Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 005908 13638307 na godz. na dobę w sumie
Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych - ebook/pdf
Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 166
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3647-8820-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
() Monografia wpisuje się w rozpoczęty przed dwudziestu laty nurt poszukiwań, badań i doświadczeń związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, będących wyrazem dążenia do wywołania zmian odpowiadających ich możliwościom rozwojowym. Można mieć nadzieję, że stanie się dla Czytelnika inspiracją dla otwartego, twórczego i owocnego podejścia do trudnych, bardzo złożonych, niedawno powstałych, jeszcze niedostatecznie dookreślonych problemów edukacji XXI wieku. Wojciech Kojs
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Oczekiwania dotyczące piśmiennictwa traktującego o procesach wycho- wania i kształcenia dzieci, podobnie jak oczekiwania związanie z jakością tych procesów, są wielorako zróżnicowane i uwarunkowane. Ich treść okre- ślona zostaje bliskością, sposobem i zakresem uczestniczenia w wywoływa- niu pożądanych, biopsychicznych i fizycznych, umysłowych, społecznych i kulturowych zmian w osobie dziecka. Na edukację dziecka i na to, co się pisze o tej edukacji, można spojrzeć z pozycji najbliższego środowiska rodzinnego, poprzez nauczyciela i szkołę oraz administrację szkolną, koń- cząc na samorządowych, państwowych i politycznych władzach różnych szczebli. Powstający obraz to różnorodność „jedynie słusznych interesów” wyrażonych w „jedynie słusznych koncepcjach”, w których trudno dopa- trzyć się dobra dziecka i z jego pozycji – dobra społeczeństwa i państwa. By się o tym przekonać, wystarczy prześledzić wydarzenia ostatnich kilku lat dotyczące sześcio- i siedmiolatków i przypatrzyć się konsekwencjom w postaci wielkiej krzywdy wyrządzonej przez polityków dzieciom, rodzi- com, nauczycielom i szkole oraz powstałego zaburzenia w pokoleniowej edukacji społeczeństwa. Zapomniano m.in. o wyzwaniu okresu transformacji ustrojowej ujętym w haśle „Edukacja narodowym priorytetem”, zapomniano o dziecięcym fundamencie życia społecznego. Pozostawiono dziecko, nauczyciela i szkołę w formie ukształtowanej przed wiekami: nauczyciel i liczna klasa, nie chcąc dostrzec, iż ostatnie dziesiątki lat zupełnie zmieniły świat i informacyjne środowisko dziecka, że każde dziecko jest inne i wymaga innej edukacji, innych treści i innej organizacji; nie chcąc dostrzec, iż dobra dla społeczeń- stwa i demokracji szkoła, to szkoła dialogu. Chodzi więc o edukację w auten- tycznej bliskości i zaufaniu, o edukację, która sprosta wielkim wyzwaniom i zagrożeniom globalizacji, która będzie kształtowała całożyciowe uczenie się, społeczeństwo uczące się, organizacje uczące się, gospodarki oparte na wiedzy i cywilizację mądrości. Uznanie, iż w edukacji najważniejsze jest dobro dziecka, oznacza uwzględ- nienie jego właściwości i potrzeb; nie można marnować jego poznawczo-emo- cjonalnego i wolicjonalnego związanego z wiekiem potencjału osobowego. 14 Edukacja jutra – Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych Dla porządku przypomnę o roli, jaką spełniają w wychowaniu i kształceniu poczucie bezpieczeństwa, zaufania i ufności. Poczucie ufności jest najbardziej fundamentalną przesłanką witalności jed- nostki. Jest nastawieniem wobec siebie i świata wywodzącym się z doświad- czeń pierwszych lat życia. Ufność jest charakterystyczną dla dziecka kondycją egzystencjalną, pozwalającą mu oczekiwać i spodziewać się korzystnej inte- rakcji z najbliższym otoczeniem. Zaufanie, w porównaniu z ufnością, zawiera większy zakres treści powstałej w wyniku interakcji z otoczeniem w procesie rozwoju. Podstawę ludzkiego życia stanowi ufność – wartość ponadczasowa i ponadterytorialna1. Szczególnie istotne jest powstanie poczucia bezpieczeństwa, które zapo- biega bezradności w działaniu i myśleniu dziecka, daje mu możliwość nie- skrępowanej ekspresji myśli i uczuć. Ufność w siebie wzmacnia tendencję do podejmowania różnorodnych prób w poznawaniu świata i rodzi przeświad- czenie, że pokonywanie trudności jest bardziej efektywne niż brak działań. Doświadczenia wczesnego dzieciństwa są niesłychanie ważne dla kształtującej się tożsamości młodego człowieka, jego postawy ufności do siebie i innych, samodzielności i inicjatywy2. Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowania uważa się za najgłębsze funda- menty rozwoju umysłu – z nich wyrasta poczucie wspólnego człowieczeń- stwa. Pojawia się, gdy w edukacji uwzględnia się następujące potrzeby dziecka: 1) potrzebę bezpiecznego środowiska; 2) potrzebę wychowawczego związku z tymi samymi opiekunami – jest to kamień węgielny zarówno emocjonalnej, jak i intelektualnej kompetencji, pozwalający dziecku na uformowanie głębo- kiego przywiązania, które rozwija się w poczucie wspólnego człowieczeństwa i w końcu w empatię i współczucie; 3) potrzebę bogatych, trwałych interak- cji z ludźmi, których dzieci dobrze znają i którym głęboko ufają; 4) potrze- ba środowiska, które pozwala na przechodzenie przez stadia rozwojowe we własnym stylu i we własnym czasie; 5) potrzeba eksperymentowania, znaj- dowania rozwiązań, podejmowania ryzyka, a nawet porażki. Z różnych prób szukania sprzymierzeńców i oceniania opcji wyłania się wytrwałość i ufność we własne siły; 6) potrzeba reguł i wyraźnych granic zachowania, których nie wolno przekroczyć. Dzieci czerpią z nich poczucie bezpieczeństwa; 7) potrze- ba stabilnego otoczenia i społeczności lokalnej3. Zaufanie w dużej mierze decyduje o ludzkim rozwoju. Nieufność okazuje się niekorzystną postawą powodującą: 1) sztywne wypełnianie nakazów roli 1 A. Nalaskowski, Dzikość – ucieczka czy ufność?, [w:] J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, Kra- ków 2005. 2 nia edukacyjnej wspólnoty, Kraków 2005. 3 J. Michalik-Surówka, W poszukiwaniu zaufania, [w:] A. Sajdak (red.), Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworze- S.J. Greenspan, B.L. Benderly, Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji, Poznań 2000. Wstęp 15 społecznej; 2) bezwzględne poddanie się systemowi kontroli; i 3) uruchamia- nie się nieodpowiednich strategii obronnych. Wszystkie te procesy obciążają system poznawczy jednostki, doprowadzając do deformacji w percepcji in- nych ludzi, ich działań, a w konsekwencji do zaburzeń procesu komunikacji. Ufność wyzwala ekspresję jednostki, otwiera ją na nowe doświadczenia, czyni bardziej bezpośrednią. Tworzenie się stosunków opartych na zaufaniu nastę- puje w trakcie rozwoju procesów grupowych: od lęku i niepewności, perswazji i podporządkowania się jednych jednostek innym, do kierowania się faktycz- ną oceną cudzych intencji. Autentyczna komunikacja ma szansę rozwinąć się jedynie wtedy, gdy stworzy się w grupie klimat zaufania, gdy każdy jej członek będzie miał poczucie, że jest równoprawną osobą4. Prezentowany Czytelnikowi tom „Edukacja jutra. Wokół problemów wy- chowania i kształcenia dzieci najmłodszych” nawiązuje do bogatego już do- robku Tatrzańskich Sympozjów Naukowych „Edukacja jutra” i obejmuje ważne problemy pedagogiki oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zagadnienia z zakresu edukacji przedszkolnej, jej aktualnego stanu, przyszło- ści oraz charakteru potrzebnych zmian ujęte zostały w rozdziale Stanisławy Włoch. Problematyka pedeutologiczna dotycząca postrzegania przez nauczy- cieli swej roli w procesie wychowania i kształcenia, a także kształcenia peda- gogów (studentów) omówiona została przez Annę Jakubowicz-Bryx i Cecylię Langier. Dzieci (uczniowie) stały się przedmiotem zainteresowań Aleksandry Kruszewskiej i Marii Sobieszczyk. Problematykę oddziaływań na rozwój twór- czej aktywności werbalnej i indywidualizacji pracy z uczniami, językowych wyznaczników struktury myślenia i rozumienia podjęły Ewa Kochanowska, Gabriela Kryk, Justyna Wojciechowska oraz Małgorzata Kostka-Szymańska. Kwestie wspomagania rozwoju małego dziecka przedstawione zostały przez Izabelę Sochacką (opieka logopedyczna) oraz Rafała Majznera (zastosowanie metody A. Tomatisa). Autorzy większości zamieszczonych w monografii roz- działów odwołują się do wyników przeprowadzonych przez siebie badań. Monografia wpisuje się w rozpoczęty przed dwudziestu laty nurt poszuki- wań, badań i doświadczeń związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, będących wyrazem dążenia do wywołania zmian odpowiadających ich możliwościom rozwojowym. Można mieć nadzieję, że stanie się dla Czytelnika inspiracją dla otwartego, twórczego i owocnego podejścia do trudnych, bardzo złożonych, niedawno powstałych, jeszcze niedostatecznie dookreślonych problemów edukacji XXI wieku. J.R. Gibb, Defensive communication. Shared experiences in human communication, „Journal of Communication” 4 1961, nr 11, s. 141-148. Wojciech Kojs
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: