Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 010003 18630806 na godz. na dobę w sumie
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ebook/pdf
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2950-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonałe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień związanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Książka w przejrzysty sposób omawia poszczególne etapy procesu, przedstawia możliwe środki egzekucji, kalkuluje potencjalne koszty, podpowiada linię obrony i przedstawia wzory dokumentów. Ponadto zawiera wiele wskazówek praktycznych, przykładów i pytań wraz z odpowiedziami. Książka Tomasza Kalera, specjalisty ds. prawa ochrony środowiska i pracownika Ministerstwa Środowiska, będzie pomocą zarówno dla osób ściągających opłaty, jak i dla tych, które zalegają z opłatami, a zatem dla: jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin, zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli firm, właścicieli prywatnych nieruchomości i wszystkich tych, którzy chcą zgodnie z prawem i świadomie uczestniczyć w procesie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi jest ostatnio tematem bardzo gorącym i nieraz kontrowersyjnym. Budzi wiele pytań, niejasności i wątpliwości wśród przedstawicieli każdej ze stron procesu egzekucyjnego. Co robić, aby gospodarka odpadami komunalnymi była sprawna? Jak skutecznie egzekwować należności? Jak zapobiec egzekucji? To tylko nieliczne z podstawowych pytań, które zadają sobie na co dzień zarówno pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i gmin, jak również zarządcy wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, mieszkań czy prywatnych nieruchomości. „Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” to doskonałe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dla każdego. Tomasz Kaler, specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska i autor wielu pozycji wydawnictwa Wiedza i Praktyka, w syste- matyczny i przystępny sposób przybliża poszczególne zagadnienia: etapy procesu egzekucji, możliwe środki egzekucyjne, koszty postępowania, metody zapobiegania egzekucji. Poradnik odpowiada na wiele praktycznych pytań, rozwiewa wątpliwości i służy pomocą wszystkim tym, którzy pragną działać zgodnie z prawem, usystematyzować swoją wiedzę i poczuć się bezpiecznie w gąszczu przepisów prawnych. I M Y N L A N U M O K I M A D A P D O E I N A W O R A D O P S O G A Z T A Ł P O A J C U K E Z G E Cena 69 zł ISBN 978-83-269-2950-2 UOU12 UOU12 oklad.indd 1 14-02-17 19:20 Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi UOU12.indd 1 14-02-17 18:23 Autor: Tomasz Kaler specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska, autor wielu pozycji wydawnictwa Wiedza i Praktyka Redakcja: Anna Kamińska Radaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Wydawca: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2950-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU12.indd 2 14-02-17 18:23 Spis treści Spis treści Wstęp ......................................................................................................................... 7 Słowniczek ................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Obszary egzekucji .................................................................................15 1.1. Co obejmuje egzekucja..................................................................................15 1.2. Podstawa prawna, warunki techniczne .........................................................16 1.3. Przepisy związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ................................................................................................17 1.3.1. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – I obszar: właściciele zamieszkanych nieruchomości ...........................................................17 1.3.2. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – II obszar: właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, jednocześnie rada gminy nie podjęła uchwały objęcia ich systemem zbierania odpadów w gminie ..........................18 1.3.3. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – III obszar: wysokość opłat ...................................................................................19 1.3.4. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – IV obszar: kontrola .......26 1.3.5. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – V obszar: kary ...............27 1.3.6. Regulacje w ustawie związane z egzekucją – VI obszar: wykroczenia ........................................................................................28 1.3.7. Egzekucja efektu ekologicznego w projektach odpadowych współfinansowanych ze środków UE ..................................................28 Rozdział 2. Zapobieganie egzekucji .........................................................................33 2.1. Sposoby unikania egzekucji i metody obrony właściciela nieruchomości, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, przewidziane w procedurze postępowania egzekucyjnego w administracji ..............................................33 2.2. Działania, które można podejmować na etapie ustalania zobowiązania właściciela nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ....33 2.2.1. Zadbanie o wszczynanie postępowań kontrolnych wobec osób fizycznych składających deklarację śmieciową ...................................34 2.2.2. Umarzanie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ..................................44 2.2.3. Umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67d Ordynacji podatkowej ...............44 UOU12.indd 3 3 14-02-17 18:23 Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.2.4. Umożliwienie zapłaty opłaty śmieciowej przez osoby trzecie ................ 45 2.3. Alternatywne sposoby podejmowane przez właścicieli nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ................................................................................45 2.3.1. Wprowadzenie alternatywnych sposobów ściągania opłat, np. pozwalanie mieszkańcom na odpracowanie zadłużenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..............45 2.3.2. Zakładanie spółdzielni socjalnych .......................................................46 2.3.3. Zapobieganie egzekucji na skutek współdziałania policji i władz samorządowych przy egzekwowaniu obowiązków z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez finansowanie etatów w policji ze środków samorządowych ...............46 2.3.4. Zaangażowanie spółdzielni w system egzekucji opłat poprzez wyznaczenie pracowników spółdzielni jako inkasentów .....................47 Rozdział 3. Zasady stosowania środków egzekucji .................................................63 3.1. Podstawy prawne stosowania środków egzekucyjnych.................................63 3.2. Zasady ogólne niezbędne podczas prowadzenia egzekucji opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi ............................................................64 3.2.1. Zasada celowości .................................................................................64 3.2.2. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji ..........................................65 3.2.3. Zasada stosowania wyłączenia środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie ...................................................................67 3.2.4. Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych ...........67 3.2.5. Zasada niezbędności............................................................................67 3.2.6. Zasada zagrożenia................................................................................69 3.3. Procedury, które mogą zastosować wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu wyjawienia majątku właściciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi .................................................................................................70 3.3.1. Wyjawienie majątku i pomoc naczelnika urzędu skarbowego na podstawie rozporządzenia MF ........................................................70 3.3.2. Wyjawienie majątku na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ............................................................70 3.3.3. Wyjawienie majątku na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego ...........................................................................................71 4 UOU12.indd 4 14-02-17 18:23 Spis treści Rozdział 4. Procedura egzekucji ..............................................................................75 4.1. Elementy procedury postępowania organu egzekucyjnego .........................75 4.1.1. Etapy procedury .................................................................................76 4.1.1.1. Wszczęcie egzekucji administracyjnej ....................................76 4.1.1.2. Doręczenie upomnienia .........................................................78 4.1.1.3. Tytuł wykonawczy .................................................................78 4.1.1.4. Środki egzekucyjne ................................................................81 4.1.1.5. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do zobowiązanego właściciela nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .......................................................82 4.1.2. Egzekucja w sytuacji, gdy trzeba zająć majątek ...................................83 4.1.3. Postępowanie zabezpieczające............................................................85 4.1.4. Doręczenie pisma ................................................................................92 4.2. Jak zorganizować egzekucję w urzędzie ........................................................96 Rozdział 5. Środki egzekucyjne ............................................................................. 107 5.1. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynagrodzenia za pracę ...........................................................................110 5.2. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej ................................................................112 5.3. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych ............................113 5.4. Egzekucja z instrumentów prawno-ekonomicznych ....................................118 5.5. Egzekucja poprzez odebranie rzeczy ruchomej ..........................................118 Rozdział 6. Koszty egzekucji ..................................................................................123 6.1. Opłaty .........................................................................................................123 6.2. Wydatki egzekucyjne ..................................................................................125 Rozdział 7. Wzory dokumentów ............................................................................129 Wzór upomnienia zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego .....132 Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych ........................................................................................................133 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą ..........139 UOU12.indd 5 5 14-02-17 18:23 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym .......................... 141 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem .............................................................................................143 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego związanego z dokumentem ...................................................................................................145 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank...........................................................146 Wzór zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych w postaci papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego podmiotem prowadzącym takie rachunki ............................................. 148 Wzór protokołu odbioru dokumentu .................................................................150 Wzór protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej oraz zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej ...........................................................151 Wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością u dłużnika zajętej wierzytelności będącego spółką ................................................................................................152 Wzór zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności ........................................................................154 Wzór protokołu zajęcia i odbioru ruchomości ....................................................156 Wzór zarządzenia zabezpieczenia ......................................................................158 Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym ............................................................................162 Wzór upoważnienia do kontroli .........................................................................164 Wzór decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ......................................................................................................165 Wzór decyzji o umorzeniu zaległości .................................................................................. 167 Rozdział 8. Podstawa prawna ............................................................................... 169 UOU12.indd 6 14-02-17 18:23 WStęp Sukces wprowadzania w życie w każdej gminie nowej koncepcji gospo- darowania odpadami komunalnymi jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od: sprawności organizacyjnej władz gminy, wdrożenia niezbędnych inwestycji, jakości świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów oraz postawy mieszkańców w zakresie przyjmowania nowych zasad gospoda- rowania wyprodukowanymi przez siebie odpadami komunalnymi. Warto zauważyć, że kluczowym i niezwykle ważnym elementem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, zapewnia- jącym jego wykonalność finansową, jest regularność wpływu planowanej wysokości opłat od mieszkańców. Wpływy te mogą być przeznaczone wy- łącznie na realizację zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, ale jednocześnie są jedynym źródłem finan- sowania całego systemu. Ze względu na wagę i złożoność problemu celem niniejszego opraco- wania jest omówienie wszystkich praktycznych problemów związanych ze skuteczną egzekucją opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Dużym ułatwieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest oparcie egzekucji tej opłaty na obowiązujących już od dawna procedurach ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na- tomiast wyzwaniem dla urzędników, którzy będą zajmowali się postę- powaniem egzekucyjnym na poziomie gminy, jest dostosowanie zasad egzekucji administracyjnej zawartych w wyżej wymienionym akcie praw- nym do specyfiki opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. UOU12.indd 7 7 14-02-17 18:23 Szczególnie pożądana na wstępnym etapie będzie współpraca wydzia- łu ds. ochrony środowiska z wydziałem ds. egzekucji podatków i opłat lokalnych, tak aby w ramach wszczynanych procedur egzekucyjnych w kontaktach z mieszkańcami rozwiewać wszelkie wątpliwości w zakresie celowości uiszczania opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. W poradniku prezentujemy zagadnienia dotyczące: podstaw prawnych egzekucji w poszczególnych obszarach, praw i obowiązków stron postępo- wania egzekucyjnego, zasad stosowania środków egzekucji i najskuteczniej- szych ścieżek postępowania, kosztów oraz organizacji egzekucji w urzędzie. Na zakończenie omówiliśmy też najważniejsze kwestie sporne wraz z pro- pozycjami rozwiązań. Ze względu na praktyczny charakter opracowania zamieściliśmy w książce wzory wszystkich niezbędnych dokumentów. Oddając w ręce Państwa tę książkę, mamy nadzieję, że stanie się ona źródłem cennej wiedzy, inspiracją do rozwiązywania problemów oraz niezastąpioną pomocą w codziennej pracy. 8 UOU12.indd 8 14-02-17 18:23 Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SłoWniczEk Biegły skarbowy – 1) rzeczoznawca w określonej dziedzinie uprawniony do wyceny majątku zobowiązanego i wpisany na listę biegłych skarbo- wych prowadzoną przez izbę skarbową; w postępowaniu egzekucyjnym pełni podobną funkcję jak w postępowaniu administracyjnym; 2) osoba powołana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wyrażenia opinii o okolicznościach, których ustalenie i ocena wymagają wiadomości specjalnych. Czynności egzekucyjne – wszelkie działania podejmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. Dłużnik zajętej wierzytelności – 1) dłużnik zobowiązanego, właści- ciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania od- padami komunalnymi, również bank (w przypadku stosowania egzekucji z wierzytelności na rachunku bankowym), pracodawca (gdy prowadzi się egzekucję z wynagrodzenia za pracę), podmiot prowadzący działalność maklerską, trasat oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobo- wiązanego; 2) podmiot biorący udział w egzekucji należności pieniężnych z wierzytelności oraz innych praw majątkowych, realizujący na wezwanie UOU12.indd 9 9 14-02-17 18:23 wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego. Egzekutor – pracownik wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodaro- wanie odpadami komunalnymi wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych. Opłata komornicza – 5 kwot przekazanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta prowadzącemu postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez zobowiązanego właściciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych. Organ egzekucyjny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowa- dzący postępowanie w sprawie egzekucji opłat za gospodarowanie od- padami komunalnymi uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych, właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ich obowiązków oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków. Organ rekwizycyjny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta inny niż wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzący postępowanie w sprawie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któremu ten ostatni zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych. Następuje to wtedy, gdy część majątku zobowiązanego właściciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w stosunku do którego skierowana jest egzekucja, znajduje się poza terenem działania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowania egzekucyjne. Organ ten działa na podstawie zlecenia udzielonego mu przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który ma obowiązek sporządzić odpis tytułu wykonawczego, oznaczając cel, któremu ma służyć, 10 UOU12.indd 10 14-02-17 18:23 Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi jest ostatnio tematem bardzo gorącym i nieraz kontrowersyjnym. Budzi wiele pytań, niejasności i wątpliwości wśród przedstawicieli każdej ze stron procesu egzekucyjnego. Co robić, aby gospodarka odpadami komunalnymi była sprawna? Jak skutecznie egzekwować należności? Jak zapobiec egzekucji? To tylko nieliczne z podstawowych pytań, które zadają sobie na co dzień zarówno pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i gmin, jak również zarządcy wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, mieszkań czy prywatnych nieruchomości. „Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” to doskonałe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dla każdego. Tomasz Kaler, specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska i autor wielu pozycji wydawnictwa Wiedza i Praktyka, w syste- matyczny i przystępny sposób przybliża poszczególne zagadnienia: etapy procesu egzekucji, możliwe środki egzekucyjne, koszty postępowania, metody zapobiegania egzekucji. Poradnik odpowiada na wiele praktycznych pytań, rozwiewa wątpliwości i służy pomocą wszystkim tym, którzy pragną działać zgodnie z prawem, usystematyzować swoją wiedzę i poczuć się bezpiecznie w gąszczu przepisów prawnych. I M Y N L A N U M O K I M A D A P D O E I N A W O R A D O P S O G A Z T A Ł P O A J C U K E Z G E Cena 69 zł ISBN 978-83-269-2950-2 UOU12 UOU12 oklad.indd 1 14-02-17 19:20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: