Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 010123 10730793 na godz. na dobę w sumie
Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych - ebook/pdf
Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 421
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2864-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest pierwszym w Polsce kompleksowym a zarazem tak wnikliwym opracowaniem zagadnienia egzekucji sądowej z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych. W książce omówiono poszczególne etapy tego sposobu egzekucji, wraz ze wskazaniem ewentualnych problemów, jakie mogą pojawić się w związku ze stosowaniem art. 9118 KPC. Analiza dokonana została z wnikliwym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Stopień szczegółowości przedstawianych zagadnień pozwolił odnieść się do niemal wszystkich rozbieżności w poglądach zaprezentowanych do tej pory w doktrynie prawa, a także wskazać nowe, niepodnoszone dotąd problemy, wraz z propozycją ich rozwiązania. Książka stanowi wartościowe kompendium wiedzy zarówno dla teoretyków prawa, jak również dla praktyków. W szczególności może okazać się pomocna dla komorników prowadzących egzekucje oraz firm inwestycyjnych, które aktywnie w nich uczestniczą. Publikacja może także stanowić źródło inspiracji dla przedstawicieli doktryny do podjęcia dyskusji nad omawianym zagadnieniem, co może przyczynić się nie tylko do jego lepszego zrozumienia ale i zaowocować pożądanymi zmianami legislacyjnymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EGZEKUCJA SĄDOWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MAGDALENA  ROŚNIAK-MARCZUK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA ROŒNIAK-MARCZUK · EGZEKUCJA S¥DOWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI D. Adamski PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I NIEMCZECH www.sklep.beck.pl EGZEKUCJA S¥DOWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MAGDALENA ROŒNIAK-MARCZUK Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2863-8 ISBN e-book 978-83-255-2864-5 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................... X Wykaz literatury ................................................................................................. XIX Wprowadzenie ...................................................................................................... XXII Rozdział I. Instrumenty finansowe i środki pieniężne jako składniki majątku dłużnika, do których może być skierowana egzekucja z innych praw majątkowych .............. . §.1.. Pojęcie.instrumentu.finansowego.................................................... . §.2.. Charakterystyka.prawna.instrumentów.finansowych............. . . 1.. Dematerializacja.papierów.wartościowych. (instrumentów.finansowych).i.dematerializacja. obrotu................................................................................................ . . 2.. System.depozytowy..................................................................... . . 3.. Realizacja.praw.w.systemie.depozytowym........................ . . 4.. Świadectwo.depozytowe........................................................... . . 5.. Charakterystyka.prawna.zawierania.transakcji. zdematerializowanymi.instrumentami.finansowymi...... 5.1.. Mechanizmy.prawne.transakcji.na.rynku. regulowanym........................................................................ . 5.1.1.. Charakterystyka.zleceń.nabycia.lub.zbycia. instrumentów.finansowych............................... . 5.2.. Sposób.zawierania.transakcji.poza.rynkiem. regulowanym........................................................................ . 5.3.. Publiczne.proponowanie.nabycia.papierów. wartościowych..................................................................... . §.3.. Rodzaje.rachunków,.na.których.zapisane.są.instrumenty. . finansowe................................................................................................... . . 1.. Rachunek.papierów.wartościowych..................................... . 1.1.. Rachunek.pieniężny.jako.rachunek.powiązany. z.rachunkiem.papierów.wartościowych.................... . 1.2.. Rejestr.sponsora.emisji..................................................... . 1.3.. Rachunek.derywatów........................................................ . 1 2 7 9 11 15 17 19 19 25 29 30 33 33 35 39 40  Spis treści 1.4.. Zasady.odrębnej.rejestracji.instrumentów. finansowych.na.rachunku.papierów. wartościowych..................................................................... . 1.5.. Rejestr.operacyjny.i.rejestr.sesji.................................... . . 2.. Inny.rachunek................................................................................ . 2.1.. Rachunek.(ewidencja).instrumentów.rynku. niepublicznego.oraz.praw.majątkowych................... . 2.2.. Rejestr.uczestnika.funduszu........................................... . §.4.. Wpływ.regulacji.materialnoprawnej.na.rozwiązania. . procesowe.w.egzekucji.z.instrumentów.finansowych............ . §.5.. Instrumenty.finansowe.jako.prawa.majątkowe.będące. . przedmiotem.egzekucji.w.rozumieniu.art..9118.KPC............... . §.6.. Konsekwencje.procesowe.sposobu.ujmowania. . instrumentów.finansowych.w.art..9118.KPC.jako. . przedmiotu.egzekucji............................................................................ . §.7... Środki.pieniężne.jako.przedmiot.egzekucji.w.rozumieniu. . art..9118.KPC.............................................................................................. . Rozdział II. Wybrane podmioty postępowania egzekucyjnego ............................................................................................... . Podrozdział I. Organ egzekucyjny..................................................... . §.1.. Ustalenie.właściwości.miejscowej.komornika............................ . §.2.. Okoliczności.uzasadniające.działanie.sądu................................... . Podrozdział II. Poddłużnik.................................................................... . §.1.. Pojęcie.i.rola.procesowa.poddłużnika............................................ . §.2.. Podmiotowy.zakres.pojęcia.poddłużnika.w.egzekucji. . z.instrumentów.finansowych............................................................. . . 1.. Poglądy.doktryny.......................................................................... . . 2.. Próba.sformułowania.własnego.stanowiska...................... . §.3.. Podmioty.prowadzące.rachunki.dla.instrumentów. . finansowych.a.status.poddłużnika................................................... . . 1.. Skutki.prawne.literalnej.wykładni.pojęcia. poddłużnika.................................................................................... . . 2.. Zasadność.funkcjonalnej.wykładni.pojęcia. poddłużnika.................................................................................... . §.4.. Przesłanki.zakwalifikowania.kilku.podmiotów.do.roli. . poddłużnika.............................................................................................. . §.5.. Wnioski.wynikające.z.analizy.zakresu.pojęcia.poddłużnika. . w.egzekucji.z.instrumentów.finansowych.................................... . I 44 46 49 49 50 51 53 64 68 73 73 73 77 79 79 82 82 83 86 87 88 90 93 Spis treści Rozdział III. Czynności zajęcia instrumentów finansowych w ogólności ...................................................................................................... . Podrozdział I. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a.wszczęcie egzekucji .......................................................................... . §.1.. Wyjaśnienie.podstawowych.pojęć................................................... . §.2.. Stosunek.pojęcia.„postępowanie.egzekucyjne”.do.pojęcia. . „egzekucja”................................................................................................. . Podrozdział II. Wniosek o.wszczęcie egzekucji ......................... . §.1.. Treść.wniosku.o.wszczęcie.egzekucji.z.innych.praw. . majątkowych.w.ogólności.................................................................... . 95 95 95 97 98 99 . 1.. Poglądy.dotyczące.oznaczenia.sposobu.egzekucji.we. wniosku.o.wszczęcie.egzekucji.z.praw.majątkowych.... . 100 . 2...Znaczenie.wskazania.sposobu.egzekucji.we.wniosku. o.wszczęcie.egzekucji.z.innych.praw.majątkowych....... . 102 §.2.. Treść.wniosku.o.wszczęcie.egzekucji.z.instrumentów. . finansowych.............................................................................................. . 102 . 1.. Trudności.związane.z.oznaczeniem.poszczególnych. instrumentów.finansowych..................................................... . 103 . 2.. Próba.sformułowania.własnego.stanowiska. co.do.sposobu.oznaczenia.przedmiotu.zajęcia. we.wniosku.o.wszczęcie.egzekucji.z.instrumentów. finansowych................................................................................... . Podrozdział III. Zajęcie ............................................................................ . §.1.. Zajęcie.praw.majątkowych.w.ogólności......................................... . §.2.. Zajęcie.instrumentów.finansowych.zapisanych.na.rachunku. . papierów.wartościowych.w.firmie.inwestycyjnej..................... . . 1.. Przedmiot.zajęcia.z.art..9118.§.1.KPC.................................... . . 2.. Wyłączenie.obowiązku.powiadomienia.spółki. o.zajęciu.akcji.zdematerializowanych.oraz.zgłoszenia. zajęcia.sądowi.rejestrowemu................................................... . . 3.. Sposób.dokonania.zajęcia.......................................................... . 3.1.. Zawiadomienie.dłużnika.................................................. . 3.1.1.. Zakaz.odbierania.świadczeń............................... . 3.1.2.. Zakaz.rozporządzania.instrumentami. . . finansowymi............................................................. . 3.1.2.1.. Przeksięgowanie.zajętych. ...............instrumentów.finansowych.na.inny. ...............rachunek.dłużnika.................................. . 3.1.2.2.. Czynności.dotyczące.rachunku.. ...............papierów.wartościowych.nieobjęte. ...............zakazem.z.art..9118.§.1.pkt.1.KPC..... . 108 113 116 119 119 123 128 129 129 134 136 138 II Spis treści 3.1.3.. Zakaz.rozporządzania.wartościami. zebranymi.na.rachunku........................................ . 143 3.1.4.. Zestawienie.wniosków.wynikających. z.analizy.poszczególnych.zakazów................... . 3.2.. Wezwanie.poddłużnika.................................................... . 3.2.1.. Zakaz.wykonywania.dyspozycji.dłużnika..... . 3.2.2..Zakaz.wypłacania.dłużnikowi.pieniędzy. 145 146 146 ulokowanych.na.jego.rachunku........................ . 153 3.2.3..Obowiązek.wydania.komornikowi.lub. złożenia.na.rachunek.depozytowy.sądu. zajętych.sum.pieniężnych.................................... . 3.2.4..Dodatkowe.obowiązki.poddłużnika. . . . związane.z.wezwaniem........................................ . 3.2.4.1.. Informowanie.o.roszczeniach. ...............innych.osób.do.zajętego.prawa......... . 3.2.4.2.. Oświadczenie.o.przeszkodach.do. ................przekazania.sum.pieniężnych........... . 3.2.4.3.. Ustanowienie.blokady.zajętych. ................instrumentów.finansowych. ................oraz.środków.pieniężnych................. . ................3.2.4.3.1.. Poszukiwanie.podstawy. ..................................prawnej.obowiązku. ..................................ustanowienia. ..................................„egzekucyjnej.blokady”..... . . 4.. Chwila.zajęcia................................................................................ . . 5.. Ocena.prawna.zajęcia.dokonanego.na.podstawie. . 154 155 155 156 157 159 165 art..9118.§.1.KPC............................................................................ . 167 §.3.. Zajęcie.papierów.wartościowych.zapisanych.na.rachunku. . papierów.wartościowych.u.sponsora.emisji................................ . . 1.. Zawiadomienie.dłużnika........................................................... . 1.1.. Zakaz.odbierania.świadczeń........................................... . 1.2.. Zakaz.rozporządzania.papierami.wartościowymi..... . 1.3.. Zakaz.rozporządzania.wartościami.zebranymi. na.rachunku.......................................................................... . . 2.. Wezwanie.poddłużnika.............................................................. . 2.1.. Zakaz.wykonywania.dyspozycji.dłużnika................. . 2.2.. Zakaz.wypłacania.dłużnikowi.pieniędzy................... . 2.3.. Obowiązek.wydania.pieniędzy.komornikowi.. 169 169 169 171 174 176 177 178 lub.złożenia.na.rachunek.depozytowy.sądu............. . 178 . 3.. Ocena.prawna.zajęcia.papierów.wartościowych. zapisanych.w.rejestrze.sponsora.emisji............................... . 179 III Spis treści §.4.. Zajęcie.instrumentów.finansowych.zapisanych.na.rachunku. . papierów.wartościowych.w.banku.powierniczym..................... . . 1.. Zawiadomienie.dłużnika........................................................... . . 2.. Wezwanie.poddłużnika.............................................................. . 2.1.. Wezwanie.drugiego.poddłużnika................................. . 2.2.. Zakaz.wypłacania.dłużnikowi.środków. pieniężnych.w.związku.z.zajęciem.rachunku. bankowego............................................................................ . §.5.. Zajęcie.instrumentów.finansowych.zapisanych. . na.rachunku.papierów.wartościowych.w.innym. . podmiocie.–.wzmianka......................................................................... . Rozdział IV. Granice i skutki zajęcia instrumentów finansowych ................................................................................................... . Podrozdział I. Granice zajęcia.............................................................. . §.1.. Granice.zajęcia.wyznaczone.wnioskiem.o.wszczęcie. 180 181 182 184 187 191 193 193 . egzekucji..................................................................................................... . 194 §.2.. Granice.procesowej.dopuszczalności.zajęcia.w.aspekcie.. . niektórych.rozwiązań.materialnoprawnych................................ . 199 . 1.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.odrębnie.rejestrowanych............................... . 1.1.. Ochrona.praw.osób.trzecich.do.zajmowanych. 205 instrumentów.finansowych............................................ . 206 1.2.. Zróżnicowany.stopień.ochrony.praw.osób. trzecich.do.instrumentów.finansowych.................... . 211 . 2.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.środków.pieniężnych. odrębnie.rejestrowanych.......................................................... . 215 . 3.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.nabytych.przed.zajęciem................................ . 217 . 4.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.zbytych.przed.zajęciem................................... . 220 . 5.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.środków.pieniężnych. zapisanych.wyłącznie.w.rejestrze.sesji................................. . 223 . 6.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.środków.pieniężnych. przeznaczonych.do.rozliczenia.i.rozrachunku. zawartej.transakcji....................................................................... . 224 . 7.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.zbytych.poza.rynkiem.regulowanym........ . 225 . 8.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.lub.środków.pieniężnych.zablokowanych. w.związku.z.wystawionym.zleceniem................................. . 227 IX Spis treści . 9.. Podsumowanie.rozważań.dotyczących.granic.zajęcia. oraz.wnioski.de lege lata .......................................................... . 228 §.3.. Granice.zajęcia.wynikające.z.regulacji.zawartej. . w.art..9114.KPC......................................................................................... . 232 . 1.. Rodzaj.„wierzytelności.i.roszczeń”.wynikających. z.zajętego.prawa.–.instrumentu.finansowego................... . 233 . 2.. Granice.zajęcia.w.stosunku.do.instrumentów. finansowych.i.środków.pieniężnych.zapisanych. na.rachunku.dłużnika.po.zajęciu........................................... . Podrozdział II. Skutki zajęcia................................................................ . §.1.. Skutki.zajęcia.o.charakterze.materialnoprawnym..................... . . 1.. Nieważność.rozporządzeń.przedmiotem.zajęcia. wobec.wierzyciela........................................................................ . 1.1.. Przedmiot.rozporządzeń.objętych.nieważnością. 235 239 241 242 wobec.wierzyciela.............................................................. . 245 1.2.. Rodzaje.czynności.rozporządzających.objętych. nieważnością.wobec.wierzyciela.................................. . 1.2.1.. Zbycie.instrumentów.finansowych. . . po.zajęciu................................................................... . 1.2.1.1.. Transakcja.zbycia.na.rynku. ...............regulowanym............................................ . 1.2.1.2.. Transakcja.zbycia.poza.rynkiem. ...............regulowanym............................................ . 1.2.2..Rozporządzenie.środkami.pieniężnymi. po.zajęciu................................................................... . 1.2.3.. Rozporządzenia.dokonane.przed.zajęciem...... . 2.. Uprawnienie.wierzyciela.do.wykonywania.praw. i.roszczeń.dłużnika...................................................................... . 2.1.. Ustalenie.zakresu.uprawnień.wierzyciela................. . 2.2.. Poszczególne.uprawnienia.przysługujące. wierzycielowi....................................................................... . 2.2.1.. Świadectwo.depozytowe..................................... . 2.2.2..Prawa.majątkowe.względne.inkorporowane. w.instrumencie.finansowym............................. . 2.2.3..Informacja.o.stanie.rachunku.dłużnika......... . 2.2.4..Uprawnienia.niemajątkowe.wynikające. . . z.instrumentów.finansowych............................ . 2.2.4.1.. Poglądy.doktryny.i.orzecznictwa..... . 2.2.4.2.. Próba.sformułowania.własnego. ...............stanowiska................................................. . 247 248 248 250 251 253 254 256 258 259 259 263 264 264 271 X Spis treści . 3.. Wezwanie.do.spełnienia.świadczenia.wynikającego. z.zajętego.prawa............................................................................ . 273 . 4.. Nienaruszalność.uprawnień.z.klauzuli. kompensacyjnej............................................................................. . §.2.. Skutki.zajęcia.o.charakterze.procesowym.................................... . . 1.. Odebranie.dokumentów............................................................ . . 2.. Obowiązek.udzielenia.wierzycielowi.wyjaśnień............. . . 3.. Odpowiedzialność.dłużnika.................................................... . . 4.. Odpowiedzialność.poddłużnika............................................ . §.3.. Skutki.zajęcia.derywatów..................................................................... . . 1.. Charakterystyka.uprawnień.z.derywatów.......................... . . 2.. Charakter.prawny.„zbywalności”.derywatów................... . . 3.. Próba.sformułowania.własnego.stanowiska. 276 278 279 282 284 287 290 291 293 co.do.skutków.zajęcia.derywatów......................................... . 295 §.4...Skutki.zajęcia.środków.stanowiących.depozyt. . zabezpieczający........................................................................................ . . 1.. Skutki.w.stosunku.do.środków.pieniężnych..................... . . 2.. Skutki.w.stosunku.do.zdematerializowanych. papierów.wartościowych.......................................................... . Rozdział V. Zaspokojenie wierzytelności egzekwowanej ........... . Podrozdział I. Ogólne sposoby zaspokojenia wierzytelności egzekwowanej z zajętego prawa................. . §.1.. Geneza.zagadnienia................................................................................ . §.2.. Poglądy.doktryny.na.temat.kolejności.sposobów. 297 298 301 305 306 306 . zaspokojenia.wierzytelności............................................................... . 308 §.3.. Próba.sformułowania.własnego.stanowiska.co.do. . kolejności.sposobów.zaspokojenia................................................... . 310 Podrozdział II. Szczególne sposoby zaspokojenia wierzyciela w egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych......... . §.1.. Zaspokojenie.ze.środków.pieniężnych.dłużnika........................ . . 1.. Zasada.pierwszeństwa.zaspokojenia.ze.środków. pieniężnych..................................................................................... . . 2.. Ocena.prawna.analizowanego.rozwiązania....................... . §.2.. Zaspokojenie.ze.sprzedaży.instrumentów.finansowych......... . . 1.. Sprzedaż.egzekucyjna.na.zlecenie.dłużnika...................... . 1.1.. Właściwość.poddłużnika.zobowiązanego. do.wezwania.dłużnika...................................................... . 1.1.1.. Sponsor.emisji.......................................................... . 1.1.2.. Bank.powierniczy................................................... . 312 314 315 316 318 318 318 320 321 XI Spis treści 1.2.. Ocena.rozwiązania.polegającego.na.złożeniu. przez.dłużnika.zlecenia.sprzedaży.egzekucyjnej.... . 322 1.3.. Zakres.uprawnień.dłużnika.przymusowo. realizowanych.w.egzekucji............................................. . 1.3.1.. Obowiązek.wskazania.instrumentów............. . 1.3.2.. Termin.na.wystawienie.i.realizację. 324 325 zlecenia....................................................................... . 326 1.3.3.. Wystawienie.zlecenia.sprzedaży. . . . egzekucyjnej.instrumentów.finansowych...... 1.3.3.1.. Rys.historyczny.zagadnienia............... . 1.3.3.2.. Określenie.parametrów.zlecenia...... . 1.3.3.3.. Dopuszczalność.modyfikacji. ...............zlecenia.oraz.złożenia.kilku.zleceń..... . 1.3.3.4.. Sprzedaż.egzekucyjna.papierów. ...............wartościowych.zapisanych. ...............w.rejestrze.sponsora.emisji................. . . 2.. Sprzedaż.egzekucyjna.na.zlecenie.wierzyciela................. . 2.1.. Zakres.uprawnień.przysługujących.wierzycielowi. celem.dokonania.sprzedaży.egzekucyjnej................. . 2.1.1.. Prawo.wyboru.instrumentów. . . finansowych............................................................. . 2.1.1.1.. Termin.na.powiadomienie. ..............wierzyciela.................................................. . 2.1.2.. Prawo.złożenia.zlecenia.sprzedaży. . . instrumentów.finansowych............................... . 2.1.2.1.. Dopuszczalne.sposoby.rozumienia. ...............zagadnienia............................................... . 2.1.2.2.. Próba.sformułowania.własnego.. ...............stanowiska................................................. . 2.2.. Termin.na.wystawienie.i.realizację.zlecenia. sprzedaży.egzekucyjnej.instrumentów. finansowych.......................................................................... . 2.3.. Sprzedaż.papierów.wartościowych.zapisanych. w.rejestrze.sponsora.emisji............................................. . 2.4.. Ocena.uprawnień.wierzyciela.w.toku.egzekucji...... . 3.. Sprzedaż.egzekucyjna.na.zlecenie.kuratora....................... . . 4.. Problem.dopuszczalności.innych.trybów.sprzedaży. egzekucyjnej.instrumentów.finansowych......................... . 4.1.. Tryb.zlecenia.sprzedaży.poza.rynkiem. 328 329 330 331 334 336 337 337 337 338 339 340 341 342 346 349 351 regulowanym........................................................................ . 352 XII Spis treści 4.1.1.. Istota.problemu........................................................ . 4.1.2.. Próba.sformułowania.własnego. 352 stanowiska................................................................. . 356 4.2.. Tryb.sprzedaży.poza.rynkiem.regulowanym. bez.zlecenia........................................................................... . 357 4.3.. Tryb.publicznego.proponowania.nabycia. papierów.wartościowych................................................ . 4.4.. Postulaty.de lege ferenda................................................. . Zakończenie ........................................................................................................... . Indeks rzeczowy ................................................................................................. . 359 361 365 377 XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Duża.Nowelizacja.KPC...... nowelizacja.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępo- wania.cywilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.).do- konana.mocą.ustawy.z.2.7.2004.r..o.zmianie.ustawy. –.Kodeks.postępowania.cywilnego.oraz.niektórych. innych.ustaw.(Dz.U..Nr.172,.poz..1804) KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) KPC....................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywil- nego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPC.z.1932.r...................... Rozporządzenie. Prezydenta. RP. z. 29.11.1930. r.. –. Kodeks.postępowania.cywilnego.(t.j..Dz.U..z.1950.r.. Nr.83,.poz..652) KrRejSU............................... ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. (t.j..Dz.U..z.2001,.Nr.17,.poz..209.ze.zm.) KSH....................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KomSEgzU.......................... ustawa.z.29.8.1997.r..o.komornikach.sądowych.i.eg- zekucji.(t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.167,.poz..1191.ze.zm.) ObrInstrFinU.................... ustawa.z.29.7.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finan- sowymi.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.211,.poz..1384.ze.zm.) OfertaPublU...................... ustawa.z.29.7.2005.r..o.ofercie.publicznej.i.warunkach. wprowadzania.instrumentów.finansowych.do.zorga- nizowanego.systemu.obrotu.oraz.o.spółkach.publicz- nych.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.185,.poz..1439.ze.zm.) PrBank................................. ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe.(t.j..Dz.U.. z.2002.r..Nr.72,.poz..665.ze.zm.) PrPapW............................... ustawa.z.21.8.1997.r..–.Prawo.o.publicznym.obrocie. papierami.wartościowymi.(t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.49,. poz..447.ze.zm.),.uchylona.mocą.ObrInstrFinU PostFIR................................ rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.20.11.2009.r.. w.sprawie.trybu.i.warunków.postępowania.firm.in- westycyjnych,.banków,.o.których.mowa.w.art..70. ust..2.o.obrocie.instrumentami.finansowymi,.oraz. banków.powierniczych.(Dz.U..Nr.204,.poz..1577) XX Wykaz skrótów ustawa.o.funduszach inwestycyjnych................. ustawa.z.27.5.2004.r..o.funduszach.inwestycyjnych. (Dz.U..Nr.146,.poz..1546.ze.zm.) ZabFinU.............................. ustawa.z.2.4.2004.r..o.niektórych.zabezpieczeniach. finansowych.(Dz.U..Nr.91,.poz..871.ze.zm.) 2. Czasopisma i organy publikacyjne Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw MoP...................................... Monitor.Prawniczy OSNC................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.oraz. Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych Pal.......................................... Palestra PB.......................................... Prawo.Bankowe PE.......................................... Problemy.Egzekucji PES........................................ Problemy.Egzekucji.Sądowej PiP......................................... Państwo.i.Prawo PPC....................................... Polski.Proces.Cywilny PPE........................................ Przegląd.Prawa.Egzekucyjnego PPH....................................... Przegląd.Prawa.Handlowego PPW...................................... Prawo.Papierów.Wartościowych Pr..Sp.................................... Prawo.Spółek PS........................................... Przegląd.Sądowy PUG...................................... Przegląd.Ustawdawstwa.Gospodarczego Rej......................................... Rejent Rz........................................... Rzeczpospolita TPP........................................ Transformacje.Prawa.Prywatnego 3. Organy orzekające SA.......................................... Sąd.Apelacyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy 4. Inne skróty KDPW.................................. Krajowy.Depozyt.Papierów.Wartościowych.S.A. KDPW_CCP....................... KDPW_CCP. S.A.. (spółka. zależna. od. KDPW,. któ- rej.podmiot.ten.przekazał,.zgodnie.z.art..48.ust..7. ObrInstrFinU,.wykonywanie.zadań.z.zakresu.rozli- czania.transakcji.oraz.prowadzenia.systemu.gwaran- towania.rozliczeń.transakcji) KNF...................................... Komisja.Nadzoru.Finansowego KRS....................................... Krajowy.Rejestr.Sądowy XI Wykaz skrótów NBP....................................... Narodowy.Bank.Polski por......................................... porównaj przyp..aut............................ przypomnienie.autora Regulamin.rozliczeń transakcji............................ Regulamin.rozliczeń.transakcji.dokonywanych.przez. KDPW_CCP,.ustanowiony.w.formie.uchwały.zarządu. spółki.KDPW_CCP_S.A.,.zatwierdzony.przez.Komisję. Nadzoru.Finansowego.(źródło:.http://www.kdpwccp. pl/pl/Regulacje/Documents/1_6_11RegulaminRozlic zenTransakcji.pdf) Szczegółowe.zasady działania.KDPW............... Szczegółowe.zasady.działania.Krajowego.Depozytu. Papierów. Wartościowych. –. regulacja. w. formie. uchwały.zarządu.KDPW.(źródło:.http://www.kdpw. pl/pl/Regulacje/Documents/reg.pdf) SZOG.................................... Szczegółowe.Zasady.Obrotu.Giełdowego.–.regula- cja.wewnętrzna.Giełdy.Papierów.Wartościowych. w.Warszawie.S.A..w.formie.uchwały.zarządu.(źród- ło:.http://www.gpw.pl/regulacje_prawne) t.j............................................ tekst.jednolity tj............................................. to.jest w.zw..................................... w.związku zm..aut................................. zmiana.autora zob........................................ zobacz XII Wykaz literatury Allerhand M.,.Kodeks.handlowy..Komentarz,.t..1,.Bielsko-Biała.1997. Allerhand M.,.Kodeks.postępowania.cywilnego,.cz..2,.Postępowanie.egzeku- cyjne.i.zabezpieczające,.Lwów.1932. Bafia I., Mioduski K., Siewierski M.,.Kodeks.karny..Komentarz,.t..2,.Warszawa. 1987. Bandarzewski K.,.Prawa.akcjonariusza,.Kraków.1996. Berutowicz W.,.Cywilnoprocesowe.stosunki.prawne,.PiP.1971,.Nr.3–4. Bieniek G..(red.),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego,.Księga.trzecia..Zobo- wiązania,.t..2,.Warszawa.1997. Bordakiewicz P.,.Podstawy.prawne.egzekucji.sądowej.z.akcji.zmaterializowa- nych,.[w:].K. Lubiński (red.),.Studia.z.prawa.publicznego,.Toruń.2001. Borowski A.,.Konstrukcja.i.charakter.prawny.umów.dotyczących.instrumen- tów.pochodnych,.Warszawa.2005. Broniewicz W.,.Podstawienie.procesowe,.Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu. Łódzkiego,.Nauki.Humanistyczno-Społeczne,.seria.I,.z..31,.Łódź.1963. Broniewicz W.,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.2005. Broniewicz W..Postępowanie.egzekucyjne.i.egzekucja.w.sprawach.cywilnych,. PiP.1988,.Nr.8. Brzeziński P.,.Czy.wierzyciel,.na.rzecz.którego.dokonano.zajęcia,.może.wyko- nywać.prawa.korporacyjne.z.zajętego.udziału..Z.problematyki.egzekucji. udziału.w.spółce.z.o.o.,.MoP.2006,.Nr.17. Chłopecki A.,.Czy.w.prawie.polskim.obowiązuje.zasada.numerus.clusus.papie- rów.wartościowych?,.PS.1994,.Nr.2. Chłopecki A.,.Instrumenty.finansowe.na.rynku.kapitałowym,.PPH.2004,.Nr.7. Chłopecki A.,.Mechanizm.prawny.transakcji.giełdowych.–.nowe.zjawiska.w.obro- cie.gospodarczym,.PPW.2000,.Nr.9. Chłopecki A.,.Obrót.papierami.wartościowymi.na.rynku.kapitałowym,.cz..1,. PPH.1995,.Nr.8,.cz..2,.PPH,.Nr.9. Chłopecki A.,.Opcje.i.transakcje.terminowe,.Zagadnienia.prawne,.Warszawa. 2001. Chłopecki A.,.Publiczny.obrót.i.instrumenty.finansowe.–.redefiniowanie.pod- stawowych.pojęć.prawa.rynku.kapitałowego,.PPH.2005,.Nr.10. Chłopecki A.,.Usługi.maklerskie.w.publicznym.obrocie.papierami.wartościo- wymi,.Warszawa.1995. Chłopecki A., Domański G., Jurga R., Michalski M., Sobolewski L.,.Prawo.o.pub- licznym.obrocie.papierami.wartościowymi..Komentarz,.Warszawa.1999. XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: