Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 009973 10705375 na godz. na dobę w sumie
Egzekucja przez zarząd przymusowy - ebook/pdf
Egzekucja przez zarząd przymusowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 503
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255--2399-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10641 – 106413 KPC). Jest ona pierwszą monografią w polskim piśmiennictwie poświęconą tej tematyce.

Wskazany sposób egzekucji ma coraz większe znaczenie w praktyce egzekucyjnej w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi, które zaszły w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Co istotne, z uwagi na konstrukcję prawną egzekucji przez zarząd przymusowy, jej zastosowanie niesie pozytywne konsekwencje społeczne i gospodarcze, gdyż pozwala zachować działalność przedsiębiorstwa dłużnika oraz utrzymać zatrudnienie.

Prezentowana monografia zawiera wszechstronne ujęcie, przede wszystkim takich zagadnień jak: zakres podmiotowy i przedmiotowy egzekucji, organy postępowania, wszczęcie egzekucji, stosunek egzekucji przez zarząd przymusowy do innych postępowań kierowanych do składników przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, powołanie, odwołanie i zmiana zarządcy, jego czynności związane z zarządem jednostką gospodarczą oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy. W opracowaniu autor odwołuje się także do rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach: niemieckim, austriackim, włoskim i hiszpańskim. Niniejsza monografia ze względu na swoje walory naukowe i praktyczne kierowana jest zarówno do teoretyków prawa, studentów, jak i praktyków, głównie sędziów, adwokatów, radców prawnych, syndyków, nadzorców sądowych i zarządców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY MICHAŁ KRAKOWIAK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MICHA£ KRAKOWIAK · EGZEKUCJA PRZEZ ZARZ¥D PRZYMUSOWY Polecamy nasze publikacje z tej serii: L. Kociucki ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB DOROSŁYCH I JEJ OGRANICZENIA B. Jochemczyk ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM J. Byrski TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ E. Strzępka-Frania UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH E. Mazurczak-Jasińska ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I W NIEMCZECH www.sklep.beck.pl Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2139-4 ISBN e-book 978-83-255-2399-2 Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie ..................................................................................................... Wykaz skrótów .................................................................................................... XI XV Wykaz literatury ................................................................................................. XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................. § 1. Pojęcie zarządu ........................................................................................ § 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu historycznym........................................................................................... I. Zarząd cudzego mienia w prawie rzymskim .................... II. Zarząd przymusowy w prawie germańskim ..................... III. Zarząd przymusowy w prawie Pierwszej Rzeczypospolitej.......................................................................... IV. Egzekucja przez zarząd przymusowy w prawie państw zaborczych ..................................................................... 1. Prawo ziem zaboru rosyjskiego ........................................ 2. Prawo ziem zaboru niemieckiego ................................... 3. Prawo ziem zaboru austriackiego.................................... V. Egzekucja przez zarząd przymusowy w prawie Drugiej Rzeczpospolitej ........................................................... VI. Egzekucja przez zarząd przymusowy w prawie polskim po 1945 r. ...................................................................... § 3. Zarząd przymusowy w ustawodawstwach innych państw ..... I. Prawo niemieckie ....................................................................... II. Prawo austriackie........................................................................ III. Prawo włoskie .............................................................................. IV. Prawo hiszpańskie ...................................................................... Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy egzekucji przez zarząd przymusowy ..................................................................... § 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... § 2. Zakres podmiotowy egzekucji........................................................... § 3. Zakres przedmiotowy egzekucji....................................................... I. Pojęcie przedsiębiorstwa ......................................................... II. Pojęcie gospodarstwa rolnego ............................................... § 4. Egzekucja z części przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ...................................................................................................... 1 1 5 6 8 8 12 12 13 14 15 21 24 24 27 29 34 41 41 44 49 49 60 71 V Spis treści Rozdział III. Organy postępowania w egzekucji przez zarząd przymusowy................................................................................................... § 1. Pojęcie organów egzekucyjnych ....................................................... § 2. Sąd rejonowy............................................................................................ I. Właściwość sądu rejonowego................................................. II. Skutki niewłaściwości miejscowej sądu rejonowego .... III. Kwestie szczegółowe ................................................................. IV. Skład sądu....................................................................................... § 3. Zarządca przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ...................................................................................................... I. Pozycja prawna zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym ............................................ 1. Teorie dotyczące pozycji prawnej zarządcy................. A. Teorie zastępstwa............................................................. B. Teoria piastowania urzędu ........................................... 2. Pozycja prawna zarządcy nieruchomości w egzekucji z nieruchomości (teoria zastępstwa pośredniego dłużnika) ........................................................ 3. Pozycja prawna syndyka w postępowaniu upadłościowym...................................................................... 4. Zarządca przymusowy jako inny organ egzekucyjny ............................................................................ II. Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji zarządcy .......................................................................................... III. Wynagrodzenie zarządcy przymusowego.......................... IV. Odpowiedzialność zarządcy przymusowego.................... 1. Odpowiedzialność cywilnoprawna oraz 79 79 81 82 89 91 96 97 97 97 97 101 104 108 112 122 129 143 porządkowa zarządcy .......................................................... 146 2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa zarządcy .................................................................................... § 4. Komornik sądowy .................................................................................. Rozdział IV. Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy..... 154 158 161 § 1. Uwagi wstępne – moment wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy .............................................................................. 161 § 2. Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy na wniosek............................................................................................... I. Warunki formalne wniosku .................................................... 1. Warunki ogólne pisma procesowego ............................. 2. Warunki szczególne wniosku .......................................... II. Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu.............. § 3. Usuwanie braków formalnych wniosku ........................................ 167 167 169 174 184 185 VI Spis treści § 4. Tryb rozpoznania wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy .............................................................................. I. Wydanie postanowienia w przedmiocie wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy .......... II. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy .......... III. Obowiązek informacyjny sądu rejonowego...................... Rozdział V. Powołanie, odwołanie i zmiana osoby zarządcy przymusowego oraz nadzór sądu nad wykonywaniem zarządu .............................................................................................................. § 1. Powołanie (wyznaczenie) zarządcy przymusowego ................. I. Objęcie zarządu nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym przez zarządcę przymusowego............................................................................. II. Powstanie skutków prawnych objęcia w zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego............................................................................................ § 2. Odwołanie i zmiana osoby zarządcy przymusowego................ I. Podstawy odwołania i zmiany osoby zarządcy 187 187 189 190 195 195 201 214 222 przymusowego............................................................................. 222 II. Tryb odwołania i zmiany osoby zarządcy przymusowego............................................................................. 224 § 3. Kontrola sądu rejonowego nad wykonywaniem zarządu przymusowego ....................................................................................... I. Polecenia sądu.............................................................................. II. Obowiązek zarządcy przymusowego składania 227 228 sprawozdań i rachunków ......................................................... 231 Rozdział VI. Czynności zarządcy przymusowego dotyczące zarządu nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym ............................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ § 2. Pojęcie „czynności zwykłego zarządu” oraz „czynności przekraczające zwykły zarząd” przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym)................................................................... § 3. Tryb dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym)...................................................................................................... § 4. Czynności prawne i faktyczne zarządcy przymusowego ........ I. Prowadzenie gospodarki przedsiębiorstwa 249 249 251 265 277 (gospodarstwa rolnego) ........................................................... 278 VII Spis treści 1. Zarządca przymusowy a czynności prawne dokonane przez dłużnika przed ustanowieniem zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym) .................................................. 2. Czynności prawne podejmowane przez zarządcę 288 przymusowego w toku zarządu....................................... 299 II. Dysponowanie przez zarządcę przymusowego dochodami z przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) ...... § 5. Czynności procesowe zarządcy przymusowego......................... 303 311 I. Pozycja prawna zarządcy przymusowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących praw i obowiązków dłużnika – przedsiębiorcy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ........................................................ II. Czynności zarządcy przymusowego w sądowych postępowaniach rozpoznawczych wszczętych przed ustanowieniem zarządu ............................................... III. Czynności zarządcy przymusowego w sądowych postępowaniach rozpoznawczych wszczętych po ustanowieniu zarządu ......................................................... IV. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych 313 317 319 przez zarządcę przymusowego i przeciwko zarządcy... 321 V. Pozycja zarządcy przymusowego w postępowaniach podatkowych................................................................................. 323 § 6. Czynności zarządcy przymusowego dotyczące rachunkowości przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) .................................................................................................... Rozdział VII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy ..................................................................... § 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... § 2. Obowiązek sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej 324 327 327 z egzekucji................................................................................................ 333 § 3. Podmiot sporządzający plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji................................................................................................ § 4. Postać planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji ................... § 5. Tryb sporządzania planu podziału sumy uzyskanej 341 345 z egzekucji................................................................................................ 348 I. Zasady dotyczące czasu sporządzania planu podziału .......................................................................................... II. Treść planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.......... 348 357 § 6. Środki zaskarżenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji................................................................................................ 365 VIII Spis treści I. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy........................................................ 1. Pojęcie i charakter prawny skargi.................................... 2. Przepisy o skardze na czynności komornika stosowane odpowiednio do skargi na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego....................................................................... 3. Warunki dopuszczalności skargi na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego ............. A. Właściwy przedmiot skargi .......................................... B. Legitymacja do wniesienia skargi .............................. C. Termin do wniesienia skargi ....................................... D. Forma skargi ...................................................................... 367 367 377 379 380 382 384 385 4. Granice skargi na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego ........................................ 387 5. Rozpoznanie skargi na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego ........................................ Rozdział VIII. Stosunek egzekucji przez zarząd przymusowy do innych postępowań kierowanych do składników przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ............................. § 1. Stosunek postępowania zabezpieczającego do egzekucji 390 395 przez zarząd przymusowy.................................................................. 395 I. Uwagi ogólne (charakter i cel postępowania zabezpieczającego)..................................................................... 395 II. Udzielenie zabezpieczenia przez ustanowienie zarządu przymusowego ............................................................ III. Rozstrzygnięcie konkurencji zarządu przymusowego ustanowionego w postępowaniu zabezpieczającym i zarządu przymusowego w egzekucji................................. § 2. Zbieg egzekucji przez zarząd przymusowy z innymi rodzajami egzekucji sądowej i administracyjnej........................ I. Pojęcie zbiegu egzekucji .......................................................... II. Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji przez zarząd przymusowy i egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych ................................................................................... III. Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji przez zarząd przymusowy i egzekucji sądowej świadczeń niepieniężnych oraz egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej ................................................................. 397 400 407 408 411 438 IV. Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji przez zarząd przymusowy i egzekucji administracyjnej......................... 441 IX Spis treści § 3. Egzekucja przez zarząd przymusowy a postępowanie upadłościowe i naprawcze................................................................. I. Uwagi ogólne................................................................................ II. Wpływ postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i ogłoszenie upadłości na postępowanie egzekucyjne .................................................................................. III. Dopuszczalność wszczęcia po ogłoszeniu upadłości 442 442 445 postępowania egzekucyjnego przeciwko upadłemu ... 453 IV. Wpływ wszczęcia postępowania naprawczego na postępowanie egzekucyjne ............................................... Podsumowanie .................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................. 454 457 461 X Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ustawą z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 znowelizowano KPC, jako kolejny etap refor- my polskiego prawa procesowego cywilnego2. Nowelizacja wprowadziła zmiany przede wszystkim w zakresie przebudowy modelu postępowania za- bezpieczającego oraz usprawnienia postępowania egzekucyjnego. Wśród zmian dokonanych ustawą z 2.7.2004 r. rozbudowano na bazie dotychczaso- wego art. 1062 KPC, regulację szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych – egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika (art. 10641–106413 KPC). W omawianym sposobie egzekucji, zaspokojenie należności wierzyciela następuje z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez dłużnika działal- ności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, nie zaś z samej substancji majątku dłużnika. Istotą egzekucji przez zarząd przymusowy, zarówno w jej ujęciu statycznym, jak i dynamicznym, jest za- pewnienie normalnego funkcjonowania działalności zarobkowej dłużnika będącego przedsiębiorcą. Poddana analizie w prezentowanej rozprawie re- gulacja prawna, stanowiąca powrót ustawodawcy do rozwiązań zawartych w KPC z 1932 r., pozwala uchronić dłużnika – przedsiębiorcę od wyelimino- wania go z obrotu gospodarczego na skutek wszczętej przeciwko niemu egzekucji. Należy bowiem pamiętać, że zasadniczo większą wartość ekono- miczną posiada całe przedsiębiorstwo (gospodarstwo rolne), stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, ukierun- kowany na działalność zarobkową niż poszczególne składniki takiej masy majątkowej. W niniejszej rozprawie dokonano analizie de lege lata samodzielnego, szczególnego sposobu egzekucji, jakim jest egzekucja przez zarząd przymu- sowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym, na płaszczyźnie zarówno jej elementów statycznych, takich jak podmiot, czy przedmiot oraz z punktu widzenia ruchu postępowania – wszczęcia, przebiegu, zakończe- nia, w czym z kolei wyraża się dynamika postępowania. Ponadto z uwagi na 1 Dz.U. Nr 172, poz. 1804; przepisy ustawy weszły w większości w życie 5.2.2005 r. 2 Zob. krytykę bezustannych nowelizacji KPC oraz na temat potrzeby stworzenia nowej ustawy procesowej, J. Jankowski, Nowelizacje KPC wprowadzane w 2005 r., Warszawa 2005, s. 2–3; T. Ereciński, O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie no- wego kodeksu postępowania cywilnego, PPC 2010, Nr 1, s. 9–19. XI Wprowadzenie problemy związane z interpretacją materiału normatywnego poddanego badaniu, w pracy sformułowano wnioski de lege ferenda w zakresie uspraw- nienia omawianej regulacji. Nie budzi bowiem wątpliwości, że właściwa wykładnia przepisów o egzekucji przez zarząd przymusowy, przekłada się na praktyczne ich zastosowanie i zainteresowanie całą instytucją wśród uczest- ników obrotu gospodarczego. Należy podkreślić, że z uwagi na pojęcia wprowadzone przez ustawodaw- cę do Kodeksu postępowania cywilnego możemy określać omawiany sposób egzekucji, zarówno jako egzekucję przez zarząd przymusowy, zgodnie z ty- tułem Rozdziału 2, Działu II, Tytułu III, Części trzeciej, Księgi czwartej KPC, oraz jako egzekucję z dochodów z działalności gospodarczej dłużnika prowa- dzonej w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 10641 § 1 KPC). Analizę materiału normatywnego rozpoczęto od omówienia elementów statycznych w egzekucji, a następnie elementów dynamicznych. W zagadnie- niach ogólnych przedstawiono pojęcie zarządu, podejmując próbę sformu- łowania definicji zarządu przymusowego w egzekucji świadczeń pienięż- nych; zaprezentowano ewolucję omawianego sposobu egzekucji w ujęciu historycznym, poczynając od zarządu cudzego mienia w prawie rzymskim i w prawie germańskim. Istotne dla wykładni analizowanych przepisów jest także porównanie regulacji polskiej z instytucją zarządu przymusowego w ustawodawstwach innych państw – Niemiec, Austrii, Włoch i Hiszpanii. Z uwagi na nierozstrzygnięty przez ustawodawcę w przepisach KPC sta- tus ustrojowo-prawny zarządcy przymusowego, w rozprawie podjęto funda- mentalne zagadnienie pozycji prawnej zarządcy przymusowego w postępo- waniu egzekucyjnym. Rozważania doprowadziły do przyjęcia koncepcji zarządcy przymusowego jako innego – niż komornik sądowy i sąd rejonowy – organu egzekucyjnego. Dodatkowo omówiono także kwestie związane z podmiotami uprawnionymi do pełnienia funkcji zarządcy, jego wynagro- dzenia, odpowiedzialnością cywilnoprawną, karną i porządkową. W dalszej części pracy oprócz omówienia samego trybu wszczęcia egze- kucji przez zarząd przymusowy, podjęto zagadnienie dotyczące momentu, w którym następuje jej wszczęcie. Należy bowiem podkreślić, że prawidłowe ustalenie tego momentu ma istotne znaczenie dla wystąpienia skutków prawnych związanych z analizowanym sposobem egzekucji i jej właściwym przebiegiem. Jako swoiste podsumowanie przeprowadzonej w pracy analizy prawnej, przedstawiono w ostatnim rozdziale monografii szczegółowe kwestie związane ze stosunkiem postępowania zabezpieczającego do postępowania egzekucyjnego prowadzonego omawianym sposobem egzekucji, zagadnie- nia dotyczące zbiegu egzekucji przez zarząd przymusowy z innymi sposoba- mi egzekucji sądowej i administracyjnej oraz wpływem postępowania upadłościowego i naprawczego na egzekucję przez zarząd przymusowy. XII Wprowadzenie Ponadto przedstawiono przypadek konkurencji zarządu przymusowego ustanowionego w postępowaniu zabezpieczającym i zarządu przymusowe- go w egzekucji, proponując sposób eliminacji zbiegu egzekucji przez zarząd przymusowy i egzekucji sądowej świadczeń pieniężnych i świadczeń niepie- niężnych oraz eliminacji zbiegu analizowanego sposobu egzekucji z egzeku- cją administracyjną. Z uwagi na szczególny charakter egzekucji przez zarząd przymusowy, który jest determinowany jej przedmiotem, spośród metod badawczych wy- korzystano w pracy przede wszystkim analizę, argumentację, logikę, analizę prawno-porównawczą oraz duży nacisk położono na analizę historyczną. W pracy podjęto zatem próbę przeanalizowania obszernego materiału nor- matywnego tak, aby wyjaśnić liczne wątpliwości interpretacyjne, jakie wiążą się ze stosowaniem przepisów KPC o egzekucji przez zarząd przymusowy. Jednocześnie wierząc, że w praktyce egzekucyjnej z tego szczególnego spo- sobu egzekucji zostanie uczyniony środek przeciwdziałający sytuacji, gdy jedyną drogą dla zadłużonego przedsiębiorcy jest ogłoszenie upadłości. Niniejsza monografia stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2009 r. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Promotorowi pracy – Panu Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Kierownikowi Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ, za opiekę naukową i okazaną pomoc. Podziękowania kieruję także do Recenzentów pracy – Pana Profesora Sławo- mira Cieślaka i Pana Profesora Andrzeja Jakubeckiego. Cenne uwagi Recen- zentów miały znaczny wpływ na ostateczny kształt pracy. XIII Wykaz skrótów Artykuły powoływane bez podania aktu prawnego oznaczają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 1. Źródła prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BFGU...................................... ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) EgzAdmU.............................. d. KPC .................................... EC ............................................ EO ........................................... CPC......................................... Codice di Procedura Civile. Regio Decreto 28.10.1940 r., (n. 1443) Gazetta Ufficiale 1940/ n. 253 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) de Enjuiciamiento Civil z 7.1.2000 r., Ley Nr 1/2000 austriacka ustawa o postępowaniu egzekucyj- nym i zabezpieczającym z 27.5.1896 r. (Gesetz über Exekutions und Sicherungsverfahren, RGBl. 1896/79) ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KP............................................ KC ........................................... KK ........................................... KKS......................................... KomSEgzU ........................... KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XV KPK ........................................ KRO........................................ KrRejSU................................. KSCU...................................... KSH......................................... LicSynU ................................. ObrInFinU ........................... OrdPod.................................. PrBank................................... PrUpNapr ............................. PrUSP ..................................... RachU .................................... SwobDziałGospU............... ZPO......................................... ZwVwV.................................. Wykaz skrótów ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 15.6.2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, poz. 850 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Zzivilprozessordnung z 12.9.1950 r. (BGBl. 1950, 455, 512, 533) Zwangsverwaltrverordnung z 19.12.2003 r. (BGBl. IS.2804) 2. Organy orzekające NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ............................................ SN............................................ SN (7)..................................... Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów XVI Wykaz skrótów 3. Czasopisma Egzekucja Sądowa ................................ Głos Adwokatury Biul. Skarb. ........................... Biuletyn Skarbowy BMS ........................................ Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw ES............................................. Gl. ........................................... Glosa Gł. Adw. Gł. Pr. ..................................... Głos Prawa Gł. Sąd. .................................. Głos Sądowy GS ........................................... Gazeta Sądowa GSW........................................ Gazeta Sądowa Warszawska KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy NP ........................................... Nowe Prawo N.Pal. ..................................... Nowa Palestra OSA......................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCP................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Pracy Problemy Egzekucji Problemy Egzekucji Sądowej Państwo i Prawo Przegląd Notarialny Polski Proces Cywilny Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Rolnego OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. .......................................... Palestra PE ............................................ PES .......................................... PiP........................................... PN ........................................... PPC ......................................... PPH......................................... PPR ......................................... Pr. Pracy ................................ Prawo Pracy Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek Prok. i Pr. .............................. Prokuratura i Prawo PS............................................. PUG ........................................ Rej. ......................................... Rejent Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego XVII Wykaz skrótów RPEiS...................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Ruch Pr. ................................ Ruch Prawniczy Wiad. Praw. .......................... Wiadomości Prawnicze WPP ........................................ Wileński Przegląd Prawniczy 4. Inne artykuł art. .......................................... rozporządzenie rozp. ....................................... tekst jednolity t.j. ............................................ to jest tj. ............................................. ust. .......................................... ustęp XVIII Wykaz literatury Adamus R., Ustawa o licencji syndyka a nadzorca sądowy w postępowaniu Wykaz literatury Wykaz literatury naprawczym, GS 2007, Nr 10; Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko–Biała 1999; Armata M., Skarga na czynności komornika, [w:] Korzan K. (red.), Komorni- cy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (poszuki- wanie optymalnych rozwiązań), PES 1994, Nr VIII; Arzt Z., Egzekucja z przedsiębiorstwa według kodeksu postępowania cywil- nego, PPC 1936, Nr 3–4; Balasits A., Wydawnictwo ustaw austriackich w polskim przekładzie, t. III, Ordynacyja egzekucyjna, Lwów 1897; Barańska A., [w:] Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz do art. 506–1088, Warszawa 2006; Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1965; Bartz A.W., Egzekucyjne zajęcie czynszów najmu i dzierżawy z nieruchomo- ści a przymusowy zarząd nieruchomości, Gł. Pr. 1934, Nr 2; Bartz A.W., Kolizja między egzekucją z nieruchomości a egzekucją przez zarząd przymusowy, PPC 1938, Nr 16–18; Bartz A.W., Podział sumy uzyskanej przez zarząd przymusowy, Gł. Pr. 1933, Nr 7–8; Bartz A.W., Przyczynek do wykładni art. 758 k.p.c., Gł. Pr. 1934, Nr 2; Bartz A.W., Ustanowienie zarządu przymusowego w razie zbiegu wierzycieli lub wierzytelności, Gł. Pr. 1933, Nr 4; Bartz A.W., Wpływ przymusowego zarządu nieruchomości na egzekucyjne zajęcia czynszu najmu lub dzierżawy, dokonane przed ustanowieniem tego zarządu, Gł. Pr. 1934, Nr 10–11, Gł. Pr. 1934, Nr 12; Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 kodeksu cywilnego, Kraków 1997; Bernsztejn I., Czy zarząd przymusowy z art. 663 § 2 KPC może być wprowa- dzony, jeśli nieruchomość znajduje się w samoistnym posiadaniu osoby trzeciej, Czasopismo Adwokatów Polskich – Dział Województw Zachod- nich 1934; Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974; Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warsza- wa 1957; XIX Wykaz literatury Bielski P., Glosa do wyroku SN z 24.6.1998 r., I CKN 780/97, Pr. Sp. 2000, Nr 2; Bielski P., Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, PPH 1999, Nr 6; Bladowski B., Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu egze- kucyjnym, Pal. 1978, Nr 11–12; Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975; Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B., Historia Prawa Sądowego. Zarys wykładu, Poznań 1995; Böttcher R., ZVG. Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal- tung, München 2005; Brol J., [w:] Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2002; Brol J., Niemieckie prawo insolwencyjne, Warszawa 1996; Broniewicz W., Glosa do uchwały SN z 30.3.1992 r., III CZP 22/92, PS 1993, Nr 9; Broniewicz W., Legitymacja procesowa (praca habilitacyjna), Łódź 1963; Broniewicz W., Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, War- szawa 1971; Broniewicz W., Podstawienie procesowe, Zeszyty Naukowe UŁ 1963, z. 31; Broniewicz W., Pojęcie legitymacji procesowej, [w:] K. Korzan (red.), Studia z procesu cywilnego, Katowice 1986; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008; Broniewicz W., Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywil- nych, PiP 1988, Nr 8; Broniewicz W., Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem, PiP 1993, z. 2; Broniewicz W., Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9; Buczkowski M., Przedmiotowy zakres egzekucji przez zarząd przymusowy, N.Pal. 1938, Nr 9; Buczkowski M., Przymusowy zarząd w świetle postanowień ustawy o sądo- wem postępowaniu egzekucyjnem i jego praktyczne stosowanie, Droh- obycz 1933; Budzinowski R., Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego (rozważania na tle art. 553 KC), RPEiS 1991, Nr 3; Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy, RPEiS 2002, Nr 3; XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzekucja przez zarząd przymusowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: