Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00407 005825 15693815 na godz. na dobę w sumie
E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców - ebook/pdf
E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 266
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3744-0938-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja ma charakter poradnika dla mieszkańców, przedsiębiorców poszukujących informacji nt. możliwości i sposobu załatwiania sprawy z wykorzystaniem Internetu, ale również dla podmiotów publicznych realizujących zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W książce omówione zostały zagadnienia obejmujące zakres działania administracji publicznej (w tym skarbowej, celnej), przedsiębiorstw. Cennym uzupełnieniem książki jest odniesienie obowiązujących i projektowanych procedur do przepisów unijnych dotyczących identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, do stosowania których Polska została zobowiązana od 1 lipca 2016 r. Ich właściwe wdrożenie może w znacznym stopniu ułatwić realizację spraw drogą elektroniczną.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

eUrząd. Cyfrowe usługi publiczne Wyszukiwarka instytucji publicznych Wyszukiwarka instytucji publicznych Źródło: https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji, dostęp 16.10.2016 r. Źródło: https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji, dostęp 16.10.2016 Wyszukiwarka kodów PKD Wyszukiwarka kodów PKD Źródło: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd, dostęp 16.10.2016 r. Źródło: h s://www.bizn .pl/tabel kd, do p 16.10.2016 60 Cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorców Centrum Pomocy Centrum Pomocy to platforma komunikacji, gdzie zainteresowani użytkow- nicy (przedsiębiorcy i pracownicy administracji) mogą uzyskać informacje do- tyczące prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak tylko ogólnie obowiązujących przepisów prawa, nie można natomiast uzyskać porad indywidualnych w konkretnych sprawach danego przedsiębior- cy. W ramach Centrum Pomocy dostępne są różne formy kontaktu. Użytkow- nicy mają do dyspozycji wirtualnego urzędnika, możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego w dni powszednie w godzinach od 7 do 17 oraz mogą skorzystać z listy najpopularniejszych tematów i najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Ważną funkcją jest także możliwość korzystania z Cen- trum Pomocy przez osoby niesłyszące, dzięki możliwości połączenia z tłuma- czem języka migowego. Platforma e-wniosków Platforma e-wniosków jest miejscem, gdzie uruchomione zostały usługi elektroniczne i jest możliwość realizacji spraw urzędowych drogą elektronicz- ną. Odbywa się to poprzez udostępnienie e-usług powiązanych z procedura- mi administracyjnymi. W skład platformy e-wniosków wchodzą następujące elementy55: ■ moduł operacyjny – odpowiada za bezpośrednie udostępnienie elektro- nicznych usług koniecznych do kontaktu z administracją w trakcie cyklu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Moduł operacyjny jest głównym inter- fejsem graficznym użytkownika. Jego działanie oparte jest na kreatorach prowadzących użytkownika krok po kroku (wraz z podpowiedziami i po- radami). Umożliwia użytkownikowi zarządzanie realizacją aktywnych pro- cesów i dostęp do archiwalnych dokumentów związanych z zakończonymi już procesami, ■ kreatory – aplikacje webflow zapewniające zbieranie od użytkownika da- nych niezbędnych do wypełnienia wniosku elektronicznego związanego e-usługą, ■ baza dokumentów – baza dokumentów użytkowników (wniosków, załączni- ków, urzędowych potwierdzeń odbioru: UPP i UPD) wraz z modułem umoż- liwiającym zarządzanie dokumentami przez użytkownika, które mogą być wykorzystywane w przyszłych usługach publicznych. Dzięki temu moduło- wi można w łatwy sposób wskazywać urzędom, gdzie znajdują się np. jego zezwolenia czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje, a system zarządza- nia dostępem do tych dokumentów pozwoli urzędnikom na pobranie i we- ryfikację dokumentów wskazanych przez użytkownika, 55 Przygotowano na bazie dokumentu Dokumentacja systemu ePK – perspektywa logiczna przygotowa- nego w ramach projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, działanie: Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego. 61 eUrząd. Cyfrowe usługi publiczne ■ adresy e-usług, ■ adresy elektronicznych skrzynek podawczych, ■ kody pocztowe, ■ kody TERYT, ■ definicje ról w Bazie Wiedzy, ■ uprawnienia użytkowników do Bazy Wiedzy, ■ historia zmian dokonywanych w bazie, ■ statystyki związane z wykorzystaniem Bazy Wiedzy, ■ tłumaczenia treści opisów usług i poradników, ■ wysłane przez system ePK powiadomienia e-mail. Mechanizmy logowania – Identity Provider Identity Provider (IdP) jest modułem odpowiedzialnym za uwierzytelnia- nie użytkowników w biznes.gov.pl wyłącznie w obrębie swoich danych i funk- cjonalności. Wszystkie moduły funkcjonalne ePK korzystają z IdP w celu uwierzytelnienia użytkowników. Moduł zapewnia SSO (Single Sign-On) pomiędzy poszczególnymi moduła- mi funkcjonalnymi, tak aby użytkownik, który zalogował się do jednego mo- dułu (np. portalu), mógł bez potrzeby ponownego logowania być automatycz- nie uwierzytelniony w pozostałych modułach (np. platformie e-learning lub platformie e-wniosków). Umożliwia również dostęp biznes.gov.pl użytkowni- kom zidentyfikowanym w innych systemach (np. platformie ePUAP) z użyciem funkcjonalności wspólnego logowania. Identity Provider wspiera dwie meto- dy uwierzytelnienia – za pomocą loginu (e-mail) i hasła lub z wykorzystaniem uwierzytelniania ePUAP. 2.1.2.2. Usługi cyfrowe Na platformie e-wniosków serwisu biznes.gov.pl można skorzystać z bogatej bazy e-usług, dostępnych dla wybranych procedur administracyjnych. Należy zaznaczyć, że wśród e-usług są zarówno e-usługi dla polskich przedsiębiorców, jak i e-usługi transgraniczne dedykowane zagranicznym przedsiębiorcom, któ- rzy chcą świadczyć działalność w Polsce. Jedną z form kontaktu z instytucją publiczną jest skorzystanie z tzw. pisma ogólnego i wysłanie go przez punkt kontaktowy biznes.gov.pl na elektro- niczną skrzynkę podawczą instytucji publicznej. Z pisma ogólnego można skorzystać w kontakcie z konkretną instytucją publiczną tylko w tych sprawach, dla których dana instytucja nie zdefiniowała wzoru dokumentu elektroniczne- go. Aby skutecznie złożyć elektroniczny dokument do instytucji w piśmie ogól- nym, należy uwzględnić wszystkie informacje, jakie są podane w przepisach prawa, aby załatwić daną sprawę urzędową. W przeciwnym wypadku instytucja publiczna wezwie do usunięcia braków formalnych. 64 Cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorców Pismo ogólne Źródło: https://www.biznes.gov.pl/organy-i-instytucje/-/szczegoly/3089, dostęp 15.10.2016 r. Poza pismem ogólnym uruchomiono 307 usług elektronicznych dotyczą- cych szerokiego wachlarza spraw urzędowych dotyczących działalności reglamen- towanej. Wśród najpopularniejszych usług elektronicznych można wymienić: ■ świadectwo kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogo- wego rzeczy, ■ informacja o wymianie taboru/zmianie numeru rejestracyjnego/zmianie pra- wa dysponowania pojazdem – przewóz rzeczy, ■ wniosek o kontynuację świadectwa kierowcy, ■ zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestra- cji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Pełną listę usług można znaleźć na stronie platformy e-wniosków57. Można je przeszukiwać dzięki zdefiniowanym kategoriom lub dostępnej kontekstowej wyszukiwarce. 57 http://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/new_case.page, dostęp 15.10.2016 r. 65
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: