Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00375 006337 18484529 na godz. na dobę w sumie
Eclipse. Podręcznik programisty - książka
Eclipse. Podręcznik programisty - książka
Autor: Liczba stron: 784
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-691-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości środowiska Eclipse

Eclipse to nie tylko doskonałe zintegrowane środowisko do tworzenia aplikacji w języku Java. To także platforma do tworzenia i integracji narzędzi programistycznych, umożliwiająca zbudowanie kompletnego warsztatu pracy zarówno dla pojedynczego programisty, jak i dla całego zespołu pracującego nad wspólnym projektem. Idea środowiska Eclipse została zainicjowana przez giganty rynku IT -- firmy, które zdecydowały się na stworzenie uniwersalnego narzędzia, umożliwiającego dostosowanie sposobu pracy z nim do wymagań różnych typów projektów. Eclipse to narzędzie zbudowane w oparciu o potrzeby programistów.

Książka 'Eclipse. Przewodnik programisty' opisuje nie tylko środowisko Eclipse i sposoby zastosowania go w codziennej pracy twórcy oprogramowania. Przedstawia również metody rozbudowania go o dodatkowe moduły zwiększające jego możliwości i przydatność do konkretnego zadania. Autorzy książki, wykorzystując swoje doświadczenie zarówno w stosowaniu, jak i w nauczaniu Eclipse, pokazują, jak można dostosowywać platformę w celu zwiększenia efektywności i wydajności pracy oraz jak unikać najczęściej pojawiających się błędów i problemów.

Dodatkowe ćwiczenia przedstawiają sposoby wykonania najbardziej typowych zadań związanych z obsługą środowiska Eclipse.

O Autorach:
Sherry Shavor, Jim D'Anjou, Scott Fairbrother, Dan Kehn oraz Pat McCarthy są projektantami oprogramowania zatrudnionymi w firmie IBM. Są również członkami IBM Eclipse Jumpstart Team -- zespołu, którego zadaniem jest promocja Eclipse i nauczanie sposobów wykorzystania tej platformy wśród społeczności programistów oraz partnerów biznesowych firmy IBM.
John Kellerman jest jednym z twórców projektu Eclipse oraz szefem zespołu pracującego nad Eclipse w firmie IBM.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Eclipse. Podrêcznik programisty Autor: Praca zbiorowa T³umaczenie: Adam Bochenek (wstêp, rozdz. 1 – 18), Piotr Rajca (rozdz. 19 – 27), Jaromir Senczyk (rozdz. 28 – 34) ISBN: 83-7361-691-8 Tytu³ orygina³u: Java Developers Guide to Eclipse Format: B5, stron: 784 Poznaj mo¿liwoġci ġrodowiska Eclipse • Korzystanie ze ġrodowiska Eclipse • Tworzenie programów w Javie w ġrodowisku Eclipse • Rozbudowa mo¿liwoġci Eclipse za pomoc¹ dodatkowych modu³ów Eclipse to nie tylko doskona³e zintegrowane ġrodowisko do tworzenia aplikacji w jêzyku Java. To tak¿e platforma do tworzenia i integracji narzêdzi programistycznych, umo¿liwiaj¹ca zbudowanie kompletnego warsztatu pracy zarówno dla pojedynczego programisty, jak i dla ca³ego zespo³u pracuj¹cego nad wspólnym projektem. Idea ġrodowiska Eclipse zosta³a zainicjowana przez giganty rynku IT — firmy, które zdecydowa³y siê na stworzenie uniwersalnego narzêdzia, umo¿liwiaj¹cego dostosowanie sposobu pracy z nim do wymagañ ró¿nych typów projektów. Eclipse to narzêdzie zbudowane w oparciu o potrzeby programistów. Ksi¹¿ka „Eclipse. Przewodnik programisty” opisuje nie tylko ġrodowisko Eclipse i sposoby zastosowania go w codziennej pracy twórcy oprogramowania. Przedstawia równie¿ metody rozbudowania go o dodatkowe modu³y zwiêkszaj¹ce jego mo¿liwoġci i przydatnoġæ do konkretnego zadania. Autorzy ksi¹¿ki, wykorzystuj¹c swoje doġwiadczenie zarówno w stosowaniu, jak i w nauczaniu Eclipse, pokazuj¹, jak mo¿na dostosowywaæ platformê w celu zwiêkszenia efektywnoġci i wydajnoġci pracy oraz jak unikaæ najczêġciej pojawiaj¹cych siê b³êdów i problemów. • Podstawowe wiadomoġci o Eclipse — interfejs, konfiguracja i po³¹czenie z innymi aplikacjami • Pakiet Java Development Tools • Testowanie i usuwanie b³êdów aplikacji stworzonych za pomoc¹ Eclipse • Praca zespo³owa — wspó³praca Eclipse z systemem CVS • Zarz¹dzanie konfiguracj¹ Eclipse • Architektura ġrodowiska Eclipse • Tworzenie modu³ów rozszerzaj¹cych • Okna dialogowe, kreatory i widoki • Architektura projektów • Tworzenie pakietów i systemów pomocy dla u¿ytkowników • Wykorzystanie technologii COM i OLE Dodatkowe æwiczenia przedstawiaj¹ sposoby wykonania najbardziej typowych zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ ġrodowiska Eclipse. Spis treści O Autorach ...................................................................................... 17 Przedmowa...................................................................................... 19 Wstęp ............................................................................................. 21 Geneza książki................................................................................................................. 21 Cele ................................................................................................................................. 21 Czytelnicy ....................................................................................................................... 22 Organizacja...................................................................................................................... 23 Konwencje stosowane w książce..................................................................................... 24 Zawartość płyty CD-ROM .............................................................................................. 24 Eclipse jako środowisko programistyczne........................25 Część I Rozdział 1. Poznajemy Eclipse ........................................................................... 27 Eclipse a nowe wyzwania twórców aplikacji .................................................................. 28 Czym właściwie jest Eclipse?.......................................................................................... 30 Eclipse jako narzędzie do tworzenia aplikacji w Javie.............................................. 30 Eclipse jako platforma integracyjna .......................................................................... 32 Eclipse jako społeczność........................................................................................... 34 Licencja CPL................................................................................................................... 35 Pobranie i instalacja......................................................................................................... 36 Pierwszy rzut oka na środowisko .................................................................................... 36 Organizacja projektów..................................................................................................... 38 Słów kilka do użytkowników IBM VisualAge................................................................ 39 Podsumowanie ................................................................................................................ 39 Bibliografia ..................................................................................................................... 40 Rozdział 2. Używamy Eclipse ............................................................................. 41 Pierwsze kroki ................................................................................................................. 41 Ojej! .......................................................................................................................... 42 Tworzenie pierwszego projektu ................................................................................ 42 Organizacja interfejsu użytkownika .......................................................................... 45 Parametry środowiska ............................................................................................... 46 Posługiwanie się interfejsem użytkownika...................................................................... 47 Podstawowe operacje ................................................................................................ 48 Lista zadań ................................................................................................................ 53 Fiszki (ang. bookmarks)............................................................................................ 55 System pomocy ......................................................................................................... 55 4 Eclipse. Podręcznik programisty Zarządzanie składnikami projektów ................................................................................ 60 Przestrzeń projektów................................................................................................. 60 Inne właściwości projektów ...................................................................................... 66 Import i eksport zasobów .......................................................................................... 68 Przenoszenie zasobów............................................................................................... 70 Edytor........................................................................................................................ 71 Drukowanie............................................................................................................... 71 Konfiguracja Eclipse ....................................................................................................... 71 Perspektywy .............................................................................................................. 72 Wiele kopii Eclipse ................................................................................................... 74 Konfiguracja JRE...................................................................................................... 75 Eclipse a inne aplikacje............................................................................................. 76 System pomocy ......................................................................................................... 79 Wydajność................................................................................................................. 81 Inne parametry konfiguracyjne........................................................................................ 82 Pozycja Workbench .................................................................................................. 83 Pozycja External Tools ............................................................................................. 84 Ćwiczenia........................................................................................................................ 84 Podsumowanie ................................................................................................................ 85 Rozdział 3. Java Development Tools................................................................... 87 Pierwsze kroki z JDT ...................................................................................................... 88 Interfejs użytkownika JDT ........................................................................................ 88 Podstawowe operacje ................................................................................................ 89 Wyszukiwanie........................................................................................................... 91 Pisanie kodu źródłowego................................................................................................. 93 Asystent wprowadzania............................................................................................. 96 Generowanie kodu .................................................................................................... 99 Nawigacja wśród komunikatów o błędach.............................................................. 101 Szybka naprawa błędów.......................................................................................... 101 Refaktoring ............................................................................................................. 102 Przeglądanie dokumentacji projektu ....................................................................... 105 Szablony kodu......................................................................................................... 106 Wydzielenie łańcuchów tekstowych ....................................................................... 108 Generowanie dokumentacji Javadoc ....................................................................... 111 Korzystanie z alternatywnego JRE.......................................................................... 112 Uruchamianie programów ............................................................................................. 114 Polecenie Run ......................................................................................................... 115 Konfiguracja uruchomieniowa ................................................................................ 116 Strona brudnopisu ................................................................................................... 117 Składniki projektów JDT............................................................................................... 118 Dalsze szczegóły dotyczące projektów ................................................................... 118 Tworzenie projektów Java ...................................................................................... 120 Tworzenie folderów ................................................................................................ 123 Tworzenie klas i interfejsów ................................................................................... 123 Import projektów Java............................................................................................. 124 Lokalna historia plików źródłowych Java ............................................................... 124 Poprawa wydajności narzędzi JDT................................................................................ 125 Inne cechy widoków i perspektyw JDT......................................................................... 126 Filtrowanie zawartości widoków............................................................................. 126 Przeglądarka pakietów ............................................................................................ 127 Widok hierarchii ..................................................................................................... 127 Widok Tasks ........................................................................................................... 128 Widok Search.......................................................................................................... 129 Spis treści 5 Perspektywa Java Type Hierarchy .......................................................................... 129 Perspektywa Java Browsing.................................................................................... 130 Ćwiczenia...................................................................................................................... 131 Podsumowanie .............................................................................................................. 131 Rozdział 4. Śledzenie działania aplikacji ........................................................... 133 Perspektywa Debug....................................................................................................... 134 Podstawowe operacje .................................................................................................... 135 Wstawienie punktu kontrolnego.............................................................................. 135 Rozpoczęcie sesji usuwania błędów........................................................................ 135 Sterowanie wykonywaniem programu .................................................................... 135 Analiza bieżącego stanu programu.......................................................................... 136 Dodatkowe możliwości debugera.................................................................................. 137 Wyrażenia ............................................................................................................... 137 Modyfikacja wartości zmiennej .............................................................................. 138 Edytor w perspektywie Debug ................................................................................ 138 Śledzony cel (ang. debug target) ............................................................................. 139 Punkty kontrolne ........................................................................................................... 140 Punkty kontrolne dotyczące wyjątku....................................................................... 143 Punkty kontrolne dotyczące metody ....................................................................... 143 Punkty kontrolne dotyczące pola ............................................................................ 144 Widok konsoli......................................................................................................... 144 Konfiguracja uruchomieniowa debugera....................................................................... 144 Podłączanie kodu źródłowego ....................................................................................... 145 Modyfikacja kodu „na gorąco”...................................................................................... 146 Zdalne usuwanie błędów ............................................................................................... 147 Ćwiczenia...................................................................................................................... 149 Podsumowanie .............................................................................................................. 149 Rozdział 5. Eclipse a praca zespołowa ............................................................... 151 Obsługa CVS w Eclipse ................................................................................................ 152 Podstawy pracy zespołowej w Eclipse .......................................................................... 154 Obsługa pracy zespołowej w Eclipse ...................................................................... 154 Organizacja pracy zespołowej................................................................................. 155 CVS dla początkujących................................................................................................ 155 Najważniejsze pojęcia CVS .................................................................................... 156 Wersje składników projektu.................................................................................... 156 Aktualizacja ............................................................................................................ 157 Zatwierdzanie zmian ............................................................................................... 157 Zarządzanie wersjami projektu ............................................................................... 157 Rozgałęzianie projektu............................................................................................ 158 Numery wersji w ramach gałęzi projektu................................................................ 159 Pliki binarne ............................................................................................................ 159 Interfejs obsługi CVS z poziomu Eclipse ......................................................................... 159 Perspektywa CVS Repository Exploring ................................................................ 159 Widok CVS Repositories ........................................................................................ 160 Widok CVS Resource History ................................................................................ 163 Widok CVS Console............................................................................................... 163 Wygląd elementów projektów znajdujących się w repozytorium ........................... 164 Polecenia menu Team ............................................................................................. 165 Widok Synchronize................................................................................................. 165 Równoległa modyfikacja plików............................................................................. 167 Typowe scenariusze ...................................................................................................... 168 Zmiana nazwy, przesunięcie i usunięcie składnika projektu ................................... 168 Wycofanie zmiany .................................................................................................. 169 Gałęzie projektu ...................................................................................................... 170 6 Eclipse. Podręcznik programisty Inne funkcje................................................................................................................... 171 Plik aktualizacyjny .................................................................................................. 171 Zestaw projektów.................................................................................................... 171 Odłączanie i ponowne definiowanie połączenia...................................................... 172 Ćwiczenia...................................................................................................................... 172 Podsumowanie .............................................................................................................. 173 Bibliografia ................................................................................................................... 173 Rozdział 6. Zarządzanie konfiguracją Eclipse.................................................... 175 Struktura instalacji Eclipse............................................................................................ 176 Katalog macierzysty Eclipse ................................................................................... 176 Rola pluginów......................................................................................................... 177 Rola pakietów ......................................................................................................... 177 Menedżer aktualizacji ............................................................................................. 178 Identyfikacja zainstalowanych pakietów................................................................. 178 Menedżer aktualizacji — wprowadzenie....................................................................... 180 Źródła instalacji i aktualizacji pakietów.................................................................. 180 Podgląd bieżącej konfiguracji ................................................................................. 182 Widok Install Configuration.................................................................................... 183 Widok Preview........................................................................................................ 184 Widok Feature Updates........................................................................................... 185 Procesy dotyczące konfiguracji ..................................................................................... 185 Pierwsze uruchomienie Eclipse............................................................................... 186 Kolejne uruchomienia platformy............................................................................. 186 Ustalenie konfiguracji domyślnej............................................................................ 187 Lista domyślnych pakietów..................................................................................... 188 Współdzielenie instalacji Eclipse............................................................................ 189 Ćwiczenia...................................................................................................................... 189 Podsumowanie .............................................................................................................. 190 Część II Rozbudowa Eclipse.......................................................191 Rozdział 7. Architektura Eclipse ...................................................................... 193 Punkty rozszerzenia....................................................................................................... 194 Platforma Eclipse .......................................................................................................... 197 Szablony składników interfejsu użytkownika ............................................................... 197 Biblioteka Standard Widget Toolkit........................................................................ 198 Biblioteka JFace...................................................................................................... 199 Obszar roboczy ....................................................................................................... 202 Dostęp do przestrzeni projektów i zasobów ............................................................ 203 Podsumowanie .............................................................................................................. 204 Bibliografia ................................................................................................................... 204 Rozdział 8. Podstawy tworzenia pluginów......................................................... 205 Pierwsze kroki ............................................................................................................... 206 Scenariusze integracji.............................................................................................. 207 Rozpowszechnianie własnego narzędzia................................................................. 209 Rozszerzenia i punkty rozszerzenia............................................................................... 209 Podstawowe kroki implementacji pluginu..................................................................... 212 Plik manifestu pluginu ............................................................................................ 214 Klasa pluginu .......................................................................................................... 216 Instalacja pluginu .................................................................................................... 218 Środowisko PDE ........................................................................................................... 219 Edytor i widoki PDE ............................................................................................... 220 Platforma testowa.................................................................................................... 222 Spis treści 7 Tworzenie i uruchomienie pluginu.......................................................................... 223 Praca na jednym stanowisku a praca zespołowa ..................................................... 225 Ćwiczenia...................................................................................................................... 225 Podsumowanie .............................................................................................................. 225 Bibliografia ................................................................................................................... 226 Rozdział 9. Źródła akcji ................................................................................... 227 Punkty rozszerzenia definiujące źródła akcji................................................................. 228 Podstawy definiowania źródeł akcji .............................................................................. 229 Interfejs programowy obsługujący akcje................................................................. 229 Źródła akcji w pliku manifestu................................................................................ 231 Dodanie akcji do menu i listwy narzędziowej......................................................... 232 Filtrowanie wyświetlanych akcji............................................................................. 234 Filtrowanie związane z typem obiektu .................................................................... 234 Filtrowanie oparte na warunkach ............................................................................ 235 Dodawanie akcji do menu i listwy narzędziowej obszaru roboczego............................ 237 Menu i listwa narzędziowa niezależna od perspektywy............................................... 239 Dodawanie akcji do menu i listwy narzędziowej widoku.............................................. 239 Dodawanie akcji związanej z edytorem......................................................................... 241 Dodawanie akcji do menu kontekstowego widoku i edytora......................................... 241 Menu kontekstowe widoku ..................................................................................... 242 Menu kontekstowe edytora ..................................................................................... 242 Menu kontekstowe elementu widoku...................................................................... 243 Podsumowanie .............................................................................................................. 244 Bibliografia ................................................................................................................... 244 Rozdział 10. Biblioteka Standard Widget Toolkit ................................................ 245 Struktura aplikacji SWT ................................................................................................ 246 Podstawowe komponenty SWT..................................................................................... 248 Określanie stylu komponentu.................................................................................. 249 Obsługa zdarzeń ............................................................................................................ 250 Rozmieszczenie komponentów za pomocą menedżerów układu .................................. 252 Menedżer układu FillLayout ................................................................................... 254 Menedżer układu RowLayout ................................................................................. 254 Menedżer układu GridLayout ................................................................................. 255 Menedżer układu FormLayout ................................................................................ 258 Obsługa błędów............................................................................................................. 261 Konieczność zwalniania zasobów ................................................................................. 262 Wątki obsługujące interfejs użytkownika i pozostałe zadania....................................... 263 Pakiety SWT ................................................................................................................. 265 Ćwiczenia...................................................................................................................... 266 Podsumowanie .............................................................................................................. 267 Bibliografia ................................................................................................................... 267 Rozdział 11. Okna dialogowe i kreatory............................................................. 269 Okna dialogowe — powszechny element aplikacji ....................................................... 269 Punkt wyjścia, czyli szablon ................................................................................... 270 Punkty rozszerzenia dla okien dialogowych i kreatorów ............................................... 271 Okna dialogowe ogólnego zastosowania................................................................. 274 Tworzenie własnej strony parametrów .......................................................................... 275 Definicja rozszerzenia dotyczącego strony parametrów .............................................. 276 Implementacja strony parametrów .......................................................................... 277 Przygotowanie interfejsu użytkownika strony......................................................... 278 Określenie sposobu zapisu i odczytu własności ...................................................... 279 8 Eclipse. Podręcznik programisty Ustalenie domyślnych wartości parametrów ........................................................... 280 Dodawanie kodu zarządzającego wartościami parametrów .................................... 281 Obsługa zdarzeń na stronie parametrów.................................................................. 284 Edytor pól jako typ strony parametrów ................................................................... 284 Tworzenie własnej strony właściwości.......................................................................... 287 Definicja rozszerzenia dotyczącego strony właściwości ......................................... 288 Implementacja klasy strony..................................................................................... 290 Definicja wyglądu strony ........................................................................................ 291 Kod odpowiadający za logikę strony ...................................................................... 291 Zasady przyporządkowywania właściwości............................................................ 293 Implementacja własnego okna dialogowego Properties.......................................... 293 Kreatory tworzenia nowych zasobów, importu oraz eksportu....................................... 294 Definicja rozszerzenia............................................................................................. 295 Implementacja klasy kreatora.................................................................................. 296 Implementacja strony (stron) kreatora..................................................................... 297 Dopasowanie wyglądu strony (stron) kreatora........................................................ 299 Nawigacja wśród stron kreatora .............................................................................. 300 Predefiniowane strony kreatora............................................................................... 301 Wywoływanie kreatora z poziomu kodu źródłowego ............................................. 304 Zapis cech okna dialogowego ................................................................................. 304 Ćwiczenia...................................................................................................................... 305 Podsumowanie .............................................................................................................. 305 Bibliografia ................................................................................................................... 306 Rozdział 12. Widoki........................................................................................... 307 Architektura i działanie widoku .................................................................................... 307 Podstawowe etapy implementacji widoku..................................................................... 311 Definicja wyglądu widoku ...................................................................................... 311 Dodanie rozszerzenia w pliku plugin.xml ............................................................... 312 Utworzenie klasy widoku........................................................................................ 312 Definicja dostawcy treści ........................................................................................ 313 Definicja dostawcy prezentacji ............................................................................... 315 Połączenie przeglądarki z modelem ........................................................................ 316 Synchronizacja modelu i widoku ............................................................................ 317 Obsługa zdarzeń polegających na wyborze elementu ............................................. 318 Filtrowanie widoku ................................................................................................. 319 Sortowanie widoku ................................................................................................. 321 Dodawanie opcji widoku......................................................................................... 322 Obsługa poleceń globalnych ................................................................................... 326 Dekoratory .............................................................................................................. 326 Współpraca między widokami ...................................................................................... 328 Widok Properties..................................................................................................... 328 Ćwiczenia...................................................................................................................... 332 Podsumowanie .............................................................................................................. 333 Bibliografia ................................................................................................................... 333 Rozdział 13. Edytory.......................................................................................... 335 Architektura i zachowanie edytora ................................................................................ 335 Podstawowe etapy implementacji edytora..................................................................... 336 Definicja wyglądu edytora ...................................................................................... 337 Definicja kreatora odpowiadającego za tworzenie nowych zasobów danego typu (opcjonalnie) .................................................................................... 337 Deklaracja rozszerzenia dodana do pliku manifestu plugin.xml ............................. 338 Spis treści 9 Utworzenie klasy edytora........................................................................................ 339 Ustanowienie modelu odpowiadającego za edytowane dane .................................. 340 Definicja dostawcy treści ........................................................................................ 341 Definicja dostawcy prezentacji ............................................................................... 341 Obsługa modyfikacji treści znajdującej się w edytorze................................................ 341 Obsługa zapisu treści edytora.................................................................................. 341 Połączenie edytora z modelem ................................................................................ 342 Synchronizacja modelu i edytora ............................................................................ 342 Obsługa zaznaczania fragmentu treści .................................................................... 343 Dodawanie akcji edytora......................................................................................... 343 Połączenie edytora z widokiem Outline ........................................................................ 347 Ćwiczenia...................................................................................................................... 349 Podsumowanie .............................................................................................................. 349 Bibliografia ................................................................................................................... 349 Rozdział 14. Perspektywy.................................................................................. 351 Perspektywy .................................................................................................................. 351 Tworzenie perspektywy .......................................................................................... 352 Rozszerzanie perspektywy ............................................................................................ 353 Ćwiczenia...................................................................................................................... 354 Podsumowanie .............................................................................................................. 354 Bibliografia ................................................................................................................... 354 Rozdział 15. Obsługa zasobów przestrzeni projektów .......................................... 355 Pojęcia podstawowe ...................................................................................................... 355 Model fizyczny ....................................................................................................... 356 Model logiczny ....................................................................................................... 357 Współpraca modelu zasobów i systemu plików...................................................... 358 API przestrzeni projektów............................................................................................. 359 Katalog główny przestrzeni projektów.................................................................... 360 Kontenery zasobów (ang. resource containers)....................................................... 361 Synchronizacja modelu i systemu plików ............................................................... 361 Obiekt projektu ....................................................................................................... 363 Obiekt zasobu.......................................................................................................... 364 Obiekt ścieżki.......................................................................................................... 365 Obiekty folderu i pliku............................................................................................ 368 Przeglądanie drzewa zasobów................................................................................. 369 Własności zasobów ....................................................................................................... 370 Własności tymczasowe ........................................................................................... 371 Własności trwałe ..................................................................................................... 371 Obsługa zdarzeń przestrzeni projektów......................................................................... 372 Śledzenie zmian za pomocą API przestrzeni projektów.......................................... 373 Dodanie słuchacza zdarzeń ..................................................................................... 374 Przeglądanie informacji o zmienionych zasobach................................................... 376 Szczegóły modyfikacji zasobu ................................................................................ 378 Zarządzanie zdarzeniami modyfikacji zasobów...................................................... 379 Korzystanie ze zdarzeń w celu zapisywania dodatkowych danych ............................... 380 Zdarzenia związane z zapisem ................................................................................ 380 Definicja obiektu zapisu danych ............................................................................. 381 Ćwiczenia...................................................................................................................... 383 Podsumowanie .............................................................................................................. 383 Bibliografia ................................................................................................................... 384 10 Eclipse. Podręcznik programisty Rozdział 16. Natura projektu i przekształcanie zasobów ........................................ 385 Dodanie nowych funkcji przetwarzających projekt....................................................... 385 Rozszerzanie obsługi zasobów przestrzeni projektów............................................. 386 Projekt i jego opis ................................................................................................... 386 Definiowanie i implementacja natury............................................................................ 388 Tworzenie natury rozszerzającej konfigurację projektu.......................................... 388 Dodawanie natury do projektu ................................................................................ 389 Relacje pomiędzy naturą a budowniczym ............................................................... 391 Obrazek symbolizujący naturę projektu.................................................................. 392 Implementacja budowniczego ....................................................................................... 393 Proces transformacji zasobów ................................................................................. 393 Kiedy korzystać z budowniczego? .......................................................................... 394 Definicja budowniczego realizującego transformację przyrostową ........................ 396 Ćwiczenia...................................................................................................................... 399 Podsumowanie .............................................................................................................. 400 Bibliografia ................................................................................................................... 400 Rozdział 17. Znaczniki zasobów......................................................................... 401 Pojęcie znacznika .......................................................................................................... 401 Nadawanie cech zasobom za pomocą znaczników........................................................ 403 Tworzenie nowych znaczników .................................................................................... 404 Znaczniki pomocy i asystenta wprowadzania................................................................ 406 Ćwiczenia...................................................................................................................... 406 Podsumowanie .............................................................................................................. 407 Bibliografia ................................................................................................................... 407 Rozdział 18. Źródła akcji — uzupełnienie ........................................................... 409 Przykłady źródeł akcji i ich obsługa.............................................................................. 409 Dodatkowe wskazówki.................................................................................................. 421 Podsumowanie .............................................................................................................. 424 Rozdział 19. Zaawansowane tworzenie pluginów................................................ 425 Ładowarka klas pluginów.............................................................................................. 425 Wykrywanie w czasie działania i opóźnione ładowanie pluginów................................ 426 „Ziarnistość” pluginów.................................................................................................. 428 Fragmenty pluginów...................................................................................................... 429 Fragmenty i pakiety językowe ................................................................................ 430 Fragmenty jako zawartość zależna od platformy .................................................... 430 Podsumowanie .............................................................................................................. 431 Bibliografia ................................................................................................................... 432 Rozdział 20. Tworzenie nowych punktów rozszerzeń — w jaki sposób inni mogą rozbudowywać Twoje pluginy? .............. 433 Przegląd architektury Eclipse — raz jeszcze ................................................................. 434 Zależności pomiędzy punktami rozszerzenia i rozszerzeniami ............................... 434 Rejestr pluginów — oficjalna lista aktywnych pluginów, rozszerzeń i punktów rozszerzeń ............................................................................................ 436 Jak definiować nowe punkty rozszerzeń?...................................................................... 437 Wybór istniejącego kodu, który inni będą mogli rozbudowywać lub konfigurować...437 Deklarowanie nowego punktu rozszerzenia ............................................................ 439 Definiowanie interfejsu określającego oczekiwane zachowanie ............................. 440 Przetwarzanie informacji dotyczących punktu rozszerzenia, zgromadzonych w rejestrze pluginów................................................................... 443 Wywoływanie odpowiednich metod zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej kontraktem (interfejsem)......................................................................................... 445 Spis treści 11 Jak skorzystać z opartego na schematach kreatora nowych rozszerzeń? ....................... 447 Dlaczego warto definiować schemat? ..................................................................... 448 Edytor schematów................................................................................................... 448 Ćwiczenia...................................................................................................................... 449 Podsumowanie .............................................................................................................. 450 Bibliografia ................................................................................................................... 450 Rozdział 21. W razie problemów ........................................................................ 451 Diagnostyka pluginów — informacje systemowe i konfiguracyjne .............................. 453 Obiekty stanu — kolektor stanu (ang. status collector) ................................................. 453 Przykład wykorzystania obiektu MultiStatus .......................................................... 454 Obsługa wyjątków — wykrywanie błędów................................................................... 455 Okna dialogowe błędów — dostarczanie szczegółowego stanu w komunikatach o błędach.......................................................................................... 455 Przykład okna dialogowego błędu .......................................................................... 456 Śledzenie wykonywania — narzędzie diagnostyki działania ........................................ 457 Przykład zastosowania mechanizmów śledzenia..................................................... 459 Wykorzystanie śledzenia w środowisku produkcyjnym ................................................ 460 Diagnostyka — obszerny dziennik błędów ................................................................... 461 Rejestracja błędów — zapisywanie informacji w dzienniku błędów............................. 461 Dodawanie komunikatów o błędach ....................................................................... 462 Ćwiczenia...................................................................................................................... 462 Podsumowanie .............................................................................................................. 462 Rozdział 22. Tworzenie pakietów ....................................................................... 463 Wszystko na temat pakietów ......................................................................................... 464 Typy pakietów......................................................................................................... 464 Określanie struktury przy użyciu pakietów ............................................................. 465 Definicja pakietu ........................................................................................................... 466 Manifest pakietu...................................................................................................... 466 Określanie wymaganych pluginów oraz pakietów wewnętrznych .......................... 467 Reguły dopasowujące pluginy na podstawie numeru wersji ................................... 470 Obsługa serwisowa pakietów .................................................................................. 471 Identyfikacja pakietów .................................................................................................. 472 Treści identyfikujące pakietów i pluginów ............................................................. 472 Określanie pakietu głównego .................................................................................. 473 Prezentacja w interfejsie użytkownika informacji identyfikujących pakiet i produkt ....474 Rozszerzanie możliwości Eclipse.................................................................................. 476 Tworzenie pakietu nadającego się do instalacji....................................................... 477 Tworzenie własnego produktu opierającego się na platformie Eclipse ................... 478 Tworzenie rozszerzeń do innych produktów........................................................... 479 Udostępnianie pakietów instalowanych za pomocą menedżera aktualizacji ........... 480 Zastosowanie PDE do tworzenia i rozpowszechniania pakietów............................ 482 Ćwiczenia...................................................................................................................... 485 Podsumowanie rozdziału............................................................................................... 485 Bibliografia ................................................................................................................... 485 Rozdział 23. Dostarczanie pomocy..................................................................... 487 Integracja dokumentacji ................................................................................................ 488 Tworzenie dokumentacji w formacie HTML .......................................................... 490 Deklarowanie rozszerzenia ..................................................................................... 490 Tworzenie plików spisu treści................................................................................. 491 Dokumentacja dołączona do Eclipse....................................................................... 494 12 Eclipse. Podręcznik programisty Tworzenie pomocy kontekstowej.................................................................................. 494 Deklarowanie rozszerzenia pomocy kontekstowej.................................................. 495 Definiowanie zawartości okienka Infopop.............................................................. 495 Kojarzenie okienka Infopop z kontekstem interfejsu użytkownika......................... 495 Uruchamianie systemu pomocy w innych programach ................................................. 497 Dostosowywanie systemu pomocy do własnych wymagań........................................... 498 Ćwiczenia...................................................................................................................... 499 Podsumowanie .............................................................................................................. 499 Bibliografia ................................................................................................................... 499 Rozdział 24. Współdziałanie z technologiami OLE i ActiveX................................. 501 Obsługa technologii COM............................................................................................. 502 Bezpośrednie dokumenty OLE ............................................................................... 503 Bezpośrednie elementy sterujące ActiveX .............................................................. 503 Obsługa kontenera COM............................................................................................... 503 Tworzenie obiektu OleFrame.................................................................................. 504 Tworzenie obiektu OleClientSite ............................................................................ 504 Aktywacja obiektu OLE.......................................................................................... 505 Deaktywacja obiektu OLE ...................................................................................... 506 Obsługa edytorów OLE........................................................................................... 506 Tworzenie obiektu OleControlSite.......................................................................... 507 Aktywacja obiektu OleControlSite ......................................................................... 508 Automatyzacja OLE — dostęp do rozszerzonych zachowań ........................................ 508 Polecenie exec......................................................................................................... 508 Interfejs IDispatch................................................................................................... 510 Metody .................................................................................................................... 511 Wywołanie bez parametrów.................................................................................... 511 Typy Variant ........................................................................................................... 512 Wywołanie z przekazaniem parametrów................................................................. 513 Właściwości ............................................................................................................ 513 Słuchacze zdarzeń oraz słuchacze zdarzeń dotyczących właściwości..................... 515 Ćwiczenia...................................................................................................................... 516 Podsumowanie .............................................................................................................. 516 Bibliografia ................................................................................................................... 517 Rozdział 25. Współpraca z biblioteką Swing ....................................................... 519 Wprowadzenie do zagadnień integracji biblioteki Swing i SWT .................................. 520 Integracja uruchamiania i edycji ............................................................................. 520 Tryby wywołań ....................................................................................................... 521 Zwiększanie atrakcyjności produktów .................................................................... 522 Przykładowy edytor ABCEditor — wywołanie wewnątrzprocesowe ..................... 523 Szczegóły implementacji — wywołanie wewnątrzprocesowe ................................ 523 Ćwiczenia...................................................................................................................... 527 Podsumowanie .............................................................................................................. 528 Bibliografia ................................................................................................................... 528 Rozdział 26. Rozbudowa narzędzi do pisania programów w Javie ......................... 529 Do czego służy JDT?..................................................................................................... 530 Model elementów Javy.................................................................................................. 532 Wykorzystanie możliwości JDT.................................................................................... 534 Klasa JavaCore........................................................................................................ 534 Klasa JavaUI ........................................................................................................... 538 Klasa ToolFactory................................................................................................... 539 Spis treści 13 Kompilacja kodu źródłowego Javy................................................................................ 540 Analiza kodu źródłowego Javy...................................................................................... 540 Abstrakcyjne drzewo składni .................................................................................. 541 Szczegółowa analiza kodu źródłowego Javy........................................................... 546 Operacje na kodzie źródłowym Javy ............................................................................. 550 Proste modyfikacje kodu źródłowego elementów Javy ............................................... 550 Bardziej złożone modyfikacje kodu źródłowego .................................................... 551 W jakich miejscach JDT rozbudowuje możliwości Eclipse?......................................... 554 Rozbudowa interfejsu użytkownika JDT....................................................................... 554 Dodawanie akcji do widoków ................................................................................. 555 Dodawanie akcji do edytora.................................................................................... 557 Rozbudowa menu kontekstowego elementów Javy ................................................ 558 Rozbudowa menu kontekstowych konkretnego widoku lub edytora ...................... 558 Rozbudowa akcji globalnych .................................................................................. 559 Stosowanie okien dialogowych JDT ....................................................................... 559 Ćwiczenia...................................................................................................................... 560 Podsumowanie .............................................................................................................. 560 Bibliografia ................................................................................................................... 560 Rozdział 27. Tworzenie edytora tekstów przy użyciu komponentu JFace Text ...... 561 Standardowe funkcje edytora tekstów ........................................................................... 562 Edycja i przeglądanie tekstu.................................................................................... 562 Standardowe opcje menu i przyciski paska narzędzi............................................... 563 Standardowa reprezentacja znaczników.................................................................. 563 Konfiguracja edytora — punkty dostosowywania......................................................... 564 Czym jest asystent wprowadzania? ......................................................................... 564 Czym jest kolorowanie składni?.............................................................................. 565 Czym jest formatowanie zawartości?...................................................................... 566 Inne możliwości dostosowywania edytora .............................................................. 566 Tajniki wykorzystania edytora tekstów ......................................................................... 567 Klasa AbstractTextEditor........................................................................................ 567 Klasa TextViewer.................................................................................................... 568 Zależności klasy AbstractTextEditor ...................................................................... 569 Klasa Document...................................................................................................... 569 Klasa DocumentProvider ........................................................................................ 571 Zależności typu model-widok-kontroler ................................................................. 572 Klasa DocumentPartitioner ..................................................................................... 572 Klasa SourceViewerConfiguration.......................................................................... 573 Jak stworzyć prosty edytor kodu źródłowego?.............................................................. 574 Etap 1. Tworzenie prostego edytora........................................................................ 574 Etap 2. Dodawanie asystenta wprowadzania........................................................... 580 Etap 3. Dodawanie kolorowania składni ................................................................. 584 Etap 4. Definiowanie formatowania zawartości..........
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Eclipse. Podręcznik programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: