Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00582 020529 17032420 na godz. na dobę w sumie
Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim - ebook/pdf
Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8282-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Rynek wierzytelności w Polsce to dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego. Zmiany, zachodzące na nim w ostatnich latach, doprowadziły do zwiększenia jego znaczenia w gospodarce. Windykacja wierzytelności oraz kompleksowe zarządzanie nimi stały się elementem powszechnej działalności biznesowej. Wzrost świadomości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą co do roli zarządzania należnościami i związanych z tym możliwości przekłada się na wolumen rynku wierzytelności.
We współczesnej gospodarce innowacyjne rozwiązania finansowe umożliwiają długotrwałe i bezpieczne rozwijanie działalności. Dla banków oraz instytucji finansowych taką szansę stanowi m.in. sekurytyzacja. W książce zaprezentowano możliwości zarządzania niepłynnymi aktywami, a także dokonano oceny efektywności funduszy sekurytyzacyjnych, pełniących funkcję podmiotu organizującego i nadzorującego proces sekurytyzacji na rynku polskim.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Nastarowicz – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów Katedra Bankowości, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Irena Pyka REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Joanna Balcerak SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Ewa Nastarowicz, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07244.15.0.M Ark. wyd. 17,0; ark. druk. 19,625 ISBN 978-83-8088-281-2 e-ISBN 978-83-8088-282-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl Spis treści Wstęp Rozdział1 Rynek wierzytelności i jego funkcjonowanie w warunkach polskich 1.1.Rynekwierzytelności 1.1.1. Pojęciewierzytelności 1.1.2. Rodzajewierzytelności 1.1.3. Klasyfikacjarynkówwierzytelności 1.1.4. Zjawiskonieregulowaniazobowiązań 1.2.Zarządzaniewierzytelnościami 1.2.1. Istotazarządzaniawierzytelnościami 1.2.2. Działaniaprewencyjne 1.2.3. Monitoringpłatności 1.2.4. Windykacjanależności 1.2.5. Zakupwierzytelności 1.2.6. Faktoring 1.2.7. Forfaiting 1.3.Polskirynekwierzytelności 1.3.1. GenezarynkuwierzytelnościwPolsce 1.3.2. Strukturapolskiegorynkuwierzytelności 1.3.3. Zjawiskonieregulowaniazobowiązańnarynkupolskim 1.3.4. Rynekwtórnegoobrotuwierzytelnościami Rozdział2 Sekurytyzacja na rynku finansowym 2.1.Istotaiznaczeniesekurytyzacji 2.1.1. Definicjasekurytyzacji 2.1.2. Mechanizmfunkcjonowaniasekurytyzacji 2.1.3. Cechyprzedmiotusekurytyzacji 2.1.4. Uczestnicytransakcji 9 13 13 13 14 19 21 24 24 26 32 35 44 46 50 54 54 55 59 64 69 69 69 71 76 80 6 2.2.Transakcjesekurytyzacyjne 2.2.1. Rodzajetransakcjisekurytyzacyjnych 2.2.2. Instrumentyfinansowewprocesiesekurytyzacji 2.2.3. Rolaiznaczenieagencjiratingowychwprocesiesekurytyzacji  2.3.Korzyściikosztystosowaniasekurytyzacjizpunktuwidzenia poszczególnychuczestnikówtransakcji 2.3.1. Korzyścipłynącezsekurytyzacji 2.3.2. Kosztywprocesiesekurytyzacji 87 87 94 102 109 109 117 Rozdział3 Fundusz sekurytyzacyjny jako relacja rynku bankowego z rynkiem windykacji 3.1.Funduszsekurytyzacyjnynarynkufunduszyinwestycyjnych 123 123 123 3.1.1. Pojęciefunduszuinwestycyjnego 124 3.1.2. Polskirynekfunduszyinwestycyjnych 131 3.1.3. Pojęcieiistotafunduszusekurytyzacyjnego 137 3.1.4. Rodzajefunduszysekurytyzacyjnych 140 3.1.5. WarunkiuzyskaniazezwoleniaKNF 3.1.6. Podmiotyzainteresowanefunduszamisekurytyzacyjnymi 141 3.1.7. Funduszesekurytyzacyjneainnefunduszeinwestycyjnezamknięte 143 147 148 151 152 157 165 167 168 170 171 3.3.1. FunduszS-Collect 3.3.2. FunduszProkura 3.3.3. EGBPodstawowy 3.3.4. IntrumJustitiaDebtFund1 3.3.5. Pozostałefunduszesekurytyzacyjne 3.2.1. Ustawaofunduszachinwestycyjnych 3.2.2. UstawaPrawobankowe 3.2.3. Pozostałeaktyprawne 3.2.RamyprawnefunkcjonowaniafunduszysekurytyzacyjnychwPolsce  3.3.FunduszesekurytyzacyjnewPolsce Rozdział4 Teoria efektywności w odniesieniu do rynku funduszy inwestycyjnych 4.1.Pojęcieirodzajeefektywności 4.2.Efektywnośćfunduszyinwestycyjnych 4.2.1. Ryzykoinwestycyjne 4.2.2. Wzorceodniesienia 4.2.3. Miaryefektywnościfunduszyinwestycyjnych 4.3.Przeglądbadańdotyczącychefektywnościfunduszyinwestycyjnych 4.3.1. Badaniadotycząceefektywnościfunduszyinwestycyjnych wliteraturzeświatowej 4.3.2. Przeglądpolskichbadańdotyczącychefektywnościfunduszy inwestycyjnych 173 173 177 178 183 193 212 212 214 Spis treści Rozdział5 Efektywność i perspektywy dalszego rozwoju polskich funduszy sekurytyzacyjnych 5.1.Badanieefektywnościfunduszysekurytyzacyjnych 5.1.1. Opisbadania 5.1.2. Badanieempiryczneposzczególnychfunduszysekurytyzacyjnych 5.2.Wynikibadańefektywnościfunduszysekurytyzacyjnych 5.3.Wnioskizbadańfunduszysekurytyzacyjnychaperspektywyrozwoju tychfunduszywPolsce 5.3.1. Dotychczasowyrozwójfunduszysekurytyzacyjnych 5.3.2. PerspektywyrozwojufunduszysekurytyzacyjnychwPolsce Zakończenie Bibliografia Spisschematów Spiswykresów Spistabel 7 221 221 221 233 240 269 269 274 283 291 307 309 311 Spis treści Wstęp Rynek wierzytelności w Polsce to bardzo dynamicznie rozwijających się segment rynku finansowego. Przybywa na nim podmiotów, zwiększa się też zakres przedmiotowy tego rynku. Aby zdobyć jak największy udział w  rynku, jego uczestnicy konkurują między sobą przede wszystkim ofertą. Pozyskują nowych klientów poprzez oferowanie kompleksowych usług – od profilaktyki (monitoring wierzytelności), poprzez zarządzanie ryzykiem, aż do pełnej oferty windykacji przedsądowej i sądowej. Zmiany, jakie zaszły na polskim rynku wierzytelności w ostatnich latach doprowadziły do zwiększenia jego znaczenia w  gospodarce. Windykacja wierzytelności, jak również kompleksowe zarządzanie nimi, stały się ele- mentami powszechnej działalności biznesowej. Obecnie coraz więcej pod- miotów zdaje sobie sprawę z roli odpowiedniego gospodarowania wierzytel- nościami. Przyczyniło się do tego m.in. zmniejszenie wsparcia finansowego dla firm z zewnątrz, ze strony instytucji finansowych – w tym głównie ban- ków. Wzrost świadomości podmiotów prowadzących działalność gospodar- czą co do roli zarządzania należnościami i możliwości, jakie się z tym zarzą- dzaniem wiążą, przekłada się na wolumen rynku wierzytelności. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaczęły zdawać sobie sprawę, że odzy- skiwanie należności jest kluczowym elementem dla zachowania płynności finansowej, co jest niezbędnym warunkiem przetrwania na rynku. Wzrasta świadomość kadry zarządzającej dotycząca możliwości i ko- rzyści płynących z  zaangażowania wyspecjalizowanych podmiotów działających na rynku wierzytelności. Coraz częściej kadra zarządzająca korzysta ze wsparcia profesjonalistów, dysponujących doświadczonymi pracownikami oraz odpowiednim zapleczem informatycznym i  logi- stycznym. Jednocześnie zwiększają się możliwości firm świadczących usługi outsourcingu windykacji. W przypadku wierzytelności przetermi- nowanych nastąpiły znaczne zmiany na korzyść wierzycieli – sprawy do windykacji zlecane są już w kilka tygodni, a nawet dni po terminie wyma- galności, co zwiększa skuteczność ściągania należności. 10 Przekonanie, że warto dochodzić każdej złotówki, która należy się wie- rzycielowi (mając oczywiście na uwadze racje ekonomiczne) ma obecnie także wymiar wychowawczy i prewencyjny. Wpis dłużników na listy Biur Informacji Gospodarczej (BIG-ów) staje się coraz popularniejszy. Z roku na rok bazy BIG-ów powiększają się, a wykorzystywanie ich w obrotach gospodarczych daje wymierne efekty. W przypadku ignorowania niespła- conych zobowiązań w dłuższej perspektywie może to doprowadzić do za- chwiania stabilności finansowej wierzyciela. Od połowy 2007 r., wraz z pierwszymi sygnałami z rynku amerykań- skiego o kryzysie, pojawiła się szansa rozwoju dla rynku windykacyjnego. Jest to charakterystyczne dla tego rynku – w momentach spowolnienia gospodarczego firmy windykacyjne zazwyczaj zwiększają swoje obroty. Ze względu na rosnące opóźnienia w regulowaniu płatności przez kon- trahentów, przedsiębiorstwa kierują coraz więcej spraw do wyspecjali- zowanych firm. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji warunki windykacji są trudniejsze, a działania windykatorów utrudnione – zwłaszcza w seg- mencie wierzytelności gospodarczych. Obsługa narastającej liczby coraz trudniejszych zleceń jest dużym wyzwaniem dla firm windykacyjnych. Obecna sytuacja na rynku wierzytelności wskazuje na perspekty- wy jego dalszego rozwoju, m.in. w  zakresie obrotu wierzytelnościami (np. poprzez giełdy wierzytelności). Specjalistyczne firmy działające na rynku wierzytelności mają możliwość zwiększenia swoich udziałów po- przez angażowanie się w nowe obszary działania, np. fundusze sekuryty- zacyjne. Kompleksowe usługi firm windykacyjnych są oferowane coraz szerszemu gronu klientów. Również ze strony klientów wzrasta zaintere- sowanie tymi usługami. Taka sytuacja będzie sprzyjać dalszemu rozwojo- wi tego segmentu rynku. Jeszcze w 2010 r. wartość rynku wierzytelności w Polsce szacowało się na około 1 bln zł. Wzrost wartości wierzytelności nieregularnych, będą- cy skutkiem spowolnienia gospodarki, przekroczył wówczas 100 mld zł, a w samym sektorze bankowym wartość należności nieregularnych prze- kroczyła 45 mld zł1. Wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w  Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w okresie od końca 2010 do I kwartału 2014 wzrosła o  ok.  30 (w  ujęciu rok do roku). W  liczbach bezwzględnych oznacza to przyrost wartości wierzytelności o prawie 30 mld zł w ciągu tych kilku lat2. Dane te świadczą o dużym potencjale rynku wierzytelności. 1 Finansowanie rynku konsumenckiego: Raj utracony,„NowoczesnyBankSpółdziel- 2 Rośnie rynek wierzytelności, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1158471.html czy”2010,nr1,s.12. (29.03.2015). Wstęp 11 W obecnej gospodarce innowacyjne rozwiązania finansowe stwarzają szansę długotrwałego i bezpiecznego rozwoju działalności. Bankom i in- stytucjom finansowym takie szanse daje m.in. sekurytyzacja. Odpowied- nio przygotowana i  przeprowadzona transakcja sekurytyzacyjna może być efektywnym sposobem finansowania bieżącej działalności i dobrym narzędziem zarządzania ryzykiem finansowym. Polega ona na wykupie wierzytelności, przy czym środki na wykup pozyskiwane są z emisji pa- pierów wartościowych sprzedawanych na rynku finansowym. Firmy windykacyjne działające w  Polsce, obserwując rosnące zain- teresowanie banków sekurytyzacją i przewidując spadek udziału trady- cyjnych transakcji sprzedaży puli aktywów niepracujących, zainicjowały w 2005 r., przy współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powstanie funduszy sekurytyzacyjnych. Jest to nowy rodzaj funduszy in- westycyjnych, zamkniętych na rynku polskim. Ma on swoje odpowied- niki na rynkach zagranicznych, takich jak Francja czy Belgia. W związku z tym, że sekurytyzacja w Polsce jest nadal stosunkowo nowym pojęciem, zasadne jest przeprowadzenie szczegółowych badań nad naturą tego za- gadnienia i upowszechnienie wiedzy na temat funduszy sekurytyzacyj- nych wśród uczestników rynku finansowego, a także dokonanie oceny wyników ich funkcjonowania. Celem niniejszego opracowania jest ocena efektywności funduszy se- kurytyzacyjnych działających na rynku polskim. W książce zaprezento- wane zostaną również mechanizmy wykorzystywane na rynku wierzytel- ności, ze szczególnym uwzględnieniem sekurytyzacji. Zakres badań dotyczących efektywności funduszy obejmuje fundu- sze sekurytyzacyjne działające na polskim rynku kapitałowym w latach od 2005 (powstanie pierwszego funduszu sekurytyzacyjnego) do 20103. Uzupełnieniem miar oceny efektywności funduszy sekurytyzacyjnych jest analiza wskaźnikowa, w której uwzględniono fundusze sekurytyza- cyjne funkcjonujące na przestrzeni lat 2005–2012. Dane do pracy pozy- skane zostały z oficjalnych publikacji instytucji finansowych, podmiotów związanych z rynkiem sekurytyzacji, rynkiem funduszy inwestycyjnych, rynkiem wierzytelności oraz wielu innych podmiotów. Ze względu na kwartalną częstotliwość wycen, przyjętą przez więk- szość funduszy sekurytyzacyjnych, analizie poddano szeregi czasowe kwartalnych stóp zwrotu funduszy sekurytyzacyjnych. Posłużyły one do 3 Badaniemzostałyobjętetefunduszesekurytyzacyjne,dlaktóryzostałyudostęp- nionedane.Danepozyskanedlapotrzebbadaniaefektywnościzostałyudostęp- nioneAutorcetylkodoroku2010.Od2011r.niemajednejspójnejbazyzinforma- cjami o stopach zwrotu wszystkich funduszy sekurytyzacyjnych, działających na polskimrynku. Wstęp 12 obliczeń wybranych miar ryzyka i efektywności. Jako wzorzec odniesie- nia dla funduszy sekurytyzacyjnych przyjęto indeks WIG-BANKI. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę podstawowych pojęć i  struktur, związanych z  rynkiem wierzytelności. Omówiono zjawisko nieregulowania zobowiązań. Scharakteryzowano istotę i  poszczególne etapy zarządzania wierzytelnościami, od działań prewencyjnych, poprzez monitoring płatności, aż do windykacji wierzytelności. Wskazano rów- nież na coraz większe znaczenie obrotu wierzytelnościami na rynku fi- nansowym. Duży nacisk położono na działalność firm windykacyjnych w tym zakresie. W  rozdziale drugim usystematyzowano terminy i  pojęcia dotyczą- ce sekurytyzacji oraz przedstawiono mechanizm jej funkcjonowania. Ze względu na złożoność i różnorodność transakcji sekurytyzacyjnych omówiono różne aspekty tych transakcji. Zestawiono korzyści i koszty stosowania tej techniki dla poszczególnych uczestników procesu sekury- tyzacyjnego. Scharakteryzowano również etapy nawiązywania współpra- cy między różnymi instytucjami rynku finansowego, które w rezultacie doprowadziły do utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego. Wyekspono- wana została współpraca banków z firmami windykacyjnymi. Rozdział trzeci poświęcony został działalności funduszy sekurytyza- cyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych. Scharakteryzowano polski rynek funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem fun- duszy inwestycyjnych zamkniętych. Następnie omówiono etapy procesu sekurytyzacji z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych. W dalszej części rozdziału przedstawiono ramy prawne funkcjonowania funduszy seku- rytyzacyjnych na rynku polskim. Na koniec omówiono działalność wy- branych funduszy sekurytyzacyjnych. Rozdział czwarty prezentuje podstawowe informacje dotyczące bada- nia efektywności funduszy inwestycyjnych. Scharakteryzowano w  nim pojęcia związane z efektywnością funduszy inwestycyjnych działających na rynku kapitałowym oraz główne czynniki wpływające na efektywność funduszy inwestycyjnych, tj. ryzyko inwestycyjne i  wybór wzorca od- niesienia. Omówiono wybrane miary efektywności, zarówno proste, jak i uwzględniające ryzyko. Na koniec dokonano przeglądu literatury do- tyczącej badań nad wynikami i efektywnością funduszy inwestycyjnych. Uwzględniono dorobek zagraniczny i polskie badania w tym zakresie. W rozdziale piątym dokonano pomiaru wyników wybranych fundu- szy sekurytyzacyjnych w  celu oceny efektywności tych funduszy. Roz- dział ten zawiera wnioski płynące z zaprezentowanych badań, wskazuje na bariery uniemożliwiające swobodny rozwój funduszy sekurytyzacyj- nych. Przedstawiono również zasadność i perspektywy dalszego rozwoju tego segmentu polskiego rynku kapitałowego. Wstęp Rozdział1 Rynek wierzytelności i jego funkcjonowanie w warunkach polskich 1.1. Rynek wierzytelności 1.1.1. Pojęcie wierzytelności Wierzytelności są istotnym elementem rynków finansowych. Definicja wierzytelności nie została ujęta w  przepisach kodeksu cywilnego. Po- wszechnie przyjmuje się, że wierzytelność jest prawem podmiotowym1. Jedne z pierwszych definicji wierzytelności w literaturze określają wie- rzytelność jako prawo wierzyciela do zaspokojenia oznaczonego interesu przez odpowiednie zachowanie się dłużnika2. Według A. Ohanowicza, wierzytelność i dług są dwiema stronami tego samego stosunku prawnego (zobowiązania), zależnie od tego, czy rozpatru- je się go ze strony uprawnionej, czy zobowiązanej3. W. Czachórski stwierdził natomiast, że wierzytelnością jest zobowiązanie z  punktu widzenia pod- miotu uprawnionego, czyli wierzyciela. Wierzytelność, jako prawo podmio- towe, jest pojęciem zbiorczym, składającym się z kilku uprawnień, którym odpowiadają najczęściej pokrywające się z nimi obowiązki dłużnika4. Może się ono składać z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących. S. Grzybowski uznaje wierzytelność (obok długu) za podstawowy oraz konieczny element stosunku zobowiązaniowego. W  ramach tego 1 K.Frączkiewicz,Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki,Warszawa2008,s.45. 2 R.LongchampsdeBerier,Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań,t.1,Warsza- wa1936;F.Zoll,Zobowiązania w zarysie,Warszawa1948.Wielepoglądów,wtym poglądyLongchampsaiZolla,zdająsięprzesądzać,żewiększąuwagęnależyprzy- kładaćdoobowiązkówobciążającychdłużnika.J.Świeca,Windykacja. Aspekty cy- wilnoprawne i karnoprawne,Warszawa2010,s.92–93. 3 Zob.A.Ohanowicz,Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa–Poznań1965. 4 W.Czachórski(red.),Zobowiązania. Zarys wykładu,Warszawa1994,s.40. 14 stosunku istnieje wiele różnych uprawnień, będących przejawem prawa podmiotowego5. Według A. Woltera, wierzytelność jest jedną z postaci korzystania z dóbr majątkowych, przejawiającą się prawem jednego pod- miotu (wierzyciela) do żądania od drugiego podmiotu (dłużnika) okre- ślonego świadczenia6. Z kolei Z. Radwański traktuje wierzytelność jako prototyp wszelkich praw podmiotowych względnych, polegający na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia7. Cechą charakterystyczną przytoczonych definicji wierzytelności jest ujmowanie tego prawa podmiotowego jako roszczenia. Zgodnie z takim podejściem, wierzytelność powstaje jako roszczenie i treściowo pokrywa się z nim. Przeciwny takiemu traktowaniu wierzytelności jest A. Klein. Według niego, pomiędzy roszczeniami a  przysługującą wierzycielowi wierzytelnością istnieje związek funkcjonalny. Roszczenia są bowiem instrumentami służącymi zabezpieczeniu wykonania wierzytelności (prawa podmiotowego). Gdyby roszczenie pokrywało się z wierzytelno- ścią, to spełnienie przez dłużnika obowiązku odpowiadającego jednemu z roszczeń musiałoby prowadzić do wygaśnięcia wierzytelności. Z reguły jednak tak się nie dzieje. Dopiero suma zachowań dłużnika jest uznawa- na za spełnienie świadczenia8. W nowoczesnej doktrynie prawa podkreśla się prymat stosunku zobo- wiązaniowego nad wierzytelnością, gdzie wierzytelność rozumiana jako prawo podmiotowe sprowadza się do jednego z elementów w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego9. 1.1.2. Rodzaje wierzytelności Istnieje wiele rodzajów wierzytelności, w  zależności od prowadzonej działalności, np. wierzytelności bankowe, ubezpieczeniowe, faktoringo- we, leasingowe, wekslowe itp. Ponadto, na podstawie innych kryteriów niż prowadzona działalność, wyróżnia się np. podzielne i niepodzielne, główne i uboczne, pieniężne i niepieniężne, wynikające z umów wzajem- nych itp. Schemat 1. stanowi ilustrację podstawowych rodzajów wierzy- telności. O wierzytelności mówimy, że istnieje w momencie, gdy ma miejsce stosunek prawny, z  którego wierzytelność powstała. Nie ma tutaj zna- 5 Zob.S.Grzybowski,Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,Warszawa1974. 6 Zob.A.Wolteriin.,Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,Warszawa2001. 7 Zob.Z.Radwański,Prawo zobowiązań,Warszawa1986. 8 Oilerealizujeintereswierzyciela,uktóregopodstawleżywierzytelność. 9 J.Mojak,Obrót wierzytelnościami,Warszawa2004,s.17. Rozdział 1. Rynek wierzytelności i jego funkcjonowanie... 1.1. Rynek wierzytelności 15 czenia, czy wierzytelność jest już wymagalna, czy jeszcze nie10. Wierzy- telność przyszła natomiast wyraża sytuację podmiotu poprzedzającą moment powstania na rzecz tego podmiotu wierzytelności. Sytuacja ta obejmuje zarówno popartą tylko doświadczeniem nadzieję na powstanie wierzytelności11, jak również przypadki, w których niektóre normatywne przesłanki powstania wierzytelności już zostały spełnione, lecz z powodu nieziszczenia się pozostałych przesłanek wierzytelność jeszcze nie po- wstała12. Schemat 1.Rodzajewierzytelności podzielne iniepodzielne mogącebyć przedmiotem przelewu bądźnie wymagalne iniewymagalne wynikające zumów wzajemnych wynikające zumów oświadczenie jednorazowe, okresowelub ciągłe wierzytelności główne iuboczne pieniężne iniepieniężne przedawnione inieprzedawnione istniejące iprzyszłe Źródło:opracowaniewłasne. 10 K.Frączkiewicz,Skup i sprzedaż…,s.46. 11 Nadziejanapowstaniewierzytelnościwystępuje,gdyistniejepopartedoświad- czeniem życiowym prawdopodobieństwo powstania wierzytelności. J. Kuro- patwiński, Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, Toruń–Bydgoszcz 2007,s.77. 12 J.Kuropatwiński,Umowne rozporządzenie….,s.53.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: