Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 006525 18632090 na godz. na dobę w sumie
Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego - ebook/pdf
Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-008-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W dzisiejszym świecie prawo jest jednym z głównych regulatorów życia społecznego. Nic więc dziwnego, że jego znajomość jest wręcz niezbędna każdemu członkowi społeczeństwa.

Prawo towarzyszy nam stale i wciąż, dosłownie od chwili narodzin do śmierci. Spełnia ogromną (czasem może nawet zbyt dużą) rolę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym każdego z nas. Umiejętność sprawnego poruszania się w meandrach prawa jest niezbędna, zwłaszcza wszystkim tym, którzy pragną znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej bądź prywatnej, a także w sferze politycznej lub gospodarczej, niezależnie od funkcji jaką pełnią lub zamierzają pełnić. Dlatego też program zdecydowanej większości uczelni wyższych obejmuje – w węższym lub szerszym zakresie – naukę podstawowych dziedzin prawa.
Seria 'Prawo dla Nieprawników' – a w niej ten właśnie pierwszy wolumin – jest adresowana do studentów wszystkich uczelni o charakterze nieprawniczym oraz wszystkich działajacych w gospodarce po to, aby ułatwić im opanowanie materiału i zdanie egzaminów (też w praktyce) z, przynajmniej części, obowiązujących ich zagadnień prawnych.
Planujemy, że ukaże się kilka woluminów. Pierwszy, który właśnie oddajemy do rąk czytelnika obejmuje wybrane, podstawowe wręcz elementy prawoznawstwa oraz prawa cywilnego, a w jego ramach część ogólną, prawo rzeczowe oraz zobowiązania. Drugi wolumin, który ukaże się niebawem, będzie poświęcony wybranym elementom prawa gospodarczego.
Tą serię warto kolekcjonować!!!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TRE(cid:8)(cid:9)I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA 1. DEFINICJA PRAWA __________________________________________________________ 11 1.1. PRAWO A INNE SYSTEMY NORM __________________________________________________16 1.2. PRAWORZ5DNO67_____________________________________________________________23 2. PRZEPIS PRAWA _____________________________________________________________ 27 2.1. PRZEPIS PRAWNY A NORMA PRAWNA ______________________________________________29 2.1.1. BUDOWA PRZEPISU PRAWA _______________________________________________31 2.1.2. RODZAJE PRZEPISÓW____________________________________________________37 3. TWORZENIE PRAWA_________________________________________________________ 43 3.1. STANOWIENIE PRAWA __________________________________________________________43 3.1.1. KONSTYTUCJA ________________________________________________________45 3.1.2. USTAWA_____________________________________________________________46 3.1.3. UMOWA MIHDZYNARODOWA______________________________________________53 3.1.4. ROZPORZIDZENIE______________________________________________________55 3.1.5. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO______________________________________________56 ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO CZ867 OGÓLNA 1. STOSUNEK PRAWNY _________________________________________________________ 65 1.1. POJ8CIE STOSUNKU PRAWNEGO __________________________________________________65 1.2. POJ8CIE FAKTU PRAWNEGO _____________________________________________________69 1.2.1. RODZAJE FAKTÓW PRAWNYCH ____________________________________________71 1.3. ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO ________________________________________________74 1.3.1. PODMIOT STOSUNKU PRAWNEGO___________________________________________74 1.3.1.1. OSOBY FIZYCZNE_______________________________________________75 1.3.1.2. OSOBY PRAWNE________________________________________________81 1.3.1.3. „UNOMNE” OSOBY PRAWNE_______________________________________83 1.3.2. PRZEDMIOTY STOSUNKÓW PRAWNYCH ______________________________________84 1.3.3. TREPQ STOSUNKU PRAWNEGO _____________________________________________85 1.3.4. PRAWO PODMIOTOWE ___________________________________________________86 2. PRZEDMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH ___________________________ 89 2.1. POJ8CIE RZECZY ______________________________________________________________89 2.2. KLASYFIKACJA RZECZY__________________________________________________________92 2.2.1. RZECZY RUCHOME I NIERUCHOME__________________________________________92 2.2.2. RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU I TORSAMOPCI___________________________95 2.3. CZ86CI SK ADOWE ____________________________________________________________97 2.4. PRZYNALE?NO6CI _____________________________________________________________99 2.5. PO?YTKI ___________________________________________________________________101 3. PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE_____________________________________________ 103 3.1. DOBRA INTELEKTUALNE_______________________________________________________103 3.2. ENERGIA ___________________________________________________________________ 104 3.3. DOBRA OSOBISTE ____________________________________________________________ 105 3.4. PIENI5DZE__________________________________________________________________ 105 3.5. PAPIERY WARTO6CIOWE_______________________________________________________ 106 3.6. PRZEDSI8BIORSTWO __________________________________________________________ 106 3.7. GOSPODARSTWO ROLNE_______________________________________________________ 107 4. CZYNNO6CI PRAWNE _______________________________________________________ 108 4.1. O6WIADCZENIE WOLI _________________________________________________________ 112 4.1.1. WADY OPWIADCZENIA WOLI_____________________________________________ 114 4.3. FORMA CZYNNO6CI PRAWNEJ___________________________________________________ 122 5. PRZEDSTAWICIELSTWO ____________________________________________________ 127 6. PRZEDAWNIENIE ROSZCZE@ _______________________________________________ 130 PRAWO RZECZOWE 1. POJ8CIE PRAWA RZECZOWEGO ____________________________________________ 135 2. PRAWO W ASNO6CI ________________________________________________________ 136 2.1. WSPÓ W ASNO67____________________________________________________________ 138 2.2. NABYCIE I UTRATA W ASNO6CI _________________________________________________ 140 3. U?YTKOWANIE WIECZYSTE ________________________________________________ 146 4. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE ________________________________________ 149 4.1. POJ8CIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH____________________________________ 149 4.1.1. URYTKOWANIE _______________________________________________________ 151 4.1.2. SNUREBNOPQ_________________________________________________________ 153 4.1.3. HIPOTEKA___________________________________________________________ 156 4.1.4. ZASTAW ____________________________________________________________ 163 5. POSIADANIE _______________________________________________________________ 169 ELEMENTY CZ86CI OGÓLNEJ ZOBOWI5ZA@ 1. ISTOTA ZOBOWI5ZANIA____________________________________________________ 175 2. WIELKO67 D U?NIKÓW I WIERZYCIELI ___________________________________ 178 3. POWSTANIE ZOBOWI5ZA@ Z UMÓW ________________________________________ 183 4. CZYNY NIEDOZWOLONE ___________________________________________________ 190 4.1. UWAGI OGÓLNE _____________________________________________________________ 190 4.2. ZASADA WINY _______________________________________________________________ 193 4.3. ZASADA RYZYKA_____________________________________________________________ 197 4.4. ZASADA S USZNO6CI__________________________________________________________ 198 5. WYKONANIE ZOBOWI5ZA@ ________________________________________________ 200 6. SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWI5ZA@ ____________________________________ 204 Uwagi wst(cid:17)pne W dzisiejszym wiecie prawo jest jednym z g(cid:9)ównych regulatorów )ycia spo(cid:9)ecznego a to oznacza, )e jego znajomo * jest wr+cz niezb+dna ka)- demu cz(cid:9)onkowi spo(cid:9)ecze,stwa. Prawo towarzyszy nam stale, od chwili narodzin a) do mierci. Spe(cid:9)nia ogromn/ (czasem mo)e nawet zbyt du)/) rol+ zarówno w )yciu zawodowym jak i prywatnym ka)dego z nas. Znajo- mo * problematyki prawnej jest zw(cid:9)aszcza niezb+dna tym, którzy pragn/ znale3* zatrudnienie w administracji publicznej, a tak)e w sferze politycznej b/d3 gospodarczej. Z tych te) powodów program zdecydowanej wi+kszo ci uczelni wy)szych obejmuje – w w+)szym lub szerszym zakresie – nauk+ podstawowych dziedzin prawa. Seria Prawo dla nieprawników – a w niej pierwszy wolumin Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego – jest adresowana do studentów wszyst- kich uczelni o charakterze nieprawniczym po to, aby u(cid:9)atwi* im opanowanie materia(cid:9)u i zdawanie egzaminów z, przynajmniej cz+ ci, obowi/zuj/cych ich zagadnie, prawnych. Mo)e ona pomóc równie) i tym, którzy z problematyk/ prawn/ stykaj/ si+ w pracy zawodowej, a nie maj/ prawniczego wykszta(cid:9)ce- nia, a wi+c dyrektorom, kierownikom, mened)erom, itp. Seria b+dzie obej- mowa* kilka woluminów. Nast+pny, który uka)e si+ niebawem, b+dzie po- wi+cony wybranym elementom prawa gospodarczego i handlowego. Z w(cid:9)asnego do wiadczenia dydaktycznego wiem, )e studenci, zw(cid:9)asz- cza kierunków nieprawniczych, maj/ trudno ci z opanowaniem terminologii w(cid:9)a ciwej dla podr+czników z prawa, dlatego te) stara(cid:9)em si+ prezentowa* materia(cid:9) mo)liwie prosto i zrozumiale. Z tego te) powodu ograniczy(cid:9)em liczb+ odsy(cid:9)aczy do 3róde(cid:9) do niezb+dnego minimum, za co z góry przepra- szam autorów, których my li i pogl/dy wykorzysta(cid:9)em. Mam jednak)e na- dziej+, )e tym razem „cel u wi+ci rodki” to znaczy, )e publikacja któr/ od- daj+ do waszych r/k pomo)e wam przebrn/* przez, nie ukrywajmy, wcale nie (cid:9)atw/ problematyk+ prawa cywilnego i sprawi, )e egzaminy z tego przedmiotu przestan/ by* zmor/ kolejnych sesji. Roma,ski Romuald 1. DDeeffiinniiccjjaa pprraawwaa Przyst+puj/c do rozwa)a, nad prawem nie sposób pomin/* jego zwi/z- ków z pa,stwem. Przytaczanie bardzo licznych definicji pa,stwa oczywi- cie przekracza(cid:9)oby za(cid:9)o)one ramy niniejszej pracy, ograniczmy si+ wi+c na razie do stwierdzenie, )e: pa(cid:23)stwo jest to organizacja spo(cid:25)eczna, te- rytorialna i globalna. Jak ka)da du)a organizacja, pa,stwo musi by* wyposa)one w odpo- wiedni aparat oraz w odpowiednie instrumenty umo)liwiaj/ce z jednej stro- ny prawid(cid:9)owe funkcjonowanie tego) aparatu, a z drugiej okre laj/ce grani- ce praw i obowi/zków wszystkich osób zamieszkuj/cych terytorium pa,- stwa – zarówno jego obywateli, jak i cudzoziemców. Takim w(cid:9)a nie instrumentem umo)liwiaj/cym prawid(cid:9)owe funkcjonowa- nie ca(cid:9)ego pa,stwa jest prawo rozumiane jako: 1 1 Kompetentnych w tym sensie, )e uprawnionych do ich wydawania. 12 Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego Zanim jednak zaproponujemy bardziej szczegó(cid:9)ow/ definicj+ prawa mu- simy jeszcze wprowadzi* i wyja ni* dwa dodatkowe elementy. Przede wszystkim musimy zwróci* uwag+, i) mog/ istnie* regu(cid:9)y indywidualne i generalne. Z regu(cid:25) indywidualn mamy do czynienia wówczas, gdy jest ona ad- resowana do konkretnego, wskazanego co do to)samo ci adresata (np. Jan Kowalski jest zobowi/zany w dniu 1 kwietnia 2004 stawi* si+ do jed- nostki wojskowej). Nie nale)y jednak myli* tak poj+tych regu(cid:9) indywidual- nych z regu(cid:9)ami adresowanymi do konkretnych organów pa,stwa, aczkol- wiek w danym czasie mo)e istnie* fizycznie tylko jeden cz(cid:9)owiek pe(cid:9)ni/cy t+ funkcj+. Nie s/ wi+c regu(cid:9)ami indywidualnymi regu(cid:9)y adresowane, np. do Prezydenta RP, premiera, itp. Regu(cid:9)y te adresowane s/ bowiem do ka dej osoby, która funkcj t w danym momencie pe(cid:25)ni. W obecnej kadencji osob/ t/ jest Lech Kaczy,ski, a w nast+pnej mo)e by* to kto zupe(cid:9)nie in- ny, kto jednak)e b+dzie musia(cid:9) podporz/dkowa* si+ tym samym regu(cid:9)om, a wi+c b+dzie mia(cid:9) te same prawa i te same obowi zki. Natomiast regu(cid:25)y generalne, to regu(cid:9)y adresowane albo do wszystkich ludzi (zazwyczaj zaczynaj/ si+ one wówczas od s(cid:9)ów „kto”, „ka)dy”, itd.) albo tylko do pewnej kategorii adresatów. Adresaci ci s/ wówczas okre lani w przepisie prawa, który wprowadza dan/ regu(cid:9)+. Mog/ to by*, na przy- k(cid:9)ad, )o(cid:9)nierze, studenci, d(cid:9)u)nicy lub kobiety (przyk(cid:9)adem mo)e by* prze- pis art. 149 kk, który stanowi, )e: „Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wp(cid:29)ywem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolno(cid:30)ci od 3 miesi cy do lat 5”. W dalszych naszych rozwa)aniach interesowa* nas b+d/ jedynie regu(cid:25)y generalne, gdy) jedynie one tworz/ prawo – system prawa w danym pa,stwie. W praktyce wyró)nia si+ te) regu(cid:9)y konkretne lub abstrakcyjne. W pierwszym przypadku b+dziemy mieli do czynienia z regu(cid:9)/ odnosz/c/ si+ do jednej, niepowtarzalnej sytuacji, jednorazowego zachowania si+ ad- resata (np. studenci II semestru Wydzia(cid:9)u Prawa Uniwersytetu Warszaw- skiego stawi/ si+ w dniu 1 czerwca 2007 na egzamin z prawa cywilnego). Natomiast regu(cid:9)y abstrakcyjne s/ to regu(cid:9)y przeznaczone do wielokrot- nego stosowania, dotycz ce zachowa(cid:23) powtarzalnych, a wi c takich, które mog zdarzy( si w nieokre)lonej z góry liczbie przypadków (np. ka)dy student powinien przyst/pi* w trakcie sesji egzaminacyjnej do eg- zaminów przewidzianych programem studiów). Wybrane zagadnienia z prawoznawstwa 13 Uwzgl+dniaj/c powy)sze elementy mo)emy wi+c nieco rozbudowa( proponowan/ poprzednio definicj+ prawa stwierdzaj/c, )e: Roli prawa w pa,stwie nie sposób przeceni*. Okre la ono nasze post+- powanie nie tylko w relacjach z innymi lud3mi ale równie), co nale)y uzna* za szczególnie istotne, w stosunkach z organami pa(cid:23)stwa. Sprawia (a przynajmniej powinno sprawia*), )e decyzje tych)e organów winne by* przewidywalne, pozbawione elementów samowoli. Winno zapewnia* (cid:25)ad i porz dek w pa,stwie i zapobiega* powstawaniu konfliktów spo- (cid:25)ecznych okre laj/c z jednej strony granice wolno ci i swobody zachowa, jednostek, a z drugiej kompetencje organów w(cid:9)adzy i administracji publicz- nej. A je li mimo to, konflikty spo(cid:9)eczne pojawi(cid:9)yby si+, to wówczas przepi- sy prawa winny przewidywa* sposoby rozwi/zywania sytuacji spornych. W dzisiejszym spo(cid:9)ecze,stwie konfliktów niestety nie brak, tote) bez re- gulacyjnej roli prawa, za którym stoi si(cid:9)a przymusu pa,stwa, bardzo szybko mog(cid:9)yby one doprowadzi* do zdominowania s(cid:9)abszych jednostek przez silniejsze, do powstania poczucia krzywdy spo(cid:9)ecznej, buntów a wreszcie do anarchii. Wyobra3my sobie, na przyk(cid:9)ad, )e nie istnieje przepis prawa pracy, sta- nowi/cy, )e umowa o prac+ musi by* zawsze umow/ odp(cid:9)atn/, co ozna- cza, )e nawet „dobrowolna” rezygnacja pracownika z wynagrodzenia jest prawnie nieskuteczna. Mo)na by* pewnym, )e pewna, zapewne do * spo- ra cz+ * pracodawców, skorzysta(cid:9)aby z takiej mo)liwo ci i wprowadzi(cid:9)aby praktyk+ zawierania bezp(cid:9)atnych umów na okres próbny aby nast+pnie, po okresie obowi/zywania takiej umowy, zwalnia* tych pracowników i zawie- 14 Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego ra* nowe, identyczne umowy, z nast+pnymi. Przy wysokim bezrobociu, z jakim mamy obecnie do czynienia, i rozchwianiu rynku pracy, pracownik pozbawiony ochrony prawnej i pomocy organów pa,stwa stoj/cego na stra)y przestrzegania norm prawa pracy (Pa,stwowa Inspekcja Pracy i S/- dy Pracy) móg(cid:9)by jedynie liczy* na (cid:9)ask+ i dobr/ wol+ pracodawcy. Przyk(cid:9)ady tego rodzaju mo)na by mno)y* w niesko,czono *, si+gaj/c równie) do innych dziedzin )ycia spo(cid:9)ecznego i innych ga(cid:9)+zi prawa, cho- cia)by do prawa karnego, gospodarczego, cywilnego (jak cz+sto na przy- k(cid:9)ad mogliby my liczy* na zwrot po)yczki gdyby nie s/dy cywilne i egzeku- cja komornicza?). Dlatego te wszelkie praktyki zmierzaj ce do os(cid:25)a- biania roli prawa w pa(cid:23)stwie jak i os(cid:25)abienia roli samego pa(cid:23)stwa jako organizacji nale y uzna( za praktyki szkodliwe dla obywateli tego pa(cid:23)stwa. Nie oznacza to oczywi cie, )e pa,stwo winno stara* si+ zbyt szczegó- (cid:9)owo regulowa* )ycie i post+powanie swych obywateli w drodze „nadregu- lacji” prawnych. Praktyki takie, niestety zauwa)alne w naszym pa,stwie, (cho* nie tylko), nale)y uzna* równie) za szkodliwe. Przyk(cid:9)adem takich absurdalnych regulacji mo)e by* chocia)by wydany przez burmistrza Le Lavandou na Lazurowym Wybrze)u (Francja) zakaz umierania w tym mie)cie obowi/zuj/cy te osoby, które nie maj/ wykupionego miejsca na miejscowym cmentarzu, a mimo to chcia(cid:9)yby by* w tej miejscowo ci po- chowane. Prawo powinno wi+c zapewnia* bezpiecze(cid:23)stwo wszystkim, którzy po- st+puj/ zgodnie z jego normami, zapewnia* im respektowanie ich praw bez konieczno ci odwo(cid:9)ywania si+ do „samopomocy”, co nale)y rozumie* jako konieczno * wymuszania si(cid:9)/ respektowania w(cid:9)asnych praw, a co w kon- sekwencji prowadzi(cid:9)oby do samos/dów, „wendetty”, a tym samym do total- nej anarchii w której bezwzgl+dn/ racj+ mia(cid:9)yby zawsze jednostki silniej- sze. Tak zanarchizowane i zatomizowane spo(cid:9)ecze,stwo nie mog(cid:9)oby zbyt d(cid:9)ugo przetrwa*. Tym, którzy maj/ jakie w/tpliwo ci, co do s(cid:9)uszno ci tej tezy, proponuj+ si+gn/* do historii I Rzeczpospolitej zako,czonej, jak pa- mi+tamy, rozbiorami i zag(cid:9)ad/ pa,stwa. Zadecydowa(cid:9)a wówczas o tym g(cid:9)ównie s(cid:25)abo)( pa(cid:23)stwa (wyra aj ca si s(cid:25)abo)ci w(cid:25)adzy wykonaw- czej), niedorozwój administracji i s(cid:25)abo)( prawa, którego prawd+ mó- wi/c nie mia(cid:9) kto stanowi* gdy ka)dy sejm móg(cid:9) by* zerwany przez liberum veto. Wybrane zagadnienia z prawoznawstwa 15 Prawo jest obecne w naszym )yciu, dos(cid:9)ownie i bez przesady, nieustan- nie i wci/), od chwili naszego urodzenia – a nawet wcze niej, ju) od chwili pocz+cia dziecka – gdy) to prawo (na równi z normami moralnymi) chroni p(cid:9)ód ludzki przed przerwaniem jego rozwoju (zakaz aborcji) i przyznaje mu szereg praw, jak na przyk(cid:9)ad prawo do spadku (gdy) dziecko pocz+te mo)e sta* si+ spadkobierc/) – a) do mierci. Towarzyszy nam zarówno w spra- wach wa)nych, o znaczeniu kluczowym, jak i drobnych, wr+cz niezauwa- )alnych (kupuj/c np. pras+ codzienn/, bu(cid:9)ki, chleb, itp. zawieramy przecie) umow+ kupna–sprzeda)y regulowan/ przez prawo cywilne z wszelkimi konsekwencjami tej regulacji i dlatego sprzedawca nie mo)e bezkarnie za- oferowa* nam towaru nie wie)ego, niezdatnego do u)ytku, krótko mówi/c – niezgodnego z umow/). Ta wszechobecno * prawa w naszym )yciu i w funkcjonowaniu pa,stwa powoduje, )e istotna staje si+ nie tylko strona formalna tworzenia prawa ale równie), a mo)e nawet przede wszystkim, jego tre)(. Prawo stanowio- ne przez organa pa,stwa mo)e by* bowiem s(cid:25)uszne i sprawiedliwe (s(cid:9)yn- ny filozof staro)ytno ci Cyceron napisa(cid:9) ongi, )e: „[...] pocz/tek prawa sta- nowionego wywodzi* nale)y z prawa przyrodzonego; ono bowiem jest istot/ natury, a zarazem my l/ i rozumem m+drca, tudzie) miernikiem sprawiedliwo ci i niesprawiedliwo ci”.) a mo)e by* te) z(cid:25)e, niesprawiedli- we, niegodziwe, a nawet wr cz zbrodnicze (dobry przyk(cid:9)ad stanowi w tym wzgl+dzie ustawodawstwo III Rzeszy Niemieckiej zak(cid:9)adaj/ce eks- terminacj+ z powodów rasowych ca(cid:9)ych narodów, dopuszczaj/ce stosowanie tortur, wykonywanie wyroków mierci bez s/du, masowe egzekucje, itp.). W jednym i drugim przypadku normy prawne b+d/ stosowane i wykony- wane gdy) stoi za nimi autorytet i si(cid:9)a pa,stwa, jednak)e w tym drugim przypadku na pewno nie b+d/ one spe(cid:9)nia* tych zada, spo(cid:9)ecznych, o któ- rych wspominali my. Podobnie zreszt/ jak nie b+dzie spe(cid:9)nia* wymogów sprawiedliwo ci norma prawna nakazuj/ca p(cid:9)acenie, np. 92 podatku do- chodowego. B+dzie ona oczywi cie legalna je li b+dzie ustanowiona przez upowa)niony do tego organ ale nie b+dzie legitymowalna gdy) b+dzie sta(cid:9)a w ra)/cej sprzeczno ci z naszym poj+ciem sprawiedliwo ci. Tak oto doszli my do nast+pnego, bardzo wa)nego tematu naszych rozwa)a, a mianowicie do zwi zków prawa z moralno)ci .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: