Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 008297 15928738 na godz. na dobę w sumie
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - ebook/pdf
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 664
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-953-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-7%), audiobook).

„W pierwszym tomie zgromadzono artykuły podzielone na pięć tematycznych rozdziałów, rozpoczynając od diagnoz, oczekiwań i prognoz. Treść rozdziału pierwszego: Edukacja humanistyczna dziś i jutro. Diagnoza oczekiwania prognozy jest kontynuacją problematyki wskazanej w trakcie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego przez polonistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (noszącego metaforyczny tytuł Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra). W tej części zamieszczono artykuły, które są świadectwem troski autorów o kształt współczesnej i przyszłej humanistyki, zawarto w niej głosy krytyczne w związku z sytuacją neoliberalnej polityki państwa wobec szkolnictwa, kultury i humanistyki, obok głosów wskazujących na nowe rozumienie jej zadań, których powinność (w większym niż do tej pory stopniu) stanowi komponenty przygotowania do życia i pracy w nowym środowisku cyfrowym. W drugim rozdziale zatytułowanym Między szkołą a uniwersytetem. Kształcenie przyszłego polonisty zgromadzono te wystąpienia i wypowiedzi uczestników Kongresu, w których zaprezentowano posłannictwo uniwersytetu wobec szkoły, a także rozważania o konkretnych rozwiązaniach proponowanych w dydaktyce akademickiej z refleksją na temat budowania świadomości nauczyciela i humanistycznego wychowania ucznia. W rozdziale trzecim zamieszczono artykuły, których autorzy prezentują stanowiska wobec nieuchronnie zmieniającej się sytuacji nauk humanistycznych, a zwłaszcza polonistyki, która już dawno przestała być wyłącznie dziedziną zajmującą się językiem i literaturą, ale stała się elementem szeroko rozumianej kultury. Dlatego jest w niej obecna refleksja komparatystyczna z uwzględnieniem różnych sposobów jej rozumienia i uprawiania. Odwołując się do słynnej Baumanowskiej kategorii płynnej nowoczesności”, rozdział trzeci zatytułowano Płynne granice polonistyki komparatystyka szkolna i uniwersytecka. Czwarty rozdział poświęcony został zagadnieniom językoznawczym i językowym w refleksji akademickiej i w szkolnej realizacji problemów z nimi związanych. Język polski w dydaktyce polonistycznej to tytuł tej części, ogólny i wskazujący na szerokie spektrum problemów, jakie się w nim mieszczą. Z jednej bowiem strony znajdujemy w nim apel o przywrócenie słowom ich wartości, a z drugiej prezentację sytuacji nauczyciela polonisty w świecie ponowoczesnym, gdy zostaje on zmuszony do pełnienia funkcji usługowych. W tej części publikacji zamieszczono także referaty pokazujące wzajemne relacje między językiem i kulturą, a także wypowiedzi, które podkreślają konieczność wzmacniania językowej świadomości ucznia, by mógł on uczestniczyć w kulturze. W konsekwencji bowiem jest to zawsze budowanie świadomości społeczeństwa, które będzie umiało rozpoznawać metody manipulacji prawdą i bronić się przed narzucaniem poglądów. Świadomość językowa, dobre rozumienie słów pozwalają na obronę wyznawanych wartości, ponieważ kształcą umiejętność logicznego myślenia i wysławiania się. Tom pierwszy zamyka rozdział, w którym znalazły się teksty z zakresu glottodydaktyki, podnoszące kwestie zderzania przez język kultury własnej z inną, odmienną od swojej, co nie oznacza jej mniejszej wartości. W rozdziale zatytułowanym Język polski w kontaktach: między kulturą własną i obcą pokazano problemy ważne dla sposobu funkcjonowania w świecie wielokulturowym, który w coraz większym stopniu dotyczy także Polski, więc warto, by młodzi ludzie, mając świadomość odmienności w świecie, traktowali je jako bogactwo i szansę dla siebie i innych. Chodzi też zatem o budowanie empatii i o próby zrozumienia wszelkich odmienności: etnicznej, kulturowej czy egzystencjalnej.” (fragment Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I E d u k a c j a P o w s z e c h n o ś ć p o l o n i s t y c z n a e l i t a r n o ś ć i j a k o p o l o n i s t y k i z o b o w i ą z a n i e Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie Powszechność i elitarność polonistyki Tom I Więcej o książce CENA 70 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-953-5 KATOWICE 2016 Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie Powszechność i elitarność polonistyki NR 3509 Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie Powszechność i elitarność polonistyki Tom I Redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek­ ­Szamburska, Małgorzata Wójcik­Dudek przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok­Smoły Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej Ewa Jaskółowa Recenzenci Krystyna Gąsiorek, Henryk Gradkowski, Krystyna Zabawa Spis treści Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie (Ewa Jaskółowa, Tadeusz Zgółka i Redaktorki) . . . . . . . . . . . . .    11 Rozdział 1 Edukacja humanistyczna — dziś i jutro Diagnoza — oczekiwania — prognozy Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch­Zielińska Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekracza­ niu granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21 Jolanta Fiszbak, Adam Mazurkiewicz Zanim założenia „nowej humanistyki” staną się podstawą świa­ domego działania polonisty . . . . . . . . . . . . . . . . .    39 Anna Janus­Sitarz Humanistyka w poszukiwaniu zaginionego czytelnika . . . . .    55 Marek Pieniążek Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej . . . . . . . . .    67 Marta Rusek Wizje i rewizje edukacji polonistycznej. Wstępne rozpoznania . .    83 Sławomir Jacek Żurek Polonistyczne badania edukacyjne — perspektywy 2016—2020 .    95 Lidia Wiśniewska Odpowiedzialność w warunkach szkoły­marketu. Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mi­ ckiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105 6 Spis treści Rozdział 2 Między szkołą a uniwersytetem Kształcenie przyszłego polonisty Agnieszka Rypel Wzorzec osobowy nauczyciela polonisty we współczesnej rzeczy­ wistości edukacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119 Maria Kwiatkowska­Ratajczak Dydaktyka akademicka w dobie kultury konwergencji . . . . .   125 Małgorzata Krzysztofik Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej i w szkole wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej . . . . . . . . .   139 Ryszard Waksmund, Dorota Michułka Antropologia dzieciństwa jako przedmiot akademicki (w progra­ mie specjalizacji nauczycielskiej) . . . . . . . . . . . . . . .   153 Sławomir Jacek Żurek Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie lite­ raturoznawstwa — specjalność filologia polska (2010—2014). Wnio­ ski z zastosowania innowacji programowych . . . . . . . . .   167 Agnieszka Kania Muzeum, miejsce pamięci i genius loci w kształceniu kulturowym przyszłego nauczyciela polonisty . . . . . . . . . . . . . . .   181 Małgorzata Gajak­Toczek (Nie)trudne rozmowy o starości ze studentami polonistyki . . .   195 Piotr Kołodziej Nauczyciel czy „uczyciel”? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko etymologiczna . . . . . . . . . . . . . .   213 Danuta Łazarska Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie bu­ dowania dialogu z nauczycielem mądrości . . . . . . . . . .   229 Elżbieta Mazur Guwernantka — portret literacki, (ko)repetycje i możliwości . . .   243 Spis treści Rozdział 3 7 Płynne granice polonistyki — komparatystyka szkolna i uniwersytecka Teresa Kostkiewiczowa Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji poloni­ stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   259 Tadeusz Sławek Spojrzenie komparatystyczne . . . . . . . . . . . . . . . .   265 Lidia Wiśniewska Komparatystyka: dwoistość metody i synkretyzm praktyki . . .   269 Anna Ślósarz Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka . . . . . . . .   283 Andrzej Hejmej Era komparatystyki kulturowej . . . . . . . . . . . . . . . .   299 Język polski w dydaktyce polonistycznej Rozdział 4 Aldona Skudrzyk Przywrócić wartość słowom — podstawowe zobowiązanie polo­ nistycznej edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   307 Jadwiga Kowalikowa Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych celów kształcenia . . . .   315 Jolanta Nocoń Szkolny polonista na usługach rynku pracy? O kształceniu języ­ kowo­komunikacyjnym w czasach (po)nowoczesnych . . . . .   329 Ewa Horwath Katedra uniwersytecka zaprasza… O wykorzystaniu badań języ­ koznawców w dydaktyce szkolnej . . . . . . . . . . . . . .   343 Ewa Nowak Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w in­ terpretacji tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   357 Marta Szymańska Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie. Perspekty­ wa socjolingwistyczna w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   369 8 Spis treści Urszula Kopeć Nauczyć wyrażania miłości. Problemy teoretyczne i praktyczne .   385 Krzysztof Koc Tajemnice świata i człowieka — o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   397 Beata Udzik Opowiadanie i rozprawka. Szkolne formy wypowiedzi a spraw­ ność językowa uczniów (doniesienie z badań) . . . . . . . . .   413 Tomasz Nowak Gramatyka w komputerze. O dydaktycznych pożytkach płyną­ cych ze spotkań lingwistyki z informatyką . . . . . . . . . .   429 Zofia Pomirska Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze spe­ cjalnymi trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową) . . .   447 Katarzyna Grudzińska Reguły konwersacyjne a struktura wybranych dialogów w po­ wieści młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz Brulion Bebe B — propozycja edukacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   461 Paulina Osak Językowy obraz świata a interpretacja: Janusz Stanisław Pasierb Morze, obłok i kamień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   475 Karolina Kwak Zatarte granice i kółka na wodzie, czyli głosy Młodych w sprawie dam i rycerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   489 Rozdział 5 Język polski w kontaktach: między kulturą własną i obcą Małgorzata Karwatowska Obcy, Inny w dyskursie nauk humanistycznych . . . . . . . .   505 Zofia Budrewicz, Maria Sienko Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzykulturowy . . .   527 Tomasz Jelonek Nazwy terenowe a kształtowanie wiedzy uczniów o ich małej oj­ czyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   545 Spis treści 9 Anna Kietlińska, Elżbieta Awramiuk Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków ob­ cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   557 Elżbieta Grabska­Moyle Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania i potrze­ by uczniów a zamierzenia i działania nauczycieli . . . . . . .   573 Anna Suchodolska Polska polityka językowa wobec obcokrajowców: strategie za­ pewnienia asymilacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   587 Romuald Cudak, Wioletta Hajduk­Gawron Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziem­ ców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   603 Anna Ślósarz Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego . . . . . . . . . . . . . . . .   617 Agnieszka Handzel Content and Language Integrated Learning w edukacji polonistycz­ nej — kształcenie uczniów reemigrantów . . . . . . . . . . .   635 Anna Mikulska Problemy językowe studentów chińskich uczących się języka pol­ skiego jako obcego — próba analizy . . . . . . . . . . . . .   647 Wprowadzenie Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie Edukacja polonistyczna we współczesnym świecie staje się misją i w tym sensie stanowi ona zobowiązanie wobec społeczeństwa. Mi sją szkolnej i akademickiej polonistyki jest kształcenie człowieka my ślącego, otwartego na problemy innych ludzi, wrażliwego hu­ manisty, który potrafi przyjmować racje odmienne od swoich i pre­ zentować rzeczowe argumenty, by przekonać do swoich poglądów w dyskusjach o sprawach społecznych, etycznych, historycznych, po­ litycznych… Umiejętności dyskutowania może się młody człowiek nauczyć właśnie dzięki lekcjom języka polskiego. Rozważając z ucz­ niami problemy wywiedzione z literatury, nauczyciel języka polskie­ go uczy empatii, skupiania uwagi na drugim człowieku, poszanowa­ nia odmienności i dostrzegania w nim szansy, a nie zagrożenia. Akademicka edukacja polonistyczna stanowi zatem rodzaj zobo­ wiązania wobec szkoły. Uniwersytet jest bowiem ośrodkiem, z któ­ rego do szkoły kierowana jest kadra nauczycielska, ale także miej­ scem, z którego powinny docierać do środowisk nauczycielskich informacje o nowych osiągnięciach w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa. To stąd powinien rozlegać się głos informujący o nowoczesnej filozofii edukacji, która wykorzystuje badania nad tekstem i czytelnikiem. II Kongres Dydaktyki Polonistycznej pokazał te zobowiązania i podjął próbę odpowiedzi na wiele pytań zarysowanych w panelu dyskusyjnym rozpoczynającym obrady. Zderzając dwa dokumenty: Ustawę o języku polskim1, a zwłaszcza jej preambułę, i zapisy obowią­ 1 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999. 12 Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie zującej Podstawy programowej…2 dla przedmiotu język polski, uczest- nicy dyskusji wskazali szereg problemów ważnych dla edukacji oraz edukacji polonistycznej w szczególności. W preambule Ustawy o języku polskim czytamy, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwala ją: —  zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element na- rodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury, —  zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania, —  uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji, —  uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego, —  uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i in- stytucji politycznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli […]3. Słowa preambuły stanowią zatem rodzaj zobowiązania czy umo- wy społecznej, w myśl której język polski jako wartość podstawowa dla budowania kultury i tożsamości Polaków podlega szczególnej ochronie. I zgodnie z tą „umową” w Podstawie programowej… znaj- duje się zapis stwierdzający, że: Jednym z najważniejszych zadań szkoły [na każdym etapie edu- kacyjnym — red.] jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słowni- ctwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela4. Zdając sobie sprawę z tego, że każdy zapis pozostanie martwy bez woli i zaangażowania nauczycieli oraz wykładowców akademi- ckich w budowanie świadomości językowej i kulturowej społeczeń- stwa, uczestnicy panelu dyskusyjnego, a wraz z nimi występujący prelegenci, postawili wiele problemów, wokół których toczyły się dyskusje. Sformułowano zatem szereg ważnych pytań, a wśród nich następujące: 2 Podstawa programowa z komentarzami. T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa 2009. 3 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim… 4 Wyróżnienie — T.Z. Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie 13 1) Jakie są zobowiązania polonisty akademickiego i szkolnego wo­ bec Ustawy o języku polskim oraz wobec obecnie obowiązującej Podstawy programowej… dla przedmiotu język polski? 2) Jakie są zobowiązania polonisty akademickiego wobec kształco­ nych nauczycieli przedmiotu język polski w zakresie: — programu nauczania wiedzy (o współczesnym języku polskim i jego dziejach), umiejętności w zakresie posługiwania się ję­ zykiem ojczystym; — programu nauczania literatury czy historii literatury; — zachowania proporcji i relacji między kształceniem językowym i literackim w polonistycznej edukacji akademickiej i szkolnej; — obecności tekstów kultury (w tym językowych tekstów nielite­ rackich, ikonicznych i elektronicznych) w nauczaniu szkolnym i akademickim; — trafności założenia, że tekstologia jest podstawową zasadą integrującą kształcenie językowe i literaturoznawcze? 3) Jakie powinny być relacje między wiedzą o kulturze, literaturze i języku a świadomością i umiejętnościami (na poziomie akade­ mickim i szkolnym) w zakresie pisania (nie tylko o literaturze), mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem, uczestniczenia w konwersacji? 4) Jakie formy i gatunki wypowiedzi językowych powinny być preferowane w edukacji akademickiej i szkolnej? 5) Jakie powinny być relacje między kulturą języka rozumianą jako dbanie o poprawność językową a stylistyką funkcjonalną i prak­ tyczną, retoryką, etyką słowa, komunikacją interpersonalną? 6) Jakie są szanse i zagrożenia ze strony mediów elektronicznych i globalizacji kulturowej, literackiej, językowej?. Pytania te stały się punktem wyjścia dyskusji w sekcjach, a także uporządkowania wystąpień w niniejszej publikacji. W pierwszym tomie zgromadzono artykuły podzielone na pięć tematycznych rozdziałów, rozpoczynając od diagnoz, oczekiwań i prognoz. Treść rozdziału pierwszego: Edukacja humanistyczna — dziś i jutro. Diagnoza — oczekiwania — prognozy jest kontynuacją problematyki wskazanej w trakcie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowane­ go przez polonistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (noszącego metaforyczny tytuł Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra). W tej części zamieszczono artykuły, które są świadectwem troski autorów o kształt współczesnej i przyszłej humanistyki, zawarto w niej głosy krytyczne w związku z sytuacją neoliberalnej polityki państwa wobec szkolnictwa, kultury i humanistyki, obok głosów wskazujących na nowe rozumienie jej zadań, których powinność 14 Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie (w większym niż do tej pory stopniu) stanowi komponenty przygo- towania do życia i pracy w nowym środowisku cyfrowym. W drugim rozdziale zatytułowanym Między szkołą a uniwersy- tetem. Kształcenie przyszłego polonisty zgromadzono te wystąpienia i wypowiedzi uczestników Kongresu, w których zaprezentowano posłannictwo uniwersytetu wobec szkoły, a także rozważania o kon- kretnych rozwiązaniach proponowanych w dydaktyce akademickiej z refleksją na temat budowania świadomości nauczyciela i humani- stycznego wychowania ucznia. W rozdziale trzecim zamieszczono artykuły, których autorzy prezentują stanowiska wobec nieuchronnie zmieniającej się sytuacji nauk humanistycznych, a zwłaszcza polonistyki, która już dawno przestała być wyłącznie dziedziną zajmującą się językiem i litera- turą, ale stała się elementem szeroko rozumianej kultury. Dlatego jest w niej obecna refleksja komparatystyczna z uwzględnieniem różnych sposobów jej rozumienia i uprawiania. Odwołując się do słynnej Baumanowskiej kategorii „płynnej nowoczesności”, rozdział trzeci zatytułowano Płynne granice polonistyki — komparatystyka szkol- na i uniwersytecka. Czwarty rozdział poświęcony został zagadnieniom językoznaw- czym i językowym w refleksji akademickiej i w szkolnej realizacji problemów z nimi związanych. Język polski w dydaktyce polonistycznej to tytuł tej części, ogólny i wskazujący na szerokie spektrum proble- mów, jakie się w nim mieszczą. Z jednej bowiem strony znajdujemy w nim apel o przywrócenie słowom ich wartości, a z drugiej — pre- zentację sytuacji nauczyciela polonisty w świecie ponowoczesnym, gdy zostaje on zmuszony do pełnienia funkcji usługowych. W tej części publikacji zamieszczono także referaty pokazujące wzajemne relacje między językiem i kulturą, a także wypowiedzi, które pod- kreślają konieczność wzmacniania językowej świadomości ucznia, by mógł on uczestniczyć w kulturze. W konsekwencji bowiem jest to zawsze budowanie świadomości społeczeństwa, które będzie umiało rozpoznawać metody manipulacji prawdą i bronić się przed narzucaniem poglądów. Świadomość językowa, dobre rozumienie słów pozwalają na obronę wyznawanych wartości, ponieważ kształ- cą umiejętność logicznego myślenia i wysławiania się. Tom pierwszy zamyka rozdział, w którym znalazły się teksty z zakresu glottodydaktyki, podnoszące kwestie zderzania przez język kultury własnej z inną, odmienną od swojej, co nie oznacza jej mniejszej wartości. W rozdziale zatytułowanym Język polski w kon- taktach: między kulturą własną i obcą pokazano problemy ważne dla sposobu funkcjonowania w świecie wielokulturowym, który w co- Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie 15 raz większym stopniu dotyczy także Polski, więc warto, by młodzi ludzie, mając świadomość odmienności w świecie, traktowali je jako bogactwo i szansę dla siebie i innych. Chodzi też zatem o budowa­ nie empatii i o próby zrozumienia wszelkich odmienności: etnicznej, kulturowej czy egzystencjalnej. Tom drugi publikacji gromadzi artykuły, których autorzy skupili się na zagadnieniach sposobów nauczania, dobrych praktyk nauczy­ cielskich oraz na kwestiach tak bardzo społecznie dyskutowanych, a dotyczących systemu egzaminów. I tak do rozdziału pierwszego pt. Sztuka uczenia. Nauczyciel i jego warsztat wprowadzeniem jest istotne opracowanie (głos w dyskusji panelowej) wskazujące na pozycję kształcenia językowego w szkole z punktu widzenia ucznia jako podmiotu nauczania i wspierające go w takiej roli w trakcie nauki, a później w życiu — podejście tekstocentryczne. Kolejno pre­ zentowane są w tej części artykuły odwołujące się do doświadczeń, wskazujące na rolę czytania — także z rodzicami, znaczenie sztuki w polonistycznych działaniach — wreszcie odsłaniające inspirujące metody i narzędzia dydaktyczne. Ich autorzy pokazują, jak posze­ rzać granice tradycyjnie rozumianej polonistyki. W opracowaniach rozdziału drugiego — Polonistyka wobec wy- zwań nowoczesności — badacze zaprezentowali całe spektrum prob­ lemów związanych z edukacją polonistyczną w środowisku cyfro­ wym, z nauczaniem w czasach nowych technologii niosących ze sobą wiele możliwości, ale też zagrożeń. Najobszerniejszą część tomu drugiego stanowi rozdział Szko- ła dobrych praktyk polonistycznych. Składa się on z 16 artykułów stanowiących propozycje rozwiązań dydaktycznych, dotyczących konkretnych tytułów i twórców — analizy oraz interpretacji ich tekstów, a także oryginalnych, niebanalnych rozwiązań dydak­ tycznych. Tę część zamyka opis działań uczniów i absolwentów z Kawiarenki Literackiej działającej przy I LO im. Juliusza Słowa­ ckiego w Chorzowie. Koncert Kawiarenki w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach uświetnił pierwszy dzień Kongresu. Problematykę programową dopełniają artykuły z rozdziału czwartego tomu drugiego pt. Egzaminy: opisywanie i testowanie kom- petencji uczniów, których treść była także przedmiotem dyskusji panelowych. Obradom Kongresu towarzyszyło pięć paneli dysku­ syjnych: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie, Egzamin zewnętrzny z języka polskiego a kształcenie językowe w szkole, Polonistyka w świecie różnic kulturowych, czyli polonistyka powszechna i elitarna, Płynne grani- ce polonistyki — komparatystyka szkolna i uniwersytecka oraz Uchodźcy 16 Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie — studenci i uczniowie. Ze względu na wagę i wartość głosów w dys­ kusji pomieszczono je — najczęściej jako teksty wprowadzające — w poszczególnych rozdziałach. Mamy nadzieję, że oba tomy, prezentujące dyskutowane w cza­ sie trwania Kongresu problemy, przedstawiają, choć w niewielkiej części, próby ich rozwiązania, uzasadnione nadrzędnymi celami nauczania i wychowania stawianymi przed współczesną szkołą, współczesną uczelnią oraz potrzebami zmieniającej się rzeczywisto­ ści. Uzupełnia je nagrane na płycie CD, prowadzone przez Ryszarda Koziołka, spotkanie z pisarzami pt. Elitarność czy powszechność lite- ratury, w którym środowisko pisarzy reprezentowali: Inga Iwasiów, Tadeusz Kijonka oraz Marek Bieńczyk. W imieniu Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego składamy serdeczne podziękowania współ­ organizatorom Kongresu: Instytutowi Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytutowi Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Komitetowi Nauk o Literaturze PAN, Komitetowi Języ­ koznawstwa PAN. Ewa Jaskółowa, Tadeusz Zgółka i Redaktorki Komitet naukowy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej prof. zw. dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. zw. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. UJ dr hab. Anna Janus­Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski prof. zw. dr hab. Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie 17 Komitet honorowy prof. zw. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawo­ dowa w Tarnowie prof. zw. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prof. zw. dr hab. Edward Polański, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. zw. dr hab. Zenon Uryga, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Kra­ kowie mgr Andrzej Król, nauczyciel języka polskiego w I LO im. Juliusza Słowa­ ckiego w Chorzowie mgr Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty Komitet Organizacyjno-Programowy prof. dr hab. Ewa Jaskółowa prof. dr hab. Bernadeta Niesporek­Szamburska dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch prof. dr hab. Jolanta Tambor dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer dr Piotr Bogalecki Sekretarze dr Małgorzata Wójcik­Dudek dr Anna Guzy dr Karolina Jędrych mgr Emilia Czarnota mgr Diana Jagodzińska mgr Aleksandra Zok­Smoła Redaktor  Mariola Massalska Projekt okładki  Magdalena Starzyk Korektor  Aleksandra Zok-Smoła Łamanie  Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-952-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-953-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 41,5. Ark. wyd. 42,0. Papier Alto 90 g/m2, vol. 1.5    Cena 70 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław I E d u k a c j a P o w s z e c h n o ś ć p o l o n i s t y c z n a e l i t a r n o ś ć i j a k o p o l o n i s t y k i z o b o w i ą z a n i e Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie Powszechność i elitarność polonistyki Tom I Więcej o książce CENA 70 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-953-5 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: