Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 008296 15906320 na godz. na dobę w sumie
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10 - ebook/pdf
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10 - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 807
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-625-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Tom 2 obejmuje Akta gospodarcze i administracyjne, a w nich:

UWAGA!

Treść zadań egzaminacyjnych z lat 2010-2019 znajdziesz na stronie www.egzaminyprawnicze.beck.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. APELACJE I AKTA GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2019 r.* OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO (EGZAMIN ADWOKACKI – 28 MARCA 2019 R.) Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki: 1. Zdający powinien sporządzić umowę komisu (dotyczącą sprzedaży rzeczy ruchomej). Umowa powinna określać przede wszystkim elementy przedmiotowo istotne właści- we dla niej, tj. te wynikające z treści art. 765 KC. 2. Spółkę komandytowo-akcyjną będącą komitentem powinien reprezentować dwuoso- bowy Zarząd komplementariusza (argument z art. 137 § 1 w zw. z art. 205 § 1 zd. 2 KSH). Zgodnie ze wskazanymi przepisami, spółkę komandytowo-akcyjną reprezen- tują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa do reprezentacji. Skoro komplementariuszem jest osoba praw- na (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zasady jej reprezentacji określają prze- pisy właściwe dla niej, w tym przypadku art. 205 § 1 KSH. 3. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą komisantem, reprezentuje jedno- osobowy zarząd. Umowa spółki nie musi zawierać w tym względzie żadnych posta- nowień (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyr. z 15.12.2016 r., II CSK 163/16). 4. Z uwagi na charakter umowy powinna ona precyzyjnie opisywać jej przedmiot. 5. W zakresie kwestii wydania rzeczy komisantowi w umowie powinny znaleźć się zapi- sy o przekazaniu protokolarnym, obowiązku ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz momencie przejścia na komisanta ryzyka uszkodzenia i utraty przedmiotu umowy. 6. Umowa powinna precyzować skutki sprzedaży rzeczy na warunkach korzystniej- szych i mniej korzystnych od oznaczonych przez komitenta wg zasad przewidzianych w art. 767 KC oraz art. 768 § 1 i 3 KC. 7. W kontekście przekazania komitentowi ceny sprzedaży podstawowym sposobem za- bezpieczenia jego interesów w tym zakresie powinno być roszczenie odsetkowe. 8. Dodatkowym zastrzeżeniem umownym zdający powinien uczynić prawo wypowie- dzenia umowy przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta i bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji wskazanej w założeniach umowy. 9. Umowa powinna zawierać ważny i skuteczny zapis na sąd polubowny. * Uwaga: Jak wskazano we wstępie treść zadań jest dostępna na stronie www.egzaminy.beck.pl 1 Prawo gospodarcze UMOWA KOMISU Zawarta w dniu 28.3.2019 r. w Legnicy pomiędzy: 1) „Dobra Wizja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-ak- cyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Adama Asnyka 7, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejono- wy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054321, posiadająca NIP 5873430106, kapitał zakładowy 300 000 (trzysta tysięcy) złotych – wpłacony w całości – reprezentowa- na, zgodnie z jej umową i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącymi odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do Umowy, przez komplementariusza Dobra Wizja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Kasztanowa 2, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056789, NIP 7261251801, kapitał zakładowy 400 000 (czterysta tysięcy) złotych – reprezentowana, zgodnie z jej umową i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącymi odpo- wiednio załącznik Nr 3 i 4 do Umowy, przez Andrzeja Ważnego, PESEL 82122400153 – Prezesa Zarządu i Janusza Zupełnego, PESEL 69070809011 – Wiceprezesa Zarządu; zwaną dalej jako „Komitent”, a 2) Zaufany Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Akacjowa 2, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Re- jestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243511, NIP 7282608889, kapitał zakładowy 200 000 (dwieście tysięcy) złotych – reprezentowana, zgodnie z jej umową i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego sta- nowiącymi odpowiednio załącznik Nr 5 i 6 do Umowy, przez Józefa Szymańskiego, PESEL 59091808999 – Prezesa (jednoosobowego) Zarządu; zwaną dalej jako „Komisant”, zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”. § 1. Oświadczenia stron 1. Komitent oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest produkcja napojów gazo- wanych. 2. Komisant oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest działalności komisowa. 3. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 4. Komitent oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 98 7654 3210 9876 5432 5. Komisant oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 47 1040 0047 7000 2015 1234 4321. 6580 8365. § 2. Przedmiot umowy 1. Komitent zleca, a Komisant zobowiązuje się do sprzedaży na zasadach komisu maszy- ny do produkcji butelek PET BL 7001, numer seryjny XV234L99, rok produkcji 2015 (zwana dalej jako „Rzecz”). 2 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze 2. Komitent oświadcza, że Rzecz stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz że jest wolna od wad fizycznych i prawnych. 3. Strony oświadczają, że Rzecz została wydana Komisantowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia zawarcia Umowy i stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 4. Komisant od chwili przyjęcia Rzeczy ponosi ryzyko jej uszkodzenia lub utraty. § 3. Cena 1. Strony określają cenę sprzedaży Rzeczy na kwotę 49 200,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, w tym 11 316,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta szesna- ście złotych) podatku od towarów i usług. 2. Jeżeli Komisant zawrze umowę sprzedaży za cenę wyższą niż określona w ust. 1, uzy- skana korzyść należy się Komitentowi. 3. Jeżeli Komisant zawrze umowę sprzedaży za cenę niższą niż określona w ust. 1, obo- wiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę. Komitent nie może żądać zapłacenia róż- nicy ceny, jeżeli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło Komitenta od szkody. § 4. Ubezpieczenie rzeczy 1. Komisant zobowiązuje się przechowywać Rzecz w sposób uniemożliwiający jej znisz- czenie, uszkodzenie lub utratę. Komisant zobowiązany jest ubezpieczyć Rzecz przed tymi skutkami niezwłocznie po jej odebraniu. Koszty ubezpieczenia będą ponoszone przez Komisanta. 2. Komitent może domagać się okazania mu przez Komisanta umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) potwierdzającej wywiązanie się przez Komisanta z obo- wiązku przewidzianego w ust. 1. § 5. Prowizja 1. W razie sprzedaży Rzeczy za cenę zgodną z postanowieniami Umowy, Komisantowi przysługuje prowizja w wysokości 5 tej ceny. Prowizja Komisanta zawiera wynagro- dzenie brutto zawierające należny podatek od towarów i usług. 2. Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny. 3. Komisant powiadomi Komitenta niezwłocznie o sprzedaży Rzeczy. 4. Cena uzyskana ze sprzedaży Rzeczy, obniżona o prowizję należną Komisantowi, zo- stanie przekazana na rachunek Komitenta o którym mowa w § 1 ust. 4, w terminie 3 dni od daty otrzymania ceny sprzedaży przez Komisanta. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Komisanta. 6. Po otrzymaniu sumy pieniężnej, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni Komitent wystawi fakturę Komisantowi. 7. Komitent ma prawo żądać od Komisanta okazania faktury lub rachunku, na podsta- wie których można określić cenę, za jaką Rzecz została sprzedana przez Komisanta, jak również dokumentu pozwalającego na ustalenie terminu, w jakim cena ta została Komisantowi zapłacona. 8. W razie niedochowania terminu określonego w ust. 4, Komitentowi będą przysługi- wały odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepi- sami ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118). 3 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2019 r.Prawo gospodarcze 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, o którym mowa w ust. 4, Komisant jest zobowiązany (obok odsetek, o których mowa w ust. 6) do zapłaty Komitentowi bez konieczności wzywania, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należ- ności, równowartości kwoty 40 euro, przeliczonych na złote (PLN) według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego mie- siąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne – zgodnie z art. 10 ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. § 6. Czas trwania umowy Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 3 miesiące. § 7. Wypowiedzenie umowy 1. W sytuacji, gdy Rzecz nie zostanie sprzedana w ciągu 1 miesiąca od dnia jej przekazania Komisantowi, Komitent może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania termi- nu wypowiedzenia. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy wymaga formy pisemnej i staje się skuteczne w momencie jego otrzymania przez Komisanta. 2. W razie wypowiedzenia Umowy przez Komitenta o którym mowa w ust. 1, Komi- sant jest zobowiązany do wydania Rzeczy Komitentowi w ciągu 3 dni od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. W razie niedotrzymania tego terminu Komi- sant będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Komitenta kary umownej w wysokości 1 ceny sprzedaży określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej powinna nastąpić na rachunek Komitenta wskazany w § 1 ust. 4 Umo- wy. § 8. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana ich firm nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy. wilnego. 3. Każda zmiana adresu Stron wymaga powiadomienia o tym Strony drugiej pod rygo- rem uznania pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony. 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cy- 6. Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 7. Wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością, wykonywaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świd- nicka 39, 50-029 Wrocław. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Komitent Andrzej Ważny Janusz Zupełny podpis 4 Komisant Józef Szymański podpis Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze Załączniki: 1. Umowa spółki Dobra Wizja sp. z o.o. S.K.A. w Legnicy. 2. Odpis KRS dot. „Dobra Wizja sp. z o.o. S.K.A. w Legnicy. 3. Umowa spółki Dobra Wizja sp. z o.o. w Legnicy. 4. Odpis KRS dot. Dobra Wizja sp. z o.o. w Legnicy. 5. Umowa spółki Zaufany Partner sp. z o.o. w Legnicy. 6. Odpis KRS dot. Zaufany Partner sp. z o.o. w Legnicy. 7. Protokół zdawczo-odbiorczy z 28.3.2019 r. 5 Kazus 1. Egzamin adwokacki 2019 r.Prawo gospodarcze Kazus 2. Egzamin adwokacki 2019 r. OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO (EGZAMIN RADCOWSKI – 28 MARCA 2019 r.) 1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się znajomością przepisów pra- wa z zakresu Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. 2. W przedstawionym stanie faktycznym zdający powinien sporządzić umowę dostawy, uregulowaną przepisami art. 605–612 KC, z uwzględnieniem w jej treści następują- cych elementów: 1) prawidłowe oznaczenie stron umowy; 2) opisanie uchwały podjętej w trybie art. 210 § 1 KSH – z uwagi na fakt, że umo- wa dostawy ma być zawarta pomiędzy Abakus sp. z o.o. a SNOWFAN Adam Adamski, natomiast Adam Adamski jest jednocześnie prezesem zarządu Abakus sp. z o.o.; (zdaniem zespołu, w umowie nie jest zasadne powołanie uchwały, o jakiej mowa w art. 15 § 1 KSH z uwagi na fakt, że to Adam Adamski zobowiązany jest do uisz- czenia zaliczki na rzecz Abakus sp. z o. o., a nie odwrotnie, a ponadto do istoty tej umowy nie należy transfer środków Abakus sp. z o. o. na rzecz Adama Adamskie- go – wyrok SN z 7.3.2017 r., II CSK 349/16); 3) wyczerpujące opisanie przedmiotu umowy, zgodnie z art. 605 KC, obejmujące: – zobowiązanie dostawcy do wytworzenia 1000 (jednego tysiąca) sztuk desek jako rzeczy oznaczonych co do gatunku (produktu), – zobowiązanie dostawcy do dostarczania produktu periodycznie, tj. w określo- nych w umowie termiach dla konkretnej liczby sztuk w danej partii, – zobowiązanie odbiorcy do odbioru i zapłaty ceny oddzielnie za każdą odebra- ną partię desek (zob. wyr. SA w Białymstoku z 19.3.2015 r., I ACa 920/14); 4) określenie sposobu ustalenia ceny i jej zapłaty, z uwzględnieniem płatności i rozli- czenia zaliczki; 5) określenie terminu realizacji umowy: całego przedmiotu umowy oraz terminów realizacji poszczególnych periodycznych dostaw; 6) zastrzeżenie na rzecz odbiorcy kar umownych w przypadku nienależytego wyko- nania świadczeń niepieniężnych przez dostawcę; 7) zawarcie postanowienia w umowie o zapisie na sąd polubowny, zgodnego z art. 1161 § 1 KPC. 3. Walorem pracy będzie zawarcie w umowie dodatkowych postanowień zabezpieczają- cych interes reprezentowanej strony, takich np. jak: 1) zobowiązanie dostawcy do powiadomienia odbiorcy o przygotowaniu materia- łów do produkcji w celu umożliwienia odbiorcy sprawdzenie ich jakości (art. 608 § 2 KC); 2) wskazanie miejsca, w którym mają być wytworzone deski stanowiące przedmiot umowy, albowiem będzie ono miejscem, w którym odbiorca uprawniony jest do kontroli procesu produkcji (art. 608 KC); 3) udzielenie przez dostawcę zgody na wejście odbiorcy lub osób przez niego upo- ważnionych na teren zakładu produkcyjnego dostawcy w celu kontroli procesu produkcyjnego; 6 Prawo gospodarcze Kazus 2. Egzamin radcowski 2019 r.  4)  zobowiązanie dostawcy do zachowania poufności ujawnionych mu przez odbiorcę informacji, dokumentacji technologicznej, wskazówek co do sposobu produkcji de- sek, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa odbiorcy;  5)  zobowiązanie dostawcy do utrzymania w należytym stanie i na własny koszt prze- kazanego mu w związku z wykonaniem umowy mienia odbiorcy, a w szczególności form do produkcji desek i dokumentacji technologicznej, z obowiązkiem ich zwrotu odbiorcy po zakończeniu umowy;  6)  wskazanie jako miejsca dostawy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez odbiorcę;  7)  określenie, że cena jednostkowa obejmuje koszt dostawy;  8)  udzielenie gwarancji na wytworzone produkty;  9)  zakaz cesji praw dostawcy wynikających z umowy bez pisemnej zgody odbiorcy oraz zakaz cesji obowiązków wynikających z umowy przez dostawcę na osoby trzecie; 10)  zakaz podzlecenia dostawy przez dostawcę osobie trzeciej części dostaw bez pisem- nej zgody odbiorcy. 7 Prawo gospodarcze UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu 28.3.2019 r. w Szaflarach pomiędzy: 1) Abakus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 3, 34-424 Szaflary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000657892, NIP 5472099822, REGON 241075740, kapitał zakładowy 500 000 (pięćset tysięcy) zło- tych – reprezentowana przez pełnomocnika Bartłomieja Bryka, PESEL 70013105312, ustanowionego przez wspólników Abakus sp. z o.o. zgodnie z art. 210 § 1 KSH, na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nr 13/2019, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy; zwaną dalej jako „Dostawca”, a 2) Adamem Adamskim, PESEL 67102307751, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SNOWFAN Adam Adamski, z adresem do doręczeń i stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w 34-424 Szaflarach przy ul. Długiej 2, NIP 6441010291, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo- darczej z której wydruk stanowi załącznik nr 2 do Umowy; zwanym dalej jako „Odbiorca”, zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”, a osobno jako „Strona”. § 1. Oświadczenia stron 1. Dostawca oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest produkcja sprzętu spor- towego. 2. Odbiorca oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest sprzedaż detaliczna sprzę- tu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 3. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 4. Dostawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 47 1040 0047 7000 5. Odbiorca oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 98 7654 3210 9876 5432 2015 6580 8365. 1234 4321. § 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wytworzenie w produkcji seryjnej przez Dostawcę w ra- mach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i dostarczenie Odbiorcy, na zasadach wskazanych w umowie 1000 (jeden tysiąc) sztuk desek snowboardowych na sezon zimowy 2019/2020 (zwanych jako „Towar”), w czterech partiach po 250 (dwie- ście pięćdziesiąt) sztuk każda. 2. Towar zostanie wytworzony z materiałów zapewnionych przez Dostawcę, przy czym według wskazówek udzielonych przez Odbiorcę i udostępnionej przez niego formy i dokumentacji technologicznej zawierającej wymagania dotyczące gatunku i jakości materiałów. 3. Dostawca powiadomi Odbiorcę o przygotowaniu materiałów do produkcji Towaru w celu umożliwienia Odbiorcy sprawdzenia ich jakości. W tym celu Dostawca wyśle wiadomość na adres mailowy snowfan@snowfan.pl. 8 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze Kazus 2. Egzamin radcowski 2019 r. 4. Dokumentacja technologiczna o której mowa w ust. 2 stanowi tajemnicę przedsiębior- stwa Odbiorcy. 5. Dostawca jest zobowiązany do zachowania poufności ujawnionych mu przez Odbior- cę informacji, dokumentacji technologicznej i wskazówek, co do produkcji Towaru. 6. Formy do produkcji Towaru, o których mowa w ust. 2, stanowią własność Odbiorcy. 7. Wytwarzanie Towaru będzie następowało w siedzibie Dostawcy mieszczącej się w Szaflarach przy ul. Prostej 3. 8. Odbiorca będzie uprawniony do kontroli procesu wytwarzania Towaru i w związku z tym Dostawca udzieli Odbiorcy zgody na wejście na teren jego zakładu produkcyj- nego. 9. Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie i na własny koszt przekazanego mu przez Odbiorcę mienia, a w szczególności form i dokumentacji tech- nologicznej o których mowa w ust. 2, z obowiązkiem ich niezwłocznego zwrotu Od- biorcy po zakończeniu umowy. § 3. Zasady dostarczenia towaru 1. Terminy dostarczenia poszczególnych partii towaru są następujące: – – – – I partia – do 31.5.2019 r.; II partia – do 31.7.2019 r.; III partia – do 31.8.2019 r.; IV partia – do 30.10.2019 r. 2. W terminach wskazanych w pkt 1 Dostawca dostarczy Odbiorcy poszczególne partie towaru do jego siedziby mieszczącej się w Szaflarach przy ul. Długiej 2. Na czas trans- portu Dostawca zobowiązuje się ubezpieczyć Towar i Odbiorca może domagać się oka- zania mu polisy ubezpieczeniowej. 3. Koszty transportu Towaru na miejsce wskazane w ust. 2 zd. 1 oraz jego wyładunku są zawarte w cenie Towaru i nie mogą stanowić dodatkowych roszczeń Dostawcy. 4. Z chwilą wyładunku danej partii Towaru na miejscu, o którym mowa w ust. 2 zd. 1, korzyści i ciężary związane z dostarczoną partią Towaru oraz ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia dostarczonych rzeczy przechodzi na Odbiorcę. 5. Odbiór poszczególnych partii Towaru przez Odbiorcę nastąpi w miejscu, o którym mowa w ust. 2 zd. 1, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważ- nionych przedstawicieli obydwu Stron odrębnie dla każdej dostarczonej partii To- waru. 6. Dostawca każdorazowo zawiadamiał będzie Odbiorcę o gotowości poszczególnych partii towaru do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając Odbior- cy zawiadomienie na adres mailowy snowfan@snowfan.pl 7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Dostawca wskaże termin odbioru, przy czym nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od dnia wysłania Odbiorcy zawiado- mienia. 8. Odbiorca zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru towaru w terminie wskaza- nym przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami ust. 6 i 7. 9. W przypadku istnienia wad fizycznych rzeczy wchodzących w skład danej partii To- waru, Odbiorca poczyni w protokole odbioru stosowne zastrzeżenie ze wskazaniem liczby rzeczy wadliwych oraz zwięzłego opisu wykrytej wady. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Odbiorcy przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad; 9 Prawo gospodarcze b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Odbiorca może odstąpić od umowy; jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Odbiorca ma prawo do żądania odpowiednie- go obniżenia ceny sprzedaży. c) 11. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. § 4. Wynagrodzenie 1. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za Towar odebrany bez zastrzeżeń według za- sad określonych poniżej. 2. Cena Towaru wynosi 300 (trzysta) zł netto za jedną sztukę. 3. Na poczet ceny zamówionego Towaru Odbiorca uiści zaliczkę w kwocie 50 000 (pięć- dziesiąt tysięcy) zł, którą w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy za pośrednic- twem przelewu przekaże na rachunek Dostawcy wskazany w § 1 ust. 4. 4. Płatności dokonywane będą z uwzględnieniem ust. 6, przez Odbiorcę za każdą do- starczoną partię Towaru w terminie 3 (trzech) dni od daty odbioru wskazanej na pro- tokole, o którym mowa w § 3 ust. 5, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru. Wartość netto danej faktury wystawionej przez Dostawcę stanowić będzie iloczyn ceny wskazanej w ust. 2 oraz liczby sztuk towaru dostarczonych w danej partii i odebranych bez zastrzeżeń przez Odbiorcę. Do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Zapłata o której mowa w ust. 3 będzie następować w formie przelewu bankowego na numer konta Dostawcy wskazany w § 1 ust. 4. 6. Dostawca na poczet swoich należności o których mowa w ust. 4, do kwoty 50 000 (pięć- dziesiąt tysięcy) zł, w pierwszej kolejności zaliczy zaliczkę, o której mowa w ust. 3. 7. W przypadku, gdy Odbiorca zgłosi zastrzeżenia dotyczące wadliwości poszczegól- nych rzeczy wchodzących w skład danej partii Towaru, płatność za te rzeczy nastąpi na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Dostawcę nie wcześniej niż w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostarczonych przez Dostawcę niewa- dliwych rzeczy. § 5. Czas trwania umowy Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 października 2019 r. § 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15 wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4 za każdy dzień zwłoki – z uwzględnieniem ilości Towaru niedostarczonego; b) w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru, w wysokości 0,1 wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad – z uwzględnieniem ilości Towaru ze zgłoszoną wadą; 10 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze Kazus 2. Egzamin radcowski 2019 r. c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występu- jących po stronie Dostawcy w wysokości 15 wynagrodzenia obliczonego zgod- nie z § 4 ust. 4 – z uwzględnieniem ilości Towaru niedostarczonego. 2. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę i obciążenie Do- stawcy karą umowną, określoną w ust. 2 lit. c, nie pozbawia Odbiorcy prawa do nali- czenia kar umownych również na podstawie ust. 2 lit. a i b. 3. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody przewyższającej wartość zastrze- żonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Odbiorca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość za- strzeżonych kar umownych. 4. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Do- stawca będzie upoważniony do naliczenia Odbiorcy odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. § 7. Gwarancja jakości 1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości na wytworzony i dostarczony Towar na okres 2 (dwóch) lat, licząc od dnia wydania danej partii towaru (§ 3 ust. 5). 2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się na Towar, uniemoż- liwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy. 3. Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Odbiorcę. 4. W przypadku, gdy Dostawca w ramach gwarancji dostarczy Odbiorcy nowe rzeczy, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Odbiorca nie mógł z niej korzystać. 5. Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od upraw- nień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. § 8. Podwykonawcy i cesja 1. Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania w całości ani w części za pomo- cą osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy. Naruszenie tego postano- wienia stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Odbiorcę. 2. Dostawca nie może zbyć w drodze umowy cesji na rzecz osoby bądź osób trzecich swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy. § 9. Siła wyższa Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku za- istnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu oko- liczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 11 Prawo gospodarcze § 10. Postanowienia końcowe 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana ich firm nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści 3. Każda zmiana adresu Stron wymaga powiadomienia o tym Strony drugiej pod rygo- rem uznania pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony. 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cy- Umowy. wilnego. 6. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy. 7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przy- padkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 8. Wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością, wykonywaniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. DOSTAWCA: Bartłomiej Bryk podpis ODBIORCA: Adam Adamski podpis Załączniki: 1) uchwała zgromadzenia wspólników Abakus sp. z o.o. w Szaflarach nr 13/2019; 2) wydruk z CEIDG dot. SNOWFAN Adam Adamski. 12 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze Kazus 3. Egzamin adwokacki 2018 r. Informacja dla zdającego 1. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egza- minu stanem faktycznym – proszę sporządzić, jako adwokat Hieronim Witkowski, świadczący pomoc prawną na rzecz „Lux Transport” spół- ka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji umowę sprzedaży, zgodnie z założeniami wskazanymi poniżej. 2. Umowa powinna zawierać elementy przedmiotowo istotne stosownie do jej rodzaju, spełniać dodatkowe założenia wskazane w treści zada- nia, a nadto spełniać wszelkie inne wymagania warunkujące jej ważność i skuteczność. 3. Zdający nie ma obowiązku opracowywania załączników niezbędnych do zawarcia ważnej umowy. Natomiast powołane w treści umowy doku- menty lub załączniki powinny zostać opisane w taki sposób, aby można było jednoznacznie ustalić wszystkie elementy wpływające na ich waż- ność i skuteczność. 4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazują- ce należyte umocowanie osób reprezentujących strony. 5. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawar- cia umowy należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go skła- dającej, zgodnie z założeniami zadania. 13 Prawo gospodarcze OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO (EGZAMIN ADWOKACKI – 22 MARCA 2018 R.) Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki: 1. Zdający powinien sporządzić umowę sprzedaży. Umowa powinna zawierać przede wszystkim elementy przedmiotowo istotne właściwe dla niej, tj. te wynikające z treści art. 535 KC. 2. Ponieważ sprzedawcą jest spółka komandytowa, której wspólnikami są: jeden koman- dytariusz i dwóch komplementariuszy, w tym jeden pozbawiony prawa reprezento- wania spółki na mocy postanowień umowy, reprezentantem sprzedawcy będzie drugi z komplementariuszy, tj. Dominik Kowalski (art. 117 oraz art. 118 KSH). Dodatkowym walorem pracy, z uwagi na charakter umowy, byłoby powołanie się na zgodę wszyst- kich wspólników na dokonanie czynności objętych umową na zasadzie art. 43, art. 103 i art. 121 § 2 KSH. 3. Ponieważ kupującym jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jednym z członków zarządu i w której nie powołano rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, a ponadto nie ustano- wiono pełnomocnika, kupującego powinien reprezentować (w związku z postano- wieniami umowy spółki), wyłącznie drugi z członków zarządu, tj. Arkadiusz Nowak (art. 161 § 2 w zw. art. 162 KSH). 4. Uprawnienie osób zawierających umowę w imieniu stron powinno być wykazane właściwymi dokumentami. dywidualizowane odrębnie. 5. Przedmiotami umowy sprzedaży są dwa pojazdy ciężarowe, które powinny być zin- 6. Cena sprzedaży powinna być określona odrębnie do każdego z przedmiotów umowy. 7. Zgodnie z ustaleniami stron, wydanie przedmiotów umowy następuje w innym ter- minie niż jej zawarcie. Niewykonanie przez strony zobowiązań w zakresie termino- wego wydania i odbioru powinno być zabezpieczone karami umownymi. Umowa powinna precyzować, czy kary umowne są zastrzeżone na wypadek niewydania bądź odbioru obu pojazdów łącznie, czy także tylko jednego z nich. 8. Zgodnie z ustaleniami stron, umowa powinna wskazywać termin zapłaty ceny inny niż data zawarcia umowy z zabezpieczeniem interesu sprzedającego odsetkami umownymi. 9. Umowa powinna zawierać odmienne od ujęcia kodeksowego uregulowanie odpowie- dzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi w granicach wyznaczanych zasadą swobody umów oraz treścią art. 558 KC. 10. Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące miejsca wydania przedmiotów umowy oraz momentu przejścia na kupującego korzyści i ciężarów. 11. Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące prawa odkupu w sposób zgodny z normami wynikającymi z przepisów art. 593 i n. KC. 12. Umowa powinna zawierać ważny i skuteczny zapis na sąd polubowny. 14 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze WZÓR PISMA UMOWA SPRZEDAŻY Zawarta w dniu 22.3.2018 r. pomiędzy: 1) „Tytan – Kowalski” spółka komandytowa, ul. Polna 2, 75-202 Koszalin, wpisana do Re- jestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000012345 prowadzo- nego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 577-123-00-02 – reprezentowana zgodnie z jej umową i odpisem KRS stanowiącymi odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy przez komplemen- tariusza Dominika Kowalskiego, PESEL 72112409099, który posiada zgodę wszystkich wspólników tej spółki na dokonanie czynności objętych niniejszą umową, zwaną dalej jako: „Sprzedawca”, a 2) Lux Transport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ul. Widna 7, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 583-322-11-14, o kapitale zakładowym 1 300 000 zł – re- prezentowana zgodnie z umową spółki stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umo- wy przez członka zarządu Arkadiusza Nowaka, PESEL 65071234506, zwaną dalej jako: „Kupujący”, zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”. § 1. Oświadczenia stron 1. Strony oświadczają, że przedmiotem ich działalności jest działalność transportowa. 2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 3. Sprzedawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 12 3456 7890 1234 4. Kupujący oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 09 8765 4321 1234 9898 5678 9012 3456. 9878 1234. § 2. Przedmiot umowy 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, który stanowią dwa następujące samochody ciężarowe: 1) marki MAN, rok produkcji 2010, Nr rej. ZK 909ZE, VIN U3YTJ99MMMM123456, 2) marki Volvo, rok produkcji 2008, Nr rej. ZK 929XX, VIN WAUXXX5F9DZ98765, o przebiegu 200 000 kilometrów, o przebiegu 250 000 kilometrów. 2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przed- miot umowy oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. § 3. Zobowiązania stron 1. Sprzedawca sprzedaje a kupujący kupuje samochód ciężarowy opisany w § 2 ust. 1 pkt 1 za kwotę 184 500 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) brutto i sa- 15 Kazus 3. Egzamin adwokacki 2018 r.Prawo gospodarcze mochód ciężarowy opisany w § 2 ust. 1 pkt 2 za kwotę 123 000 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) brutto. 2. Strony uzgadniają, że zapłata cen, o których mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez wykonanie przez Kupującego przelewu na rachu- nek bankowy Sprzedawcy opisany w § 1 ust. 3. 3. Spełnieniem świadczenia pieniężnego opisanego w ust. 3 będzie data uznania trans- akcji na rachunku bankowym Sprzedawcy. 4. Kupujący oświadcza, że w razie niedochowania terminu opisanego w ust. 3 będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy odsetek umownych wynoszących 10 w stosunku rocznym liczonych od kwoty nieuiszczonej na rzecz Sprzedawcy. § 4. Wydanie przedmiotu umowy 1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, a kupujący zobowiązuje się w tym terminie go odebrać. 2. Sprzedawca zobowiązuje się wydać kupującemu wraz z przedmiotem umowy po dwa komplety kluczyków i wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, niezbędne do jego użytkowania, a w szczególności: dowód rejestracyjny, ak- tualną polisę OC i książkę pojazdu. 3. Miejscem wydania przedmiotu umowy będzie siedziba Sprzedawcy. 4. Do dnia wydania i odbioru przedmiotu umowy ryzyko jego utraty lub uszkodzenia 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym obciąża Sprzedawcę. przez Strony. 6. Z chwilą odebrania przedmiotu umowy przez Kupującego przechodzą na niego pra- wa i zobowiązania wynikające z danego odebranego przedmiotu umowy. 7. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Kupujący jest uprawniony do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w wysokości 1,5 w skali roku od wartości brutto danego niewydanego przedmiotu umowy, określonej dla tego przedmiotu umowy w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnie- nia. 8. W przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umow- nej w wysokości 1,5 w skali roku od wartości brutto danego nieodebranego przed- miotu umowy, określonej dla tego przedmiotu umowy w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 9. Kary umowne, o których mowa w ust. 7 i 8, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóź- nienia, stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem opóźnienia. 10. Zapłata naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 7 i 8, nastąpi na podsta- wie wystawionych przez naliczającego karę umowną not obciążeniowych z siedmio- dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia noty. § 5. Rękojmia 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Strony rozszerzają w następujący sposób: 1) okres rękojmi wynosi 4 lata, 2) niezależnie od rodzaju wady, Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia z ty- tułu rękojmi, 16 Część I. Apelacje i akta gospodarczePrawo gospodarcze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: