Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 007881 15708556 na godz. na dobę w sumie
E-sprawozdania.102 odpowiedzi na trudne pytania - ebook/pdf
E-sprawozdania.102 odpowiedzi na trudne pytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 66
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-528-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych.
Publikacja jest zbiorem odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Czytelników. Zostały one uporządkowane w bloki tematyczne dotyczące:
● wymagań technicznych, terminów oraz podpisywania e-sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
● spółek osobowych, spółek cywilnych i spółek działających w warunkach specjalnych,
● jednostek małych i mikroprzedsiębiorców,
● podpisywania e-sprawozdań w podmiotach zagranicznych przez członków zarządu i udziałowców,
● podpisywania e-sprawozdań przez pracowników biur rachunkowych, księgowych i biegłych rewidentów,
● organizacji non profit – stowarzyszeń i fundacji,
● formy sprawozdań finansowych związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, samorządów gospodarczych i spółdzielni mieszkaniowych.
Wyjaśnień udzieliła ekspertka w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, wykładowczyni i redaktor naczelna „Biuletynu Głównego Księgowego” wydawanego przez INFOR.
Z opracowania można dowiedzieć się m.in.:
● Czy fundacje i stowarzyszenia muszą składać e-sprawozdania?
● Czy mikroprzedsiębiorcy muszą sporządzić informację dodatkową?
● Czy obowiązek złożenia e-sprawozdania może wykonać w imieniu klienta biuro rachunkowe?
● Czy data podpisania pliku musi być taka sama jak data wygenerowania pliku XML?
● Czy e-sprawozdanie należy wysyłać do KRS i KAS po jego sporządzeniu, czy dopiero po zatwierdzeniu?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobo- wiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicz- nej. Tak sporządzone sprawozdanie finansowe należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Uwaga! Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś orygi- nałem sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej to sprawozdanie zapisane w for- mie pliku .XAdES, .PAdES, .CAdES, .XMLsig, .xml, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .jpg, .tif, .gif. Jaki format i jaką strukturę pliku powinna wybrać jednostka sporządzająca spra- wozdanie finansowe, zależy od tego: ■■ czy jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ■■ czy jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych pro- wadzącym księgi rachunkowe, obowiązanym do sporządzenia sprawozdania fi- nansowego, ■■ czy jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR? W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego w formie elektronicz- nej pojawiło się wiele wątpliwości, o czym świadczą pytania, które przekazali nam Czytelnicy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na opublikowanie odpowiedzi na te pytania. Pytania są autentyczne, dokonaliśmy tylko redakcji językowej. 11 I. Zagadnienia ogólne – wymagania techniczne, terminy, podpisy Nowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego budzą wiele wątpliwości. Należy jednak na wstępie podkreślić, że zmianie uległy jedynie przepisy nakazu- jące, by sprawozdanie finansowe było sporządzane nie w formie papierowej, lecz w formie elektronicznej. Inne uregulowania ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań finansowych nie uległy zmianie. Obowiązują zatem te same terminy sporządzania sprawozdania, te same osoby są odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego, jak również te same obowiązki co do podpisywania sprawozdania (choć już teraz jest to e-podpis). 1. Czy można wysłać do KRS skany sprawozdania, jak to miało miejsce w zeszłym roku? Nie. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opa- truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego musi być dodatkowo sporządzone w strukturze lo- gicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stro- nie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów), cyt.: „(…) Z dniem 1 października 2018 system RDF będzie przyjmował dokumen- ty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawniej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). (…)”. „(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zacho- waniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy to zarówno: 12 I. Zagadnienia ogólne – wymagania techniczne, terminy, podpisy ■■ okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe; ■■ okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie; ■■ jak też przyszłych okresów obrachunkowych. Od dnia 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości (…) nie przewidu- ją żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r.”. „(…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sprawoz- dania finansowego. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie ww. nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r. do sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.”. Biorąc to pod uwagę, jednostki zobowiązane do składania sprawozdań finanso- wych wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytyczny- mi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację technicz- ną przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego. 2. Czy każdy plik znajdujący się w e-sprawozdaniu musi być podpisany oddzielnie, czy też podpisuje się to gru- powo jako zbiór plików? Każdy plik podpisuje się osobno, w tym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwałę o po- dziale zysku/pokrycie straty. Sprawozdanie z badania przez biegłego podpisuje kluczowy biegły rewident. 3. Czy można już podpisywać e-sprawozdania profilem zaufanym i taki podpis będzie respektowany przez KRS, czy trzeba koniecznie mieć podpis kwalifikowany? Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej musi być opatrzo- ne kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotych- czas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Wybór dopuszczalnych metod podpisu pomiędzy kwalifikowanym podpisem elektronicz- 13 E-Sprawozdania. 102 odpowiedzi na trudne pytania nym albo podpisem zaufanym zależy od preferencji osób podpisujących sprawoz- danie i obie formy traktowane są równorzędnie. Praktyka jednakże pokazuje, że występują problemy techniczne przy podpisie za- ufanym ePUAP; system go nie rozszyfrowuje. 4. Czy e-sprawozdania należy wysłać tylko do KRS czy też do US? Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS wysyłają sprawozdanie finan- sowe tylko do KRS. Do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe muszą prze- kazać tylko podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpi- sani do rejestru przedsiębiorców KRS. Są to m.in. stowarzyszenia, fundacje. Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzysze- nia), będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie przedmiotowego obowiązku może nastąpić poprzez wy- słanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu po- datkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych. 5. Jakie składniki sprawozdania finansowego należy sporządzić obowiązkowo w postaci pliku .xml? Forma sporządzenia sprawozdania finansowego nie zmienia składu sprawozdania finansowego. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat; 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finanso- wego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, a które nie korzystają z uproszczeń dla mikro- i małych jed- nostek, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych. Oznacza to, że w strukturze strukturyzowanym (w formacie .xml) sporządza się więc wszystkie wymienione składniki. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-sprawozdania.102 odpowiedzi na trudne pytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: