Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 006353 18983988 na godz. na dobę w sumie
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie - książka
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3074-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Własny biznes bez ryzyka

Biznes czy etat? A gdyby tak jedno i drugie?

Ile razy ostatnio sobie powtarzałeś: 'Mam dość życia od pierwszego do pierwszego! Rzucam tę robotę! Rozkręcę własną firmę!'? I co? Zwolniłeś się? Masz już własne wizytówki? Twój notes jest wypełniony terminami spotkań z klientami? Jeśli tak - przyjmij gratulacje za odwagę i determinację. Jeśli jednak skończyło się tylko na obiecywaniu samemu sobie, nie przejmuj się. Istnieje rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. To e-biznes... na etacie!

Zwolnić się z pracy i założyć własną firmę: łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jezioro problemów, morze formalności, ocean niepewności. Na szczęście pod ręką masz koło ratunkowe - biznes w sieci! Bez poświęcania całego wolnego czasu i bez ryzyka. Na własny rachunek (bankowy). Jeśli dobrze to rozegrasz, nadejdzie moment, w którym dodatkowe dochody staną się głównymi!

Maciej Dutko podpowie Ci, jak prowadzić własny 'E-biznes po godzinach':


Dr Maciej Dutko - absolwent edytorstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i autor rozprawy doktorskiej na temat funkcjonalności stron WWW. Szkoleniowiec i doradca w zakresie e-biznesu i funkcjonalności stron internetowych. Redaktor, wykładowca akademicki, autor publikacji poświęconych nowym mediom (zwłaszcza internetowi). Autor wykładów internetowych w serwisie Ekademia.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-3074-5 Format: 140 × 208, stron: 160 Własny biznes bez ryzyka • Jak możesz zarabiać w internecie? • Gdzie są (dodatkowe) pieniądze? • Jak pogodzić pracę i e-pracę? Biznes czy etat? A gdyby tak jedno i drugie? Ile razy ostatnio sobie powtarzałeś: „Mam dość życia od pierwszego do pierwszego! Rzucam tę robotę! Rozkręcę własną firmę!”? I co? Zwolniłeś się? Masz już własne wizytówki? Twój notes jest wypełniony terminami spotkań z klientami? Jeśli tak — przyjmij gratulacje za odwagę i determinację. Jeśli jednak skończyło się tylko na obiecywaniu samemu sobie, nie przejmuj się. Istnieje rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. To e-biznes… na etacie! Zwolnić się z pracy i założyć własną firmę: łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jezioro problemów, morze formalności, ocean niepewności. Na szczęście pod ręką masz koło ratunkowe — biznes w sieci! Bez poświęcania całego wolnego czasu i bez ryzyka. Na własny rachunek (bankowy). Jeśli dobrze to rozegrasz, nadejdzie moment, w którym dodatkowe dochody staną się głównymi! Maciej Dutko podpowie Ci, jak prowadzić własny „E-biznes po godzinach”: • E-biznes a etat — to da się pogodzić • Serwisy aukcyjne — idealne miejsce na start • Sklep internetowy dla początkujących — nawet nie wiesz, jakie to łatwe • E-usługi — marże w wysokości 500 i wyższe • Badania skuteczności — jak szybko sprawdzić, co działa, a co nie • Marketing w sieci — najlepsze i najprostsze sposoby • Przyszłość e-biznesu — czyli co będzie na topie • Przydatne adresy WWW Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci O autorze WstÚp Rozdziaï 1. E-biznes a etat — jak to pogodziÊ? 1.1. Pracuj i e-pracuj równoczeĂnie 1.2. StabilnoĂÊ pracy, niestabilnoĂÊ rynku — to bujda! 1.3. E-biznes lepszy od biznesu 1.4. Czy mogÚ dziaïaÊ „na szaro”? Kiedy powinienem zaïoĝyÊ firmÚ? Rozdziaï 2. Allegro, oczywiĂcie! 2.1. KorzyĂci dla poczÈtkujÈcego e-sprzedawcy 2.2. Strategie handlu na Allegro 2.3. NajczÚstsze wpadki poczÈtkujÈcych sprzedawców 5 7 9 11 12 18 19 23 24 29 38 Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 47 48 51 52 59 iStore.pl — szybko, ïatwo i przyjemnie (studium przypadku) 64 3.1. Zalety i wady wïasnego serwisu sprzedaĝowego 3.2. Ile kosztuje sklep internetowy? 3.3. FunkcjonalnoĂÊ, czyli co musi mieÊ dobry e-sklep 3.4. Które narzÚdzie wybraÊ? 3.5. 4 E-biznes po godzinach. Jak zarabiaÊ w sieci bez rzucania pracy na etacie Rozdziaï 4. E-usïugi 4.1. Kura znoszÈca zïote jajka 4.2. Ale ja siÚ chyba nie nadajÚ... 4.3. Wybrane pomysïy na e-usïugi 4.4. Gdzie siÚ promowaÊ? 4.5. FunEnglish.pl: e-nauka przez zabawÚ (studium przypadku) — Bartïomiej Postek, Krzysztof Wojewodzic Rozdziaï 5. Marketing, czyli jak (wy)promowaÊ swój e-biznes 5.1. Wïasna strona WWW 5.2. JesteĂ na Allegro — jesteĂ widoczny! 5.3. Daj siÚ wygooglaÊ 5.4. Optymalna treĂÊ = optymalna pozycja 5.5. AdWords — piguïka na szybkÈ widocznoĂÊ 5.6. Branding: od nazwy do marki Rozdziaï 6. Badanie efektów — po ludzku, po prostu Rozdziaï 7. E-biznes po drugiej stronie lustra Rozdziaï 8. Prognozy i trendy Dodatek. Przydatne adresy WWW 85 86 89 91 101 105 109 110 111 112 115 116 128 137 145 151 159 Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 51 3.2. Ile kosztuje sklep internetowy? To zaleĝy. JeĂli chcesz zapewniÊ sobie absolutnÈ niezaleĝnoĂÊ aplika- cyjnÈ i sprzÚtowÈ, warto, abyĂ zadbaï o wïasny serwer lub przynajm- niej dobry hosting oraz zdobyï odpowiedni program do prowadzenia e-sklepu. To jednak wymaga wiÚkszej inwestycji, liczonej nierzadko w tysiÈcach zïotych. Moĝesz teĝ wynajÈÊ oprogramowanie i zaïoĝyÊ konto u jednego z usïugodawców — w ten sposób uruchomisz swój pierwszy sklep w kilkanaĂcie minut i za nie wiÚcej niĝ kilkadziesiÈt zïotych miesiÚcznie. JeĂli zamierzasz od razu zaistnieÊ w Internecie jako profesjonalny sprzedawca i masz na to Ărodki, moĝesz wynajÈÊ jednÈ z licznych firm programistycznych oferujÈcych zaprojektowanie serwisu sprzedaĝo- wego ĂciĂle wedïug Twoich potrzeb i ĝyczeñ (projekt szyty na miarÚ). NajczÚĂciej firmy takie bazujÈ na gotowym, autorskim oprogramowa- niu, które dostosowujÈ do preferencji klienta: tworzÈ indywidualnÈ szatÚ graficznÈ, ukïad elementów czy zestaw dodatkowych funkcjonal- noĂci. Sklep taki instalowany jest póěniej na wskazanym przez Ciebie serwerze — moĝe to byÊ Twój serwer firmowy lub miejsce dzierĝa- wione od wybranej firmy hostingowej. Wïasny serwer i oprogramowanie stworzone na zamówienie to jednak luksus, na który drobny, poczÈtkujÈcy e-sprzedawca rzadko bÚdzie w stanie sobie pozwoliÊ. Znacznie bardziej realne wydaje siÚ natomiast skorzystanie z jednego z modeli udostÚpniania programów do prowadzenia e-sklepu: x Zakup jednorazowy — kupujesz aplikacjÚ wraz z licencjÈ do komercyjnego uĝytku. SpoĂród gotowych rozwiÈzañ to jest rela- tywnie najdroĝsze — trzeba liczyÊ siÚ z inwestycjÈ rzÚdu od kilkuset do kilku tysiÚcy zïotych. Ta opcja daje Ci jednak nie- zaleĝnoĂÊ od cudzych platform sprzedaĝowych i — co najwaĝ- niejsze — nie pociÈga za sobÈ koniecznoĂci pïacenia staïych, comiesiÚcznych opïat. PoczÈtkowy wydatek zwróci siÚ wielo- krotnie, jeĝeli planujesz dïugofalowÈ dziaïalnoĂÊ. 52 E-biznes po godzinach. Jak zarabiaÊ w sieci bez rzucania pracy na etacie x Rozliczenia prowizyjne — zakïadasz konto w ramach platformy sprzedaĝowej i pïacisz tylko wtedy, gdy uda siÚ sprzedaÊ towar. Ta forma jest dobra dla poczÈtkujÈcych sprzedawców, ponie- waĝ nie generuje kosztów, kiedy nie ma sprzedaĝy. Wspóïpraca z poĂrednikiem prowizyjnym przestaje siÚ jednak opïacaÊ w momencie, gdy sprzedaĝ roĂnie — im wiÚcej sprzedajesz, tym wiÚksze kwoty musisz przeznaczaÊ z tytuïu prowizji. x Model abonamentowy — pïacisz staïy, miesiÚczny abonament. W niektórych przypadkach jego wysokoĂÊ jest niezaleĝna od poziomu sprzedaĝy (jest to wadÈ, gdy rozpoczynasz dziaïalnoĂÊ i nie masz wielu zamówieñ, a za sklep mimo wszystko trzeba pïaciÊ; jednak cecha ta staje siÚ zaletÈ, gdy sprzedaĝ roĂnie, a opïaty siÚ nie zmieniajÈ). IstniejÈ teĝ firmy udostÚpniajÈce oprogramowanie sklepowe on-line; za korzystanie z niego pïaci siÚ „progowo” — abonament wzrasta w zaleĝnoĂci od osiÈgniÚ- cia kolejnych progów wysokoĂci sprzedaĝy. x Aplikacje bezpïatne — sprzedawcy internetowi majÈ teĝ do dyspozycji wiele darmowych programów do tworzenia wïasnych e-sklepów. Ich zaletÈ (oprócz braku kosztów) jest czÚsto silne wsparcie techniczne w postaci olbrzymich spoïecznoĂci interne- towych, sukcesywnie rozbudowujÈcych i udoskonalajÈcych takie narzÚdzia. Przykïadem takiego narzÚdzia jest osCommerce — najpopularniejsza darmowa aplikacja do prowadzenia e-sklepu. 3.3. FunkcjonalnoĂÊ, czyli co musi mieÊ dobry e-sklep Aplikacji do prowadzenia sklepu internetowego sÈ setki: darmowych i pïatnych, o mniejszych lub wiÚkszych moĝliwoĂciach. Wykaz naj- popularniejszych z nich znajdziesz w kolejnym podrozdziale, teraz jednak zastanówmy siÚ, jakie funkcje powinna posiadaÊ platforma, na której oprzesz swój e-biznes. PamiÚtaj, ĝe zasada „im wiÚcej, tym lepiej” nie zawsze jest wïa- Ăciwa — dla sklepu o niewielkim asortymencie nie musisz instalowaÊ Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 53 kosztownego „kombajnu”, czÚsto wystarczy bowiem narzÚdzie o pod- stawowych moĝliwoĂciach. Z drugiej strony przy rozwoju sprzedaĝy moĝesz napotkaÊ róĝne ograniczenia, ustalane przez dostawców pro- gramów sprzedaĝowych. Oto elementy, na które — oprócz kosztów, oczywiĂcie — powinie- neĂ zwróciÊ uwagÚ: x Pomoc operatora w instalacji sklepu, gwarancja — jeĝeli kupu- jesz oprogramowanie, które bÚdzie stawiane na serwerze, dowiedz siÚ, czy sprzedawca pomoĝe Ci w jego zainstalowaniu i konfi- guracji (naturalnie, jeĝeli sam nie masz wiedzy technicznej w tym zakresie). ZwróÊ uwagÚ równieĝ na moĝliwoĂÊ uzyskania póě- niejszej pomocy na wypadek problemów technicznych (popu- larne bezpïatne aplikacje, takie jak osCommerce czy Zen Cart, doczekaïy siÚ wielu forów dyskusyjnych i blogów, tworzonych przez ludzi na caïym Ăwiecie — wsparcie takich spoïecznoĂci moĝe okazaÊ siÚ bezcenne). ZwróÊ teĝ uwagÚ, czy dostawca ko- mercyjnego narzÚdzia do e-sprzedaĝy oferuje w cenie przynajm- niej roczny okres gwarancyjny, w którym zapewni Ci pomoc technicznÈ i wsparcie w razie problemów. x Hosting dostÚpny w pakiecie — oprogramowanie sprzedaĝowe, do którego posiadasz licencjÚ, powinieneĂ móc swobodnie zain- stalowaÊ na dowolnym serwerze. Jednak dla osób poczÈtkujÈcych w e-biznesie i niezaawansowanych technicznie przydatne bÚdÈ zwïaszcza oferty tych dostawców, którzy wraz z narzÚdziem dajÈ moĝliwoĂÊ jego zainstalowania na wïasnym serwerze — oszczÚ- dza to klientowi czasu na poszukiwanie i wybór zewnÚtrznego hostingodawcy. x MiesiÚczny limit transferu danych — wybierajÈc aplikacjÚ do prowadzenia e-sklepu wraz z hostingiem, przyjrzyj siÚ, czy i jakie miesiÚczne limity transferu danych narzuca dostawca usïugi. x Limit wystawianych produktów — spróbuj oszacowaÊ, jak duĝy asortyment ma wchodziÊ w skïad Twojej oferty. Niektóre pro- gramy narzucajÈ limity, powyĝej których nie bÚdziesz mógï 54 E-biznes po godzinach. Jak zarabiaÊ w sieci bez rzucania pracy na etacie dodawaÊ nowych towarów lub trzeba bÚdzie dodatkowo zapïaciÊ za ich przekroczenie. Ta sama uwaga dotyczy liczby kategorii produktowych, które moĝna utworzyÊ. x Limit zdjÚÊ produktów — wiÚkszoĂÊ aplikacji e-sklepowych nie ogranicza liczby fotografii, które moĝesz wstawiÊ do opisu kaĝ- dego z produktów, ale sÈ i takie, które pozwalajÈ na dodanie tylko kilku obrazów. Sprawdě to, zwïaszcza jeĂli bÚdziesz sprze- dawaï asortyment, w którego przypadku niezbÚdna jest dokïadna i bogata prezentacja wizualna (takimi branĝami sÈ na przykïad motoryzacja i nieruchomoĂci — aby sprzedaÊ samochód czy mieszkanie, trzeba pokazaÊ moĝliwie wiele szczegóïowych zdjÚÊ). x Moduï dodawania komentarzy przez kupujÈcych — klienci ceniÈ sobie nie tylko dobre opisy produktów, ale takĝe moĝli- woĂÊ zapoznania siÚ z opiniami innych osób, które juĝ skorzy- staïy z oferty sprzedawcy. Moduï wstawiania komentarzy pozwoli na prezentacjÚ takich opinii dla kaĝdego Twojego produktu. x Cross-selling (sprzedaĝ krzyĝowa) — zapewne jako kupujÈcy nieraz spotkaïeĂ siÚ z komunikatami w rodzaju „Osoby, które kupiïy ten produkt, wybraïy równieĝ...”. To wïaĂnie prosta forma sprzedaĝy krzyĝowej — zasugerowanie klientowi, ĝe oprócz towaru, który wybraï, moĝe dokupiÊ jeszcze inne produkty. Bardziej zaawansowanÈ technikÈ cross-sellingu jest zapamiÚ- tywanie przez system wczeĂniejszych wyborów uĝytkowników, aby póěniej wyĂwietlaÊ im oferty produktów skojarzonych (przy- kïadowo: klient kupuje drukarkÚ, a po jakimĂ czasie wyĂwietla siÚ informacja, ĝe w ofercie specjalnej znajdujÈ siÚ materiaïy eksploatacyjne do tego modelu). Optymalizacja sprzedaĝy krzy- ĝowej moĝe skutecznie wpïynÈÊ na zwiÚkszenie wartoĂci koszyka przez kupujÈcego, dlatego przed wyborem programu do pro- wadzenia e-sklepu naleĝy sprawdziÊ, czy aplikacja daje takie moĝliwoĂci. Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 55 x Intuicyjny koszyk — to absolutny wymóg kaĝdego sklepu inter- netowego. Chodzi o to, aby kupujÈcy mógï ïatwo dodawaÊ pro- dukty do zamówienia, ale musi mieÊ teĝ moĝliwoĂÊ ich bezpro- blemowego usuwania albo zmiany iloĂci. ChoÊ dziĂ w zasadzie jest to standard, warto przed wyborem oprogramowania do pro- wadzenia sklepu w cyberprzestrzeni przetestowaÊ dziaïanie koszyka. x Intuicyjny panel administracyjny — przyjazny interfejs to ele- ment, od którego zaleĝy, jak szybko wdroĝysz siÚ w sprawne zarzÈdzanie towarami i ofertami. Coraz wiÚcej dostawców usïug e-commerce udostÚpnia juĝ wersje demo, które bez zobowiÈ- zañ pozwalajÈ przeÊwiczyÊ te czynnoĂci — warto skorzystaÊ z moĝliwoĂci przetestowania aplikacji przed podjÚciem decyzji o wyborze tego, a nie innego narzÚdzia. x Stany magazynowe — to sprawa waĝna oczywiĂcie dla sprzeda- jÈcego, ale moĝe byÊ przydatna takĝe dla kupujÈcych — wyĂwie- tlanie przy kaĝdej ofercie informacji o liczbie dostÚpnych egzem- plarzy towaru moĝe uïatwiÊ podejmowanie decyzji zakupowych. Jakkolwiek warto zastanowiÊ siÚ nad ujawnianiem tych informacji ze wzglÚdów strategicznych — kupujÈcy, widzÈc, ĝe dostÚpnych jest jeszcze 30 sztuk danego towaru, zapewne nie bÚdzie siÚ Ăpieszyï z zakupem; z drugiej strony informacja, ĝe na stanie sÈ jeszcze tylko 2 produkty, moĝe „pomóc” maruderom w podjÚciu decyzji. x MoĝliwoĂÊ zakupów bez rejestracji — waĝne, aby Twoi klienci mogli dokonywaÊ zakupów w sposób jak najprostszy i bez koniecznoĂci zakïadania konta w systemie. Jeszcze kilka lat temu nie byïo to oczywiste dla e-sprzedawców, a przymus rejestracji czÚsto zniechÚcaï klientów. DziĂ na szczÚĂcie zdecydowana wiÚk- szoĂÊ dostÚpnych narzÚdzi sklepowych do e-handlu opcjÚ zaku- pów bez zakïadania konta ma juĝ w standardzie, ale pamiÚtaj, aby siÚ co do tego upewniÊ. 56 E-biznes po godzinach. Jak zarabiaÊ w sieci bez rzucania pracy na etacie x Newsletter — dobrze jest daÊ kupujÈcym moĝliwoĂÊ zapisania siÚ na e-biuletyn informujÈcy na przykïad o nowoĂciach i promo- cjach danej firmy. JeĂli bÚdziesz prowadziÊ mailingi, wybierz platformÚ, która posiada moduï rozsyïania newsletterów. x Moduï CMS — w czasach rosnÈcej konkurencji znacznie lepiej prezentujÈ siÚ sprzedawcy, którzy oprócz towarów oferujÈ swoim klientom takĝe wartoĂciowe treĂci (na przykïad sklep z odzieĝÈ moĝe zawieraÊ artykuïy na temat mody, a serwis z akcesoriami dla wÚdkarzy — treĂci przydatne amatorom „taaakiej ryby”). Doskonaïym przykïadem jest sklep z zegarkami Reloj.pl, który w sekcji Poradnik KupujÈcego dostarcza klientom wielu przy- datnych informacji (na przykïad jak skracaÊ bransoletÚ, czym róĝniÈ siÚ poszczególne typy szkieïek do zegarków, jakie sÈ klasy wodoszczelnoĂci itp.). Niektóre narzÚdzia e-sklepowe posiadajÈ wbudowany moduï CMS (zarzÈdzanie treĂciÈ i dodawanie artykuïów, prowadzenie bloga branĝowego itp.) — warto korzystaÊ z tej moĝliwoĂci rów- nieĝ z myĂlÈ o skuteczniejszym pozycjonowaniu: serwis oferu- jÈcy wartoĂciowe treĂci bÚdzie wyĝej eksponowany w wyszu- kiwarkach internetowych. x Integracja z porównywarkami cen i z wyszukiwarkami oraz z serwisami spoïecznoĂciowymi — Ceneo, SkÈpiec czy Nokaut to serwisy, w których kaĝdego dnia miliony internautów poszu- kujÈ okazji cenowych i porównujÈ produkty. Juĝ na etapie wy- boru aplikacji sprzedaĝowej warto siÚ dowiedzieÊ, czy daje ona moĝliwoĂÊ automatycznego dodawania produktów do porówny- warek cen. To samo zresztÈ dotyczy wyszukiwarek: wprowadzenie no- wego produktu do sklepu powinno skutkowaÊ automatycznym wysïaniem odpowiedniej informacji do Google’a, co ma funda- mentalne znaczenie ze wzglÚdu na pozycjonowanie i promowa- nie oferty. JeĂli chcesz zwiÚkszyÊ liczbÚ kanaïów promocyjnych Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 57 i sprzedaĝowych, moĝesz zastanowiÊ siÚ równieĝ nad wyborem e-sklepu, który bÚdzie moĝna zintegrowaÊ miÚdzy innymi z kon- tem na Facebooku. x Wersja dla urzÈdzeñ mobilnych — zakupy z poziomu iPhone’a czy innych urzÈdzeñ przenoĂnych o wzglÚdnie maïych wyĂwie- tlaczach nie cieszÈ siÚ jeszcze duĝÈ popularnoĂciÈ (choÊby dla- tego, ĝe e-zakupy lubimy robiÊ na spokojnie, w domowym zaciszu, a przede wszystkim oglÈdajÈc poĝÈdane przedmioty na peïno- wymiarowych ekranach). Zakupy mobilne jednak ewoluujÈ, a kupujÈcy powoli decydujÈ siÚ juĝ na tÚ formÚ nabywania towa- rów — z myĂlÈ o nich warto sprawdziÊ, czy nasz przyszïy sklep pozwoli im na komfortowe kupowanie. x Integracja z Allegro — jak juĝ wiesz, dobry e-biznes powinien opieraÊ siÚ na dwóch nogach: jedna z nich to sklep internetowy, druga — serwisy aukcyjne. Idealnym rozwiÈzaniem bÚdzie inte- gracja obu kanaïów i ïatwy import/eksport ofert miÚdzy platfor- mami — automatyzacja taka pozwoli zaoszczÚdziÊ sporo czasu, co szczególnie odczujesz, zarzÈdzajÈc ofertÈ o licznym asorty- mencie. x Moduïy logistyczne i ksiÚgowe — obsïugujÈc dziesiÈtki czy setki zamówieñ tygodniowo, szybko przekonasz siÚ, jak uciÈĝliwe i cza- sochïonne jest przygotowywanie przesyïek, adresowanie, pro- wadzenie ewidencji nadañ itp. Dobre aplikacje sprzedaĝowe zapewniajÈ wsparcie i w tym zakresie. To samo dotyczy faktu- rowania i wsparcia dla ksiÚgowoĂci (integracja z programami takimi jak Subiekt, SAP itp.). x Obsïuga e-pïatnoĂci — w wielu sklepach po dokonaniu zakupu klient otrzymuje komunikat w stylu: „DziÚkujemy za zïoĝone zamówienie. ProszÚ wpïaciÊ kwotÚ X na rachunek Y, podajÈc numer transakcji”. KupujÈcy musi wiÚc zalogowaÊ siÚ do swojego konta bankowego oraz rÚcznie wpisaÊ tytuï przelewu i kwotÚ. MajÈc na wzglÚdzie maksymalne uïatwienie pïatnoĂci i skrócenie czasu potrzebnego na tÚ czynnoĂÊ, przed wyborem programu 58 E-biznes po godzinach. Jak zarabiaÊ w sieci bez rzucania pracy na etacie e-sklepowego sprawdě, czy pozwala on na zainstalowanie naj- popularniejszych systemów uïatwiajÈcych pïatnoĂci on-line, takĝe te dokonywane kartami kredytowymi i debetowymi. x Moduï CRM — zarzÈdzanie relacjami z klientem (CRM — Cus- tomer Relationship Management) to obszar, w którym wesprzeÊ CiÚ moĝe odpowiedni dodatek do systemu sprzedaĝowego. DziÚki niemu bÚdziesz miaï ïatwy dostÚp do korespondencji z kupujÈ- cym, historii jego zamówieñ, informacji o preferencjach zakupo- wych itd. x Certyfikat SSL — dobry sprzedawca powinien dbaÊ o bezpie- czeñstwo danych swoich klientów, a takĝe wïasnych baz pro- duktów. Poziom bezpieczeñstwa zwiÚkszysz dziÚki odpowied- niemu certyfikatowi, którego uzyskanie uïatwiajÈ niektórzy dostawcy usïug e-commerce. x Szata graficzna — aby Twój sklep nie wyglÈdaï tak samo jak 100 innych funkcjonujÈcych juĝ w sieci, dowiedz siÚ, jakie bÚ- dziesz miaï moĝliwoĂci w zakresie indywidualizacji jego kolo- rystyki i ukïadu. Dobrze, abyĂ mógï ïatwo zmieniÊ szablon gra- ficzny, natomiast peïnÈ kontrolÚ dadzÈ Ci tylko te aplikacje, które pozwalajÈ na modyfikowanie kodu ěródïowego i arkuszy stylów (CSS). Niektórzy usïugodawcy oferujÈ teĝ wykonanie indywidualnej szaty graficznej sklepu wedïug wytycznych i ĝy- czeñ klienta (koszt takiej usïugi waha siÚ zazwyczaj od kilkuset do kilku tysiÚcy zïotych, czasami bywa jednak wliczony w cenÚ bazowÈ). x Róĝne wersje jÚzykowe — jeĂli planujesz sprzedaĝ takĝe dla odbiorców obcojÚzycznych, wybierz tÚ aplikacjÚ, która pozwala na równolegïe zainstalowanie alternatywnych wersji jÚzykowych serwisu. x Aktualizacje — branĝa e-commerce i IT zmienia siÚ w galo- pujÈcym tempie. NajnowoczeĂniejszy dziĂ sklep za 4 lata moĝe okazaÊ siÚ staruszkiem nienadÈĝajÈcym za wymogami i kapry- Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 59 sami klientów oraz nowymi standardami. Niektórzy dostawcy aplikacji e-sprzedaĝowych dajÈ moĝliwoĂÊ póěniejszego aktuali- zowania sklepów — takie oferty warto wziÈÊ pod uwagÚ w pierw- szej kolejnoĂci. 3.4. Które narzÚdzie wybraÊ? Odpowiedě na tak postawione pytanie mogïaby przybraÊ dwie formy: albo bardzo rozbudowanego omówienia, prezentujÈcego parametry oraz zalety i wady poszczególnych aplikacji, albo prostego zestawie- nia dostÚpnych rozwiÈzañ. Wariant pierwszy nie jest fizycznie moĝ- liwy do zrealizowania miÚdzy innymi z powodu wieloĂci dostÚpnych programów do prowadzenia sklepu internetowego, a takĝe ich ogrom- nego zróĝnicowania. Dlatego — zamiast na warsztat braÊ poszczególne aplikacje — postanowiïem podpowiedzieÊ Ci raczej, jakimi kryteriami kierowaÊ siÚ przy wyborze. WiedzÈc, jakie elementy i parametry danego rozwiÈzania sÈ istotne, bÚdziesz mógï spoĂród licznych programów wy- braÊ ten, który najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby. x Cena. Jest to kryterium, które czÚsto wydaje nam siÚ najwaĝ- niejsze, ale zazwyczaj okazuje siÚ bardzo wzglÚdne. To trochÚ tak jak z systemami zarzÈdzania treĂciÈ stron WWW (CMS) — istniejÈ setki zarówno pïatnych i dobrych, jak i darmowych, ale kiepskich. SÈ teĝ aplikacje kosztowne, ale nie zawsze warto w nie inwestowaÊ, gdyĝ nie kaĝdy uĝytkownik wykorzysta wszystkie ich funkcje. JeĂli myĂlisz o profesjonalnym sklepie w sieci, koszt zakupu i instalacji oprogramowania weě pod uwagÚ w ostatniej kolejnoĂci. x IndywidualnoĂÊ. JeĂli chodzi o wyglÈd, kolorystykÚ czy typo- grafiÚ, w zasadzie ogromna wiÚkszoĂÊ aplikacji pozwala na ich modyfikacjÚ — to znaczy, ĝe bÚdziesz mógï dostosowaÊ szatÚ graficznÈ do wïasnych preferencji czy corporate identity firmy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: