dobry biznes sam siÚ wypromuje. Nieprawda. Naturalnie, autorzy dobrych pomysïów mogÈ liczyÊ na lepszy start, choÊby dlatego ĝe ïatwiej im zainteresowaÊ media. I rzeczywiĂcie: czasami jedna wzmianka w prasie czy telewizji moĝe wywoïaÊ efekt domina i gwaïtowny wzrost popularnoĂci serwisu. To jednak scenariusz raczej bajkowy, przytrafiajÈcy siÚ doprawdy nielicznym i genialnym przedsiÚwziÚciom. WiÚkszoĂÊ inicjatyw skazana jest na ĝmudnÈ i dïugotrwa- ïÈ promocjÚ oraz pozycjonowanie (i nie myĂlÚ w tym miejscu tylko o pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, ale przede wszystkim w ĂwiadomoĂci internautów, którzy — jako ĝe sÈ coraz bardziej wymagajÈcy — domagajÈ siÚ coraz to atrakcyjniejszych propozycji). Wszystko rozbija siÚ o konkurencjÚ: kiedy jeszcze internet byï swoistÈ terra incognita, nie- mal kaĝdy nowy serwis pojawiajÈcy siÚ w sieci miaï wielkÈ szansÚ bycia zauwaĝonym. DziĂ, kiedy medium to oferuje odbiorcom niewyczerpane bogactwo wszelkiego rodzaju zasobów, aby zaczÈÊ zarabiaÊ, trzeba zaoferowaÊ albo coĂ bardzo oryginalnego (unika- towa oferta sprzedaĝy), albo zadbaÊ o bardzo solidny marketing — jednym sïowem: trze- ba wyróĝniÊ siÚ. Bez takiego wyróĝnienia Twoja oferta sama nie zaistnieje w Ăwiado- moĂci odbiorców. Mit 5. Biznes w internecie moĝna uprawiaÊ w pojedynkÚ. Prawda. Ale tylko do czasu. „Garaĝowe” poczÈtki miaïo wielu dzisiejszych e-potentatów, ĝeby wspomnieÊ tylko o wyszukiwarce Google czy o Microsofcie. Powyĝej pewnej licz- by klientów skala dziaïania zaczyna wymagaÊ takiej pracy, jakiej jedna osoba nie jest w stanie podoïaÊ. W zasadzie nawet prowadzenie niewielkiego sklepu internetowego nie jest zadaniem dla jednej osoby. OczywiĂcie mówimy o biznesach choÊby póïprofe- sjonalnych. Naturalnie poczÈtki bardzo czÚsto sÈ „jednoosobowe”. Jednak jeĝeli biznes dziaïa, czyli zaczyna zdobywaÊ klientów i jakÈĂ czÚĂÊ rynku, zaczyna teĝ wymagaÊ obsïugi wielu procesów. Mamy wiÚc do czynienia z zaopatrzeniem i/lub produkcjÈ, z zarzÈdzaniem ofertÈ, obsïugÈ kontrahentów, logistykÈ i dystrybucjÈ produktów, Ăwiadczeniami po- sprzedaĝowymi itd. Przy tym nie wolno zapomnieÊ o dziaïaniach marketingowych oraz wszelkich formalnoĂciach, które muszÈ byÊ zachowane (jak choÊby prowadzenie ksiÚ- gowoĂci). A na to jednego czïowieka moĝe byÊ za maïo. Dlatego jeĝeli chcesz rozwijaÊ e-biznes, rozbudowuj swój zespóï, naucz siÚ delegowania uprawnieñ i pozwól innym robiÊ to, co wczeĂniej robiïeĂ sam. Takie podejĂcie pozwoli Ci skupiÊ siÚ na bardziej efektywnym zarzÈdzaniu swojÈ firmÈ i poszukiwaniu nowych strategii rozwoju. 176 E-biznes. Poradnik praktyka Mit 6. JeĂli siÚ ma dobry pomysï na biznes, pieniÈdze pojawiÈ siÚ same. Nieprawda. Nic w biznesie nie dzieje siÚ samoczynnie, a nawet jeĂli — efekty przypad- kowych dziaïañ nie sÈ trwaïe. ChoÊby najlepszy pomysï, sam nie zacznie zarabiaÊ — nawet zakïadajÈc najbardziej optymistyczny scenariusz, w którym klienci rzucÈ siÚ na TwojÈ ofertÚ, to sama obsïuga zamawiajÈcych bÚdzie wymagaïa wysiïku. Internet nie jest kurÈ znoszÈcÈ zïote jajka, a jeĂli juĝ chcesz go postrzegaÊ jako taki inte- res, pamiÚtaj, ĝe i o kurÚ trzeba dbaÊ. Podobnie: ĝaden biznes sam z siebie nie przynie- sie dobrych efektów. Dlatego podejmuj wszelkie dziaïania, aby nie zaprzepaĂciÊ swojego pomysïu; sieÊ jest peïna entuzjastów w gorÈcej wodzie kÈpanych, którzy mieli oryginalne idee, ale nie starczyïo im wytrwaïoĂci w ich realizacji. CzÚĂÊ z takich projektów przepa- dïa z kretesem, drugÈ czÚĂÊ podchwyciïa i zrealizowaïa bardziej zaradna konkurencja. Mit 7. Internauci kupiÈ kaĝdy nowy pomysï. Nieprawda. Klienci sÈ zdesperowani i rywalizujÈ o wszelkie dobra tylko w warunkach gospodarki niedoborów. Internet nie jest jednak PRL-em, aby do pustych póïek usta- wiaïy siÚ trzydziestometrowe kolejki. Przeciwnie: sieÊ jest swoistym rogiem obfitoĂci, Ărodowiskiem niemal idealnych warunków rywalizowania o nabywcÚ. A im wiÚkszy wybór ma klient, tym bardziej jest wybredny. Dlatego zanim zainwestujesz czas, pieniÈdze i energiÚ w realizacjÚ swojego pomysïu na e-biznes, sprawdě wszystkie okolicznoĂci. Po pierwsze: zbadaj, czy ktoĂ juĝ nie prowadzi podobnej dziaïalnoĂci adresowanej do tej samej grupy docelowej, do której Ty chciaï- byĂ skierowaÊ swojÈ ofertÚ. Po drugie: nie myĂl o tym, jakie korzyĂci to przedsiÚwziÚcie przyniesie Tobie, ale zastanów siÚ, jakie korzyĂci da Twoim odbiorcom. Po trzecie: zadaj sobie pytanie, czy w ogóle na rynku istnieje zapotrzebowanie na to, co chcesz zaofero- waÊ (zatem: gdybyĂ to Ty byï klientem, to czy skorzystaïbyĂ z podobnej oferty?), lub przy- najmniej czy jesteĂ w stanie takie zapotrzebowanie sprowokowaÊ. O tym, jak ïatwo o e-biznesowy niewypaï, przeczytasz w kolejnym podrozdziale. Mit 8. Najwaĝniejsze to „wciÈgnÈÊ” klienta na stronÚ WWW. Nieprawda. W biznesie nie ma nic gorszego niĝ rozczarowany nabywca. Skïonienie od- biorcy do tego, by kliknÈï reklamÚ bÈdě link w wyszukiwarce, to niewÈtpliwie pierwszy krok do sukcesu, ale jeĝeli po wejĂciu na TwojÈ stronÚ klient nie znajdzie niczego, co mogïoby go zatrzymaÊ, bÚdzie to zarazem krok ostatni (puste wejĂcie). Dlatego sprzedawcy, którzy 100 wysiïków wkïadajÈ w promocjÚ i zdobycie kontrahen- ta, ale zaniedbujÈ zaspokojenie jego potrzeb i — co najwaĝniejsze — realizacjÚ zïoĝonych obietnic, sÈ po prostu sprzedawcami nierzetelnymi (tak jak politycy, z których kieïbasy wyborczej caïa para uchodzi tuĝ po zwyciÚskiej elekcji). Pomysï na e-biznes 177 Tacy przedsiÚbiorcy nie tylko niszczÈ wïasny wizerunek i tracÈ odbiorców, ale wpïywa- jÈ negatywnie równieĝ na wizerunek caïego e-biznesu. Dzisiejsi klienci sÈ bardzo nie- ufni, do kaĝdej nowej oferty podchodzÈ z obawami i sceptycyzmem. Jak myĂlisz, dla- czego? Czy gdyby ich wczeĂniejsze doĂwiadczenia zakupowe byïy dobre, mieliby opory przed kolejnymi? PrzyczynÈ nieufnoĂci kupujÈcych jest wszechobecne naciÈgactwo, zapewnianie o „wyjÈtkowoĂci”, „niepowtarzalnoĂci” i „superokazjach”, które okazujÈ siÚ z reguïy tylko jednymi z milionów podobnych ofert dostÚpnych na rynku. Zauwaĝ, ĝe im bardziej emocjonalnie (a wiÚc: amatorsko) sprzedawca podchodzi do swojego to- waru, tym zimniejszy i bardziej ostroĝny staje siÚ adresat oferty. Dzisiejszy konsument (i jutrzejszy takĝe!) oczekuje konkretnych informacji, a nie mar- ketingowego pustosïowia; rzetelnych danych, a nie enigmatycznych zapowiedzi nieja- snych korzyĂci. Profesjonalny komunikat, traktowanie klienta po partnersku, a nie jak dziecka w cyrku podatnego na sztuczki, peïna informacja o towarze — ot, i caïa magia skutecznego dziaïania. (A na marginesie: skoro trzymasz tÚ ksiÈĝkÚ w rÚkach, to zapewne jÈ kupiïeĂ; skoro jÈ kupiïeĂ, to byÊ moĝe przyciÈgnÚïa CiÚ okïadka, moĝe nazwisko autora, ale zapewne zwróciïeĂ przede wszystkim uwagÚ na jej spis treĂci. Zadam Ci osobiste pytanie: i jak siÚ czujesz? Czy treĂÊ ksiÈĝki odpowiada temu, czego siÚ spodziewaïeĂ? Czy moĝe jest zu- peïnie inna od tego, co sugerowaïa okïadka lub spis treĂci? Zawsze staram siÚ daÊ kliento- wi to, co obiecywaïem; rób tak samo, a Twój klient bÚdzie klientem zadowolonym, a nie tylko „wciÈgniÚtym” na stronÚ WWW). Mit 9. JeĂli pomysï siÚ sprawdziï, nie naleĝy niczego zmieniaÊ. Nieprawda. Na pewno znasz powiedzenie o spoczywaniu na laurach. Na pewno wiÚc wiesz, ĝe sukces, który nie jest podsycany, bardzo szybko gaĂnie. Wyobraě sobie Syzyfa, który wtoczyï wreszcie swój gïaz na stromy wierzchoïek góry i z radoĂci zaklaskaï w dïo- nie. Wiesz, co siÚ stanie? Puszczony kamieñ z powrotem stoczy siÚ w dolinÚ, a wtarganie go po raz kolejny na szczyt bÚdzie kosztowaÊ znacznie wiÚcej wysiïku niĝ jego utrzyma- nie. Tak samo jest w e-biznesie — jeĂli „puĂcisz” swój sukces, moĝe on straciÊ stabilnoĂÊ i stoczyÊ siÚ w dóï. PamiÚtaj teĝ, ĝe ludzie, którzy juĝ za pierwszym podejĂciem osiÈgnÚli 100-procentowy sukces, w zasadzie w naturze nie wystÚpujÈ. Thomas Edison — przeprowadziï kilka ty- siÚcy nieudanych testów, zanim zapïonÚïa pierwsza ĝarówka. George Bernard Shaw, zanim otrzymaï NagrodÚ Nobla i zdobyï miÚdzynarodowÈ sïawÚ, zarabiaï 4,5 dolara miesiÚcznie, pracujÈc jako urzÚdnik. Takĝe Abraham Lincoln wielokrotnie ponosiï klÚ- skÚ (nie dostaï siÚ do lokalnej izby prawniczej, kilkakrotnie przegraï wybory do Kongre- su oraz do Senatu USA, nie zostaï teĝ wybrany na wiceprezydenta; co ciekawe, oprócz niepowodzeñ politycznych nie wiodïo mu siÚ takĝe w ĝyciu prywatnym: dwukrotnie bankrutowaï, przeĝyï teĝ zaïamanie nerwowe). Ale w 1861 r. zostaï jednym z najwybit- niejszych prezydentów USA i nikt juĝ nie pamiÚtaï o jego licznych klÚskach. 178 E-biznes. Poradnik praktyka Dwie rady dla Ciebie: jeĝeli Twój biznes odniósï juĝ sukces — gratulujÚ i przestrzegam przed samozadowoleniem — pielÚgnuj tÚ rzadkÈ roĂlinÚ, a z czasem urodzi kolejne kwia- ty i owoce. Z drugiej strony jeĂli coĂ nie wyszïo za pierwszym razem, to wcale nie zna- czy, ĝe nie uda siÚ za drugim, trzecim czy trzechsetnym. MÈdry upór poparty rzetelnÈ analizÈ sytuacji powinien doprowadziÊ CiÚ do celu. Mit 10. E-biznes moĝe byÊ podobny do innego juĝ istniejÈcego. Prawda, ale z bardzo duĝym zastrzeĝeniem: nie moĝe go w ewidentny sposób kopiowaÊ, lecz powinien oferowaÊ odbiorcom unikatowÈ ofertÚ sprzedaĝy — pewnÈ absolutnie nowÈ wartoĂÊ lub korzyĂÊ. Bez tego stanie siÚ tylko naĂladowcÈ. Z drugiej strony sprytne naĂladowanie zagranicznych e-biznesów i ich przeszczepianie na grunt polski — jak dowodzi nieodlegïa historia — moĝe okazaÊ siÚ strzaïem w dzie- siÈtkÚ. Polskie serwisy spoïecznoĂciowe i aukcyjne nie sÈ w zasadzie pomysïami nowy- mi, ale bazujÈ na idei witryn powstaïych wczeĂniej za granicÈ. Jednak dopasowanie ich do lokalnej niszy i zaadaptowanie do rodzimych warunków okazaïo siÚ sukcesem sa- mym w sobie. E-niewypaïy Internet peïen jest pomysïów-niewypaïów, obiecujÈcych i ciekawych w fazie konceptu, ale trafiajÈcych w rynkowÈ pustkÚ i tam konajÈcych. Co ciekawe, potykajÈ siÚ nawet gi- ganci, którzy zgodnie z wszelkimi prawami fizyki i logiki potknÈÊ siÚ nie powinni. Przy- toczmy najjaskrawsze przykïady1: eBay.pl — Ăwiatowy potentat aukcji internetowych, który w 2005 r. posta- nowiï wkroczyÊ równieĝ do Polski. Wkroczyï, jednak nie znalazï tu zbyt wie- le miejsca, poniewaĝ Polacy mieli juĝ Allegro. Do dziĂ eBayowi nie udaïo siÚ otrzÈsnÈÊ z poraĝki ani zdobyÊ wiÚcej niĝ kilka procent udziaïów w branĝy e-aukcji w naszym kraju. Aol.pl — wspominaïem juĝ, ĝe mamy oligopol na rynku portali? Tak. Jed- nak potentat branĝy internetowej w USA, portal America OnLine (Aol.com), mimo wszystko postanowiï wejĂÊ do gry i otworzyÊ swojÈ polskÈ filiÚ, nie za- dajÈc sobie naleĝytego trudu analizy lokalnej konkurencji. W efekcie portal wegetuje w polskiej sieci, a z jego istnienia maïo kto zdaje sobie sprawÚ. Myspace.com — kolejny inwestor, który siÚ spóěniï, a wchodzÈc na nasz ry- nek, nie uwzglÚdniï miaĝdĝÈcej konkurencji Naszej Klasy. W efekcie opu- Ăciï polskie podwórko z podkulonym ogonem, a adres Myspace.pl jeszcze 1 WiÚcej ciekawych przykïadów biznesowych wpadek opisuje Marcin Kosendowski w artykule Zmarnowane szanse: internetowe pomysïy, które nie wypaliïy (www.magazyninternet.pl). Pomysï na e-biznes 179 w lipcu 2012 r. straszyï tylko hasïem „Zapraszam wkrótce” (czyĝby Myspace nie zadbaïo nawet o pozyskanie i przekierowanie swojej polskiej domeny na macierzysty adres?). DomZaMilion.pl — kto lubi chwaliÊ siÚ swoimi poraĝkami? Ale ja zrobiÚ to dla Ciebie, pokazujÈc na wïasnym przykïadzie, jak ïatwo moĝna powtórzyÊ zagraniczny pomysï, wcale nie powtarzajÈc jego sukcesu. Swojego czasu gïoĂno byïo o serwisie Onemilliondollarpage.com (rysunek 9.1), którego autor postanowiï zarobiÊ milion dolarów, sprzedajÈc milion reklamowych pikseli. Pomysï wydawaï siÚ nieco dziwny, ale dziÚki mediom, które rozdmuchaïy go w skali ogólnoĂwiatowej, plan udaïo siÚ zrealizowaÊ, a pomysïodawca w krót- kim czasie zdobyï swój pierwszy (i miejmy nadziejÚ, ĝe nie ostatni) milion. Rysunek 9.1. Prototyp — amerykañski serwis onemilliondollarpage.com W jakiĂ czas póěniej piszÈcy te sïowa postanowiï sprawdziÊ, czy rzeczywiĂcie kaĝdy amerykañski pomysï przeniesiony na grunt polski moĝe odnieĂÊ sukces. Powstaï wiÚc wzorowany na powyĝszym pomyĂle serwis DomZaMilion.pl (rysunek 9.2), który — mi- mo pewnych modyfikacji i zmiany koncepcji — miaï bardzo podobny cel: sprzedaÊ mi- lion pikseli ujÚtych w tzw. cegïy reklamowe. Aby dodaÊ projektowi znamion spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu, wyposaĝono go w moĝliwoĂÊ zamieszczania bezpïatnych reklam przez fundacje i inne organizacje charytatywne; z kolei by podnieĂÊ atrakcyjnoĂÊ dla reklamodawców, ogïoszono konkurs z nagrodami o wartoĂci 50 000 zï. Mimo wprowadzonych innowacji oraz atrakcji dla reklamodawców i osób poĂredniczÈ- cych w pozyskiwaniu reklam projekt nie trafiï w gusta mediów i — bez odpowiedniej promocji — legï w gruzach. 180 E-biznes. Poradnik praktyka Rysunek 9.2. DomZaMilion.pl — pomysï udaïo siÚ powtórzyÊ, sukcesu — nie Przykïady nieudanych przedsiÚwziÚÊ w internecie nie tylko moĝna mnoĝyÊ, ale na ich opisanie naleĝaïoby poĂwiÚciÊ odrÚbnÈ opasïÈ ksiÚgÚ. Tymczasem o tym, ĝe nie kaĝdy pomysï siÚ sprzeda, Ăwiadczy teĝ 10 najwiÚkszych, historycznych juĝ zresztÈ klap start- upów zagranicznych, gïównie amerykañskich, do których doszïo dekadÚ temu: Webvan.com — amerykañski serwis spoĝywczy (1999 – 2001) Jego zaïoĝyciele zaciÈgnÚli poĝyczki (w formie akcji) na 375 mln dolarów. W szczy- towym momencie za jednÈ akcjÚ firmy pïacono 30 dolarów (jej wartoĂÊ szacowa- no wówczas na 1,2 mld dolarów), ale okazaïo siÚ, ĝe serwis na dïuĝszÈ metÚ nie jest w stanie skïoniÊ klientów do kupowania artykuïów spoĝywczych przez in- ternet. W efekcie cena akcji spadïa do zaledwie 50 centów (60-krotnie!). Zwolnio- no ponad 2000 osób. Pets.com — amerykañski serwis z artykuïami dla zwierzÈt (1998 – 2000) Serwis zaczÈï od bardzo intensywnej i kosztownej promocji. Czas dostawy towa- ru wynosiï kilka dni, a to dla wïaĂcicieli zwierzÈt okazaïo siÚ nie do przyjÚcia. Po- nadto firma — chcÈc byÊ konkurencyjnÈ — ěle oszacowaïa koszty dostawy towa- ru i w efekcie zamiast zarabiaÊ, musiaïa dopïacaÊ do zamówieñ. Kozmo.com — serwis wielobranĝowy, od filmów po przekÈski (1998 – 2001) Serwis podjÈï siÚ niemoĝliwego: obiecywaï mianowicie, ĝe dostarczy kaĝdy to- war wprost do domu klienta w ciÈgu godziny — i to za darmo. Klientom nie trzeba byïo dwa razy powtarzaÊ: zamawiali wiÚc po paczce gumy do ĝucia czy tabliczce czekolady. Kiedy straty zaczÚïy byÊ odczuwalne, a firma dziaïaïa juĝ w siedmiu amerykañskich miastach, poczyniono kroki ratunkowe: ustalono mi- Pomysï na e-biznes 181 nimalnÈ wartoĂÊ zamówienia (10 dolarów), staïo siÚ to jednak za póěno. Serwis zapoĝyczyï siÚ u akcjonariuszy na 280 mln dolarów; pracÚ straciïo 1100 osób. Flooz.com — pïatnoĂci przez internet (1998 – 2001) „TwarzÈ” serwisu byïa aktorka Whoopi Goldberg. Internauci wpïacali pieniÈdze na swoje indywidualne rachunki. Tam byïy one zamieniane na wirtualnÈ walutÚ — flooz, za którÈ uĝytkownicy mogli póěniej dokonywaÊ pïatnoĂci online za to- wary i usïugi. Miaïo to byÊ bezpieczniejsze od kaĝdorazowego pïacenia kartÈ kredytowÈ. Pomysï wykorzystali… zïodzieje kart kredytowych z Rosji i Filipin, którzy bezpiecznie i bezkarnie zamieniali tu pieniÈdze ze skradzionych kart na floozy, za które póěniej dokonywali wirtualnych zakupów (swoiste pranie brud- nych… kart kredytowych). Serwis otrzymaï ostrzeĝenie od FBI oraz od kilku ban- ków, a to wystraszyïo inwestorów. Firma zostawiïa 14 mln dolarów dïugów i po- nad 1000 wierzycieli. eToys.com (1997 – 2001) — zabawki, gry, ksiÈĝki, akcesoria dla dzieci 166 mln dolarów — tyle uzyskano ze sprzedaĝy akcji. W ciÈgu 1,5 roku jednak ce- na akcji spadïa z 84 dolarów (paědziernik 1999 r.) do... 9 centów w lutym 2001 r. Oczkiem w gïowie firmy byïy olbrzymie nakïady na reklamÚ, promocjÚ i walkÚ z internetowÈ konkurencjÈ. Wydatki jednak szybko przekroczyïy zyski, a inwesto- rzy zaczÚli siÚ wycofywaÊ. Firma upadïa w marcu 2001 r., ale — jako jedna z nie- licznych — podniosïa siÚ i dziaïa do dziĂ. Boo.com (1998 – 2000) — brytyjski serwis odzieĝowy Doskonaïy przykïad serwisu, który ěle dziaïaï od poczÈtku: strona byïa przeïa- dowana skryptami Javy oraz Flashem, przez co dïugo siÚ ïadowaïa (zwaĝ, ĝe 10 lat temu standardem byïy modemy o sïabej przepustowoĂci). Analitycy komento- wali od poczÈtku, ĝe zamiast na treĂci firma koncentruje siÚ na formie. Serwis Boo.com kosztowaï inwestorów 160 mln dolarów. Po upadku zostaï wykupiony przez dziaïajÈcÈ do dziĂ firmÚ Fashionmall.com i zintegrowany z niÈ. MVP.com (1999 – 2000) — artykuïy sportowe Serwis wspierany przez gwiazdy sportu, m.in. Michaela Jordana. Podobnie jak w przypadku Flooz.com: znana i lubiana twarz nie wystarczyïa. Serwis podpisaï 4-letni kontrakt na emisjÚ reklam w CBS (najwiÚksza amerykañska stacja telewi- zyjna). Rok póěniej MVP nie zapïaciïo umówionej kwoty 10 mln dolarów. CBS zerwaïa umowÚ i przejÚïa domenÚ. W tej chwili adres MVP.com przekierowuje do serwisu CBS Sports Store. Go.com (1998 – 2001) — serwis dla dzieci Serwis naleĝÈcy do The Walt Disney Company. Miaïo to byÊ poïÈczenie strony fir- mowej z wyszukiwarkÈ, portal podobny do Yahoo!, z tÈ róĝnicÈ, ĝe mógï zawieraÊ treĂci dotyczÈce wyïÈcznie dzieci. Nie udaïo siÚ, a kompania Disneya straciïa 790 mln dolarów. Serwis nadal istnieje, ale tylko jako jedna z wielu witryn koncernu. 182 E-biznes. Poradnik praktyka Kibu.com (1999 – 2000) — serwis dla nastolatek Najpierw efektowne przyjÚcie w San Francisco z okazji otwarcia serwisu (byï szampan, byïy media). 46 dni póěniej poinformowano o zamkniÚciu serwisu. Oficjalnym powodem likwidacji byï brak reklamodawców. W kolejnych latach pod adresem Kibu.com dziaïaï serwis towarzyski, poĂredniczÈcy w wyszukiwa- niu partnerek z Rosji, a w ostatnim czasie adres ten sïuĝyï wyïÈcznie jako „staj- nia” reklam. GovWorks.com (1999 – 2000) — serwis obywatelski Witryna zaïoĝona przez dwóch przyjacióï z dzieciñstwa: jeden byï bïyskotliwym sprzedawcÈ, drugi zajmowaï siÚ technikÈ. Serwis miaï byÊ narzÚdziem pozwala- jÈcym obywatelom na zaïatwianie urzÚdowych spraw miejskich przez internet. Zapowiadaïo siÚ dobrze: wsparcie polityków, dotacje, zainteresowanie mediów i promocja. Jednak jeden z „przyjacióï” sprzedaï swoje udziaïy, przez co wartoĂÊ firmy drastycznie spadïa. NajczÚstsze bïÚdy i ostatnie sïowa W przedstawionych wyĝej przykïadach e-biznesowych klap popeïniono wiele znamien- nych bïÚdów, z których nadal warto wyciÈgaÊ wnioski. Mimo ĝe od niektórych z tych niepowodzeñ minÚïo juĝ ponad 10 lat, do dziĂ sÈ czÚsto powtarzanymi przyczynami klÚsk w e-biznesie: 1. NiewïaĂciwe prognozy twórców i analityków — entuzjazm pomysïodaw- ców nie zawsze spotyka siÚ z entuzjazmem klientów. 2. BïÚdne oszacowanie ěródeï finansowania — jeĂli nie dopiszÈ kupujÈcy lub reklamodawcy, warto mieÊ kapitaï rezerwowy albo plan „zasilania” awaryjnego. 3. BïÚdna kalkulacja kosztów — o ile nie sposób precyzyjnie prognozowaÊ, jak duĝe bÚdzie zainteresowanie rynku naszym przedsiÚwziÚciem, o tyle doĂÊ dokïadnie moĝna wyliczyÊ koszta jego utrzymania; trzeba to zrobiÊ choÊby po to, aby mierzyÊ siïy na zamiary i ustaliÊ, na jak dïugo wystarczy nam funduszy. 4. Pospiech — sprzedaĝ artykuïów spoĝywczych w 1999 r. albo stosowanie bardzo wymagajÈcych technologii, zanim komputery uĝytkowników byïy w stanie sobie z nimi poradziÊ — to tylko dwa przykïady wyprzedzania swoich czasów, które to inicjatywy — niestety — okazaïy siÚ strategicznymi i technologicznymi falstartami. 5. Nieskuteczny marketing i nieracjonalne wydatki na promocjÚ — reklama ěródïem handlu, mawiajÈ; tylko ĝe trzeba wiedzieÊ, gdzie i jak siÚ reklamo- waÊ, aby wydatki na promocjÚ nie zostaïy bezpowrotnie stracone. Pomysï na e-biznes 183 6. Brak naleĝytego zabezpieczenia transakcji — ten problem dominowaï w pierwszych latach rozwoju masowego e-biznesu, kiedy ludzie mieli bar- dzo ograniczone zaufanie do wszelkich e-transakcji; dzisiejsze zabezpieczenia techniczne i prawne sÈ juĝ znacznie doskonalsze, czemu towarzyszy wiÚk- szy poziom zaufania do nich; jeĂli prowadzisz rozliczenia online z klienta- mi, nie zapominaj korzystaÊ z bezpiecznych protokoïów lub przynajmniej profesjonalnej firmy obsïugujÈcej pïatnoĂci, pamiÚtaj teĝ o naleĝytym infor- mowaniu kontrahentów, ĝe ich dane i pieniÈdze sÈ bezpieczne. 7. BïÚdy technologiczne, funkcjonalne i estetyczne — nieodpowiednia tech- nologia, zïe narzÚdzia, brak ergonomii i wygody korzystania z serwisu oraz zïa prezentacja oferty — to gwoědzie, które pozwoliïy skutecznie zamknÈÊ juĝ niejednÈ trumnÚ z nie najgorszym e-biznesem w Ărodku. 8. Brak integracji z innymi kanaïami i narzÚdziami wspierajÈcymi sprzedaĝ — jeĂli sprzedajesz na aukcjach internetowych, co szkodzi, byĂ miaï rów- nieĝ sklep (koszty sÈ niewielkie w stosunku do moĝliwych zysków)? JeĂli masz sklep, dlaczego by nie wyposaĝyÊ go w dodatkowe moduïy, które mogÈ wpïynÈÊ na jego atrakcyjnoĂÊ? System opiniowania produktów, sys- tem sprzedaĝy krzyĝowej (Do tego produktu polecamy równieĝ…), mechanizm automatycznie zgïaszajÈcy kaĝdy nowo dodany produkt do popularnych wyszukiwarek internetowych itd. — to narzÚdzia, które wpïynÈ na staïe podnoszenie skutecznoĂci Twojego przedsiÚwziÚcia. 9. NieumiejÚtnoĂÊ utrzymania klientów — jeĂli oferta jest nieciekawa (nieaktu- alna, niekonkurencyjna) dla klientów lub jeĂli ich obsïuga nie przebiega pra- widïowo czy nie odbywa siÚ na wysokim poziomie, kupujÈcy uciekajÈ od takiego sprzedawcy, robiÈc mu dodatkowo negatywnÈ reklamÚ. JeĂli sam jesteĂ kupujÈcym w internecie, wybacz porównanie, ale wiesz, ĝe kupujÈcy jest jak koñ, który ciÈgnie Twój e-biznesowy wóz. ½le traktowany i nieodpo- wiednio ĝywiony, nie bÚdzie miaï motywacji, by ciÈgnÈÊ go dobrze. Umie- jÚtnoĂÊ pozyskiwania i utrzymania partnera w biznesie to sztuka. I nie chodzi tylko o skïonienie go do jednorazowego zakupu, lecz o dziaïania na znacz- nie wiÚkszÈ skalÚ: budowanie jego pozytywnych emocji, wiÚzi ze sprzedaw- cÈ i lojalnoĂci, a w makroskali takĝe jego pozytywnego stosunku do zjawi- ska e-przedsiÚbiorczoĂci w ogóle. 10. NiewïaĂciwe rozpoznanie potrzeb rynku, konkurencji, grupy docelowej klientów i asortymentu — mówi siÚ, ĝe dobry handlowiec sprzeda lodów- kÚ Eskimosowi i piasek Beduinom. Pytanie tylko: po co? Czy jeĂli siÚ ma te dwa produkty, naprawdÚ warto robiÊ tego rodzaju karkoïomne akrobacje? Moĝe lepiej zajÈÊ siÚ czymĂ bardziej twórczym i opïacalnym: zawieěÊ piasek na ArktykÚ, a lód na SaharÚ? Zanim zaczniesz dziaïaÊ — analizuj i planuj. Dziaïanie spontaniczne jest zapewne ciekawsze, ale dobre dla Don Kichota. Sprawdě wiÚc, czy na Twój 184 E-biznes. Poradnik praktyka towar lub usïugÚ w ogóle bÚdÈ chÚtni i czy ktoĂ inny nie oferuje juĝ podobne- go rozwiÈzania. Dobra analiza rynku pozwoli Ci uniknÈÊ wywaĝania otwar- tych drzwi lub kierowania siÚ w Ălepe uliczki. Pod Paryĝem jest cmentarz, na którym spoczywajÈ wyïÈcznie ci kierowcy, którzy mieli pierwszeñstwo przejazdu… Internet jest teĝ takim cmentarzyskiem — polegïo tu wiele pozornie wartoĂciowych i cennych projektów. W tym kontekĂcie wielce pouczajÈce, choÊ i peïne refleksji, sÈ ostatnie sïowa niektórych inwestorów, komentujÈce ich poraĝkÚ2: Internetowy rynek muzyczny nie jest z gumy — nie wszyscy znaleěli na nim swoje miejsce. (SpinRecords.com, sklep muzyczny) Interesy idÈ Ăwietnie. Sprzedajemy róĝne towary: Ărodki dla alergików, odĂwieĝacze powietrza itd. PozbyliĂmy siÚ dot-comu, ale poza tym interesy idÈ naprawdÚ dobrze. (Gazoontite.com, sklep „zdrowotny”) Okazaïo siÚ, ĝe nie byïo dla nas rynku. Kto wie, co by siÚ staïo, gdybyĂmy weszli na gieïdÚ. (Pop.com, serwis rozrywkowy) Rzym upadï. Napoleona pokonano pod Waterloo. Wszystko przemija. (FreeScho- larschips.com, serwis stypendialny) Skoñczyïo nam siÚ powietrze. (Equipp.com, serwis biznesowy) Nie wiadomo byïo, czym naleĝy zajÈÊ siÚ najpierw. (Atomic Pop, serwis muzyczny) PracowaliĂmy wystarczajÈco ciÚĝko, tylko niewystarczajÈco szybko. (LiveSoccer.com, serwis piïkarski) WiedzieliĂmy, ĝe w tym kwartale upadnie wiele firm. Nie spodziewaliĂmy siÚ, ĝe bÚ- dziemy jednÈ z nich. (Toysmart.com, sklep z zabawkami) Wymagania inwestorów sÈ teraz duĝo wiÚksze. (CraftShop.com, sklep z dzieïa- mi sztuki) Mamy nadziejÚ, ĝe zakupy u nas byïy piÚknym przeĝyciem. (Eve.com, sklep z ko- smetykami) ¥redni czas „ĝycia” cytowanych serwisów to 15 miesiÚcy; Ărednia strata zaĂ wyniosïa 35 mln dolarów. Zarówno ten rozdziaï, jak i caïÈ ksiÈĝkÚ warto zamknÈÊ sïowami Dale’a Carnegiego: Sukces w sprzedaĝy nie zaleĝy od tych, których Ty znasz. Waĝne jest to, kto chce poznaÊ Ciebie. Dodam tylko, ĝe caïa sztuka, jak zainteresowaÊ odbiorców sobÈ i swojÈ ofertÈ, zaleĝy wyïÈcznie od Ciebie. Powodzenia! 2 Cyt. za artykuïem Cmentarz dotcomów (ěródïo: biznesnet.pl; dostÚp 19.08.2009). R bilboard, 13, 25, 37 Biskupi.pl, 41 BiznesWiki, 110 blog, 131, 174 boks reklamowy, 150 Boo.com, 181 C call center, 96 Carnegie Dale, 27 CBS, 181 CBS Sports Store, 181 cena minimalna, 55 staïa („kup teraz”), 55 wywoïawcza, 55 Ceneo.pl, 174 Cenne Opinie, 155 Chiny, 61 Cialdini Robert, 60 click through rate, 152 clipart, 163 CoKupiÊ.pl, 31, 50, 174 consulting, 87 copyleft, 163 copywriting, 24 internetowy, 24 SEO, 24 corporate identity, 40, 86, 130, 148 cost per action, 152 cost per click, 151 CPA, Patrz cost per action CPC, Patrz cost per click Creative Commons, 163 CRM, 73, 74, 78, 128 cross-selling, 34, 77, 90, 129, 133, 183 Skorowidz A A2C, 88 AdWords, 18, 151 AIDA, 29 Akademia Biznesu Internetowego, 111 All For Planet, 139 Allegro.pl, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 35, 40, 45, 50, 53, 54, 73, 75, 80, 81, 107, 118, 126, 127, 130, 139, 143, 174, 178 Amazon.com, 127, 134, 172 analiza konkurencji, 143 analiza SWOT, 153, 154 ankieta on-line, 156 Ankietka.pl, 156 Ankiety-Online.pl, 156 Aol.com, 178 Aol.pl, 178 Apple, 129 architektura informacji, 149 AsertywnoĂÊ, 79 audyt, 68 audyt strony WWW, 98 Aukro.ua, 174 automatyzacja, 128 B B2B, 88 B2C, 88 BabyOnLine.pl, 173 badanie sïów kluczowych, 18, 151 Bamber Beata, 26 baner, 150, 152 bhp, 112, 123 186 E-biznes. Poradnik praktyka CSR, Patrz Spoïeczna OdpowiedzialnoĂÊ Biznesu CTR, Patrz click through rate cybersquatting, 159 „Czas na e-biznes”, 28 czcionka, 39 bezszeryfowa, 39 jednoelementowa, 39 159 czytelnoĂÊ, 39 czyn nieuczciwej konkurencji, 138, 146, 157, feedback, 154 Ferrari, 65 Flash, 166, 181 flooz, 181 Flooz.com, 181 font, 163, Patrz czcionka forum internetowe, 30, 50, 131, 150, 156, 167, 169 free software, 163 FreeDigitalPhotos, 163 freelancer, 109, 113 funkcjonalnoĂÊ strony WWW, 98, 133, 149, 166, 174 fuzja, 145 G Gadu-Gadu, 24, 74, 111, 150 Gastronauci.pl, 50 GFK Polonia, 155 GlobalTestMarket, 155 Go.com, 181 Goldberg Whoopi, 181 GoldenLine.pl, 173 Google, 15 Google.com, 127, 149, 150, 175 Google.pl, 126, 130 GovWorks.com, 182 grupa dyskusyjna, 30, 131, 167 gwarancja, 54 H hierarchia potrzeb Maslowa, 173 hipertekst, 34 Hitchcock Alfred, 19 I IBM, 129 identyfikacja wizualna, 37 imperatyw kategoryczny, 169 Intauz.eu, 173 Interia.pl, 173 intranet, 110 iStore.pl, 53, 174 J Java, 181 Jeep, 139 Jordan Michael, 181 D Darmowe ZdjÚcia, 163 delegowanie uprawnieñ, 77, 175 Dmochowska Anna, 143 dobra luksusowe, 135 DobryLekarz.info, 50 DolnoĂlÈska Szkoïa Wyĝsza, 74 domena internetowa, 103, 159, 179, 181 DomZaMilion.pl, 179, 180 Don Kichot, 183 dostÚpnoĂÊ strony WWW, 133 dot-com, 172 dumping, 143 Dutko Maciej, 28 Dutkon.pl, 98, 130, 151, 162 Dziecko.pl, 173 E eBay.com, 126, 172 eBay.pl, 50, 53, 73, 178 e-commerce, 106 Edison Thomas, 177 Edukacyjne Spotkania Allegro, 111 Ekademia.pl, 28, 35 ekologia biznesu, 138, 140 ekstranet, 110 e-learning, 172 ergonomia stron WWW, 98 ERP, 128 eToys.com, 181 everystockphoto, 163 F fair trade, 139 FAQ, 62 Favore.pl, 14, 50, 173 FBI, 181 Skorowidz 187 K kac zakupowy, 72 Kanada, 61 Kant Immanuel, 169 kartel, 126, 144, 146 katalog internetowy, 149 keylogger, 111 Kibu.com, 182 kodeks pracy, 119 kolorystyka, 36 Komisja Europejska, 119 komunikator, 111 komunikator internetowy, 167, 169 konkurencja bezpoĂrednia, 143 poĂrednia, 143 konkurencyjnoĂÊ, 11, 35, 46, 50, 55, 71, 72, 87, 89, 90, 97, 104, 109, 125, 147, 148, 159 kontrast, 36 koñ trojañski, 111 Kosendowski Marcin, 178 koszyk, 133 Kozmo.com, 180 kryptoreklama, 167 kryzys ekonomiczny, 9 kultura organizacyjna, 116, 129 L lead, 19, 29 Lincoln Abraham, 177 link sponsorowany, 150 listing, 11, 12, 14, 35 logistyka, 66, 129, 175 logo, 25, 37, 130, 161 Lotus Domino Server, 110 M mailing, 134, 150 Majewski Piotr, 28 marka, 129 marketing, 14, 25, 78, 164 4P, 72 agresywny, 164, 165 charytatywny, 141 czarne SEO, 17 internetowy, 147, 157 marketing mix, 25, 26 mix, 148 porównawczy, Patrz reklama porównawcza szeptany, 30, 169 telefoniczny, 164 Mauer-Róĝañska Renata, 44 McDonald’s, 60 Menedĝer Sprzedaĝy, 73 Mercedes, 129 metadane, 149 Microsoft.com, 175 mjw.com.pl, 143 ModaUroda.com, 173 model rozliczeñ, 151 Moje4Kolka.pl, 173 Moje-Ankiety.pl, 156 Molotok.ru, 174 Money.pl, 173 monopol, 126, 145, 146 mp3, 125 MVP.com, 181 Myspace.com, 178 mystery calling, 96, 99 mystery e-mailing, 97 mystery e-shopping, 98 mystery shopping, 85, 96 Mystery Shopping Providers Association, 89, 101 N Nagroda Nobla, 177 Nasza-Klasa.pl, 127, 130, 173, 174, 178 nawigacja, 133 Nazwa.pl, 76 netykieta, 35 Nilles Jack M., 104 NIP, 44 NLP, 16, 20, 22 Nokaut.pl, 50 Nokia, 15, 35, 126 O obraz rozdzielczoĂÊ, 38 rozmiar, 38 obsïuga posprzedaĝowa, 45 Ocen.pl, 50, 165 Oferia.pl, 173 oligopol, 126, 145, 173, 178 onemilliondollarpage.com, 179 Onet.pl, 118, 173 OPEC, 145 open source, 163 Opineo.pl, 50 188 E-biznes. Poradnik praktyka optymalizacja, 148 „Orïy, sokoïy — czyli dzieñ jak co dzieñ na Allegro”, 24 otoMoto.pl, 65, 174 otoWakacje.pl, 36, 174 outdoor, 150 outsourcing, 10, 87, 106, 109, 157 P PageRank, 149 Palermo, 44 Panasonic, 157 Panasonix, 157 Panorama Firm, 150 pasaĝ internetowy, 134 patent, 143, 144, 157 Pepsi, 37, 157 Pets.com, 180 physical evidence, 86, 148 PizzaHut.pl, 166 PKT, 150 Platnosci.pl, 174 Polska Agencja Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci, 109 PolskiRock.com, 173 pop-up, 150, 165 PoradnikZdrowie.pl, 173 Porsche, 31 portal internetowy, 173 Powszechna Licencja Publiczna GNU, 163 pozycjonowanie, 131, 148, 175 prawo autorskie, 143, 157, 160 PRL, 155 Profeo.pl, 173 program lojalnoĂciowy, 137 program partnerski, 137 psychofizjologia czytania, 37 psyImy.pl, 173 QXL, 26, 107, 111 Q R Radio Internetowych Sprzedawców, 35 recykling, 139, 140 REGON, 44 reklama intertekstowa, 152 kontekstowa, 134, 152, 173 porównawcza, 138 rekomendacja konsumencka, 131 medialna, 132 spoïeczna, 50 rÚkojmia, 54 RMF FM, 37 S Samochody.pl, 173 San Francisco, 182 SAP, 73 Sapdesignguild.org, 74 savoir vivre, 35 sÈd domenowy, 159 Schiff Jack, 104 Search engine optimization, 148 Sello.pl, 73, 74 SEO, Patrz Search engine optimization Shaw George Bernard, 177 sklep internetowy horyzontalny, 134 wertykalny, 134 skrypt, 163 Skype, 75, 111 Skytrain, 110 sïowa ïasice, 17, 22 sïowo kluczowe, 15, 148, 149 Sony Ericsson, 163 spam, 58, 150, 166, 167 spam telefoniczny, 164 spoïeczeñstwo informacyjne, 107 Spoïeczna OdpowiedzialnoĂÊ Biznesu, 140, 179 spot reklamowy, 152 Spotkanie Grupy Allegro, 41, 44, 65, 161 SprzedawcaInternetowy.pl, 35, 127 spyware, 111 squatting, 159 start-up, 180 Stock.xchng, 163 strategia cenowa, 55 Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej — ePolska, 111 Swistak.pl, 14, 50, 53 synergia, 61 Szmajda Mirosïaw, 35, 127 szpiegostwo biznesowe, 144 ¥ ¥wiatowa Organizacja WïasnoĂci Intelektualnej, 159 Skorowidz 189 T tabloid, 14 tajemniczy klient, 85 target, 133, 150 targetowanie, 16 telecentrum, 108 telechatka, 108 telegazeta, 119 telepraca, 172 cechy wykluczajÈce, 113 etapy wdraĝania, 121 mobilna, 107, 111 poprzeczka motywacyjna, 115 predyspozycje, 112 promocja, 116 uwarunkowania ekonomiczne, 117 uwarunkowania prawne, 119 uwarunkowania psychologiczne, 112 uwarunkowania spoïeczne, 116 uwarunkowania technologiczne, 111 w domu, 107 zamorska, 108 teletekst, 119 Telewizja Polska, 31, 45, 119 telnet, 106 TeszVesz.hu, 174 The Walt Disney Company, 181 Toffler Alvin, 105 top-layer, 150 Toyota, 139 Traktat Rzymski, 146 trust, 126 Turystyczna Akademia Biznesu Internetowego, 26 typografia strony WWW, 98 tytuï, 11 U umowa kupna-sprzedaĝy, 53 Unia Europejska, 146 unikatowa oferta sprzedaĝy, 128, 143, 175, 178 UrzÈd Antymonopolowy, 145 UrzÈd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 145, 165 UrzÈd Patentowy, 157 USA, 61 ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, 145 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 160, 163 ustawa o przeciwdziaïaniu praktykom monopolistycznym, 145 ustawa o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ, 167 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 159 ustawa prawo wïasnoĂci przemysïowej, 159 Vancouver, 110 VPN, 106, 119 V W wartoĂÊ dodana, 137 „Washington Post”, 104 wBadanie.pl, 156 web 2.0, 30, 131, 167, 173 Webankieta.pl, 156 Webvan.com, 180 WiFi, 64 wiki, 163 Wikipedia.pl, 167, 174 WirtualnaPolska.pl, 173 wirus komputerowy, 111 wïasnoĂÊ intelektualna, 163 wortal internetowy, 173 WP.pl, 12, 13 wyszukiwarka internetowa, 149, 150, 151, 183 Yahoo.com, 127, 181 yellow pages, 165 Y Z zarzÈdzanie, 128 zbiorowe interesy konsumentów, 146 zdjÚcie kadrowanie, 38 kompozycja, 38 zmowa cenowa, 144 znak towarowy, 157, 158, 159 190 E-biznes. Poradnik praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: