Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 010246 10729132 na godz. na dobę w sumie
Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych - ebook/pdf
Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 588
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2100-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz 'metodyka', nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek 'nauczać' przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszystkich zagadnień istotnych w codziennej pracy sędziego było wręcz niemożliwe - ograniczyliśmy się do niektórych z nich (i stąd w tytule wyraz 'elementy'), próbując za to omówić je dogłębniej. Obok metodyki, pojmowanej jako zbiór zasad postępowania, podjęliśmy próbę 'zmieszczenia' w tym opracowaniu także, a może nawet przede wszystkim, wskazówek dotyczących tego, co w pracy sędziego najbardziej frapujące, ale zarazem i najtrudniejsze, to jest przebiegu procesu decyzyjnego oraz wskazówek kształtujących szeroko pojmowaną 'osobowość sędziego', i to sędziego XXI wieku.'

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów............................................................................................................................ 13 Wprowadzenie do I wydania.................................................................................................... 17 Wprowadzenie do II wydania.................................................................................................. 21 CZĘŚĆ PIERWSZA – OGÓLNA.............................................................................................. 23 1.. Przygotowanie.do.sprawy................................................................................................... 25 1.1..Uwagi.ogólne.................................................................................................................. 25 1.2..Zbadanie.przez.sędziego.możliwości.osobistego.podejmowania. czynności.w.sprawie...................................................................................................... 26 1.3..Zbadanie.właściwości.sądu........................................................................................... 26 1.4..Niektóre.aspekty.kontroli.warunków.formalnych.wniosków. incydentalnych.i.skarg.etapowych.............................................................................. 27 1.5..Kontrola.warunków.dopuszczalności.postępowania..Badanie. przesłanek.procesowych............................................................................................... 28 1.5.1.. Przesłanki.o.charakterze.materialnoprawnym............................................... 30 1.5.2.. Śmierć.oskarżonego............................................................................................. 34 1.5.3.. Przedawnienie...................................................................................................... 35 1.5.4.. Rzecz.osądzona.i.zawisłość.sprawy.................................................................. 38 1.5.5.. Brak.podległości.sprawcy.orzecznictwu.polskich.sądów.karnych............. 42 1.5.6.. Brak.skargi.uprawnionego.oskarżyciela.......................................................... 44 1.5.7.. Brak.wymaganego.zezwolenia.na.ściganie.lub.wniosku.o.ściganie. pochodzącego.od.osoby.uprawnionej............................................................. 45 1.5.8.. Inne.przesłanki.procesowe................................................................................ 53 1.6..Inne.czynności.podejmowane.przed.skierowaniem.sprawy.na.rozprawę. w.sądzie.pierwszej.instancji......................................................................................... 54 1.7..Inne.czynności.podejmowane.przed.skierowaniem.sprawy.na.rozprawę. w.sądzie.drugiej.instancji.............................................................................................. 60 1.8..Metoda.czytania.akt.sprawy......................................................................................... 66 1.8.1.. Metoda.czytania.akt.z.uwzględnieniem.specyfiki.przygotowania. do.orzekania.w.związku.z.głównym.przedmiotem.procesu. w.sądzie.pierwszej.instancji............................................................................... 68 5 1.8.2.. Metoda.czytania.akt.z.uwzględnieniem.specyfiki.przygotowania. do.orzekania.w.związku.z.wniesioną.apelacją............................................... 74 1.8.3.. Metoda.czytania.akt.z.uwzględnieniem.specyfiki.przygotowania. do.orzekania.w.związku.ze.złożeniem.wniosku.incydentalnego. albo.zażalenia....................................................................................................... 77 2.. Czynności.procesowe............................................................................................................ 79 2.1..Doręczenia....................................................................................................................... 79 2.1.1.. Zagadnienia.ogólne............................................................................................. 79 2.1.2.. Metody.doręczania.............................................................................................. 79 2.1.3.. Skutki.niedoręczenia.lub.doręczenia.wadliwego........................................... 84 2.2..Terminy............................................................................................................................. 86 2.2.1.. Zagadnienia.ogólne............................................................................................. 86 2.2.2.. Rodzaje.terminów............................................................................................... 86 2.2.3.. Zachowanie.terminu........................................................................................... 87 2.2.4.. Sposoby.liczenia................................................................................................... 90 2.2.5.. Skutki.niezachowania......................................................................................... 93 2.2.6.. Przywrócenie.terminu........................................................................................ 94 2.3..Postępowanie.z.quasi-wnioskami.składanymi.na.podstawie.art..9.§.2.k.p.k....... 96 2.3.1.. Zagadnienia.ogólne............................................................................................. 96 2.3.2.. Zasada.oficjalności.a.zasada.skargowości.w.działaniu.sądu........................ 97 2.3.3.. Zakaz.obchodzenia.formalnych.rygorów.wniosku.przez.składanie. quasi-wniosków.na.podstawie.art..9.§.2.k.p.k................................................ 98 2.3.4.. Sposoby.reakcji.organów.sądu.na.quasi-wnioski.stron.............................. 101 2.3.5.. Sposób.postępowania.sądu.w.wypadku.wadliwego.skierowania. przez.prezesa.quasi-wniosku.na.posiedzenie............................................... 105 2.4..Udział.stron.w.rozprawach.i.posiedzeniach.sądu.................................................. 106 2.4.1.. Zagadnienia.ogólne........................................................................................... 106 2.4.2.. Udział.stron.w.rozprawach.............................................................................. 107 2.4.2.1.. Rozprawa.główna.............................................................................. 107 2.4.2.2.. Rozprawa.odwoławcza..................................................................... 111 2.4.3.. Udział.stron.w.posiedzeniach.sądu................................................................ 113 3.. Jawność.zewnętrzna.procesu............................................................................................ 119 3.1..Jawność.rozprawy........................................................................................................ 120 3.1.1.. Rozprawa.niejawna........................................................................................... 122 3.1.2.. Wyłączenie.jawności.......................................................................................... 125 3.1.2.1.. Zakłócenie.spokoju.publicznego..................................................... 125 3.1.2.2.. Obraza.dobrych.obyczajów.............................................................. 125 3.1.2.3.. Ujawnienie.okoliczności,.które.ze.względu.na.ważny. interes.państwa.powinny.być.zachowane.w.tajemnicy.............. 126 3.1.2.4.. Naruszenie.ważnego.interesu.prywatnego................................... 126 3.1.2.5.. Wniosek.osoby,.która.złożyła.wniosek.o.ściganie......................... 127 3.1.2.6.. Nieletniość.oskarżonego.lub.wiek.świadka................................... 128 3.1.2.7.. Złożenie.wniosku.o.wyłączenie.jawności.rozprawy.................... 129 3.1.2.8.. Narażenie.świadka.(lub.osoby.najbliższej).na.hańbę.................. 129 3.1.2.9.. Przesłuchanie.świadka.koronnego.................................................. 130 6 3.2..Jawność.posiedzeń.sądowych.................................................................................... 132 3.2.1.. Posiedzenia.niejawne........................................................................................ 133 3.2.2.. Wyłączenie.jawności.posiedzenia................................................................... 134 3.3..Mężowie.zaufania......................................................................................................... 134 3.4..Jawność.ogłoszenia.wyroku........................................................................................ 136 3.5..Udział.środków.społecznego.przekazu.w.procesie.karnym................................. 137 4.. Proces.decyzyjny................................................................................................................. 141 4.1..Ustalanie.faktów.sprawy............................................................................................. 142 4.1.1.. Dowodzenie.–.podstawy.................................................................................. 142 4.1.2.. Dopuszczalność.dowodów.i.zakazy.dowodowe......................................... 147 4.1.2.1.. Bezwzględne.zakazy.dowodzenia.tezy.......................................... 149 4.1.2.2.. Względny.zakaz.dowodzenia.okoliczności.tajnych.i.ściśle. tajnych.................................................................................................. 154 4.1.2.3.. Bezwzględne.zakazy.korzystania.ze.źródła.i.środka.. dowodowego...................................................................................... 158 4.1.2.4.. Względne.zakazy.korzystania.ze.źródła.i.środka.. dowodowego...................................................................................... 167 4.1.2.5.. Zakaz.stosowania.określonych.metod.dowodzenia.................... 173 4.1.3.. Dowodzenie.z.urzędu.i.postępowanie.z.wnioskami.dowodowymi........ 178 4.1.4.. Poszczególne.dowody....................................................................................... 183 4.1.4.1.. Dowód.z.wyjaśnień.oskarżonego................................................... 184 4.1.4.2.. Dowód.z.zeznań.świadka................................................................. 189 4.1.4.3.. Dowód.z.zeznań.świadka.anonimowego...................................... 199 4.1.4.4.. Konfrontacja.i.okazanie..................................................................... 201 4.1.4.5.. Dowód.z.ekspertyzy.biegłego.(biegłych)....................................... 203 4.1.4.6.. Eksperyment.procesowy................................................................... 215 4.1.4.7.. Dowód.z.dokumentu......................................................................... 216 4.1.4.8.. Dowody.rzeczowe............................................................................. 217 4.1.5.. Ocena.dowodów.i.dokonanie.ustaleń.faktycznych..................................... 218 4.1.5.1.. Ustalenie.przedmiotu.oceny............................................................ 219 4.1.5.2.. Ocena................................................................................................... 225 4.1.5.3.. Ustalenie.faktów.sprawy................................................................... 226 4.2..Wykładnia.prawa.......................................................................................................... 227 4.2.1.. Cel.wykładni.w.procesie.decyzyjnym........................................................... 227 4.2.2.. Wykładnia.dokonywana.przez.inne.podmioty.i.jej.wpływ.na. proces.decyzyjny............................................................................................... 228 4.2.2.1.. Wykładnia.autentyczna..................................................................... 228 4.2.2.2.. Wykładnia.legalna.............................................................................. 229 4.2.2.3.. Wykładnia.operatywna..................................................................... 230 4.2.2.4.. Wykładnia.doktrynalna..................................................................... 231 4.2.3.. Wykładnia.dokonywana.przez.sąd.podejmujący.konkretną.decyzję...... 231 4.2.3.1.. Wykładnia.językowa.......................................................................... 231 4.2.3.2.. Wykładnia.systemowa....................................................................... 233 4.2.3.3.. Wykładnia.funkcjonalna.i.celowościowa....................................... 236 4.2.3.4.. Wykładnia.logiczna.–.wnioskowania.prawnicze.......................... 237 7 4.3..Reguły.kolizyjne.–.istotne.dla.podjęcia.decyzji,.który.przepis. poddajemy.wykładni................................................................................................... 240 4.3.1.. Reguły.chronologiczne..................................................................................... 240 4.3.2.. Reguły.hierarchiczne......................................................................................... 242 4.3.3.. Reguły.merytoryczne........................................................................................ 242 4.4..Czy.istnieją.w.ogóle.przepisy.niewymagające.wykładni...................................... 244 4.5..Dyrektywy.preferencji.–.pierwszeństwo.wykładni.językowej.i.warunki. do.odstąpienia.od.jej.rezultatów................................................................................ 244 4.6..Subsumcja.czynu.zarzucanego.................................................................................. 246 5.. Uzasadnianie.rozstrzygnięć.przez.sąd.i.jego.organy..................................................... 248 5.1..Jakie.rozstrzygnięcia.wymagają.uzasadnienia........................................................ 249 5.1.1.. Bezwzględny.obowiązek.ustnego.uzasadnienia.każdego. rozstrzygnięcia.ogłoszonego.publicznie........................................................ 249 5.1.2.. Wypadki.obligatoryjnego.uzasadniania.na.piśmie.wyroków,. postanowień.i.zarządzeń.................................................................................. 251 5.2..Specyfika.rozstrzygnięcia.organu.pierwszoinstancyjnego. w.porównaniu.z.rozstrzygnięciem.organu.odwoławczego.z.punktu. widzenia.treści.i.formy.uzasadnienia........................................................................ 254 5.3..Specyfika.podania.tzw..ustnych.motywów.rozstrzygnięcia. w.porównaniu.z.jego.uzasadnieniem.na.piśmie..................................................... 254 5.4..Treść.i.forma.uzasadnień.pisemnych.postanowień.i.zarządzeń,.ze.szczegól- nym.uwzględnieniem.treści.postanowień.o.charakterze.dowodowym.oraz. postanowień.w.przedmiocie.stosowania.środków.zapobiegawczych..................... 257 5.5..Uzasadnianie.wyroków............................................................................................... 271 5.5.1.. Ustne.uzasadnienie.wyroku............................................................................ 271 5.5.2.. Pisemne.uzasadnienie.wyroku.sądu.pierwszej.instancji............................ 275 5.5.2.1.. Język.uzasadnienia.wyroku.sporządzonego.na.piśmie............... 277 5.5.2.2.. Plan.wewnętrzny.uzasadnienia.–.dostosowany.do. rodzaju.rozstrzygnięcia..................................................................... 279 5.5.2.3.. Dokładne.ustalenie.podstawy.faktycznej...................................... 282 5.5.2.4.. Opis.i.ocena.dowodów,.zarówno.przyjętych.za.podstawę. ustaleń,.jak.i.przeciwnych................................................................ 288 5.5.2.5.. Wyjaśnienie.podstawy.prawnej.rozstrzygnięcia.–.uzasad- nianie.tzw..decyzji.interpretacyjnych............................................. 296 5.5.2.6.. Uzasadnienie.płaszczyzny.zastosowanej.reakcji.prawnokarnej.... 300 5.5.2.7.. Uzasadnienie.rozstrzygnięć.o.charakterze.akcesoryjnym.......... 307 5.5.2.8.. Uzasadnienie.wyroku.skazującego................................................. 308 5.5.2.9.. Uzasadnienie.wyroku.warunkowo.umarzającego. postępowanie...................................................................................... 309 5.5.2.10.. Uzasadnienie.wyroku.umarzającego.postępowanie.................... 312 5.5.2.11.. Uzasadnienie.wyroku.uniewinniającego....................................... 317 5.5.2.12.. Uzasadnienie.wyroku.łącznego....................................................... 319 5.5.3.. Pisemne.uzasadnienie.wyroku.sądu.odwoławczego.................................. 321 5.5.3.1.. Uzasadnienie.rozstrzygnięcia.o.charakterze.kasatoryjnym........ 329 8 5.5.3.2.. Uzasadnienie.rozstrzygnięcia.o.charakterze.reformatoryjnym.... 330 5.5.3.3.. Uzasadnienie.rozstrzygnięcia.akceptującego.wyrok.sądu. pierwszej.instancji.............................................................................. 333 6.. Sędzia.wobec.wyzwań.współczesności........................................................................... 335 6.1..Refleksje.ogólne............................................................................................................ 335 6.2..Sprawa.z.udziałem.świadka.koronnego................................................................... 336 6.3..Dowody.o.charakterze.naukowym..Nowe.techniki.kryminalistyczne. i.postęp.technik.tradycyjnych.................................................................................... 355 6.4..Sędzia.wobec.prawa.międzynarodowego.i.wspólnotowego................................ 364 6.4.1.. Wprowadzenie................................................................................................... 364 6.4.2.. Sędzia.krajowy.a.traktaty.międzynarodowe.o.prawach.człowieka.......... 364 6.4.3.. Współpraca.międzynarodowa.w.sprawach.karnych.................................. 366 6.4.3.1.. Współpraca.z.państwami.spoza.Unii.Europejskiej...................... 368 6.4.3.2.. Współpraca.w.ramach.Unii.Europejskiej....................................... 369 6.5..Pytanie.prawne.do.Trybunału.Konstytucyjnego.................................................... 373 6.6..Pytanie.prawne.(prejudycjalne).do.Trybunału.Sprawiedliwości.Unii. Europejskiej................................................................................................................... 380 CZĘŚĆ DRUGA – AKCJE....................................................................................................... 387 Akcja nr 1. Absorpcyjne.umorzenie.postępowania.(art..11.§.1.k.p.k.)............................ 389 Akcja nr 2. Zawieszenie.postępowania.z.uwagi.na.możliwość.absorpcyjnego. umorzenia.postępowania.(art..11.§.2.k.p.k.)................................................................... 394 Akcja nr 3. Zawieszenie.postępowania.(art..22.§.1.k.p.k.)................................................. 397 Akcja nr 4. Wniosek.o.przekazanie.sprawy.sądowi.okręgowemu.ze.względu. na.jej.szczególną.wagę.lub.zawiłość.(art..25.§.2.k.p.k.)................................................. 402 Akcja nr 5. Badanie.właściwości.(art..35.§.1.k.p.k.)............................................................ 404 Akcja nr 6. Przekazanie.sprawy.innemu.sądowi.równorzędnemu.w.trybie. art..36.k.p.k............................................................................................................................ 407 Akcja nr 7. Wystąpienie.o.przekazanie.sprawy.innemu.sądowi. równorzędnemu.w.trybie.art..37.k.p.k............................................................................. 410 Akcja nr 8. Wyłączenie.sędziego.(art..42.§.4.k.p.k.).w.związku. z.okolicznościami.określonymi.w.art..40.§.1–3.oraz.art..41.k.p.k................................. 412 Akcja nr 9. Sprostowanie.oczywistej.omyłki.pisarskiej.lub.rachunkowej. (art..105.§.1.k.p.k.)................................................................................................................ 417 Akcja nr 10. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.lub.zarządzenie. o.sprostowaniu.oczywistej.omyłki.pisarskiej.lub.rachunkowej.(art..105.§.4.k.p.k.).... 420 Akcja nr 11. Reakcja.na.wpłynięcie.pisma.nieodpowiadającego.warunkom. formalnym.(art..120.§.1.k.p.k.)........................................................................................... 422 Akcja nr 12. Rozpoznanie.wniosku.o.przywrócenie.terminu.(art..126.§.2.k.p.k.)......... 425 Akcja nr 13. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.o.odmowie. przywrócenia.terminu.bądź.pozostawieniu.bez.rozpoznania.wniosku. o.przywrócenie.terminu.lub.na.zarządzenie.o.odmowie.przyjęcia.takiego. wniosku.(art..126.§.3.k.p.k.)................................................................................................ 428 Akcja nr 14. Sprostowanie.protokołu.rozprawy.lub.posiedzenia.(art..153.k.p.k.)........ 430 9 Akcja nr 15. Wystąpienie.o.zwolnienie.świadka.od.obowiązku.zachowania. tajemnicy.informacji.tajnych.lub.ściśle.tajnych.(art..179.§.3.k.p.k.)............................ 432 Akcja nr 16. Decyzja.w.przedmiocie.zezwolenia.na.przesłuchanie.osoby. zobowiązanej.do.zachowania.tajemnicy.notarialnej,.adwokackiej,.radcy. prawnego,.doradcy.podatkowego,.lekarskiej.lub.dziennikarskiej.w.toku. postępowania.przygotowawczego.(art..180.§.2.k.p.k.).................................................. 434 Akcja nr 17. Decyzja.w.przedmiocie.przesłuchania.osoby.zobowiązanej.do. zachowania.tajemnicy.informacji.poufnych.i.zastrzeżonych.oraz.tajemnicy. zawodowej.lub.funkcyjnej.(art..180.§.1.k.p.k.),.w.tym.notarialnej,.adwokackiej,. radcy.prawnego,.doradcy.podatkowego,.lekarskiej.lub.dziennikarskiej,.w.toku. postępowania.sądowego.(art..180.§.2.k.p.k.)..................................................................... 437 Akcja nr 18. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.o.przesłuchaniu.lub. zezwoleniu.na.przesłuchanie.wydane.na.podstawie.art..180.§.2.k.p.k.. (art..180.§.2.zdanie.trzecie.k.p.k.)...................................................................................... 440 Akcja nr 19. Zachowanie.w.tajemnicy.okoliczności.umożliwiających. ujawnienie.tożsamości.świadka,.w.tym.danych.osobowych.(art..184.§.1.k.p.k.)..... 442 Akcja nr 20. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.w.przedmiocie.zachowania. w.tajemnicy.okoliczności.umożliwiających.ujawnienie.tożsamości.świadka,. w.tym.danych.osobowych.(art..184.§.1.k.p.k.),.albo.na.wydane.na.podstawie. art..184.§.7.lub.8.k.p.k..postanowienie.o.jego.uchyleniu.(art..184.§.5.k.p.k.)...................... 445 Akcja nr 21. Uchylenie.postanowienia.o.zachowaniu.w.tajemnicy.okoliczności. umożliwiających.ujawnienie.tożsamości.świadka,.w.tym.danych. osobowych.(art..184.§.7.i.8.k.p.k.)...................................................................................... 448 Akcja nr 22. Przesłuchanie.w.toku.postępowania.przygotowawczego.osoby,. która.w.chwili.przesłuchania.nie.ukończyła.15.lat,.pokrzywdzonej. w.sprawie.o.przestępstwo.określone.w.rozdziałach.XXV.i.XXVI.k.k.. (art..185a.k.p.k.).oraz.przesłuchanie.świadka,.który.w.chwili. przesłuchania.nie.ukończył.15.lat.w.sprawie.o.przestępstwo.określone. w.rozdziale.XXV.k.k..albo.popełnione.z.użyciem.przemocy.lub.groźby. bezprawnej.(art..185b.k.p.k.)............................................................................................ 450 Akcja nr 23. Zatwierdzenie.postanowienia.prokuratora.o.zarządzeniu.kontroli. i.utrwalania.rozmów.telefonicznych.(art..237.§.2.k.p.k.).............................................. 453 Akcja nr 24. Zarządzenie.na.wniosek.prokuratora.kontroli.i.utrwalania. rozmów.telefonicznych.(art..237.§.1.k.p.k.)..................................................................... 455 Akcja nr 25. Rozpoznanie.zażalenia.na.zatrzymanie.(art..246.§.1.k.p.k.)....................... 457 Akcja nr 26. Decyzja.w.przedmiocie.zastosowania.tymczasowego. aresztowania.w.toku.postępowania.przygotowawczego.(art..250.§.2.k.p.k.)........... 460 Akcja nr 27. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.w.przedmiocie. zastosowania.tymczasowego.aresztowania.w.postępowaniu. przygotowawczym.(art..252.§.1.k.p.k.)............................................................................. 464 Akcja nr 28. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.w.przedmiocie. zastosowanego.w.postępowaniu.przygotowawczym.innego.niż. tymczasowe.aresztowanie.środka.zapobiegawczego.(art..252.§.1.k.p.k.).................. 466 Akcja nr 29. Decyzja.w.przedmiocie.przedłużenia.stosowania.tymczasowego. aresztowania.w.toku.postępowania.przygotowawczego.(art..263.§.2.k.p.k.)........... 468 10 Akcja nr 30. Orzeczenie.przepadku.przedmiotu.poręczenia.majątkowego. (art..270.§.1.k.p.k.)................................................................................................................ 471 Akcja nr 31. Rozpoznanie.zażalenia.na.orzeczenie.w.przedmiocie.przepadku. przedmiotu.poręczenia.(art..270.§.3.k.p.k.)..................................................................... 474 Akcja nr 32. Wydanie.listu.żelaznego.(art..281.k.p.k.)........................................................ 476 Akcja nr 33. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.co.do.zabezpieczenia. majątkowego.(art..293.§.2.k.p.k.)....................................................................................... 478 Akcja nr 34. Rozpoznanie.zażalenia.na.odmowę.wszczęcia.lub.umorzenia. postępowania.przygotowawczego.(art..306.i.330.k.p.k.)............................................... 480 Akcja nr 35. Umorzenie.postępowania.i.zastosowanie.środka. zabezpieczającego.na.wniosek.prokuratora.(art..324.i.354.k.p.k.)............................... 482 Akcja nr 36. Formalna.kontrola.aktu.oskarżenia.(art..337.k.p.k.)..................................... 484 Akcja nr 37. Rozpoznanie.zażalenia.na.zarządzenie.o.zwrocie.aktu.oskarżenia. w.celu.usunięcia.braków.formalnych.(art..337.§.2.k.p.k.)............................................. 486 Akcja nr 38. Rozważenie.możliwości.skierowania.sprawy.na.drogę. postępowania.mediacyjnego.(art..339.§.4.k.p.k.)............................................................ 488 Akcja nr 39. Rozpoznanie.wniosku.w.przedmiocie.warunkowego.umorzenia. postępowania.(art..341.k.p.k.)............................................................................................ 491 Akcja nr 40. Rozpoznanie.wniosku.o.skazanie.bez.rozprawy.(art..343.k.p.k.).............. 494 Akcja nr 41. Orzeczenie.co.do.środków.zapobiegawczych.po.wpłynięciu.aktu. oskarżenia.(art..344.k.p.k.).................................................................................................. 496 Akcja nr 42. Wydanie.orzeczenia.w.przedmiocie.zwrotu.sprawy.w.celu. usunięcia.istotnych.braków.postępowania.przygotowawczego.(art..345.§.1.k.p.k.).... 498 Akcja nr 43. Rozpoznanie.zażalenia.na.postanowienie.o.zwrocie.sprawy. prokuratorowi.w.celu.usunięcia.istotnych.braków.postępowania. przygotowawczego.(art..345.§.3.k.p.k.)............................................................................ 500 Akcja nr 44. Losowanie.składu.orzekającego.(art..351.§.2.k.p.k.).................................... 502 Akcja nr 45. Uzupełnienie.wyroku.(art..420.k.p.k.)............................................................ 504 Akcja nr 46. Zarządzenie.w.przedmiocie.przyjęcia.środka.odwoławczego. (art..429.§.1.k.p.k.)................................................................................................................ 506 Akcja nr 47. Rozpoznanie.zażalenia.na.zarządzenie.o.odmowie.przyjęcia. środka.odwoławczego.lub.na.zarządzenie.o.pozostawieniu.tego.środka.bez. dalszego.biegu.na.podstawie.art..120.§.2.k.p.k..(art..429.§.2.k.p.k.)............................. 511 Akcja nr 48. Pozostawienie.środka.odwoławczego.bez.rozpoznania.(art..430.k.p.k.).... 513 Akcja nr 49. Przedstawienie.Sądowi.Najwyższemu.zagadnienia.prawnego. wymagającego.zasadniczej.wykładni.ustawy.(art..441.k.p.k.)..................................... 515 Akcja nr 50. Ponowne.rozpoznanie.sprawy.(art..442.k.p.k.)............................................. 520 Akcja nr 51. Wydanie.orzeczenia.w.kwestii.sprowadzenia.oskarżonego. na.rozprawę.odwoławczą.(art..451.k.p.k.)....................................................................... 524 Akcja nr 52. Rozpoznanie.wniosku.o.dobrowolne.poddanie.się.karze. w.postępowaniu.uproszczonym.(art..474a.k.p.k.)......................................................... 528 Akcja nr 53. Posiedzenie.pojednawcze.w.trybie.prywatnoskargowym. (art..489.k.p.k.)...................................................................................................................... 530 Akcja nr 54. Wydanie.wyroku.nakazowego.(art..500.k.p.k.)............................................. 532 Akcja nr 55. Zarządzenie.w.przedmiocie.dopuszczalności.kasacji.(art..530.§.1.i.2.k.p.k.).... 535 11 lub.apelacyjny(art..544.i.n..k.p.k.)..................................................................................... 539 Akcja nr 57 . Podjęcie.postępowania.warunkowo.umorzonego.(art..550.k.p.k.).......... 542 Akcja nr 58. Rozpoznanie.wniosku.o.odszkodowanie.za.niesłuszne.skazanie,. aresztowanie.lub.zatrzymanie.(art..552.k.p.k.)............................................................... 544 Akcja nr 59. Zaopiniowanie.prośby.o.ułaskawienie.przez.sąd.pierwszej. instancji.(art..561.i.n..k.p.k.)................................................................................................ 548 Akcja nr 60. Wydanie.wyroku.łącznego.(art..569.i.n..k.p.k.)............................................. 551 Akcja nr 61. Wystąpienie.o.zabezpieczenie.mienia.podlegającego.przepadkowi. lub.środków.dowodowych.w.innym.państwie.członkowskim.Unii. Europejskiej.(art..589g.k.p.k.)............................................................................................. 559 Akcja nr 62. Wykonanie.orzeczenia.o.zabezpieczeniu.mienia.podlegającego. przepadkowi.lub.środków.dowodowych.wydanego.w.innym.państwie. członkowskim.Unii.Europejskiej.(art..589l.k.p.k.).......................................................... 562 Akcja nr 63. Zaopiniowanie.wniosku.ekstradycyjnego.(art..603.k.p.k.)......................... 565 Akcja nr 64. Wydanie.europejskiego.nakazu.aresztowania.(art..607a.k.p.k.)................ 567 Akcja nr 65. Wykonanie.europejskiego.nakazu.aresztowania.(art..607k.k.p.k.)............ 570 Akcja nr 66. Wydanie.orzeczenia.co.do.przejęcia.orzeczenia.do.wykonania. (art..608.§.3.i.art..609.§.1.i.2.k.p.k.)..................................................................................... 576 Akcja nr 67. Określenie.kwalifikacji.prawnej.oraz.kar.i.środków.podlegających. wykonaniu.po.przejęciu.orzeczenia.(art..611c.k.p.k.).................................................... 579 Akcja nr 68. Wykonanie.orzeczenia.o.karze.o.charakterze.pieniężnym. Akcja nr 56. Wznowienie.postępowania.przez.sąd.okręgowy. wydanego.w.innym.państwie.członkowskim.Unii.Europejskiej.(art..611ff.k.p.k.)..... 581 Akcja nr 69. Wykonanie.orzeczenia.o.przepadku.wydanego.w.innym. państwie.członkowskim.Unii.Europejskiej.(art..611fu.k.p.k.)...................................... 584 12 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne EKPCz. k.c.. k.k.. k.k.s.. k.k.w.. Konstytucja.RP. k.p.c.. k.p.k.. k.p.w.. k.r.o.. k.w.. nowela.styczniowa. –.Konwencja.o.ochronie.praw.człowieka.i.podstawowych.wolno- ści,.sporządzona.w.Rzymie.dnia.4.listopada.1950.r.,.zmieniona. następnie.Protokołami.nr.3,.5.i.8.oraz.uzupełniona.Protokołem. nr.2.(Dz..U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284.z.późn..zm.),.a.następnie. zmieniona.i.uzupełniona.Protokołem.nr.14.zmieniającym.sy- stem.kontroli.Konwencji.(Dz..U..z.2010.r..Nr.90,.poz..587) –.ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U..Nr.16,. –.ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz..U..Nr.88,. poz..93.z.późn..zm.) poz..553.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.10.września.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz..U..Nr.90,.poz..557.z.późn..zm.) –.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.dnia.2.kwietnia.1997.r.. (Dz..U..Nr.78,.poz..483.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.17.listopada.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywil- nego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz..U..Nr.89,.poz..555.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.24.sierpnia.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.spra- wach.o.wykroczenia.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2008.r..Nr.133,.poz..848. z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.25.lutego.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (Dz..U..Nr.9,.poz..59.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.20.maja.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2010.r..Nr.46,.poz..275.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.10.stycznia.2003.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks. postępowania.karnego,.ustawy.–.Przepisy.wprowadzające. Kodeks.postępowania.karnego,.ustawy.o.świadku.koronnym. oraz.ustawy.o.ochronie.informacji.niejawnych.(Dz..U..Nr.17,. poz..155.z.późn..zm.) 13 nowela.z.grudnia. 2008.r. pr..adw.. pr..not.. p.u.s.a.. p.u.s.p.. p.u.s.w.. p.w.k.k.. r.s.p.z.t.. r.u.s.p.. TFUE. Traktat.z.Lizbony. TUE. TWE. u.o.i.n.. u.o.p.z.. u.o.z.p.. u.p.n.. u..prok.. u.r.p.. 14 –.ustawa.z.dnia.5.grudnia.2008.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.po- stępowania.karnego.(Dz..U..z.2009.r..Nr.20,.poz..104) –.ustawa.z.dnia.26.maja.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2009.r..Nr.146,.poz..1188.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.14.lutego.1991.r..–.Prawo.o.notariacie.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2008.r..Nr.189,.poz..1158.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.25.lipca.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.admini- stracyjnych.(Dz..U..Nr.153,.poz..1269.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.27.lipca.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszech- nych.(Dz..U..Nr.98,.poz..1070.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.21.sierpnia.1997.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.wojsko- wych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.226,.poz..1676.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Przepisy.wprowadzające.Ko- deks.karny.(Dz..U..Nr.88,.poz..554.z.późn..zm.) –.rozporządzenie.Ministra.Sprawiedliwości.z.dnia.18.czerwca. 2003.r..w.sprawie.postępowania.o.zachowanie.w.tajemnicy.oko- liczności.umożliwiających.ujawnienie.tożsamości.świadka.oraz. sposobu.postępowania.z.protokołami.z.zeznań.tego.świadka. (Dz..U..Nr.108,.poz..1024) –.rozporządzenie.Ministra.Sprawiedliwości.z.dnia.23.lutego.2007.r.. –.Regulamin.urzędowania.sądów.powszechnych.(Dz..U..Nr.38,. poz..249.z.późn..zm.) –.Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolido- wana.Dz..Urz..UE.C.83.z.30.03.2010,.s..47) –.Traktat.z.Lizbony.zmieniający.Traktat.o.Unii.Europejskiej. i.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską,.sporządzony. w.Lizbonie.dnia.13.grudnia.2007.r..(Dz..U..z.2009.r..Nr.203,. poz..1569) –.Traktat.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana.Dz..Urz..UE. –.ustawa.z.dnia.28.października.2002.r..o.odpowiedzialności. podmiotów.zbiorowych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary. (Dz..U..Nr.197,.poz..1661.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.19.sierpnia.1994.r..o.ochronie.zdrowia.psychicz- nego.(Dz..U..Nr.111,.poz..535.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.26.października.1982.r..o.postępowaniu.w.spra- wach.nieletnich.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2010.r..Nr.33,.poz..178) –.ustawa.z.dnia.20.czerwca.1985.r..o.prokuraturze.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2008.r..Nr.7,.poz..39.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.6.lipca.1982.r..o.radcach.prawnych.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.z.późn..zm.) C.83.z.30.03.2010,.s..13) –.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.(wersja.skonsoli- dowana.Dz..Urz..UE.C.321E.z.29.12.2006,.s..37) –.ustawa.z.dnia.5.sierpnia.2010.r..o.ochronie.informacji.niejawnych. (Dz..U..Nr.182,.poz..1228) ustawa.o.NIK. ustawa.o.SN. ustawa.o.TK. ustawa.o.TS. u.ś.k.. ENA. ETS. NIK. NSA. OSA. OSNKW. OSNPK. OTK-A. SN. TK. TS. TSUE. –.ustawa.z.dnia.23.grudnia.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli. (tekst.jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1701.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.23.listopada.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz..U.. Nr.240,.poz..2052.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.1.sierpnia.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. (Dz..U..Nr.102,.poz..643.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.26.marca.1982.r..o.Trybunale.Stanu.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.z.późn..zm.) –.ustawa.z.dnia.25.czerwca.1997.r..o.świadku.koronnym.(tekst. jedn.:.Dz..U..z.2007.r..Nr.36,.poz..232.z.późn..zm.) Inne –.europejski.nakaz.aresztowania –.Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości –.Najwyższa.Izba.Kontroli –.Naczelny.Sąd.Administracyjny –.Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych –.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Karna.i.Wojskowa –.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Prokuratura.Krajowa –.Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego;.zbiór.urzędowy,. Seria.A –.Sąd.Najwyższy –.Trybunał.Konstytucyjny –.Trybunał.Stanu –.Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej 15 16 WPROWADZENIE DO I WYDANIA Wywodzący.się.z.języka.greckiego.termin.„metodyka”.(methodikós).oznacza.zbiór. zasad.i.sposobów.dotyczących.wykonywania.jakiejś.pracy.i.zmierzania.do.określonych. celów..W.pedagogice.zaś.„metodyka”.to.dydaktyka.szczegółowa.jakiegoś.przedmiotu. szkolnego,.omawiająca.cele.i.sposoby.nauczania.tego.właśnie.przedmiotu..Książka.ni- niejsza,.choć.w.jej.tytule.figuruje.wyraz.„metodyka”,.nie.aspiruje.z.pewnością.do.opra- cowania,.które.miałoby.kogokolwiek.„nauczać”.przedmiotu,.który.nazwać.moglibyśmy. prawidłowym.sądzeniem..Jeśli.już,.to.bliżej.jej.do.pierwszego.z.wyżej.podanych.zna- czeń,.tj..do.swoistego.kompendium.zasad,.które.mogą.się.okazać.przydatne.przy.pełnie- niu.służby.przez.sędziów.orzekających.w.sprawach.karnych. Podejmując.próbę.przekazania.Koleżankom.i.Kolegom.sędziom.naszych.zawodo- wych.doświadczeń.dotyczących.wykonywania.najpiękniejszego,.o.czym.jesteśmy.głę- boko.przekonani,.zawodu.prawniczego.–.nie.jesteśmy.pionierami.na.tym.polu..Sami. na.początku.naszej.zawodowej.drogi.sięgaliśmy.często.po.książkę.sędziego.Henryka. Kempistego.Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych,.która.to.praca.doczekała.się.paru. wydań..Przed.kilkoma.laty.ukazała.się.na.rynku.wydawniczym.praca.pióra.sędziego. Edwarda.Samborskiego,.zatytułowana.Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych.. Obie.te.pozycje,.z.pewnością.bardzo.przydatne.w.codziennej.pracy.sędziów,.różnią.się. jednak.od.tego.opracowania,.które.obecnie.przedstawiamy..Po.pierwsze,.książka.sędziego. Kempistego.bazuje.na.unormowaniach.poprzedniego.kodeksu.postępowania.karnego.–. z.1969.r.,.zaś.książka.sędziego.Samborskiego.opiera.się.co.prawda.już.na.unormowaniach. kodeksu.postępowania.karnego.z.1997.r.,.ale.bez.uwzględnienia.wszystkich,.dynamicznie. następujących.w.procedurze.zmian.(tak.na.przykład.pominięto.w.niej.aspekty.związa- ne.z.koniecznością.dostosowania.się.także.sędziów.karnych.do.wymogów.związanych. z.akcesją.Polski.do.Unii.Europejskiej)..Naszym.zamierzeniem.było.to,.aby.opracowanie. uwzględniało.najbardziej.aktualny.stan.prawny..Po.drugie,.obie.poprzednie.prace.obej- mowały.jedynie.wskazówki.natury.technicznej,.mówiły,.jak.powinien.postępować.sę- dzia.na.określonych.etapach.postępowania.jurysdykcyjnego..My.próbujemy,.obok.me- todyki.pojmowanej.jako.zbiór.zasad.postępowania,.zawrzeć.w.tym.opracowaniu.także,. a.może.nawet.przede.wszystkim,.wskazówki.dotyczące.tego,.co.w.pracy.sędziego.najbar- dziej.frapujące,.ale.zarazem.i.najtrudniejsze,.tj..przebiegu.procesu.decyzyjnego,.a.także. wskazówki.kształtujące.szeroko.pojmowaną.„osobowość.sędziego”.–.i.to.sędziego.XXI.w. Przystępując.do.pracy,.stanęliśmy.przed.trudnym.wyborem..Oto.bowiem.próba. omówienia.wszystkich.zagadnień.istotnych.w.codziennej.pracy.sędziego.skończyć.mu- 17 siałaby.się.nieuchronnie.spłyceniem.prezentowanych.zagadnień..Alternatywą.było.ogra- niczenie.się.do.niektórych.jedynie.zagadnień,.które.dzięki.takiemu.zabiegowi.mogłyby. być.omówione.dogłębniej.i.–.co.zakładamy.–.z.większym.pożytkiem.w.codziennej.pracy. sędziego..Decydując.się.na.to.drugie.rozwiązanie.i.dając.tej.decyzji.wyraz.w.tytule.na- szego.opracowania,.musieliśmy.dokonać.wielu.wyborów..Nie.wtajemniczając.czytelni- ków.w.arkana.sporów,.które.w.tej.kwestii.toczyliśmy,.powiedzmy.tak:.staraliśmy.się,.aby. naszej.uwadze.nie.umknęło.to,.co.na.co.dzień.ważne,.i.to,.co.w.praktyce.sądowej.nowe. Zdajemy.sobie.sprawę.z.ogromu.zadań.spoczywających.na.naszych.młodych.Kole- żankach.i.Kolegach.orzekających.na.pierwszej.linii.frontu,.tj..w.sądach.pierwszej.instan- cji..W.swym.zapracowaniu.potrzebują.niejednokrotnie.pomocy.doraźnej,.nie.zaś.długie- go.wywodu.dotyczącego.określonego.zagadnienia.proceduralnego..Ten.ostatni.znaleźć. mogą.w.licznych.komentarzach.i.monografiach..My.proponujemy.im.swoiste.minimum,. często.ujęte.w.formie.graficznej,.która.wydaje.się.być.przyswajalna.w.sposób.o.wiele.lep- szy.od.zawiłych.wywodów..Stąd.rozważania.nasze.uzupełniliśmy.tabelkami,.z.których. już.na.pierwszy.rzut.oka.można.odczytać,.jaki.sąd.jest.właściwy.do.podjęcia.określonej. czynności.procesowej.(którą.na.użytek.tego.opracowania.nazywamy.akcją),.w.jakiej.fa- zie.postępowania,.na.jakim.forum.i.w.jakim.składzie.powinien.procedować.w.wypadku. podejmowania.rozstrzygnięcia.w.tym.przedmiocie,.w.jakiej.formie.może.zapaść.orzecze- nie.dotyczące.tej.kwestii,.jak.się.kształtuje.zaskarżalność.tak.wydanego.rozstrzygnięcia. itp..Oczywiście.nie.jest.ani.możliwe,.ani.celowe.zobrazowanie.wszystkich.możliwych. akcji.procesowych.w.formie.tabelek..Zabieg.taki.nie.byłby.celowy.po.pierwsze.dlatego,. że.prowadziłby.do.powtórzeń,.po.drugie.zaś,.ponieważ.zaciemniałby.strukturę.opraco- wania,.które.w.założeniu.ma.być.jasne.i.przyjazne.Czytelnikowi..Dlatego.wybraliśmy. tylko.niektóre.nurty.procesowe,.kierując.się.potrzebą.reprezentatywności.wyboru,.by. ukazać.to,.co.może.w.praktyce.nasuwać.największe.wątpliwości..Uważny.Czytelnik.do- strzeże.z.pewnością.wiele.sprzężeń.wewnętrznych.w.strukturze.naszego.opracowania,. przejawiających.się.we.wskazywanych.w.części.I.licznych.odesłaniach.do.znajdujących. się.w.części.II.akcji..Ten.manewr.może.rozbija.trochę.spójność.opracowania,.ale.pozwa- la.na.zachowanie.potoczystości.wywodu.w.części.I..Tabelki.opatrzyliśmy.komentarzami. obejmującymi.najistotniejsze.zagadnienia.związane.z.daną.akcją.procesową. Za.ową.prostotę.formy.musieliśmy.jednak.zapłacić.wysoką.cenę..Jest.nią.rezygna- cja.z.szerokiego.prezentowania.poglądów.orzecznictwa.i.piśmiennictwa..Do.tych.źródeł. Czytelnik.naszej.książki.będzie.musiał.sięgnąć.samodzielnie.(np..studiując.komentarze. lub.monografie)..My.przejmujemy,.tak.z.judykatury,.jak.i.z.doktryny,.te.poglądy,.które. osobiście.uważamy.za.słuszne..Postanowiliśmy.zatem.w.niniejszym.opracowaniu.roz- strzygać.wszelkie,.w.tym.także.sporne,.kwestie.w.sposób.jednoznaczny..Może.to.sprawiać. wrażenie.pewnej.arbitralności,.ale.tylko.ta.forma.jest.satysfakcjonująca.dla.szeregowego. sędziego,.który.nie.może.hamletyzować.i.mnożyć.wątpliwości,.gdyż.wymagane.są.od. niego.właśnie.nie.tylko.jednoznaczność.rozstrzygnięć,.ale.także.niejednokrotnie.podej- mowanie.ich.w.sposób.szybki.i.stanowczy..Staraliśmy.się.zatem.przy.pisaniu.niniejsze- go.opracowania.zapomnieć.o.dręczących.także.i.nas.wątpliwościach.co.do.niektórych. kwestii,.o.naszych.„korzeniach.teoretycznych”..Możemy.zapewnić.Czytelników,.że.nie. było.to.łatwe..Tym.bardziej.że.mamy.pełną.świadomość.tego,.iż.w.wielu.kwestiach.owe. –.przedstawione.w.arbitralnej.formie.–.poglądy.mogą.spotkać.się.ze.sprzeciwem..Jeśli. praktyka.orzecznicza,.w.tym.przede.wszystkim.orzeczenia.Sądu.Najwyższego,.pójdzie. 18 w.zdecydowanie.odmiennym.kierunku.od.zalecanego.w.niniejszej.książce,.z.pokorą.ude- rzymy.się.w.piersi.i.w.ewentualnym.kolejnym.wydaniu.zaproponujemy.inne.rozwiązanie. Jedna.jeszcze.kwestia.wymaga.wyjaśnienia..Mamy.pełną.świadomość,.że.główną. akcją.procesową.jest.ta,.która.inicjowana.jest.wniesieniem.aktu.oskarżenia.i.zmierza.do. rozstrzygnięcia.głównego.przedmiotu.procesu,.jakim.jest.kwestia.odpowiedzialności. karnej.oskarżonego..Kontynuacją.tejże.akcji.jest.opcjonalne.postępowanie.kontrolne.uru- chamiane.wniesieniem.środka.odwoławczego..Otóż.tę.właśnie.główną.akcję.pomijamy,. o.czym.zdecydowało.z.jednej.strony.to,.że.znakomita.część.rozważań.w.pierwszej.części. naszej.książki.poświęcona.jest.tej.właśnie.akcji,.po.wtóre.zaś.pragniemy.uniknąć.pisania. o.rzeczach.oczywistych,.z.którymi.sędziowie.mają.do.czynienia.na.co.dzień.i.z.którymi. przecież.na.ogół.znakomicie.sobie.radzą. Zagadnienia.omawiane.w.Elementach metodyki….dotyczą.przede.wszystkim.postę- powania.jurysdykcyjnego,.ale.także.i.niektórych.czynności.związanych.z.sądową.kontro- lą.postępowania.przygotowawczego..Całkowicie.zrezygnowano.natomiast.z.omawiania. akcji,.które.związane.byłyby.z.czynnościami.podejmowanymi.przez.sąd.w.toku.postę- powania.wykonawczego..Objętość.pracy,.dostosowana.do.życzeń.wydawcy,.i.tak.zmusi- ła.nas.do.dokonania.ostrej.selekcji.akcji.dotyczących.postępowania.jurysdykcyjnego..Te. ostatnie.względy.zadecydowały.też.w.pierwszej.kolejności.o.tym,.że.Elementy metodyki…. dotyczą.czynności.podejmowanych.jedynie.przez.sądy.powszechne.(zarówno.orzekające. jako.sądy.pierwszej.instancji,.jak.i.jako.sądy.odwoławcze),.natomiast.w.najwęższym.nawet. zakresie.nie.obejmuje.akcji.podejmowanych.przez.Sąd.Najwyższy..Nie.taimy.jednak,.że. to.ostatnie.samoograniczenie.spowodowane.było.także.i.tym,.iż.doszliśmy.do.wniosku,. że.byłoby.z.naszej.strony.wręcz.nieprzyzwoitością.przekazywanie.jakichkolwiek.uwag. o.charakterze.metodycznym.naszym.Koleżankom.i.Kolegom.z.Izby,.u.których.sami.mo- glibyśmy.zasięgać.porad..Już.fakt,.że.świadomi.własnych.ograniczeń.i.niedoskonałości. ośmieliliśmy.się.zaproponować.opracowanie.o.tym.charakterze.Koleżankom.i.Kolegom. z.sądów.powszechnych,.napawa.nas.wystarczającym.niepokojem..Uważamy.zatem.za. rzecz.zrozumiałą,.że.książka.niniejsza.adresowana.jest.przede.wszystkim.do.najmłod- szych.z.nich..Ci.zaś.sędziowie,.którzy.mają.od.lat.wypracowane.własne.techniki.pracy,. spojrzą.na.nią.z.życzliwym,.niech.nam.będzie.wolno.sądzić,.zainteresowaniem,.konfron- tując.własne.sposoby.postępowania.z.tymi,.które.zalecamy. W.końcu.niniejszego.wprowadzenia.wyrażamy.przekonanie,.że.i.tak.najważniejszą. umiejętnością,.której.zgłębienia.życzyć.należałoby.każdemu.sędziemu,.a.której.w.żadnej. już.nie.tylko.książce,.ale.nawet.i.księdze.przekazać.nie.sposób,.jest.to,.co.profesor.Fryde- ryk.Zoll.młodszy.(którego.dziś,.z.uwagi.na.pozycję.naukową.najmłodszego.przedstawi- ciela.tego.znakomitego.rodu.prawniczego,.też.Fryderyka,.należałoby.już.chyba.nazywać. Fryderykiem.Zollem.II).nazywał.„poczuciem.prawa”,.co.zaś.w.swej.najgłębszej.istocie. stanowi.zdolność.do.„odnajdywania”.w.gąszczu.norm.„prawa.prawego”..Wskazywał.on. też,.w.jaki.sposób.można.wyrabiać.w.sobie.to.poczucie.prawa..Z.jednej.strony.podkre- ślał.konieczność.dokładnego.poznania.regulowanej.przez.prawo.rzeczywistości..Na.tej. drodze.niewątpliwie.konieczne.jest.nabycie.przez.sędziego.tego,.co.nazywamy.doświad- czeniem.życiowym..Z.drugiej.strony.akcentował.konieczność.perfekcyjnej.znajomości. treści.przepisów.prawa,.w.tym.także,.a.może.nawet.przede.wszystkim,.ich.założeń.ak- sjologicznych..Równie.potrzebna.jest.znajomość.praktyki.stosowania.przepisów.(a.więc. wypracowanej.dotąd.judykatury),.a.nawet.historii.prawa.i.treści.praw.obcych,.regulują- 19 cych.tożsame.kwestie..Mówiąc.językiem.sportowym:.bardzo.wysoko.jest.zawieszona.ta. poprzeczka..Ale.równie.wysoka.jest.godność.sędziowskiego.urzędu. Wspomniany.profesor.Fryderyk.Zoll.zalecał.też,.aby.każdy.prawnik.kierował.się. w.swej.pracy.jasnym.umysłem.i.gorącym.sercem,.a.zawsze.miał.przed.oczyma.cele,.dla. których.określone.instytucje.prawne.zostały.stanowione..Wypada.skonstatować,.że.tak. rozumiana.„umiejętność.prawa”,.której.życzyć.wypada.każdemu.sędziemu,.jest.nie.tyl- ko.nauką,.ale.i.prawdziwą.sztuką..Sztuką,.której.nie.sposób.ujmować.w.jakiekolwiek. metodyczne.reguły. 20 WPROWADZENIE DO II WYDANIA Niedługo.miną.4.lata.od.ukazania.się.pierwszego.wydania.niniejszej.książki..Pomi- mo.że.w.tym.czasie.prawo.karne.procesowe.było.wielokrotnie.nowelizowane,.zmiany.te. –.z.uwagi.na.charakter.opracowania.–.nie.wymagały.wprowadzenia.do.tekstu.drugiego. wydania.zmian.o.charakterze.modelowym..Rzecz.jasna,.narzucały.one.jednak.potrze- bę.skorygowania.niektórych.stwierdzeń.o.charakterze.szczegółowym,.przede.wszystkim. w.drugiej.części.książki,.którą.–.tak.jak.i.w.wydaniu.pierwszym.–.nazywamy.„akcje”.(co. kryje.się.pod.tym.pojęciem,.wyjaśniliśmy.we.wprowadzeniu.do.pierwszego.wydania)..Po- trzeba.wprowadzenia.drobnych.korekt.o.charakterze.szczegółowym.wynikła.także.z.dyna- micznie.rozwijającego.się.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.i.sądów.powszechnych..Mamy. jednak.tę.drobną.satysfakcję.osobistą,.że.potrzeba.uwzględnienia.orzecznictwa.ostatniego. okresu.polegała.bardziej.na.dopisaniu.czegoś.do.przedstawionego.już.przez.nas.wywodu. niż.na.zasadniczej.zmianie.poglądów,.które.zaprezentowaliśmy.Czytelnikowi.w.pierw- szym.wydaniu..Co.się.tyczy.orzecznictwa,.zachowaliśmy,.jako.zasadę,.niepowoływanie. tzw..metryczek.judykatów.zarówno.Sądu.Najwyższego,.jak.i.sądów.apelacyjnych..Idąc. jednak.za.radą.jednego.z.recenzentów.pierwszego.wydania.książki,.prof..T..Grzegorczy- ka.(Palestra.2006,.nr.11–12,.s..192–203),.zasadę.tę.łamiemy.w.drugim.wydaniu.w.dwóch. sytuacjach..Po.pierwsze,.gdy.odwołujemy.się.nie.do.ustalonej.linii.judykatury,.ale.do.orze- czeń.o.charakterze.precedensowym..Po.drugie,.gdy.wypowiadamy.pogląd.odbiegający.od. publikowanego.orzeczenia,.które.warto.wówczas.przywołać.po.to,.aby.Czytelnik.mógł.się. samodzielnie.zapoznać.z.linią.rozumowania.odmienną.od.naszej..Zachowany.został.do- tychczasowy.układ.części.i.rozdziałów,.który.–.jak.zapewniały.nas.nasze.Koleżanki.i.Ko- ledzy.sędziowie.podczas.spotkań.szkoleniowych.–.uznany.został.za.czytelny.i.przyjazny. dla.odbiorcy.dzieła..Prawdziwie.głębokich.zmian.i.istotnego.rozbudowania.w.porówna- niu.z.tekstem.wydania.pierwszego.wymagały.te.fragmenty.tekstu.(zarówno.w.części.opi- sowej,.jak.i.w.części.ujętej.w.formę.tabelaryczną),.które.poświęcone.są.stosowaniu.prawa. międzynarodowego.i.wspólnotowego.w.postępowaniu.karnym..Po.pierwsze,.dlatego.że. problematyka.już.nie.z.roku.na.rok,.ale.wręcz.z.miesiąca.na.miesiąc.zyskuje.na.znaczeniu.. Po.drugie,.z.uwagi.na.zasadniczą.zmianę.filozofii.współpracy.pomiędzy.organami.sądowy- mi.państw.członkowskich.Unii.Europejskiej.po.wejściu.w.życie.tzw..traktatu.lizbońskiego. Wszystkim.naszym.Czytelnikom.wdzięczni.będziemy.za.krytyczne.uwagi,.zarów- no.te.dotyczące.dostrzeżonych.przez.odbiorców.błędów,.jak.i.te,.które.dotyczyć.będą. nieusatysfakcjonowania.spowodowanego.pominięciem.jakiejś.tematyki..Uwzględnimy. je.przy.decydowaniu.o.obrazie.ewentualnego.kolejnego.wydania.Elementów metodyki... 21 22 CZĘŚĆ PIERWSZA – OGÓLNA 23 24 1. Przygotowanie do sprawy 1.1. Uwagi ogólne Gdyby.rozważania.poświęcone.zagadnieniom.przygotowania.do.spra- wy.miały.przybrać.postać.wyczerpującego.wykładu,.wówczas.należałoby. w.jego.ramach.omówić.dziesiątki.zagadnień,.którym.w.komentarzach.po- święcone.są.setki.stron,.a.nasz.wydawca.musiałby.wyrazić.zgodę.na.wyda- nie.odrębnego.tomu.tak.właśnie.zatytułowanego..Tymczasem.kwestiom.tym,. z.uwagi.na.uwarunkowania.edytorskie,.możemy.poświęcić.zaledwie.jeden. niezbyt.długi.rozdział..Niech.więc.zostanie.on.potraktowany.przez.naszych. Czytelników.jako.krótki.przewodnik.po.wstępnych.czynnościach,.które.po- winny.być.podjęte.przez.sędziego.na.etapie.przygotowania.do.sprawy,.tj..od. momentu,.gdy.weźmie.on.akta.do.ręki,.aż.po.chwilę,.gdy.zasiądzie.już.w.to- dze.na.sali.sądowej.i.przystąpi.do.rozpoznania.sprawy.czy.to.w.ramach.roz- prawy,.czy.też.na.posiedzeniu. Jest.rzeczą.oczywistą,.że.odmienna.specyfika.charakteryzuje.wstęp- ne.czynności.sędziego.orzekającego.w.pierwszej.instancji.w.porównaniu. z.tą.samą.fazą.pracy.sędziego.odwoławczego..Powinny.też.przebiegać.ina- czej.w.wypadku.przygotowywania.się.przez.sędziego.do.rozprawy,.inaczej. zaś.w.wypadku.szykowania.się.do.wydania.na.posiedzeniu.rozstrzygnięcia. w.kwestii.incydentalnej,.przy.czym.nawet.w.wypadku.przygotowywania.się. do.posiedzenia.prace.przygotowawcze.mogą.i.powinny.przebiegać.odmiennie. w.zależności.od.kwestii,.jaką.przyjdzie.nam.rozstrzygać.na.posiedzeniu..Dzia- łanie.sędziego.powinno.bowiem.odpowiadać.zasadom.prakseologii,.a.zatem. przygotowując.się.do.rozstrzygnięcia.kwestii.incydentalnej,.nie.musi.on.tak. głęboko.wkraczać.w.materię.sprawy.jak.wówczas,.gdy.ma.orzekać.w.głów- nym.przedmiocie.procesu..Postaramy.się.–.w.kolejnych,.wydzielonych.pod- rozdziałach.–.zwrócić.uwagę.na.tak.właśnie.zarysowane.różnice,.wynikające. z.fazy.postępowania.oraz.przedmiotu.podejmowanej.decyzji..W.niektórych. miejscach,.aby.nie.zakłócać.toku.narracji.wnikaniem.w.szczegóły,.odsyłać.bę- dziemy.naszego.Czytelnika.do.uwag.zamieszczonych.przy.poszczególnych. akcjach,.o.których.pisaliśmy.we.wprowadzeniu. Dodajmy,.że.niektóre.czynności,.których.podjęcie.jest.niezbędne.na.eta- pie.wstępnego.przygotowania.sprawy,.dokonywane.są.przez.prezesów.lub. przewodniczących.wydziałów..Przyjmijmy.na.użytek.dalszego.wywodu,.że. 25 mamy.do.czynienia.z.tzw..małym.sądem,.w.którym.przewodniczący.wy- działu.sam.jest.dla.siebie.sterem,.żeglarzem.i.okrętem.w.tym.sensie,.iż.to.na. nim.spoczywają.wszystkie.czynności.podejmowane.od.momentu.wpłynięcia. sprawy.do.biura.podawczego.(sekretariatu).i.nadania.jej.sygnatury,.a.zatem. sam.bada.on.sprawę.pod.kątem.zasadności.skierowania.jej.na.posiedzenie. w.celu.rozpoznania.wniosku.incydentalnego.albo.na.rozprawę.w.celu.roz- strzygnięcia.skargi.etapowej.i.sam.wydaje.stosowne.zarządzenie.bądź.też. kieruje.sprawę.na.posiedzenie.w.celu.rozstrzygnięcia.kwestii,.które.wyma- gają.formy.orzeczenia. Niektóre.zagadnienia.mogą.jednak,.a.nawet.powinny,.zostać.omówio- ne.zbiorczo,.albowiem.nie.zależą.ani.od.specyfiki.etapu.postępowania,.ani. od.charakteru.sprawy. wyłączenie z mocy prawa i na wniosek 1.2. Zbadanie przez sędziego możliwości osobistego podejmowania czynności w sprawie Pierwszą.zatem.czynnością,.którą.powinniśmy.podjąć.przy.przygoto- waniach.do.sprawy,.jest.sprawdzenie.tego,.czy.w.ogóle.wolno.nam.się.nią. dalej.zajmować,.a.mianowicie.–.czy.nie.jesteśmy.z.niej.wyłączeni.bądź.to. z.mocy.prawa.(art..40.k.p.k.),.bądź.też.z.uwagi.na.okoliczności,.w.świetle.któ- rych.mogłaby.się.zrodzić.uzasadniona.wątpliwość.co.do.naszej.bezstronno- ści..W.przypadku.stwierdzenia.takich.przeszkód.w.obu.wypadkach.powin- niśmy.podjąć.kroki.zmierzające.do.wyłączenia.się.ze.sprawy.(zob..szerzej. akcję.nr.8)..Jeśli.sami.nie.mamy.wątpliwości.co.do.tego,.że.możemy.w.niej. uczestniczyć,.ale.którakolwiek.ze.stron.złożyła.wniosek.o.nasze.wyłączenie,. powinniśmy.złożyć.do.akt.sprawy.stosowne.oświadczenie.na.piśmie.i.po- wstrzymać.się.od.dalszego.w.niej.udziału.do.momentu.rozstrzygnięcia.wnio- sku.przez.skład.sądu.bez.naszego.udziału.(zob..także.akcję.nr.8)..Jednakże. nie.tylko.wolno.nam,.ale.nawet.zobowiązani.jesteśmy.(art..42.§.3.zdanie.dru- gie.k.p.k.).podjąć.czynności.niecierpiące.zwłoki.(np..zabezpieczyć.dowód,. który.mógłby.ulec.zniekształceniu.lub.utracie). 1.3. Zbadanie właściwości sądu Po.rozwianiu.wątpliwości.co.do.możliwości.udziału.w.sprawie.powin- niśmy.zbadać,.czy.skarga.etapowa.(akt.oskarżenia,.środek.odwoławczy).albo. wniosek.incydentalny.wpłynęły.do.sądu.właściwego.do.ich.rozpoznania,. a.w.razie.stwierdzenia.niewłaściwości.postanowieniem.powinniśmy.przeka- zać.sprawę.właściwemu.sądowi.lub.innemu.organowi..Badaniu.podlega.za- równo.właściwość.miejscowa,.jak.i.rzeczowa,.przy.czym.przez.pojęcie.tej.ostat- niej. rozumiemy. też. właściwość. funkcjonalną,. gdy. idzie. o. instancję. odwoławczą..Reguły,.według.których.powinniśmy.przeprowadzić.badanie. 26 właściwości,.zamieszczone.są.–.w.przypadku.orzekania.w.głównym.przed- miocie.procesu.–.w.dziale.II,.rozdziale.1.k.p.k..Powinniśmy.pamiętać.także. o.szczególnych.rozwiązaniach.dotyczących.tzw..łączności.podmiotowej. (zob..art..33.k.p.k.).oraz.łączności.przedmiotowej.(zob..art..34.k.p.k.).spraw.. W.razie.stwierdzenia.swej.niewłaściwości.sąd.powinien.postanowieniem.prze- kazać.sprawę.właściwemu.sądowi.lub.innemu.organowi.(zob..akcję.nr.5)..Pa- miętać.należy.o.tym,.że.w.szczególnych.wypadkach.możemy.wystąpić.bądź. to.do.sądu.apelacyjnego.(w.trybie.art..25.§.2.k.p.k..–.gdy.idzie.o.zmianę.właś- ciwości.rzeczowej.z.uwagi.na.wagę.lub.zawiłość.sprawy.–.zob..szerzej.akcję. nr.4),.bądź.do.sądu.wyższego.rzędu.(w.trybie.art..36.k.p.k.,.który.dotyczy.tyl- ko.rozprawy.–.gdy.stwierdzimy,.że.większość.osób,.które.należy.wezwać,.za- mieszkuje.blisko.tego.sądu,.a.z.dala.od.sądu.właściwego.–.zob..szerzej.akcję. nr.6),.bądź.też.do.Sądu.Najwyższego.(w.trybie.art..37.k.p.k.,.który.dotyczy. każdej.sprawy,.w.tym.także.zawisłej.w.kwestii.incydentalnej,.jeśli.tylko.prze- kazania.wymaga.dobro.wymiaru.sprawiedliwości.–.zob..szerzej.akcję.nr.7). o.ustanowienie.tzw..właściwości.delegacyjnej..Teoretycznie.wystąpienia. o.przekazanie.sprawy.mogą.nastąpić.w.każdym.czasie,.tj..nawet.już.w.toku. przewodu.sądowego,.ale.w.praktyce.powinno.to.mieć.miejsce.przed.wyzna- czeniem.rozprawy,.a.najpóźniej.przed.otwarciem.przewodu.sądowego.(art..25. §.2.oraz.art..36.i.37.k.p.k.).lub.wyznaczeniem.posiedzenia.w.kwestii.incyden- talnej.(art..37.k.p.k.)..Tylko.zupełnie.wyjątkowo,.tj..w.wypadku.ujawnienia.się. w.dalszej.fazie.postępowania.okoliczności.istotnych.dla.podjęcia.takiej.inicja- tywy,.usprawiedliwione.byłoby.jej.podjęcie.z.opóźnieniem,.tj..nie.w.fazie.przy- gotowań.do.rozpoznania.sprawy.(dotyczy.to.przede.wszystkim.uwarunkowań. prowadzących.do.wystąpienia.z.inicjatywą.w.trybie.art..37.k.p.k.). 1.4. Niektóre aspekty kontroli warunków formalnych wniosków incydentalnych i skarg etapowych Po.dokonaniu.kontroli.tego,.czy.w.ogóle.możemy.osobiście.zajmować.się. sprawą,.i.tego,.czy.powinna.ona.być.rozpoznana.przez.sąd,.w.którym.orzeka- my,.nadal.jeszcze.przedwczesne.i.nieefektywne.może.okazać.się.przystąpienie. do.zgłębiania.jej.materii.merytorycznej..Zatem.na.kolejnym.etapie.czynności. przygotowawczych.powinniśmy.przystąpić.do.kontroli.warunków.formal- nych.wniosku.incydentalnego.zawartego.w.piśmie.procesowym.strony.lub. jej.reprezentanta.czy.też,.co.jest.znacznie.bardziej.pracochłonne,.do.kontroli. warunków.formalnych.skargi.etapowej,.a.więc.przed.sądem.pierwszej.instan- cji.–.wniesionego.aktu.oskarżenia,.zaś.przed.sądem.drugiej.instancji.–.środka. odwoławczego,.tj..apelacji.albo.zażalenia. Zadaniem.najprostszym.jest.dokonanie.kontroli.warunków.formalnych. wniosków.incydentalnych..Powinna.ona.polegać.w.pierwszej.kolejności.na. sprawdzeniu.wszystkich.warunków.formalnych,.które.ustawodawca.przewi- dział.w.art..119.§.1.k.p.k..w.odniesieniu.do.każdego.pisma.procesowego..Nie- 27 właściwość delegacyjna ogólne warunki pisma procesowego warunki szczególne akty oskarżenia zależnie.zatem.od.tego,.do.jakiego.organu.procesowego.pismo.jest.skierowa- ne,.powinniśmy.sprawdzić,.czy.zawiera.ono: . 1). oznaczenie.organu,.do.którego.jest.skierowane,.oraz.sprawy,.której.dotyczy; . 2). oznaczenie.oraz.adres.wnoszącego.pismo; . 3). treść.wniosku.lub.oświadczenia,.w.miarę.potrzeby.z.uzasadnieniem; . 4). datę.i.podpis.składającego.pismo.(przy.czym.za.osobę,.która.nie.może. się.podpisać,.pismo.podpisuje.osoba.przez.nią.upoważniona,.ze.wska- zaniem.przyczyny.złożenia.swego.podpisu). Niektóre.pisma.procesowe.powinny.jednak.odpowiadać.także.i.dodat- kowym.warunkom.formalnym,.na.przykład.być.sporządzone.przez.adwoka- ta.lub.radcę.prawnego,.jeśli.dana.czynność.jest.objęta.przymusem.adwoka- ckim.lub.radcowskim.(tak.jest.w.wypadku.aktu.oskarżenia.oskarżyciela. posiłkowego.–.art..55.§.2.zdanie.pierwsze.k.p.k.,.apelacji.wnoszonej.od.wy- roku.sądu.okręgowego.jako.sądu.pierwszej.instancji.–.art..446.§.1.k.p.k.,.skar- gi.kasacyjnej.–.art..526.§.2.k.p.k..oraz.wniosku.o.wznowienie.postępowania. –.art..545.§.2.k.p.k.)..Jeśli.stwierdzimy,.że.pismo.nie.odpowiada.wymogom. formalnym.(chodzi.tu.zarówno.o.te.określone.w.art..119.k.p.k.,.jak.i.przewi- dziane.w.przepisach.szczególnych),.a.brak.ma.taki.charakter,.że.pismo.nie. może.otrzymać.biegu,.jak.również.wówczas,.gdy.brak.polega.na.niezłożeniu. należytych.opłat.lub.upoważnienia.do.podjęcia.czynności.procesowej.–.po- winniśmy.uruchomić.tryb.usuwania.tego.braku.(lub.braków),.określony. w.art..120.§.1.i.2.k.p.k..(w.tej.kwestii.–.zob..szczegółowo.akcję.nr.11). Trybu.określonego.w.art..120.§.1.k.p.k..nie stosuje się.w.wypadku.wnie- sienia.aktów oskarżenia.(i.to.nie.tylko.wnoszonych.przez.oskarżyciela.publicz- nego,.ale.także.ubocznego.aktu.oskarżenia.oraz.aktu.oskarżenia.subsydiarne- go.oskarżyciela.posiłkowego)..Formalna.kontrola.tych.pism.procesowych. następuje.bowiem.w.specjalnym.trybie.określonym.w.art..337.k.p.k..(w.tej.kwe- stii.–.zob..szczegółowo.akcje.nr.36.i.37). Odrębnego.omówienia.wymaga.też.kontrola.warunków.formalnych. środka.odwoławczego,.przeprowadzana.przez.prezesa.sądu.pierwszej.instan- cji.na.podstawie.art..429.§.1.k.p.k..(zob..w.tej.kwestii.akcję.nr.46).oraz.–.jeśli.ta. pierwsza.zostanie.uznana.za.błędną.–.przez.sąd.odwoławczy.na.podstawie. art..430.§.1.k.p.k..(w.tym.przedmiocie.zob..akcję.nr.48). 1.5. Kontrola warunków dopuszczalności postępowania. Badanie przesłanek procesowych Sygnalizując.węzłowe.problemy.wstępnych.czynności.przygotowaw- czych,.należy.też.wskazać.na.kontrolę warunków dopuszczalności postę- powania,.tj..zbadanie.przesłanek.procesowych.określonych.w.art..17.k.p.k.. Pełnej.kontroli,.czyli.przeprowadzonej.z.punktu.widzenia.wszystkich.prze- słanek,.dokonać.winniśmy.przed.przystąpieniem.do.skierowania.sprawy. na.rozprawę.główną.przed.sądem.pierwszej.instancji..Dlatego.też.kodeks. 28 przesłanki negatywne i pozytywne postępowania.karnego.przewiduje.w.art..339.§.3.pkt.1,.że.prezes.sądu.kie- ruje.sprawę.na.posiedzenie,.ilekroć.zachodzi.potrzeba.umorzenia.postępo- wania.na.podstawie.art..17.§.1.pkt.2–11.k.p.k..Z.punktu.widzenia.niektó- rych.przesłanek.(np..określonych.w.art..17.§.1.pkt.5.i.6.k.p.k..–.gdy.do.zgonu. oskarżonego.lub.przedawnienia.karalności.czynu.doszło.już.po.wydaniu. wyroku.przez.sąd.pierwszej.instancji).kontrola.taka.jest.niezbędna.także. i.przed.podjęciem.decyzji,.czy.skargę.apelacyjną.skierować.na.rozprawę,.czy. też.na.posiedzenie..Czasem.także.i.przy.rozpoznawaniu.wniosku.incyden- talnego.zobowiązani.jesteśmy.do.wstrzymania.postępowania.w.wypadku. wystąpienia.ujemnej.przesłanki.procesowej.(np..bezprzedmiotowe.byłoby. rozpoznawanie.wniosku.o.uchylenie.lub.zmianę.środka.zapobiegawczego. w.wypadku.zweryfikowania.informacji.o.tym,.że.osoba,.której.wniosek. taki.dotyczy,.zmarła). Nie.sposób.zatem.uniknąć.w.tym.miejscu.omówienia.poszczególnych. warunków.dopuszczalności.postępowania..Koncentrować.się.będziemy.na. zagadnieniach.praktycznych,.nie.wnikając.w.kwestie.szczegółowe. Na.początku.należy.z.całym.naciskiem.podkreślić,.że.zaistnienie.tzw..ne- gatywnej.przesłanki.procesowej.nie.zawsze.prowadzi.do.natychmiastowego. skutku,.określonego.w.art..17.§.1.k.p.k.,.tj..do.obowiązku.umorzenia.postę- powania,.jeśli.zostało.ono.uprzednio.wszczęte..Po.pierwsze,.negatywna prze- słanka procesowa nie tamuje postępowania zmierzającego do jej wyjaśnie- nia..Aby.nie.doprowadzić.do.sytuacji.absurdalnej,.w.której.dopuszczalność. postępowania.oceniona.zostałaby.przez.nas.niejako.„w.locie”,.bez.przepro- wadzenia.postępowania,.musimy.przyjąć,.że.jest.ono.prawnie.dopuszczalne,. o.ile.właśnie.zmierza.do.ustalenia.kwestii.jego.prawnej.dopuszczalności..Po. drugie,.negatywne prze
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: