Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 009794 11028836 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 331
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7870-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera 33 wzory umów handlowych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa polskiego, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język niemiecki.

Książka przeznaczona jest dla:


Jest to kompendium niezbędnej terminologii i frazeologii związanej z umowami handlowymi w obrocie gospodarczym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

przysieglego_niem UMOWY HANDLOWE 2/23/16 9:47 AM Page 1 Publikacja zawiera 33 wzory umów handlowych zwiàzanych z funkcjo - nowaniem spółek prawa pol skiego, sporzàdzonych w j´zyku polskim oraz ich tłumaczenie na j´zyk niemiecki. Ksià˝ka przeznaczona jest dla: • kandydatów na tłumaczy przysi´głych, • prawników, którzy zajmujà si´ polskim prawem, ale piszà o nim po niemiecku, • tłumaczy, którzy chcà nabraç sprawnoÊci w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na j´zyk niemiecki. Jest to kompendium niezb´dnej terminologii i frazeologii zwiàzanej z umowami handlowymi w obrocie gospodarczym. Harald Marschner jest polskim radcà prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukoƒczył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukoƒczeniu aplikacji w sàdach frankfurckich rozpoczàł prac´ w firmie prawniczej we Frankfurcie. W 2000 roku zło˝ył egzamin adwokacki przed Okr´gowà Radà Adwokackà w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata tak˝e w Polsce. Od 2006 roku wykonuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje si´ mi´dzy innymi prawem cywilnym i handlowym. Od 1997 roku jest zwiàzany z kancelarià Wardyƒski i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególnoÊci z obszaru niemieckoj´zycznego. www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 Cena 149 z∏ Harald Marschner Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Umowy handlowe Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka i E g z a m n n a t ł u m a c z a p r z y s i ´ g ł e g o W z o r y u m ó w i p i s m . U m o w y h a n d o w e l strPrzysieglNiemUmowyHandlowe 1/20/16 9:19 AM Page 1 Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Umowy handlowe Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka strPrzysieglNiemUmowyHandlowe 1/20/16 9:19 AM Page 2 strPrzysieglNiemUmowyHandlowe 1/20/16 9:19 AM Page 3 Harald Marschner Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Umowy handlowe Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Wzory umów i pism. Umowy handlowe Wersja polsko-niemiecka Product Manager-Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7869-5 ISBN ebook 978-83-255-7870-1 O Autorze Harald Marschner jest polskim radcą prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukończeniu aplikacji w sądach frankfurckich rozpoczął pracę w firmie prawniczej we Frank- furcie. W 2000 roku złożył egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata także w Polsce. Od 2006 roku wyko- nuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje się między innymi prawem cywilnym i handlo- wym. Od 1997 roku jest związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego ............................................................................. 1 1. Umowa sprzedaży ................................................................................................................................ 2 2. Umowa sprzedaży na raty ................................................................................................................. 8 3. Umowa sprzedaży z prawem odkupu .......................................................................................... 16 4. Umowa sprzedaży z prawem pierwokupu ................................................................................. 24 5. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa ............................................................................................ 32 6. Umowa dostawy ................................................................................................................................... 50 7. Umowa o dzieło ..................................................................................................................................... 58 8. Umowa o roboty budowlane ........................................................................................................... 64 9. Umowa najmu lokalu mieszkalnego ............................................................................................. 88 10. Umowa najmu lokalu użytkowego .............................................................................................. 96 11. Umowa dzierżawy .............................................................................................................................. 106 12. Umowa leasingu ................................................................................................................................. 114 13. Umowa użyczenia .............................................................................................................................. 122 14. Umowa pożyczki ................................................................................................................................. 128 15. Umowa zlecenia .................................................................................................................................. 134 16. Umowa agencyjna ............................................................................................................................. 142 17. Umowa komisu .................................................................................................................................... 152 18. Umowa przewozu .............................................................................................................................. 160 19. Umowa spedycji .................................................................................................................................. 168 20. Umowa przechowania rzeczy oznaczonych co do tożsamości ........................................ 176 21. Umowa składu ..................................................................................................................................... 184 22. Umowa darowizny ............................................................................................................................. 194 23. Ugoda prosta ....................................................................................................................................... 198 24. Ugoda w związku ze sporem sądowym .................................................................................... 204 Rozdział II. Inne umowy .................................................................................................................................. 211 25. Umowa akwizycji ................................................................................................................................ 212 26. Umowa franszyzy ............................................................................................................................... 220 27. Umowa licencyjna .............................................................................................................................. 232 28. Umowa sponsoringu ........................................................................................................................ 242 VI Inhaltsverzeichnis Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge ....................................................... 1 1. Kaufvertrag ............................................................................................................................................. 3 2. Kaufvertrag auf Raten ......................................................................................................................... 9 3. Kaufvertrag mit Wiederkaufsrecht ................................................................................................ 17 4. Kaufvertrag mit Vorkaufsrecht ........................................................................................................ 25 5. Unternehmenskaufvertrag ............................................................................................................... 33 6. Liefervertrag ........................................................................................................................................... 51 7. Werkvertrag ............................................................................................................................................. 59 8. Bauträgervertrag .................................................................................................................................. 65 9. Wohnraummietvertrag ....................................................................................................................... 89 10. Gewerberaummietvertrag .............................................................................................................. 97 11. Pachtvertrag ......................................................................................................................................... 107 12. Leasing-Vertrag ................................................................................................................................... 115 13. Leihvertrag ............................................................................................................................................ 123 14. Darlehensvertrag ................................................................................................................................ 129 15. Auftrag .................................................................................................................................................... 135 16. Agenturvertrag ................................................................................................................................... 143 17. Kommissionsvertrag .......................................................................................................................... 153 18. Beförderungsvertrag ........................................................................................................................ 161 19. Speditionsvertrag ............................................................................................................................... 169 20. Verwahrungsvertrag ......................................................................................................................... 177 21. Lagervertrag ........................................................................................................................................ 185 22. Schenkungsvertrag ........................................................................................................................... 195 23. Vergleich ................................................................................................................................................ 199 24. Vergleich bei anhängigem Rechtsstreit ..................................................................................... 205 Kapitel II. Andere Verträge .......................................................................................................................... 211 25. Akquisitionvertrag ............................................................................................................................. 213 26. Franchise-Vertrag ............................................................................................................................... 221 27. Lizenzvertrag ........................................................................................................................................ 233 28. Sponsoring-Vertrag ........................................................................................................................... 243 VII Spis treści 29. Umowa dystrybucyjna ..................................................................................................................... 248 30. Umowa o świadczenie usług w zakresie księgowości ......................................................... 262 31. Umowa outsourcingu kadr i płac ................................................................................................. 272 32. Umowa marketingowo-konsultingowa ..................................................................................... 282 33. Umowa reklamowa ............................................................................................................................ 290 VIII 29. Vertriebsvertrag .................................................................................................................................. 249 30. Vertrag zur Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen ............................................ 263 31. Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Outsourcing .................................................................. 273 32. Marketing-Consulting-Vertrag ...................................................................................................... 283 33 Reklame-Vertrag .................................................................................................................................. 291 Inhaltsverzeichnis IX Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge typisierte Verträge typisierte Verträge typisierte Verträge typisierte Verträge 1 Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego 1. Umowa sprzedaży UMOWA SPRZEDAŻY zawarta dnia __ ________ _______ r. w ________________ pomiędzy (1) ____________________________ sp. z o.o. z siedzibą w ______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ________________, reprezentowaną przez __________________________ _________________, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a (2) ____________________________ sp. z o.o. z siedzibą w ______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______________________, reprezentowaną przez ____________________ __________________________, zwaną dalej „Kupującym”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. § 1. Towar 1.1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ______________________________, zwaną/y/e dalej „Towarem”. 1.2. Sprzedawca oświadcza, że Towar określony w § 1.1. powyżej stanowi jego wy- łączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wszelkich innych wad fi zycznych i prawnych. § 2. Cena 2.1. Strony ustalają cenę Towaru w wysokości __________ (słownie: __________) zło- tych, w tym podatek VAT. Cena obejmuje wartość Towaru oraz opakowania. 2.2. Zapłata ceny określonej w § 2.1. powyżej nastąpi nie później, niż w określonym na fakturze terminie ______ dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury wystawionej przez Sprzedawcę. 2.3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze. Za datę płatności uważa się datę złożenia przez Kupującego polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek Kupującego. § 3. Wydanie Towaru 3.1. Wydanie Towaru nastąpi w ___________________________________. 3.2. Kupujący odbierze Towar własnym transportem. 2 1. Kaufvertrag Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge KAUFVERTRAG geschlossen am __ ___________ _______ in ______________ zwischen (1) _________________ sp. z o.o. mit Sitz in _________, eingetragen in das Unter- nehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS _________________, vertreten von ______________, im Weiteren „Verkäu- fer“ genannt, und (2) _________________ sp. z o.o. mit Sitz in _________, eingetragen in das Unter- nehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS _______________, vertreten von ____________________, im Weiteren „Käu- fer“ genannt, gemeinsam im Weiteren „Parteien“ genannt. § 1. Ware 1.1. Der Verkäufer veräußert und der Käufer erwirbt ______________, im Weiteren „Ware“ genannt. 1.2. Der Verkäufer erklärt, dass die oben in § 1.1. bezeichnete Ware sein ausschließli- ches Eigentum darstellt, nicht mit Rechten dritter Personen belastet ist sowie frei von allen sonstigen Sach- und Rechtsmängeln ist. § 2. Preis 2.1. Die Parteien vereinbaren einen Kaufpreis für die Ware in Höhe von ________ (in Worten: ____________) Zloty, hierin enthalten die Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis umfasst den Wert der Ware sowie der Verpackung. 2.2. Die Zahlung des oben in § 2.1. beziff erten Kaufpreises erfolgt nicht später als zu dem auf der Rechnung bestimmten Termin von ________ Tagen seit dem Datum des Erhalts der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung durch den Käufer. 2.3. Die Zahlung erfolgt per Überweisung auf das auf der Rechnung angegebene Konto des Verkäufers. Als Datum der Kaufpreiszahlung gilt das Datum des Ein- gangs des Zahlungsauftrages bei der Bank, in welcher der Käufer sein Konto un- terhält. § 3. Herausgabe der Ware 3.1. Die Herausgabe der Ware erfolgt am ______________________. 3.2. Der Käufer nimmt die Ware mit eigenen Transportmitteln ab. 3 Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego 3.3. Towar zostanie wydany Kupującemu w następującym opakowaniu: __________ ______________________________________. Koszt opakowania wliczony jest w cenę Towaru. 3.4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru w dniu ____ ___________ ____ r. w ________________ oraz do jego zbadania w ciągu ____ dni od daty odbioru. § 4. Odstąpienie 4.1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy za pisemnym uprzedzeniem do- ręczonym drugiej Stronie nie później, niż na ____ dni przed datą odbioru Towaru określoną w § 3.4. powyżej. 4.2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości __ ceny. 4.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę Kupującemu przysługu- je odszkodowanie w wysokości __ ceny. § 5. Reklamacja 5.1. Reklamacje co do jakości Towaru Kupujący może zgłaszać w terminie __ dni od daty zbadania Towaru określonej w § 3.4. powyżej. Na okoliczność ewentualnych wad, braków lub uszkodzeń Kupujący sporządzi odpowiednią dokumentację handlową. 5.2. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie __ dni od daty jej zgłoszenia przez Kupującego. W przypadku niezachowania przez Kupu- jącego terminu zgłoszenia reklamacji określonego w § 5.1. powyżej Sprzedawca nie będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia. § 6. Doręczenia 6.1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy dokonywane ___________________ ___________________ fax: _______________ e-mail: _______________ do wiadomości: __________________________ będą na poniżej podane adresy: (a) do Sprzedawcy: (b) do Kupującego: ___________________ ___________________ 4 Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge 3.3. Die Ware wird dem Käufer in folgender Verpackung herausgegeben: _________ ___________. Die Kosten für die Verpackung sind im Kaufpreis für die Ware berück- sichtigt. 3.4. Der Käufer verpfl ichtet sich zur Abnahme der Ware am __ ________ _______ in _______ sowie zur Prüfung derselben im Laufe von _____ Tagen seit Abnahme. § 4. Rücktritt 4.1. Jede der Parteien hat das Recht zum Rücktritt vom Vertrag auf Grundlage einer schriftlichen Rücktrittserklärung, welche der anderen Partei nicht später als ____ Tage vor dem oben in § 3.4. genannten Termin der Abnahme der Ware zugestellt werden muss. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den Käufer steht dem Verkäufer eine Entschädigung in Höhe von _______ des Kaufpreises zu. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag durch den Verkäufer hat der Käufer einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von _____ des Kaufpreises. 4.3. 4.2. § 5. Reklamation 5.1. Reklamationen hinsichtlich der Qualität der Ware kann der Käufer im Zeitraum von _____ Tagen ab der oben in § 3.4. genannten Prüfung anmelden. Hinsicht- lich eventueller Mängel, Fehlbestände oder Beschädigungen fertigt der Käufer eine entsprechende Handelsdokumentation an. 5.2. Der Verkäufer ist verpfl ichtet, Reklamationen im Zeitraum von ____ Tagen ab dem Datum ihrer Anmeldung durch den Käufer zu überprüfen. Im Falle der Nichteinhaltung der oben in § 5.1. genannten Reklamationsfrist durch den Käu- fer ist der Verkäufer nicht zu deren Überprüfung verpfl ichtet. § 6. Zustellungen 6.1. Alle mit der Durchführung des vorliegenden Vertrages verbundenen Zustellun- an den Verkäufer: _________________ _________________ Fax: _____________ E-Mail: ________________ zur Kenntnisnahme: _______________________ gen werden an die nachstehenden Adressen bewirkt: (a) (b) an den Käufer: _________________ _________________ 5 Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego fax: _______________ e-mail: _______________ do wiadomości: __________________________ 6.2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wska- zanych danych teleadresowych. W razie zaniechania tego obowiązku korespon- dencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z § 6.1. powyżej traktowana będzie jako skutecznie doręczona. § 7. Postanowienia końcowe 7.1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie po przedzające je umowy, porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczą- ce przedmiotu niniejszej Umowy. 7.2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w for- mie pisemnej pod rygorem nieważności. 7.3. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają prze- pisom prawa polskiego. 7.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważ- ne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszer- szym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 7.5. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warsza- wie. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku ______________. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiąże strony. Strony zobowiązują się do dobrowolnego wykonania orzeczenia sądu arbitrażowego. 7.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzempla- rzach w polskiej wersji językowej oraz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w niemieckiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a niemiecką wersją językową wiążąca jest wersja polska. Za Sprzedawcę: ________________________ (podpis) Za Kupującego: ________________________ (podpis) 6 Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge Fax: _____________ E-Mail: ________________ zur Kenntnisnahme: _______________________ 6.2. Die Parteien verpfl ichten sich, einander gegenseitig schriftlich über alle Ände- rungen der oben angegebenen Adressdaten zu informieren. Im Falle der Nicht- befolgung dieser Verpfl ichtung wird die in Übereinstimmung mit § 6.1. oben adressierte Korrespondenz als wirksam zugestellt betrachtet. § 7. Schlussbestimmungen 7.1. Der vorliegende Vertrag stellt die Gesamtheit aller Vereinbarungen zwischen den Parteien dar und hebt alle diesem vorhergegangenen Verträge, Vereinbarungen und Abreden, sowohl schriftliche als auch mündliche, die den Gegenstand des vorliegenden Vertrages betreff en, auf. 7.2. Änderungen und Vervollständigungen des vorliegenden Vertrages können zu ihrer Wirksamkeit ausschließlich in schriftlicher Form vorgenommen werden. 7.3. Abschluss, Auslegung, Gültigkeit und Durchführung des vorliegenden Vertrages unterliegen den Vorschriften des polnischen Rechts. 7.4. Sofern sich irgendeine der Bestimmungen des vorliegenden Vertrages als ungül- tig oder rechtsfehlerhaft erweisen sollte, so behalten die übrigen Bestimmungen im weitesten rechtlich zulässigen Ausmaß ihre Gültigkeit. 7.5. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben oder mit ihm in Zusammenhang stehen, und nicht einvernehmlich beigelegt werden können, werden gemäß der Geschäftsordnung des Schiedsgerichts bei der Nationalen Wirt- schaftskammer in Warschau entschieden. Das Schiedsverfahren wird in ______ Spra- che durchgeführt. Der Schiedsspruch ist unanfechtbar und bindet die Parteien. Die Parteien verpfl ichten sich zur freiwilligen Befolgung des Schiedsspruches. 7.6. Der vorliegende Vertrag wurde in zwei gleich lautenden Exemplaren in der pol- nischen Fassung sowie in zwei gleich lautenden Exemplaren in der deutschen Fassung erstellt, zu je einem Exemplar jeder Fassung für jede Partei. Bei Abwei- chungen zwischen der polnischen und der deutschen Fassung kommt der polni- schen Fassung verbindliche Wirkung zu. Für den Verkäufer: ________________________ (Unterschrift) Für den Käufer: ________________________ (Unterschrift) 7 Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego 2. Umowa sprzedaży na raty UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY1 zawarta dnia __ ________ _______ r. w ________________ pomiędzy (1) ____________________________ sp. z o.o. z siedzibą w ______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______________________, reprezentowaną przez ____________________ ___________________________, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a (2) ____________________________, zamieszkałym w ___________________ przy ul. ___________________________ zwanym dalej „Kupującym”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. § 1. Towar 1.1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ______________________________, zwaną/y/e dalej „Towarem”. 1.2. Sprzedawca oświadcza, że Towar określony w § 1.1. powyżej stanowi jego wy- łączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wszelkich innych wad fi zycznych i prawnych. § 2. Cena 2.1. Strony ustalają cenę Towaru w wysokości __________ (słownie: __________) zło- tych, w tym podatek VAT. Cena obejmuje wartość Towaru oraz opakowania. 2.2. Zapłata ceny określonej w § 2.1. powyżej nastąpi w sposób następujący: (a) w dniu zawarcia niniejszej Umowy Kupujący zapłacił Sprzedawcy kwotę _____ (słownie: __________) złotych; (b) pozostałą część ceny Kupujący zapłaci Sprzedawcy w ratach miesięcznych po __________ (słownie: __________) złotych, płatnych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego; zapłata pierwszej raty nastąpi do dnia __ ______ ____ r., a ostatniej do dnia __ ______ ____ r.; 1 Sprzedaż na raty może być dokonana jedynie w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy, przy czym może dotyczyć wyłącznie ruchomości sprzedawanych osobie fizycznej (art. 583 Kodeksu cywilnego). 8 2. Kaufvertrag auf Raten Kapitel I. Gemäß dem Zivilgesetzbuch typisierte Verträge RATENKAUFVERTRAG1 geschlossen am __ ___________ _______ in ______________ zwischen (1) _________________ sp. z o.o. mit Sitz in _________, eingetragen in das Unter- nehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS _________________, vertreten von ______________, im Weiteren „Verkäu- fer“ genannt, und (2) _________________, wohnhaft in _________, ul. _____________, im Weiteren „Käufer“ genannt, gemeinsam im Weiteren „Parteien“ genannt. § 1. Ware 1.1. Der Verkäufer veräußert und der Käufer erwirbt ______________, im Weiteren „Ware“ genannt. 1.2. Der Verkäufer erklärt, dass die oben in § 1.1. bezeichnete Ware sein ausschließli- ches Eigentum darstellt, nicht mit Rechten dritter Personen belastet ist sowie frei von allen sonstigen Sach- und Rechtsmängeln ist. § 2. Preis 2.1. Die Parteien vereinbaren einen Kaufpreis für die Ware in Höhe von ________ (in Worten: ____________) Zloty, hierin enthalten die Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis umfasst den Wert der Ware sowie der Verpackung. 2.2. Die Zahlung des oben in § 2.1. genannten Kaufpreises erfolgt in folgender Weise: am Tag des Vertragsabschlusses hat der Käufer dem Verkäufer den Betrag von __________ (in Worten: __________) Zloty bezahlt; (a) (b) den verbleibenden Teil des Kaufpreises zahlt der Käufer dem Verkäufer in monatlichen Raten von ________ (in Worten: __________) Zloty, zu zahlen am ersten eines jeden Kalendermonats; die Zahlung der ersten Rate erfolgt bis zum __ ______ ____ und der letzten Rate bis zum __ ______ ____ ; 1 Der Verkauf auf Raten kann nur innerhalb des Unternehmensgegenstands des Verkäufers erfolgen (eingetragener Kaufmann oder Handelsgesellschaft), wobei diese Art des Verkaufs ausschließlich an natürliche Personen veräußerte Mobilien umfassen darf (Art. 583 Zivilgesetzbuch). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: