Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 008650 10734930 na godz. na dobę w sumie
Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydanie 4 - ebook/pdf
Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 512
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8036-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Egzamin składa się z części pisemnej.

W opracowaniu przedstawiono tematy z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w latach 2011–2015 wraz z przykładowym rozwiązaniem.

Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym – poczynając od założenia akt sprawy do zakończenia postępowania i archiwizacji akt sprawy.

Opracowanie merytoryczne obejmuje redakcję tzw. Karty czynności oraz pism  sporządzanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.

Karta czynności stanowi wykaz kolejno przepisanych prawem czynności organu egzekucyjnego. Każda czynność wskazana w karcie czynności jest opatrzona krótkim komentarzem autora opartym na dogmatyce prawa, orzecznictwie sądowym i własnym doświadczeniu zawodowym. Redakcja pisma organu egzekucyjnego stanowi własne autorskie opracowanie całości pisma albo przykładowe uzupełnienie wzoru pisma załączonego do zadania egzaminacyjnego.

Opracowanie biurowe obejmuje przykładową redakcję adnotacji sądowego organu egzekucyjnego, w szczególności adnotacji o archiwizacji, o wysłanej korespondencji oraz wzmianki o prawomocności.

Opracowanie rozliczeniowe stanowi redakcję karty rozliczeniowej założonej do akt sprawy wraz z omówieniem czynności księgowych.

Niniejsza publikacja stanowi jedynie przykładowe rozwiązanie tematów części pisemnej egzaminu komorniczego z lat 2011–2015.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

magdalena dyląg Jarosław ziętara Egzamin komorniCzy zBiór zadań z rozWiązaniami 4. WydaniE Wydawnictwo C.H.Beck EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: Z. Kapiński APELACJE W PROCESIE KARNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 3 S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE, wyd. 6 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, K. Rzepka, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE, wyd. 6 K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO, wyd. 3 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 4. WZORY PISM Z KOMENTARZAMI, wyd. 6 www.ksiegarnia.beck.pl Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 4. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Aktualizacja wydania 4, opracowanie kazusów z egzaminu z roku 2014 i 2015 Anna Nowakowska – assesor komorniczy Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska Projekt okładki: Robert Rogiński Poszczególne części opracowali: D. Kupryjańczyk: M. Rojewski: E. Stawicka: G. Witczak: Tomasz Sadurski : Część I. Kazusy Nr 17–21 Część II. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–4 Część II. Minikazusy Część I. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–2, 5–6 Odpowiedzi do kazusów Nr 3–4 w Części I © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio Mimo Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8035-3 ISBN e-book 978-83-255-8036-0 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów ........................................................................................................................ IX Wykaz orzecznictwa ............................................................................................................... XI Wykaz literatury ...................................................................................................................... XIII 1 I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 7 MARCA 2012 R. ............ 1. Temat pierwszy ......................................................................................................... 1 2. Temat drugi ................................................................................................................ 77 II. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 26 MARCA 2013 R. .......... 145 1. Temat pierwszy ......................................................................................................... 145 2. Temat drugi ................................................................................................................ 204 III. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 1–2 KWIETNIA 2014 R. .... 245 1. Temat pierwszy ...................................................................................................... 245 2. Temat drugi ............................................................................................................. 317 IV. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 19–20 MARCA 2015 R. ..... 405 1. Temat pierwszy ...................................................................................................... 405 2. Temat drugi ............................................................................................................. 450 V. WZORY PISM ............................................................................................................... 475 1. Wzór okładki ......................................................................................................... 476 2. Wzór karty rozliczeniowej .................................................................................. 477 3. Wzór protokołu ..................................................................................................... 478 4. Wzór zawiadomienia o wszczęciu egzekucji ................................................... 479 5. Wzór wezwania do zapłaty długu przy wszczęciu egzekucji z nieruchomości .................................................................................................... 480 6. Formularz wniosku o wpis do księgi wieczystej ............................................. 481 7. Wzór zajęcia wynagrodzenia za pracę .............................................................. 485 8. Wzór ogólny wezwania ....................................................................................... 486 9. Wzór zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat ..... 487 10. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w celu wykonania zabezpieczenia ...................................................................................................... 488 11. Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEPiK ............................................ 489 12. Wzór formularza DW-1 ....................................................................................... 490 13. Wzór formularza zapytania do ZUS .................................................................. 491 V Spis treści 14. Wzór zapytania do Urzędu Skarbowego .......................................................... 493 15. Wzór wezwania do zapłaty należności ............................................................. 494 16. PIT-8C ..................................................................................................................... 495 On-line: Część pisemna egzaminu komorniczego 22 marca 2011 r. wraz z rozwiązaniami dostępna na stronie www.testy-prawnicze.pl, w zakładce AKTUALIZACJE APLI- KACYJNE VI Wstęp Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przy- stępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Do roku 2013 włącznie egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. W wyniku li- kwidacji części ustnej egzaminu komorniczego zmieniony został jego kształt. Obecnie, w trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje jedynie dwa zadania pisemne. Niniejsza publikacja Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi kontynu- ację opracowania wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck w 2015 r. Jest rozszerzeniem poprzedniej pozycji o zadania z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2015 r. wraz z ich przykładowymi rozwiązaniami. Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym – od założenia akt sprawy do zakończenia postępowania i archiwizacji akt sprawy. Opracowanie merytoryczne obejmuje redakcję tzw. karty czynności oraz pism sporzą- dzanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego przez organ egzeku- cyjny. Karta czynności stanowi wykaz kolejno przepisanych prawem czynności organu egzekucyjnego. Każda czynność wskazana w karcie czynności jest opatrzona krótkim komentarzem Autora opartym na dogmatyce prawa, orzecznictwie sądowym i własnym doświadczeniu zawodowym. Redakcja pisma organu egzekucyjnego stanowi własne au- torskie opracowanie całości pisma albo przykładowe uzupełnienie wzoru pisma załączo- nego do zadania egzaminacyjnego. Opracowanie biurowe obejmuje przykładową redakcję adnotacji sądowego organu eg- zekucyjnego, w szczególności adnotacji o archiwizacji, o wysłanej korespondencji oraz wzmianki o prawomocności. Opracowanie rozliczeniowe stanowi redakcję karty rozliczeniowej założonej do akt sprawy wraz z omówieniem czynności księgowych. Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi przykładowe rozwiązanie za- dań egzaminacyjnych z lat 2011–2015. Autorzy, Anna Nowakowska i Redakcja VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ze zm.) z 2015 r. poz. 790 ze zm.) z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 KK ............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomSądiEgzU ......... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN .................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw M.P. ........................... Monitor Polski MoP .......................... Monitor Prawniczy OSA .......................... Orzecznictwo Sądu Administracyjnego OSNC ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych OSNP ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba i Pracy OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPE ........................... Przegląd Prawa Egzekucyjnego PS .............................. Przegląd Sądowy Zb. Orz. .................... Zbiór Orzecznictwa 3. Organy KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy SA ............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny IX Wykaz skrótów US ............................. Urząd Skarbowy WSA .......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ........................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty t.j. .............................. tekst jednolity n. ............................... następny niepubl. .................... niepublikowany por. ............................ porównaj poz. ........................... pozycja ze zm. ....................... ze zmianami X Wykaz orzecznictwa Postanowienie SA w Szczecinie z 29.10.2010 r., I ACz 590/10, OSA 2011, Nr 2, poz. 9 Postanowienie SA w Rzeszowie z 9.7.2010 r., I ACz 279/10, niepubl. Postanowienie SN z 24.11.2009 r., V CZ 54/09, niepubl. Postanowienie SN z 4.9.2009 r., III CZP 55/09, OSNC 2010, Nr A, poz. 26 Postanowienie SN z 24.1.2005 r., III UZ 20/04, OSNP 2005, Nr 16, poz. 258 Postanowienie SN z 5.9.2001 r., I CZ 110/01, niepubl. Postanowienie SN z 20.12.2000 r., V CKN 1634/00, niepubl. Postanowienie SN z 11.2.2000 r., III CKN 731/99, OSNC 2000, Nr 9, poz. 159 Postanowienie SN z 15.6.1999 r., III CZ 43/99, Legalis Postanowienie SN z 19.11.1998 r., III CZ 133/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 86 Postanowienie SN z 29.7.1998 r., II CKN 864/97, Legalis Postanowienie SN z 13.2.1997 r., I CKN 73/96, Legalis Postanowienie SN z 13.8.1976 r., IV PZ 32/76, OSNC 1977, Nr 3, poz. 57 Postanowienie SN z 14.11.1973 r., II CZ 183/73, OSP 1974, Nr 5, poz. 97 Postanowienie SN z 3.5.1973 r., I CZ 48/73, Legalis Uchwała SN z 18.7.2012 r., III CZP 27/12, Biul. SN 2012, Nr 7, poz. 7 Uchwała SN z 30.11.2011 r., III CZP 66/11, Biul. SN 2011, Nr 11, poz. 8– 9 Uchwała SN z 17.12.2010 r., III CZP 93/10, OSNCP 2011, Nr 7–8, poz. 80 Uchwała SN z 20.10.2010 r., III CZP 71/10, OSNC 2011, Nr 5, poz. 53 Uchwała SN z 28.4.2010 r., III CZP 8/10, OSNC 2010, Nr 10, poz. 135 Uchwała SN z 20.11.2009 r., III CZP 87/09, Biul. SN 2009, Nr 11, poz. 8 Uchwała SN z 29.10.2009 r. III CZP 82/09, OSNC 2010, Nr 5, poz. 67 Uchwała SN z 4.6.2009 r., III CZP 37/09, OSNC 2010, Nr 2, poz. 22 Uchwała SN z 7.5.2009 r., III CZP 15/09, OSNC 2010, Nr 1, poz. 10 XI Wykaz orzecznictwa Uchwała SN z 19.11.2008 r., III CZP 105/08, OSNC 2009, Nr 10, poz. 136 Uchwała SN z 8.11.2007 r., III CZP 92/07, OSNC 2008, Nr 11, poz. 126 Uchwała SN z 19.4.2007 r., III CZP 16/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 58 Uchwały SN z 4.8.2005 r., III CZP 51/05, OSNC 2006, Nr 7–8, poz. 115 Uchwała SN z 20.5.2005 r., III CZP 24/05, Biul. SN 2005, Nr 5, poz. 7 Uchwała SN z 19.5.2004 r., III CZP 21/04, OSNC 2005, Nr 7–8, poz. 118 Uchwała SN z 22.10.2002 r., III CZP 65/02, Biul. SN 2002, Nr 10, poz. 11 Uchwała SN (7) z 26.1.1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, Nr 5, poz. 63 Uchwała SN z 28.11.1987 r., III CZP 33/87, OSNC 1988, Nr 6, poz. 73 Uchwała SN z 22.10.1987 r., III CZP 58/87, OSNCPiUS 1989, Nr 4, poz. 59 Uchwała SN z 9.12.1986 r., III CZP 61/86, OSNCPiUS 1987, Nr 9, poz. 129 Wyrok SN z 18.4.2011 r., IV CSK 414/10, Legalis Wyrok SA w Łodzi z 31.8.2010 r., I ACa 530/10, OSA 2011, Nr 3, poz. 27 Wyrok SN z 23.1.2008 r., V CSK 386/07, Legalis Wyrok WSA w Rzeszowie z 3.7.2008 r., I SA/Rz 341/08, Legalis Wyrok SN z 4.4.2008 r., I CSK 3/08, OSNC 2009, Nr A, poz. 6 Wyrok WSA w Gliwicach z 2.4.2008 r., I SA/Gl 37/08, Legalis Wyrok SA w Katowicach z 27.9.2007 r., V ACa 359/07, OSA 2008, Nr 1, poz. 3 Wyrok TK z 20.1.2004 r., SK 26/03, Dz.U. Nr 11, poz. 101 Wyrok TK z 27.5.2002 r., K 20/01, Dz.U. Nr 78, poz. 716 Wyrok SN z 11.10.2000 r., II UKN 26/00, Legalis Wyrok SN z 15.2.1991 r., IV CR 550/90, Legalis XII Wykaz literatury O. Dumnicka, Uproszczona egzekucja z nieruchomości (wybrane zagadnienia), PPE 2005, Nr 10–12 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Warszawa 2012 J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2008 J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II, Komentarz do artykułów 730–1088, Warszawa 2013 I. Kunicki, Poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem, PPE 2009, Nr 6 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012 M. Romańska (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2009 M. Romańska, O. Dumnicka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2010 Z. Szczurek, Egzekucja sądowa w Polsce, Sopot 2007 J. Świeczkowski, Uproszczona egzekucja z nieruchomości, Sopot 2012 Z. Woźniak, Ustalenie i rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego, PS 2008, Nr 7–8 XIII Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 7 MARCA 2012 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: I. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym kodem. Zdający umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. II. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu pracy pisemnej wpisanie imienia i nazwi- ska zdającego ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. III. Czas na rozwiązanie dwóch tematów wynosi 6 godzin. IV. Koperta z tematem pierwszym zawiera 13 kart: 1. Pouczenie, informacja dla zdającego i temat pierwszy (2 połączone karty). 2. Dołączone do tematu dokumenty: – wniosek o przeprowadzenie egzekucji (1 karta), – tytuł wykonawczy (2 połączone karty). 3. Dołączone do tematu formularze i wzory (możliwe do wykorzystania): – wzór okładki (1 karta), – wzór karty rozliczeniowej (1 karta), – formularz wniosku o wpis do księgi wieczystej (2 połączone karty), – wzór protokołu (1 karta), – wzór zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (1 karta), – wzór wezwania do zapłaty długu (1 karta), – wzór ogólny wezwania (1 karta). W razie braku którejkolwiek z kart, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 1 I. Część pisemna egzaminu komorniczego 7 marca 2012 r. Informacja dla zdającego 1. Temat należy opracować, podejmując czynności w postępowaniu egzeku- cyjnym zgodnie z podanym stanem faktycznym (wynikającym z wniosku, tytułu wykonawczego i stanu faktycznego tematu) oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu, poczynając od założenia akt i opisa- nia okładki do zakończenia postępowania, opracowując temat pod wzglę- dem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym. 2. Dla prawidłowego oznaczania i podpisywania dokonywanych czynności wystarczające jest używanie określenia: „Komornik Marek Andrzejewski”. 3. Czynności komornika można dokonywać posługując się dołączonymi wzorami i formularzami, które można uzupełnić albo zastąpić (według wyboru zdającego), z tym że wzory i formularze, które wynikają z obo- wiązujących przepisów prawa, muszą zostać odtworzone zgodnie z tymi przepisami. 4. Wezwania komornika kierowane do wierzycieli bądź innych podmiotów są realizowane niezwłocznie zgodnie z wezwaniem komornika, w tym wierzyciele uiszczają należne zaliczki na poczet wydatków według we- zwania, chyba, że co innego wynika ze stanu faktycznego tematu. 5. Wszystkie czynności w postępowaniu egzekucyjnym, w tym czynności egzekucyjne, należy udokumentować zgodnie z obowiązującym prawem, z tym że: – w pismach komornika wystarczy stosować oznaczenie stron: „wierzy- ciel”, „dłużnik” – bez podawania adresu, – datę wysłania pisma i sposób oraz termin doręczenia należy odnotować na wysyłanym bądź doręczanym piśmie, – przekazanie wyegzekwowanego świadczenia wierzycielowi należy za- znaczyć wyłącznie na karcie rozliczeniowej, – prezentaty, pieczęcie okrągłe, pieczęcie z oznaczeniem kancelarii oraz pieczęcie z oznaczeniem funkcji, imieniem i nazwiskiem komornika, na- leży opisać w nawiasie, np.: „(pieczęć okrągła)”. 6. Tytuł wykonawczy, wniosek o przeprowadzenie egzekucji oraz pisma składane przez uczestników postępowania egzekucyjnego zawierają właś- ciwe podpisy lub podpisy i pieczęcie. 2 Stan faktyczny zadania 1. Temat pierwszy Wierzyciel Jan Kowalski złożył 4.1.2012 r. u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Marka Andrzejewskiego, właś- ciwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych należnych mu od dłużnika Józefa Kaczmarka na podstawie tytułu wykonawczego – wyrok Sądu Okręgo- wego w Poznaniu (wniosek i tytuł w załączeniu). Do wniosku wierzyciel dołączył odpis księgi wieczystej Nr PO1PZ/000102/12, z którego wynika, że nieruchomość gruntowa, objęta wnioskiem, o powierzchni 600 m2, położona w Zamysłowie przy ul. Spornej 6, jest przeznaczona pod zabu- dowę, stanowi własność dłużnika, nie jest zabudowana, natomiast jest obciążo- na hipoteką na rzecz Banku Spółdzielczego w Zamysłowie Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 1b w kwocie 60 000,00 zł, która zabezpiecza kredyt udzielony osobie trzeciej. Ponadto wierzyciel dołączył operat szacunkowy wykonany w grudniu 2011 r. na zlecenie Banku przez rzeczoznawcę majątkowego uprawnionego do osza- cowania nieruchomości na potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia kredytu, który spełnia wymogi oszacowania dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzeku- cji z nieruchomości, w którym wartość nieruchomości została oszacowana na 180 000,00 zł. Dłużnik nie zalega z podatkami ani innymi należnościami publicznoprawny- mi. Nieruchomość, poza hipoteką, nie jest obciążona innym prawem rzeczowym albo prawami osobistymi lub roszczeniami. Proszę przeprowadzić stosowne czynności przyjmując, że egzekucja okazała się skuteczna, a postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości zostało wydane na rzecz nabywcy wyłonionego na I licytacji publicznej, za cenę wywo- łania i przeniosło własność na nabywcę. Proszę udokumentować wszystkie dokonane przez komornika czynności oraz operacje finansowe, dokonując stosownych zapisów na karcie rozliczeniowej. 3 I. Część pisemna egzaminu komorniczego 7 marca 2012 r. Poznań, 4.1.2012 r. (prezentata: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Marek Andrzejewski Kancelaria Komornicza w Poznaniu wpływ: 4.1.2012 r. godz. 11:00 Liczba załączników: 3 szt.) (Komornik Marek Andrzejewski) (podpis) Pan Marek Andrzejewski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Kancelaria Komornicza w Poznaniu ul. 23 Lutego 17/8 61-745 Poznań Wierzyciel: Jan Kowalski zamieszkały w Poznaniu ul. Sienkiewicza 20b/215 60-518 Poznań Dłużnik: Józef Kaczmarek zamieszkały w Poznaniu ul. Młyńska 1b/41 61-745 Poznań WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZEKUCJI Załączając tytuł wykonawczy – prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 9.12.2011 r., sygn. akt I C 1002/11, opatrzony klauzulą wykonalności 3.1.2012 r. – wnoszę o wyegzekwowanie od dłużnika kwoty 80 000,00 zł wraz z zasądzonymi odsetkami, kosztami sądowymi i kosztami wydania wyroku z klauzulą wykonalności i przeprowa- dzenie: 1. egzekucji z nieruchomości gruntowej – niezabudowanej o powierzchni 600 m2 po- łożonej w Zamysłowie przy ul. Spornej 6, w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, będącej własnością dłużnika, według przepisów o uproszczonej egzekucji z nieruchomości; wszystkich czynności w celu jej natychmiastowej sprzedaży, w tym dokonania zaję- cia, a następnie opisu i oszacowania. 2. 4 Jan Kowalski (podpis) Sygn. akt I C 1002/11 1. Temat pierwszy WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9.12.2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Urszula Malinowska Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Bocian po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9.12.2011 r. w Poznaniu sprawy z powództwa: Jana Kowalskiego przeciwko Józefowi Kaczmarkowi o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Józefa Kaczmarka na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwo- tę 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od 1.9.2009 r. do dnia zapłaty; 2. zasądza od pozwanego Józefa Kaczmarka na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwo- tę 12 500,00 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. SSO Urszula Malinowska (podpis) (pieczęć okrągła) (za zgodność z oryginałem Kierownik Sekretariatu Jan Kos) (podpis) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: