Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 006301 12460022 na godz. na dobę w sumie
Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych  aktywność w życiu zawodowym - ebook/pdf
Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych aktywność w życiu zawodowym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 172
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3647-8825-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
O ile edukacja młodego pokolenia jest zjawiskiem naturalnym i niezmiennym od wielu lat, o tyle problematyka kształcenia ludzi dorosłych jawi się jako znak nowych czasów. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, postęp dokonujący się w nauce, technice i technologiach informacyjnych powodują, że ludzie dorośli muszą się kształcić ustawicznie, głównie po to, aby nie dopuścić do zaburzeń w rozwoju i aktywności własnej oraz nie stać się mniej skutecznymi w podejmowanych przedsięwzięciach w różnych dziedzinach życia, a szczególnie w obszarze działalności zawodowej.() Nauki o edukacji to nie tylko nauki o wychowaniu, ale nauki, których zadaniem jest nie tylko przygotowanie przyszłego nauczyciela czy wychowawcy, ale również ustawiczne dokształcanie i uzupełnianie wiedzy osób dorosłych. Jest czymś naturalnym, że pracownik, który uzyskał podstawowy zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku wcześniejszej edukacji w szkole wyższej, po kilku, kilkunastu albo i kilkudziesięciu latach aktywności zawodowej będzie chciał uaktualnić swoje kompetencje zawodowe i w tym celu zwróci się do placówki edukacyjnej. Ważne jest, aby znalazł tam wsparcie i odpowiedzi na problemy współczesnego świata. Grzegorz Kiedrowicz (frag. Wstępu)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp O ile edukacja młodego pokolenia jest zjawiskiem naturalnym i niezmien- nym od wielu lat, o tyle problematyka kształcenia ludzi dorosłych jawi się jako znak nowych czasów. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, postęp dokonujący się w nauce, technice i technologiach informacyjnych powodują, że ludzie dorośli muszą się kształcić ustawicznie, głównie po to, aby nie dopu- ścić do zaburzeń w rozwoju i aktywności własnej oraz nie stać się mniej sku- tecznymi w podejmowanych przedsięwzięciach w różnych dziedzinach życia, a szczególnie w obszarze działalności zawodowej1. Polska weszła w drugą dekadę członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to o tyle istotne, że nasza polityka w sferze edukacji nie może być w peł- ni autonomiczna, ale musi współgrać z ogólnymi założeniami wspólnej polityki państw europejskich. Kluczowe są tu dokumenty, które powstały jeszcze przed naszą akcesją do Unii, związane z tzw. Procesem Bolońskim. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznały, że „[...] poszerzanie i uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe zna- czenie dla ich rozwoju osobistego, konkurencyjności, zatrudnienia i spójno- ści społecznej Wspólnoty. Takie poszerzanie i uznawanie wiedzy powinno ułatwić międzynarodową mobilność pracowników i osób uczących się oraz sprzyjać w spełnianiu wymogów w zakresie podaży i popytu na europej- skim rynku pracy. Należy zatem promować i zwiększać na szczeblu krajo- wym i wspólnotowym dostęp do uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w nim wszystkich osób, w tym osób znajdujących się w niekorzystnej sytu- acji, a także korzystanie z kwalifikacji”2. Zmiany w polityce edukacyjnej, dotyczącej zarówno różnych etapów edu- kacji szkolnej, jak i edukacji ustawicznej, zostały niejako „wymuszone” przez rynek pracy, który domaga się pracownika, który będzie odpowiadał na zmienne oczekiwania pracodawcy. W tym celu opracowywane są standardy kompetencji zawodowych, które „oznaczają to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać odpowiednio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są 1 Por. Z. Wilsz, Edukacja dorosłych w kontekście ich potrzeb sterowniczych, „EDUKACJA Ustawiczna DOROSŁYCH” 2009, nr 3 (66), s. 19. 2 H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A.M. Charraud (red.), Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwali- fikacji, Radom 2008, s. 11. 14 Edukacja jutra – Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym trzema zbiorami: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych3. O ile wie- dza i umiejętności to składniki, które w kształceniu ogólnym i zawodowym można dość precyzyjnie zdefiniować, o tyle kompetencje społeczne są czymś stosunkowo nowym. W modelu kompetencji zawodowych nauczycieli cza- sami używa się określenia cechy osobowości. Tak czy inaczej kompetencje społeczne stanowią przedmiot zainteresowania pedagogów jako ten składnik, który może odgrywać istotną rolę w procesach nauczania – uczenia się. Polityka społeczna łączy ze sobą aspekty społeczne z ekonomią. „Coraz czę- ściej w dyskursie naukowym i publicznym odnosimy się do uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning – LLL) [jako – dop. G.K.] perspektywy uwzględ- niającej różne możliwości uczenia się, zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i szkoleń ulokowanych poza nią, a wreszcie przez nieformalne uczenie się w toku zdobywania doświadczeń zawodowych oraz pełnienia różnorodnych ról społecznych (Lifewide Learning – LWL)”4. Współczesna edukacja ma, oprócz wyposażenia uczniów w wiedzę: „formować ich postawy i umiejęt- ności, uczyć i nakłaniać do samodzielności, przedsiębiorczości, kreatywności i elastyczności. Zdobyty dzięki temu kapitał społeczny (social capital) jest bar- dzo ważny. Jego brak nie tylko zwiększa rynek bezrobocia, lecz także utrudnia uczestnictwo w życiu publicznym i grozi marginalizacją”5. Ważnym wyznacznikiem kapitału ludzkiego są kompetencje społeczne ab- solwentów lub czynnych pracowników. Formułowane są określone cechy, któ- rymi powinien charakteryzować się pracownik na współczesnym rynku pra- cy. Zdaniem W. Furmanka pracownika na rynku pracy w modelu cywilizacji informacyjnej powinna charakteryzować: kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy i współdziałania, samodzielność, samozdyscyplino- wanie oraz interdyscyplinarność przygotowania6. Ta ostatnia cecha pokazuje, że współczesny pracownik powinien być nie tylko wąsko kształconym specja- listą, ale powinien mieć orientację i możliwości współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Praca i kapitał to centralne wskaźniki charakteryzujące społeczeństwo in- dustrialne. Wielu twierdzi, że obecnie takimi słowami kluczowymi są wiedza i informacja. Zdaniem Z. Wiatrowskiego: „wiedza i praca stają się dziś, a tym bardziej stawać się będą jutro, dominującymi wyznacznikami rozwoju cywi- lizacyjnego, w tym nade wszystko rozwoju człowieka i społeczeństwa”7. Waż- 3 H. Bednarczyk, D. Koprowska, I. Woźniak, T. Kupidura (red.), Opracowanie opisów standardów kompetencji zawo- dowych, Radom 2013, s. 11. 4 E. Chmielewska, A. Chłoń-Domińczak, Rozwój kapitału intelektualnego. Uczenie się przez całe życie jako inwestycja społeczna, „Forum Akademickie” 2 Luty 2014, s. 32. 5 K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005, s. 88. 6 W. Furmanek, Refleksje związane z przyszłością pedagogiki pracy, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 54, s. 17-18. 7 Z. Wiatrowski, Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom 2009, s. 16. Wstęp 15 nym czynnikiem mającym wpływ na jakość pracy zawodowej są różne formy oceny pracowników. Oceny zewnętrzne, a także samoocena, mogą być czyn- nikiem prorozwojowym, motywującym, ale również czynnikiem wstecznym, destrukcyjnym. Wszystko zależy od przyjętych procedur, a także rzetelności tak przeprowadzonej ewaluacji. Jakość kształcenia w szkołach wyższych od kilku lat kojarzy się z wdrażany- mi Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Te zostały opracowane i wdrożone w 2012 roku w odniesieniu do opracowanych w 2008 roku Europejskich Ram Kwalifi- kacji (European Qualification Framework – EQF). Celem wdrożenia KRK była możliwość porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach kwalifi- kacji oraz wspieranie zarówno uczenia się przez całe życie, jak i równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także dalsza integracja europejskiego rynku pracy8. Wraz z wdrażaniem KRK w wielu szkołach wyższych powstały uczelniane i wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia, których rola sprowadza się nie tylko do monitorowania efektywności wdrażania KRK, ale również do ewaluacji procesu kształcenia z istotnym włączaniem do tej oceny studentów. Warto podkreślić, że zasady obowiązujące w systemach KRK przenoszone są na inne formy kształcenia, jak studia doktoranckie i studia podyplomowe, a także w nieco innej formie występują w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Ostatnie zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, a także wcześniejsze zmia- ny naszej sytuacji geopolitycznej, wstąpienie naszego kraju do paktu NATO, ale również odstąpienie od powszechnego poboru żołnierzy wymusza określenie na nowo naszej polityki w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Zagadnienia te można również tratować jako formę edukacji ustawicznej. Dotyczy to za- równo określenia form szkolenia kadr dla systemu bezpieczeństwa państwa, jak również powszechnego przygotowania ludności cywilnej do zadań obrony terytorialnej. Nauki o edukacji to nie tylko nauki o wychowaniu, ale nauki, których za- daniem jest nie tylko przygotowanie przyszłego nauczyciela czy wychowawcy, ale również ustawiczne dokształcanie i uzupełnianie wiedzy osób dorosłych. Jest czymś naturalnym, że pracownik, który uzyskał podstawowy zasób wie- dzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku wcześniejszej edukacji w szkole wyższej, po kilku, kilkunastu albo i kilkudziesięciu latach aktywności zawodowej będzie chciał uaktualnić swoje kompetencje zawodowe i w tym celu zwróci się do placówki edukacyjnej. Ważne jest, aby znalazł tam wsparcie i odpowiedzi na problemy współczesnego świata. 8 Por. G. Sanecki, Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w odbiorze studentów, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Ole- śniewicz (red.), Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec 2014, s. 62-63. Grzegorz Kiedrowicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych aktywność w życiu zawodowym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: