Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00785 011143 16908106 na godz. na dobę w sumie
Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II - ebook/pdf
Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-933047-0-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> nauki społeczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gdy świat stoi na krawędzi zmiany systemu ekonomicznego, wskutek jego coraz większej niestabilności i – co istotniejsze – dysfunkcyjności, która przejawia się przede wszystkim w rosnących dysproporcjach majątkowych oraz rosnącym bezrobociu, czy „wolna ekonomia” Jana Pawła II jest na to odpowiedzią? Zagadnienia pracy ludzkiej, własności oraz roli państwa i organizacji międzynarodowych w gospodarce według papieża Polaka zostały w tej książce przedstawiono w sposób najbardziej precyzyjny, bez odautorskich komentarzy, co pozwoli na samodzielne wyciągnięcie wniosków. Główną zaletą dzieła jest możliwość szybkiego i precyzyjnego zapoznana się z ekonomią papieża bez argumentacji teologicznej, z indeksem przedmiotowym poruszanych zagadnień i z możliwością zgłębienia danego tematu na podstawie odsyłaczy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II Jaka jest ekonomia Boga? Socjalizm czy kapitalizm? Czy istnieje trzecia droga? Czy jest ni(cid:261) „wolna ekonomia”? Tomasz G. Cie(cid:286)lar Lublin 2005/Pozna(cid:276) 2011 Copyright by Tomasz G. Cie(cid:286)lar, Lublin 2005/Pozna(cid:276) 2011 Photo by Photos8.com www.photos8.com ISBN 978-83-933047-0-7 2 Spis tre(cid:286)ci Spis tre(cid:286)ci ____________________________________________________________ 3 Wst(cid:266)p _______________________________________________________________ 4 Rozdział 1. Problem personalizmu i podmiotowo(cid:286)ci pracy w nauczaniu Jana Pawła II ____________________________________________________________________ 6 1.1. Czym jest praca________________________________________________________ 6 1.2. Praca a pozostałe czynniki produkcji ______________________________________ 8 1.3. Prawa i obowi(cid:261)zki pracuj(cid:261)cych__________________________________________ 11 1.4 Organizacje zawodowe jako gwarant podmiotowo(cid:286)ci pracy ___________________ 13 1.5. Niesprawiedliwo(cid:286)ć pracy _______________________________________________ 14 Rozdział 2. Zagadnienia własno(cid:286)ci w nauczaniu Jana Pawła II________________ 17 2.1. Istota własno(cid:286)ci _______________________________________________________ 17 2.2. Przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ć jednostek_____________________________________________ 19 2.3. Odpowiedzialne u(cid:298)ytkowanie dóbr _______________________________________ 21 2.4. Poł(cid:261)czenie pracy i kapitału jako po(cid:298)(cid:261)dany model własno(cid:286)ci __________________ 24 Rozdział 3. Rola pa(cid:276)stwa w gospodarce w nauczaniu Jana Pawła II____________ 26 3.1. Cel polityki gospodarczej pa(cid:276)stwa _______________________________________ 26 3.2. Wolna ekonomia ______________________________________________________ 28 3.3. Polityka zatrudnienia __________________________________________________ 31 3.4. Polityka socjalna ______________________________________________________ 32 3.5. Współpraca na arenie mi(cid:266)dzynarodowej __________________________________ 34 3.6. Rozwój integralny _____________________________________________________ 37 Zako(cid:276)czenie _________________________________________________________ 42 Bibliografia _________________________________________________________ 44 Indeks przedmiotowy __________________________________________________ 45 3 Wst(cid:266)p Celem pracy jest przedstawienie pogl(cid:261)dów Karola Wojtyły jako papie(cid:298)a Jana Pawła II w wybranych obszarach nauczania społecznego Ko(cid:286)cioła. Skoncentrowano si(cid:266) konkretnie na problemach ekonomicznych, w szczególno(cid:286)ci omówiono kwesti(cid:266) pracy ludzkiej, własno(cid:286)ci oraz rol(cid:266) pa(cid:276)stwa w gospodarce. W pracy pomini(cid:266)to krytyk(cid:266) systemów społeczno-ekonomicznych takich jak liberalizm i socjalizm, mimo (cid:298)e papie(cid:298) po(cid:286)wi(cid:266)ca wiele miejsca tym zagadnieniom. Skupiono si(cid:266) na tym, by praca zawierała tylko wskazania wła(cid:286)ciwego, „słusznego” według słów papie(cid:298)a, ustroju. Oczywi(cid:286)cie Jan Paweł II przedstawia swoje pogl(cid:261)dy na tle wspomnianych systemów, niemniej wybrano z tego tylko elementy zgodne z celem pracy. Pomini(cid:266)to równie(cid:298) argumentacj(cid:266) teologiczn(cid:261), która wykracza poza ramy tej pracy. Mo(cid:298)e to czasami powodować niezrozumienie podstaw, z jakich wychodzi papie(cid:298), np. trzeba pami(cid:266)tać, (cid:298)e słowa „czy(cid:276)cie sobie ziemi(cid:266) poddan(cid:261)” stanowi(cid:261) poniek(cid:261)d „pierwotn(cid:261) i zasadnicz(cid:261) norm(cid:266) w dziedzinie ekonomii i polityki pracy”1. Sam papie(cid:298) równie(cid:298) zaznacza w Centesimus annus, i(cid:298) „zarówno interpretacja, jak i rozwi(cid:261)zanie aktualnych problemów ludzkiego współ(cid:298)ycia wymaga uwzgl(cid:266)dnienie ich wymiaru teologicznego”.2 Praca składa si(cid:266) z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia zagadnienia pracy ludzkiej, jej aspekty teoretyczne i wynikaj(cid:261)ce z nich wskazania praktyczne, jak i jej szczególne znaczenie w stosunku do kapitału. Rozdział drugi omawia sprawy własno(cid:286)ci, tj. jej istot(cid:266), jak j(cid:261) wła(cid:286)ciwie zarz(cid:261)dzać, jaki powinien być do niej stosunek i jak poł(cid:261)czyć prac(cid:266) i kapitał. Ostatni trzeci rozdział koncentruje si(cid:266) na tym, jak powinien wygl(cid:261)dać sprawiedliwy ustrój, w jakich sprawach pa(cid:276)stwo powinno interweniować, czy te(cid:298) jakie powinny być relacje w kwestiach gospodarczych mi(cid:266)dzy pa(cid:276)stwami. Przedstawiono równie(cid:298) problem, który wydaje si(cid:266) być celem nie tylko ekonomii, mianowicie problem rozwoju integralnego. 1 Jan Paweł II, Or(cid:266)dzie wygłoszone do Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 2 pa(cid:296)dziernika 1997), w: Dokumenty nauki społecznej Ko(cid:286)cioła, cz(cid:266)(cid:286)ć 2, red. nauk. M. Radwan SCJ, Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym, Lublin, 1996, s. 129 2 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, s. 695, w: Encykliki Ojca (cid:285)wi(cid:266)tego Jana Pawła II, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003 4 Praca została oparta głównie na trzech encyklikach społecznych i najwa(cid:298)niejszych przemówieniach Jana Pawła II w poruszanej kwestii, które s(cid:261) podsumowaniem pogl(cid:261)dów papieskich na te tematy. Teksty encyklik zostały zaczerpni(cid:266)te z dzieła Encykliki Ojca (cid:285)wi(cid:266)tego Jana Pawła II i to do niego odnosz(cid:261) si(cid:266) wszystkie przypisy z encyklik. Pisanie pracy zostało zapocz(cid:261)tkowane przed tym jak papie(cid:298) zmarł, co nast(cid:261)piło 2 kwietnia 2005 roku, a ostateczny kształt uzyskała ona tu(cid:298) po tym wydarzeniu. Dzi(cid:266)kuj(cid:266) wszystkim osobom, które pomogły mi w stworzeniu tej pracy i tym, którzy wsparli mnie przy jej wydaniu po ponad pi(cid:266)ciu latach od jej napisania. Tomasz G. Cie(cid:286)lar 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekonomia i gospodarka w encyklikach Jana Pawła II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: