Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 004704 20008261 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4958-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza książka obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 roku a czerwcem 2011 r. Na podstawie analizy tekstów egzaminacyjnych wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów, oraz większych konstrukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane błędy na egzaminie. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej publikacji. Z tej listy wybrano 108 przykładów tłumaczeń z j. polskiego na j. angielski oraz 89 tłumaczeń z j. angielskiego na j. polski, które poddano szczegółowej analizie językowej w oparciu o dostępne słowniki prawnicze oraz systemy informacji prawnych (Legalis).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marek Kuêniak Egzamin na tłumacza przysi´głego w praktyce J´zyk angielski J´zyk angielski Analiza j´zykowa Analiza j´zykowa LEGAL BUSINESS ENGLISH Egzamin na tłumacza przysi´głego w praktyce J´zyk angielski J´zyk angielski Analiza j´zykowa Analiza j´zykowa Marek Kuêniak Egzamin na tłumacza przysi´głego w praktyce J´zyk angielski J´zyk angielski Analiza j´zykowa Analiza j´zykowa Redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki Komentarz prawny Bolesław CieÊlik Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce: język angielski. Analiza językowa Redaktor serii: Bolesław Cieślik Redakcja naukowa: dr Artur Dariusz Kubacki Konsultacja naukowa: Jan Gościński Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Dominika Baczyńska, Marta Kalużna Opracowanie graficzne: Zbigniew Korzański Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-4957-2  ISBN: 978-83-255-4958-9 Spis treści Podziękowania ................................................................................................................... VII Przedmowa ......................................................................................................................... IX Wstęp .................................................................................................................................... 1 Ramy formalnoprawne egzaminu ................................................................................ 1 Egzamin ........................................................................................................................... 3 Egzamin w statystykach ................................................................................................ 6 Egzamin pisemny w praktyce. Analiza kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej ............................................................................................... 9 Zgodność przekazywanej w tłumaczeniu treści z oryginałem ................................. 10 Terminologia oraz frazeologia ...................................................................................... 10 Leksyka niespecjalistyczna oraz poprawność gramatyczna ..................................... 10 Stylistyka ......................................................................................................................... 10 Aspekty formalne ........................................................................................................... 11 Analiza najczęściej popełnianych błędów ................................................................. 12 Zgodność treści przekazywanej w tłumaczeniu z treścią oryginału ................. 15 Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski ................................................................... 15 Sądowe ....................................................................................................................... 15 Prawnicze .................................................................................................................. 20 Urzędowe .................................................................................................................. 25 Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski ................................................................... 28 Sądowe ....................................................................................................................... 28 Prawnicze .................................................................................................................. 29 Urzędowe .................................................................................................................. 37 Zastosowanie prawidłowej terminologii i frazeologii subjęzyka specjalistycznego ........................................................................................................ 39 Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski ................................................................... 39 Sądowe ....................................................................................................................... 39 Prawnicze .................................................................................................................. 49 Urzędowe .................................................................................................................. 55 V Spis treści Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski ................................................................... 56 Sądowe ....................................................................................................................... 56 Prawnicze .................................................................................................................. 57 Urzędowe .................................................................................................................. 61 Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna) .................................................................................... 63 Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski ................................................................... 63 Sądowe ....................................................................................................................... 63 Prawnicze .................................................................................................................. 68 Urzędowe .................................................................................................................. 72 Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski ................................................................... 73 Sądowe ....................................................................................................................... 73 Prawne ....................................................................................................................... 76 Prawnicze .................................................................................................................. 78 Urzędowe .................................................................................................................. 85 Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu ....................................................................................... 87 Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski ................................................................... 87 Sądowe ....................................................................................................................... 87 Prawnicze .................................................................................................................. 90 Urzędowe .................................................................................................................. 94 Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski ................................................................... 95 Sądowe ....................................................................................................................... 95 Prawne ....................................................................................................................... 97 Prawnicze .................................................................................................................. 99 Urzędowe .................................................................................................................. 103 Znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych ..... 106 Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski ................................................................... 106 Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski ................................................................... 107 Po egzaminie. Co dalej? ................................................................................................... 109 Literatura ............................................................................................................................. 110 Akty normatywne .......................................................................................................... 110 Publikacje książkowe dla tłumaczy języka angielskiego zalecane przez Ministerstwo Sprawiedliwości .............................................................................. 111 Inne ................................................................................................................................ 111 Strony internetowe ....................................................................................................... 112 Glosariusz .......................................................................................................................... 114 Część 1. Glosariusz polsko-angielski ......................................................................... 114 Część 2. Glosariusz angielsko-polski ......................................................................... 156 VI Podziękowania Na wstępie pragnę złożyć serdeczne podziękowanie redaktorowi serii panu Bolesławo- wi Cieślikowi, Naczelnikowi Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Bie- głych Rewidentów, za zaproszenie do napisania tej książki. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem redaktora naukowego niniejszej książki dra Artura D. Kubackiego oraz konsultanta Jana Gościńskiego za wiele cennych uwag oraz wskazówek, które zo- stały uwzględnione w niniejszej publikacji. Pragnę również złożyć podziękowania Kole- żankom – członkiniom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Zofii Rybińskiej oraz Agacie Oklińskiej, jak również konsultantowi PKE Zbigniewowi Nadstodze za współpracę na polu egzaminacyjnym oraz wszelkie inspiracje. Wreszcie składam wyrazy wdzięczności moim Najbliższym za cierpliwość oraz wyrozumiałość, bez których niniejsza publikacja nie ukazałaby się. VII Przedmowa Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego jest obecnie w opinii wielu fachowców uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych egzaminów językowych w Polsce. Prestiż ten związany jest nie tylko z uzyskaniem praw do wykonywania elitarnego zawodu tłuma- cza, ale również wynika z samego poziomu trudności egzaminu, który przewyższa w tej kategorii wszystkie znane na rynku edukacyjnym egzaminy kompetencyjne. Stale rosnąca liczba kandydatów pragnących uzyskać prawa do wykonywania tłumaczeń poświadczo- nych spowodowała, iż zaistniała potrzeba stworzenia trzech publikacji z najbardziej po- pularnych języków (angielski, francuski, niemiecki), które stanowiłyby analizę najczęściej popełnianych podczas egzaminu pisemnego błędów. Niniejsza książka stanowi przykła- dową analizę najczęstszych błędów natury formalnej, stylistycznej, gramatyczno-leksy- kalnej oraz zgodnościowej na przykładzie języka angielskiego. Publikacja stanowi zatem naturalną kontynuację książki pt. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty eg- zaminacyjne, dokumenty pod redakcją naukową B. Cieślika, L. Laski oraz M. Rojewskiego wydanej nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Potrzeba stworzenia takiego praktycznego przewodnika po egzaminie jest paląca, gdyż luka na rynku wydawniczym jest odczuwalna i pogłębia się wraz ze wspomnianym już wyżej stale rosnącym zainteresowaniem egza- minem, które z kolei jest odpowiedzią na zwiększające się z roku na rok zapotrzebowanie społeczne na tłumaczy przysięgłych w naszym kraju. Niniejsza książka obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 r. a czerwcem 2011 r. W sumie przeanalizowanych zostało 89 tekstów, z czego 48 w języku źródłowym polskim oraz 41 w języku źródłowym angielskim. Na tej podsta- wie wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów oraz większych kon- strukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane na egzaminie błędy. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej publikacji. Z listy tej wybrano 108 przykładów tłumaczeń z języka polskiego na język an- gielski oraz 89 przykładów tłumaczeń z języka angielskiego na język polski, które podda- no szczegółowej analizie językowej w oparciu o dostępne słowniki prawnicze oraz systemy informacji prawnych (Legalis). Przy wszystkich zastrzeżeniach, o których wspominają B. Cieślik, L. Laska oraz M. Ro- jewski (2010: 23), a dotyczących podziału tekstów egzaminacyjnych na sądowe, urzędowe oraz prawnicze, niniejsza książka pozostanie wierna treści rozporządzenia Ministra Spra- wiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005 Nr 15, poz. 129). Przez teksty sądowe rozumieć będziemy wyroki, pouczenia, wezwania, postanowienia oraz inne teksty trak- tujące o sądownictwie. Teksty urzędowe obejmować będą certyfikaty, świadectwa, akty IX Przedmowa urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także teksty związane z prawodawstwem unijnym. Teksty prawnicze zawierać będą akty notarialne, pouczenia, umowy cywilnoprawne, spra- wy w postępowaniu cywilnym oraz karnym, ubezpieczenia, jak również teksty informa- cyjne związane z prawem. Wreszcie kategoria tekstów prawnych obejmować będzie same akty normatywne. Powyższy podział jest wysoce arbitralny, niemniej w intencji sprowa- dza się do racjonalizacji typologii przedstawionej w wyżej wspomnianym rozporządzeniu. Należy z całą mocą podkreślić, że rozwiązania zaproponowane przez autora niniej- szej książki stanowią jedynie propozycję poprawnych (akceptowalnych) odpowiedzi. Nie należy ich zatem traktować jako ostatecznych, nienegocjowalnych stwierdzeń, ponie- waż takowe w translatoryce bardzo rzadko występują. Życzę Państwu miłej oraz owocnej lektury! Dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr oraz członek PKE Warszawa, maj 2013 r. X Wstęp Ramy formalnoprawne egzaminu Egzamin na tłumacza przysięgłego wprowadzony został na mocy art. 4 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702). Ujedno- licona tym samym została forma badania kompetencji osób pragnących uzyskać upraw- nienia do wykonywania tego zawodu. Uprzednio tłumaczy przysięgłych ustanawiali prezesi sądów okręgowych (wcześniej wojewódzkich), przy czym obowiązujące wówczas rozporządzenie Ministra Sprawie- dliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz.U. Nr 18, poz. 112) nie regulowało kwestii sprawdzania umiejętności potencjalnych tłumaczy przysięgłych. W rezultacie osoby mieszkające na obszarze właściwości jednych sądów musiały poddawać się trudnemu egzaminowi, natomiast na obszarze właściwo- ści innych sądów konieczne było wykazanie doświadczenia zawodowego jako tłumacza, a jeszcze w innych wystarczało ukończenie studiów filologicznych. Niekiedy prezesi są- dów okręgowych przez dłuższy czas w ogóle nie ustanawiali nowych tłumaczy przysię- głych poszczególnych języków, uzasadniając to faktem, że na danym obszarze pracuje już wystarczająco dużo tłumaczy. Również orzecznictwo sądów administracyjnych nie pomagało w ustaleniu jednoli- tej praktyki w tym zakresie. Niekiedy sąd administracyjny sankcjonował egzaminy, jak np. w wyroku z dnia 10 marca 1997 r. (sygn. akt II S.A. 390/96), w którym Naczelny Sąd Administracyjny uznał za dopuszczalne przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności tłu- maczenia na podstawie art. 75 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. NSA stwierdził: „W rozpatrywanej sprawie Sąd nie dopatrzył się dowolności decyzji odmawiającej skarżącemu ustanowienia tłumaczem przysięgłym. Skarżący został bowiem – w ramach zakreślonych w art. 75 k.p.a. – poddany testowi sprawdzającemu na okoliczność posiadania praktycznych umiejętności tłumacze- nia tekstu prawniczego”. Innym razem NSA uznał przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przy- sięgłych za dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy odbywał się on po uzyskaniu wcześniejszej zgo- dy Ministra Sprawiedliwości. I tak w sprawie II S.A. 1371/00 (wyrok z dnia 7 czerwca 2001 r.) Naczelny Sąd Administracyjny argumentował, że „sprawdzenie przez organ posiadania przez 1 Wstęp osobę ubiegającą się o ustanowienie umiejętności tłumaczenia w inny sposób, niż złożenie wskazanych dokumentów, może odbyć się jedynie za zgodą Ministra Sprawiedliwości”. W jeszcze innym przypadku sąd administracyjny uznał, że rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych nie daje podstaw do organizowania egzami- nów, a wystarczającą przesłanką do ustanowienia tłumaczem jest samo ukończenie stu- diów filologicznych, np. w wyroku z dnia 23 kwietnia 2004 r. (sygn. akt 6 II S.A. 3949/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że dyplom magisterski stu- diów filologicznych w dziedzinie danego języka lub studiów w zakresie lingwistyki sto- sowanej wykazuje odpowiednią znajomość danego języka oraz umiejętność tłumaczenia. „Przepisy cytowanego rozporządzenia nie stanowią podstawy do przeprowadzenia przez prezesów sądów okręgowych jakichkolwiek dodatkowych sprawdzianów znajomości dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Przeciwnie, przepisy stanowią, że wskazane wyżej dyplomy magisterskie umiejętności te wykazują”. Czasami uznawano za dopuszczalne wprowadzanie ograniczenia przez prezesa sądu okręgowego liczby tłumaczy przysięgłych na obszarze właściwości danego sądu okręgo- wego, np. w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r. (sygn. akt II S.A. 559/98) zdaniem NSA „nie można [...] zakładać braku racjonalności ustawodawcy, który dopuszczałby możli- wość ustanowienia tłumaczem przysięgłym wszystkie osoby, które spełniają wymagania formalne do ustanowienia tłumaczem bez względu na potrzeby w tym zakresie. Wyni- ka to zresztą z innych przepisów omawianego rozporządzenia, a w szczególności z § 19, w którym jest mowa o potrzebach ustanowienia tłumacza”. Zatem podstawą decyzji od- mawiającej ustanowienia tłumaczem przysięgłym mógł być brak zapotrzebowania na usługi kolejnych tłumaczy. W wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 30 listopada 1994 r. (sygn. akt I 1381/93) stwierdzono, że wobec uznaniowego cha- rakteru decyzji o ustanowieniu tłumaczem przysięgłym „brak potrzeb zwiększenia liczby tłumaczy przysięgłych na danym terenie może być podstawą decyzji odmownej, jeżeli jest rzeczywisty”. Zatem przed wydaniem decyzji o odmowie ustanowienia tłumaczem przy- sięgłym prezes sądu okręgowego zobowiązany był zbadać obciążenie pracą już ustanowio- nych tłumaczy danego języka. Niekiedy zaś podstawowym warunkiem uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego było doświadczenie w działalności tłumaczeniowej. Jak podniósł Naczelny Sąd Admini- stracyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 1993 r., sygn. akt II S.A. 390/92, prezes sądu okręgo- wego powinien „wybierać spośród kandydatów do pełnienia tej funkcji – w ramach uznania administracyjnego – tych, którzy nie tylko legitymują się dyplomem ukończenia studiów językowych, ale również posiadają umiejętność tłumaczenia na poziomie wymaganym od tłumacza przysięgłego. Sam bowiem fakt potwierdzenia odpowiednim świadectwem znajomości języka obcego, bez posługiwania się profesjonalnie tym językiem w dłuższym okresie, nie zawsze prowadzi do spełnienia warunku umiejętności tłumaczenia”. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego usunęła wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Kto chce zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce wpisanym na centralną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, musi poddać się egzaminowi. 2 Egzamin Nie ma znaczenia liczba już ustanowionych tłumaczy danego języka czy ilość wykony- wanej przez nich pracy. Jest to wynikiem uznania tłumacza przysięgłego za wolny zawód, w odróżnieniu od sytuacji pod rządami powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Spra- wiedliwości, kiedy to tłumacze byli uznawani jedynie za osoby pełniące funkcję pomocni- czą w wymiarze sprawiedliwości, a ich aktywność dla klientów pozasądowych uznawana była za działalność uboczną, nawet jeśli ta ostatnia zajmowała tłumaczowi więcej czasu i przynosiła większe dochody niż tłumaczenia dla sądów czy prokuratury. W okresie przejściowym, po wejściu w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczom ustanowionym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożli- wiono złożenie wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości i automatyczne uzyskanie wpisu na listę. Po upływie tego okresu tłuma- cze przysięgli, którzy nie skorzystali z danego im prawa, muszą, tak jak wszyscy pozostali, poddać się egzaminowi. Obecnie jedynie tłumacze ustanowieni w innych państwach członkowskich Unii Eu- ropejskiej mogą ubiegać się o uznanie kwalifikacji na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). Każdy wniosek poddawany jest indywidualnej ocenie i jeśli np. zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawo- du tłumacza przysięgłego różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Sprawiedliwości może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od od- bycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Ta droga uzyskania prawa do wykonywania nie jest jednak bardzo szeroka i korzysta z niej jedynie kilkanaście osób rocznie. Egzamin Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadza jedenastoosobowa Państwowa Ko- misja Egzaminacyjna powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Należy w tym miejscu wskazać, że Komisja jest organem niezależnym od Ministra, który nie ma wpływu na czę- stotliwość przeprowadzania egzaminów z poszczególnych języków, nie wspominając już o wpływaniu na wybór tekstów egzaminacyjnych czy wyniki egzaminu. Minister Sprawie- dliwości nie jest również organem odwoławczym rozpatrującym odwołania osób niezado- wolonych ze sposobu oceny ich prac egzaminacyjnych. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego jedynie bardzo ogólnie reguluje sposób przeprowadzania egzaminu. Art. 4 ust. 1 stanowi, że egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej, przy czym egzamin – zgodnie z art. 4 ust. 2 – uważa się za zdany w przy- padku uzyskania pozytywnych ocen z obu części. Do połowy 2011 r. obowiązywał przepis stanowiący, że w razie niedostatecznego wy- niku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego może przystąpić do ponownego jego 3 Wstęp składania nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu (obecnie uchylony art. 4 ust. 3). W zamyśle ustawodawcy taki okres był minimalnym czasem, w ja- kim możliwe jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności, po którym kandydat – po ponow- nym przystąpieniu do egzaminu – może osiągnąć pozytywny wynik. Obecnie przeważyła opinia, że to sam kandydat powinien ocenić, czy już na tyle zwiększył swoje kompetencje, aby móc przystąpić do kolejnej próby zdawania egzaminu. Ustawa nie wprowadza ogra- niczeń w liczbie prób zdania egzaminu przez jednego kandydata. Teoretycznie jest zatem możliwe, że jedna osoba będzie bezskutecznie starać się zdać egzamin kilka czy nawet kilkanaście razy. Bardziej szczegółowo organizację pracy Komisji oraz sposób przeprowadzania egza- minów regulują dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.: l w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłu- macza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 127) oraz l w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłe- go (Dz.U. Nr 15, poz. 129). To pierwsze określa tryb działania Komisji, stanowiąc, że jej pracami kieruje Przewod- niczący wyznaczany przez Ministra Sprawiedliwości. To Przewodniczący wskazuje termin i miejsce egzaminu, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych przez kandydatów wniosków. Jedynym ograniczeniem jest maksymalnie roczny termin oczekiwania przez kandydata na egzamin, który nie może się rozpocząć później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata. W praktyce oznacza to, że w przypadku języków mało popular- nych w Polsce może się zdarzyć, że egzamin będzie organizowany tylko dla jednej osoby. Natomiast egzaminy z języków bardziej popularnych wyznaczane są przez Przewodni- czącego po zebraniu się grupy ok. 20 kandydatów. Oznacza to, że egzamin np. z języka angielskiego odbywa się kilka razy w roku. Do tej pory wszystkie egzaminy organizowano w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że jedenastu członków Komisji nie włada wszystkimi językami świata, zatem do przeprowadzenia niektórych egzaminów powoływani są przez Ministra Spra- wiedliwości konsultanci. Wniosek o ich powołanie składa Przewodniczący Komisji. Na- tomiast poszczególne egzaminy przeprowadzają zespoły egzaminacyjne składające się z trzech do pięciu członków, z tym że zadania egzaminacyjne przygotowują, wyznaczeni przez Przewodniczącego, jeden lub więcej członków zespołu egzaminacyjnego. Drugie z wymienionych powyżej rozporządzeń określa – jak już wskazuje jego ty- tuł – szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminu. I tak pierwszą czynnością, której dokonuje Przewodniczący po wyznaczeniu egzaminu, jest zawiadomienie kandydatów o jego terminie i miejscu. Należy tego dokonać nie później niż na 21 dni przed egzami- nem. W przesłanym piśmie znajduje się też informacja o konieczności uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłu- macza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 128) opłata ta wynosi 800 zł. Należy ją wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie 7 dni od dnia doręczenia 4 Egzamin kandydatowi zawiadomienia o terminie egzaminu. Oznacza to, że opłaty nie wnosi się przy wysyłaniu wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu, lecz dopiero gdy Przewodni- czący Komisji ten egzamin wyznaczy i powiadomi o tym kandydata. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapew- niających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły. Przed wejściem do sali eg- zaminacyjnej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Część pisemna trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu czterech tekstów: l dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym oraz l dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym. Skoro rozporządzenie stanowi, że jeden tekst do tłumaczenia w każdym kierunku jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym, oznacza to, że drugi tekst może mieć inny charakter. Choć przepisy nie nakładają żadnych ograniczeń w tym zakresie, drugi tekst do tłumaczenia z reguły dotyczy zagadnień społeczno-politycznych, ekono- micznych lub kulturalnych. Raczej rzadko zdarza się inna tematyka, jak np. techniczna czy medyczna. Osoby sprawdzające egzamin nie znają tożsamości kandydatów, gdyż na pracy pisem- nej nie wolno zamieszczać nazwiska zdającego ani żadnych innych danych pozwalających ustalić jego tożsamość. Praca egzaminacyjna identyfikowana jest na podstawie kodu cy- frowego i odkodowywana dopiero po ocenie pisemnych prac egzaminacyjnych wszyst- kich kandydatów. Tłumaczenia tekstów egzaminu pisemnego oceniane są wg pięciu kryteriów, w których można uzyskać określoną liczbę punktów. Analiza kryteriów dla części pisemnej egzami- nu znajduje się w sekcji Egzamin w praktyce. Kryteria oceny pracy egzaminacyjnej niniej- szej publikacji. Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać w części pisemnej, to 200, przy czym do uzyskania wyniku pozytywnego wystarczy 150 punktów. Wynik pozytywny uprawnia do przystąpienia do części ustnej egzaminu, która nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 7 dni od części pisemnej. Podobnie jak część pisemna, część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu czterech tekstów. Teksty z języka polskiego na język obcy tłumaczy się techniką konsekutywną, czyli egzaminator odczytuje fragment tekstu w języku polskim, a kandydat tłumaczy ten fragment w przerwach, które robi egzaminator. Choć zwykle odczytywane fragmenty nie są bardzo długie, niezwykle przydatne jest, gdy kandydat zna techniki notacji i umie je zastosować w praktyce. Dwa teksty z języka obcego na język polski tłumaczone są techniką a vista, czyli kandy- dat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej i mając go przed oczami, przeka- 5 Wstęp zuje go w języku polskim. W obydwu przypadkach jeden z tekstów powinien być pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym. Egzamin ustny jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i oceniany na podstawie nagrania. Podobnie jak w przypadku egzaminu pisemnego, za cztery teksty można uzyskać maksymalnie 200 punktów, czyli po 50 za każdy tekst. Punkty uzyskuje się zgodnie z poszczególnymi kryteriami: 1) do 10 punktów za zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału; 2) do 15 punktów za terminologię i frazeologię subjęzyka specjalistycznego; 3) do 10 punktów za poprawność gramatyczną, ortograficzną i leksykalną (leksyka niespecjalistyczna); danego rodzaju tekstu; 4) do 10 punktów za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla 5) do 5 punktów za poprawność fonetyczno-intonacyjną, dykcję i płynność wypowiedzi. Uzyskanie pozytywnej oceny z części ustnej jest jednoznaczne ze zdaniem całego eg- zaminu. Dopiero wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości zbiera dokumenty dowodzące, że kandydat spełnia wszystkie warunki określone w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłuma- cza przysięgłego i może złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości i tym samym zostać wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. W tym momencie staje się on bowiem pełnoprawnym tłumaczem przysięgłym, może złożyć – za pośrednictwem Ministra Spra- wiedliwości – zamówienie na pieczęć tłumacza przysięgłego w Mennicy Polskiej i rozpo- cząć swoją działalność. Egzamin w statystykach Chociaż najwięcej tłumaczy przysięgłych ustanowionych jest dla języka niemieckiego – 3000 na dzień 15 listopada 2012 r. – to obecnie zdecydowanie największą grupę kandy- datów przystępujących do egzaminu stanowią osoby zainteresowane językiem angielskim. Z tego języka organizowanych jest też najwięcej egzaminów, co odzwierciedlają statystyki odnoszące się do okresu trzech pierwszych lat działalności Państwowej Komisji Egzami- nacyjnej drugiej kadencji (2009–2013). Spośród 139 egzaminów na tłumacza przysięgłego w omawianym okresie aż 38 to egzaminy z języka angielskiego. Liczebna przewaga języka angielskiego jest jeszcze bardziej widoczna, gdy weźmie się pod uwagę liczbę zawiado- mionych kandydatów. Spośród wysłanych 1927 zawiadomień o egzaminie aż 734 doty- czyło tego języka. Jest to spowodowane faktem, że na każdy egzamin z języka angielskiego zapraszanych jest ponad dwadzieścia osób, podczas gdy w przypadku języków w Polsce mało popularnych może to być zaledwie kilka osób lub nawet jedna osoba. Egzamin na tłumacza przysięgłego jest bardzo trudny, a jego zdawalność nie przekra- cza 25 . Celem egzaminu jest sprawdzenie kwalifikacji osób, od których umiejętności będzie zależeć czyjeś mienie, wolność czy możliwość pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego tłumaczami przysięgłymi mogą zostać tylko najlepsi. Mimo zmiany sta- 6 Egzamin w statystykach nu prawnego w dużej części aktualne pozostają wywody Naczelnego Sądu Administra- cyjnego wyrażone w wyroku z dnia 4 grudnia 1995 r., sygn. akt II S.A. 1356/94, gdzie stwierdzono, że tłumacz przysięgły „to wyspecjalizowany zawód, wymagający szczególnie wysokich kwalifikacji. Akt ustanowienia tłumaczem przysięgłym jest zatem dowodem uznania dla wysokiej wiedzy i dorobku zawodowego kandydata, dowodem jego ponad- przeciętnej umiejętności tłumaczenia i znajomości określonego języka. Oznacza to zatem rzeczywiście swoistą nobilitację profesjonalną i etyczną wnioskodawcy”. Aby zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, nie wystarczy bardzo dobra znajomość języka ogólnego. Chociaż w praktyce nie wszyscy tłumacze przysięgli wykonują tłuma- czenia na rzecz organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, muszą oni wykazać się umiejętnością tłumaczenia tekstów nasyconych specjalistyczną terminologią prawniczą, o skomplikowanej, często nienaturalnej składni. Dlatego tak ważne jest rzetelne przygoto- wanie się do egzaminu, także w zakresie polskiego specjalistycznego języka prawnego. Nie wszystkie filologie oferują zajęcia z przekładu prawniczych tekstów specjalistycznych, nie zawsze liczba godzin poświęconych tej tematyce jest wystarczająca do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Niniejsza publikacja ma służyć Państwu pomocą w przygotowaniu się do egzaminu. Nie chodzi przecież o obniżanie stopnia trudności, lecz o zwiększenie Państwa umiejętności, aby mogli Państwo nie tylko bez większych trudów zdać sam eg- zamin, ale przede wszystkim zostać dobrymi tłumaczami pracującymi na rzecz wielu za- dowolonych klientów. Mam nadzieję, że przedstawiona w dalszej części niniejszej publikacji analiza najbar- dziej charakterystycznych błędów popełnianych przez kandydatów na egzaminie z języka angielskiego pomoże zainteresowanym w przygotowaniach, a tym samym zwiększy zda- walność samego egzaminu. Powodzenia! Bolesław Cieślik Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów Warszawa, luty 2013 r. 7 Egzamin pisemny w praktyce. Analiza kryteriów oceny pracy egzaminacyjnej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szcze- gółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129) określa następujące kryteria oceny pracy egzaminacyjnej: 1) do 10 punktów za zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału; 2) do 15 punktów za terminologię i frazeologię subjęzyka specjalistycznego; 3) do 10 punktów za poprawność gramatyczną, ortograficzną i leksykalną (leksyka 4) do 10 punktów za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla niespecjalistyczna); danego rodzaju tekstu; 5) do 5 punktów za znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych. Pierwsza publikacja wydana nakładem C.H. Beck, a mianowicie Egzamin na tłumacza przysięgłego pod redakcją B. Cieślika, L. Laski oraz M. Rojewskiego, odwołuje się naturalnie do treści wspomnianego wyżej rozporządzenia w kontekście kryteriów oceny prac egzami- nacyjnych. Dyskusja w tym zakresie ogranicza się jedynie do próby racjonalizacji kryterium poprawności ortograficznej w części ustnej egzaminu (str. 25), natomiast przemilczane zosta- ły pozostałe kryteria. Dopiero w monografii Artura D. Kubackiego pt. Tłumaczenie poświad- czone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego z 2012 r. wydanej nakładem Wolters Kluwer w rozdziale IV na str. 212–225 przy okazji omawiania wybranych błędów popełnianych na egzaminie pisemnym Autor próbuje szerzej omówić poszczególne kryteria, a czyni to przy okazji dyskusji poświeconej analizie wybranych błędów popełnia- nych na egzaminie pisemnym. Spostrzeżenia te są cenne i na ogół zbieżne z poglądami Au- tora niniejszej publikacji, więc pozwolę sobie wybrane fragmenty zacytować i opatrzyć, jeśli to konieczne, komentarzem. Sprawa jest istotna z praktycznego punktu widzenia, ponieważ winna dopomóc w zrozumieniu natury błędów popełnianych na egzaminie, choć trzeba wy- raźnie zaznaczyć, że i w tym przypadku interpretacja poszczególnych kryteriów nie jest jed- noznaczna, szczególnie jeśli spojrzy się na owe kryteria okiem językoznawcy. Stąd możliwe jest zaklasyfikowanie danego błędu przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej do różnych kategorii. Dla zdającego egzamin nie jest to sytuacja rodząca ja- kiekolwiek krzywdzące skutki, ponieważ jeden błąd, bez względu, do jakiej kategorii przypi- sany, i tak skutkuje odebraniem jednego punktu. Niemniej jednak potrzeba uporządkowania w zakresie jednolitej interpretacji poszczególnych kryteriów ocen jest paląca. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce Język angielski. Analiza językowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: