Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 008918 13883906 na godz. na dobę w sumie
Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi - ebook/pdf
Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 180
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8581-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest wiele, jednak nie zawsze zdarzenia te są zupełnie przypadkowe. Można odnaleźć zależności, które wskażą, jak im zapobiegać, np. poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa na drogach są trudne i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, ale mimo wszystko należy je podejmować. Autorzy niniejszej monografii dołożyli wszelkich starań, aby zidentyfikować przyczyny zagrożeń na siedmiu najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. Ponadto opracowali propozycje modernizacji infrastruktury drogowej w taki sposób, żeby dążyć do wyeliminowania wypadków i kolizji zdarzających się na tych skrzyżowaniach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Jakub Jabłoński – doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Żaneta Błoch – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Michał Marczak REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Publikacja powstała przy współpracy z Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07872.17.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 11,25 ISBN 978-83-8088-580-6 e-ISBN 978-83-8088-581-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 PODZIĘKOWANIA Autorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie dla inicjatywy pu- blikacji wyników analiz zaprezentowanych w niniejszej monografii dla Ireneusza Jabłońskiego, wiceprezydenta miasta Łodzi, Macieja Formańskiego, dyrektora Biura Inżyniera Miasta, Jacka Nowackiego, zastępcy dyrektora Biura Inżyniera Miasta oraz dla Janusza Maciaszka, kierownika Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta za konsultacje merytoryczne w zakresie inżynierii ruchu. Podziękowania dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi za przygotowanie i udostępnienie danych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do podinspektora Tomasza Mielczarka naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, aspiranta Sławomira Wysockiego, starszego sierżanta Michała Uliasza oraz podkomisarza Michała Szymajdy za merytoryczne wsparcie na etapie kon- strukcji metodologii oraz interpretacji otrzymanych wyników. Wyrazy wdzięczności dla Grzegorza Misiornego, dyrektora Zarządu Dróg i Transportu oraz Michała Sarnackiego, naczelnika Wydziału Inżynierii i Ste- rowania, Michała Gogolewskiego, kierownika Zespołu Inżynierii Ruchu oraz Krzysztofa Smeli, kierownika Zespołu Sterowania Ruchu, Reprezentujących Za- rząd Dróg i Transportu za konsultacje merytoryczne, wsparcie oraz interpretację i weryfikację otrzymanych wyników. SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Infrastruktura drogowa miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . 3. Metodyka analizy danych z badanych skrzyżowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Analiza sytuacji na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi wraz z propozycją ich mo- dernizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Skrzyżowanie Paderewskiego/Pabianicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Skrzyżowanie Włókniarzy/Bandurskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Skrzyżowanie Strykowska/Wojska Polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Skrzyżowanie Rydza Śmigłego/Piłsudskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Skrzyżowanie Mickiewicza/Żeromskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Skrzyżowanie Włókniarzy/Sikorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Skrzyżowanie Włókniarzy/Limanowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wykazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykresów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagramów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydruków komputerowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 15 21 25 25 36 47 59 69 78 88 99 101 103 171 171 173 175 175 175 175 177 179 WSTĘP Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niezwykle istotna z wie- lu powodów. Statystyki w naszym kraju wskazują, że w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza gdy porównamy je ze statystykami z innych kra- jów Europy. W Polsce w ostatnich latach nastąpiła bardzo istotna poprawa co do jakości i gęstości infrastruktury drogowej. Zrealizowano największy w Europie program budowy dróg ekspresowych i autostrad. Pozostała sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych została w zdecydowanej większości gruntowanie zmodernizowana, głównie pod kontem zwiększenia bezpieczeń- stwa. W efekcie, analizując dane dotyczące zdarzeń drogowych, widać spadek ich liczby, jednak jest on nadal niewystarczający, ażeby zaniechać działań zmie- rzających do ich zmniejszenia. Obszarów, w których należy je podejmować jest wiele. W Łodzi w celu poszukiwania możliwości polepszenia sytuacji powołana została Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Skupia ona przedsta- wicieli wielu służb, urzędów i instytucji oraz przedstawicieli uczelni wyższych. W tak szerokim gronie znalezienie rozwiązań, które mogą przynieść dobre efekty jest dużo bardziej prawdopodobne. Jednym obszarów, w którym nadal istnieją możliwości zwiększenie bezpie- czeństwa w transporcie miejskim jest nadal infrastruktura drogowa. Autorzy po- stanowili dokonać analizy jednego z elementów infrastruktury jakim są skrzyżo- wania. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych sporządzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w okre- sie od kwietnia do czerwca 2016 roku. W analizach wzięto pod uwagę tylko te zdarzenia drogowe, które zostały zgłoszone i zarejestrowane przez policję. Na podstawie tych danych przygotowano ranking przyczyn wypadków i kolizji na siedmiu najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi, biorąc pod uwagę łączną liczbę zdarzeń drogowych. Dane przyjęte do analizy obejmują okres od 01.01.2013 do 30.06.2016 [3,5 roku]. Cele opracowania są następujące: 1. Identyfikacja przyczyn oraz sporządzenie ich hierarchii i rankingu dla ba- 2. Propozycje rozwiązań usuwających przyczyny zdarzeń w obszarze infra- danych skrzyżowań. struktury. 10 Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera charak- terystykę najważniejszych elementów infrastruktury drogowej miast. Następnie zaprezentowano wybrane sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogo- wym w miastach. W trzecim rozdziale przedstawiona została metodyka analizy danych zasto- sowana w niniejszym opracowaniu. Przedstawiono tu trzy grupy zastosowanych wskaźników, począwszy od przedstawiających dynamikę zmian w liczbie zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach, poprzez analizy ich przyczyn, a na analizach ko- relacji i modelach regresji skończywszy. W następnym rozdziale stanowiącym najbardziej obszerną cześć opracowa- nia zamieszczono w siedmiu podrozdziałach analizy zdarzeń drogowych na naj- bardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi. W każdym z podrozdziałów przedstawiono plany analizowanych skrzyżowań. Następnie wyliczenia dwóch wskaźników przedstawiających dynamikę zmian liczby zdarzeń. Po tych ana- lizach zaprezentowano rankingi przyczyn tych zdarzeń w kilku zestawieniach obejmujących różne okresy. W wyniku tych zestawień wyłoniono najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Następnie ograniczono analizy tylko do tych naj- częściej występujących przyczyn i wykonano zestawienia miesięczne dla każdej z nich. Na zakończenie przedstawiono propozycje modernizacji tych skrzyżowań głównie pod względem inżynierii ruchu drogowego w taki sposób, aby ograni- czyć występowanie w przyszłości wypadków i kolizji. W zakończeniu przedstawiono wybrane czynniki związane z infrastrukturą ruchu drogowego powodującą dalsze konieczne zmiany w tym jej rozbudowę tak, aby była ona w stanie przenieść prognozowany ruch przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zawarto tam także kierunki dalszych badań nad bezpie- czeństwem ruchu drogowego na terenie miasta Łodzi. Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej... 1. INFRASTRUKTURA DROGOWA MIAST Ruch drogowy to bardzo ważny element aktywności gospodarczej. Trans- port ma istotne znaczenie w rozwoju kraju, umożliwiając dostęp do różnych dóbr, podwyższających jakość życia, takich jak medycyna, nauka, handel czy rozrywka1. Swobodne poruszanie się po ulicach miast jest możliwe dzięki od- powiedniej infrastrukturze drogowej, do której zaliczyć można między innymi drogi, wiadukty, znaki pionowe i poziome oraz sygnalizacje świetlne. Odpo- wiednia jakość wyżej wymienionych elementów infrastruktury ma bezpośred- ni związek z bezpieczeństwem poruszania się po nich przez użytkowników ruchu. Ulice zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych określone są jako „dro- gi na terenie zabudowy zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzen- nym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”2. Ulice miejskie powinny nie tylko umożliwiać sprawny ruch samochodowy, ale także „być przestrzeniami publicznymi, społecznymi, z małą architekturą, przejściami dla pieszych, ścieżkami dla rowerów itp.”3 Charakterystyka nawierzchni jezdni pozwala określić bezpośredni wpływ na ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy, ochrony środowiska i oszczędności energii, jak również ochrony innych pojazdów4. Ulica, w zależności od natężenia ruchu, lokalizacji oraz możliwości prze- strzennych może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. W zależności od rodzaju nawierzchni, jak również jej szerokości, po ulicach mogą poruszać się także pojazdy przeznaczone dla ruchu szynowego. Może się to odbywać dzięki specjalnie wydzielonemu torowisku wzdłuż jezdni bądź w ramach pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów kołowych. 1 C. Queiroz, S. Gautam, Road Infrastructure and Economic Development: Some Diagnostic Indicators, World Bank Policy Research Working Paper no. 921, Washington DC 1992, s. 2. 2 Z. Drexler, Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem, Grupa IMAGE sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 11. 3 M. Stangel, Infrastruktura drogowa w miastach a kształtowanie zrównoważonej struktury urbanistycznej”, [w:] W. Rawski (red.), Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury dro- gowej, Lublin 2012. 4 W.E. Meyer, Surface Characteristics of Roadways: International Research and Technolo- gies, ASTM International, Philadelphia 1990, s. 87. 12 Na obszarze jezdni w miastach często spotykane są także pasy ruchu przezna- czone dla autobusów należących do komunikacji miejskiej – tzw. „buspasy”. Co więcej, w ramach pasa ruchu spotkać można niekiedy drogi rowerowe, na których bezwzględne pierwszeństwo mają rowerzyści. Miejskie skrzyżowania jednopoziomowe, jak wyżej wspomniano, często składają się z ulic wielopasmowych. Ze względu na bezpieczeństwo niezwykle istotne jest przejrzyste ustalenie kolejności pierwszeństwa uczestników ruchu po- dążających w różnych kierunkach. Zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowe- rzystów. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa niezastąpione może być wy- świetlanie znaków zmiennej treści oraz zastosowanie sygnalizacji świetlnej, która daje jasny sygnał do kogo należy pierwszeństwo przejazdu bez ryzyka spowodo- wania zdarzenia drogowego. Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu jest tym większe, im większe natężenie ru- chu występuje na danym skrzyżowaniu. Dzięki sygnalizacji świetlnej w takich za- tłoczonych miejscach możliwe jest zamykanie i otwieranie ruchu w celu jego upo- rządkowania oraz określenie jasnych obowiązków, jak i praw uczestników ruchu5. W miejscach zbiegu znaczących arterii, takich jak jezdnia samochodowa lub torowisko tramwajowe, budowane są ronda, które także są rodzajem skrzyżowa- nia jednopoziomowego. Rondo w środowisku miejskim to istotny element sie- ci komunikacyjnych umożliwiający kierowcom sprawne i bezpieczne przejazdy przez skrzyżowanie. Ruch na rondzie odbywa się zawsze w jedną stronę wokół wyspy. Dla usprawnienia ruchu w tego typu skrzyżowaniach wykorzystywana jest również niejednokrotnie sygnalizacja świetlna. Innowacyjnym oraz szczególnym rodzajem ronda jest rondo turbinowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z uwagi na wymuszenie na kierowcy wyboru kie- runku jazdy jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie. Dzięki temu, że w obszarze ronda między pasami ruchu wzniesione są wysepki lub separatory, poruszanie się po nim jest znacznie bezpieczniejsze dla uczestników ruchu, niż na podobnych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Zmiana kierunku jazdy nie jest możliwa, a kierowca prowadzony jest do odpowiedniego zjazdu w sposób bezkolizyjny. Ponadto jedynym punktem, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom oraz zachować szczególną ostrożność jest wjazd na rondo. W kolejnych etapach prze- jazdu nie występują już inne punkty kolizyjne. Istnieją także skrzyżowania wielopoziomowe, również zwane bezkolizyjny- mi. Warto podkreślić, iż jest to potoczna nazwa węzłów drogowych, pozbawio- nych połączenia przecinającego przeciwbieżne pasy ruchu. Takie skrzyżowania zazwyczaj posiadają wydzielone pasy, które umożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu. 5 S. Soboń, Kodeks drogowy. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Część II. Znaki i sy- gnały w ruchu drogowym, Grupa IMAGE, Warszawa 2016, s. 100. Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej... 1. Infrastruktura drogowa miast 13 Rysunek 1. Rondo turbinowe Źródło: opracowanie własne W ruchu drogowym dąży się do stworzenia warunków bezpiecznego poru- szania się ulicami miast, które niejednokrotnie są bardzo zatłoczone. Właściwe warunki ruchu w mieście z pewnością ułatwić mogą obiekty mostowe, takie jak wiadukty bądź estakady. Wiadukty miejskie zwykle są położone nad ciągami komunikacyjnymi, a tak- że nad ich skrzyżowaniami, w celu zwiększenia przepustowości oraz uniknięcia zdarzeń drogowych. Innym, równie istotnym celem budowania wiaduktów jest skrócenie drogi, a tym samym ułatwienie poruszania się kierowcom po mieście.6 6 J. Z. Mirski, Budownictwo z technologią. Podręcznik dla technikum. Część 3, WSIP, War- szawa 2013, s. 37. 14 Podstawowymi znakami drogowymi są znaki pionowe, ze względu na ich widoczność w ciągu całego roku. Zwykle umieszczane są przy drodze, bądź tuż nad nią, na słupkach lub wysięgnikach. Spełniają one kluczowe funkcje w bez- pieczeństwie jazdy. Przede wszystkim informują o zagrożeniach i niebezpieczeń- stwie. Informują o nakazach bądź zakazach na pewnym odcinku drogi. Przekazują także informacje o warunkach ruchu znajdujących się przy drodze lub w całej miejscowości7. Dzięki wykonaniu z materiałów odblaskowych są widoczne o każ- dej porze dnia, jak również we mgle. Znaki pionowe powinny być z łatwością do- strzegane z odległości umożliwiającej kierowcom oraz pozostałym uczestnikom ruchu ich dostrzeżenie oraz zareagowanie. Kluczowe zatem jest ich odpowiednie ulokowanie w miejscu widocznym dla każdego uczestnika ruchu. W miarę moż- liwości znaki powinny być również dostatecznie oświetlone8. Znaki drogowe poziome to, obok znaków drogowych pionowych, najistot- niejsza forma komunikacji z kierowcą o możliwych zagrożeniach bądź zmianach w organizacji ruchu. Zwykle występują one na powierzchni jezdni, dzięki czemu znacznie ułatwiają kierowcom poruszanie się w utrudnionych warunkach jazdy. Często są także uzupełnieniem znaków pionowych. Bardzo często znaki poziome wskazują miejsce, gdzie należy się zatrzymać, aby ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom bądź pieszym. Najpopularniejszym, oraz bardzo istotnym znakiem poziomym, który skiero- wany jest zarówno do pieszych, jak i do kierowców są przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe9. Przestrzeganie tego rodzaju znaków jest kluczowe, ze względu na bezpie- czeństwo pieszych. Znaki poziome odnoszą się do każdego typu materiału lub urządzenia stosowanego na powierzchni obszaru jezdni, lub obszaru parkowania jako środek komunikacji nawigacyjnej, mających na celu egzekwowanie prawa oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. Innymi przykładami poziomego oznakowania jezdni oraz znaków pozio- mych może być definiowanie pasów ruchu, zniechęcanie do nadmiernego prze- kraczania prędkości, wyznaczenie miejsc dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc parkingowych10. Niestety znaki poziome zasadniczo powinny być tylko dodatkiem do znaków pionowych, ze względu na utrudnienia widoczności w czasie ulewnych deszczy zalewających ulice, śniegu pokrywającego znaczny obszar jezdni, mgły, a nawet liści spadających z drzew, które także mogą pogorszyć ich widoczność. 7 Z. Drexler, Wszystko o znakach i sygnałach drogowych, Grupa IMAGE, Warszawa 2004, s. 12. 8 R.A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym: Komentarz, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 184. 9 Z. Drexler, Przepisy ruchu drogowego..., s. 458. 10 M. Garrett, Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy, SAGE Reference, University of California, Los Angeles 2014. Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej... 2. SPOSOBY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM RUCHU DROGOWYM W Polsce od lat rośnie liczba użytkowników ruchu drogowego. Miasta, jako skupiska ludności są szczególnie narażone na wystąpienie problemu kongestii1. W związku z rosnącą liczbą użytkowników dróg natężenie ruchu, rosnąca popu- larność rowerów, jako miejskiego środka transportu, zapewnienie bezpieczeń- stwa na drogach stały się problemami poważniejszymi niż kiedykolwiek. Łódź nie jest tu wyjątkiem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dniu 31 grudnia 2013 w mieście mieszkało 711 tysięcy mieszkańców2. W tym samym roku zarejestrowanych było 397 tysięcy pojazdów mechanicznych3. Dodatkowo sieć ścieżek rowerowych jest rozwijana z roku na rok, dążąc do ogólnej, plano- wanej długości 250 kilometrów4. Do tego należy dodać otwartą w 2016 roku sieć łódzkiego roweru publicznego, dysponującą setką stacji bazowych, tysiącem rowerów, co przełożyło się na 1 400 000 wypożyczeń w pięć miesięcy po uru- chomieniu systemu5. Prawidłowo skonstruowana infrastruktura miejska zapewnia bezpieczeństwo w ruchu zarówno użytkowników pojazdów, jak i tak zwanych niechronionych uczestników ruchu – czyli pieszych i rowerzystów. Powinnością miasta jest ana- liza istniejącej sieci drogowej, powstałej w różnych okresach historycznych, oraz dostosowanie tej sieci do wymagań współczesnego miasta, a nawet rozwiązań przyszłości – w przypadku Łodzi przykładem będzie, opisany w dalszej części tego rozdziału, system ITS. Najbardziej charakterystycznym elementem ruchu drogowego w mieście, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest częsta wzajemna interakcja pomiędzy niechronionymi oraz zmotoryzowanymi uczestnikami tego ruchu6. 1 R. Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego, [ w:] J. Sosnowski (red.), Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 149. 2 www.lodz.stat.gov.pl (dostęp 04.10.2016). 3 Tamże. 4 www.wrower.pl z dn. (dostęp 04.10.2016). 5 www.lodzkirowerpubliczny.pl (dostęp 04.10.2016). 6 Targeted action on urban road safety Accompanying the document Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social 16 Rysunek 2. Fragment mapy miasta Łódź, z zaznaczonymi stacjami roweru publicznego Źródło: www.lodzkirowerpubliczny.pl (dostęp 04.10.2016) Jedną z metod zwiększenia bezpieczeństwa, z wykorzystaniem infrastruk- tury miejskiej, jest odpowiednie ograniczenie prędkości. Najłatwiej jest to osią- gnąć poprzez zastosowanie pionowych znaków drogowych. Znak B-33 zabrania przekraczania określonej prędkości, podobnie jak znak B-43, oznaczający strefę, w której nie wolno przekraczać danej prędkości. Odpowiednio do nich, funkcjo- nują znaki B-34 i B-44 oznaczające koniec ograniczenia prędkości lub koniec strefy ograniczonej prędkości. Kodeks drogowy określa prędkość maksymalną w obszarze zabudowanym na 50 kilometrów na godzinę (w godzinach 5.00– 23.00) oraz 60 kilometrów na godzinę (w godzinach 23.00–5.00)7. Dopuszczalne jest też podniesienie prędkości maksymalnej w terenie zabudowanym do 70 lub 80 kilometrów na godzinę „na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, na których nie ma ruchu pieszego”8. Committee and The Committee of The Regions European Commission, Brussels 2013, www.ec.eu- ropa.eu. (dostęp 4.10.2016). 7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012, poz. 1137, www.kodeks-drogowy.org (dostęp 09.10.2016). 8 Tamże (dostęp 19.10.2016). Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: