Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 005840 14097393 na godz. na dobę w sumie
Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 4 - ebook/pdf
Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 292
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8692-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności – projekty jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego.

Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegają na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków. Trzecia część egzaminu notarialnego polega na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności albo na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Publikacja niniejsza skierowana jest przede wszystkim do przystępujących do egzaminu notarialnego – aplikantów notarialnych oraz osób podchodzących do egzaminu bez odbycia aplikacji notarialnej. Jej celem jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani. Może ona okazać się jednak pomocna również praktykującym notariuszom, w szczególności przechodzącym z innych zawodów prawniczych, bez odbycia aplikacji notarialnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. UWagI ogólnE 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego 1. Zadanie egzaminacyjne obejmuje sporządzenie projektu aktu notarialnego; nie jest to projekt w rozumieniu art. 79 pkt 8 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie1, albo- wiem przepis ten dotyczy czynności notarialnej dokonywanej przez notariusza, na- tomiast zdający ma przygotować projekt czynności określonej w art. 79 pkt 1, a zatem w treści ma mieć wszystkie elementy aktu notarialnego, bez zamieszczania w nim podpisów oraz numeru Repertorium A; nie zachodzi potrzeba pobierania odrębnej taksy notarialnej za sporządzenie projektu na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 2. Niedopuszczalna jest zmiana zadania egzaminacyjnego, choć może być ono uzupeł- nione o elementy nieopisane w stanie faktycznym, jednak wyłącznie wówczas, gdy możliwe będzie osiągnięcie założonego celu – sporządzenie wskazanej w poleceniu umowy; zdający powinien poświęcić wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z zadaniem egzaminacyjnym, albowiem zmiana stanu faktycznego zawsze będzie traktowana jako wykonanie zadania niezgodnie z poleceniem (błędnie), nawet jeśli przy uwzględnieniu takiej zmiany, zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe2. 3. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z 14.2.1991 r. – Prawo o notaria- cie, w tym zgodnie z: 1) art. 3 – wskazywać kancelarię z podaniem jej adresu, jako miejsce sporządzenia aktu notarialnego, albowiem część egzaminatorów uznaje ten błąd za powodujący, iż akt „nie ma mocy dokumentu urzędowego”3, 1 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm. 2 Uchwała Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 17.4.2013 r. (DZP-II-628-85/12). 3 „Brak wskazania miejsca sporządzenia czynności notarialnej jest uchybieniem i naruszeniem przepisów Prawa o notariacie, ale uchybienie to nie pozbawia aktu notarialnego mocy urzędowej” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 13.3.2013 r., DZP-II-628-71/12). 1 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 1 06.04.2018 15:55:43 Część I. Uwagi ogólne 2) art. 7 PrNot i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27.8.2001 r. w sprawie po- bierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczy- stej zamieszczanych w aktach notarialnych4, w szczególności wskazywać opłatę sądową oraz osobę ją wnoszącą oraz sposób zapłaty; 3) art. 80, poprzez sporządzenie projektu w sposób zrozumiały i przejrzysty (zale- ca się ograniczenie skrótów, rozbicie paragrafów na ustępy, punkty, podpunkty itp.), zabezpieczający prawa i interesy stron oraz innych osób, dla których czyn- ność ta może powodować skutki prawne, a także poprzez zamieszczenie informacji o udzieleniu stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynno- ści notarialnej5; 4) art. 85, zgodnie z którym przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, stwierdze- nie zaś powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Sposób stwierdzenia tożsamości musi być określony w sporządzonym dokumencie; 5) art. 92, poprzez umieszczenie w projekcie wszystkich wskazanych w nim elemen- tów, włącznie ze słowami „akt ten odczytano, przyjęto i podpisano”. 4. Opisując osobę fizyczną stawającą do aktu notarialnego, poza elementami, o których mowa w art. 92 § 1 pkt 3 i 4 PrNot, zdający powinien umieścić numer PESEL6 oraz nu- mer dowodu osobistego, ewentualnie z datą jego ważności; nie powinien wskazywać imion rodziców przy przedstawicielach osób prawnych7. 5. Dokumenty mogą zostać podzielone na przedłożone (odbierane przez notariusza i przekazywane np. do sądu wieczystoksięgowego wraz z wypisem aktu notarialnego lub załączane do aktu notarialnego) i okazane (opisywane i zwracane stronom), choć podział ten nie ma znaczenia normatywnego. 6. Przy opisywaniu dokumentów należy pamiętać o opisie ich formy i treści, jak również podmiotu, który je wydał, z ewentualnym użyciem znaku, sygnatury, numeru itp. 7. Przy sporządzonym projekcie opisujemy wszystkie dokumenty niezbędne do prawid- łowego sporządzenia umowy; niedopuszczalne jest przyjmowanie, że jakiś dokument został przedłożony wcześniej lub później, bez wyraźnego wskazania tego w treści projektu8. 4 Dz.U. Nr 90, poz. 1011 ze zm. 5 Jako przykład zastosowania tego przepisu można wskazać wymóg odniesienia się w projekcie do kwestii świa- dectwa charakterystyki energetycznej, chociażby poprzez odpowiednie pouczenie strony (uchw. Komisji Egzami- nacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 6 Art. 9 ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.). 7 Zdaniem Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości wyrażonym w uchw. z 15.2.2013 r. (DZP-II-628-142/12), zbędne podanie przy przedstawicielach osób prawnych imion rodziców, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. 8 „Sporządzenie projektu aktu bez przywołania zgody MSW, czy to jako bezpośrednio przedłożonej, bądź jako przedłożonej do umowy warunkowej (i opisanej zgodnie z poleceniem egzaminacyjnym w taki sposób, aby moż- na było ustalić treść i formę zgody na podstawie samej treści projektu) powoduje niemożność uznania, iż taki dokument był rzeczywiście przedłożony, z wszelkimi tego skutkami prawnymi” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 2 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 2 06.04.2018 15:55:43 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego 8. Bezwzględnie należy unikać sformułowań potocznych, nieużywanych w języku prawniczym9. 9. Projekt powinien zawierać nie tylko essentialia negotii dokumentowanej czynności, ale także inne postanowienia umowne, istotne z punktu widzenia zabezpieczenia interesów stron, np. termin wydania nieruchomości, termin i sposób zapłaty. 10. Wnioski wieczystoksięgowe składają wnioskodawcy w rozumieniu przepisów KPC, a nie np. strony, stawający. Wnioskodawcą zawsze może być właściciel lub użytkow- nik wieczysty; może to być również osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis lub wie- rzyciel10. 11. Formułując wnioski wieczystoksięgowe w akcie notarialnym nie ma normatywnego znaczenia ich kolejność, albowiem zostają zamieszczone w jednym akcie notarial- nym i składane są jednocześnie, a wpis dokonany na ich podstawie ma moc od ich złożenia (tej samej chwili)11; dla przejrzystości aktu wskazane jednak jest, aby przy przeniesieniu własności wnioski o wykreślenie obciążeń składane były w pierwszej kolejności, następnie wniosek o wpis prawa własności i ewentualny wniosek o wpis obciążeń, natomiast przy przeniesieniu użytkowania wieczystego lub spółdzielcze- go własnościowego prawa do lokalu, bezpiecznie jest umieścić jako pierwszy wnio- sek o wpis tego prawa, a następnie inne wnioski. 12. Wszelkie ustalenia zdającego powinny zostać opisane w projekcie aktu notarialnego, w sposób jak najbardziej szczegółowy12. 13. W przypadku umowy sprzedaży budynku lub części budynku, lokalu albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy pamiętać o odniesieniu się do świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ustawą z 29.8.2014 r. o cha- rakterystyce energetycznej budynków13; z uwagi na brak możliwości zrzeczenia się przez nabywcę uprawnień, o których mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, zasadne jest powołanie i przekazanie nabywcy świadectwa w każdej takiej sytuacji. 14. Wskazane jest rozróżnienie sposobu działania pełnomocnika jako działającego „w imieniu i na rzecz” (przy oświadczeniach wiedzy „w imieniu” zaś oświadcze- niach woli „w imieniu i na rzecz”) od działania organu „reprezentującego” osobę prawną lub działającego „za” tę osobę. 15. Ze względu na układanie i rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w innym stanie prawnym, obecnie należy zwrócić uwagę, w szczególności na następujące zmiany przepisów: 1) od dnia 1.4.2016 r. wnioski wieczystoksięgowe składane są za pomocą syste- mu teleinformatycznego, w związku z wejściem w życie ustawy z 15.1.2015 r.  9 Za błąd uznano użycie w testamencie sformułowania „będąc świadomym swych słów i posiadając pełną zdol- ność do czynności prawnych” (wyr. WSA w Warszawie z 10.11.2010 r., VI SA/Wa 761/10, Legalis). 10 Art. 6262 § 5 KPC. 11 Art. 6266 § 2 KPC. 12 Jako przykład można podać uznanie za błąd brak wskazania w projekcie, że małoletnia uzyskała pełnolet- ność w związku z wyjściem za mąż (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 13 Dz.U. z 2014 r. poz. 1200. 3 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 3 06.04.2018 15:55:43 Część I. Uwagi ogólne o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), zatem nie zamieszcza się tych wniosków w akcie notarialnym; 2) w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), w art. 109 dodano punkty 4a i 4b wprowadzające pierwokup przy sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli prze- widuje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitali- zacji, o której mowa w rozdziale 5 cytowanej wyżej ustawy o rewitalizacji – zmia- na weszła w życie z dniem 18.11.2015 r.; 3) w ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.) zmieniono dotychczasowy tytuł ustawy na „Prawo upadłoś- ciowe”, natomiast kwestie związane z postępowaniem „naprawczym” przenie- siono do nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) – zmiana weszła w życia z dniem 1.1.2016 r., stosowne oświadczenie reprezentanta osoby prawnej uwzględniające powyższą zamianę zamieszczono w projekcie II aktu notarialnego egzaminu notarialnego w 2015 r. 2. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu opinii prawnej/odmowy dokonania czynności/uzasadnienia jej dopuszczalności 1. Należy przyjąć, że opisany w kazusie stan faktyczny jest całkowity i znajdują się w nim wszystkie istotne elementy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana stanu faktycznego. 2. Należy unikać opisywania sytuacji alternatywnych, w szczególności uwzględniają- cych uzupełnienie kazusu o jakiekolwiek elementy stanu faktycznego. 3. Należy pamiętać o celu egzaminu notarialnego i oparciu się również na przepisach Prawa o notariacie, w szczególności art. 80 PrNot. 4 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 4 06.04.2018 15:55:43 2. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu opinii prawnej/odmowy… 4. Z treści opinii powinno wprost wynikać, które fragmenty stanowią cytaty z orzeczni- ctwa lub literatury, a które są własnym wywodem prawnym zdającego14. 5. Opinia prawna powinna zawierać konkluzję, wskazywać wprost odpowiedź na py- tanie egzaminacyjne15. 6. W nowym stanie prawnym odmowa dokonania czynności notarialnej, różni się od opinii prawnej właściwie wyłącznie formą. Odmowa dokonania czynności notarialnej na egzaminie powinna zawierać od razu uzasadnienie. 7. Uzasadnienie dopuszczalności czynności stanowi opinię prawną z pozytywną kon- kluzją. 8. Zawsze należy wymienić podmiot sporządzający opinię lub odmowę; w przypadku opinii wątpliwe wydaje się, aby był to notariusz, który nie może sporządzać opinii. Wydaje się dopuszczalne użycie chociażby sformułowania typu „Sporządzający opi- nię”. 9. Opinia i odmowa powinny być podpisane, jeśli nic innego nie wynika z treści polece- nia; należy zaznaczyć miejsce, w którym podpis jest składany. 14 „Zdająca nie podała wyraźnie, który fragment pracy jest cytowaniem uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższe- go, co jest poważnym błędem, nie pozwala to nadto ustalić, który pogląd jest własnym poglądem zdającej” (uchw. Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości z 15.2.2013 r., DZP-II-628-142/12). 15 „Opinia jest nieprzydatna, bowiem nie przedstawiła w sposób prawidłowy żadnego z możliwych sposobów rozstrzygnięcia problemu” (wyr. WSA w Warszawie z 10.11.2010 r., VI SA/Wa 761/10, Legalis). 5 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 5 06.04.2018 15:55:43 Część II. EgzamIn notarIalny W 2011 r. 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego W prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydziale Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej Nr BB1B/00012345/6 – jako właściciele – na podstawie umowy darowi- zny z 14.6.2008 r., Rep. A Nr 2008/2008 pozostają wpisani: Piotr Nowak, syn Jana i Zofii oraz Krystyna Nowak, córka Adama i Ewy – w wspólności ustawowej – w całości. Nieruchomość tworzą działki o łącznym obszarze 0,3000 ha, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 25 o powierzchni 0,1500 ha i 26 o powierzchni 0,1500 ha, obie położone przy ulicy Bielskiej, na terenie wsi i gminy Kozy, powiat bielski, woj. śląskie, w obrębie ewidencyjnym 0006 Kozy, przy czym działka Nr 25 jest niezabudowana, a na działce Nr 26 znajduje się – nieujawniony dotąd w księdze wieczystej – dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, jednorodzinny, obejmujący parter i piętro, wzniesiony zgodnie z pozwoleniem na budowę, oddany do użytkowania w 2000 r., oznaczony numerem po- rządkowym 5. Piotr Nowak zmarł 31.12.2009 r., nie pozostawił testamentu, a zgodnie z zarejestro- wanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym 1.8.2010 r., przez notariusza w Bielsku-Białej – Jana Kowalskiego, za Rep. A Nr 3515/2010 jego Kancelarii, spadek po Piotrze Nowaku nabyli: małżonka spadkodawcy – Krystyna Nowak oraz dzieci spadko- dawcy Paweł Nowak i Marcelina Nowak – po 1/3 części każdy z nich – wszyscy wprost. Spadek po Piotrze Nowaku obejmował wyłącznie udział w opisanej wyżej nierucho- mości, powstały po ustaniu wspólności ustawowej z Krystyną Nowak i nie obejmował długów ani ciężarów. Spadkobiercy nie byli zobowiązani do wzajemnego zaliczenia na schedę spadkową darowizn otrzymanych od spadkodawcy, a w małżeństwie Piotra No- waka i Krystyny Nowak obowiązywał ustawowy ustrój majątkowy. W dziale IV powyższej księgi wieczystej wpisana jest hipoteka kaucyjna do sumy naj- wyższej 100 000,00 zł – na rzecz PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca wierzytelność o spłatę kapitału i odsetek w zmiennej wysokości, wynikającą z kredytu hipotecznego udzielonego w 2009 r. przez Bank – wierzyciela hipotecznego. Kredyt zo- stał w całości spłacony. 6 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 6 06.04.2018 15:55:43 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego Krystyna Nowak od daty śmierci małżonka Piotra Nowaka pozostaje wdową. Paweł Nowak – syn zmarłego współwłaściciela nieruchomości jest żonaty, a związek małżeński zawarł w 2008 r., przy czym z małżonką Anielą Nowak zawarł umowę majątkową mał- żeńską objętą aktem notarialnym z 3.3.2011 r., Rep. A Nr 1000/2011 Kancelarii Notarialnej Henryka Malinowskiego – notariusza w Katowicach, ustanawiającą od 3.3.2011 r. ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej w zakresie jego stosunków majątkowych małżeń- skich. Marcelina Nowak pozostaje panną. Krystyna Nowak, Paweł Nowak, Marcelina Nowak i matka spadkodawcy Zofia No- wak stają do aktu notarialnego, który udokumentować ma czynności działowe, w wy- niku których: 1) Paweł Nowak otrzyma na własność – w całości – działkę Nr 26, zabudowaną budyn- kiem Nr 5 przy ul. Bielskiej w Kozach; 2) Marcelina Nowak otrzyma na własność – w całości – niezabudowaną działkę Nr 25; 3) z tym, że każde z ostatnio wymienionych, przypadającą mu działkę nabędzie w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń. Paweł Nowak zobowiązany będzie do dokonania dopłaty na rzecz Marceliny Nowak w kwocie 200 000,00 zł; 4) Paweł Nowak i Marcelina Nowak nie będą zobowiązani do dokonania spłat na rzecz Krystyny Nowak. Dodatkowo: 5) Zofia Nowak otrzyma prawo do korzystania z zabudowanej działki Nr 26, obejmujące prawo do jej używania i do pobierania z niej pożytków, a prawo to ma trwać do końca życia uprawnionej i ma nie wiązać się z wypłatą jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz właściciela działki, z tym, że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do II kondygnacji (piętra) wymienionego budynku, a jednocześnie 6) dla Krystyny Nowak ma zostać ustanowione ograniczone prawo rzeczowe polegające na tym, że będzie ona mogła korzystać z opisanego budynku mieszkalnego – jako oso- ba w nim zamieszkująca i wykorzystująca go do celów mieszkalnych, przy uwzględ- nieniu, że zakres tego prawa i sposób jego wykonywania oznaczyć należy według osobistych potrzeb uprawnionej z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, w tym wynikających z faktu obciążenia nieruchomości prawem na rzecz Zofii Nowak. Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 600 000,00 zł, w tym: 1) wartość rynkowa niezabudowanej działki Nr 25 – wynosi 100 000,00 zł; 2) wartość rynkowa zabudowanej działki Nr 26 – wynosi 500 000,00 zł, w tym wymie- nionego budynku mieszkalnego 400 000,00 zł, a samej działki 100 000,00 zł. Proszę uzupełnić brakujące elementy według własnego uznania i sporządzić pro- jekt aktu notarialnego, bez konieczności zamieszczania podpisów, uwzględniając fakt, że sporządzającym akt jest notariusz Jan Kowalski. W projekcie wymienić należy wysokość pobranego wynagrodzenia (w maksymal- nej wysokości), podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną. W przypadku braku obowiązku pobrania podatku przez płatnika, należy wskazać podstawę praw- ną braku tego obowiązku. obowiązkiem zdającego jest również wskazanie dokumentów niezbędnych do do- konania czynności i opisanie ich w taki sposób, aby na podstawie samej treści projek- tu aktu notarialnego można było ustalić formę i treść tych dokumentów. Projekt powinien zawierać także wnioski o dokonanie wpisów w księgach wieczy- stych, zawierające wszystkie dane wymagane przepisami KPC. AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 7 06.04.2018 15:55:43 7 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r. Repertorium A Nr …/2011 aKt notarIalny Dnia 8.09.2011 r. (ósmego września dwa tysiące jedenastego roku) przed notariuszem Ja- nem Kowalskim w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Swojskiej 6 w Pozna- niu, stawili się: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Krystyna nowak, córka Adama i Ewy, posiadająca PESEL 50010200111, zamieszkała w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymująca się dowodem osobi- stym AAA123456 ważnym do dnia 15.01.2020 r., stanu wolnego, ----------------------------- 2. Paweł nowak, syn Piotra i Krystyny, posiadający PESEL 78030100222, zamieszkały w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymujący się dowodem osobi- stym AUY123456 ważnym do dnia 10.03.2020 r., żonaty, --------------------------------------- 3. marcelina nowak, córka Piotra i Krystyny, posiadająca PESEL 80020300111, zamiesz- kała w miejscowości Kozy (50-500) przy ulicy Bielskiej 5, legitymująca się dowodem osobistym ABC123456 ważnym do dnia 20.03.2020 r., stanu wolnego. ---------------------- Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobis- tych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UmoWa o PoDzIaŁ maJĄtKU WSPólnEgo I DzIaŁ SPaDKU1, ośWIaDCzEnIE o UStanoWIEnIU UŻytKoWanIa oraz UmoWa o UStanoWIEnIE SŁUŻEBnośCI oSoBIStEJ § 1. Stawający oświadczają, że: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) Są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu o numerach 25 o obszarze 1,5000 ha i 26 o obszarze 1,5000 ha, czyli o łącznym obszarze 3,0000 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Kozy, w miejscowości i gminie Kozy przy ulicy Bielskiej, powiat bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejo- nowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00012345/6; ------------------------------------------------------------------------------------------- 2) W dziale I-O księgi wieczystej BB1B/00012345/6 opisane są działki 24 i 26, obie o spo- sobie korzystania – zurbanizowane tereny niezabudowane, w dziale I-Sp i III wpisów nie ma, w dziale II wpisane jest prawo własności na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na rzecz Piotra Nowaka, syna Jana i Zofii oraz Krystyny No- wak, córki Adama i Ewy, zaś w dziale IV wpisana jest hipoteka kaucyjna do sumy 100 000 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca wierzytelność o spłatę kapitału i odsetek w zmiennej wysokości, wynikająca z kredytu hipotecznego udzielonego przez ten bank na podstawie umowy z dnia 1.05.2009 r. – co wynika z okazanego odpisu zwy- kłego z księgi wieczystej wydanego w dniu 8.09.2011 r. przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozyturę w Bielsku-Białej;------------------------------------------------ 1 Uchw. SN z 2.3.1972 r. (III CZP 100/71, Legalis). 8 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 8 06.04.2018 15:55:43 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego 3) Działka 25 o obszarze 1,5000 ha jest niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczo- na jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz posiada dostęp do drogi publicznej, natomiast działka numer 26 o obszarze 1,5000 ha jest zabudowa- na dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 200 m2, wybudowanym w 2000 r. – co wynika z przedłożonych wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dotyczących działek 25 i 26 oraz wypisu z kartoteki budynków wydanych w dniu 8.09.2011 r. przez Staro- stę Powiatowego w Bielsku-Białej, opatrzonego adnotacją, że służą do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz pieczęcią urzędową; --------------------------------- 4) wyżej opisany budynek został wybudowany zgodnie z okazanym ostatecznym po- zwoleniem na budowę numer 123/1999 wydanym w dniu 1.04.1999 r. przez Starostę Powiatowego w Bielsku-Białej2 i oddano do użytku na podstawie okazanej osta - tecznej decyzji numer 1245/2000 wydanej w dniu 10.10.2000 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej, zezwalającej na użytkowanie budynku przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych3; ---------------------------- 5) Kredyt udzielony na podstawie umowy z dnia 1.05.2009 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie został spłacony, zaś bank (wierzyciel hipoteczny) wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki – na dowód czego przedkładają oświadczenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 5.08.2011 r., znak KH-1234/W/2011, podpisany przed dwóch pracowników banku upoważnionych do reprezentacji ban- ku w tym zakresie na podstawie załączonych pełnomocnictw z dnia 5.05.2010 r., znak PP-123/2010 i PP-124/2010, które udzielili dwaj członkowie zarządu ujawnieni w załączonym odpisie aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego wydanym przez Centralną Informację w dniu 5.05.2010 r.4; ------------------------------------------------------- 6) Piotr Nowak i Krystyna Nowak nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego na podstawie umowy darowizny sporządzonej w dniu 14.06.2008 r. przed notariuszem Janem Poczciwym w Warszawie, Repertorium A numer 2008/2008, który w wypisie sporządzonym w tym samym dniu okazują przy niniejszym akcie; ---------------------- 7) Piotr Nowak zmarł w dniu 31.12.2009 r., a spadek po nim na podstawie ustawy naby- li: żona spadkodawcy – Krystyna Nowak oraz dzieci spadkodawcy – Paweł Nowak i Marcelina Nowak – po 1/3 każde z nich wprost w całości – co stwierdza przed- łożony akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony w dniu 2.08.2010 r. przez notariusza Jana Kowalskiego w Bielsko-Białej, Repertorium A Nr 3515/2010, zare- jestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia pod numerem 98765 w dniu 2.08.2010 r. o godzinie 14:50; ---------------------------------------------------------------- 8) Spadek po Piotrze Nowaku obejmował wyłącznie udział w opisanej wyżej nierucho- mości, powstały po ustaniu wspólności ustawowej z Krystyną Nowak i nie obejmo- wał długów ani ciężarów, spadkobiercy zaś nie byli zobowiązani do wzajemnego 2 Pozwolenie na budowę w trybie określonym w art. 28 i n. ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wydaje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej; organem tym jest, co do zasa- dy, starosta, a w przypadkach określonych w art. 82 ust. 3 i 4 PrBud – wojewoda. 3 Przystąpienie do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co do zasady, nie wymaga pozwolenia na użytkowanie, a jedynie zgłoszenia (art. 54 i 55 PrBud); na potrzeby egzaminu zawsze można przywołać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaną w związku z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 pkt 3 PrBud). 4 Taki opis dokumentu nie pozostawia wątpliwości co do jego prawidłowej formy oraz poczynienia przez notariu- sza (zdającego) ustaleń co do umocowania osób podpisujących dokument, a tym samym skuteczności złożonego oświadczenia. 9 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 9 06.04.2018 15:55:43 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r. zaliczenia na schedę spadkową darowizn otrzymanych od spadkodawcy5, a w mał- żeństwie Piotra Nowaka i Krystyny Nowak obowiązywał ustrój ustawowej wspól- ności majątkowej małżeńskiej; ----------------------------------------------------------------------- 9) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi nieujawnionymi w księdze wieczystej, nie toczy się żadne po- stępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym postępowanie o podział majątku wspólnego i dział spadku po Piotrze Nowaku albo o uchylenie zarejestro- wanego aktu poświadczenia dziedziczenia po nim, nie są stroną żadnej niewygasłej ani niewykonanej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, którego przedmio- tem byłaby ta nieruchomość oraz nie mają zaległości podlegających zabezpieczeniu hipoteką przymusową; --------------------------------------------------------------------------------- 10) Paweł Nowak od 2008 r. jest żonaty z Anielą Nowak, w ich małżeństwie zaś obo- wiązuje ustrój rozdzielności majątkowej wprowadzony na podstawie umowy mająt- kowej małżeńskiej sporządzonej w dniu 3.03.2011 r., przed notariuszem Henrykiem Malinowskim w Katowicach, Repertorium A Nr 1000/2011 – który okazuje w wypisie sporządzonym w tym samym dniu, Repertorium A Nr 1001/20116; ------------------------ 11) Posiadają obywatelstwo polskie. --------------------------------------------------------------------- § 2. Przy sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, poza dokumentami przywołanymi powyżej, okazano: --------------------------------------------------------------------------------------------- a) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 18.06.2010 r., znak SD-123456/2010, z którego wynika, że Piotr Nowak i Krystyna Nowak uiścili cały należny podatek z tytułu nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kozy, objętej księgą wieczystą BB1B/00012345/67; ---------------------------- b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 7.09.2011 r., znak SD-125689/2011, z którego wynika, że nabycie przez Krystynę Nowak, Pawła No- waka i Marcelinę Nowak w drodze dziedziczenia po Piotrze Nowaku nieruchomości położonej w miejscowości Kozy, objętej księgą wieczystą BB1B/00012345/6, zwolnione jest od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn; ----------------------------------- c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Kozy przy ulicy Bielskiej 5, sporządzone w dniu 15.08.2011 r. przez Jana Nowaka, posiadającego odpowiednie uprawnienia do jego sporządzenia. --------- 1) Krystyna Nowak, Paweł Nowak i Marcelina Nowak dokonują działu spadku i podzia- łu majątku wspólnego8 po Piotrze Nowaku w ten sposób, że: --------------------------------- § 3. 5 Art. 1039 KC. 6 Oświadczenie to rozwiewa wątpliwości co do majątku, z którego pochodzą środki na spłatę oraz pozwala nie powoływać zgody małżonki na dokonanie dopłaty oraz oświadczeń co do sprzeciwu małżonki. 7 Art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 2007 r. obejmuje również darowizny; skoro Krystyna Nowak zbywa nieruchomość nabytą w drodze darowizny, to w akcie powinno zostać przywołane stosowne zaświadczenie organu podatkowego. 8 W orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że z uwagi na treść art. 43 w zw. z art. 31 i 46 KRO oraz art. 1035 KC w zw. z art. 46 KRO i art. 210 KC, konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego i działu spadku (post. SN z 21.10.1998 r., II CKU 56/98, Legalis i z 9.5.2003 r., V CKN 363/01, Legalis oraz z 15.4.2014 r., II CZ 7/14, Legalis). 10 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 10 06.04.2018 15:55:43 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego a) prawo własności działki numer 26 o obszarze 1,5000 ha, położonej w miejscowości Kozy przy ulicy Bielskiej 5, zabudowanej domem mieszkalnym, o wartości rynko- wej 500 000 zł, w tym o wartości budynku 400 000 zł i wartości działki 100 000 zł, bliżej opisanej w § 1 nabywa Pan Paweł Nowak, ---------------------------------------------- b) prawo własności niezabudowanej działki numer 25 o obszarze 1,5000 ha, położonej w miejscowości Kozy przy ulicy Bielskiej 5, bliżej opisanej w § 1, o wartości rynko- wej 100 000 zł, nabywa Pani Marcelina Nowak. ----------------------------------------------- 2) Strony postanawiają, że z tytułu powyższej umowy Paweł Nowak uiści tytułem dopłaty kwotę 200 000 zł w terminie do dnia 10.10.2011 r. (dziesiątego październi- ka dwa tysiące jedenastego roku) na rachunek bankowy Marceliny Nowak numer 1234567899876543210 i co do obowiązku zapłaty tej kwoty w podanym terminie Paweł Nowak w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego poddaje się egze- kucji wobec Marceliny Nowak. ------------------------------------------------------------------------ 3) Wydanie nieruchomości w samoistne posiadanie nabywców następuje z chwilą pod- pisania niniejszego aktu notarialnego. -------------------------------------------------------------- 4) Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentacja budowlana i technicz- na budynku zostały już wydane9. --------------------------------------------------------------------- § 4. Paweł Nowak oświadcza, że ustanawia na nabytym prawie własności działki numer 26 o obszarze 1,5000 ha, położonej w miejscowości Kozy przy ulicy Bielskiej 5, zabudowa- nej domem mieszkalnym, bliżej opisanej w § 1, nieodpłatne i dożywotnie użytkowa- nie, obejmujące prawo do używania nieruchomości i do pobierania z niej pożytków, z ograniczeniem jego wykonywania do pierwszego piętra, to jest drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego, na rzecz swojej babci Zofii Nowak, córki Adolfa i Kunegundy, posiadającej PESEL 25010177999, zamieszkałej w miejscowości Kozy przy ulicy Biel- skiej 510. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 5. Paweł Nowak oświadcza, że ustanawia na nabytym prawie własności działki numer 26 o obszarze 1,5000 ha, położonej w miejscowości Kozy przy ulicy Bielskiej 5, zabudowa- nej domem mieszkalnym, bliżej opisanej w § 1, nieodpłatną i dożywotnią służebność osobistą, polegającą na korzystaniu z jednego pokoju na parterze, kuchni i łazienki, po- łożonych na parterze, to jest pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego – jako osoba w nim zamieszkująca i wykorzystująca go do celów mieszkalnych, na rzecz swojej matki Krystyny Nowak, która wyraża na to zgodę11. --------------------------------------------------------- § 6. Notariusz poinformował Stawających o treści art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 252–270, 296–305 oraz 1035–1046 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), art. 43 i 46 oraz 31 i 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Ko- deks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.) o skutkach podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonanego zbycia praw 9 Art. 5 ust. 4 i art. 63 ust. 1 PrBud; od 9.3.2015 r. art. 11 ust. 1 ustawy z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200). 10 Art. 252 i 253 § 2 KC. 11 Art. 296 i 298 KC. 11 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 11 06.04.2018 15:55:44 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r. do nieruchomości, a także o treści art. 1 ust. 1 pkt 6, art. 4a oraz art. 17a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.), to jest o konieczności zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn od ustanowienia nieodpłatnego użytkowania przez Zofię Nowak, bezpo- średnio we właściwym urzędzie skarbowym, albowiem użytkowanie nie zostało usta- nowione w drodze umowy, a jedynie oświadczenia12 oraz o zwolnieniu ustanowienia służebności na rzecz matki ustanawiającego, art. 1 ust. 1 pkt f), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 ppkt a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podat- ku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.), a także o skutkach przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym w razie podania nieprawdy lub zataje- nia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie, przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości po- datkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia war- tości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy, po czym strony określiły wartość praw jak w § 3 niniejszego aktu. Wartość służebności i użytkowania strony określiły na kwoty po 200 000 zł. Nabywcy nieruchomości powinni w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zgłosić obowiązek podatkowy bezpośrednio w urzędzie gminy. -------------------------------------------------------------------------------------------- § 7. 1. Marcelina Nowak wnosi do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VII Wydziału Ksiąg Wieczystych o: ---------------------------------------------------------------------------------------------- a) wykreślenie z działu IV księgi wieczystej BB1B/00012345/6 hipoteki umownej kau- cyjnej do sumy 100 000 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie13, ------------------------------------------------------ b) odłączenie z księgi wieczystej BB1B/00012345/6 działki numer 25 o obszarze 1,5000 ha i założenie dla niej nowej księgi wieczystej oraz wpis w dziale II nowo za- łożonej księgi wieczystej prawa własności na rzecz Marceliny Nowak, córki Piotra i Krystyny, PESEL 80020300111. -------------------------------------------------------------------- 2. Paweł Nowak wnosi do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VII Wydziału Ksiąg Wie- czystych o: --------------------------------------------------------------------------------------------------- a) sprostowanie działu I-O księgi wieczystej BB1B/00012345/6 poprzez zmianę sposo- bu korzystania z działki 26 oraz ujawnienie numeru porządkowego 5; ---------------- b) wpis w dziale II księgi wieczystej BB1B/00012345/6 prawa własności na rzecz Pawła Nowaka, syna Piotra i Krystyny, PESEL 78030100222; --------------------------------------- c) wpis w dziale III księgi wieczystej BB1B/00012345/6 nieodpłatnego i dożywotnie- go użytkowana, obejmującego prawo do używania nieruchomości i do pobierania z niej pożytków, z ograniczeniem jego wykonywania do pierwszego piętra, to jest drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego, na rzecz Zofii Nowak, córki Adolfa i Kunegundy, PESEL 25010177999; ----------------------------------------------------------------- d) wpis w dziale III księgi wieczystej BB1B/00012345/6 nieodpłatnej i dożywotniej słu- żebności osobistej, polegającej na korzystaniu jednego pokoju na parterze, kuchni 12 Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a uzależnione jest od zgłoszenia obowiąz- ku podatkowego; jeżeli nabycie nie następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, to nabywca musi sam zgłosić nabycie praw (wyr. WSA w Gdańsku z 26.6.2013 r., I SA/Gd 440/13, Legalis). 13 O wykreślenie hipoteki wnosić może każdy ze współwłaścicieli nieruchomości lub wierzyciel hipoteczny. 12 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 12 06.04.2018 15:55:44 1. Pierwszy projekt aktu notarialnego i łazienki, położonych na parterze, to jest pierwszej kondygnacji budynku miesz- kalnego – jako osoba w nim zamieszkująca i wykorzystująca go do celów mieszkal- nych, na rzecz Krystyny Nowak, córki Adama i Ewy, PESEL 5001020011114. ----------- Stawający wskazują adres PKO BP S.A.: 01-100 Warszawa, ul. Bankowa 1 oraz adres Zofii Nowak: 50-500 Kozy, ul. Bielska 515. --------------------------------------------------------------- Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponoszą Paweł Nowak i Marcelina Nowak w częś- ciach równych, podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Paweł Nowak, zaś opła- ty sądowe wedle wniosków. -------------------------------------------------------------------------------- § 8. § 9. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Stawającym. -------------------------- § 10. 1. Na podstawie art. 1 a contrario ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czyn- ności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podziału majątku wspólnego oraz ustanowie- nia nieodpłatnego użytkowania i nieodpłatnej służebności. ---------------------------------- 2. Notariusz pobrał w gotówce przed sporządzeniem niniejszego aktu: ---------------------- 1) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt f, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 5, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 ppkt a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynno- ści cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.16) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 od kwoty 83 333 zł, to jest 1667 zł, ------------ 2) na podstawie art. 42 ust. 1 w zw. z art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądo- wą uiszczoną przez Marcelinę Nowak za wykreślenie hipoteki w kwocie 100 zł, - 3) na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczoną przez Marcelinę Nowak za odłączenie części nierucho- mości i założenie nowej księgi wieczystej w kwocie 60 zł, -------------------------------- 4) na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczo- ną przez Marcelinę Nowak za wpis prawa własności w kwocie 200 zł, --------------- 5) na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo- wych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczoną przez Pawła Nowak za sprostowanie działu I-O w kwocie 60 zł, --------- 14 Paweł Nowak jako właściciel działki 26 posiada legitymację do złożenia wniosku o wpis ograniczonych praw rzeczowych. 15 Wniosek wieczystoksięgowy powinien zawierać wszelkie informacje wymagane przepisami KPC, w tym adre- sy zamieszkania lub siedziby uczestników postępowania, których nie wskazano w komparycji aktu notarialnego (art. 126 § 2 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 KPC). 16 Podstawę opodatkowania stanowi wartość majątku nabytego w zamian za spłatę, czyli wartość udziału nabyte- go od Marceliny Nowak (1/6) przez Pawła Nowaka (zob. wyr. WSA w Warszawie z 4.10.2012 r., VI SA/Wa 1182/12, Legalis). 13 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 13 06.04.2018 15:55:44 Część II. Egzamin notarialny w 2011 r. 6) na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczo- ną przez Pawła Nowak za wpis własności w kwocie 200 zł, ----------------------------- 7) na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczo- ną przez Pawła Nowak za wpis użytkowania w kwocie 200 zł, ------------------------- 8) na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) opłatę sądową uiszczo- ną przez Pawła Nowak za wpis służebności w kwocie 200 zł, --------------------------- 9) na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2, § 3 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w zw. z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) taksa notarialna za sporządzenie umowy o po- dział majątku wspólnego i dział spadku liczona od łącznej wartości dzielonego majątku, to jest od kwoty 600 000 zł, w wysokości 3170 zł17; ----------------------------- 10) na podstawie § 3 pkt 5 i § 11 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w zw. z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) taksa notarialna za sporządzenie oświadczenia o ustanowieniu użytkowania liczona od wartości tego prawa wskazanej przez strony, to jest od kwoty 200 000 zł, w wysokości 1570 zł; --------------------------------- 11) na podstawie § 3 pkt 5 i § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. w spra- wie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w zw. z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164) taksa notarialna za sporządzenie umowy o ustanowienie służebności li- czona od wartości tego prawa wskazanej przez strony, to jest od kwoty 200 000 zł, w wysokości 1570 zł; -------------------------------------------------------------------------------- 12) na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) podatek VAT w stawce 23 od wartości taks netto wskazanych w punktach 10–12, to jest od kwoty 6310 zł, a więc 1451,30 zł. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Razem pobrano: 10 448,30 zł. --------------------------------------------------------------------------- Taksę za wypisy aktu notarialnego naliczono i pobrano przy ich wydawaniu. ----------- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 17 Za umowę działu spadku i podziału majątku pobrano jedno wynagrodzenie, albowiem stanowią one całość, natomiast za umowę ustanowienia służebności i oświadczenie o ustanowieniu użytkowania pobrano osobne taksy, albowiem mogą być złożone odrębnie, niezależnie od czynności głównej. 14 AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 14 06.04.2018 15:55:44 2. Projekt opinii prawnej 2. Projekt opinii prawnej W Kancelarii Notarialnej stawili się Jacek Macedoński i Krystyna Królik. Jacek Mace- doński zamierza nabyć od Krystyny Królik nieruchomość stanowiącą działkę Nr 101/2 o powierzchni 40 arów, położoną w miejscowości Tereszyn, gmina Konopnica. Stawający okazują notariuszowi odpis księgi wieczystej Kw Nr LU1I/00033391/5, z którego wynika, że w dziale II jako właścicielka nieruchomości ujawniona jest Jadwiga Orzechowska na podstawie umowy darowizny z 12.6.1978 r. Krystyna Królik oświadczyła, że mimo wpi- su w księdze wieczystej, to nie Jadwiga Orzechowska jest właścicielką tej nieruchomości, lecz ona. Wyjaśniła, że umowa darowizny stanowiąca podstawę wpisu prawa własno- ści Jadwigi Orzechowskiej, została odwołana przez darczyńcę Tomasza Zarzecznego w 1992 r. Tomasz Zarzeczny nie żyje, zmarł w 2005 r., a Krystyna Królik jest jego jedyną spadkobierczynią, na potwierdzenie czego okazała odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Tomaszu Zarzecznym. Krystyna Królik okazała rów- nież odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 5.5.1997 r., II C 597/96, w którym Sąd zobowiązał Jadwigę Orzechowską do złożenia oświadczenia woli o prze- niesieniu na Tomasza Zarzecznego, syna Kazimierza i Hanny, prawa własności nieru- chomości stanowiącej działkę Nr 101/2 o powierzchni 40 arów, położonej w Tereszynie, gmina Konopnica, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 33391 (obecnie Kw Nr LU1I/00033391/5), przy czym powództwo o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli nie zostało w całości uwzględnione. Spadkodawca, legity- mując się od 1997 r. prawomocnym wyrokiem, zamierzał przenieść własność na Krystynę Królik, jednak przed śmiercią nie dokonał żadnych czynności prawnych dotyczących prawa własności tej nieruchomości. Czy notariusz może przystąpić do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości? Proszę zredagować opinię. AP_egzamin_notarialny_wyd4.indd 15 06.04.2018 15:55:44 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: