Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 004141 15211906 na godz. na dobę w sumie
Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji - ebook/pdf
Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8267-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Niniejszy tom zdaje się nie tylko kontynuować kierunki poszukiwań zmian
pożądanych w edukacji, ale nawet znacznie wykracza zawartością ponad tytuł
całości opracowania monograficznego. Dostarcza bowiem wiedzy o aktualiach
na temat pielęgnowania ciągłości dobrych tradycji dydaktycznych
poprzez poszukiwania odpowiedzi o wymogi współczesności edukacyjnej,
aż po odszukiwanie wizji prognostycznych przemian pożądanych społecznie
i naukowo.
Każda zmiana, także ta w obszarze edukacji, niesie za sobą pewien potencjał
rozwoju, postępu. Publiczny dyskurs towarzyszący wprowadzanym zmianom,
może służyć uwalnianiu owego potencjału, staje się bowiem przestrzenią
i kontekstem dla dialogów o wprowadzanych zmianach.
W niniejszym tomie mamy do czynienia z odmiennymi narracjami i rozmaitymi
formami interpretacji zjawisk szeroko pojmowanej edukacji. Dialogi
tu zawarte mają walory aksjologiczne i teleologiczne, ale też pragmatyczne, jak
tego wymagał pomysłodawca idei TSN – Profesor Kazimierz Denek. Obok
pytań o to, jak ulepszać/zmieniać proces i efektywność edukacji, pojawiają się
pytania zasadnicze: czym jest, a jaka winna być edukacja.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Świetlanej pamięci Niezapomnianego Inicjatora TSN, Naukowego i krajoznawczo-turystycznego Przewodnika, Profesora zwyczajnego, Doktora habilitowanego, Doktora honoris causa multi KAZIMIERZA DENKA, Uczonego, naszego Mistrza i niezawodnego Nauczyciela, poświęcam. W   dobie współczesnych szybkich zmian – dobrych lub gorszych – warto nieustannie podejmować refleksje studyjne i badawcze nad kierunka- mi, do jakich one zmierzają, nad ich specyfiką, składnikami i przyczynami, a także bliższymi i odleglejszymi społeczno-pedagogicznymi skutkami euka- cji jutra, jak w toku dwudziestu dwóch Tatrzańskich sympozjów naukowych, a także jeszcze dalszymi w perspektywach – jak również w toku – cyklicznych Augustowskich konferencji pedagogiczno-dydaktycznych pod przewodnictwem białostockich pedagogów. Niniejszy tom zdaje się nie tylko kontynuować kierunki poszukiwań zmian pożądanych w edukacji, ale nawet znacznie wykracza zawartością ponad ty- tuł całości opracowania monograficznego. Dostarcza bowiem wiedzy o ak- tualiach na temat pielęgnowania ciągłości dobrych tradycji dydaktycznych poprzez poszukiwania odpowiedzi o  wymogi współczesności edukacyjnej, aż po odszukiwanie wizji prognostycznych przemian pożądanych społecznie i naukowo. Każda zmiana, także ta w obszarze edukacji, niesie za sobą pewien poten- cjał rozwoju, postępu. Publiczny dyskurs towarzyszący wprowadzanym zmia- nom, może służyć uwalnianiu owego potencjału, staje się bowiem przestrzenią i kontekstem dla dialogów o wprowadzanych zmianach. W niniejszym tomie mamy do czynienia z odmiennymi narracjami i roz- maitymi formami interpretacji zjawisk szeroko pojmowanej edukacji. Dialogi tu zawarte mają walory aksjologiczne i teleologiczne, ale też pragmatyczne, jak tego wymagał pomysłodawca idei TSN – Profesor Kazimierz Denek. Obok pytań o to, jak ulepszać/zmieniać proces i efektywność edukacji, pojawiają się pytania zasadnicze: czym jest, a jaka winna być edukacja. 8 Dzięki temu rozważania zawarte w tym tomie same stają się cząstką prze- strzeni i kontekstów edukacji oraz czynnikami postępu i zmian. Na podkreślenie zasługuje dbałość licznych współautorów monografii o wytwarzanie nowej wiedzy o edukacji, zaś dotychczasowe jej zasoby są po- twierdzane, negowane bądź reinterpretowane. Świadczy o tym wielowymiaro- wość analiz przywoływanych danych studyjnych i empirycznych, a także ich wzajemnych powiązań, które dookreślają istotę przemian w obszarze edukacji w realiach; i dysputami nad tymi zmianami w teoriach. We współczesnym, tak bardzo (nie)zorganizowanym świecie często brakuje miejsca na namysł i debatę o celach i wartościach wychowania i edukacji, któ- rych gorącymi zwolennikami byli nestorzy polskiej pedagogiki i to kilku po- koleń XX i początku XXI stulecia: Kazimierz Sośnicki, Bogdan Suchodolski, Bogdan Nawroczyński, Stefan Wołoszyn, Wincenty Okoń, Kazimierz Denek, Kazimierz Wenta, Franciszek Bereźnicki i Józef Półturzycki… Dlatego warto zaznaczyć pewien uniwersalizm problematyki tu podejmo- wanej, albowiem analogiczne kierunki rozważań niemal równolegle planują przeprowadzać także inne ogólnopolskie konferencje w bieżącym 2017 roku, na przykład: 1. w UAM wespół z PWSZ w Koninie w cyklu Innowacje i ewaluacja w edukacji XV konferencja nt. „Wartości i wartościowanie w proce- sach edukacyjnych” (15-17 maja br.), 2. w Uniwersytecie Zielonogórskim z cyklu Współczesne dyskursy eduka- cyjne II konferencja pt. „Dyskurs zmiany” (7 czerwca br.), 3. w Uniwersytecie w Białymstoku z cyklu Augustowskie Spotkania Na- ukowe IX konferencja pt. „Edukacja w dialogu i perspektywie. Pre- zentacje – polemiki – propozycje” w  Augustowie (11-13 września br.) i w Uniwersytecie Gdańskim nt. „Kazimierz Sośnicki: tworzenie i przekraczanie struktur” (12-13 października br.). Wydarzenia te ponadto oznaczają aktualność i komplementarność poszu- kiwań, wagę i powagę problematyki podejmowanej także tu, w niniejszym tomie pokłosia całorocznych przygotowań do naocznych dialogów podczas, już i aż, XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego z cyklu EDUKACJA JUTRA w Zakopanem. Zgrabna konstrukcja autorskich wypowiedzi czytelnie komponuje sześć kwestii składowych monografii. Wyjście od diagnozy współczesnego stanu edukacji rozpoznawanego przez pryzmat oglądanego cyfrowo świata i wspo- magania edukacji prowadzi czytelników do formalnych i nieformalnych wy- Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji 9 miarów tejże edukacji – najpierw artystycznej – edukacji przez sztuki piękne: plastyczne i muzyczne; by potem skoncentrować uwagę na zorganizowanych formach edukacji fizycznej i przez sport – poprzez postulowanie budowy/two- rzenia subdyscypliny pedagogiki sportu. Zagadnienia te są komplementarnie dopełnione kwestiami znaczenia zdrowia w życiu współczesnego człowieka. Nigdy bowiem dość akcentowania powinności pielęgnacji przez samodba- łość człowieka o kondycję własnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego w toku prewencji i terapii. Dlatego zasadne jest prowadzenie dalej odbiorców książki do spraw wie- lowymiarowości procesów współczesnej edukacji, przez uspołecznianie i in- dywidualizowanie działań w  toku wychowywania celem zrównoważonego rozwoju, motywowanie do własnej aktywności i  kultury pracy ucznia, na- uczyciela oraz szkoły jako instytucji i organizacji. Książkę wieńczą próby odpowiedzi na prospektywne pytanie, dokąd zmie- rza edukacja w oglądzie wybranych współautorów tomu. Staramy się to czynić – jak można zauważyć – przez międzypokoleniowy i międzyludzki wysiłek pedagogów, naznaczony odwoływaniem się do filozoficznych i humanistycz- nych korzeni dydaktyki jako nauki oraz edukacji jako przestrzeni dla praktyki. Krystyna Duraj-Nowakowa Kraków, 2017 Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: