Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00641 008707 10481424 na godz. na dobę w sumie
Eksterytorialne stosunki pracy - ebook/pdf
Eksterytorialne stosunki pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 636
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4742-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Eksterytorialne stosunki pracy” to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzynarodowych występujących w stosunkach pracy w podwójnej roli: legislatorów i pracodawców. Charakterystyczną cechą eksterytorialnych stosunków pracy jest wyłączenie tych stosunków pracy spod zakresu oddziaływania krajowych systemów prawa pracy państw członkowskich, poddanie sporów o roszczenia z tych stosunków kognicji międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości (Trybunałów Administracyjnych ONZ i MOP), ograniczenie uprawnień organów przedstawicielskich pracowników w sprawach odnoszących się do negocjowania warunków zatrudnienia i rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zwiększenie dyspozycyjności pracowników organizacji międzynarodowych względem pracodawcy, zmniejszenie stabilizacji zatrudnienia. W dziesięciu rozdziałach książki Autor analizuje przepisy: statuty i regulaminy personelu ONZ i MOP oraz judykaturę trybunałów administracyjnych w sprawach dotyczących indywidualnego (nawiązywanie, rozwiązywanie oraz specyficzna treść eksterytorialnych stosunków pracy) i zbiorowego (przedstawicielstwo pracownicze) prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Przedstawia specyfikę, odrębności, zalety i mankamenty eksterytorialnego systemu prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EKSTERYTORIALNE STOSUNKI PRACY ANDRZEJ  M.  ŚWIĄTKOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANDRZEJ M. ŚWIĄTKOWSKI • EKSTERYTORIALNE STOSUNKI PRACY Polecamy nasze publikacje: Michał Hucał WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Monografie Prawnicze Urszula Kalina-Prasznic SPOŁECZNE ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW – MIĘDZY PRAWEM A RYNKIEM Monografie Prawnicze Andrzej Marian Świątkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe Krzysztof Walczak KOMENTARZ DO KODEKSU PRACY Komentarze Online www.ksiegarnia.beck.pl EKSTERYTORIALNE STOSUNKI PRACY ANDRZEJ M. ŚWIĄTKOWSKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Redakcja: Emilia Rucińska-Sech Książka dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM Print Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4741-7 ISBN e-book 978-83-255-4742-4 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................... . IX Wykaz literatury ................................................................................................. . XIII Od Autora ................................................................................................................ . XL Wprowadzenie ...................................................................................................... . Rozdział I. Eksterytorialne stosunki pracy w kontekście historycznym.................................................................................................. . §.1.. Sekretariaty.„międzyrządowe”.pierwszych.organizacji. międzynarodowych................................................................................ . §.2.. Międzynarodowa.koncepcja.sekretariatu.Ligi.Narodów......... . §.3.. Próby.konstruowania.eksterytorialnych.stosunków.pracy. w.sekretariacie.Organizacji.Narodów.Zjednoczonych.i.jej. organizacjach.wyspecjalizowanych................................................. . §.4.. Podstawowe.obowiązki.pracowników.organizacji. międzynarodowych................................................................................ . §.5.. Obowiązek.lojalności.pracowników.organizacji. międzynarodowych................................................................................ . §.6.. Próba.podważenia.obowiązku.lojalności.pracowników. międzynarodowych.wobec.organizacji.międzynarodowej.... . §.7.. Międzynarodowa.koncepcja.sekretariatu.Organizacji. Narodów.Zjednoczonych..................................................................... . Rozdział II. Międzynarodowe źródła eksterytorialnych stosunków pracy........................................................................................... . §.1.. Podstawy.prawne.eksterytorialnych.stosunków.pracy............ . §.2.. Charakter.prawny.eksterytorialnych.stosunków.pracy........... . Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu eksterytorialnych stosunków pracy................................................. . Rozdział IV. Nawiązanie eksterytorialnego stosunku pracy..... . §.1.. Polityka.zatrudniania.pracowników.organizacji. międzynarodowych................................................................................ . §.2.. Podstawy.nawiązania.eksterytorialnych.stosunków.pracy.... . §.3.. Zatrudnienie.na.okres.próbny............................................................ . 1 27 27 29 36 38 48 55 69 79 79 95 109 147 147 151 155  Spis treści Rozdział V. Rozwiązanie eksterytorialnego stosunku pracy.... . §.1.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.zawartego.na.czas.nieokreślony.. . I..W.świetle.przepisów.Organizacji.Narodów.. Zjednoczonych............................................................................... . . II..W.świetle.przepisów.Międzynarodowej.Organizacji.Pracy.. . III..Przyczyny.uzasadniające.rozwiązanie.stosunku.pracy..... . 1.. Uwagi.wprowadzające.......................................................... . 2.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.powodu.niewłaści-. wego.wypełniania.lub.niewykonania.obowiązków. pracowniczych........................................................................ . 2.1.. Uchybienia.materialnoprawne................................. . 2.2.. Uchybienia.proceduralne........................................... . 3.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.innych.przyczyn.......... . 4.. Uprawnienia.pracownika.w.razie.niezgodnego. z.prawem.rozwiązania.stosunku.pracy.na.czas. nieokreślony............................................................................. . §.2.. Rozwiązanie.terminowego.stosunku.pracy.................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Sądowa.kontrola.dopełnienia.obowiązków.przez.kierow-. nictwo.administracyjne.organizacji.międzynarodowej... . 1.. Sądowa.kontrola.według.koncepcji.Trybunału. . . 175 175 175 186 200 200 202 202 213 224 251 257 257 259 Administracyjnego.MOP...................................................... . 276 2.. Sądowa.kontrola.według.koncepcji.Trybunału. Administracyjnego.ONZ....................................................... . 293 . III..Uprawnienia.pracownika.w.razie.nieodnowienia. terminowego.stosunku.pracy................................................... . Rozdział VI. Specyficzna treść eksterytorialnego stosunku pracy.. §.1.. Uwagi.wprowadzające............................................................................ . §.2.. Awans.zawodowy..................................................................................... . §.3.. Transfer.pracowników.w.ramach.organizacji.międzynarodowej.. §.4.. Wynagrodzenie.i.świadczenia.majątkowe....................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . . . II..Wynagrodzenie.za.pracę............................................................. . . III..Inne.świadczenia.majątkowe.................................................... . 1.. Dodatki.i.bonusy..................................................................... . 2.. Koszty.podróży.osób.i.transportu.przedmiotów......... . 3.. Odprawy.................................................................................... . §.5.. Czas.pracy.i.urlopy................................................................................... . I..Normy.czasu.pracy........................................................................ . II..Praca.w.godzinach.nadliczbowych......................................... . . . 304 309 309 311 340 362 362 363 377 377 383 386 391 391 393 I Spis treści . III..Dodatek.do.wynagrodzenia.za.pracę.w.nocy...................... . . I..Urlopy................................................................................................ . . ..Urlopy.pracowników.sekretariatu.ONZ................................ . 1.. Urlopy.wypoczynkowe......................................................... . 2.. Urlop.w.celu.odwiedzenia.macierzystego.państwa. (home leave)............................................................................ . 3.. Urlopy.specjalne...................................................................... . . I..Urlopy.pracowników.Międzynarodowego.Biura.Pracy.. MOP.................................................................................................... . Rozdział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów partykularnego międzynarodowego prawa pracy.................... . §.1.. Wprowadzenie.......................................................................................... . §.2.. Odpowiedzialność.dyscyplinarna.pracowników. . . administracyjnych.organizacji.międzynarodowych..................... . §.3.. Postępowanie.reklamacyjne................................................................. . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Postępowanie.reklamacyjne.w.MOP...................................... . 1.. Wprowadzenie......................................................................... . 2.. Zażalenia.w.sprawach.nieprzestrzegania.postanowień.. umów.o.pracę.i/lub.przepisów.regulaminu.personelu.... 3.. Zażalenia.w.sprawach.molestowania.seksualnego..... . . III..Postępowanie.reklamacyjne.w.ONZ....................................... . 1.. Postępowanie.nieformalne................................................. . 2.. Analiza.administracyjna.(management evaluation).. 3.. Skarga.do.Trybunału.ds..Sporów.ONZ............................ . 4.. Odwołanie.do.Trybunału.Apelacyjnego.ONZ............... . Rozdział VIII. Przedstawicielstwo pracowników w organizacjach międzynarodowych................................................ . §.1.. Tworzenie.przedstawicielstw.pracowników.................................. . §.2.. Komitety.personelu.pracowników.administracyjnych. sekretariatu.ONZ.i.Międzynarodowego.Biura.Pracy.MOP......... . I..Komitet.personelu.ONZ.............................................................. . . II..Przedstawicielstwo.pracowników.w.Międzynarodowym. . Biurze.Pracy.MOP.......................................................................... . §.3.. Prawo.koalicji.pracowników.organizacji.międzynarodowej.... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Prawo.tworzenia.organizacji.związkowych......................... . . . . III..Prawo.prowadzenia.działalności.przez. 395 396 399 400 402 404 406 411 411 411 446 446 448 448 452 455 461 461 464 466 471 475 475 480 480 483 490 490 491 przedstawicielskie.organizacje.pracowników.................... . 502 II Spis treści 1.. Obowiązek.udostępnienia.pomieszczeń.. i.zapewnienia.możliwości.korzystania.z.urządzeń. telekomunikacyjnych............................................................ . 2.. Obowiązek.udzielenia.pracownikom.administracji. międzynarodowej.zwolnień.od.pracy.w.celu.. wypełniania.funkcji.przedstawicielskich....................... . 3.. Obowiązek.udzielenia.zezwoleń.na.odbywanie. zebrań.organizacji.przedstawicielskiej.pracowników. w.godzinach.pracy................................................................. . 4.. Szczególna.ochrona.pracowników.sprawujących.. funkcje.w.organach.przedstawicielstwa.. pracowniczego........................................................................ . §.4.. Prawo.przedstawicielstwa.pracowniczego.wyrażania. opinii.oraz.obowiązek.organizacji.międzynarodowej. przeprowadzania.konsultacji.i/lub.prowadzenia.negocjacji. z.przedstawicielstwem.pracowników............................................... . §.5.. Prawo.do.strajku....................................................................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Sytuacja.prawna.strajków.organizowanych. . . 503 507 508 509 516 524 524 w.organizacjach.międzynarodowych..................................... . 527 . III..Analiza.legalności.strajków.zorganizowanych. przez.pracowników.administracyjnych.organizacji. międzynarodowej.w.świetle.judykatury.trybunałów. administracyjnych.organizacji.międzynarodowych.......... . Rozdział IX. Eksterytorialny system ubezpieczeń społecznych pracowników organizacji międzynarodowych............................ . §.1.. Wprowadzenie.......................................................................................... . §.2.. Świadczenia.majątkowe.z.ubezpieczenia.społecznego. finansowane.wyłącznie.przez.pracodawców.–.organizacje. międzynarodowe...................................................................................... . I..Świadczenia.chorobowe............................................................. . . II..Świadczenia.macierzyńskie.(maternity,.paternity . and adoption leaves).................................................................. . . III..Świadczenia.wypadkowe........................................................... . §.3.. Świadczenia.majątkowe.ze.Wspólnego.Pracowniczego. Funduszu.Świadczeń.Ubezpieczeniowych.ONZ.(United Nations Joint Staff Pension Fund)................................................... . Rozdział X. Atypowe formy zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych.................................................................................... . Uwagi końcowe..................................................................................................... . Indeks rzeczowy.................................................................................................. . 529 537 537 542 542 545 548 551 553 565 569 III Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Karta NZ .......................... Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26.6.1945 r. w San Francisco (Dz.Urz. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) Konstytucja MOP .......... Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9.10.1946 r. (Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 ze zm.) Staff Regulations and Staff Rules ............. United Nations Staff Rules. Staff Regulations of the United Nations and provisional Staff Rules, Secretary General’s Bulletin, ST/SGB/2009/7***, 21.10.2009 r. Staff Regulations ILO ... International Labour Office Staff Regulations, January 2010, Staff Regulations-2010-Compilation- En.doc 2. Organy, instytucje, sądy i trybunały CoE .................................... Council of Europe (Rada Europy) ESA ..................................... European Space Agency (EEuropejska Agencja Kos­ miczna) EU ....................................... European Union (Unia Europejska) FAO .................................... Food and Agriculture Organizations of the United Nations (Organizacja �y�ywienia i Ro�nictwa Organizacja �y�ywienia i Ro�nictwa w ONZ)) IADB .................................. Inter-American Development Bank (Międzyamery­ kański Bank Rozwoju) ICAO .................................. International Civil Aviation Organization (Mię­ dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywi�nego) ICJ ...................................... International Court of Justice (Międzynarodowy Trybunał Sprawied�iwości) ICSC ................................... International Civil Service Commission (Między­ narodowa Komisja Słu�by Cywi�nej) IIA ...................................... International Institute of Agriculture (Międzynaro­ dowy Instytut Ro�nictwa) ILOAT ................................ Administrative Tribunal of the International Labour Organization (Trybunał Administracyjny Trybunał Administracyjny Międzynarodowej Organizacji Pracy)) IXIX Wykaz skrótów IMO....................................... International Maritime Organization.(Międzynaro- dowa.Organizacja.Morska)) ITU........................................ International Telecommunication Union.(Między- narodowy.Związek.Telekomunikacyjny) JAB........................................ Joint Appeals Board.(Wspólny.Organ.Odwoławczy) JAAB..................................... Joint Advisory Appeals Board (Wspólny.Doradczy. Organ.Odwoławczy) JDC........................................ Joint Disciplinary.Committee (Wspólny.Komitet. Dyscyplinarny) JNC....................................... Joint Negotiation Committee (Wspólny. Komitet. Negocjacyjny) LN.......................................... Liga.Narodów MBP.MOP........................... Międzynarodowe.Biuro.Pracy.Międzynarodowej.Orga- nizacji.Pracy MOP...................................... Międzynarodowa.Organizacja.Pracy MTS....................................... Międzynarodowy.Trybunał.Sprawiedliwości NATO................................... North Atlantic Treaty Organization (Organizacja. Traktatu.Północnoatlantyckiego) OAJ........................................ Office of Administration of Justice.(Biuro.Wymiaru. Sprawiedliwości) OAS....................................... Organization of American States.(Organizacja.Państw. Amerykańskich) OECD................................... Organization for Economic Co-operation and De- velopment.(Organizacja.Współpracy.Gospodarczej. i.Rozwoju) ONZ...................................... Organizacja.Narodów.Zjednoczonych PCIJ....................................... Permanent Court of International Justice.(Stały.Mię- dzynarodowy.Trybunał.Sprawiedliwości). UNAT................................... United Nations Administrative Tribunal (Trybunał. Administracyjny.Narodów.Zjednoczonych) UNDT................................... United Nations Dispute Tribunal.(Trybunał.ds..Spo- rów.ONZ) UNESCO.............................. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja.Narodów.Zjednoczonych. do.Spraw.Oświaty,.Nauki.i.Kultury) UNJSPF................................ United Nations Joint Staff Pension Fund.(Wspólny. Pracowniczy.Fundusz.Świadczeń.Ubezpieczeniowych. ONZ) UPU...................................... Universal Postal Union (Światowy.Związek.Pocztowy) WB........................................ World Bank.(Bank.Światowy) WHO.................................... Światowa.Organizacja.Zdrowia. X Wykaz skrótów WMO.................................... World Meteorological Organization (Światowa.Orga- nizacja.Meteorologiczna) 3. Czasopisma PiZS....................................... Praca.i.Zabezpieczenie.Społeczne 4. Inne skróty art.......................................... artykuł Dz.Urz.................................. Dziennik.Urzędowy lit........................................... litera m.in....................................... między.innymi n............................................. następna.(-e,.-y) niepubl................................ niepublikowane np.......................................... na.przykład Nr.......................................... numer orz......................................... orzeczenie pkt......................................... punkt por......................................... porównaj post....................................... postanowienie poz........................................ pozycja przyp.................................... przypis r.............................................. rok red......................................... redakcja s.............................................. strona t.............................................. tom tekst.jedn............................ tekst.jednolity tzw........................................ tak.zwana.(-e,.-y) ust......................................... ustęp w............................................ wiek wyr........................................ wyrok z............................................. zeszyt ze.zm.................................... ze.zmianami zob........................................ zobacz XI Wykaz literatury G. Abi-Saab.(red.),.The.Concept.of.International.Organization,.UNESCO,.Paris. 1981. W. Abla,.Les.conditions.de.recevabilité.de.la.requête.devant.les.Tribunaux.ad- ministratifs.de.L.‘O.N.U..et.de.L.‘O.I.T.,.Paris.1991. Advisory.Committee.on.Administrative.and.Budgetary.Questions:.Reports.on. budget.estimates.and.on.various.matters,.1946–1956. Advisory.Group.of.Experts.on.Administrative,.Personnel.and.Budgetary. Questions:.Report.to.the.Secretary.–.General.(First.Report.and.Second. Report.1946). Advisory.Opinion.of.July.13th,.1954,.on.Effects.of.Awards.of.Compensation. made.by.the.United.Nations.Administrative.Tribunal. Advisory.Opinion.of.April.11th,.1949,.on.Reparation.for.Injuries.Suffered.in. the.Service.of.the.United.Nations. T. Aghnides,.Standards.of.Conduct.of.the.International.Civil.Servant,.Revue. internationale.des.Sciences.administratives.1953,.Nr.1. M.B. Akehurst,.Le.Principe.de.l’estoppel.en.droit.administratif.International,. Journal.du.droit.International.(Clunet).1966,.Nr.96. M.B. Akehurst,.Les.Sources.et.la.nature.du.droit.appliqué.par.les.tribunaux.ad- ministratifs.internationaux,.Paris.1964. M.B. Akehurst,.Renewal.of.Fixed.–.Term Contracts of Employment in Inter- Term.Contracts.of.Employment.in.Inter- national.Organizations,.Revue.internationale.des.Sciences.administratives. 1965,.Nr.31. M.B. Akehurst,.The.Law.Governing.Employment.in.International.Organizations,. Cambridge.1967. M.B. Akehurst,. Unilateral. Amendment. of. Conditions. of. Employment. in. International.Organizations,.British.Yearbook.of.International.Law.1964,. Nr.41. C.F. Amerasinghe,.Case.Law.of.the.World.Bank.Administrative.Tribunal, vols..2,. Oxford.1989–1992. C.F. Amerasinghe,.Détournement.de.pouvoir.in.International.Administrative. Law,.Zeitschrift.für.ausländisches.öffentliches.Recht.und.ölkerrecht.1984,. Nr.44. C.F. Amerasinghe.(ed.), Documents.on.International.Administrative.Tribunal, Oxford.1989. C.F. Amerasinghe,.Human.Rights,.Basic.Rights.and.the.Protection.of.Inter- national.Civil.Servants,.Sri.Lanka.Journal.of.International.Law.1990,.Nr.2. XIIIXIII Wykaz literatury C.F. Amerasinghe,.Problems.of.Evidence.before.International.Administrative. Tribunals,.[w:].R. Lillich.(ed.),.Fact.–.Finding.before.International.Tribunals,. New.York.1992. C.F. Amerasinghe,.Problems.Relating.to.Promotion.in.the.Law.of.the.Inter- national.Civil.Service,.Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und eitschrift.für.ausländisches.öffentliches.Recht.und. ölkerrecht.1991,.Nr.51. C.F. Amerasinghe,.Sources.of.International.Administrative.Law,.[w:].P. Ziccardi. (ed.),.International.Law.at.the.Time.of.its.Codification,.Essays.in.Honour. of.Roberto.Ago.1987. C.F. Amerasinghe.(ed.),.Staff.Regulations.and.Staff.Rules.of.Selected.Inter- national.Organizations, 5.vols.,.World.Bank.Administrative.Tribunal,.Washing- ton.DC.1983. C.F. Amerasinghe,.Termination.of.Permanent.Appointments.for.Unsatisfactory. Service.in.International.Administrative.Law,.International.and.Comparative. Law.Quarterly.1984,.Nr.33. C.F. Amerasinghe,.The.Implications.of.the.de.Merode.Case.for.International. Administrative.Law,.Zeitschrift.für.ausländisches.öffentliches.Recht.und. ölkerrecht.1983,.Nr.43. C.F. Amerasinghe,.The.World.Bank.Administrative.Tribunal:.Its.Establishment. and.its.Work,.[w:].C. de Cooker.(ed.),.International.Administration:.Law.and. Management.Practices.in.International.Organizations,.vol..3,.Dordrecht. 1990. C.F. Amerasinghe,.The.Law.of.the.International.Civil.Service.as.Applied.by. International.Administrative.Tribunals,.vol..I–II,.Oxford.1994. C.F. Amerasinghe,.The.World.Bank.Administrative.Tribunal,.International.and. Comparative.Law.Quarterly.1982,.Nr.31. C.F. Amerasinghe,.D. Bellinger,.Non-confirmation.of.Probationary.Appoint- ments,.British.Yearbook.of.International.Law.1983,.Nr.54. C.F. Amerasinghe,.D. Thorslund,.Claimants.to.Staff.Membership.before.Inter- national.Administrative.Tribunals,.International.and.Comparative.Law.Quar- terly.1988,.Nr.38. C.F. Amerasinghe,.D. Thorslund,.S. Hatziconstanti,.A.R.F.J. Peters,.Synopsis.of. Decisions.of.the.World.Bank.Administrative.Tribunal, 2 vols.,.World.Bank. Administrative.Tribunal,.Washington.DC.1989. C.F. Amerasinghe,.D. Thorslund,.S. Hatziconstanti,.A.R.F.J. Peters,.Index. to.Decisions.of.the.World.Bank.Administrative.Tribunal,.World.Bank. Administrative.Tribunal,.4th.ed.,.Washington.DC.1989. American.Assembly,.The.Federal.Government.Service:.Its.Character,.Prestige. and.Problems,.Washington.1954. J. Amphoux,.L’Arrêt.de.la.Cour.de.Justice.des.Communautés.europénnes. du.16.décembre.1960.dans.l’.affaire.Humblet,.Revue.générale.de.droit. International.public.1961,.Nr.65. K.W. Andrae,.Das.Dienstrecht.der.NATO,.Recht.und.System.des.öffentlichen. Dienstes.1973,.Nr.4. XI Wykaz literatury Annual.Report.of.the.Secretary.General.on.the.Work.of.the.Organization.. 1946–1955. M. Anzilotti,.Cours.de.droit.international,.Paris.1930. Application.for.Review.of.Judgment.Nr.158.of.the.United.Nations.Administrative. Tribunal:.Pleadings,.Oral.Arguments,.and.Documents,.International.Court. of.Justice.1973. Application.for.Review.of.Judgment.Nr.273.of.the.United.Nations.Administrative. Tribunal:.Pleadings,.Oral.Arguments,.and.Documents,.International.Court. of.Justice.1982. Application.for.Review.of.Judgment.Nr.333.of.the.United.Nations.Administrative. Tribunal:.Pleadings,.Oral.Arguments,.and.Documents,.International.Court. of.Justice.1987. C. Apprill,.La.Notion.de.„droit.acquis”.dans.le.droit.de.la.fonction.publique.in- ternationale,.Journal.de.droit.International.1983,.Nr.100,.s..316. C. Apprill,.La.Notion.de.„droit.acquis”.dans.le.droit.de.la.fonction.publique.in- ternationale,.Revue.générale.de.droit.international.public.1983,.Nr.1. G. Aronstein,.Le.statut.des.fonctionnaires.internationaux,.Rapports.aux.8.ème. et.9.ème.Assemblées.plénières.de.la.Fédération.Mondiale.des.Associations. pour.les.Nations.Unies,.1953–1954. G. Aronstein,.Les.tribunaux.administratifs.et.le.statut.des.fonctionnaires.inter- nationaux,.Journal.des.Tribunaux.1955,.Nr.4078. A. Aubenas,.Réflexions.sur.une.fonction.publique.européenne,.Annuaire. français.de.droit.international.1967. J.J. Avery,.The.Birth.of.International.Man,.Common.Cause,.November.1950. H.W. Baade,.The.Acquired.Rights.of.International.Public.Servants,.American. Journal.of.Comparative.Law.1967,.Nr.15. H.W. Baade,.The.Acquired.Rights.of.International.Public.Servants,.American. Journal.of.Comparative.Law.1966–1967,.Nr.l–2. D.S. Bailey,.International.Civil.Service,.The.Christian.Century.1957,.Nr.74. J. Balladoud,.Le.Tribunal.administratif.de.l’Organisation.Internationale.du. Travail.et.sa.jurisprudence,.Paris.1967. L. Bar,.Sądowa.kontrola.administracji.w.Anglii,.Warszawa.1962. P. Barandon,.Die.Rechtsstellung.der.internationalen.Funktionäre,.Zeitschrift. für.ausländisches.und.internationals.Privatrecht.1950. R. Barnes,.Tenure.and.Independence.in.the.United.Nations.International.Civil. Service,.Journal.of.International.Law.and.Politics.1982. M. Bartoš,.Position.and.Function.of.the.Secretary.–.General:.Proposals.for.the. Reorganization.of.the.U.N.O..Secretariat,.Review.of.International.Affairs. 1960,.Nr.253/11. F. Bartosch,.Das.ölkerbundsekretariat,.Archiv.für.Sozialwissenschaft.und. Sozialpolitik.1933,.Nr.6/68. S. Basdevant,.La.condition.juridique.de.fonctionnaires.internationaux,.Paris. 1930. J.S. Bassett,.The.League.of.Nations,.New.York.1928. X Wykaz literatury S. Bastid,.El.Tribunal.Administrativo.de.las.Naciones.Unidas,.Cursos.y.confe- rencias,.Año.academico.1956.–.7,.5,.Madrid.1957. S. Bastid,.Have.the.U.N..Administrative.Tribunals.contributed.to.the.Develop- ment.of.International.Law,.[w:].W. Friedmann.(red.),.Transnational.Law.in. a.Changing.Society,.New.York.1972. S. Bastid,.Le.Tribunal.administratif.des.Nations.Unies,.Études.et.documents. du.Conseil.d’État,.Paris.1960. S. Bastid,.Le.Statut.juridique.des.fonctionnaires.de.l’ONU,.The.United.Nations:. Ten.years’.Legal.Progress..Collection.of.Essays,.Hague.1956. S. Bastid,.Les.Fonctionnaires.internationaux,.Paris.1931. S. Bastid,.Les.tribunaux.administratifs.internationaux.et.leur.jurisprudence,. 92..2.Académie.de.droit.international.de.la.Haye:.Recueil.des.cours.374,.La. Haye.1958. S. Bastid,.Les.Tribunaux.administratifs.internationaux.et.leur.jurisprudence,. Recueil.des.cours.de.l’Académie.de.Droit.International.1957. S. Bastid,.Statut.juridique.des.fonctionnaires.des.Nations.Unies,.The.United. Nations:.Ten.Years’.Legal.Progress,.Collection.of.Essays..Association.néer- landaise.d’étudiants.pour.les.Nations.Unies,.La.Haye.1956. T. Bayard,.Arrestations.et.enlèvements.de.fonctionnaires.des.Nations.Unies,. International.Review.of.Administrative.Sciences.1982,.Nr.l. T. Bayard,.L’Attitude.des.Etats.d’Europe.de.l’Est.à.l’égard.des.secrétariats.des. Nations.Unies,.Revue.belge.de.droit.international.1985,.Nr.2. J.M. Becet,.A.propos.de.l’ombudsman:.le.médiateur.et.les.organisations.inter- nationales,.Human.Rights.Review.1977. M. Bedjaoui,.Application.de.la.loi.locale.aux.fonctionnaires.internationaux.. Notes.sur.les.jugements.du.Tribunal.administratif.des.Nations.Unies.des. 7.décembre.1956.et.12.juillet.1957,.Journal.de.droit.International.(Clunet) 1959,.Nr.86. M. Bedjaoui,.Application.de.la.loi.locale.aux.fonctionnaires.internationaux.. Note.sur.les.jugements.du.Tribunal.administratif.de.I’O.N.U..des.7.12.1956. et.12.7.1957,.Journal.de.Droit.International.1959,.Nr.1. M. Bedjaoui,.Fonction.Publique.Internationale.et.Influences.Nationales,.Paris. 1958. M. Bedjaoui,.Jurisprudence.comparée.des.tribunaux.administratifs.interna- tionaux.en.matière.d’excès.de.pouvoir,.Annuaire.français.de.droit.interna- tional,.Paris.1956. M. Bedjaoui,.Le.syndicalisme.des.fonctionnaires.internationaux,.Annuaire. français.de.droit.international,.Paris.1957. M. Bedjaoui,.Les.tribunaux.administratifs.internationaux,.Jurisclasseur.de. droit.international, Paris 1960. international,.Paris.1960. Y. Beigbeder,.Individual.Grievance.Procedures.in.United.Nations.Secretaries,. Industrial.Relations.1982,.Nr.37. Y. Beigbeder,.L’Ombudsman.du.personnel.des.Nations.Unies,.Annuaire fran- Annuaire.fran- çais.de.droit.international 1975. .1975. XI Y. Beigbeder,.La.Commission.de.la.fonction.publique.internationale,.Revue. Wykaz literatury internationale.des.Sciences.administratives.1975,.Nr.41. Y. Beigbeder,.La.grève.dans.les.institutions.des.Nations.Unies,.Revue.belge.de. droit.international.1975,.Nr.1. Y. Beigbeder,.La.représentation.du.personnel.à.l’Organisation.Mondiale.de.la. Santé.et.dans.les.principales.institutions.spécialisées.des.Nations.Unies.ay- ant.leur.siège.en.Europe,.Paris.1975. K.T. Behanaň,.Realities.and.Make.–.Believe..Personnel.Policy.in.the.United. Nations.Secretariat,.New.York.1952. E.B. Behrens,.The.International.Labour.Office..A.Survey.of.certain.problems. of.International.Administration,.London.1924. J. Behrstock,.The.Eighth.Case:.Troubled.Times.at.the.UN,.New.York.1987. Y. Beigbeder,.Current.Staff.Problems.in.UN.Secretariats,.International.Review. of.Administrative.Sciences.1980,.Nr.2. Y. Beigbeder,.Individual.Grievance.Procedures.in.UN.Secretariats,.Quebec,. Industrial.Relations.1982,.Nr.2. Y. Beigbeder,.L’influence.de.modèles.administratifs.nationaux.sur.le.système. administratif.des.institutions.des.Nations.Unies,.International.Review.of. Administrative.Sciences.1984,.Nr.2. Y. Beigbeder,.La.crise.financière.des.Nations.Unies.et.les.travaux.du.Comité. des.Dix.–.Huit,.Annuaire.francais.de.droit.International,.Paris.1986. Y. Beigbeder,.La.Représentation.du.personnel.à.l’Organisation.mondiale.de.la. Santé,.Librairie.générale.de.droit.et.de.jurisprudence,.Paris.1975. Y. Beigbeder,.Management.Problems.in.UN.Organizations,.Reform.or.Decline?,. Frances.Pinter,.London.1987. Y. Beigbeder,.Reformes.administratives.et.structurelles.des.Nations.Unies,. Etudes.internationales,.Quebec.1987,.vol..III,.Nr.2. Y. Beigbeder,.The.Withdrawal.of.the.USA.from.the.International.Labour.Orga- nization,.Industrial.Relations,.Quebec.1979. G. Benar,.Fichier.sur.la.Fonction.Publique.Internationale,.Annales.de.la.Faculté. de.Droit.d’Istanbul.1957,.Nr.7. G. Benar,.Fichier.synthétique.de.jurisprudence.administrative.internationale,. Annales.de.la.Faculté.de.Droit.d’Istanbul.1958,.Nr.8. G. Benar,.Les.recours.devant.le.Tribunal.administratif.de.I’O.I.T.,.Annales.de. la.Faculté.de.Droit.d’Istanbul.1958,.Nr.8. G. Benar,.J.F. Hémand,.Le.Comité.chargé.des.demandes.de.réformation.des. jugements.du.Tribunal.administratif.des.Nations.Unies,.6.Annales.de.la.fa- culté.de.Droit.d’Istanbul.1957,.Nr.6. G. Benar,.J.F. Hémand,.Le.Comité.chargé.des.demandes.de.réformation.de.juge- ments.du.Tribunal.administratif.des.Nations.Unies,.Annales.de.la.Faculté.de. Droit.d’Istanbul.1957,.Nr.7,.s..511. R. Berkov,.The.World.Health.Organization:.A.Study.in.Decentralized.Inter- national.Administration,.Geneva.1957. M. Bettati.(red.),.L’Avenir.des.organisations.internationales,.Paris.1984. M. Bettati,.Le.Droit.des.organisations.internationales,.Paris.1987. XII Wykaz literatury D. Bielloch,.On.being.an.International.Civil.Servant,.The.Listener.1955,. Nr.17/2. P.W. Bigbee,.Training.Applied.to.an.International.Organization,.Personnel. Administration.1947,.Nr.3/8. W. Bishop,.Reparation.for.injuries.suffered.in.the.service.of.the.United.Nations,. American.Journal.of.International.Law.1949,.Nr.43. S. Bjorklund,.Training.for.International.Civil.Service,.Columbia.Journal.of. International.Affairs.1948,.Nr.2. A. Bleckmann,.Internationale.Beamtenstreitigkeiten.vor.Nationalen.Gerichten:. Materialien.zum.Recht.der.internationalen.Organisationen.und.zur.Im- Im- munität:.Rechtsgutachten.für.die.Union.Syndicale, Section Eurocontrol, ,.Section.Eurocontrol,. Berlin.1981. O.V. Bogdanow,.Immunity.of.Employees.of.International.Organizations.and. Its.iolation.and.Distortion.by.Imperialist.Reaction,.The.Current.Digest.of. the.Soviet.Press.1952,.Nr.34/I. M. Boitel,.Situation.et.problèmes.actuels.de.la.fonction.publique.internationa- le,.Politique.étrangère.1953,.Nr.1/18. R. Boisvieux,.La.function.publique.internationale.dans.l’évolution.des.rapports. interétatiques.et.l’élaboration.de.l’ordre.international.positif,.La.Revue.ad- ministrative.1958,.Nr.63. D.A. Booth,.The.United.Nations,.the.United.States.and.the.International.Civil. Service,.Revue.international.des.sciences.administratives,.Nr.4/21. F.G. Boudreau,.International.Civil.Service,.in.Pioneers.in.World.Order,. .[w:] H.E. Davis.(red.),.An.American.Appraisal.of.the.League.of.Nations,. New.York.1944. F.G. Boudreau,.International.Civil.Service,.[w:].H.E. Davis.(red.),.The.Secretariat. of.the.League.of.Nations,.Pioneers.in.World.Order..An.American.Appraisal. of.the.League.of.Nations,.New.York.1944. D.W. Bowett,.The.Law.of.International.Institutions,.London.1982. A. Boyd,.U.N.:.Piety,.Myth.and.Truth,.London.1962. M. Brandon,.The.United.Nations.laissez.–.passer,.The.British.Yearbook.of. International.Law,.London.1950. M. Brandon,.Immunity.of.U.N..Employees,.International.and.Comparative.Law. Quarterly.1953,.Nr.2. A.C. Breycha-Vauthier,.Le.fonctionnaire.international,.La.Diplomatie.contem- poraine,.Séminaire.international.de.Klesheim,.ienne.1959. British.Treasury,.Report.of.the.Committee.on.the.Political.Activities.of.Civil. Servants,.H..M..Stationery.Office,.London.1949. British.Treasury,.Political.Activities.of.Civil.Servants,.H..M..Stationery.Office,. London.1953. British.Treasury,.Staff.Relations.in.the.Civil.Service,.H..M..Stationery.Office,. London.1955. P. Brocas,.Les.relations.internationales.et.les.fonctionnaires.internationaux,. 7.ème.Congrès.international.des.sciences.administratives,.Berne.1947. XIII Wykaz literatury Budget.Estimates.presented.by.the.Secretary.–.General.to.the.General.Assembly,. 1946–1956. C.D. Burns,.International.Administration,.British.Year.Book.of.International. Law 1926. H.B. Butler,.The.Lost.Peace:.A.Personal.Impression,.Harcourt.Brace,.New.York. 1942. H.B. Butler,.Some.Problems.of.an.International.Civil.Service,.Public.Admi- nistration.1932,.Nr.10. H. Cabot-Lodge,.Maintaining.Charter.Standard.for.International.Civil.Servants,. Department.of.State.Bulletin,.Washington.1953,.Nr.27/4. A. Cagne,.Le.Secrétariat.Général.de.la.Société.des.Nations,.Parts:.Editions.Jel. 1936. P. Cahier,.Le.Droit.interne.des.organisations.internationales,.67.Revue.géné- rale.de.Droit.international.public.1963,.Nr.67. H.B. Calderwood,.The.Higher.Direction.of.the.League.Secretariat,.Southern. Methodist.University,.Arnold.Foundation,.Studies.in.Public.Affairs.1937,. Nr.3/. J.Y. Calvez,.Un.triumvirat.remplacera-t-il.M.H.?,.Revue.de.l’action.populaire. 1961,.Nr.147. K.S. Carlston,.International.Administrative.Law:.A.enture.in.Legal.Theory,. Journal.of.Public.Law.1959,.Nr.8. G. de Carmoy,.Thoughts.on.some.administrative.problems.of.International. Organization,.Revue.international.des.sciences.administrative.1950,.Nr.3/I. Carnegie.Endowment.for.International.Peace,.The.Budget.of.the.United. Nations,.New.York.1947. Carnegie.Endowment.for.International.Peace,.Proceedings.of.a.Conference.on. Experiences.in.International.Administration,.Washington.1943. Carnegie.Endowment.for.International.Peace,.Proceedings.of.a.Conference. on.Training.for.International.Administration,.Washington.1943. Carnegie.Endowment.for.International.Peace,.Maxwell.Graduate.School.of. Citizenship.and.Public.Affairs,.Syracuse.University,.The.United.Nations. Secretariat,.New.York.1950. V.R. Cecil,.A.Great.Experiment,.London.1941. J.P. Chamberlain,.International.Organizations,.International.Conciliation,. December.1942. Y. Chapel,.Formation.et.perfectionnement.des.fonctionnaires.internationaux. et.européens,.Bruges.1976. P. Chatenet,.Le.rôle.des.administrations.nationales.dans.la.formation.des. fonctionnaires.européens,.La.function.publique.européenne,.Colloque.de. Sarrebruck,.Bruxelles–Stuttgart.1956. C. Chaumont,.Perspective.d’une.théorie.du.service.public.à.l’usage.du.droit. international.contemporain,.La.technique.et.les.principes.du.droit.public,. Mélanges.en.l’honneur.de.Georges.Scelle.1950,.Nr.1. C. Chavanon,.Les.fonctionnaires.et.la.fonction.publique,.Paris.1950. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Eksterytorialne stosunki pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: