Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 015347 17825623 na godz. na dobę w sumie
Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia - ebook/pdf
Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789358 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja wskazuje, jaką formę zatrudnienia warto zastosować, jeżeli pracodawca nie chce zawierać umowy o pracę. W publikacji zostały omówione plusy i minusy zatrudnienia na podstawie:

- umowy zlecenia,

- umowy o dzieło,

- kontraktu menedżerskiego,

- umowy o pracę tymczasową,

- umowy o staż.

Z publikacji Czytelnik dowie się również, jakie są obowiązki zleceniodawców od 1 stycznia 2017 r. w zakresie zapewniania płacy minimalnej osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, a także jakiego rodzaju prace mogą być wykonywane na podstawie umowy o dzieło. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania poszczególnych form zatrudnienia zostały zobrazowane na praktycznych przykładach.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 3 Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i zagrożenia Elastyczne formy zatrudnienia stanowią rozwiązanie dla przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, które chcą obniżyć koszty zatrudnie- nia. Najbardziej korzystną dla przedsiębiorców formą elastycznej pracy jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło, lub przyjęcie pracownika na staż z urzędu pracy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają stosowania innych form zatrudnienia niż stosunek pracy, jednak pod warunkiem że sposób świadczenia pracy na tej podstawie nie wyczerpuje znamion stosunku pracy. Niekiedy więc dogodniejszym sposobem na rozwiązanie problemów pracodawców są bardziej elastyczne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Wśród korzy- ści, jakie przynosi ich stosowanie, wymienia się m.in. zmniejszenie kosztów pracy poprzez ograniczenie obciążeń składkowo-podatkowych czy kosztów ponoszonych na tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Istnieje wiele form zatrudnienia, które są bardziej elastyczne niż stosunek pracy. Należą do nich m.in.: ■■ zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski), ■■ staże z urzędu pracy, ■■ praca wykonywana przez pracowników tymczasowych. Elastyczność może przejawiać się także w przypadku stosunku pracy. Może polegać na wprowadzeniu m.in. odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy, lecz z punktu widze- nia obowiązków i ponoszonych kosztów jest najmniej korzystna dla pracodawców. Umowy cywilnoprawne Przedsiębiorcy bądź inne jednostki organizacyjne proponują najczęściej zawarcie jednej z wielu umów cywilnoprawnych regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego. Takie prace są najczęściej wykonywane na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której na mocy Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczą- ce zlecenia. Do najczęściej występujących w praktyce umów o świadczenie usług można zaliczyć kontrakt menedżerski. Wybór odpowiedniego rodzaju umowy jest uzależniony od charakteru pracy, która będzie wykonywana na jej podstawie. W przeciwieństwie do zatrud- nienia na podstawie stosunku pracy, osoba wykonująca pracę na podstawie umów cywil- noprawnych posiada mniejsze uprawnienia w zakresie uprawnień pracowniczych, w tym m.in. nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego czy innych przywilejów przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. Podmiot zlecający wykonywanie pracy na podstawie jednej ze wskazanych umów cywilnoprawnych nie ma też obowiązku np. zakładać i prowadzić akt osobowych dla osób zatrudnionych na podstawie takiej umowy. Marzec 2017 IFK 4 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Nie w każdym przypadku zawarcie tego rodzaju umowy powoduje obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a co za tym idzie – zmniejsza kosz- ty ponoszone przez zleceniodawcę lub zamawiającego. W przypadku osób pracujących na umowy cywilnoprawne nie obowiązują także wymiar i normy czasu pracy właściwe dla stosun- ku pracy. Bardziej niż czas i miejsce wykonywania określonych zadań liczy się efekt końcowy. Wyjątek stanowią jednak przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą także zleceniobiorców. Z żadnych przepisów prawnych nie wynika wprost obowiązek kierowa- nia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na profilaktyczne badania le- karskie ani na szkolenia z zakresu bhp, gdyż taki obowiązek odnosi się tylko do pracowników. Należy jednak pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest za- pewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale rów- nież osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 § 1 oraz art. 207 § 2 Kodeksu pra- cy). Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z 25 września 1974 r. (II CR 493/74), zgodnie z którym: (...) przedsiębiorstwo państwowe ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych warun- ków pracy również osobom wykonującym w tym przedsiębiorstwie pracę na pod- stawie umowy o dzieło, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Również zdaniem PIP (GNP/426/4560-364/07/PE): (...) jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopusz- czane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskie- mu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy, obowiązek odbyć szkolenie bhp i poddać się niezbędnym badaniom lekarskim. Kwestie związanych z tym kosztów strony mogą dowolnie określić w treści umowy cywil- noprawnej. Jeżeli zapisy zawartej umowy nie rozstrzygają tej kwestii, należy przyjąć, że zle- ceniodawca lub zamawiający ponosi koszty z tym związane. Jeśli obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie właściwie spełniony, odpowiada za to zleceniodawca. W przypadku gdy osoba odpowiedzial- na za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). Zaletą dla przedsiębiorcy zawierania umów cywilnoprawnych jest brak stałości zatrudnie- nia. Taką umowę można rozwiązać z dnia na dzień. Przepisy Kodeksu cywilnego nie regu- lują okresów wypowiedzeń, tak jak ma to miejsce w przypadku przepisów Kodeksu pracy. Od dobrej woli stron umowy zależy, czy takie okresy zostaną wprowadzone do umowy, czy Marzec 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: