Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 005391 14098936 na godz. na dobę w sumie
E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny - ebook/pdf
E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9120-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Zdanie “nie ma biznesu bez e-biznesu” wypowiedziane przez Samuela Palmisano prezesa firmy IBM staje się obecnie wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorstw ale także dla regionów i krajów. Termin e-biznes stosowany jest współcześnie w kontekście strategii zarządzania przedsiębiorstwem w celu zwiększania jego konkurencyjności oraz określenia przedsiębiorstwa, które funkcjonuje głównie w Internecie, minimalizując jednocześnie swoją „fizyczną” obecność na rynku i tradycyjną obsługę klienta.
 
Przesłaniem książki jest przedstawienie e-biznesu i jego infrastruktury jako platformy komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie zagadnień związanych z metodami pomiaru nowoczesności i gotowości e-biznesowej gospodarki, a ponadto dokonanie analizy porównawczej rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwach wybranych krajów. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cecylia Żurak-Owczarek – Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 RECENZENT Jerzy Kisielnicki REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁ Konstanty Owczarek © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06214.13.0.H ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-880-6 ISBN (ebook) 978-83-7969-120-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. E-BIZNES I JEGO INFRAStRUKtURA 1.1. Wprowadzenie 1.2. Infrastruktura e-biznesu 1.2.1.  Aplikacje usługowe e-biznesu 1.2.1.1.  Zarządzanie relacjami z klientami – CRM i partnerami biznesowymi – PRM 1.2.1.2.  Zarządzanie łańcuchem dostaw – SCM 1.2.1.3.  Planowanie potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych – MRP 1.2.1.4.  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – ERP 1.2.1.5. Business Intelligence – BI 1.2.2.  Standardy i technologie Internetu 1.2.2.1. Intranet 1.2.2.2.  Ekstranet 1.2.3. Koncepcja Web 2.0 1.2.4.  Przetwarzanie w chmurze 1.2.4.1.  Cechy przetwarzania w chmurze 1.2.4.2.  Przetwarzanie w chmurze – bariery wdrażania 1.3.  Podsumowanie ROZDZIAŁ 2. INDEKSY ZŁOŻONE W BADANIU pOZIOMU ROZWOJU ICt I GOtOWOŚCI E-BIZNESOWEJ GOSpODAREK 2.1. Wprowadzenie 2.2.  Analiza  wybranych  indeksów  złożonych  w  zakresie  badania  poziomu  rozwoju  ICT  i e-biznesu 2.2.1.  Indeks gospodarki opartej na wiedzy (Knowledge Economy – KE) 2.2.2.  Procedura normalizacyjna wskaźników w metodologii KAM (Knowledge Assess- 9 15 15 23 25 26 28 30 31 35 39 43 46 47 52 58 61 63 65 65 68 71 ment Methodology) 2.2.3.  ICT w kontekście indeksu gospodarki opartej na wiedzy 2.3.  Indeks Gotowości Sieciowej (Networked Readiness Index – NRI) 2.3.1.  Makroindeksy wskaźnika NRI 2.3.2.  Procedura tworzenia Indeksu Gotowości Sieciowej NRI 2.3.3.  Filar ICT w strukturze Indeksu Gotowości Sieciowej NRI 2.4.  Indeks Globalnej Konkurencyjności (Global Competitiveness Index – GCI) 2.5.  Indeks Konkurencyjności Cyfrowej (Digital Competitiveness Index – DCI) krajów UE 2.6.  Indeks e-gotowości (e-readiness Index) 2.7.  Podsumowanie 73 75 78 80 81 84 86 93 97 102 6 ROZDZIAŁ 3. WIELOWYMIAROWA ANALIZA pORÓWNAWCZA pOZIOMU ROZWOJU E-BIZNESU I INFRAStRUKtURY INFORMACYJNO-KOMUNIKA- CYJNEJ W WYBRANYCH KRAJACH 3.1. Wprowadzenie 3.2.  Taksonomiczna miara rozwoju Z. Hellwiga 3.3.  Metody hierarchiczne analizy skupień 3.4.  Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju e-biznesu i infrastruktury informacyjno- 105 105 106 110 komunikacyjnej w wybranych krajach 3.4.1.  Wprowadzenie teoretyczne 3.4.2.  Analiza poziomu rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwach wybranych krajów 3.4.3.  Analiza poziomu rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w wybra- 112 112 115  nych krajach 3.5.  Podsumowanie 128 141 153 155 158 160 162 164 165 166 168 176 181 181 185 191 193 194 199 201 ROZDZIAŁ 4. ANALIZA I OCENA StANU E-BIZNESU W pRZEDSIęBIORStWACH – REGION ŁÓDZKI VERSUS pOLSKA 4.1.  Metodologia badań 4.2.  Ocena i analiza stanu e-biznesu – wyniki przeprowadzonych badań 145 146 148 4.2.1.  Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery i mające dostęp do Internetu w Polsce 148 4.2.2.  Wykorzystanie technologii sieciowej w regionie łódzkim i w Polsce 149 4.2.3.  Wybrane rodzaje połączeń internetowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego i w Polsce i w Polsce 4.2.4.  Wybrane usługi internetowe oraz cele korzystania z Internetu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego i w Polsce 4.2.5.  Strona internetowa i jej przeznaczenie w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego 4.2.6.  Metody zabezpieczenia danych i prowadzonych transakcji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego i w Polsce 4.2.7.  Aplikacje e-biznesowe wspomagające działalność przedsiębiorstw w regionie łódz- 4.2.8.  Korzyści wynikające z użytkowania Internetu przez przedsiębiorstwa w regionie 4.2.9.  Internet jako narzędzie wspomagające procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach 4.2.10.  Internet w kontaktach przedsiębiorstwa z administracją publiczną w regionie łódz- kim i w Polsce łódzkim regionu łódzkiego kim i w Polsce 4.3.  Poziom infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i aplikacji e-biznesowych w przed- siębiorstwach regionu łódzkiego – próba pomiaru 4.4.  Podsumowanie ROZDZIAŁ 5. LUKI W ROZWOJU E-BIZNESU W pOLSCE NA tLE WYBRANYCH KRAJÓW UE – ANALIZA I pRÓBA OCENY 5.1.  Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój e-biznesu 5.2.  Innowacyjność gospodarki a rozwój e-biznesu 5.3.  Konkurencyjność gospodarki a rozwój e-biznesu 5.4.  Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna a rozwój e-biznesu 5.4.1.  Połączenie z Internetem 5.4.2.  Korzystanie z Internetu 5.4.3.  Sposoby wykorzystania Internetu 5.4.4.  Korzystanie z usług e-administracji 5.4.5.  Zakres wykorzystania handlu elektronicznego 5.4.6.  Aplikacje e-biznesowe w przedsiębiorstwach 5.5.  Podsumowanie ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA NEtOGRAFIA SpIS RYSUNKÓW SpIS tABEL SpIS WYKRESÓW ANEKSY OD REDAKCJI 7 204 208 211 215 221 225 237 239 241 245 247 271 WStęp Rozwój e-biznesu, będący rezultatem globalizacji działalności gospodarczej,  standaryzacji technicznej w skali ogólnoświatowej oraz rewolucyjnego postępu  w  elektronice  i  telekomunikacji  zmusza  przedsiębiorstwa  nie  tylko  do  przewi- dywania  zmian  zachodzących  w  ich  otoczeniu,  ale  również  do  reagowania  na  te zmiany praktycznie rzecz biorąc w czasie rzeczywistym. W tak turbulentnym  otoczeniu szanse na przetrwanie mają tylko te przedsiębiorstwa, które posiadają  zdolność nieustającego przystosowywania się do zmiany. Dlatego  procesy  naprawcze  oznaczające  kiedyś  uzdrowienie  w  dłuższym  okresie niewydolnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zmieniły rów- nież swoje znaczenie, odnosząc się do usprawnienia jego pojedynczych procesów  biznesowych właściwie natychmiast. Poza tym, współczesna gospodarka opiera się nie tylko na zasobach kapi- tałowych i ludzkich, ale przede wszystkim na informacjach, którymi dysponują  przedsiębiorstwa.  Właściwa  informacja  we  właściwym  czasie  może  decydo- wać o rozwoju przedsiębiorstwa i jego silnej pozycji konkurencyjnej na rynku,  a brak takiej informacji może oznaczać nawet jego upadek. W związku z tym  olbrzymiego znaczenia dla przedsiębiorstwa nabiera posiadanie i umiejętność  wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (In- formation and Communication Technology – ICT)1. Wszystkie dotychczasowe  zmiany w gospodarce potwierdzają tylko regułę, że na rynku pozostają jedynie  te podmioty, które dostosowały się do „nowych zasad” gry, a te, które je zlekce- ważyły, przestały istnieć. W związku z tym nie ma co zwodzić się nadziejami,  że tym razem będzie inaczej. Przedsiębiorstwa, w których nadal dominującymi cechami są bierność, ru- tyna i krótkowzroczność, będą musiały bardzo szybko przeorientować swoje na- stawienie na działania, charakteryzujące się ekspansywnością, innowacyjnością  oraz znacznie wydłużonym horyzontem czasowym w myśleniu i działaniu. Takie  zmiany są zwykle procesem długotrwałym, dlatego w tym wypadku przedsiębior- stwa muszą je gwałtownie przyspieszyć, ponieważ we współczesnej gospodarce  nie ma już miejsca dla autsajderów. 1  W niniejszym opracowaniu technologia informacyjno-komunikacyjna (akronim od ang. In- formation and Communication Technology), łącząca w sobie sprzęt, oprogramowanie oraz infra- strukturę komunikacyjną, odnosi się do metod i narzędzi służących do automatycznego tworzenia,  przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji. 10 Katalizatorem  takich  zmian  jest  wykorzystanie  nowoczesnych  technologii  informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają przedsiębiorstwu dostosowa- nie się do reguł, obowiązujących w gospodarce opartej na totalnej komunikacji  cyfrowej. Komunikacja od zawsze była podstawą społeczeństw i wszelkich sys- temów gospodarczych, ale dopiero gwałtowny rozwój ICT spowodował, że jej  wpływy sięgnęły nie tylko większości organizacji, ale również podstaw życia każ- dego człowieka. Co więcej, powstanie globalnej sieci, jaką jest Internet, przewar- tościowało pojęcie rynku i społeczeństwa funkcjonującego w tej sieci. Współczesny rynek to przede wszystkim dominacja klienta, dlatego przed- siębiorstwo, aby go pozyskać, a następnie utrzymać, musi błyskawicznie reago- wać na jego potrzeby. Takie działanie możliwe jest jedynie, gdy przedsiębiorstwo  stosuje  nowoczesne  technologie  produkcji,  dystrybucji,  komunikacji,  a  przede  wszystkim zarządzania informacją, które mogą przyczynić się do uzyskania prze- wagi konkurencyjnej, a tym samym do utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku.  Klienci, konkurencja i zmiany to podstawowe czynniki otoczenia, które mają  wpływ na działania przedsiębiorstwa. Klienci doskonale wiedzą, czego potrze- bują i ile mogą za to zapłacić, konkurencja dotyczy nie tylko ceny i jakości, ale  również  wyboru,  obsługi  i  dostawy,  natomiast  zmiany  są  permanentne.  Rynki,  produkty,  usługi,  technologie,  otoczenie  biznesowe  i  ludzie  podlegają  ciągłym  zmianom często nieprzewidywalnym a jednocześnie bardzo znaczącym. Dlate- go niektóre tradycyjne metody reakcji przedsiębiorstwa na wymienione powyżej  czynniki w większości nie są wystarczające, aby dostosować się do ciągle zmie- niającego się otoczenia.  We współczesnej gospodarce przekonanie, że sprawdzona strategia i ugrun- towany model biznesowy gwarantuje przedsiębiorstwu sukces na długie lata, to  już historia. Strategie starzeją się tak szybko, że kierownictwo przedsiębiorstwa  musi być w stałej gotowości do ich modyfikacji, ponieważ rynek w każdej chwili  może zmienić swoje pierwotne znaczenie. Rozwój handlu elektronicznego spo- wodował, że bardzo często przedsiębiorstwo ma duże trudności ze zdefiniowa- niem  rynku,  na  którym  działa.  Na  przykład,  lokalny  lub  regionalny  producent  w wyniku likwidacji barier geograficznych (co jest atrybutem handlu elektronicz- nego) znajduje się nagle na rynku globalnym, który oczywiście wymaga innej  strategii wynikającej np. ze skali konkurowania.  Jak wspomniano wcześniej, podejście do usprawnienia działań przedsiębior- stwa uległo znacznej modyfikacji, bardzo rzadko obejmuje całe przedsiębiorstwo,  skupia  się  raczej  na  kilku  procesach,  a  w  skrajnych  przypadkach  może  doty- czyć tylko pojedynczego procesu. Bardzo dużą rolę w tych działaniach odgry- wa technologia informacyjno-komunikacyjna, ponieważ modyfikacja procesów  biznesowych często oznacza również zmiany w sposobach komunikacji zarów- no wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego, praktyczna realizacja  większości zmian procesów może być z dużym powodzeniem wspierana przez  rozwiązania  e-biznesowe,  które  pozwalają  na  szybką  integrację  wewnętrznych  i zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, adaptując je jednocześnie do zmie- niającego się otoczenia, a zwłaszcza rynku.  11 Cele i hipotezy pracy Tematem pracy jest analiza i ocena rozwoju e-biznesu i jego infrastruktury  w przedsiębiorstwach wybranych krajów oraz przedsiębiorstwach regionu łódz- kiego. Zamiar ten zrealizowano przez wytyczenie i osiągnięcie następujących ce- lów ogólnych: • Celem  pierwszym  –  o  charakterze  teoretycznym  – jest przedstawienie e-biznesu i jego infrastruktury jako platformy komunikacji i współpracy zarówno  wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. • Celem drugim – również o charakterze teoretycznym – jest przedstawienie zagadnień związanych z metodami pomiaru nowoczesności i gotowości e-bizne- sowej  gospodarki.  Prezentacja ta  dotyczy  najważniejszych metod  diagnozowa- nia stanu gospodarki, jej konkurencyjności cyfrowej oraz zdolności do absorpcji  technologii  informacyjno-komunikacyjnej  i  jej  wykorzystania  w  celach  gospo- darczych i społecznych. Realizacja tego celu ma za zadanie wypełnienie funkcji  opisowych i ocennych. • Celem trzecim – zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym  – jest analiza porównawcza rozwoju e-biznesu i infrastruktury informacyjno-ko- munikacyjnej w przedsiębiorstwach wybranych krajów oraz przedsiębiorstwach  regionu  łódzkiego.  Realizacja  tego  celu  wyraża  spełnienie  funkcji  opisowych,  ocennych i normatywnych. W pracy sformułowano następujące hipotezy: 1. Poziom rozwoju e-biznesu (w obszarze handlu elektronicznego i aplika- cji e-biznesowych) w przedsiębiorstwach polskich jest znacznie niższy nie tylko  w porównaniu z krajami rozwiniętymi, ale również krajami znajdującymi się na  tym samym etapie rozwoju gospodarczego. Poprawność tej hipotezy zweryfiko- wano w rozdziale 3. 2. Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna w Polsce nie jest wystarcza- jąco  rozwinięta,  aby  społeczeństwo  i  gospodarka  mogły  wykorzystywać  efek- tywnie  możliwości,  jakie  oferuje  e-biznes.  Poprawność  tej  hipotezy  wykazano  w rozdziale 3. 3. Istnieją znaczące dysproporcje pomiędzy przedsiębiorstwami w regionie  łódzkim (w zależności od ich wielkości – małe, średnie, duże) zarówno w ob- szarze infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, jak i korzystania z aplikacji  e-biznesowych. Poprawność tej hipotezy zweryfikowano w rozdziale 4. Przedstawione powyżej zarówno cele ogólne, jak i hipotezy pracy określają  jej zawartość, strukturę i cele szczegółowe. 12 Układ pracy i jej cele szczegółowe W  rozdziale  1,  mającym  charakter  wstępny,  przedstawiono  podstawowe  problemy terminologiczne związane z e-biznesem oraz znaczenie, jakie odgry- wa jego infrastruktura (przedstawiona w postaci warstw) w komunikacji i współ- pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. W dalszej części  rozdziału zaprezentowano architekturę aplikacji usługowych e-biznesu, które są  zaliczane do warstwy pierwszej infrastruktury, oraz omówiono ich wybrane funk- cjonalności. Przedstawiono również standardy i technologie Internetu ze szcze- gólnym uwzględnieniem koncepcji Web 2.0, która zmieniła paradygmat serwisów  WWW ze statycznego medium dostarczania informacji w platformę współpracy  między pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi a przedsiębiorstwem.  Przedsiębiorstwa, wykorzystujące koncepcję Web 2.0, określane są coraz częściej  jako Enterprise 2.0, a charakteryzują się tym, że do komunikacji między pracow- nikami,  partnerami  biznesowymi  i  klientami  wykorzystują  platformę  oprogra- mowania społecznego (wiki, blogi, portale społecznościowe). Dzięki temu mogą  znacznie dokładniej personalizować swój przekaz do użytkowników, efektywniej  komunikować się z otoczeniem oraz docierać do coraz szczegółowiej określonych  grup docelowych. Na zakończenie rozdziału omówiono najbardziej zaawansowa- ną obecnie infrastrukturę e-biznesu, jaką jest cloud computing, czyli przetwarza- nie w chmurze. Pojęcie to oznacza, że za pośrednictwem Internetu dostarczane  są na żądanie w sposób konfigurowalny wszystkie zasoby przetwarzania, takie  jak: sieć, serwery, przestrzeń do składowania danych, oprogramowanie i usługi.  Celem tego rozdziału jest uszczegółowienie obszaru badawczego. Rozdział 2 zawiera wprowadzenie w problematykę pomiaru i tendencji roz- wojowych gospodarki. Przedstawiono pięć metodologii diagnozowania nowocze- sności gospodarek i ich gotowości e-biznesowej, które są uważane za najbardziej  miarodajne. Dlatego dokonany wybór dotyczy metodologii diagnozowania stanu  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  metodyki  badawczej  NRI,  oceniającej,  w  jakim  stopniu gospodarka korzysta z najnowszych osiągnięć technologii informacyjno- -komunikacyjnej oraz raportu konkurencyjności cyfrowej krajów europejskich.  Kolejna rozważana metodologia to ranking e-readiness, który dokonuje porównań  poszczególnych gospodarek pod względem ich zdolności do absorpcji technolo- gii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w celach gospodarczych  i społecznych. Celem szczegółowym tego rozdziału jest charakterystyka wskaźni- ków wykorzystywanych w poszczególnych metodologiach, ich interpretacja oraz  kryteria tworzenia. W pierwszej części rozdziału 3 przedstawiono metodologię badań opartych  na taksonomicznej mierze rozwoju Z. Hellwiga oraz metodach hierarchicznych  analizy skupień, które zostały wykorzystane do wielowymiarowej oceny porów- nawczej rozwoju e-biznesu i infrastruktury informacyjnej w przedsiębiorstwach  wybranych krajów. W dalszej części rozdziału zawarto autorską analizę poziomu  13 wykorzystania handlu elektronicznego i aplikacji e-biznesowych w wybranych  krajach Unii Europejskiej. Rozdział zamyka dwuetapowa autorska analiza pozio- mu rozwoju infrastruktury informacyjnej przeprowadzona na grupie 38 krajów,  do której zaliczono 24 państwa należące do Unii Europejskiej, 3 zrzeszone w pół- nocnoamerykańskiej  strefie  wolnego  handlu  (NAFTA),  5  członków  tzw.  grupy  państw rozwijających się (BRICS) oraz takie kraje, jak: Australia, Japonia, Korea  Południowa, Norwegia, Singapur i Szwajcaria. Celami szczegółowymi tego roz- działu było: ustalenie syntetycznej miary rozwoju e-biznesu w poszczególnych  krajach, dokonanie ich klasyfikacji z punktu widzenia osiągniętego poziomu roz- woju e-biznesu oraz określenie podobieństwa tego rozwoju w badanych krajach.  Podobne cele szczegółowe zostały określone dla analizy poziomu infrastruktury  informacyjno-komunikacyjnej. Rozdział 4 poświęcony jest autorskiej analizie stanu e-biznesu w przedsię- biorstwach regionu łódzkiego dokonanej na podstawie wyników przeprowadzo- nych badań własnych. Przyjęta metodyka pozwoliła na wielostronną i obszerną  ocenę  stopnia  gotowości  e-biznesowej  badanych  przedsiębiorstw.  W  drugiej  części rozdziału na podstawie tych samych wyników badań dokonano autorskiej  analizy  poziomu  infrastruktury  informacyjno-komunikacyjnej  i  wykorzystania  aplikacji  e-biznesowych  w  przedsiębiorstwach  regionu  łódzkiego,  biorąc  pod  uwagę ich wielkość. Celami szczegółowymi tego rozdziału była dokładna analiza  i ocena wyników przeprowadzonych badań, której dokonano w 10 kategoriach  oraz określenie dystansów, jakie dzielą przedsiębiorstwa duże, średnie i małe za- równo w obszarze infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, jak i korzystania  z aplikacji e-biznesowych. W rozdziale 5 zaprezentowano wpływ, jaki na rozwój e-biznesu mają takie  czynniki, jak: sfera wiedzy, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki oraz  poziom infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. Analiza wymienionych po- wyżej czynników w aspekcie ich wpływu na rozwój e-biznesu umożliwiła do- konanie oceny ich poziomu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Następnie na  tej podstawie określono luki, jakie istnieją między Polską a wybranymi krajami  w obszarze e-biznesu. Całość pracy obejmuje zakończenie, aneksy, bibliografię, netografię oraz spi- sy rysunków, tabel, wykresów i aneksów. Rozdział 1 E-biznes i jego infrastruktura 1.1. Wprowadzenie Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Com- munication Technology – ICT)1, a w szczególności Internetu, stworzył nowy ro- dzaj rynku i społeczeństwa funkcjonującego w tej wszechobecnej sieci. Zmiany te  zaowocowały powstaniem nowego wymiaru działalności przedsiębiorstw, jakim  jest elektroniczny biznes, określany skrótem „e-biznes”. Dla celów dalszej pre- zentacji zagadnień e-biznesu zostaną wyjaśnione pojęcia: „handel elektroniczny”,  „gospodarka elektroniczna” i „społeczeństwo informacyjne”, które są nieodłącz- nie z nim związane.  Pojęcie „handel elektroniczny” (e-commerce) dotyczy procesu sprzedawania  i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wy- korzystaniem środków elektronicznych, prowadzonych najczęściej za pomocą In- ternetu2. Handel elektroniczny odnosi się do procesów zewnętrznych związanych  z kontaktem przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami i partnerami biznesowy- mi. Te procesy to m.in. sprzedaż, marketing (promocja, dystrybucja), zamówie- nia, obsługa klienta, zaopatrzenie oraz płatności. Świat handlu elektronicznego  otworzył się szeroko w drugiej połowie lat 90. dzięki rozwojowi sieci Internet,  który zniósł bariery geograficzne i stworzył warunki do wymiany informacji oraz  prowadzenia transakcji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wkrótce okazało się, że pojęcie „handel elektroniczny” jest zbyt wąskie, aby  objąć wszystkie rodzaje transakcji, jakie zachodzą wzdłuż całego łańcucha warto- ści, począwszy od dostawy surowców i materiałów, a skończywszy na współpra- cy z klientami. Na skutek tego pojawił się nowy termin „e-biznes”, wprowadzony  1  W niniejszym opracowaniu technologia informacyjno-komunikacyjna odnosi się do metod  i narzędzi służących do automatycznego tworzenia, przetwarzania, przechowywania i przesyłania  informacji, wśród których wyróżnia się przede wszystkim sprzęt, oprogramowanie oraz infrastruk- turę komunikacyjną. 2  B. Gregor, E-commerce, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Łódź 2002, s. 89. 16 przez firmę IBM w 1995 r. W swojej pierwszej wersji oznaczał „transformację  kluczowych procesów biznesowych, poprzez użycie technologii internetowych”3. Tak zdefiniowany termin zaczęto stosować w wielu kontekstach.  Pierwszy  z  nich  to  e-biznes  jako  część  strategii  zarządzania  przedsiębior- stwem,  czyli  wykorzystywanie  rozwiązań  e-biznesowych  do  zwiększania  kon- kurencyjności przedsiębiorstwa, a tym samym jego zysków. Wyraża się to m.in.  przeniesieniem części działalności przedsiębiorstwa do Internetu czy wykorzy- staniem jego technologii do usprawnienia wymiany informacji wewnątrz i na ze- wnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast w drugim kontekście e-biznes to określenie  przedsiębiorstwa, które funkcjonuje głównie w Internecie, minimalizując jedno- cześnie  swoją  „fizyczną”  obecność  na  rynku  oraz  tradycyjną  obsługę  klienta4. E-biznes oznacza również jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno  wewnątrz przedsiębiorstwa za pomocą sieci intranet5, jak i między przedsiębior- stwami,  ich  dostawcami,  klientami  i  partnerami  biznesowymi  oraz  administra- cją państwową przy wykorzystaniu sieci ekstranet6 i Internetu7. Schemat takiej  komunikacji i współpracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa przedstawiono na  rysunku 1.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Econo- mic Cooperation and Development – OECD)  w  projekcie  Sectoral e-Business Watch „e-biznes” określa jako „zautomatyzowane procesy biznesowe (zarówno  wewnętrzne,  jak  i  zewnętrzne)  między  przedsiębiorstwami  odbywające  się  za  pośrednictwem sieci komputerowych”8. Automatyzacja oznacza zaś, że przetwa- rzanie lub wymiana danych niegdyś wykonywane ręcznie lub za pośrednictwem  dokumentacji drukowanej są częściowo lub w pełni zastępowane cyfrowym prze- twarzaniem lub wymianą tych samych danych. Gospodarka elektroniczna (e-economy), nazywana także gospodarką cyfro- wą lub e-gospodarką, jest sposobem prowadzenia działalności gospodarczej po- przez uniwersalne i powszechne sieci komputerowe9. Gospodarka elektroniczna 3  D.  Amor, The e-Business (r)Evolution, Prentice Hall, New Jersey 2002, s. 10. 4  D.  Chaffey, E-Business and E-Commerce Management – Strategy, Implementation and Pra- ctice, Pearson Education, Harlow 2009, s. 14. 5  Z technicznego punktu widzenia intranet to lokalny, połączony (lub nie) z ogólnoświatową  siecią „firmowy Internet”, dostępny i używany wyłącznie w ramach jednego przedsiębiorstwa także  w szerszym aspekcie terytorialnym, gdy użytkownicy pracują w bardzo oddalonych od siebie loka- lizacjach nawet rozsianych po całym świecie. 6  Ekstranet to sieć zewnętrzna przedsiębiorstwa oparta na technologii Internetu, umożliwiają- ca dostęp z zewnątrz poprzez Internet do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa wybranym partnerom  biznesowym lub klientom. 7  E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospo- darce, PWE, Warszawa 2005, s. 18. 8 The European e-Business Report 2008 – The impact of ICT and e-business on firms, sectors and the economy, European Communities, 2008, s. 9. 9  T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-Business, Prentice Hall, New York 2005, s. 17.  17 Rysunek 1.1. E-biznes jako platforma komunikacji i współpracy przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne na podstawie J.A. O’Brien, Management Information Systems,  McGraw Hill/Irvin, New York 2004, s. 20. jest konsekwencją  rozwoju  technologicznego  i  konwergencji,  czyli  połączenia  i przenikania się: technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wiedzy. Konwergencja w tym przypadku ma znaczenie przełomowe, albowiem umoż- liwia wirtualizację, a więc zniesienie lub ograniczenie znaczenia czasu, miejsca  i formy prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie oznacza to łatwość  tworzenia nowych rynków oraz znaczne skrócenie cykli tworzenia nowych pro- duktów i usług nawet przy współudziale klientów i partnerów biznesowych. Rozwój gospodarki elektronicznej ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się  nowego poindustrialnego społeczeństwa informacyjnego, którego liczne definicje  zależą od rozpatrywanego aspektu tego terminu. Dla celów niniejszego opraco- wania przyjęto, że „społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko  posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki  te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania  większości społeczeństwa”10. Ponieważ powyższa definicja podkreśla znaczenie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w  życiu  społecznym  i  ekonomicz- nym, można założyć, że społeczeństwo informacyjne stwarza przyjazne warunki  dla rozwoju inicjatyw e-biznesu. 10  T. Goban Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania,  Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Warszawa 1999, s. 25. 18 Należy podkreślić, że e-biznes swoim zakresem obejmuje nie tylko podsta- wowe11 procesy biznesowe przedsiębiorstwa, ale również procesy wspierające12 i obligatoryjne13, które nie tworzą wartości dodanej, ale stanowią warunek sine qua non realizacji procesów podstawowych. Procesy podstawowe cechuje rosną- cy wkład wiedzy, który ma swoje przełożenie na różnorodność: produktów, usług  i form współpracy, kreowanie elastycznych rozwiązań oraz intensywną komuni- kację wszystkich partnerów biznesowych. E-biznes  wywołuje  zmiany  w  bieżącej  działalności  przedsiębiorstw  oraz  w ich podejściu do formułowania strategii konkurowania na dynamicznie zmie- niającym się rynku. Przez blisko 20 lat klasyczny łańcuch wartości M.E. Porte- ra14, koncentrujący się na konfiguracji łańcucha dostaw, stanowił źródło inspiracji  i bazę do prezentacji nowych koncepcji tworzenia wartości w różnych sferach  działalności  gospodarczej.  Jednak  wraz  z  pojawieniem  się  nowych  form  orga- nizacyjnych przedsiębiorstw, rozwojem technologii informacyjno-komunikacyj- nych oraz wzrostem znaczenia wiedzy zmieniła się również koncepcja kreowania  wartości, w której następuje wzrost znaczenia procesów wspierających. Schemat  takiego łańcucha wartości przedstawiono na rysunku 1.2. Rysunek 1.2. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa wykorzystującego w swojej działalności  Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, rozwiązania e-biznesowe Prentice Hall, New York 2005, s. 107. 11  Podstawowe  procesy  biznesowe  to  wszelkie  procesy  występujące  w  przedsiębiorstwie  w wyniku, których powstaje produkt lub usługa. Zalicza się do nich logistykę, produkcję, marke- ting, obsługę klienta. 12  Do procesów wspierających zalicza się: infrastrukturę, zasoby ludzkie, technologię i za- opatrzenie. 13  Procesy obligatoryjne są wymuszane przepisami prawa np. sprawozdawczość finansowa,  statystyczna, kadrowo-płacowa. 14  M.E.  Porter,  V.  Miller,  How Information Gives You Competitive Advantage”,  „Harvard  Business Review”, July–August 1985, s. 15. 19 Podstawowym celem wdrożeń rozwiązań e-biznesowych15 w sferze procesów  wspierających jest poprawa ich efektywności i wzrost poziomu integracji przedsię- biorstwa z jego partnerami biznesowymi. Natomiast w sferze procesów podstawo- wych to poprawa jakości pracy grupowej, kreowanie zasobów wiedzy oraz szeroki  rozwój kontaktów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo rozwią- zania te prowadzą do eliminacji zbędnych kosztów działalności przedsiębiorstwa,  przyczyniają się do intensyfikacji procesów outsourcingu i – pośrednio – wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla jej udziałowców. W tabeli 1.1 i 1.2 przedstawiono cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych za- równo dla procesów podstawowych, jak i wspierających oraz ich wpływ na war- tość dodaną w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Tabela 1.1. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów podstawowych Proces 1 Logistyka  wewnętrzna  i przygotowanie  produkcji Produkcja Logistyka  zewnętrzna Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania   e-biznesowego Rozwiązanie  e-biznesowe 2 1. Komunikacja z partnerami biznesowymi i klientami realizo- wana w czasie rzeczywistym (online). 2. Informacje o popycie płyną bezpośrednio od odbiorców.  3. Na tej podstawie przedsiębiorstwo organizuje procesy przy- gotowania produkcji, zarządzania zapasami i spedycji. 1. Zintegrowana wymiana informacji między wszystkimi  uczestnikami procesu produkcji.  2. Wysoki poziom różnorodności produktów i ich jakości, wzrost  efektywności procesów technicznych produkcji, rozwój  technologii, wzrost poziomu dostosowania technologicznego  partnerów uczestniczących w procesach produkcyjnych.  3. Możliwy udział klienta w projektowaniu produktu. 1. Zamówienia i dokumentacja handlowa przesyłane są w for- mie elektronicznej.  2. Przetwarzanie zamówień odbywa się w czasie rzeczywistym. 3. Sprzedaż bardzo często prowadzona jest za pomocą Internetu.  4. Klient może śledzić status przesyłki.  5. Produkty niematerialne dostarczane są za pomocą Internetu  natomiast materialne za pośrednictwem firm kurierskich lub  poczty.  6. Obniżenie kosztów i cen, przyspieszenie czasu realizacji  zamówień. 3 Internet Ekstranet ERP PRM Internet Ekstranet CAD MRP ERP Internet EDI e-commerce 15  Do rozwiązań e-biznesowych w niniejszym opracowaniu zaliczane są zarówno ogólnodo- stępne technologie internetowe, takie jak intranet i ekstranet oraz oprogramowanie użytkowe (apli- kacyjne) przeznaczone do konkretnych zastosowań w biznesie, np. zarządzanie relacjami z klientem  (CRM), zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP), handel elektroniczny. 20 1 Marketing  i sprzedaż Obsługa klienta Tabela 1.1. (cd.) 2 1. Marketing oparty na profilu konsumenta.  2. Bezpośrednie kanały sprzedaży wykorzystujące media elek- 3. Klient za pomocą witryny WWW ma możliwość konfiguro- troniczne. wania produktu. 4. Dynamiczna wycena.  5. Budowanie długookresowych relacji z klientem.  6. Dostęp do informacji o kliencie zarówno wewnątrz, jak i na  zewnątrz przedsiębiorstwa.  7. Wzrost przewagi konkurencyjnej dzięki sprawniejszej ana- lizie potrzeb klientów i partnerów biznesowych, kreowaniu  nowych wartości na rynku oraz wzrost elastyczności rynko- wej przedsiębiorstwa. 1. Usługi serwisowe dostarczane za pomocą Internetu.  2. Klienci uzyskują potrzebne informacje dotyczące eksploata- cji lub nawet usuwania awarii produktu za pomocą witryny  WWW. 3. Dostęp za pomocą Internetu do produktów (zaawansowanych  technologicznie) zainstalowanych u klienta. 3 CRM e-commerce Internet e-commerce Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  T.  Jelassi, A.  Enders,  Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s. 103. Tabela 1.2. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów wspomagających Proces 1 Infrastruktura Zasoby ludzkie Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania   e-biznesowego 2 Rozwiązanie  e-biznesowe 3 1. Infrastruktura przedsiębiorstwa dostosowana do zakresu  prowadzonego handlu elektronicznego.  2. Podstawowym zasobem przedsiębiorstwa jest informacja. 3. Efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komu- nikacyjnej, wzrost szybkości i jakości wymiany informacji  zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z partnerami  biznesowymi i klientami. 1. Pracownicy stanowią najważniejszy zasób firmy, kształtują  kulturę organizacyjną i wpływają na jej rozwój.  2. Pracownicy przekształcają informacje w wiedzę.  3. Zasoby wiedzy są generatorem pomysłów i kreatorem inno- wacji. 4. Pracownicy wykorzystują systemy komunikacji i współpracy. Internet Ekstranet DMS Intranet KM WM GM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: