Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 007361 20324706 na godz. na dobę w sumie
Efektywne motywowanie pracowników - ebook/pdf
Efektywne motywowanie pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-091-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie!

Praktyczny dokument w formacie pdf!

Tematyka:
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z motywowaniem pracowników i budowaniem zaangażowania w realizację stawianych przed nimi celów.

Menedżerowie każdego szczebla oraz pracownicy działów personalnych znajdą w niej informacje:
  • Jak zachęcać innych do działania, aby powstała synergia w zespole?
  • Jak przekonać pracownika, aby identyfikował się z celami firmy?
  • Jak zbudować rzeczywiście efektywny i motywujący system wynagrodzeń?
  • Jakie są pozafinansowe motywatory czyli czego właściwie oczekują pracownicy?
Nasza publikacja dostarczy niezbędnej, praktycznej wiedzy, koniecznej do efektywnego wdrożenia nowoczesnych systemów motywacyjnych w firmie.
Nasi eksperci dostarczą Państwu praktycznych informacji na temat procesu imetod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników iadekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację.
Praktyczna forma publikacji – dokument w formacie pdf, pozwala nam dostarczyć Państwu fachową wiedzę szybko i bez dodatkowych kosztów przesyłki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271 02-133 Warszawa www.dashofer.pl VERLAG DASHÖFER Wiedza praktyczna: Efektywne motywowanie pracowników l p . r e f o h s a d . w w w Autorzy: Maria Burkiewicz, Sylwia Celińska – Nieckarz, Marek Hadała, Jacek Miroński, Zdzisław Nieckarz, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zaleski, Hanna Pękalska, Jolanta Strzelczyk – TGC HR Advisers Sp. z o.o. Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa Spis treści: 1. Czym jest motywacja? 1.1. Dlaczego pracujemy, czyli fakty i mity na temat motywacji 1.2. Hierarchia potrzeb członków zespołu 1.3. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna 1.4. Co wpływa na motywację pracowników? 1.5. Czynniki pozbawiające motywacji 2. Styl zarządzania a motywacja pracowników 2.1. Oczekiwania pracowników w stosunku do menedżera 2.2. Możliwości wykorzystania stylu zarządzania 3. Finansowe czynniki motywacyjne 3.1. Ocena i możliwości zastosowania wartościowania pracy na poszczególnych stanowiskach 3.2. Zasady wartościowania pracy 3.3. Metody wartościowania pracy 3.4. Wybór metody wartościowania pracy 3.5. Nowoczesne systemy wynagradzania 3.6. Podstawowe formy wynagradzania 3.7. Cele firmy a system wynagradzania 4. Pozapłacowe i niepieniężne środki motywowania 4.1. Rola i rodzaje motywatorów niematerialnych 4.2. Wzbogacanie pracy 4.3. Kluczowe cechy pracy i ich następstwa 4.4. Wskaźnik Potencjalnej Motywacji (WPM) 4.5. Potrzeba rozwoju 4.6. Przygotowanie do procesu wzbogacania pracy 4.7. Sposoby wzbogacania pracy 4.8. Wdrażanie pozafinansowych metod motywowania pracowników 5. Budowanie systemu motywacyjnego w firmie 5.1. Wynagrodzenia jako część systemu motywacyjnego 5.2. Ocena pracownika i jej wpływ na motywację 5.3. Relacje międzyludzkie i ich wpływ na motywację 3 3 4 6 6 12 15 15 17 22 22 23 24 28 32 33 35 40 40 43 48 49 52 53 54 57 60 60 64 72 Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa l p . r e f o h s a d . w w w ©©Copyright 2006 Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa Tel. 22 559 36 61, 559 26 00, faks 22 829 27 27, 892 27 00 www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-091-1 Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. Redaktor odpowiedzialny: Renata Murlikowska murlikowska@dashofer.pl Korekta: Jolanta Stypułkowska Skład: Krzysztof Zabielski CZYM JEST MOTYWACJA? Efektywne motywowanie pracowników istota motywacji l p . r e f o h s a d . w w w 1. Czym jest motywacja? 1.1. Dlaczego pracujemy, czyli fakty i mity na temat motywacji Oprócz stawiania pracownikowi wymagań, wydawania poleceń i zarzą- dzeń istnieją różne mniej lub bardziej widoczne sposoby wpływania na pracownika w celu zwiększenia efektywności jego pracy, zwane motywo- waniem. Zrozumiałe jest, że na pierwszym miejscu wśród środków moty- wacyjnych stawia się zarobki, ponieważ jest to wymóg życia i główna przyczyna podejmowania pracy, ale istnieje jeszcze wiele innych czynni- ków do wykorzystania w tym celu, stanowiących dla pracownika subiek- tywną nagrodę za wykonywaną pracę. Aby zmienić zachowanie pracowni- ka na bardziej pożądane przez pracodawcę lub zwiększyć wydajność wy- konywanej przez niego pracy, trzeba najpierw zmienić jego stosunek do pracy i firmy oraz motywację. Motywacja nie jest umiejętnością, zdolnością czy sprawnością wykonania powierzanych zadań. Oznacza chęć pracownika do powtarzania rutynowych (często mało interesujących) czynności, do zwiększania własnych wysiłków, a tym samym do efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków. Motywowanie to odpowiednie zabiegi przełożonych, mające wpływ na pra- cowników w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości wykonywanej przez nich pracy. W miarę zachodzących na rynku zmian, w ślad za przeobrażeniami, jakie przechodzi organizacja, powstaje konieczność pozyskiwania pozytywnego nastawienia do firmy zarówno ze strony pracowników, jak i klientów, a tak- że ze strony opinii publicznej. Innymi słowy istnieje ciągła potrzeba budo- wania pozytywnej relacji między pracownikami a firmą. Taką relację można zbudować m.in. przez stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego i umożliwienie pracownikom osiągnięcia i realizacji osobistych celów w po- łączeniu z celami organizacji. Określenie system motywacyjny należy rozumieć jako taki system, który w po- rozumieniu z pracownikami opiera się na uzgadnianiu celów, regularnej ocenie wyników ich pracy, planowaniu kolejnych kroków, czyli dalszego rozwoju firmy i w końcu na ustaleniu nagrody. Składniki motywacji przedstawia poniższy schemat: Motywacja Kierunek Wysiłek Wytrwałość Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 3 CZYM JEST MOTYWACJA? Efektywne motywowanie pracowników Każdy człowiek jest inny. Każdy przychodzi do organizacji z jakimś bagażem doświadczeń i zdolności, ale także potrzeb, postaw i zainteresowań. To, co motywowało pracowników 20 lat temu, nie motywuje ich dzisiaj. Zmieniają się wartości i styl życia społeczeństw i małżeństw. Z badań naukowych wy- nika, że w dzisiejszych czasach najsilniej działającym czynnikiem jest ela- styczny czas pracy, a następnie oferta szkoleniowa i możliwości rozwoju za- wodowego. Nie zmienia to faktu, że oceniając elementy motywacjii pod względem atrakcyjności i zdolności przyciągania pracowników do firmy, na pierwsze miejsce wysuwają się poziomy wynagrodzeń. natura i źródła motywowania l p . r e f o h s a d . w w w 1.2. Hierarchia potrzeb członków zespołu Zgodnie z założeniami A. Masłowa, znanego psychologa amerykańskiego, potrzeby człowieka są zaspokajane według pewnej ustalonej hierarchii. Lu- dzie zazwyczaj mają określoną hierarchię potrzeb i gdy zdołają je zaspokoić na pewnym poziomie, skupiają uwagę na potrzebach wyższego rzędu (A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1995, s. 49). Niezaspokojenie potrzeb prowadzi do kryzysu i konfliktów. Najczęst- szym podłożem konfliktów i kryzysów jest niezaspokojona bądź zagrożona potrzeba bezpieczeństwa i stabilności. Symptomy kryzysu spowodowane niezaspokojeniem potrzeb pracowniczych opisuje poniższa tabela. Symptomy kryzysu w sytuacji niezaspokojenia potrzeb Zaburzone: koncentracja, percepcja, procesy poznawcze, kreatywność. W skrajnych sytuacjach wspomaganie alkoholem, często też narkotykami, zaburzony układ nerwowy, czuwanie i aktywność; w przypadku potrzeb fizjologicznych ważna jest długotrwałość niezaspokojenia potrzeb. Etapy narastania stresu i przechodzenia w kryzys: 1) myślenie o niezaspokojeniu, 2) odczuwanie braku, 3) zaprzeczenie, że istnieje potrzeba, 4) myślenie kompensacyjne. Problemy interpersonalne, konflikty, rotacje, obniżona motywacja do pracy, nastawienie lękowe, a nie zadaniowe, obniżenie samooceny, zaburzenie poczucia kompetencji, procesy destrukcyjne do- nosicielstwo, brak komunikacji w zespole, kliki, podgryzanie. Potrzeby Potrzeby fizjologiczne: głód, ruch, temperatu- ra, sen, seks, dotlenie- nie, światło Potrzeba bezpieczeństwa: stałość miejsca pracy, zachowanie odległości w relacjach, przewidy- walność zadań i oczeki- wań, ścieżki kariery, jednoznaczność struktury firmy, kontakty interpersonalne zwierzchnik – podwładny Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 4 CZYM JEST MOTYWACJA? Efektywne motywowanie pracowników Potrzeba przynależności: własne miejsce w gru- pie, identyfikacja swo- ich celów w firmie – rola życiowa Potrzeba szacunku: samopotwierdzenie przez siebie i innych Potrzeba samorealizacji: Stać się tym, kim się jest , idealny, spełniony pracownik potwierdzo- ny przez siebie i szefa Brak motywacji do pracy, słaba odporność na stres i frustrację, zależność, brak inicjatywy w podejmowaniu decyzji albo bunt, walka, konflikty na tle zależności „czyje na wierzchu”. Poczucie niższości, bezradności, zniechęcenie, somatyzacja, nieadekwatność oceny, wykonywanie zadań ze względu na profity, szukanie potwierdzenia na zewnątrz, w konsekwencji odejścia. Samorealizacja dotyczy osób, które doskonalą się jako ludzie i pracownicy, są to osoby mające refleksje. Jeżeli samorealizacja jest niemożliwa, zwykle dany pracownik odchodzi. Źródło: Wioletta Rębecka, Izabella Smoczyńska. Centrum Edukacji Psychologicznej Fenix, Konferencja Kadry – wiosna 2000 roku. O potrzebach pracowników traktuje też dwuczynnikowa teoria Herzberga (1957 r.). Potrzeby pracowników zostały podzielone na dwie grupy: 1) potrzeby rozwoju zawodowego, będącego źródłem rozwoju osobistego; 2) potrzeby związane ze sprawiedliwym wynagradzaniem, nadzorowa- niem, warunkami pracy i działaniami administracyjnymi. WAŻNE Grupa druga jest rodzajem fundamentu dla grupy pierwszej. Zaspakajanie po- trzeb z grupy drugiej nie motywuje pracowników do osiągania lepszych wyni- ków. Są to tzw. czynniki higieniczne, które przede wszystkim zapobiegają nie- zadowoleniu z pracy, nie mają jednak większego wpływu na tworzenie pozy- tywnych postaw wobec pracy. Higiena pracy to przede wszystkim: 1) warunki pracy; 2) zapłata za pracę; 3) świadczenia socjalne; 4) atmosfera w pracy; 5) stosunek do przełożonych i kolegów; 6) zabezpieczenie trwałości stosunku pracy. Pogorszenie się czynników higienicznych lub likwidowanie elementów higieny pracy prowadzi do zmniejszenia zadowolenia z pracy. Polepszanie tych czynni- ków może jednak prowadzić tylko do krótkotrwałego zadowolenia z pracy. l p . r e f o h s a d . w w w Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 5 CZYM JEST MOTYWACJA? Efektywne motywowanie pracowników 1.3. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna Przełożony może stosować motywowanie zewnętrzne, ale jednocześnie powi- nien dążyć do wykształcenia u pracownika wewnętrznej motywacji. rodzaje motywacji l p . r e f o h s a d . w w w Sposoby motywowania zewnętrznego sprowadzają się do wszelkiego rodzaju nagród i kar: pieniądze, awans, zmiana miejsca pracy, wyróżnienie, nagroda rzeczowa, pochwala publiczna oraz bardziej osobiste, jak osobista sympatia, wsparcie, mniej formalny kontakt. Motywacja wewnętrzna oznacza wykonywanie pracy przez pracownika z po- wodu jego osobistych zainteresowań, z chęci doskonalenia się i realizacji wła- snych predyspozycji. Motywacja wewnętrzna stanowi lepszą podstawę pracy niż zewnętrzna, zatem przełożony powinien o nią dbać i wzmacniać ją na różne sposoby. Badania psychologiczne wykazują, że wprowadzanie zewnętrznych nagród, kiedy pracownik jest motywowany zewnętrznie, zaburza i obniża silę działania moty- wów wewnętrznych. Nie należy zatem motywować zewnętrznie pracownika, któ- ry lubi wykonywać pracę ze względu na jej charakter. Sama praca jest dla niego nagrodą. Raczej należy udoskonalać jego warsztat pracy, polepszać warunki pracy (wyposażenie, narzędzia, warunki bytowe, dobór odpowiednich współpracowni- ków), aby jeszcze bardziej lubił swoją pracę. Można poszerzać pole aktywności pracownika, czyli wprowadzać elementy aktywności bliskie jego zainteresowa- niom i wskazywać te obszary działania zakładu, w których trzeba unowocześnień, innowacji. Pracownik ma poczucie, że nie jest tylko „najemnikiem” za pieniądze, ale także „współtwórcą” zakładu i fakt, że po nim coś w zakładzie zostanie będzie dla niego wystarczającym motywem do pracy. Docelowo należy kształtować motywację wewnętrzną polegającą na zaintere- sowaniu pracą i tym, że się ją lubi, osobistym zaangażowaniu w wykonywanie zadań, identyfikowaniu się z instytucją, przyjmowaniu norm i reguł funkcjono- wania zakładu za swoje. 1.4. Co wpływa na motywację pracowników? Zmienne wpływające na motywację w organizacjach pokazuje poniższy schemat: Cechy indywidualne Cechy sytuacji Zainteresowania Rodzaj pracy Postawy wobec siebie, organizacji i jej celów oraz działania a także wobec siebie w organizacji Cechy organizacji (kultura organizacyjna, zasady wynagradzania itp.) Potrzeby Środowisko pracy (koledzy, przełożeni) Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 6 l p . r e f o h s a d . w w w CZYM JEST MOTYWACJA? Efektywne motywowanie pracowników Podejście do motywacji pracowników W dłuższej perspektywie bardziej owocne jest odpowiednie nagradzanie pożądanych czynności niż karanie niepożądanych. Oczywiste jest nagradza- nie finansowe w formie pensji. Istotna jest też różnorodność i wybiórczość nagradzania indywidualnego w zależności od kompetencji, jakości pracy i efektywności pracownika. Nowe kroki, innowacyjne posunięcia, uspraw- nienia powinny być w miarę możliwości natychmiast oceniane i nagradza- ne. Odwlekanie tej nagrody na koniec roku, na okolicznościowe święto jest nieefektywne. Ludzie nie lubią czekać. nagradzać czy karać Ważne jest tzw. sporadyczne wzmacnianie motywacji pracownika małymi na- grodami, niekoniecznie w ustalone zwyczajem daty, jak np. 3 Maja czy Nowy Rok, ale raczej w momentach mniej oczekiwanych. Za jedno osiągniecie należy stosować jedną nagrodę, np. pochwałę albo premię rzeczową. Nie należy wy- korzystywać całego repertuaru nagród jednocześnie, ponieważ jest prawdopo- dobne, że autor jednego osiągnięcia będzie stwarzał następne okazje do nagra- dzania go. Sięgając do nagród czy pozafinansowych środków motywacyjnych, przeło- żony musi zdawać sobie sprawę z tego, co jest aktualnie powszechnie ce- nione i co sobie ceni konkretny pracownik. Jeżeli np. są w cenie kursy do- skonalące, to wysłanie pracownika na kurs komputerowy czy językowy bę- dzie odpowiednią nagrodą. Podobnie można postąpić z wycieczką, biletem do kina czy na inną imprezę – takich nagród nie należy rozdawać wśród wszystkich pracowników działu, ale selektywnie dla osób, dla których mają one wartość. Wiele nagród danych dla całej grupy (zespołu) to wyrzucone pieniądze, niemające żadnego związku z motywacją. Należy różnicować nagrody i kary według osobistych preferencji, zainteresowań i potrzeb konkretnego pracownika. W tym celu w ankietach personalnych sto- sowanych przy zatrudnianiu pracownika należy umieścić punkt dotyczący jego osobistych zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu. Nagroda, która trafia w osobiste preferencje, będzie mimo mniejszej obiektywnej wartości do- brą nagrodą i będzie miała większą silę motywującą. potrzeby i preferencje pracowników Nagradzając pracownika należy pamiętać, że ważne są nie tylko nagrody ma- terialne, ale poczucie, że się jest zauważanym i docenianym na tle zespołu. Pracownikowi zależy na ogół na pozycji w zespole, niezależności, czuciu się potrzebnym. Można np. podczas ceremonii nadawania odznaczeń zaczynać wręczanie odznaczeń od osób z najniższego poziomu pionowych struktur firmy, umieszczając je na początku listy wyróżnień za dobrą pracę, a nie od pracowników najwyższych rangą. Te psychologiczne oddziaływania, podob- nie jak dobra zapłata, pobudzają energię pracownika i wzbudzają chęć da- wania z siebie jak najwięcej. Poczucie sprawstwa Każde zrealizowane zadanie lub osiągnięcie pojedynczego pracownika albo zespołu należy przypisać jego autorowi. Nie należy umniejszać jego zasług przez przypisywanie tego osiągnięcia dyrekcji, polityce zakładu, wyposaże- niu itp. Pozwoli to zaspokoić bardzo ważną potrzebę osobistego sprawstwa Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywne motywowanie pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: