Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 005504 14268342 na godz. na dobę w sumie
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3885-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> unix
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystkie funkcje zawsze pod ręką!

To jeden z dowcipów obrazujących specyficzną składnię edytorów vi i Vim. Prawdopodobnie edytory te są trudne dla początkującego użytkownika, ale jeżeli tylko opanujesz ich elementarną obsługę, nie zamienisz ich na nic innego. Oba sprawdzą się idealnie przy edycji różnego rodzaju plików tekstowych - nieważne, czy będzie to plik HTML, PHP czy kod źródłowy Javy.

Niezliczona ilość opcji edytorów vi i Vim sprawia, że zapamiętanie ich wszystkich sprawia pewne trudności. Dlatego Arnold Robbins zebrał dla Ciebie najbardziej użyteczne polecenia edytorów vi, Vim i najważniejszych klonów vi (nvi, elvis i vile), a potem skondensował je i przedstawił w formie niewielkiego leksykonu, który sprawdzi się w codziennej pracy. Wykorzystanie wyrażeń regularnych, wyszukiwanie i zamiana tekstu, zarządzanie oknami, funkcje użytkownika, dopełnianie poleceń to tylko niektóre z omówionych elementów. Leksykon ten powinni mieć zawsze pod ręką zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy edytora vi!

Niezastąpiony przewodnik dla użytkowników edytorów vi i Vim!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: vi and Vim Editors Pocket Reference, Second Edition Tłumaczenie: Przemysław Szeremiota ISBN: 978-83-246-3885-7 © 2012 HELION S.A. Authorized Polish translation of the English edition of vi and Vim Editors Pocket Reference: Support for every text editing task, 2nd edition 9781449392178 © 2011 Arnold Robbins. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/evivim Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treļci Wprowadzenie Konwencje Podziýkowania Opcje wywoĥania edytora vi Polecenia edytora vi Przesuwanie kursora Polecenia edycyjne Polecenia zamykania edytora Polecenia znacznikowe w edytorze vi dla systemu Solaris Nazwy buforów Polecenia oznaczania i polecenia operujñce na buforach Skróty dla trybu wstawiania Skróty säów Odwzorowania w trybie poleceþ i w trybie wpisywania Bufory wykonywalne Automatyczne wciöcia Podstawianie i wyraŜenia regularne Polecenie podstawiania WyraĔenia regularne w vi WyraĔenia zakresowe POSIX Metaznaki w ciñgu zamiennika Sztuczki podstawiania Polecenia trybu ex Skäadnia poleceþ Symbole adresacji poleceþ 7 7 8 8 9 9 10 12 12 13 13 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 21 21 3 Symbole opcji poleceþ Alfabetyczna lista poleceþ Inicjalizacja Przywracanie plików Opcje Nie ma jak oryginaĥ Znaczniki rozszerzone i stos znaczników Exuberant ctags Stos znaczników w systemie Solaris Vim — lepszy vi WaĔne opcje wywoäania Zarzñdzanie oknami w Vimie Edycja w zakäadkach Rozszerzone wyraĔenia regularne w Vimie Historia i dopeänianie poleceþ Stosy znaczników Uäatwienia edycji i kompilacji kodu Asysta dla programistów Zwijanie i rozwijanie bloków tekstu Dopeänianie tekstu Tryb róĔnicowy Skrypty edytora Vim Opcje edytora Vim nvi — nowy vi WaĔne opcje wywoäania Zarzñdzanie oknami w nvi Rozszerzone wyraĔenia regularne w nvi Opcje historii i dopeäniania poleceþ Stosy znaczników Opcje edytora nvi w wersji 1.79 4 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy 21 22 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 32 34 36 38 39 40 43 45 49 50 55 57 57 58 58 59 59 60 elvis WaĔne opcje wywoäania Zarzñdzanie oknami w elvisie Rozszerzone wyraĔenia regularne w elvisie Klawisze obsäugi historii i dopeäniania poleceþ Stosy znaczników Uäatwienia edycji i kompilacji kodu Opcje edytora elvis w wersji 2.2 vile — vi à la Emacs WaĔne opcje wywoäania Zarzñdzanie oknami w vile Rozszerzone wyraĔenia regularne w vile Historia i dopeänianie poleceþ Stosy znaczników Uäatwienia edycji i kompilacji kodu Opcje edytora vile w wersji 9.8 Internetowe zasoby informacji o vi Kod Śródĥowy i dane kontaktowe Skorowidz 61 61 62 63 64 64 65 67 68 68 69 70 71 72 73 73 75 77 78 Spis treļci _ 5 6 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy Do przesuwania tekstu bödñcego kodem Ēródäowym przydajñ siö kolejne dwa polecenia: Przesuniöcie wiersza o 8 spacji w lewo. Przesuniöcie wiersza o 8 spacji w prawo. DomyĈlny rozmiar przesuniöcia jest okreĈlany parametrem shiftWidth — zazwyczaj jest to wäaĈnie 8. Podstawianie i wyraŜenia regularne WyraĔenia regularne i moĔliwoĈè ich stosowania z poleceniem zamiany (podstawiania) tekstu to bodaj jedna z najwiökszych zalet edytora vi, przesñdzajñca o jego przydatnoĈci i efektywnoĈci. Polecenie podstawiania Ogólna postaè polecenia podstawiania przedstawia siö nastöpujñco: :[adres1][,adres2]]s/wzorzec/zamiennik/[opcje] Pominiöcie wzorca wyszukiwania (:s//zamiennik/) oznacza ponowne wykorzystanie wzorca zdefiniowanego dla poprzedniego podstawienia. Z kolei puste pole zamiennika (:s/wzorzec//) powoduje zastñpienie tek- stu dopasowanego do wzorca „niczym”, czyli po prostu usuniöcie dopa- sowanego tekstu z wiersza. Opcje podstawiania Opcja Znaczenie Potwierdzanie kolejnych podstawieħ Podstawienie dla wszystkich wystépieħ wzorca we wszystkich wierszach (podstawienie globalne) Wypisanie wiersza po wykonaniu podstawienia c g p Polecenie podstawiania äñczy siö czösto z poleceniem operacji glo- balnej edytora ex — :g: :g/Programowanie obiektowe/s//Nowoczesne techniki/g 16 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy WyraŜenia regularne w vi . (kropka) Dopasowanie dowolnego pojedynczego znaku, z wyjñtkiem znaku nowego wiersza. Znakami dopasowywanymi sñ równieĔ znaki spacji. Dopasowanie zera lub wiökszej liczby (ile siö da) kolejnych wystñ- pieþ pojedynczego znaku poprzedzajñcego gwiazdkö w wyraĔe- niu regularnym. Przed gwiazdkñ moĔe znajdowaè siö metaznak wyraĔenia regu- larnego w rodzaju . albo zakres ujöty w nawiasy prostokñtne. Na poczñtku wyraĔenia regularnego oznacza, Ĕe dopasowanie powinno zaczynaè siö od poczñtku wiersza. W innych miejscach znak ten nie ma znaczenia specjalnego. Na koþcu wyraĔenia regularnego oznacza, Ĕe dopasowanie po- winno siögaè koþca wiersza. W innych miejscach znak ten nie ma znaczenia specjalnego. * ^ $ Wymusza literalne traktowanie kolejnego znaku wyraĔenia. Lewy ~ ukoĈnik, jeĈli ma wystñpiè literalnie, zapisuje siö jako \. Dopasowanie wyraĔenia regularnego uĔytego w poprzednim wy- szukiwaniu. […] Dopasowanie dowolnego (pojedynczego) znaku wymienionego w nawiasie. W nawiasie moĔna wymieniaè zakresy znaków repre- zentowane pierwszym i ostatnim znakiem zakresu, z myĈlnikiem (-) pomiödzy nimi. W nawiasie moĔna podaè wiöcej niĔ jeden zakres, a takĔe mieszaè zakresy z listami pojedynczych znaków. W zasiögu nawiasu wiökszoĈè metaznaków wyraĔeþ regularnych jest traktowana literalnie, nie trzeba wiöc poprzedzaè ich znakiem literalnej interpretacji (). Wymuszania literalnego traktowania wymagajñ tu jedynie znaki , - i ]. Znak myĈlnika nie ma spe- cjalnego znaczenia, jeĈli wystöpuje poza definicjñ zakresu — jeĈli wiöc myĈlnik wystöpuje jako pierwszy znak w nawiasie, nie wy- maga wymuszania literalnego traktowania. Znak ^ ma specjalne znaczenie, tylko jeĈli wystöpuje jako pierwszy znak w nawiasie; w tym przypadku jego interpretacja jest jed- nak zupeänie inna niĔ dla samodzielnego metaznaku ^: jako Podstawianie i wyraŜenia regularne _ 17 pierwszy znak zakresu definiowanego w nawiasie znak ^ ozna- cza inwersjö dopasowania (dopasowanie znaków spoza zakre- su/listy). Na przykäad [^a-z] oznacza dopasowanie dowolnego znaku z wyjñtkiem znaków maäych liter alfabetu äaciþskiego. Uwaga We wspóäczesnych systemach na interpretacjö zakresów dopaso- wania definiowanych w nawiasach prostokñtnych mogñ silnie wpäywaè ustawienia lokalizacji; mogñ one prowadziè do nieoczeki- wanego dopasowywania. Dlatego zamiast jawnych zakresów zna- ków lepiej uĔywaè wyraĔeþ zakresowych POSIX (patrz podrozdziaä „WyraĔenia zakresowe POSIX” poniĔej) definiujñcych wybrane klasy znaków, np. „wszystkie znaki maäych liter” albo „wszystkie znaki cyfr”. (…) Zapamiötuje dopasowanie (podwyraĔenie) ujöte pomiödzy (a ) w specjalnym obszarze (buforze dopasowania). W ten sposób dla pojedynczego wzorca moĔna zapamiötaè do dziewiöciu podwyraĔeþ. Odwoäania do numerowanych podwyraĔeþ moĔna stosowaè za- równo we wzorcu, jak i w zamienniku podstawienia. Na przy- käad podstawienie: :s/(abcd)1/alfabecik/ Zamienia tekst abcdabcd na ciñg alfabecik3. Wymusza dopasowanie zaczynajñce siö na poczñtku ( ) lub na koþcu ( ) säowa. Poczñtek bñdĒ koniec säowa jest rozpoznawany po znaku spacji albo znaku przestankowym. W przeciwieþstwie do podwyraĔeþ (…) nie zachodzi tu koniecznoĈè stosowania parami (moĔna uĔyè zarówno samego , jak i samego ). WyraŜenia zakresowe POSIX WyraĔenia zakresowe POSIX mogñ zawieraè: Klasy znaków Klasa znaków (ang. character class) POSIX skäada siö ze säowa kluczowego umieszczonego pomiödzy symbolami [: i :]. Säowa 3 Dziaäa w vi, nvi i vim, nie dziaäa w edytorach elvis i vile — przyp. autora. 18 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy kluczowe opisujñ róĔne klasy znaków, jak znaki alfabetu, znaki sterujñce, znaki cyfr i tak dalej (patrz tabela klas znaków). Sekwencja porzñdkujñca Sekwencja porzñdkujñca (ang. collating symbol) to wieloznakowa sekwencja traktowana äñcznie. Skäada siö ze znaków umieszczo- nych pomiödzy symbolami [. i .]. Klasy równowaĔnoĈci Klasa równowaĔnoĈci okreĈla zbiór znaków, które w danym dopasowaniu naleĔy rozpatrywaè jako toĔsame, np. e i ö. Skäada siö z nazwanego elementu ze Ĉrodowiska lokalizacji pomiödzy symbolami [= i =]. Wszystkie trzy powyĔsze konstrukcje mogñ wystöpowaè pomiödzy nawiasami prostokñtnymi w wyraĔeniu regularnym. Klasy znaków POSIX Klasa [:alnum:] [:alpha:] [:blank:] [:cntrl:] [:digit:] [:graph:] [:lower:] [:print:] [:punct:] [:space:] [:upper:] [:xdigit:] Pasujéce znaki Znaki alfanumeryczne (litery i cyfry) Litery alfabetu Znaki odstýpu (spacja i tabulator) Znaki sterujéce Cyfry Znaki drukowalne i widoczne (bez znaków odstýpu) Maĥe litery Znaki drukowalne (ze znakami odstýpu wĥécznie) Znaki przestankowe Znaki odstýpu Wielkie litery Cyfry szesnastkowe Metaznaki w ciégu zamiennika Zastöpowany tekstem dopasowanym do n-tego podwyraĔenia wzorca wyszukiwania okreĈlonego w ( i ); n moĔe byè cyfrñ od 1 do 9, a zapamiötane podwyraĔenia sñ numerowane od lewej, w kolejnoĈci wystöpowania w wierszu. Nastöpny znak specjalny jest traktowany literalnie. Z kolei literalne traktowanie znaku moĔna wymusiè symbolem \ (dwa ukoĈniki). Podstawianie i wyraŜenia regularne _ 19 ~ Zastöpowany caäym tekstem dopasowanym do wzorca; przy- datne, kiedy nie chce siö nam powtarzaè tekstu w zamienniku. Znaleziony tekst jest zastöpowany zamiennikiem okreĈlonym w poprzednim poleceniu podstawienia. Przydatne do powtarza- nia edycji. u lub l Zmienia nastöpny znak w tekĈcie zamiennika na wielkñ albo maäñ literö (odpowiednio). U lub L i e lub E U i L dziaäajñ podobnie jak u i l, ale zmiana wielkoĈci liter w zamienniku obowiñzuje do koþca wiersza, ewentualnie do miej- sca wystöpowania symbolu e lub E. Pod nieobecnoĈè e i E znak specjalny U bñdĒ L dotyczy wszystkich znaków zamiennika, do koþca wiersza. Sztuczki podstawiania x Edytor vi bödzie ignorowaä wielkoĈè liter po poleceniu :set ic. x Samo :s dziaäa identycznie jak :s//~/. x : dziaäa identycznie jak :s. Za moĔna wpisaè g, aby wymusiè podstawienia w caäym wierszu, moĔna teĔ okreĈliè zasiög podsta- wiania poprzez zakres wierszy. x Klawisz moĔna stosowaè jako polecenie edytora vi inicjujñce wykonanie polecenia : — w ten sposób moĔna wygodnie powtó- rzyè poprzednie podstawienie. x Polecenie :~ dziaäa podobnie jak : , z pewnñ subtelnñ róĔnicñ: wzorzec wyszukiwania uĔyty w tej wersji to wyraĔenie regularne uĔyte ostatnio w dowolnym poleceniu, niekoniecznie w poleceniu podstawienia. x Do rozdzielania pól polecenia podstawienia moĔna zamiast znaku / stosowaè dowolny inny znak — poza znakami odstöpu, zna- kiem lewego ukoĈnika (), znakiem podwójnego cudzysäowu ( ) i znakiem pionowej kreski (|). x Opcja edcompatible sprawia, Ĕe vi zapamiötuje opcje polecenia pod- stawienia (g dla podstawienia globalnego, c dla potwierdzania podstawiania) z poprzedniego polecenia podstawiania i automa- tycznie stosuje je w nastöpnym. 20 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy Skorowidz A automatyczne wciöcia, 15 B bufory nazwy, 13 polecenia operujñce, 13 oznaczania, 13 wykonywalne, 15 C ctags, säowa kluczowe, 28 D dopeänianie poleceþ w elvis, 66 w nvi, 60 w vile, 73 w Vim, 38 tekstu w Vim, 47 opcje, 50 E edycja polecenia, 10 edytory, informacje w internecie, 77 elvis, 62 kod Ēródäowy, 79 lptype, 69 okna, 63, 65 argumenty, 64 opcje, 69 polecenia dla programistów, 67, 68 dopeänianie, 66 historia, 66 stos znaczników, 66, 67 tryby wyĈwietlania, 67 wydruki, 68 wyraĔenia regularne, 65 wywoäanie, 62 ex, polecenia, 21 adresacja, 21 lista, 22 opcje, 22 skäadnia, 21 Exuberant ctags, 27 F I identyfikatory, wyszukiwanie w Vim, 41 informacje o edytorach w internecie, 77 inicjalizacja vi, 25 K klasy znaków POSIX, 19 kod formatowanie w Vim, 43 Ēródäowy elvis, 79 nvi, 79 vi, 79 vile, 79 Vim, 79 kursor, przesuwanie, 9 L formatowanie kodu i wciöè w Vim, 43 lptype w elvis, 69 H historia poleceþ w elvis, 66 w nvi, 60 w vile, 73 w Vim, 37 M metaznaki, 20 N nazwy buforów, 13 nvi, 58 kod Ēródäowy, 79 okna, 59 78 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy opcje, 62 polecenia dopeänianie, 60 historia, 60 stos znaczników, 61 wyraĔenia regularne, 60 wywoäanie, 59 O odwzorowania, 14 okna w elvis, 63, 65 argumenty, 64 w nvi, 59 w vile, 71 w Vim, 30, 31 opcje dla programistów w Vim, 40 dopeäniania tekstu w Vim, 50 elvis, 69 nvi, 62 podstawiania, 16 vi, 25 vile, 76 Vim, 57 w skryptach, 52 wydruków w elvis, 68 wywoäania elvis, 62 nvi, 59 vi, 8 vile, 70 Vim, 29 zakäadek w Vim, 34 zarzñdzania znacznikami, 29 zwijania tekstu w Vim, 46 P pliki, przywracanie, 25 podstawianie, 16 opcje, 16 sztuczki, 20 polecenia, 9 dla programistów w elvis, 67, 68 w vile, 75 w Vim, 39 dopeänianie w elvis, 66 w nvi, 60 w vile, 73 w Vim, 38 edycyjne, 10 ex, 21 historia w elvis, 66 w nvi, 60 w vile, 73 w Vim, 37 operujñce na buforach, 13 oznaczania, 13 podstawiania, 16 przesuwania kursora, 9 przywracania plików, 25 wzorzec, 9 zamykania vi, 12 znacznikowe dla Solaris, 13 POSIX, 19 klasy znaków, 19 przesuwanie kursora, 9 przywracanie plików, 25 S skróty trybu wstawiania, 13 skrypty Vim, 51 funkcje uĔytkownika, 54 liczby, 52 opcje, 52 operatory, 54 sterowanie wykonaniem, 53 uruchamianie, 56 zmienne, 52 Solaris polecenia znacznikowe, 13 stos znaczników, 27, 28 obsäuga, 28 opcje zarzñdzania, 29 w elvis, 66, 67 w nvi, 61 w vile, 74 w Vim, 38, 39 sztuczki podstawiania, 20 T tekst w Vim dopasowanie, 42 dopeänianie, 47 opcje, 50 zwijanie, 44 opcje, 46 tryb poleceþ, odwzorowania, 14 róĔnicowy Vim, 50 wstawiania odwzorowania, 14 skróty, 13 wyĈwietlania w elvis, 67 Skorowidz _ 79 wyĈwietlanie w elvis, 67 wywoäanie elvis, 62 nvi, 59 vi, 8 vile, 70 Vim, 29 wzorzec poleceþ vi, 9 Z zakäadki w Vim, 33 opcje, 34 zarzñdzanie, 33, 34 zamiennik metaznaki, 20 zamykanie vi, 12 znaczniki, 27, 28 ctags, 28 obsäuga, 28 opcje zarzñdzania, 29 polecenia dla Solaris, 13 rozszerzone, 27 w elvis, 66, 67 w nvi, 61 w vile, 74 w Vim, 38, 39 zwijanie tekstu w Vim, 44 opcje, 46 V vi, 7 inicjalizacja, 25 kod Ēródäowy, 79 opcje, 25 polecenia, 9 wzorzec, 9 wywoäanie, 8 zamykanie, 12 vile, 70 kod Ēródäowy, 79 okna, 71 opcje, 76 polecenia dla programistów, 75 dopeänianie, 73 historia, 73 stos znaczników, 74 wyraĔenia regularne, 72 wywoäanie, 70 Vim, 29 dopeänianie poleceþ, 38 tekstu, 47 opcje, 50 formatowanie kodu i wciöè, 43 kod Ēródäowy, 79 okna, 30, 31 opcje, 57 dla programistów, 40 dopeäniania tekstu, 50 w skryptach, 52 zakäadek, 34 zwijania tekstu, 46 polecenia dla programistów, 39 dopeänianie, 38 historia, 37 skrypty, 51 funkcje uĔytkownika, 54 liczby, 52 opcje, 52 operatory, 54 sterowanie wykonaniem, 53 uruchamianie, 56 zmienne, 52 stos znaczników, 38, 39 tekst dopasowanie, 42 dopeänianie, 47 opcje, 50 zwijanie, 44 opcje, 46 tryb róĔnicowy, 50 wyraĔenia regularne, 35 wyszukiwanie identyfikatorów, 41 wywoäanie, 29 zakäadki, 33 opcje, 34 zarzñdzanie, 33, 34 W wciöcia automatyczne, 15 formatowanie w Vim, 43 wydruki w elvis, 68 wyraĔenia regularne, 17 w elvis, 65 w nvi, 60 w vile, 72 w Vim, 35 zakresowe POSIX, 19 wyszukiwanie identyfikatorów w Vim, 41 80 _ Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: