Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 005703 18996888 na godz. na dobę w sumie
E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 roku - ebook/pdf
E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 roku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-16-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Publikacja instruktażowo i przystępnie przedstawia najważniejsze aspekty związane z rewolucyjną zmianą w zasadach opłacania składek ZUS, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Autorki książki – uznane ekspertki z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych – omawiają zarówno istotę zmian, jak i skutki, jakie dla płatników składek niesie nowy sposób rozliczeń z ZUS.


Ponadto w książce opisano, jak poradzić sobie z problemami, które mogą pojawić się w związku z nową metodą rozliczeń oraz zaliczaniem wpłat na poszczególne należności. Wskazano także, jak przygotować się do zmian przed 1 stycznia 2018 r.

W publikacji nie tylko wyczerpująco omówiono zmiany, lecz także zamieszczono praktyczne wskazówki dla osób na co dzień zajmujących się rozliczeniami z ZUS, liczne przykłady przystępnie obrazujące najważniejsze zagadnienia, najczęściej stawiane pytania wraz z odpowiedziami. Dodatkowo przygotowano tabelaryczne zestawienie przepisów dotyczących rozliczania składek ZUS – przed zmianą i po zmianie – ze zwięzłymi, praktycznymi komentarzami wskazującymi na najistotniejsze aspekty omawianych przepisów.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

prawo pracy Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska e-Składka Jedno konto ZUS od 2018 rokU Nowe zasady rozliczania składek ZUS R E KO M E N D U J E Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska e-składka Jedno konto zus od 2018 roku Nowe zasady rozliczania składek ZUS R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Poszczególne części książki opracowały: Joanna Goliniewska: rozdział I Joanna Stolarska: rozdziały II i IV Zespół redakcyjny: Joanna Stolarska – redaktor prowadzący Agnieszka Zuchowicz – redaktor graficzny Anna Seroczyńska – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Druk: Taurus ISBN 978-83-65947-16-1 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Spis treści Rozdział I. Indywidualne konta składkowe – nowy system rozliczeń z ZUS Rozdział II. Nowy system opłacania składek a podleganie dobrowolnemu od 1 stycznia 2018 r. .................................................................. 5 1. Zasady opłacania składek ZUS jednym przelewem ................................... 5 Identyfikatory w numerze rachunku składkowego ................................... 7 2. 3. Informacja o numerze rachunku składkowego (NRS) ................................. 8 4. Wpłaty na przełomie 2017 i 2018 r. ................................................. 11 5. E-Składka – aspekty techniczne i organizacyjne ...................................... 13 6. Zmiana kolejności naliczania wpłat na fundusze ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe .............................................................. 16 7. Podział wpłaty w ramach poszczególnych ubezpieczeń i funduszy .................... 18 8. Wpłaty w układzie ratalnym ......................................................... 19 9. Podział dokonanych przez płatnika nadpłat ......................................... 20 ubezpieczeniu chorobowemu i prawo do świadczeń ................................ 22 1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez przedsiębiorców ...... 22 2. Terminowość opłacania składek jako warunek podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu ....................................................... 24 3. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez płatnika mającego zadłużenie z tytułu składek przed 1 stycznia 2018 r. ............................................ 24 4. Wpływ zmiany zasad opłacania składek od 1 stycznia 2018 r. na ciągłość ubezpieczenia chorobowego ......................................................... 26 5. Jak uniknąć wyłączenia z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r. – instrukcja krok po kroku ..................................... 28 Krok 1 .............................................................................. 28 Krok 2 .............................................................................. 29 Krok 3 .............................................................................. 29 Krok 4 .............................................................................. 31 i odpowiedzi ZUS ...................................................................... 35 Rozdział III. E-Składka w pytaniach i odpowiedziach – 33 problemy płatników 3 Spis treści Rozdział IV. Przepisy dotyczące jednego konta ZUS z komentarzem ................ 41 1. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z komentarzem ............ 41 2. Przepisy przejściowe z komentarzem ................................................ 47 Rozdział V. Nowe przepisy wykonawcze ............................................... 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych ...................................... 49 4 Rozdział I Indywidualne konta składkowe – nowy system rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi rewolucyjna zmiana w zasadach opłacania składek ZUS. Zamiast obecnie stosowanych trzech lub czterech przelewów płatnicy opłacą wszyst- kie należności na rzecz ZUS jednym przelewem, bezpośrednio na numer rachunku składkowego przyznany indywidualnie każdemu z nich. Zmianie ulegną także zasady zaliczania wpłat na poszczególne fundusze i okresy. Najistotniejsze skutki dla płatni- ków ma regulacja przewidująca opłacanie w pierwszej kolejności należności przeter- minowanych. 1. Zasady opłacania składek ZUS jednym przelewem Do 31 grudnia 2017 r. płatnicy składek opłacają składki do ZUS na każde ubezpieczenie albo fun- dusz odrębnym przelewem, wpisując konkretny numer rachunku bankowego. Do opłacenia należ- nych składek płatnicy wykorzystują specjalny przelew (w formacie tzw. komunikatu 12n systemu ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.). Wpłata musi zawierać poprawne dane identyfikacyj- ne, tj. dane zgodne z tymi, z którymi płatnik zgłosił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli nazwę albo imię i nazwisko, NIP, REGON (a w przypadku jego braku – PESEL albo numer i serię do- wodu osobistego bądź paszportu). W ten sposób składki będą opłacane tylko do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe cztery rachunki ZUS zostaną zamknięte. Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpiecze- nie zdrowotne będzie miał indywidualny numer rachunku składowego. Na ten rachunek płat- nik składek będzie opłacał jednym przelewem wszystkie składki na: ■■ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ■■ubezpieczenie zdrowotne, 5 Rozdział I. Indywidualne konta składkowe – nowy system rozliczeń z ZUS... ■■pozostałe fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych). Płatnik składek będzie wykonywał tylko jeden przelew, łącznie na wszystkie ubezpieczenia, zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie. Będzie to „zwykły” przelew, czyli taki, jakiego używa się do opłacenia rachunków za gaz czy telefon. Płatnicy, którzy składają dokumenty rozliczeniowe (deklaracje wraz z imiennymi raportami miesięcznymi) z więcej niż jednego zakresu numerów deklaracji, otrzymają osobne numery rachunków składkowych dla opłacania składek dla każdego zakresu. Płatnicy dwuzakresowi to przede wszystkim: ■■ powiatowe urzędy pracy, ■■ jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej, ■■ banki i inne podmioty rozliczające składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku do- konywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, ■■ płatnicy zobowiązani do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za nianię. Zatem jeśli płatnik składek składa dwa komplety dokumentów rozliczeniowych (ma dwa za- kresy numerów identyfikatorów), to będzie miał nadane dwa rachunki składkowe. Oznacza to, że składki będzie opłacał za pomocą dwóch przelewów. Przykład Powiatowy urząd pracy opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za dwie grupy osób. Pierwsza grupa to pracownicy i zleceniobiorcy, których za- trudnia urząd. Składa za nich deklaracje i raporty, których identyfikator rozpoczyna się od numeru 01 (02–39 dla dokumentów korygujących). Drugą grupą są osoby bezrobotne oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego. PUP składa za nie deklaracje i raporty oznaczone identyfikatorem rozpoczy- nającym się od 51 (52–69 dla dokumentów korygujących). Dla PUP zostaną wygenerowane dwa numery rachunków składkowych. Każdy z nich będzie przeznaczony do opłacania składek należnych według deklaracji z innego zakresu identyfikatorów używanych przez tego płatnika (01–39 oraz 51–69). Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, ale za dany mie- siąc składa więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia (np. z powodu zmiany w trakcie miesiąca kodu tytułu ubezpieczenia), będzie opłacał składki na jeden numer rachunku składkowego. Przykład Marian J. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W grudniu 2017 r. uzyska pra- wo do emerytury, ale nadal będzie prowadził działalność i opłacał z tego tytułu składkę zdrowotną. Musi wyrejestrować się ze wszystkich ubezpieczeń (społecznych i zdrowotne- go) i zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego, podając nowy kod tytułu ubezpieczenia 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 roku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: