Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00758 010896 10763969 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język angielski - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język angielski - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 287
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7836-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera 44 wzory umów gospodarczych, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język angielski.

Książka przeznaczona jest dla:

Jest to kompendium niezbędnej terminologii i frazeologii związanej z związanej z prawem cywilnym, handlowym i prawem pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja zawiera 44 wzory umów gospodarczych, sporzà dzonych w j´zyku polskim oraz ich tłumaczenie na j´zyk angielski. Ksià˝ka przeznaczona jest dla: • kandydatów na tłumaczy przysi´głych, • prawników, którzy zajmujà si´ polskim prawem, ale piszà o nim po angielsku, • tłumaczy, którzy chcà nabraç sprawnoÊci w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na j´zyk angielski. Jest to kompendium niezb´dnej terminologii i frazeologii zwiàzanej z prawem cywilnym, handlowym i prawem pracy. w p r a k t y c e i E g z a m n n a t ł u m a c z a p r z y s i ´ g ł e g o Jacek Bogudziƒski − radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni - wersytetu Warszawskiego. Prowadzi własnà Kancelari´ Radcy Prawnego w Warszawie. dr Konrad Buczkowski − adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Specjalizuje si´ w zagadnieniach przest´pczoÊci gospodarczej. Posiada wieloletnie doÊwiadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu obrotu gospo - darczego oraz prawa telekomunikacyjnego. Andrzej S. Kaznowski − Brytyjczyk urodzony w Middlesbrough; od 1990 r. mieszka w Polsce. Tłumacz. Współzało˝yciel agencji tłumaczeƒ Kaznowski Associates. Specjalizuje si´ w tłumaczeniach dla spółek, głównie z dziedziny finansów i prawa. W ciàgu 25 lat pracy przetłumaczył dziesiàtki tysi´cy stron tekstów, w tym wi´kszoÊç dla firm cieszàcych si´ mi´dzynarodowà renomà. W z o r y u m ó w g o s p o d a r c z y c h Jacek Bogudziƒski | Konrad Buczkowski | Andrzej Kaznowski Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów gospodarczych Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 LEGAL BUSINESS ENGLISH strPrzysieglego_angWzoryGospodarczych 8/3/16 11:23 AM Page 1 Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów gospodarczych Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska strPrzysieglego_angWzoryGospodarczych 8/3/16 11:23 AM Page 2 strPrzysieglego_angWzoryGospodarczych 8/3/16 11:23 AM Page 3 Jacek Bogudziƒski | Konrad Buczkowski | Andrzej Kaznowski Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów gospodarczych Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Egzamin na tłumacza przysięgłego Wzory umów gospodarczych Wersja polsko-angielska Product Manager-Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7835-0 ISBN ebook 978-83-255-7836-7 O Autorach Jacek Bogudziński − radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. dr Konrad Buczkowski − adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w zagad­ nieniach przestępczości gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu obrotu gospodarczego oraz prawa telekomunikacyjnego. Andrzej S. Kaznowski − Brytyjczyk urodzony w Middlesbrough; od 1990 r. mieszka w Polsce. Tłumacz. Współzałożyciel agencji tłumaczeń Kaznowski Associates. Specjalizuje się w tłuma­ czeniach dla spółek, głównie z dziedziny finansów i prawa. W ciągu 25 lat pracy przetłumaczył dziesiątki tysięcy stron tekstów, w tym większość dla firm cieszących się międzynarodową renomą. Spis treści 1. Umowa sprzedaży .............................................................................................................................. 2 2. Umowa przedwstępna ..................................................................................................................... 6 3. Umowa sprzedaży na raty ............................................................................................................... 10 4. Umowa sprzedaży samochodu ..................................................................................................... 14 5. Umowa sprzedaży nieruchomości ............................................................................................... 18 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego ........................................................................................... 24 7. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa .......................................................................................... 30 8. Umowa zastawu .................................................................................................................................. 40 9. Umowa zlecenia .................................................................................................................................. 44 10. Umowa o dzieło .................................................................................................................................. 48 11. Umowa darowizny ............................................................................................................................. 56 12. Umowa komisu .................................................................................................................................... 60 13. Umowa poręczenia ............................................................................................................................ 66 14. Umowa renty ....................................................................................................................................... 70 15. Umowa dożywocia ............................................................................................................................ 74 16. Umowa użyczenia .............................................................................................................................. 80 17. Umowa pożyczki ................................................................................................................................. 84 18. Umowa dostawy ................................................................................................................................. 88 19. Umowa specycji .................................................................................................................................. 96 20. Umowa składu .................................................................................................................................... 102 21. Umowa przechowaniarzeczy oznaczonych co do tożsamości ......................................... 110 22. Umowa zamiany .................................................................................................................................. 120 23. Umowa agencyjna ............................................................................................................................. 124 24. Umowa zastawu rejestrowego ..................................................................................................... 136 25. Umowa akwizycji ................................................................................................................................ 142 26. Umowa leasingu ................................................................................................................................. 148 27. Umowa franchisingu ......................................................................................................................... 162 28. Umowa licencyjna .............................................................................................................................. 180 29. Umowa sponsoringu ......................................................................................................................... 192 30. Umowa serwisowa ............................................................................................................................. 198 VI Contents 1. Sale contract ......................................................................................................................................... 3 2. Preliminary contract .......................................................................................................................... 7 3. Contract for sale by instalment ..................................................................................................... 11 4. Car sale contract .................................................................................................................................. 15 5. Contract for the sale of real estate ............................................................................................... 19 6. Housing rental agreement .............................................................................................................. 25 7. Contract for the sale of a business ............................................................................................... 31 8. Pledge agreement .............................................................................................................................. 41 9. Contract for specific work ............................................................................................................... 45 10. Contract to perform a specified task ........................................................................................... 49 11. Contract of donation ......................................................................................................................... 57 12. Contract of sale on commission .................................................................................................... 61 13. Contract of guarantee ....................................................................................................................... 67 14. Annuity contract ................................................................................................................................. 71 15. Life annuity contract ......................................................................................................................... 75 16. Bailment agreement .......................................................................................................................... 81 17. Loan agreement .................................................................................................................................. 85 18. Supply contract ................................................................................................................................... 89 19. Freight forwarding contract ........................................................................................................... 97 20. Storage contract .................................................................................................................................. 103 21. Storage agreement for items defined by their identity ....................................................... 111 22. Contract of exchange ........................................................................................................................ 121 23. Agency contract .................................................................................................................................. 125 24. Registered pledge agreement ....................................................................................................... 137 25. Sales canvassing contract ................................................................................................................ 143 26. Leasing contract .................................................................................................................................. 149 27. Franchising contract .......................................................................................................................... 163 28. Licence agreement ............................................................................................................................. 181 29. Sponsorship agreement ................................................................................................................... 193 30. Repair and maintenance contract ................................................................................................ 199 VII 31. Umowa wydawnicza (przewidująca przeniesienie na wydawcę autorskich praw majątkowych) ....................................................................................................................................... 208 32. Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości ............................................................ 224 33. Umowa doradztwa prawnego ....................................................................................................... 234 34. Pełnomocnictwo ogólne ................................................................................................................. 244 35. Pełnomocnictwo rodzajowe .......................................................................................................... 246 36. Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości .......................................... 248 37. Ugoda ...................................................................................................................................................... 252 38. Umowa o pracę.................................................................................................................................... 258 39. Umowa o zakazie konkurencji ....................................................................................................... 262 40. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę ............................................................................ 268 41. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron .............................................. 270 42. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia .................................................................................................................... 272 43. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ................................................................ 274 44. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia ........................................................................................... 276 VIII Spis treści Contents 31. Publishing contract (with the option to transfer copyright to the publisher) ............. 209 32. Contract for the provision of accounting services ................................................................. 225 33. Contract for the provision of legal services .............................................................................. 235 34. General power of attorney .............................................................................................................. 245 35. Specific power of attorney .............................................................................................................. 247 36. Power of attorney to transfer ownership of real estate ........................................................ 249 37. Settlement ............................................................................................................................................. 253 38. Contract of employment ................................................................................................................. 259 39. Agreement to prohibit competitive activity ............................................................................ 263 40. Notice to terminate the terms and conditions of a contract of employment .............. 269 41. Termination of a contract of employment by mutual agreement between the parties ..................................................................................................................................................... 271 42. Termination of a contract of employment concluded for an indefinite period, with notice ............................................................................................................................................. 273 43. Termination of a contract of employment without notice ................................................. 275 44. Termination of a contract of employment for an indefinite period with a reduced period of notice ................................................................................................................................... 277 IX 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu ........................................ (data) w ............................................. (nazwa miejsco­ wości) pomiędzy: spółką .............................. sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w .......................... (nazwa miej­ scowości), adres: .......................................... (dokładny adres), wpisaną do rejestru przedsię­ biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....................., Wydział ......... Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ................................, wysokość kapitału zakłado­ wego: ..................... PLN, członkowie Zarządu: ...................................................., numer NIP: ......................., zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez ..................... .......................... ................................................. (imię i nazwisko osoby reprezentującej spółkę oraz stanowisko/ funkcja pełniona przez tę osobę) oraz spółką .............................. sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w .......................... (nazwa miej­ scowości), adres: .......................................... (dokładny adres), wpisaną do rejestru przedsię­ biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....................., Wydział ......... Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ................................, wysokość kapitału zakłado­ wego: ..................... PLN, członkowie Zarządu: ...................................................., numer NIP: ......................., zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez ..................... .......................... ................................................. (imię i nazwisko osoby reprezentującej spółkę oraz stanowisko/ funkcja pełniona przez tę osobę), zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ................................................ (określenie przed­ miotu sprzedaży), zwany dalej Towarem. § 1. § 2. Sprzedawca oświadcza, że Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz znaj­ duje się w magazynie w ........................................................................ (dokładny adres). Koszty odbioru Towaru z powyższego magazynu zostaną poniesione przez Kupującego. § 3. 1. Cena Towaru wynosi ............. PLN (słownie: ..................................................... złotych) i obejmuje koszty opakowania oraz podatek od towarów i usług (VAT). Cena ta winna zostać zapłacona Sprzedawcy w terminie ........ dni po otrzymaniu przez Ku­ pującego faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę na rachunek wyszczególnio­ ny w tej fakturze. 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia powyższej faktury bez podpisu osoby umocowanej do reprezentowania Kupującego. 2 1. Sale contract 1. Sale contract Sale contract Concluded on ................................. (date) in .................................... (place) between: the company ............................................... Sp. z o.o. (business name of the company), with its registered office in ......................... (place), address: .................................. (full address), entered in the register of businesses maintained by the District Court in ........... .................., ............ Division of the National Court Register, as KRS number ................., share capital of ................ PLN, members of the Management Board: ............................., NIP (tax identification number): ..........................., hereinafter referred to as the Seller, represented by ................................................................ (forename and surname of person representing the company and his/her position/function), and the company ............................................... Sp. z o.o. (business name of the company), with its registered office in ........................ (place), address: ................................... (full address), entered in the register of businesses maintained by the District Court in ............ ..................., ......... Division of the National Court Register, as KRS number ..................., share capital of ................. PLN, members of the Management Board: ............................, NIP (tax identification number) number: ..........................., hereinafter referred to as the Buyer, rep­ resented by ................................................................ (forename and surname of person repre­ senting the company and his position/function), hereinafter jointly referred to in this Contract as the Parties. The Seller sells and the Buyer acquires ....................................................... (definition of the item under sale), hereinafter referred to as the Goods. § 1. § 2. The Seller states that the Goods are free of physical and legal defects and that they are located in the warehouse in ...................................................... (full address). The cost of collecting the Goods from this warehouse shall be borne by the Buyer. § 3. 1. The price of the Goods is .......................... PLN (in words: ........................................................ ................... zloty) and includes the cost of packaging and tax on goods and services (VAT). This price should be paid to the Seller within ........... days of the Buyer receiv­ ing the VAT invoice issued by the Seller to the account specified in this invoice. 2. The Buyer authorises the Seller to issue the above invoice without the signature of a person authorised to represent the Buyer. 3 1. Umowa sprzedaży § 4. Kupujący jest zobowiązany do: a) zapłaty ceny Towaru zgodnie z warunkami określonymi powyżej w § 3 ust. 1, b) odebrania Towaru z magazynu określonego powyżej w § 2 w terminie .............. dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, c) zbadania Towaru w terminie ............... dni od daty jego odebrania. § 5. 1. W przypadku opóźnienia ze strony Kupującego w zapłacie ceny Towaru zostaną naliczone przez Sprzedawcę odsetki umowne w wysokości ........ tej ceny za każ­ dy dzień opóźnienia. 2. Reklamacje dotyczące jakości Towaru mogą być składane przez Kupującego nie póź­ niej niż w terminie .................. dni po upływie terminu, w którym jest on zobowiązany do zbadania Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w termi­ nie ................. dni od daty jej otrzymania. W razie niezachowania przez Kupującego ter­ minu do złożenia reklamacji Sprzedawca nie będzie obowiązany do jej rozpatrzenia. 3. W razie nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie określonym powyżej w § 4 pkt b) będą go obciążały koszty magazynowe wysokości ...................... PLN (słow­ nie: ................................................................... złotych) za każdy dzień zwłoki w odbiorze. § 6. 1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: a) dla Sprzedawcy: ..................................................... (dokładny adres Sprzedawcy), b) dla Kupującego: ..................................................... (dokładny adres Kupującego). 2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, zobo­ wiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę w for­ mie pisemnej. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie prze­ pisy Kodeksu cywilnego. § 7. § 8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej oraz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w angiel­ skiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją języ­ kową, wiążąca jest wersja polska. W imieniu Sprzedawcy W imieniu Kupującego ................................................................................................................... ................................................................................................................... 4 1. Sale contract § 4. The Buyer is obliged: a) To pay the price for the Goods in accordance with the terms and conditions set forth in § 3, point 1 above; b) To collect the Goods from the warehouse specified in § 2 above within .......... days of the date of concluding this Contract; c) To inspect the Goods within .............. days of the date of collecting the Goods. § 5. 1. In the event of a delay by the Buyer in paying the price for the Goods contractual interest shall be added by the Seller at ........ of this price for each day of delay. 2. Complaints relating to the quality of the Goods can be submitted by the Buyer no later than within ............. days of the end of the period in which s/he is obliged to inspect the Goods. The Seller is obliged to review a complaint within ............ days of the date of its receipt. In the event of the Buyer failing to adhere to the date for submitting a complaint the Seller shall not be obliged to consider the complaint. In the event of the Buyer failing to collect the Goods by the deadline set forth in § 4, point b) hereinabove s/he shall be charged with the warehousing costs of ...... PLN (in words: ..................................................... zloty) for each day of delay in collection. 3. § 6. 1. The Parties indicate the following addresses for communications: a) for the Seller: ............................................................. (full address of the Seller), b) for the Buyer: ............................................................. (full address of the Buyer). 2. In the event of a change in address for communications the Party affected by the change is obliged to immediately notify the other Party of this fact in writing. § 7. The provisions of the Civil Code shall be applicable in issues not governed by this Contract. § 8. This Contract has been drawn up in two counterparts in a Polish language version and two counterparts in an English language version, with one copy of each language ver­ sion for each Party. In the event of any discrepancies between the Polish and English language versions the binding version shall be the Polish version. On behalf of the Seller On behalf of the Buyer .................................................................................................................... .................................................................................................................... 5 2. Umowa przedwstępna 2. Umowa przedwstępna Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta w dniu ........................................ (data) w ............................................. (nazwa miejsco­ wości) pomiędzy: ............................................................................................................. (imię i nazwisko), zamieszka­ łym w ...................................................................... (adres), legitymującym się dowodem osobi­ stym nr: ............................., PESEL ................................., zwanym dalej Sprzedawcą oraz ............................................................................................................. (imię i nazwisko), zamieszka­ łym w ...................................................................... (adres), legitymującym się dowodem osobi­ stym nr: ............................., PESEL ................................., zwanym dalej Kupującym, zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami. § 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyrzeczenie przez Sprzedawcę sprzedaży na rzecz Kupującego ................................................................... (dokładne określenie rzeczy, do której sprzedania zobowiązuje się Sprzedawca), zwanego(ej) dalej Rzeczą. Strony zobowiązują się do zawarcia w terminie do dnia ......................... roku właściwej (przyrzeczonej) umowy sprzedaży Rzeczy. § 2. § 3. 1. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz jest wolna od wszelkich wad prawnych i fizycz­ nych, obciążeń na rzecz osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu. 2. Sprzedawca zobowiązuje się, że w momencie zawarcia właściwej (przyrzeczonej) umowy sprzedaży Rzeczy złoży oświadczenie o treści określonej powyżej w § 3 ust. 1. Odmowa złożenia takiego oświadczenia będzie traktowana jako niewyko­ nanie niniejszej Umowy przez Sprzedawcę, chyba że zostanie ona spowodowa­ na okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W razie niezłożenia powyższego oświadczenia przez Sprzedawcę Kupujący nie będzie zo­ bowiązany do zawarcia umowy właściwej (przyrzeczonej), co nie ogranicza jego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w związku z niewy­ konaniem niniejszej Umowy przez Sprzedawcę. Strony określają cenę sprzedaży Rzeczy na kwotę .............. PLN (słownie: ............................. ......................................................... złotych). § 4. 6 2. Preliminary contract 2. Preliminary contract Preliminary sale contract Concluded on ................................. (date) in .................................... (place) between: ................................................................................................. (forename and surname), residing in ........................................................................................... (address), proving his/her identity with identity document No.: ......................, PESEL No.: ................................., hereinafter referred to as the Seller, and ................................................................................................. (forename and surname), residing in ........................................................................................... (address), proving his/her identity with identity document No.: ......................, PESEL No.: ................................., hereinafter referred to as the Buyer, hereinafter jointly referred to in this Contract as the Parties. § 1. The subject of this Contract is a promise by the Seller to sell to the Buyer ......................... ....................................................... (exact description of the item which the Seller undertakes to sell), hereinafter referred to as the Item. The Parties undertake to conclude the final (promised) sale contract for the Item by .......................................................... (date). § 2. § 3. 1. The Seller states that the Item is free of all legal and physical defects, third party encumbrances and restrictions in its disposal. 2. The Seller undertakes that at the moment of concluding the final (promised) sale contract for the Item s/he shall submit a statement with the wording as in § 3, point 1 above. Refusal to submit such a statement shall be treated as failure to per­ form this Contract by the Seller unless it is caused by circumstances for which s/he is not responsible. In the event of the Seller failing to submit the above statement, the Buyer shall not be obliged to conclude the final (promised) contract, which does not prejudice his/her rights to seek compensation according to general prin­ ciples in connection with the failure to perform this Contract by the Seller. The Parties define the sale price for the Item at ................................. PLN (in words: ............. ........................................ zloty). § 4. 7 2. Umowa przedwstępna Na poczet zapłaty ceny określonej powyżej w § 4 Kupujący wręcza Sprzedawcy zada­ tek w kwocie ................. PLN (słownie: ............................................. złotych), a Sprzedawca oświadcza, że zadatek ten otrzymał. § 5. § 6. 1. W przypadku niewykonania niniejszej Umowy przez Sprzedawcę będzie on zobo­ wiązany do zapłacenia Kupującemu kwoty dwukrotnie wyższej niż zadatek okre­ ślony w § 5 niniejszej Umowy. 2. W przypadku niewykonania niniejszej Umowy przez Kupującego Sprzedawca bę­ dzie miał prawo zadatek zachować. § 7. 1. Wydanie Rzeczy oraz zapłata kwoty, o której mowa w § 5 niniejszej Umowy, nastą­ pi w miejscu zamieszkania Kupującego, to jest w ................................................................. .................................................................. (dokładny adres). 2. Koszty dostarczenia Rzeczy do miejsca zamieszkania Kupującego zostaną ponie­ sione przez Sprzedawcę. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. § 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie prze­ pisy Kodeksu cywilnego. § 10. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią koszty w związku z przygotowaniem oraz zawarciem niniejszej Umowy oraz umowy właści­ wej (przyrzeczonej). § 11. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej oraz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w angiel­ skiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją języ­ kową, wiążąca jest wersja polska. ............................................................. Sprzedawca ............................................................. Kupujący 8 2. Preliminary contract The Buyer hands the Seller a down­payment towards payment of the price defined in § 4 above, amounting to .................... PLN (in words: ....................................................................... zloty), and the Seller states that s/he has received this down­payment. § 5. § 6. 1. 2. In the event of the Seller failing to perform this Contract, s/he shall be obliged to pay the Buyer an amount twice as much as the down­payment defined in § 5 of this Contract. In the event of the Buyer failing to perform this Contract, the Seller shall be enti­ tled to retain the down­payment. § 7. 1. The transfer of the Item and payment of the amount specified in § 5 of this Con­ tract shall take place at the address of the Buyer, that is in ............................................... ................................... (full address). 2. The costs of delivering the Item to the address of the Buyer shall be incurred by the Seller. All amendments and supplements to this Contract must be made in writing or else shall be null and void. § 8. § 9. The provisions of the Civil Code shall be applicable in issues not governed by this Contract. Each of the Parties shall cover their own costs incurred in connection with preparing and concluding this Contract and final (promised) contract. § 10. § 11. This Contract has been drawn up in two counterparts in a Polish language version and two counterparts in an English language version, with one copy of each language ver­ sion for each Party. In the event of any discrepancies between the Polish and English language versions, the binding version shall be the Polish version. ............................................................. The Seller ............................................................. The Buyer 9 3. Umowa sprzedaży na raty 3. Umowa sprzedaży na raty Umowa sprzedaży na raty zawarta w dniu .................................. (data) w ................................................... (nazwa miejsco­ wości) pomiędzy: firmą ........................................................................................................... (nazwa firmy) z siedzi­ bą w .......................................... (nazwa miejscowości), adres: ....................................................., zwaną dalej Sprzedawcą, w imieniu, której działa .............................................. (imię i nazwi­ sko osoby działającej w imieniu Sprzedawcy) oraz ............................................................................... (imię i nazwisko), zamieszkałym w ..................................... .................. (nazwa miejscowości), adres: ....................................................., legitymującym się dowo­ dem osobistym nr: .............................., PESEL ................................., zwanym dalej Kupującym. § 1. 1. Sprzedawca działając w zakresie swojego przedsiębiorstwa sprzedaje, a Kupujący nabywa .................................... (dokładne określenie przedmiotu sprzedaży), zwany(ą) dalej Przedmiotem sprzedaży. 2. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot sprzedaży jest wolny od wad fizycznych i prawnych. § 2. Przedmiot sprzedaży zostanie odebrany przez Kupującego w terminie ............. dni od daty podpisania niniejszej Umowy z magazynu Sprzedawcy znajdującego się w ...... .......................................................................... (adres magazynu). W razie nieodebrania przez Kupującego Przedmiotu sprzedaży w powyższym terminie będą go obciążały koszty magazynowe w wysokości ......................... PLN za każdy dzień zwłoki w odbiorze. Koszty transportu Przedmiotu sprzedaży od momentu jego wydania Kupującemu z magazy­ nu Sprzedawcy zostaną poniesione przez Kupującego. § 3. Cena Przedmiotu sprzedaży obejmuje podatek VAT i wynosi ....................... PLN (słownie: ....................................................... złotych). Cena ta zostanie zapłacona Sprzedawcy w nastę­ pujący sposób: a) w dniu podpisania niniejszej Umowy Kupujący zapłaci do rąk Sprzedawcy kwotę ....................... PLN (słownie: ................................................................................. złotych), b) pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w równych ratach po ........................ PLN (słownie: .......................................... złotych) każda, płatnych na rachu­ nek Sprzedawcy nr: ............... w .......................................... (nazwa, oddział oraz siedziba banku) do ................... dnia każdego miesiąca kalendarzowego, poczynając od mie­ siąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza Umowa, aż do zapłaty całej ceny Przedmiotu sprzedaży. 10 3. Contract for sale by instalment 3. Contract for sale by instalment Contract for sale by instalment Concluded on ................................. (date) in .................................... (place) between: the company ............................................................... (business name of the company), with its office in ................................. (place), address: .................................................., hereinafter referred to as the Seller, on behalf of whom acts: ........................... (forename and surname of person), acting on behalf of the Seller, and ................................................................................. (forename and surname), residing in ................ ....................................................... (place), address: ................................ proving his/her identity with identity document No.: .................., PESEL No. .........................., hereinafter referred to as the Buyer. § 1. 1. The Seller, acting with the limits of his/her business undertaking, sells, and the Buyer buys .......................................................... (exact description of the object of sale), hereinafter referred to as the Item for Sale. 2. The Seller declares that the Item for Sale is free of physical and legal defects. § 2. The Item for Sale shall be collected by the Buyer within ................. days of signing this Contract from the Seller’s warehouse located in ................................................. (address of the warehouse). In the event that the Buyer of the Item for Sale fails to collect it by the above date, s/he shall be charged with warehousing costs of ............. PLN for each day of delay in its collection. The transport costs for the Item for Sale shall be incurred by the Buyer from the moment the Item for Sale is released to the Buyer from the Seller’s warehouse. § 3. The price for the Item for Sale includes VAT and amounts to ............................ PLN (in words: ............................................................ zloty). This price shall be paid to the Seller in the following manner: a) On the date of signing this Contract the Buyer shall hand directly to the Seller the amount of ............. PLN (in words: ................................................................... zloty). b) The remaining amount shall be paid by the Buyer in equal instalments of ............. PLN (in words: ............................................................... zloty) each, payable to the Seller’s account No.: ...................... held by ..................................................... (name, branch and reg­ istered office of the bank) by .............. of each calendar month commencing with the month following the month in which this Contract was concluded, until payment of the entire price for the Item for Sale. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język angielski
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: