Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 008319 10735656 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 252
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7832-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera 27 wzorów umów i innych dokumentów związanych z założeniem i działalnością spółek prawa polskiego, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język angielski.

Książka przeznaczona jest dla kandydatów na tłumacza przysięgłego prawników, którzy zajmują się polskim prawem, ale piszą o nim po angielsku, tłumaczy, którzy chcą nabrać sprawności w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na język angielski.

Jest to kompendium niezbędnej terminologii i frazeologii, związanej z działalnością spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja zawiera 27 wzorów umów i innych dokumentów zwià - zanych z zało˝eniem i działalnoÊcià spółek prawa polskiego, sporzà - dzonych w j´zyku polskim oraz ich tłumaczenie na j´zyk angielski. Ksià˝ka przeznaczona jest dla: • kandydatów na tłumaczy przysi´głych, • prawników, którzy zajmujà si´ polskim prawem, ale piszà o nim po angielsku, • tłumaczy, którzy chcà nabraç sprawnoÊci w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na j´zyk angielski. Jest to kompendium niezb´dnej terminologii i frazeologii zwiàzanej z działalnoÊcià spółek. w p r a k t y c e Jacek Bogudziƒski − radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni - wersytetu Warszawskiego. Prowadzi własnà Kancelari´ Radcy Prawnego w Warszawie. dr Konrad Buczkowski − adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Specjalizuje si´ w zagadnieniach przest´pczoÊci gospodarczej. Posiada wieloletnie doÊwiadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu obrotu gospo - darczego oraz prawa telekomunikacyjnego. Andrzej S. Kaznowski − Brytyjczyk urodzony w Middlesbrough; od 1990 r. mieszka w Polsce. Tłumacz. Współzało˝yciel agencji tłumaczeƒ Kaznowski Associates. Specjalizuje si´ w tłumaczeniach dla spółek, głównie z dziedziny finansów i prawa. W ciàgu 25 lat pracy przetłumaczył dziesiàtki tysi´cy stron tekstów, w tym wi´kszoÊç dla firm cieszàcych si´ mi´dzynarodowà renomà. www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 i E g z a m n n a t ł u m a c z a p r z y s i ´ g ł e g o W z o r y u m ó w i i n n y c h p i s m w p r a w i e s p ó ł e k Jacek Bogudziƒski | Konrad Buczkowski | Andrzej Kaznowski Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i innych pism w prawie spółek Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska LEGAL BUSINESS ENGLISH Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i innych pism w prawie spółek Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska Jacek Bogudziƒski | Konrad Buczkowski | Andrzej Kaznowski Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i innych pism w prawie spółek Wersja polsko-angielska Wersja polsko-angielska Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Wzory umów i innych pism w prawie spółek Wersja polsko-angielska Product Manager-Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7831-2 ISBN ebook 978-83-255-7832-9 O Autorach Jacek Bogudziński − radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. dr Konrad Buczkowski − adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w zagad- nieniach przestępczości gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu obrotu gospodarczego oraz prawa telekomunikacyjnego. Andrzej S. Kaznowski − Brytyjczyk urodzony w Middlesbrough; od 1990 r. mieszka w Polsce. Tłumacz. Współzałożyciel agencji tłumaczeń Kaznowski Associates. Specjalizuje się w tłuma- czeniach dla spółek, głównie z dziedziny finansów i prawa. W ciągu 25 lat pracy przetłumaczył dziesiątki tysięcy stron tekstów, w tym większość dla firm cieszących się międzynarodową renomą. Spis treści 1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny) ........................................................................................................... 2 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniach wspólników .. 4 3. Pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych ................................................................. 6 4. Upoważnienie dla agencji celnej ..................................................................................................... 8 5. Oświadczenie w przedmiocie udzielenia prokury samoistnej ............................................. 10 6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .................................................................. 12 7. Porozumienie wspólników (w przedmiocie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) ......................................................................................................................... 24 8. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ................. 36 9. Umowa zbycia udziałów...................................................................................................................... 42 10. Akt zawiązania spółki akcyjnej i statut spółki akcyjnej ......................................................... 50 11. Regulamin zarządu spółki akcyjnej ............................................................................................... 76 12. Regulamin rady nadzorczej spółki akcyjnej .............................................................................. 84 13. Umowa spółki jawnej ......................................................................................................................... 92 14. Umowa spółki komandytowej ........................................................................................................ 102 15. Umowa spółki partnerskiej .............................................................................................................. 112 16. Akt zawiązania i statut spółki komandytowo-akcyjnej ......................................................... 120 17. Umowa spółki cywilnej ...................................................................................................................... 128 18. Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości ................................................................... 138 19. Umowa dzierżawy ............................................................................................................................... 146 20. Umowa najmu lokalu użytkowego ............................................................................................... 158 21. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy) ............................ 172 22. Umowa o przejęcie długu ................................................................................................................ 208 23. Umowa o zwolnienie z długu ........................................................................................................ 212 24. Umowa przelewu wierzytelności .................................................................................................. 216 25. Porozumienie wekslowe ................................................................................................................... 222 26. Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości..................................... 226 27. Umowa o zachowaniu poufności .................................................................................................. 236 VI Contents 1. Power of attorney to establish a limited liability company(granted by a foreign entity) ............................................................................................................................................... 3 2. Power of attorney to represent a shareholder at general meetings of shareholders ......................................................................................................................................... 5 3. Power of attorney to act in customs affairs .............................................................................. 7 4. Authorisation for a customs agency ............................................................................................ 9 5. Declaration on appointing an independent commercial proxy ....................................... 11 6. Articles of association for a limited liability company .......................................................... 13 7. Memorandum of understanding (regarding the establishment of a limited liability company) ............................................................................................................................... 25 8. Agreement for a pledge on shares in a limited liability company ................................... 37 9. Share transfer agreement ................................................................................................................ 43 10. Founding deed and statute for a joint stock company ........................................................ 51 11. Regulations for the management board of a joint stock company ................................. 77 12. Regulations for the supervisory board of a joint stock company .................................... 85 13. Articles of general partnership ...................................................................................................... 93 14. Articles of association for a limited partnership ..................................................................... 103 15. Articles of professional partnership............................................................................................. 113 16. Deed and Statute establishing a limited joint stock company ......................................... 121 17. Articles of civil law partnership ..................................................................................................... 129 18. Contract to act as agent in purchasing real estate ................................................................. 139 19. Lease contract ...................................................................................................................................... 147 20. Letting agreement for non-residential premises ................................................................... 159 21. Construction work contract (general contractor) .................................................................. 173 22. Agreement to take over a debt ..................................................................................................... 209 23. Agreement for the discharge of debt ......................................................................................... 213 24. Contract of assignment for a debt ............................................................................................... 217 25. Bill of exchange agreement ............................................................................................................ 223 26. Contract for the transfer of ownership to items identified in terms of their identity as security for a debt ........................................................................................................ 227 27. Confidentiality agreement .............................................................................................................. 237 VII Wzory umów i innych pism w prawie spółek 1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny 1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny) Pełnomocnictwo My, niżej podpisani ............................................... oraz ..............................., działający jako osoby upoważnione do reprezentowania spółki ................................... (firma spółki) z siedzibą w ... .................................., adres: ...................................., zwanej dalej Spółką, upoważniamy niniej­ szym .................................... (imię i nazwisko), zamieszkałego w ................................ (dokładny adres zamieszkania), legitymującego się paszportem nr: ............................., zwanego dalej Pełnomocnikiem, do podejmowania wszelkich działań i składania wszelkich oświad­ czeń woli związanych z utworzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach według uznania Pełnomocnika, co obejmuje między innymi podpisanie aktu założycielskiego (umowy) spółki z ograni­ czoną odpowiedzialnością, objęcie udziałów w tej spółce w imieniu Spółki oraz doko­ nanie wszelkich czynności niezbędnych do dokonania wpisu tej spółki do rejestru przedsiębiorców. ..................................................................... (miejscowość i data) ..................................................................... (pieczęć Spółki oraz podpisy osób udzielających niniejszego pełnomocnictwa w imieniu Spółki) Ja, niżej podpisany ........................................................................... (imię i nazwisko), Notariusz, poświadczam, że powyższe osoby, których tożsamość ustaliłem na podstawie ............... ................................. złożyły podpisy własnoręcznie w mojej obecności i są one uprawnio­ ne do złożenia oświadczenia stanowiącego przedmiot niniejszego dokumentu. ..................................................................... (pieczęć Kancelarii Notarialnej) ..................................................................... (pieczęć i podpis Notariusza) (dokument pełnomocnictwa wystawiony za granicą winien również zostać opatrzony pieczęcią polskiego konsulatu, zaświadczającą, że został sporządzony zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia oraz musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego). 2 1. Power of attorney to establish a limited liability company (granted by a foreign entity) 1. Power of attorney to establish a limited liability company (granted by a foreign entity) Power of attorney We, the undersigned .................................... and ................................., acting as the persons authorised to represent the company ..................................... (business name of the compa- ny) with its registered office in ................................ (place), address: .................................., here­ inafter referred to as the Company, hereby authorise ................................... (forename and surname), residing in ............................ ............... (full address), proving his/her identity with passport No.: ...................., hereinafter referred to as the Plenipotentiary, to undertake all activities and submit all declarations of intent connected with establishing a limited liability company in the Republic of Poland according to the conditions decided by the Plenipotentiary, including but not limited to signing the founding deed (articles of association) for the limited liability company, taking over shares in the company on behalf of the Company and performing all activities necessary to enter this company in the register of businesses. ..................................................................... (place and date) ..................................................................... (Company seal and signatures of the persons granting this power of attorney on behalf of the Company) I, the undersigned ................................................................ (forename and surname), Public Notary, certify that the above persons, whose identities I established on the basis of .............................................. submitted their signatures in person and in my presence and are entitled to submit the declaration constituting the subject of this document. ..................................................................... (seal of the Notary Office) ..................................................................... (seal and signature of the Public Notary) (a power of attorney document issued abroad should also be stamped with the seal of a Polish consular office certifying that it was issued in accordance with the law of the place of issue and must be translated into Polish by a sworn translator). 3 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniach wspólników 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniach wspólników Pełnomocnictwo Ja, niżej podpisany(a) ............................................., działający(a) jako członek Zarządu uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki ............................... (firma spół- ki) z siedzibą w ........................, adres: ................................................., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................... Wydział ........... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................., zwanej dalej Spółką, która posiada ................... udziałów o wartości nominalnej .................................... PLN (słownie: ................................................ złotych) każdy w spółce AAA (firma spółki AAA) z siedzibą w ................................, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............................ Wydział .................... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .........., upoważniam niniejszym ................................... (imię i nazwisko), zamieszkałego(ą) w .............................................................. (nazwa miejscowości), przy ulicy ................................................... (dokładny adres), legitymującego(ą) się dowodem osobi­ stym nr: ..................., wydanym przez ........................ (nazwa organu, który wydał dowód osobisty) do reprezentowania Spółki na Zgromadzeniach Wspólników AAA, które odbędą się w ......................... roku, oraz wykonywania prawa głosu i składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki na tych Zgromadzeniach, z zastrzeżeniem postano­ wień artykułu 244 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. ..................................................................... (miejscowość i data) ..................................................................... (pieczęć Spółki oraz podpis członka Zarządu) 4 2. Power of attorney to represent a shareholder at general meetings of shareholders 2. Power of attorney to represent a shareholder at general meetings of shareholders Power of attorney I, the undersigned ............................................., acting as member of the Management Board authorised to individually represent the company .................................... (business name of the company) with its registered office in ................................................. (place), address: .................................., entered in the register of businesses maintained by the District Court in .................... (place) ................................. Division of the National Court Register, as KRS number ..............................., hereinafter referred to as the Company, which holds ............................. shares with a nominal value of ....................................... PLN (in words: .................................................. zloty) each in the company AAA (business name of the com- pany AAA) with its registered office in ................................... (place), entered in the register of businesses maintained by the District Court in ........................... Division of the National Court Register, as KRS number ..............., hereby authorise ......................... ............................. (forename and surname), residing in .................................. (place), at ................................... (full address), proving his/her identity with identity document No.: .............................., issued by ..................................... (name of issuing body) to represent the Company at General Meetings of Shareholders for AAA which shall be held in ............................ (year) and to exercise the right to vote and submit all declarations of intent on behalf of the Company at these General Meetings, with the reservation of the provisions of arti­ cle 244 of the Code for Commercial Companies. This power of attorney can be revoked at any time. ..................................................................... (place and date) ..................................................................... (Company Seal and signature of the member of the Management Board) 5 3. Pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych 3. Pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych Pełnomocnictwo Ja, niżej podpisany(a) ........................................... (imię i nazwisko), działający(a) jako członek Zarządu uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki ............................ (firma spółki) z siedzibą w ............................ (nazwa miejscowości), adres: ......................................, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..................., Wydział ......... Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ................, członkowie Zarządu: ......................................., wysokość kapitału zakładowego: ....................... PLN, zwa­ nej dalej Spółką, upoważniam niniejszym pracownika Spółki w osobie ........................ ..... .............................. (imię i nazwisko), zamieszkałego w ................................. (nazwa miejscowo- ści), przy ulicy .............................. (dokładny adres), legitymującego się dowodem osobi­ stym nr: .........................., do dokonywania przed organami celnymi w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagra­ nicą, co obejmuje w szczególności: a) badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, b) przygotowywanie, podpisywanie oraz składanie wszelkich dokumentów koniecz­ nych do dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego, c) uiszczanie należności celnych i podatkowych oraz wszelkiego rodzaju opłat, d) składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń z zakresu prawa podatkowego, e) podejmowanie towarów po dokonaniu odprawy celnej, f) składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, g) wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne, jeżeli podejmowanie takich czynności nie jest zastrzeżone przez przepisy prawa dla podmiotów spełniających szczególne wymogi, h) składanie innych oświadczeń woli przewidzianych w ustawie z 19 marca 2004 roku – Prawo celne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 858 ze zm.). ..................................................................... (miejscowość i data) ..................................................................... (pieczęć Spółki oraz podpis członka Zarządu) 6 3. Power of attorney to act in customs affairs 3. Power of attorney to act in customs affairs Power of attorney I, the undersigned ................................... (forename and surname), acting as member of the Management Board entitled to individually represent the company .......................... (business name of the company) with its registered office in .................................., address: ..............................................., entered in the register of businesses conducted by the District Court in ........................., ............ Division of the National Court Register, as KRS number .................................., members of the Management Board: .............................., share capital of ........................................... PLN, hereinafter referred to as the Company, hereby author­ ise an employee of the Company in the person of ...................................... (forename and surname), domiciled in ....................... (name of place), at the following address .................. ............................................. (full address), proving his/her identity with identity document No.: .................., to perform all activities connected with conducting foreign trade in front of customs bodies on behalf of and for the Company, and including in particular: a) Testing goods and collecting samples of them prior to making a customs declara­ tion, b) Preparing, signing and submitting all documents necessary to perform customs clearance and customs declaration, c) Paying customs and tax duties and all other fees, d) Submitting all declarations with respect to tax law, e) Collecting goods after customs clearance has been performed, f) Submitting security for the amount resulting from the customs debt, g) Submitting appeals and other applications subject to review by customs bodies, if undertaking such activities is not reserved ex lege for entities meeting specific require ments, h) Submitting other declarations of intent stipulated in the act dated 19th March 2004 – the Customs Law (unified text: Journal of Laws from 2015, position 858, as amended). ..................................................................... (place and date) ..................................................................... (Company seal and signature of the member of the Management Board) 7 4. Upoważnienie dla agencji celnej 4. Upoważnienie dla agencji celnej Upoważnienie dla Agencji Celnej Upoważniam Agencję Celną ......................................... (nazwa i adres agencji celnej) REGON ..........................................., NIP ......................................... do podejmowania na rzecz ..................... ........................................................................................................................................................... (nazwa i siedziba firmy udzielającej upoważnienia) następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: ...................................................................... ............................................................................................................................................................. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udzielenie dalszego upoważnie­ nia stosownie do art. 77 Prawa celnego. Niniejsze upoważnienie ma charakter ....................... (stały, terminowy do dnia ..............., jednorazowy). Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: ..................................................................... (podpis upoważniającego) 8 4. Authorisation for a customs agency 4. Authorisation for a customs agency Authorisation for the Customs Agency I hereby authorise the Customs Agency ......................................... (name and address of the Customs Agency), REGON (statistical identification number) ..............................., NIP (tax identification number) ......................... to perform on behalf of .......................................... (name and registered office of the company granting the authorisation) the following activities connected with conducting foreign trade: .................................................................... ........................................................................................................................................................................... Simultaneously, I express/do not express consent for further authorisation to be grant­ ed in accordance with article 77 of the Customs Law. This authorisation is issued ......................................... (for an indefinite period of time, until ........................... [date], for the duration of the activities specified). ..................................................................... (signature of the person granting the authorisation) Confirmation of the acceptance of this authorisation: 9 5. Oświadczenie w przedmiocie udzielenia prokury samoistnej 5. Oświadczenie w przedmiocie udzielenia prokury samoistnej Oświadczenie Zarządu spółki .............................. sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w .......................... (nazwa miejscowości), adres: ......................................... (dokładny adres), wpisanej do reje­ stru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................, Wydział ........ Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..................., zwanej dalej Spółką, udziela niniejszym prokury Panu(Pani) ............................... (imię i nazwisko), zamieszkałe­ mu(ej) w .............................. (nazwa miejscowości), przy ulicy ................................... (dokładny adres), legitymującemu(ej) się dowodem osobistym nr: ........................................ . Jako prokurent Spółki będzie Pan(Pani) uprawniony(a) do samodzielnego dokonywa­ nia czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębior­ stwa Spółki. ............................................................. (miejscowość i data) Podpisy członków Zarządu: ..................................................................... (podpis) ..................................................................... (podpis) 10 5. Declaration on appointing an independent commercial proxy 5. Declaration on appointing an independent commercial proxy Declaration The Management Board for the company: .......................................... Sp. z o.o. (business name of company) with its registered office in .................................................... (place), address: ........................................... (full address), entered in the register of businesses main­ tained by the District Court in ............................. (place) ................... Division of the National Court Register, as KRS number ............................., hereinafter referred to as the Company, hereby appoints Mr/Mrs ............................ (forename and surname), residing in .................... ................. (place), at ............................... (full address), proving his/her identity with identity document No.: ........................, as independent commercial proxy. As commercial proxy for the Company you shall be entitled to independently conduct all activities in and out of court connected with conducting the Company’s undertak­ ing. ............................................................. (place and date) Signatures of Management Board members: ..................................................................... (signature) ..................................................................... (signature) 11 6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 6. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A nr ............./........ AKT NOTARIALNY Dnia ........................... roku przed notariuszem .................................................... (imię i nazwisko notariusza) w Kancelarii Notarialnej w ............................................................................................... (nazwa miejscowości oraz dokładny adres) stawili się: a) ...................................................................................................................................... (imię i nazwi- sko, imiona ojca i matki, adres zamieszkania), PESEL: ............................, ...................................................................................................................................... (imię i nazwi- sko, imiona ojca i matki, adres zamieszkania), PESEL: ......................... . b) Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie: Ad a) ....................................................., Ad b) ................................................... . Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością § 1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. Firma Spółki brzmi: „.......................................................... Spółka z ograniczoną odpowiedzial­ nością”. § 2. Siedzibą Spółki jest ...................................................... . § 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 4. § 5. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. § 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) ............................................................................................................................................................. ; b) ............................................................................................................................................................ ; c) ............................................................................................................................................................. . (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD). 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: