Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 003707 18669996 na godz. na dobę w sumie
Elektryczne oświetlenie wnętrz - praktyczne porady dla projektantów i inwestorów - ebook/pdf
Elektryczne oświetlenie wnętrz - praktyczne porady dla projektantów i inwestorów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-1772-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ebook zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące elektrycznego oświetlenia wnętrz, które są zawarte w aktualnych aktach prawnych i normach. Ich znajomość jest niezbędna w codziennej pracy projektantów, inwestorów, jak również wykonawców systemów oświetleniowych. Ponadto publikacja porusza zagadnienia czysto praktyczne związane z projektowaniem oświetlenia. Podpowiada, jak prawidłowo dobrać oprawy oświetleniowe oraz, między innymi, źródła światła.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

8 mgr inż. Janusz Strzyżewski Elektryczne oświetlenie wnętrz Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów www.elektryczneinstalacje.eu Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów Autor mgr inż. Janusz Strzyżewski Redakcja Jakub Kozioł Korekta Zespół ISBN 978-83-269-1772-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2012 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Praktyczny poradnik „Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektan- tów i instalatorów” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowa- nych w raporcie „Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy raport został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wyko- rzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w raporcie „Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w kon- kretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publiko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zasto- sowanie zawartych w raporcie „Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 2 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów SPiS trEści 1. Podstawy prawne .............................................................................. 4 1.1. Wprowadzenie ........................................................................... 4 1.2. Przepisy .................................................................................... 4 1.3. Normy ..................................................................................... 9 2. Czynności projektowe ..................................................................... 14 2.1. Wprowadzenie ......................................................................... 14 2.2. Gromadzenie danych wyjściowych ............................................. 15 2.3. Zasady sporządzania projektu oświetlenia ................................... 16 2.4. Plan konserwacji ...................................................................... 23 2.5. Współczynniki utrzymania i zapasu ............................................. 25 2.6. Obliczenia parametrów oświetleniowych ...................................... 30 3. Wskazówki praktyczne ..................................................................... 33 3.1. Dobór źródeł światła ................................................................. 33 3.2. Dobór oprawy oświetleniowych do wnętrz .................................... 34 3.3. Optymalizacja zużycia energii – współpraca z oświetleniem dziennym ..... 37 4. Materiały źródłowe .......................................................................... 40 Załącznik nr 1 – Wykaz przepisów ......................................................... 41 Załącznik nr 2 – Wykaz norm i komentarzy ............................................ 42 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu 3 Elektryczne oświetlenie wnętrz. Praktyczne porady dla projektantów i instalatorów 1. PodStawy PrawnE 1.1. Wprowadzenie Przepisy dotyczące oświetlenia elektrycznego (załącznik nr 1) umieszczone są w szeregu aktów prawnych. Wydano także wiele norm dotyczących zarówno wy- magań oświetleniowych, jak i osprzętu oświetleniowego. Przeglądanie i analiza tych okresowo zmieniających się dokumentów wymaga po pierwsze dostępu, a po drugie czasu. Dlatego w niniejszym opracowaniu przedstawiono najważ- niejsze postanowienia w nich zawarte, a dotyczące oświetlenia wnętrz. Ich zna- jomość jest niezbędna w codziennej pracy projektantów i eksploatatorów, a także wykonawców systemów oświetleniowych. Zgromadzony w załączniku wykaz prze- pisów może być pomocny dla osób pragnących bliżej zapoznać się z ich treścią. Przepisy zawarte są w ustawach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa – prawo budowlane [P1] ([P1] oznacza pozycję 1 w wykazie przepisów – zał. 1), podobnie jak inne ustawy [P2] [P3], zawiera tylko ogólne zalecenia dotyczą- ce wyposażenia technicznego obiektów, w tym także ich oświetlenia. Bardziej sprecyzowane wymagania znajdują się w rozporządzeniach wydawanych przez poszczególnych ministrów. W odniesieniu do obiektów budowlanych jest to przede wszystkim rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. [P4]. Wszystkie te akty prawne w sprawie szczegółowych wymagań odsyłają do odpowiednich Polskich Norm (patrz załącznik nr 2). Normy dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje normy dotyczące wymagań oświetlenio- wych [N1, N2] ([N1] oznacza pozycję 1 w wykazie norm – zał. 2), a druga do- tyczy parametrów sprzętu oświetleniowego opraw, źródeł światła i osprzętu po- mocniczego [N4, N5, N8]. 1.2. Przepisy Wytyczne dotyczące oświetlenia miejsc pracy zawierają dwa rozporządzenia wydane na podstawie ustawy – Kodeks pracy [P3]. Są to: • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w spra- wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [P5], oraz • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w spra- wie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w moni- tory ekranowe [P11]. W pierwszym z nich oświetleniu poświęcono rozdział 2. W poszczególnych paragra- fach zawarto wymagania dotyczące zarówno oświetlenia światłem dziennym, jak i elektrycznym. Rozporządzenie zawiera także wytyczne dotyczące jakości oświetlenia. Między innymi zawarto w nim wymaganie, aby stosunek średnich wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie był większy niż 5 do 1. Rozpo- rządzenie nakazuje także zapewnienie warunków umożliwiających stopniową 4 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elektryczne oświetlenie wnętrz - praktyczne porady dla projektantów i inwestorów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: