Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 017205 20916492 na godz. na dobę w sumie
E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów - książka
E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów - książka
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1625-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbuduj profesjonalny serwis e-biznesowy!

Prowadzisz sklep internetowy? A może dopiero chcesz założyć swój e-biznes? Niewątpliwie robisz to, aby uzyskać satysfakcjonujący Cię dochód. Intuicja podpowiada, że wielkość przychodów zależy od liczby gości, którzy odwiedzą Twój serwis. Ale czy tylko od tego? Czy to właśnie jest kluczowym parametrem? Może warto przemyśleć także inne kwestie związane z handlem w sieci? Zastanowić się, co decyduje o wysokiej pozycji strony w wynikach wyszukiwania, jak przebiega proces płatności online, jak tworzyć karty produktu. Masz więcej pytań? Spokojnie! Ta książka zaspokoi cały Twój głód e-bizensowej wiedzy!

Dzięki poradnikowi 'E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów' poznasz zasady projektowania komercyjnych serwisów tak, aby generowane przez nie zyski były maksymalne. Przeprowadzisz analizy, które pozwolą Ci określić strategię i użyteczność witryny pod kątem e-biznesu, oraz nauczysz się wykorzystywać dostępne wskaźniki i statystyki w celu generowania większych przychodów. Nie będziesz miał więcej problemu z poprawnym z ekonomicznego punktu widzenia zaprojektowaniem strony startowej, strony głównej oraz wszystkich podstron. Nauczysz się budować formularze, prześledzisz proces internetowych płatności i poznasz zasady pozycjonowania strony w wyszukiwarkach. Zdobędziesz zatem wszystkie wiadomości, pozwalające optymalnie projektować dochodowe serwisy internetowe!

Wszystko to musisz wiedzieć, by zbudować dochodowy serwis WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów Autor: Lance Loveday, Sandra Niehaus T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski ISBN: 978-83-246-1625-1 Tytu³ orygina³u: Web Design for ROI: Turning Browsers into Buyers Prospects into Leads (Voices That Matter) Format: 180x235, stron: 216 Zbuduj profesjonalny serwis e-biznesowy! • Jak zaprojektowaæ komercyjny serwis? • Jak wykorzystywaæ statystyki witryny? • Jak pozycjonowaæ stronê? Prowadzisz sklep internetowy? A mo¿e dopiero chcesz za³o¿yæ swój e-biznes? Niew¹tpliwie robisz to, aby uzyskaæ satysfakcjonuj¹cy Ciê dochód. Intuicja podpowiada, ¿e wielkoœæ przychodów zale¿y od liczby goœci, którzy odwiedz¹ Twój serwis. Ale czy tylko od tego? Czy to w³aœnie jest kluczowym parametrem? Mo¿e warto przemyœleæ tak¿e inne kwestie zwi¹zane z handlem w sieci? Zastanowiæ siê, co decyduje o wysokiej pozycji strony w wynikach wyszukiwania, jak przebiega proces p³atnoœci online, jak tworzyæ karty produktu. Masz wiêcej pytañ? Spokojnie! Ta ksi¹¿ka zaspokoi ca³y Twój g³ód e-bizensowej wiedzy! Dziêki poradnikowi „E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów” poznasz zasady projektowania komercyjnych serwisów tak, aby generowane przez nie zyski by³y maksymalne. Przeprowadzisz analizy, które pozwol¹ Ci okreœliæ strategiê i u¿ytecznoœæ witryny pod k¹tem e-biznesu, oraz nauczysz siê wykorzystywaæ dostêpne wskaŸniki i statystyki w celu generowania wiêkszych przychodów. Nie bêdziesz mia³ wiêcej problemu z poprawnym z ekonomicznego punktu widzenia zaprojektowaniem strony startowej, strony g³ównej oraz wszystkich podstron. Nauczysz siê budowaæ formularze, przeœledzisz proces internetowych p³atnoœci i poznasz zasady pozycjonowania strony w wyszukiwarkach. Zdobêdziesz zatem wszystkie wiadomoœci, pozwalaj¹ce optymalnie projektowaæ dochodowe serwisy internetowe! • Analiza biznesowa – liczba odwiedzaj¹cych kontra wspó³czynnik konwersji • Przygotowanie strategii dla witryny WWW • Projektowanie stron startowych • Kwestie zwi¹zane z budow¹ strony g³ównej • Zastosowanie kategorii w sklepie internetowym • Przedstawianie szczegó³owych informacji o produktach • Przebieg procesu p³atnoœci • Zalecenia odnoœnie procesu p³atnoœci • Zasady perswazji i skutecznej sprzeda¿y • Wykorzystanie wyszukiwarek w celu zwiêkszenia dochodów Wszystko to musisz wiedzieæ, by zbudowaæ dochodowy serwis WWW! spis treści Przedmowa ..........................................................................................................................7 Wprowadzenie ....................................................................................................................9 Ogólny obraz sytuacji Rozdział 1. Nowatorskie koncepcje ..............................................................................15 Rozdział 2. Analiza biznesowa ......................................................................................31 Rozdział 3. Jak dbać o rentowność witryny? ...............................................................39 Zalecenia dotyczące projektowania Rozdział 4. Strony docelowe ..........................................................................................61 Rozdział 5. Strony główne ..............................................................................................89 Rozdział 6. Strony kategorii .........................................................................................113 Rozdział 7. Strony zawierające szczegółowy opis produktu ...................................131 Rozdział 8. Formularze ................................................................................................151 Rozdział 9. Proces płacenia..........................................................................................169 Zasoby Rozdział 10. Sięgając głębiej ..........................................................................................189 Skorowidz ........................................................................................................................203 3 n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E rozdział 1. nowatorskie koncepcje „Choćby nie wiem jak bardzo zaklinał się Bill Gates, nie wierzcie mu; Microsoft przegapił internet, mimo iż jego pojawienie się było równie trudno przegapić co zbliżanie się ciężkiego towaro- wego pociągu”. — Jim Clark, jeden z założycieli Netscape QQ Prognozuje się, że do 2012 roku 43 całej sprzedaży de- talicznej będzie dokonywane za pośrednictwem lub pod wpływem internetu1. QQ Obecnie już 83 firm korzysta z internetu, prowadząc ba- dania i wyszukując potencjalnych dostawców2. QQ 75 użytkowników twierdzi, że ocenia wiarygodność firmy na podstawie wyglądu jej witryny internetowej3. Dlaczego te liczby są aż tak ważne? Ponieważ potwierdzają to, co większość z nas wie już intuicyjnie: witryny WWW są kluczowym elementem branym przez użytkowników pod uwagę podczas podejmowania decyzji, czy zawrzeć z daną firmą transakcję. Powszechnie przyjmuje się założenie, że firmy powinny koncentrować się przede wszystkim na sprawdzaniu, czy ich witryny zostały zaprojektowane tak, aby zachęcać użytkowników do tego rodzaju decyzji, czyli innymi słowy na maksymalizowaniu rentowności inwestycji (ang. Return On Investment, ROI). 1 Źródło: Forrester, „The Web’s Impact on In-Store Sales: US Cross-Channel Sales Fore- cast, 2006 to 2012”, oraz Departament Handlu USA. 2 Źródło: Enquiro, „Business to Business Survey 2007”. 3 Źródło: Fogg, B. J., „Stanford Guidelines for Web Credibility”, Persuasive Technology Lab, Uniwersytet Stanforda, 2002 (aktualizowane w listopadzie 2003). Rentowność inwestycji: Lub ściślej stopa zwrotu z in- westycji. Wartość pieniędzy zarobionych lub utraconych w wyniku inwestycji w sto- sunku do całkowitej wartości zainwestowanych funduszy. r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 15 Okazuje się jednak, że w rzeczywistości rzadko tak bywa. Nasze doświadczenia po- kazują, że tylko nieliczne witryny zostały zaprojektowane z myślą o maksyma- lizacji zysków z inwestycji i wyniki ekonomiczne większości z nich są znacznie poniżej ich potencjału. Prawdę powiedziawszy, większość firm i instytucji nie ma pojęcia, jak wielki wpływ na ich działanie ma dobry projekt witryny. Mimo iż witryny internetowe pojawiły się dość niedawno, prezentowany tu przy- kład firmy, która nie doceniła ich znaczenia, nie jest wcale tak oczywisty. Naukowe podejście do zakupów: krótka historia Przyjrzyjmy się doświadczeniom zwykłych sklepów działających w realnym świecie. Do niedawna nie przykładano w nich wielkiej wagi do umiejętności sprzedawców, ani też do tego, jak na pozór nieistotne czynniki związane z oto- czeniem mogą mieć wpływ na skłonność klienta do sfinalizowania zakupu. Przejścia między regałami były wąskie, znaki i tabliczki informacyjne, jeśli nawet były obecne, traktowane były po macoszemu. Nastawienie większości sprzedawców można było scharakteryzować tymi słowy: „Jeśli ludzie są zainteresowani tym, co mamy na składzie, to kupią to tak czy siak. Wystrój naszego sklepu nie ma większego znaczenia, dopóki tylko na półkach są odpowiednie towary”. Dawniej takie podejście było powszechne. Nie było bowiem podstaw, by my- śleć inaczej. Kiedy jednak badacze zaczęli studiować i analizować zachowania klientów sklepów detalicznych, odkryli kilka ważnych czynników, które mają wpływ na wielkość zakupów. W wielu przypadkach zmiany, które trzeba było wprowadzić, by naprawić problem, były naprawdę niewielkie: na przykład wy- starczyło odsunąć wieszaki z ubraniami od drzwi, tak aby ludzie nie musieli się przepychać pomiędzy oglądającymi, by dotrzeć do ubrań, których szukają, albo umieścić artykuły dla psów na niższych półkach, ponieważ kupują je zazwyczaj dzieci i osoby starsze, którym trudno sięgać wysoko itd., itp.4 We wszystkich tych przypadkach odnotowano wzrost sprzedaży pod wpływem zmian wprowadzonych dzięki nowym informacjom. Dzisiaj zalecenia te wydają się oczywiste, niemniej dawniej nie stosowano się do nich, ponieważ wiedza o zachowaniach klientów była jeszcze w powijakach. Prowadzenie sklepu było na tyle kłopotliwym zajęciem, że właściciele mieli dużo innych rzeczy na głowie. Czy ta historia nie brzmi znajomo? Z czasem opracowano zestaw najlepszych praktyk projektowania sklepów oraz planowania rozkładu regałów i znaków informacyjnych. Niemniej większości sprzedawców trochę czasu zajęło przyswojenie sobie tych informacji i przyzwy- czajenie się do stosowania ich w praktyce. Niektórzy najpierw w ogóle odrzu- cili te zalecenia, inni zapłacili za konsultacje, ale nic nie zrobili, jeszcze inni 4 Anegdoty prezentowane w tej części książki pochodzą ze wspaniałej książki Paco Un- derhilla, Dlaczego kupujemy. Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie, MT Biznes. Osobom zainteresowanym tym, co nauka ma do powiedzenia na temat psychologii zakupów, polecalibyśmy właśnie tę książkę. 16 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów wprowadzili je, ale niezdarnie. Byli jednak wreszcie i tacy, którzy dostrzegli cały ich potencjał i od razu wdrożyli je z pełnym zaangażowaniem. Ci wcześni entuzjaści odnieśli od razu korzyści ze wzrostu sprzedaży i uzyskali przewagę nad konkurencją. Mimo iż trudno to mierzyć w praktyce, zapewne krzywa odwzorowująca upowszechnienie się nowej wiedzy wśród sprzedawców detalicznych była po- dobna do zaproponowanej przez Geoffreya Moore’a w jego książce Crossing the Chasm (Przekroczyć przepaść) krzywej ilustrującej proces akceptowania przez klientów produktów opartych na nowej technologii. „Przepaść” n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E w ó t n e i l k u ł ó g o t n e c o r P Czas Innowatorzy, entuzjaści technicznych nowinek Wcześni klienci, wizjonerzy Wczesna większość, pragmatycy Późna większość, konserwatyści Spóźnialscy, sceptycy Głównym elementem tego modelu jest tzw. „przepaść”, po której przekroczeniu dopiero nowa technologia zdobywa powszechne uznanie. Dzisiaj większość właścicieli sklepów detalicznych docenia znaczenie właści- wego zaprojektowania sklepu dla wielkości sprzedaży. Od samego początku wykorzystują w planowaniu i projektowaniu sklepu wiedzę zdobytą w wyniku badań naukowych. Ale ci, którzy zastosowali wiedzę najwcześniej, czekają już gotowi, aż konkurencja przekroczy przepaść. Z perspektywy czasu dziwnym wydaje się, że aż tyle czasu zajęło właścicielom sklepów uświadomienie sobie znaczenia odpowiedniego wystroju sklepu. W końcu wiedza, że lepsze wrażenia wyniesione ze sklepu sprzyjają sprzedaży, powinna być intuicyjna. Klienci nie tylko będą spędzać w sklepie więcej czasu i kupować więcej, ale również zachowają w pamięci dobry obraz sklepu. Na- stępnie przekażą te swoje pozytywne wrażenia przyjaciołom, którzy zapewne w następnej kolejności wstąpią do sklepu i dokonają zakupów. Dlaczego więc aż tak dużo czasu zajęło kupcom zaadaptowanie nowej wiedzy na temat projek- towania sklepów? Z perspektywy czasu dziwnym wydaje się, że aż tyle czasu zajęło właścicielom sklepów uświadomienie sobie znaczenia odpowied- niego wystroju sklepu. W końcu wiedza, że lepsze wrażenia wyniesione ze sklepu sprzyjają sprzedaży, powinna być intu- icyjna. r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 17 Być może problem brał się stąd, że sprzedawcy skoncentrowani byli na bardziej tradycyjnych parametrach ilościowych, które łatwiej jest mierzyć i kontrolować. Trudniej jest po prostu uświadomić sobie, jaki wpływ na sprzedaż będą miały czynniki jakościowe, takie jak projekt i układ sklepu. Możliwe jest jeszcze inne wyjaśnienie: zbyt absorbowały ich wewnątrzfirmowe rozgrywki i polityka firmy i po prostu nie mieli czasu, by zastanawiać się nad relacjami pomiędzy wrażeniami klienta a wielkością sprzedaży. Przenosimy się do internetu i zaczynamy nowy rozdział Zupełnie jak ich poprzednicy, którzy działali w realnym świecie, większość firm zdaje się podzielać następujący pogląd na swoją witrynę: „Jeśli ludzi interesuje to, co mamy na sprzedaż, to i tak to kupią. Wystarczy tylko, że umieścimy gdzieś tam informacje o naszych produktach i usłu- gach, a odwiedzający je znajdą”. Wszystko zaczyna się od początku. Ekonomia a projektowanie witryn WWW Witryna internetowa jako inwestycja Będziemy starali się przekonać czytelnika, że witrynę internetową należy trak- tować jako inwestycję i że proces decyzyjny związany z tworzeniem witryny WWW powinien podlegać tej samej dyscyplinie, jaką kierownictwo firmy stosuje w przypadku innych inwestycji. Biznesmeni decydują się zainwestować w dodatkowy zasób — nowego pracownika, nową fabrykę lub drużynę spor- tową, mając na uwadze, czy inwestycja gwarantuje określoną stopę zwrotu, lub inaczej odpowiednią rentowność (ang. ROI). Załóżmy na przykład, że jesteśmy prezesem firmy produkcyjnej średniej wiel- kości. Mamy możliwość zainwestowania w nowe oprogramowanie, gwaran- tujące, że produktywność naszych pracowników wzrośnie dwukrotnie. Warta milion dolarów inwestycja, dokonana dzisiaj, da nam trzy miliony zysku w ko- lejnym roku. Aby obliczyć rentowność inwestycji, należy podzielić oczekiwane przychody netto przez koszty inwestycji i wyrazić otrzymany ułamek w postaci procentowej. Oto przykład obliczania przychodów netto: 3 miliony dolarów przychodu – 1 milion wydany na inwestycję = 2 miliony przychodu netto Aby obliczyć rentowność inwestycji, należy następnie podzielić przychody netto przez początkową wartość inwestycji i wyrazić wynik w formie procentowej: 2 miliony przychodu netto / 1 milion na inwestycję = 2,00, czyli otrzymujemy rentowność 200 Będziemy starali się przekonać czytelnika, że witrynę internetową należy traktować jako inwestycję i że proces decyzyjny związany z tworzeniem witryny WWW powinien podlegać tej samej dys- cyplinie, jaką kierow- nictwo firmy stosuje w przypadku innych inwestycji? 18 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E Osoba racjonalna: 1. Osoba, która zawsze zacho- wuje się w logiczny i rozsądny sposób. 2. Fikcyjna ekonomiczna kon- strukcja, użyteczna podczas demonstrowania pewnych aspektów teorii ekonomii, która też w znacznej mierze jest oparta na fikcjach Oczywiście przyjęcie, że mamy inwestycję, która da 200 zwrotu w ciągu roku, wymaga wyłączenia na moment trzeźwej kalkulacji. Zawsze należy uważać z inwestowaniem w przedsięwzięcia, które mają dać 200 zwrotu w ciągu roku. Oczywiście zarabianie pieniędzy nie może być tak proste, gdyby było, to każdy mógłby sobie kupować własne wyspy, planować wycieczki w kosmos czy zama- wiać wizyty u kosmetyczki dla swoich zwierzaków. Wybieranie pomiędzy inwestycjami Większość z nas ma do dyspozycji ograniczoną sumę pieniędzy. To samo dotyczy firm. Każdy odpowiedzialny biznesmen musi wybierać, w co zainwe- stować ograniczony budżet, który ma do dyspozycji, by osiągnąć najwyższą rentowność inwestycji. W jaki sposób menedżerzy dokonują takich wyborów? Ekonomiści twierdzą, że osoba racjonalna będzie stosowała opisaną wcześniej zasadę analizy rentowności do każdego dokonywanego zakupu, a następnie wybierać będzie te z nich, które gwarantują największą możliwą rentowność, do momentu aż wyda wszystkie pieniądze, które ma do dyspozycji. Kontynuując nasz przy- kład prezesa firmy, załóżmy, że mamy do dyspozycji budżet wart 5 milionów dolarów, i przyjrzyjmy się liście następujących opcji inwestycyjnych: Inwestycja Nowy zespół sprzedawców Oprogramowanie zwiększające wydajność Oddział na Hawajach Nowe foldery reklamowe Reklama telewizyjna w czasie mistrzostw Firmowy plan zdrowotny Firmowy odrzutowiec Nowa witryna WWW Koszt 1 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 1 000 000 Przychód 2 000 000 3 000 000 300 000 500 000 400 000 3 000 000 250 000 4 000 000 Rentowność 100 200 -90 -50 -80 150 -95 300 r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 19 Racjonalny menedżer uporządkuje następnie możliwe inwestycje według ren- towności, w następujący sposób: Inwestycja Nowa witryna WWW Oprogramowanie zwiększające wydajność Firmowy plan zdrowotny Nowy zespół sprzedawców Nowe foldery reklamowe Reklama telewizyjna w czasie mistrzostw Oddział na Hawajach Firmowy odrzutowiec Koszt 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 Przychód 4 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 500 000 400 000 300 000 250 000 Rentowność 300 200 150 100 -50 -80 -90 -95 …a następnie przypisze inwestycjom priorytety, począwszy od tej, która gwa- rantuje najwyższą rentowność, do momentu, aż budżet na inwestycje zostanie wyczerpany. Dlatego też zwycięzcami w tej konkurencji będą witryna WWW, oprogramowanie poprawiające wydajność pracowników, nowy zespół sprze- dawców i firmowy plan zdrowotny. Proste, prawda? Kłamstwa, wierutne kłamstwa i ekonomia Zastanówmy się, co jest nie tak w tym modelu. QQ QQ QQ Niezmiernie rzadko podczas podejmo- Zakładamy, że ludzie zawsze podejmują racjonalne decyzje. Jak jednak wszyscy wiemy, ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie. Jest to element naszego uroku i to, co właśnie czyni nas ludźmi. Więk- szość z nas zgodzi się również, że firmy, szczególnie wielkie korporacje, nie zawsze zachowują się całkowicie racjonalnie. Decyzje nie są takie proste. wania decyzji dysponujemy idealnym zestawem informacji i nawet najlepsza analiza i nakład czasu poświęcony na zbieranie danych nie gwarantują, że uda nam się przewidzieć przyszłość w sposób pewny. Dlatego też za- wsze istnieje ryzyko: inwestycje oferujące wysokie zyski lub zwracające się po wielu latach zazwyczaj również obciążone są większym ryzy- kiem. Efekt? Większość firm nie jest skłonna podejmować decyzji, które co prawda obiecują wysokie zyski, ale związane są z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy lub obiecują dochody dopiero w długiej perspektywie. Witryna WWW trafiła na początek listy. Witryny WWW nie są za- zwyczaj uważane za strategiczny z punktu widzenia firmy zasób, warty poważnych inwestycji. 20 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów Podchodząc do projektowania witryny WWW bardziej poważnie Smutna prawda jest taka, że w większości firm witryny WWW oraz ludzie, którzy je projektują, postrzegani są zazwyczaj przez kierownictwo jako część „kosztów” tworzonych w centrum kosztów. „Nie” — mówią — „To nie jest dochodowa działalność, ludźmi, którzy naprawdę generują dochody, są sprze- dawcy w terenie”. Z ilu jednak ludźmi może w ciągu miesiąca porozmawiać najlepszy nawet sprzedawca? 50? 100? 200? Mimo iż te liczby wydają się impo- nujące, a ich wpływ na wizerunek firmy może wydawać się znaczący, to efekty pracy projektantów stron WWW mają okazję oglądać każdego miesiąca miliony ludzi i każdy z nich oceniać będzie firmę na podstawie doświadczeń, które wyniesie z wizyty w witrynie. Jak dowodzą badania5, skłonność odwie- dzających witrynę do zawarcia transakcji z firmą jest w znacznym stopniu uzależniona właśnie od wyglądu firmowej witryny. Nie zamierzamy oczywiście dyskredytować sprzedawców, chcielibyśmy tylko zachęcić do uwzględnienia w priorytetach firmy rosnącego wpływu, jaki ma projekt witryny WWW, na to, jak firma jest postrzegana. Dlaczego więc projektowania witryn WWW nie traktuje się bardziej poważnie? Jeśli projekt witryny ma wady, to zapewne wasza wina Osobiście uważamy, że powodem, dla którego witryny WWW kończą w tak żałosnym stanie, jaki możemy często obserwować w internecie, jest sposób, w jaki witryny są postrzegane przez firmy. Gdyby projekt witryny WWW był doceniany jako sposób na zwiększenie zyskowności i realizację celów firmy, nie czytalibyśmy ciągle następujących statystyk: Podczas zakupów internetowych klienci porzucają przeciętnie 59,8 koszyków6. Dane te oznaczają, że przeciętnie tylko czterech na dziesięciu ludzi wkłada- jących coś do koszyka finalizuje swoje transakcje. Liczby te są tym bardziej niepokojące, skoro wiadomo, że nawet niewielkie zmiany w projekcie witryny pozwalają znacznie zmniejszyć procent porzuconych koszyków i w ten sposób być źródłem łatwych pieniędzy w portfelu sprzedającego. Większość firm nie wie nawet jednak, jaki procent ich koszyków z zakupami zostaje porzuconych przez klientów lub, co jest jeszcze gorszym podejściem, akceptuje wysoką stopę porzuconych koszyków jako coś, z czym niewiele mogą zrobić. 5 Lindgaard G., Fernandes G.J., Dudek C., Brown, J., Attention web designers: You have 50 milliseconds to make a good first impression!, „Behaviour and Information Techno- logy”, Vol. 25, ss. 115 – 126, 2006. 6 Marketing Sherpa E-commerce Benchmark Guide. n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E Centrum kosztów: Termin używany przez kierownictwo firmy na okre- ślenie niezbędnego działu, który bezpośrednio nie gene- ruje żadnych dochodów. Łatwe pieniądze: Inwestycje, które wymagają poniesienia niewielkich nakładów i obarczone są niskim ryzykiem, a gwa- rantują wysoką stopę zwrotu. Zazwyczaj są czymś bardzo rzadkim i cenionym z uwagi na generowane przez nie wysokie zyski. r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 21 Zakładając niskie koszty (proste zmiany w projekcie, by uczynić obsługę wózka z zakupami i proces płacenia bardziej intuicyjnym) oraz wysokie korzyści z in- westycji (wzrost miesięcznych przychodów od 3 do 20 ), można by się zastana- wiać, dlaczego do tej pory zmian tych nie wprowadzili już wszyscy sprzedawcy internetowi. Wskaźnik porzucenia wózka z zakupami równy 59,8 wyraźnie pokazuje jednak, że większość firm nawet tego nie próbowała. Pojawia się py- tanie: dlaczego? Firmy podążają własnymi, utartymi szlakami i często źle ustalają priorytety, koncentrując się na najbardziej widocznych elementach witryny (na przy- kład na stronie głównej), zamiast na tych obszarach, w których wprowadzenie zmian zaowocowałoby najwyższą poprawą rentowności. W ciągu kilku lat analizowaliśmy mnóstwo projektów, począwszy od witryn małych firm rodzin- nych, po rozbudowane witryny największych firm z listy Fortune 500. Nasze doświadczenia przekonały nas, że poważne błędy tkwią w samych metodach projektowania i budowania witryn WWW oraz zarządzania nimi. Wina kierownictwa firmy Każdy, kto zajmuje się już jakiś czas projektowaniem witryn WWW, zna pewnie doskonale kilka typowych ograniczeń, które muszą uwzględniać pro- jektanci firmowych witryn WWW: QQ QQ QQ QQ „Na stronie głównej koniecznie muszą być kaczki, po- Ego zarządu. nieważ prezes kocha kaczki”. Zazdrość o konkurencję. „Widzieliście zmiany, jakie Konkurencja, Inc. wprowadziła w swojej witrynie? Chcemy koniecznie tego samego. I to zaraz!” Mętnie sformułowana strategia. „Musimy sprawić, by nasza strona była bardziej interaktywna i oparta na technologii Ajax, oraz wykorzy- stać media społecznościowe, by dać użytkownikom możliwość doda- wania własnej treści. Wszyscy przechodzą na Web 2.0, więc i my nie możemy pozwolić sobie, by zostać w tyle”. Tradycja. szymi standardami projektowania”. „Te usprawnienia funkcjonalności nie stoją w zgodzie z na- Na stronie głównej koniecznie muszą być kaczki, ponieważ prezes kocha kaczki Prowadzi to do sformułowania dość kontrowersyjnej i być może niepokojącej konkluzji: wielu z ludzi, którzy obecnie podejmują strategiczne decyzje zwią- zane z projektami witryn WWW, nie ma do tego odpowiednich kwalifikacji. Ilu prezesów firm i wysoko postawionych dyrektorów z działu marketingu ma wystarczającą wiedzę na temat projektowania, funkcjonalności stron WWW czy marketingu internetowego? Jak wielu z nich mogłoby ze zrozumieniem przeczytać raporty analityków zajmujących się zawodowo witrynami WWW? Jedynie bardzo nieliczni. Obecnie większość z nich podejmuje kluczowe de- cyzje na temat projektów, które będą miały znaczący wpływ na wrażenia wy- niesione przez użytkownika, bez głębszego zastanowienia. 22 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E Nie zalecamy wyłą- czenia kierownictwa firmy z cyklu decyzyj- nego projektowania witryny WWW. Zalecalibyśmy raczej, aby menedżerowie firmy współpracowali ściśle z administra- torami i projektan- tami witryny, aby podejmować decyzje w sposób bardziej przemyślany, opierając się na solidnych da- nych, wynikach badań i sprawdzonych zale- ceniach projektowania witryn WWW. Rozważanie problemu od strony technicznej: Eufemizm często stosowany przez personel techniczny, znaczący tyle co: „Nie zamierzamy nigdy zająć się tym projektem”. Aby postawić sprawę jasno: nie zalecamy wyłączenia kierownictwa firmy z cyklu decyzyjnego projektowania witryny WWW. Zalecalibyśmy raczej, aby menedżerowie firmy współpracowali ściśle z administratorami i projektantami witryny, aby podejmować decyzje w sposób bardziej przemyślany, opierając się na solidnych danych, wynikach badań i sprawdzonych zaleceniach projekto- wania witryn WWW. Decyzje podjęte z uwzględnieniem wrażeń użytkownika oraz danych dotyczących działania firmy lub witryny. Innymi słowy uważamy, że decyzje związane z projektowaniem witryn WWW zasługują, by podej- mować je z zachowaniem tej samej rzetelności i dyscypliny co inne strategiczne decyzje biznesowe. Postulujemy, aby do spraw związanych z projektowaniem witryny WWW przy- wiązywać równie dużą wagę co do decyzji związanych ze sprzedażą, marketin- giem, kwestiami prawnymi i finansowymi, mają bowiem równie wielki wpływ na to, czy firma odniesie sukces. Wina działu informatycznego Ponieważ projektowanie witryn WWW wymaga pewnej dozy umiejętności technicznych, większość firm początkowo składa obowiązek projektowania i prowadzenia WWW na barki pracowników działu informatycznego (IT), co sprawia, że wszelkie zmiany w projekcie witryny WWW wymagają kon- sultacji z działem IT. Problem z takim rozwiązaniem sprawy polega na tym, że dział informatyczny firmy zazwyczaj realizuje kilka projektów na raz i może nie mieć czasu na zajęcie się projektowaniem witryny WWW. Dlatego też py- tania związane z efektywnością marketingową witryny trafiają na sam koniec kolejki, a sama witryna rzadko jest aktualizowana. Jedna z naszych klientek przez wiele lat próbowała wprowadzić nową platformę zarządzania witryną tylko po to, by zostać zgaszoną przez ludzi z działu IT, którzy ciągle mówili jej, że rozważają problem od strony technicznej, co jest, jak wiadomo, ich ulubionym eufemizmem zastępującym słowo „Nie”. „Pracujemy obecnie nad dużym projektem związanym z instalacją ERP i nie mamy czasu zająć się wprowadzaniem zmian w witrynie WWW. Zasięgnij jednak informacji u naszych ludzi, którzy ciągle rozważają ten problem od strony technicznej”. Wina projektantów Nie pozwolimy również wykręcić się od odpowiedzialności projektantom witryny. Wielu projektantów ignoruje potrzeby użytkownika, stawiając raczej na realizację swoich celów twórczych, ignorując szersze implikacje swojej pracy i traktując witrynę WWW wyłącznie jako jeszcze jedno miejsce, gdzie mogą dać upust swojej kreatywności. Inni z kolei wolą bardziej techniczne podejście, koncentrując się na szczegółach technologii zamiast na satysfakcji użytkownika i biznesowych konsekwencjach projektu. Co pomoże firmie, że będzie miała witrynę napisaną w perfekcyjnym kodzie XHTML, skoro użytkownicy będą z niej niezadowoleni? r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 23 Projektanci witryn WWW są najwłaściwszymi osobami, by pełnić rolę adwo- kata użytkownika, niemniej by robić to w sposób wiarygodny, powinni nauczyć się języka biznesowego i zapoznać z celami, strategią i miarami efektywności wykorzystywanymi w firmie. Wina procesu Szczerze powiedziawszy, wina nie leży wyłącznie po stronie kierownictwa, działu IT ani projektantów witryny WWW. Czasami przyczyną niepowodzeń jest wadliwy proces projektowania witryny. Jeśli przychodzi ludziom działać w środowisku, nad którym mają ograniczoną kontrolę, bardzo często starają się zmieniać tylko te elementy, które mogą zmienić, a ignorować te, których zmienić nie mogą. Wiele firm, szczególnie tych większych, stosuje mniej więcej taki proces projek- towania witryny: różni specjaliści wykonują część pracy związanej z witryną, a następnie przekazują projekt kolejnej grupie. Prognozowane efekty wprowadzonych zmian Dlatego też niczym w grze w „głuchy te- lefon” ostateczny efekt jest często nie do roz- poznania dla osoby, która zainicjowała cały proces Strategia Architektura informacji Wizualna strona projektu Zatwierdzenie Użyteczność Faza wdrażania Przegląd i aprobata Wadą takiej organizacji procesu jest to, że każda z osób realizujących swoją część zadania ma ogląd tylko niewielkiego wycinka procesu i co za tym idzie jedynie minimalny wpływ na ostateczny rezultat. Każda z grup wykonuje wiele projektów i podejmuje wiele subiektywnych decyzji związanych z wyborem technologii, bazując wyłącznie na swoich przypuszczeniach, swobodnych interpretacjach lub osobistych preferencjach. Następnie wszystkie te drobne decyzje stają się jakoś częścią finalnego produktu, niemniej gdy już jedna grupa zakończy prace, rzadko komunikuje się z grupą kolejną. Dlatego też niczym w grze w „głuchy telefon” ostateczny efekt jest często nie do rozpoznania dla osoby, która zainicjowała cały proces. 24 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E Aby poprawić ten proces, wiele firm tworzy dodatkowe wytyczne, standardy i specyfikacje. Wysiłki te są często z góry skazane na niepowodzenie: prak- tycznie niemożliwe jest przewidzenie i wzięcie pod uwagę każdej z dziesiątków drobnych decyzji składających się na projekt witryny WWW. A jak się przeko- namy później, to właśnie te drobne decyzje mają największy wpływ na efektyw- ność witryny. Uświadomiwszy sobie problemy związane z tradycyjnym modelem projekto- wania witryn WWW, niektóre bardziej innowacyjne firmy wprowadziły nowy model „elastycznego projektowania”, który stawia zupełnie na głowie trady- cyjny model projektowania. Podstawowymi elementami elastycznego progra- mowania są między innymi: małe zespoły projektowe, szybkie powtórzenie pewnych zadań, ciągłe udoskonalanie i mniej dokumentacji7. Osobiście są- dzimy, że ten właśnie model będzie dominował w przyszłości, jak dotąd jednak zaadaptowały go tylko bardzo nieliczne firmy. Wina podwykonawcy „To wspaniały pomysł, niemniej pracę nad projektem witryny zleciliśmy zewnętrznemu podwykonawcy, dlatego trzeba poczekać na wyniki jego pracy”. Wiele firm zleca przygotowanie strategii oraz projektu witryny i zarządzania nią specjalnemu zewnętrznemu podwykonawcy. Osobiście uważamy, że zle- canie tak ważnej rzeczy jak opracowanie strategii internetowej zewnętrznej firmie jest rzeczą nierozważną, ponieważ czyniąc w ten sposób, uzależniamy się całkowicie od zewnętrznego podwykonawcy (agencji, której to zadanie zleciliśmy). Oczywiście rozwiązanie takie może sprawdzać się całkiem dobrze, gdy zewnętrzna agencja będzie dobrze rozumieć strategię firmy oraz dobrze rozpozna grupę docelową. Wtedy podwykonawca będzie w stanie przygotować witrynę, która spełnia potrzeby obu stron (klientów i firmy) oraz postawione przed nią kryteria efektywności biznesowej. Zlecanie pracy zewnętrznej agencji może być jednak również przepisem na katastrofę, zwłaszcza jeśli agencja jest niezbyt dobrze zarządzana, nie zostanie właściwie poinformowana na temat strategii firmy, a odpowiednie parametry mierzące efektywność biznesową wi- tryny nie zostaną zdefiniowane lub też po prostu nie będą stosowane w praktyce. Niestety zdarzają się też agencje, które mają zupełnie inne priorytety niż ich klienci. Na jednym biegunie można więc obserwować tanie agencje, żerujące na klientach mających mniejsze doświadczenie w technologii internetowej, które przygotowują dla każdego klienta takie same, pozbawione jakiejkolwiek oryginalności witryny internetowe, każdego z nich obciążając jednak kosztami tak, jakby przygotowywały oryginalny projekt. Na drugim biegunie natomiast znajdują się agencje bardziej zainteresowane zdobywaniem kolejnych nagród i popisywaniem się swoją kreatywnością niż realizowaniem celów stawianych im przez klientów (jeśli obsługująca nas agencja, opisując swoje zamierzenia co do projektu witryny, używa sloganów takich jak „pozostawiająca niezapo- mniane wrażenie”, to należy sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z takim właśnie scenariuszem — agencją nastawioną na autopromocję). 7 Miłe w lekturze i przejrzyste podsumowanie technik zwinnych projektowania aplikacji internetowych można znaleźć w książce Getting Real wydawnictwa 37signals. r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 25 Rzadko zdarza się, aby projektanci witryny WWW rozmawiali o celach biznesowych firmy. Jest to rzecz tak niezwykła, że gdy już się zdarzy, wszyscy czują się w pewien sposób dyskomfortowo Wina „starych nawyków” myślowych Rzadko zdarza się, aby projektanci witryny WWW rozmawiali o celach bizne- sowych firmy. Jest to rzecz tak niezwykła, że gdy już się zdarzy, wszyscy czują się w pewien sposób dyskomfortowo. Ludzie z zarządu wybałuszają ze zdu- mienia oczy, słuchając, jak jakiś technologiczny maniak bez wiedzy o praw- dziwym świecie wypowiada się na temat zagadnień biznesowych wykraczają- cych poza zakres jego stanowiska. „Co ludzie, którzy całe dnie spędzają na przesuwaniu okienek po ekranie komputera, mogą wiedzieć o prowadzeniu dochodowego biznesu?” Podobnie ma się rzecz, gdy ludzie z zarządu firmy zaczynają mówić o sprawach technicznych. Wielu z projektantów stron WWW traktuje ich wtedy jak dzieci i zaczyna udzielać odpowiedzi w sposób pasywny lub przeciwnie, z ukrytą agresją, w przekonaniu, że szefowie firmy nie są w stanie pojąć subtelnych niu- ansów związanych z projektowaniem. „Oczywiście, mogę to pole uczynić zamiast czerwonego niebieskim, ale to naruszy integralność strony i będę musiał przeprojektowywać wszystko od nowa. Ale skoro już wiem, że zależy wam tylko na tym, żeby to pole było niebieskie, to znaczy, że mogę sobie przeprojektować resztę strony, jak mi wygodnie, tak że oni nawet nie zauważą, że coś się zmieniło”. Oczywiście są to przypadki ekstremalne, odzwierciedlające obiegowe stereo- typy. Niemniej tego typu reakcje są dość powszechne w wielu firmach. Osobi- ście irytuje nas to bardzo, ponieważ wiemy, że oba krańcowe spojrzenia na pro- blem są błędne. Konsekwencją takiego trwania przy stereotypach jest utrata wielu okazji poprawienia witryny, o ile ktoś nie zdecyduje się ich przełamać. Wina „pędzącego internetu” Internet istnieje jako liczące się medium od zaledwie dekady. Jak łatwo się prze- konać, oglądając kolejny rysunek, zdobywał użytkowników znacznie szybciej niż jakiekolwiek inne medium przed nim. Duże firmy i organizacje zawsze reagują bardzo powoli na nowości. Nie są w stanie wprowadzać zmian tak szybko, jak to jest konieczne, by osiągnąć sukces w internecie. Nic dziwnego, że pozostają w tyle, jeśli chodzi o wykorzy- stanie potencjału światowej sieci WWW. Na czym polega problem? Wiele firm nadal traktuje internet bardziej jak kolejną modną nowinkę, mimo iż obecnie stał się jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji między ludźmi. 26 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów Szybkość upowszechniania się różnych mass mediów Szybkość upowszechniania się różnych mass mediów Ile lat zajęło zdobycie 50 milionów użytkowników: Radio = 38 Telewizja = 13 Telewizja kablowa = 10 Internet = 5 Radio Telewizja Telewizja kablowa Internet ) h c a n o i l i m w ( y c i n w o k t y ż U n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E Źródła: Morgan Stanley Technology Research: „E-Morgan Stanley Research Estimate” oraz Harris Interactive: „Harris Poll #8”. Dane dotyczą upowszechniania się poszczególnych mediów w Stanach Zjednoczonych. Jako punkt wyjścia dla telewizji kablowych przyjęto rok 1976, gdy ruszyła telewizja HBO. Potrzeba przerwania błędnego koła Mimo iż krytykowanie kiepskich rozwiązań w projektach witryn WWW róż- nych firm jest bardzo pouczające (i dostarcza sporo zabawy), my chcielibyśmy zasugerować, że konieczna jest radykalna zmiana podejścia do projektowania witryn WWW. Jeśli kierownictwa tych firm naprawdę wierzą w strategiczne znaczenie witryny dla swojej działalności biznesowej, to powinny postarać się znaleźć jakieś rozwiązanie wspomnianych problemów. Tolerowanie przez nich takich błędów wskazuje, że nie przykładają należytej wagi do projektów witryn WWW, co prędzej czy później odbije się niekorzystnie na ich firmach. Na projekt witryny WWW nie można już patrzeć tak jak u zarania internetu w roku 1988. Obecnie takie podejście jest prostą receptą na wpakowanie się w kłopoty. Reguły gry uległy zmianie, a stawki wzrosły. Na projekt witryny WWW nie można już patrzeć tak jak u zarania inter- netu w roku 1988. Obecnie takie podej- ście jest prostą receptą na wpakowanie się w kłopoty. Reguły gry uległy zmianie, a stawki wzrosły. r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 27 Mamy większe możliwości, niż nam się wydaje Wykorzystując projekt witryny jako naszą strategiczną broń, możemy znacząco poprawić efektywność i rentowność naszej witryny. Prawdę powiedziawszy, jeśli Wasza witryna przypomina jedną z tych, z którymi mieliśmy okazję pracować, to prawdopodobnie można będzie zwiększyć sprzedaż o 10 do 50 , po prostu stosując się do porad prezentowanych przez nas w tej książce. Jakob Nielsen z Nielsen Norman Group (który słusznie uważany jest za jednego z ojców chrzestnych nauki o funkcjonalności stron WWW) opublikował ar- tykuł, w którym szacował efekty usprawnień w witrynach WWW na podstawie badań przeprowadzonych w 42 projektach przebudowy witryn pod kątem po- prawy funkcjonalności: Miara efektów usprawnienia Przeciętny procentowy wzrost dla badanych projektów Sprzedaż / stopa konwersji Ruch / liczba odwiedzających Komfort użytkownika / produktywność Stopień wykorzystania specjalnych funkcji 100 150 161 202 Źródło: http://www.useit.com/alertbox/20030107.html Jak widać, poprawienie funkcjonalności witryny daje wymierne korzyści, dlatego też wiele z zaleceń projektowania omawianych w następnych rozdzia- łach dotyczyć będzie właśnie spraw związanych z funkcjonalnością. Kiedy połączymy funkcjonalność z dogłębnym zrozumieniem, kim są adresaci naszej witryny, oraz z zaleceniami mającymi na celu optymalizację konwersji, efekty mogą być naprawdę niesamowite. Jedna z największych firm konsultingowych, Future Now, zajmująca się zagadnieniami optymalizacji konwersji, informuje, że poprawki w tej dziedzinie owocują nawet 300-procentowym wzrostem stopy konwersji i sprzedaży. Nasze doświadczenia w pełni pokrywają się z tymi wynikami. Zaobserwo- waliśmy, że poprawki skoncentrowane na optymalizacji konwersji dają zyski od 30 do nawet 1000 . Oczywiście ocena potencjalnego wzrostu dochodów w każdym indywidualnym przypadku zależeć będzie od wielu czynników, takich jak: branża, w której działa firma, jej strategie internetowe, jakość samej witryny, oczekiwania klientów, czy wreszcie otoczenie konkurencyjne, w którym firmie przychodzi działać. Optymalizacja konwersji: Dziedzina wiedzy bada- jąca, jak poprawić komfort użytkownika korzystającego ze strony, by jak największy procent odwiedzających wi- trynę zamienił się w klientów, oraz techniki projektowania stron WWW realizujące ten cel. 28 E-biznEs. Pr ojEk towaniE dochodowych sEr wisów Naszym celem nie jest przekonywanie nikogo, że proste przeprojektowanie witryny od razu podwoi wartość sprzedaży firmy. Chcielibyśmy tylko skłonić czytelników do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób poprawki w projekcie mogą zwiększyć satysfakcję użytkowników witryny i poprawić wyniki finan- sowe. Mamy nadzieję, że czytelnicy uznają nasze argumenty i prezentowane przykłady za na tyle przekonujące, że wprowadzą w swoich witrynach niektóre z zaleceń opisywanych w naszej książce. Wprowadzenie poprawek w witrynie WWW to stosunkowo prosta i niedroga inwestycja, a potencjalne korzyści są bardzo duże. n o w a t o r s k i E k o n c E P c j E r ozdział 1: nowatorskiE koncEPc jE 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: