Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 013680 17189743 na godz. na dobę w sumie
Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna  zdrowie  problematyka czasu wolnego - ebook/pdf
Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna zdrowie problematyka czasu wolnego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 177
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3647-8823-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
We współczesnym świecie obserwujemy fakt zacierania się różnic pomiędzy czasem wolnym a czasem, w którym człowiek spełnia swoje powinności. Stąd pojawia się trudność metodologiczna kategoryzacji, definicji i przedmiotu badań związanych z praktyczną analizą czasu wolnego1. Czas pracy i wypoczynku staje się coraz bardziej płynny, a naukowcy traktują dzisiejsze społeczeństwo jako społeczeństwo wiedzy i informacji lub jako społeczeństwo czasu wolnego. () Wielkiego znaczenia nabiera wychowanie ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego i uświadomienie sobie jego roli w życiu człowieka. Konsumpcyjne podejście do czasu wolnego wymusza konieczność podejmowania dodatkowej pracy w celu podniesienia standardu tego czasu, a którego w efekcie jest coraz mniej. Powstają specjalistyczne instytucje, które zajmują się organizacją czasu wolnego i wyznaczają wzorce jego spędzania. Powstające zjawisko ekonomii dobrobytu, związane z miejscem pracy i miejscem czasu wolnego, w efekcie prowadzi do zubożenia form jego spędzania. W ujęciu pedagogicznym proces percepcji czasu wolnego nazywa się wychowaniem do czasu wolnego. Percepcja czasu wolnego zmienia się wraz z emocjami człowieka, jego sposobem odczuwania radości, wolności, piękna czy szczęścia. Zmiany pozytywne w psychice człowieka, przeżycia wolnoczasowe wywołane podjętą aktywnością w czasie wolnym mogą być związane ze specyfiką tej aktywności (mogą być związane z praktykami religijnymi, wolontariatem, życiem rodzinnym czy społecznym, działalnością sportową, społeczną, hobbystyczną) i zapewniają regularne długoczasowe zadowolenie z życia. Analiza czasu wolnego to pytanie o sposób jego przeżywania: podmiotowo czy jako przedmiot jego spędzania; czy spędzanie czasu po pracy (a także w pracy) zastąpimy jego przeżywaniem? () Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wywołały zmiany wzorców wolnoczasowych Polaków, przybliżając je do wzorców wysokorozwiniętych krajów Europy i świata. Cechą współczesnego życia człowieka jest ograniczenie jego aktywności ruchowej, co niesie za sobą wiele niepożądanych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Współczesna teoria efektywnego wypoczynku po pracy zakłada potrzebę wszechstronnej działalności ruchowej człowieka, który, mając więcej czasu wolnego, będzie prowadził aktywny styl życia. Elastyczny czas pracy umożliwi podejmowanie zróżnicowanych form urlopu, a także wybór atrakcyjnego, zdrowego i aktywnego trybu życia. Wzorce zachowań wolnoczasowych będą kształtowane spontanicznie (indywidualnie), ale także w sposób konsumpcyjny. Aktywność rekreacyjna i turystyczna będzie traktowana jako sposób na życie, samorealizację i rozwój duchowy. Halina Guła-Kubiszewska (frag. Wstępu)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp We współczesnym świecie obserwujemy fakt zacierania się różnic pomię- dzy czasem wolnym a czasem, w którym człowiek spełnia swoje powinności. Stąd pojawia się trudność metodologiczna kategoryzacji, definicji i przed- miotu badań związanych z praktyczną analizą czasu wolnego1. Czas pracy i wypoczynku staje się coraz bardziej płynny, a naukowcy traktują dzisiejsze społeczeństwo jako społeczeństwo wiedzy i informacji lub jako społeczeń- stwo czasu wolnego. W dokumentach UNESCO (zgodnie z definicją J. Du- mazediera) określono czas wolny jako: „zajęcia, którym jednostka może się oddawać z własnej chęci bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia (bezinteresownego), swego dobrowolne- go udziału w życiu społecznym, po uwolnieniu się z obowiązków zawodo- wych, rodzinnych, społecznych”2. Najkrótszą definicję przedstawił J. Pięta, który czas wolny definiuje „jako czas bez obowiązków przeznaczony na za- jęcia dowolne”3. Coraz częściej mówi się o zachowaniach wolnoczasowych w pracy, natomiast w czasie wolnym naszą uwagę absorbuje praca. Popu- larne powiedzenia B. Franklina – „czas to pieniądz”4 – jest charakterystycz- ne dla kultury europejskiej, w której człowiek często przechodził od etosu czasu wolnego do etosu pracy. Najwięksi greccy filozofowie (Sokrates, Pla- ton, Arystoteles) w aksjologii czasu wolnego zgodni są w pojmowaniu roli aktywności i kontemplacji duchowej w czasie wolnym, natomiast różnią się w określeniu roli zabawy i rekreacji fizycznej5. Zarówno w rekreacji ducho- wej, jak i fizycznej wskazane są aktywne formy spędzania czasu wolnego. Styl spędzania czasu wolnego w dzisiejszych czasach można traktować jako wyróżnik stylu życia6, który jest regulowany przez uwarunkowania spo- łeczne. Kreowana dzisiaj „ekologia” czasu pracy i czasu rekreacji, weekendo- wy rytm pracy i wypoczynku to główny element popkultury czasu wolnego (wypiera on tradycyjny czas wolny typu sacrum). Styl życia można interpre- 1 M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2012. 2 Tamże, s. 253. 3 4 H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa – wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków 2007, s. 138. 5 M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen…, dz. cyt. 6 M. Falkowska, Praca – konieczność czy styl życia?, [w:] M. Falkowska (red.), O stylach życia Polaków, CBOS, War- szawa 2004. J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, s. 11. 14 Edukacja Jutra – Aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu wolnego tować jako jedną z form konsumowania czasu wolnego, jako afirmację stylu bycia w społeczeństwie, wzory zachowań powstałe w procesie socjalizacji (związane z wypoczynkiem, rekreacją, turystyką sportem, dbałością o zdro- wie) lub jako osobisty i społeczny przekaz wartości7. Styl życia, określony głównie dla grupy społecznej, wymusza na członkach tej grupy powiela- nie specyficznych zachowań i wzorców i stawia człowieka przed dylema- tem: czas wolny to radość życia, czy „wyżycie się”? Konieczność powielania stylowych, proponowanych przez społeczeństwo wzorów spędzania czasu wolnego powoduje, że człowiek staje się ich niewolnikiem i zakładnikiem własnego stylu życia. W dzisiejszym społeczeństwie konsumpcyjnym czas wolny jako przedmiot konsumpcji staje się elementem wymiany8. Większość ludzi swój czas wolny spędza na przeglądaniu kolorowych magazynów lub oglądaniu modnych programów telewizyjnych. Pojawiło się nowe zjawisko związane z ekonomią czasu wolnego, określane mianem presumpcji9. Jest to połączenie konsumpcji z produkcją i oznacza degradację pracy i wypoczyn- ku. Przykładem może być zabawa w cyberprzestrzeni (robienie amatorskich filmów) i umieszczanie ich w sieci lub przekazanie do sprzedaży mediom (e-praca). Zaciera się granica między działalnością amatorską a profesjonal- ną (między czasem wolnym a czasem pracy). Trwałe wzory życia społeczno- -kulturalnego zacierają się pod wpływem kultury upowszechnianej przez techniczne środki masowego przekazu oraz przez przypadkowe wpływy różnych form życia zbiorowego. Wielkiego znaczenia nabiera wychowanie ludzi, szczególnie dzieci i mło- dzieży, do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego i uświadomienie so- bie jego roli w życiu człowieka. Konsumpcyjne podejście do czasu wolnego wymusza konieczność podejmowania dodatkowej pracy w celu podniesie- nia standardu tego czasu, a którego w efekcie jest coraz mniej. Powstają spe- cjalistyczne instytucje, które zajmują się organizacją czasu wolnego i wy- znaczają wzorce jego spędzania. Powstające zjawisko ekonomii dobrobytu, związane z miejscem pracy i miejscem czasu wolnego, w efekcie prowadzi do zubożenia form jego spędzania. W ujęciu pedagogicznym proces percep- cji czasu wolnego nazywa się wychowaniem do czasu wolnego. Percepcja czasu wolnego zmienia się wraz z emocjami człowieka, jego sposobem od- czuwania radości, wolności, piękna czy szczęścia. Zmiany pozytywne w psy- chice człowieka, przeżycia wolnoczasowe wywołane podjętą aktywnością w czasie wolnym mogą być związane ze specyfiką tej aktywności (mogą być związane z praktykami religijnymi, wolontariatem, życiem rodzinnym czy 7 M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen…, dz. cyt., s. 137. 8 9 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1988. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006. Wstęp 15 społecznym, działalnością sportową, społeczną, hobbystyczną) i zapewnia- ją regularne długoczasowe zadowolenie z życia. Analiza czasu wolnego to pytanie o sposób jego przeżywania: podmiotowo czy jako przedmiot jego „spędzania”; czy spędzanie czasu po pracy (a także w pracy) zastąpimy jego „przeżywaniem”10? Zachowania wolnoczasowe stanowią nieodłączny element egzystencji człowieka. Wczesne zachowania wolnoczasowe kształtowały się już w okre- sie prehistorycznym i ewoluowały wraz z rozwojem struktur i form społecz- ności pierwotnej. Miały charakter utylitarny (myślistwo, uprawa ziemi) lub kulturowy (taniec, pląsy, śpiew). Powstające w naturalny sposób instytucje wychowania tworzyły określony system świadomych zamierzeń otoczenia dorosłego, który służył przygotowaniu dorastającego pokolenia do życia w grupie11. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku wywołały zmiany wzorców wolnoczasowych Polaków, przybliżając je do wzorców wysokoro- zwiniętych krajów Europy i świata. Cechą współczesnego życia człowieka jest ograniczenie jego aktywności ruchowej, co niesie za sobą wiele niepo- żądanych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Współczesna teoria efektywnego wypoczynku po pracy zakłada potrzebę wszechstronnej dzia- łalności ruchowej człowieka, który, mając więcej czasu wolnego, będzie pro- wadził aktywny styl życia. Elastyczny czas pracy umożliwi podejmowanie zróżnicowanych form urlopu, a także wybór atrakcyjnego, zdrowego i ak- tywnego trybu życia. Wzorce zachowań wolnoczasowych będą kształtowane spontanicznie (indywidualnie), ale także w sposób konsumpcyjny. Aktyw- ność rekreacyjna i turystyczna będzie traktowana jako sposób na życie, sa- morealizację i rozwój duchowy. Halina Guła-Kubiszewska 10 M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen…, dz. cyt., s. 237. 11 B. Bielec, W. Półtorak, K. Warchoł, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Kraków 2012.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna zdrowie problematyka czasu wolnego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: