Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00544 010382 10718933 na godz. na dobę w sumie
Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3 - ebook/pdf
Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 259
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9054-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego.

Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków. Trzecia część egzaminu notarialnego polega na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności albo na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przystępujących do egzaminu notarialnego – aplikantów notarialnych oraz osób podchodzących do egzaminu bez odbycia aplikacji notarialnej. Jej celem jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Może ona okazać się jednak pomocna również praktykującym notariuszom, w szczególności przechodzącym z innych zawodów prawniczych, bez odbycia aplikacji notarialnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Mikołajczuk Przemysław Biernacki EGZAMIN NOTARIALNY AKTY NOTARIALNE I INNE CZYNNOŚCI – PROJEKTY 3. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck EGZAMIN NOTARIALNY AKTY NOTARIALNE I INNE CZYNNOŚCI  PROJEKTY W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: Z. Kapiński APELACJE W PROCESIE KARNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 4 S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE, wyd. 7 D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, K. Rzepka, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE, wyd. 7 K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO, wyd. 4 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 4. WZORY PISM Z KOMENTARZAMI, wyd. 7 www.ksiegarnia.beck.pl Grzegorz Mikołajczuk Przemysław Biernacki EGZAMIN NOTARIALNY AKTY NOTARIALNE I INNE CZYNNOŚCI  PROJEKTY 3. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska Korekta: Karolina Jasińska Projekt okładki: Robert Rogiński Poszczególne części opracowali: D. Kupryjańczyk: M. Rojewski: E. Stawicka: G. Witczak: Tomasz Sadurski : Część I. Kazusy Nr 17–21 Część II. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–4 Część II. Minikazusy Część I. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–2, 5–6 Odpowiedzi do kazusów Nr 3–4 w Części I © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9053-6 ISBN e-book 978-83-255-9054-3 Mojej Żonie i Synowi Grzegorz Mikołajczuk Spis treści Wstęp   .................................................................................................................................... IX Wykaz skrótów  .................................................................................................................... XI Część I. Uwagi ogólne  ........................................................................................................ 1 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego  .................................................................................................. 2. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu opinii 4 prawnej/odmowy dokonania czynności/uzasadnienia jej dopuszczalności  6 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r.  ........................................................................... 6 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 15 2. Projekt opinii prawnej  .......................................................................................... 20 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej   ...................................................... 26 4. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 50 Część III. Egzamin notarialny w 2012 r.  .......................................................................... 50 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 68 2. Projekt opinii prawnej  .......................................................................................... 74 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej  ....................................................... 79 4. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 96 Część IV. Egzamin notarialny w 2013 r.   ......................................................................... 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 96 2. Projekt opinii prawnej  .......................................................................................... 107 3. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 112 Część V. Egzamin notarialny w 2014 r.  ........................................................................... 129 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 129 2. Projekt opinii prawnej  .......................................................................................... 138 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej  ....................................................... 145 4. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 152 Część VI. Egzamin notarialny w 2015 r.  .......................................................................... 177 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 177 2. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 191 3. Projekt odmowy dokonania czynności albo uzasadnienie jej dopuszczalności  ............................................................................................... 201 1 VII Spis treści Część VII. Egzamin notarialny w 2016 r.  ........................................................................ 208 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego  ................................................................... 208 2. Drugi projekt aktu notarialnego  ......................................................................... 224 3. Projekt odmowy dokonania czynności albo uzasadnienie jej dopuszczalności  ............................................................................................... 230 Część VIII. Inne czynności  ................................................................................................ 241 VIII Wstęp Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Egzamin składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków. Trzecia część egzaminu nota- rialnego polega na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności albo na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Do 2014 r. pierwsza część polegała na opracowaniu dwóch pro- jektów aktów notarialnych, zaś trzecia część egzaminu polegała na sporządzeniu opinii prawnej. Publikacja niniejsza skierowana jest przede wszystkim do przystępujących do egza- minu notarialnego – aplikantów notarialnych oraz osób podchodzących do egzaminu bez odbycia aplikacji notarialnej. Jej celem jest przybliżenie zdającym możliwych sposo- bów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Może ona okazać się jednak pomocna rów- nież praktykującym notariuszom, w szczególności przechodzącym z innych zawodów prawniczych, bez odbycia aplikacji notarialnej. Przykładowe opracowanie zadań egzaminacyjnych z ostatnich sześciu lat, pozwala w sposób wystarczająco szeroki zapoznać się z metodologią rozwiązywania zadań egza- minacyjnych oraz praktycznego podejścia do opracowania tematów, w sposób umożli- wiający ich napisanie w czasie znacznie krótszym od wyznaczonego na egzamin. Znaczne zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2016 i 2017 r. spowodowały, że niektóre kazusy stały się nierozwiązywalne, na co jednak Autorzy zwrócili uwagę w przypisach. Przypisy do treści projektów aktów notarialnych i opinii, mają za zadanie zapoznać Czytelnika z poglądem autorów o zasadności umieszczenia omawianego fragmentu pra- cy, ale także pomóc w nauce przed egzaminem, poprzez zwrócenie uwagi na przepisy prawa, orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Przedstawione rozwiązania zostały przygotowane przez dwóch autorów, dzięki cze- mu można zapoznać się z różnymi stylami i sposobami podejścia do poszczególnych kazusów, pamiętając, że każdy z tych sposobów formułowania aktu notarialnego lub opinii, jest prawidłowy. Autorzy IX Wykaz skrótów 1. Wykaz aktów prawnych GospNierU ........ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami KC ....................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KPA .................... ustawa z 14.5.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPC .................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO .................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH .................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KWU .................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece OrdPod .............. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PrBud ................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane PrNot .................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie PrSpół ................. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrUPN ................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe PrZamPubl ........ ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych SpadDarU .......... ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn 2. Publikatory Dz.U. ................... Dziennik Ustaw OSNC ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Rej. ...................... Rejent 3. Inne skróty art. ...................... artykuł KRS ..................... Krajowy Rejestr Sądowy MS ....................... Ministerstwo Sprawiedliwości NSA .................... Naczelny Sąd Administracyjny Nr ........................ numer pkt ....................... punkt poz. ..................... pozycja SA ....................... sąd apelacyjny XI Wykaz skrótów SN ....................... Sąd Najwyższy t.j. ........................ tekst jednolity uchw. .................. uchwała WSA .................... wojewódzki sąd administracyjny wyr. .................... wyrok ze zm. ................. ze zmianami art. ...................... artykuł Dz.U. ................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............... Dziennik Urzędowy itp. ....................... i temu podobne lit. ........................ litera KRS ..................... Krajowy Rejestr Sądowy m.in. ................... między innymi n. ......................... następny (-a, -e) NBP .................... Narodowy Bank Polski NIP ..................... Numer Identyfikacji Podatkowej np. ....................... na przykład Nr ........................ numer NSA .................... Naczelny Sąd Administracyjny pkt ....................... punkt poz. ..................... pozycja przyp. ................. przypis RM ...................... Rada Ministrów s.a. ....................... spółka akcyjna SA ....................... Sąd Apelacyjny s.c. ....................... spółka cywilna SE ........................ spółka europejska SKA .................... spółka komandytowo-akcyjna SN ....................... Sąd Najwyższy SN (7) ................. Sąd Najwyższy uchwała siedmiu sędziów sp.j. ...................... spółka jawna sp. z o.o. ............. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. .......................... strona t. .......................... tom tj. ......................... to jest t.j. ........................ tekst jednolity TK ....................... Trybunał Konstytucyjny tzn. ...................... to znaczy uchw. .................. uchwała UE ....................... Unia Europejska WSA .................... wojewódzki sąd administracyjny WZA ................... Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w zw. .................. w związku zob. ..................... zobacz XII Część I. UWagI ogólnE 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego 1. Zadanie egzaminacyjne obejmuje sporządzenie projektu aktu notarialnego; nie jest to projekt w rozumieniu art. 79 pkt 8 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie1, albo- wiem przepis ten dotyczy czynności notarialnej dokonywanej przez notariusza, na- tomiast zdający ma przygotować projekt czynności określonej w art. 79 pkt 1, a zatem w treści ma mieć wszystkie elementy aktu notarialnego, bez zamieszczania w nim podpisów oraz numeru Repertorium A; nie zachodzi potrzeba pobierania odrębnej taksy notarialnej za sporządzenie projektu na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 2. Niedopuszczalna jest zmiana zadania egzaminacyjnego, choć może być ono uzupeł- nione o elementy nieopisane w stanie faktycznym, jednak wyłącznie wówczas, gdy możliwe będzie osiągnięcie założonego celu – sporządzenie wskazanej w poleceniu umowy; zdający powinien poświęcić wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym, albowiem zmiana stanu faktycznego zawsze będzie traktowana jako wykonanie zadania niezgodnie z poleceniem (błędnie), nawet jeśli przy uwzględnieniu takiej zmiany, zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe2. 3. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z 14.2.1991 r. – Prawo o notaria- cie, w tym zgodnie z: 1) art. 3 – wskazywać kancelarię z podaniem jej adresu, jako miejsce sporządzenia aktu notarialnego, albowiem część egzaminatorów uznaje ten błąd za powodujący, iż akt „nie ma mocy dokumentu urzędowego”3, 1 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm. 2 Uchwała Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 17.4.2013 r. (DZP-II-628-85/12). 3 „Brak wskazania miejsca sporządzenia czynności notarialnej jest uchybieniem i naruszeniem przepisów Prawa o notariacie, ale uchybienie to nie pozbawia aktu notarialnego mocy urzędowej” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 13.3.2013 r., DZP-II-628-71/12). 1 Część I. Uwagi ogólne 2) art. 7 PrNot i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27.8.2001 r. w sprawie po- bierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczy- stej zamieszczanych w aktach notarialnych4, w szczególności wskazywać opłatę sądową oraz osobę ją wnoszącą oraz sposób zapłaty; 3) art. 80, poprzez sporządzenie projektu w sposób zrozumiały i przejrzysty (zale- ca się ograniczenie skrótów, rozbicie paragrafów na ustępy, punkty, podpunkty itp.), zabezpieczający prawa i interesy stron oraz innych osób, dla których czyn- ność ta może powodować skutki prawne, a także poprzez zamieszczenie informacji o udzieleniu stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynno- ści notarialnej5; 4) art. 85, zgodnie z którym przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, zaś stwier- dzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Sposób stwierdzenia tożsamości musi być określony w sporządzonym dokumencie; 5) art. 92, poprzez umieszczenie w projekcie wszystkich wskazanych w nim elemen- tów, włącznie ze słowami „akt ten odczytano, przyjęto i podpisano”. 4. Opisując osobę fizyczną stawającą do aktu notarialnego, poza elementami, o których mowa w art. 92 § 1 pkt 3 i 4 PrNot, zdający powinien umieścić numer PESEL6 oraz nu- mer dowodu osobistego, ewentualnie z datą jego ważności; nie powinien wskazywać imion rodziców przy przedstawicielach osób prawnych7. 5. Dokumenty mogą zostać podzielone na przedłożone (odbierane przez notariusza i przekazywane np. do sądu wieczystoksięgowego wraz z wypisem aktu notarialnego lub załączane do aktu notarialnego) i okazane (opisywane i zwracane stronom), choć podział ten nie ma znaczenia normatywnego. 6. Przy opisywaniu dokumentów należy pamiętać o opisie ich formy i treści, jak również podmiotu, który je wydał, z ewentualnym użyciem znaku, sygnatury, numeru itp. 7. Przy sporządzonym projekcie opisujemy wszystkie dokumenty niezbędne do prawid- łowego sporządzenia umowy; niedopuszczalne jest przyjmowanie, że jakiś dokument został przedłożony wcześniej lub później, bez wyraźnego wskazania tego w treści projektu8. 4 Dz.U. Nr 90, poz. 1011 ze zm. 5 Jako przykład zastosowania tego przepisu można wskazać wymóg odniesienia się w projekcie do kwestii świa- dectwa charakterystyki energetycznej, chociażby poprzez odpowiednie pouczenie strony (uchw. Komisji Egzami- nacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 6 Art. 9 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.). 7 Zdaniem Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości wyrażonym w uchw. z 15.2.2013 r. (DZP-II-628-142/12), zbędne podanie przy przedstawicielach osób prawnych imion rodziców, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. 8 „Sporządzenie projektu aktu bez przywołania zgody MSW, czy to jako bezpośrednio przedłożonej, bądź jako przedłożonej do umowy warunkowej (i opisanej zgodnie z poleceniem egzaminacyjnym w taki sposób, aby moż- na było ustalić treść i formę zgody na podstawie samej treści projektu) powoduje niemożność uznania, iż taki dokument był rzeczywiście przedłożony, z wszelkimi tego skutkami prawnymi” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 2 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego 8. Bezwzględnie należy unikać sformułowań potocznych, nieużywanych w języku prawniczym9. 9. Projekt powinien zawierać nie tylko essentialia negotii dokumentowanej czynności, ale także inne postanowienia umowne, istotne z punktu widzenia zabezpieczenia interesów stron, np. termin wydania nieruchomości, termin i sposób zapłaty. 10. Wnioski wieczystoksięgowe składają wnioskodawcy w rozumieniu przepisów KPC, a nie np. strony, stawający. Wnioskodawcą zawsze może być właściciel lub użytkow- nik wieczysty; może to być również osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis lub wie- rzyciel10. 11. Formułując wnioski wieczystoksięgowe w akcie notarialnym nie ma normatywnego znaczenia ich kolejność, albowiem zostają zamieszczone w jednym akcie notarial- nym i składane są jednocześnie, a wpis dokonany na ich podstawie ma moc od ich złożenia (tej samej chwili)11; dla przejrzystości aktu wskazane jednak jest, aby przy przeniesieniu własności wnioski o wykreślenie obciążeń składane były w pierwszej kolejności, następnie wniosek o wpis prawa własności i ewentualny wniosek o wpis obciążeń, natomiast przy przeniesieniu użytkowania wieczystego lub spółdzielcze- go własnościowego prawa do lokalu, bezpiecznie jest umieścić jako pierwszy wnio- sek o wpis tego prawa, a następnie inne wnioski. 12. Wszelkie ustalenia zdającego powinny zostać opisane w projekcie aktu notarialnego, w sposób jak najbardziej szczegółowy12. 13. W przypadku umowy sprzedaży budynku lub części budynku, lokalu albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy pamiętać o odniesieniu się do świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ustawą z 29.8.2014 r. o cha- rakterystyce energetycznej budynków13; z uwagi na brak możliwości zrzeczenia się przez nabywcę uprawnień, o których mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, zasadne jest powołanie i przekazanie nabywcy świadectwa w każdej takiej sytuacji. 14. Wskazane jest rozróżnienie sposobu działania pełnomocnika jako działającego „w imieniu i na rzecz” (przy oświadczeniach wiedzy „w imieniu” zaś oświadcze- niach woli „w imieniu i na rzecz”) od działania organu „reprezentującego” osobę prawną lub działającego „za” tę osobę. 15. Ze względu na układanie i rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w innym stanie prawnym, obecnie należy zwrócić uwagę, w szczególności na następujące zmiany przepisów: 1) od dnia 1.4.2016 r. wnioski wieczystoksięgowe składane są za pomocą syste- mu teleinformatycznego, w związku z wejściem w życie ustawy z 15.1.2015 r.  9 Za błąd uznano użycie w testamencie sformułowania „będąc świadomym swych słów i posiadając pełną zdol- ność do czynności prawnych” (wyr. WSA w Warszawie z 10.11.2010 r., VI SA/Wa 761/10, Legalis). 10 Art. 6262 § 5 KPC. 11 Art. 6266 § 2 KPC. 12 Jako przykład można podać uznanie za błąd brak wskazania w projekcie, że małoletnia uzyskała pełnolet- ność w związku z wyjściem za mąż (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 13 Dz.U. z 2014 r. poz. 1200. 3 Część I. Uwagi ogólne o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), zatem nie zamieszcza się tych wniosków w akcie notarialnym; 2) w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), w art. 109 dodano punkty 4a i 4b wprowadzające pierwokup przy sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli prze- widuje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitali- zacji, o której mowa w rozdziale 5 cytowanej wyżej ustawy o rewitalizacji – zmia- na weszła w życie z dniem 18.11.2015 r.; 3) w ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.) zmieniono dotychczasowy tytuł ustawy na „Pra- wo upadłościowe”, natomiast kwestie związane z postępowaniem „napraw- czym” przeniesiono do nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) – zmiana weszła w życia z dniem 1.1.2016 r., stosowne oświadczenie reprezentanta osoby prawnej uwzględniające powyższą zamianę zamieszczono w projekcie II aktu notarialnego egzaminu notarialnego w 2015 r. 2. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu opinii prawnej/odmowy dokonania czynności/uzasadnienia jej dopuszczalności 1. Należy przyjąć, że opisany w kazusie stan faktyczny jest całkowity i znajdują się w nim wszystkie istotne elementy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana stanu faktycznego. 2. Należy unikać opisywania sytuacji alternatywnych, w szczególności uwzględniają- cych uzupełnienie kazusu o jakiekolwiek elementy stanu faktycznego. 3. Należy pamiętać o celu egzaminu notarialnego i oparciu się również na przepisach Prawa o notariacie, w szczególności art. 80 PrNot. 4 2. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu opinii prawnej/odmowy… 4. Z treści opinii powinno wprost wynikać, które fragmenty stanowią cytaty z orzeczni- ctwa lub literatury, a które są własnym wywodem prawnym zdającego14. 5. Opinia prawna powinna zawierać konkluzję, wskazywać wprost odpowiedź na py- tanie egzaminacyjne15. 6. W nowym stanie prawnym odmowa dokonania czynności notarialnej, różni się od opinii prawnej właściwie wyłącznie formą. Odmowa dokonania czynności notarialnej na egzaminie powinna zawierać od razu uzasadnienie. 7. Uzasadnienie dopuszczalności czynności stanowi opinię prawną z pozytywną kon- kluzją. 8. Zawsze należy wymienić podmiot sporządzający opinię lub odmowę; w przypadku opinii wątpliwe wydaje się, aby był to notariusz, który nie może sporządzać opinii. Wydaje się dopuszczalne użycie chociażby sformułowania typu „Sporządzający opi- nię”. 9. Opinia i odmowa powinny być podpisane, jeśli nic innego nie wynika z treści polece- nia; należy zaznaczyć miejsce, w którym podpis jest składany. 14 „Zdająca nie podała wyraźnie, który fragment pracy jest cytowaniem uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższe- go, co jest poważnym błędem, nie pozwala to nadto ustalić, który pogląd jest własnym poglądem zdającej” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 15 „Opinia jest nieprzydatna, bowiem nie przedstawiła w sposób prawidłowy żadnego z możliwych sposobów rozstrzygnięcia problemu” (wyr. WSA w Warszawie z 10.11.2010 r., VI SA/Wa 761/10, Legalis). 5 Część II. EgzamIn notarIalny W 2011 r. 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego W prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydziale Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr BB1B/00012345/6 – jako właściciele – na podstawie umowy darowi- zny z 14.6.2008 r., Rep. A Nr 2008/2008 pozostają wpisani: Piotr Nowak, syn Jana i Zofii oraz Krystyna Nowak, córka Adama i Ewy – w wspólności ustawowej – w całości. Nieruchomość tworzą działki o łącznym obszarze 0,3000 ha, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 25 o powierzchni 0,1500 ha i 26 o powierzchni 0,1500 ha, obie położone przy ulicy Bielskiej, na terenie wsi i gminy Kozy, powiat bielski, woj. śląskie, w obrę- bie ewidencyjnym 0006 Kozy, przy czym działka nr 25 jest niezabudowana, a na dział- ce nr 26 znajduje się – nieujawniony dotąd w księdze wieczystej – dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, jednorodzinny, obejmujący parter i piętro, wzniesiony zgodnie z pozwoleniem na budowę, oddany do użytkowania w 2000 r., oznaczony numerem po- rządkowym 5. Piotr Nowak zmarł 31.12.2009 r., nie pozostawił testamentu, a zgodnie z zarejestro- wanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym 1.8.2010 r., przez notariusza w Bielsku-Białej – Jana Kowalskiego, za Rep. A Nr 3515/2010 jego Kancelarii, spadek po Piotrze Nowaku nabyli: małżonka spadkodawcy – Krystyna Nowak oraz dzieci spadko- dawcy Paweł Nowak i Marcelina Nowak – po 1/3 części każdy z nich – wszyscy wprost. Spadek po Piotrze Nowaku obejmował wyłącznie udział w opisanej wyżej nierucho- mości, powstały po ustaniu wspólności ustawowej z Krystyną Nowak i nie obejmował długów ani ciężarów. Spadkobiercy nie byli zobowiązani do wzajemnego zaliczenia na schedę spadkową darowizn otrzymanych od spadkodawcy, a w małżeństwie Piotra No- waka i Krystyny Nowak obowiązywał ustawowy ustrój majątkowy. W dziale IV powyższej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka kaucyjna do sumy naj- wyższej 100 000,00 zł – na rzecz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca wierzytelność o spłatę kapitału i odsetek w zmiennej wysokości, wynikającą z kredytu hipotecznego udzielonego w 2009 r. przez Bank – wierzyciela hipotecznego. Kredyt zo- stał w całości spłacony. 6 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego Krystyna Nowak od daty śmierci małżonka Piotra Nowaka pozostaje wdową. Paweł Nowak – syn zmarłego współwłaściciela nieruchomości jest żonaty, a związek małżeński zawarł w 2008 r., przy czym z małżonką Anielą Nowak zawarł umowę majątkową mał- żeńską objętą aktem notarialnym z 3.3.2011 r., Rep. A Nr 1000/2011 Kancelarii Notarialnej Henryka Malinowskiego – notariusza w Katowicach, ustanawiającą od 3.3.2011 r. ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej w zakresie jego stosunków majątkowych małżeń- skich. Marcelina Nowak pozostaje panną. Krystyna Nowak, Paweł Nowak, Marcelina Nowak i matka spadkodawcy Zofia No- wak stają do aktu notarialnego, który udokumentować ma czynności działowe, w wy- niku których: 1) Paweł Nowak otrzyma na własność – w całości – działkę nr 26, zabudowaną budyn- kiem nr 5 przy ul. Bielskiej w Kozach; 2) Marcelina Nowak otrzyma na własność – w całości – niezabudowaną działkę nr 25; 3) z tym, że każde z ostatnio wymienionych, przypadającą mu działkę nabędzie w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń. Paweł Nowak zobowiązany będzie do dokonania dopłaty na rzecz Marceliny Nowak w kwocie 200 000,00 zł; 4) Paweł Nowak i Marcelina Nowak nie będą zobowiązani do dokonania spłat na rzecz Krystyny Nowak. Dodatkowo: 5) Zofia Nowak otrzyma prawo do korzystania z zabudowanej działki nr 26, obejmujące prawo do jej używania i do pobierania z niej pożytków, a prawo to ma trwać do końca życia uprawnionej i ma nie wiązać się z wypłatą jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz właściciela działki, z tym, że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do II kondygnacji (piętra) wymienionego budynku, a jednocześnie 6) dla Krystyny Nowak ma zostać ustanowione ograniczone prawo rzeczowe polegające na tym, że będzie ona mogła korzystać z opisanego budynku mieszkalnego – jako oso- ba w nim zamieszkująca i wykorzystująca go do celów mieszkalnych, przy uwzględ- nieniu, że zakres tego prawa i sposób jego wykonywania oznaczyć należy według osobistych potrzeb uprawnionej z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, w tym wynikających z faktu obciążenia nieruchomości prawem na rzecz Zofii Nowak. Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 600 000,00 zł, w tym: 1) wartość rynkowa niezabudowanej działki nr 25 – wynosi 100 000,00 zł; 2) wartość rynkowa zabudowanej działki nr 26 – wynosi 500 000,00 zł, w tym wymienio- nego budynku mieszkalnego 400 000,00 zł, a samej działki 100 000,00 zł. Proszę uzupełnić brakujące elementy według własnego uznania i sporządzić pro- jekt aktu notarialnego, bez konieczności zamieszczania podpisów, uwzględniając fakt, że sporządzającym akt jest notariusz Jan Kowalski. W projekcie wymienić należy wysokość pobranego wynagrodzenia (w maksymal- nej wysokości), podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną. W przypadku braku obowiązku pobrania podatku przez płatnika, należy wskazać podstawę praw- ną braku tego obowiązku. obowiązkiem zdającego jest również wskazanie dokumentów niezbędnych do do- konania czynności i opisanie ich w taki sposób, aby na podstawie samej treści projek- tu aktu notarialnego można było ustalić formę i treść tych dokumentów. Projekt powinien zawierać także wnioski o dokonanie wpisów w księgach wieczy- stych, zawierające wszystkie dane wymagane przepisami KPC. 7 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r. Repertorium A numer …/2011 aKt notarIalny Dnia 8.09.2011 r. (ósmego września dwa tysiące jedenastego roku) przed notariuszem Ja- nem Kowalskim w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Swojskiej 6 w Pozna- niu, stawili się: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Krystyna nowak, córka Adama i Ewy, posiadająca PESEL 50010200111, zamieszkała w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymująca się dowodem osobi- stym AAA123456 ważnym do dnia 15.01.2020 r., stanu wolnego, ----------------------------- 2. Paweł nowak, syn Piotra i Krystyny, posiadający PESEL 78030100222, zamieszkały w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymujący się dowodem osobi- stym AUY123456 ważnym do dnia 10.03.2020 r., żonaty, --------------------------------------- 3. marcelina nowak, córka Piotra i Krystyny, posiadająca PESEL 80020300111, zamiesz- kała w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymująca się dowodem osobistym ABC123456 ważnym do dnia 20.03.2020 r., stanu wolnego. ---------------------- Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobis- tych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UmoWa o PoDzIaŁ maJĄtKU WSPólnEgo I DzIaŁ SPaDKU1, ośWIaDCzEnIE o UStanoWIEnIU UŻytKoWanIa oraz UmoWa o UStanoWIEnIE SŁUŻEBnośCI oSoBIStEJ § 1. Stawający oświadczają, że: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) Są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu o numerach 25 o obszarze 1,5000 ha i 26 o obszarze 1,5000 ha, czyli o łącznym obszarze 3,0000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Kozy, w miejscowości i gminie Kozy przy ulicy Bielskiej, powiat bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejo- nowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00012345/6; ------------------------------------------------------------------------------------------- 2) W dziale I-O księgi wieczystej BB1B/00012345/6 opisane są działki 24 i 26, obie o spo- sobie korzystania – zurbanizowane tereny niezabudowane, w dziale I-Sp i III wpisów nie ma, w dziale II wpisane jest prawo własności na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na rzecz Piotra Nowaka, syna Jana i Zofii oraz Krystyny No- wak, córki Adama i Ewy, zaś w dziale IV wpisana jest hipoteka kaucyjna do sumy 100 000 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca wierzytelność o spłatę kapitału i odsetek w zmiennej wysokości, wynikająca z kredytu hipotecznego udzielonego przez ten bank na podstawie umowy z dnia 1.05.2009 r. – co wynika z okazanego odpisu zwy- kłego z księgi wieczystej wydanego w dniu 8.09.2011 r. przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozyturę w Bielsku-Białej;------------------------------------------------ 1 Uchw. SN z 2.3.1972 r. (III CZP 100/71, Legalis). 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: