Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 007843 21002663 na godz. na dobę w sumie
Emigracja do USA. Wydanie VIII - książka
Emigracja do USA. Wydanie VIII - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0225-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak zdobyć zieloną kartę i legalnie pracować w USA?

Poznaj odpowiedzi na pytania, które chcesz zadać już teraz albo które przyjdą Ci do głowy dopiero później: w trakcie załatwiania wizy, na przejściu granicznym, kiedy już tam będziesz lub jeśli znajdziesz się w tarapatach. Dowiedz się, od czego zacząć legalną podróż do USA, ile czasu i pieniędzy może pochłonąć zdobycie wizy, jakich dokumentów potrzebujesz oraz co wolno i czego nie wolno Ci robić jako imigrantowi lub rezydentowi. Autor tej książki, doświadczony prawnik do spraw imigracyjnych, podpowiada:

Wybierz prostą, krótką i legalną drogę do USA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Emigracja do USA. Wydanie VIII Autor: Dan P. Danilov T³umaczenie: Magdalena Strzelecka ISBN: 83-246-0225-9 Tytu³ orygina³u: Immigrating to the USA Format: A5, stron: 248 Jak zdobyæ zielon¹ kartê i legalnie pracowaæ w USA? (cid:129) Loteria wizowa: wizy tymczasowe, dla goœci, studenckie, pracownicze, dla krewnych i inne (cid:129) Procedura przyznawania zielonej karty: kto ma najwiêksze, a kto najmniejsze szanse (cid:129) Wzory formularzy i op³aty pobierane od aplikuj¹cych Poznaj odpowiedzi na pytania, które chcesz zadaæ ju¿ teraz albo które przyjd¹ Ci do g³owy dopiero póŸniej: w trakcie za³atwiania wizy, na przejœciu granicznym, kiedy ju¿ tam bêdziesz lub jeœli znajdziesz siê w tarapatach. Dowiedz siê, od czego zacz¹æ legaln¹ podró¿ do USA, ile czasu i pieniêdzy mo¿e poch³on¹æ zdobycie wizy, jakich dokumentów potrzebujesz oraz co wolno i czego nie wolno Ci robiæ jako imigrantowi lub rezydentowi. Autor tej ksi¹¿ki, doœwiadczony prawnik do spraw imigracyjnych, podpowiada: (cid:129) jak uzyskaæ wizê: z pomoc¹ rodziny, pracodawcy, szko³y lub wygraæ na loterii, (cid:129) jakie prawa przys³uguj¹ Ci jako imigrantowi, (cid:129) jak ubiegaæ siê o status rezydenta i obywatelstwo, (cid:129) jakie niespodzianki czekaj¹ Ciê na przejœciu granicznym, (cid:129) co zrobiæ w razie niepowodzenia: procedura wydalenia cudzoziemca, (cid:129) gdzie szukaæ dalszych informacji: adresy biur imigracyjnych w USA. Wybierz prost¹, krótk¹ i legaln¹ drogê do USA SPIS TREŚCI NOTA OD POLSKIEGO WYDAWCY PRZEDMOWA WSTĘP 1. IMIGRACJA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH Statua Wolności — Nowy Jork, USA 1. 2. Kto może imigrować do Stanów Zjednoczonych? 3. Witaj w Stanach Zjednoczonych 2. IMIGRACJA SPONSOROWANA PRZEZ RODZINĘ 1. Kto jest najbliższym krewnym? 2. Krewni niezaliczani do kategorii najbliższych 2.1. Pierwsza kategoria preferencyjna 2.2. Druga kategoria preferencyjna 2.3. Trzecia kategoria preferencyjna 2.4. Czwarta kategoria preferencyjna Proces imigracyjny 3.1. Formularz „I-130. Wniosek dla krewnego-obcokrajowca” 3. oraz dokumenty dodatkowe 3.2. Formularz „I-797. Powiadomienie o zatwierdzeniu” 3.3. Formularz „DS-230. Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca” 3.4. Dokumenty dodatkowe 3.5. Uiszczanie opłat 3.6. Przygotowanie do rozmowy z konsulem 4. Małżonkowie 4.1. Poprawki dotyczące oszustwa matrymonialnego w celach imigracyjnych (ang. Immigration Marriage Fraud Amendments) z 1986 roku 4.2. Okoliczności, w których status warunkowy wygasa 4.3. Wnioskowanie o zniesienie statusu warunkowego 4.4. Dokumenty dodatkowe do formularza I-751 4.5. Prawa obywatela USA i małżonka-obcokrajowca 4.6. Ustawa o legalnej imigracji i równym traktowaniu członków rodziny (ang. Legal Immigration and Family Equity Act — LIFE) — wizy V i K Jeśli chcesz zawrzeć związek małżeński w Stanach Zjednoczonych 4.7. 3. IMIGRACJA OPARTA NA ZATRUDNIENIU 1. Kategorie preferencyjne 1.1. Pierwsza kategoria preferencyjna 1.2. Druga kategoria preferencyjna 1.3. Trzecia kategoria preferencyjna 11 13 15 21 21 21 25 31 31 31 34 34 34 34 34 34 37 45 45 61 61 62 62 62 62 65 65 65 66 71 71 71 71 71 5 2. 1.4. Czwarta kategoria preferencyjna 1.5. Piąta kategoria preferencyjna Zezwolenie z Ministerstwa Pracy (ang. labor certification) 2.1. Uzyskanie zezwolenia z Ministerstwa Pracy 2.2. Kiedy Ministerstwo Pracy odmawia wydania zezwolenia Formularz „I-140. Wniosek imigracyjny dla pracownika-obcokrajowca” Formularz „DS-230. Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca” 3. 4. 5. Dodatkowe dokumenty 6. Ubiegający się wymienieni w wykazie A 7. Instytucje zaangażowane w procedurę Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić pracowników-obcokrajowców 7.1. 7.2. Podanie o zezwolenie na stałe zatrudnienie 7.3. Rekrutacja 7.4. Zatrudnianie pracowników w charakterze pomocy domowej, pracowników rolnych i osób zajmujących się działalnością rozrywkową 8. Zawody traktowane w sposób specjalny 4. INNE KATEGORIE IMIGRANTÓW 1. 2. Imigranci grupy specjalnej Adoptowane dzieci-obcokrajowcy 2.1. Dzieci niebędące sierotami 2.2. Sieroty 3. Uchodźcy 4. 5. Imigranci różnych narodowości 4.1. Program przejściowy 4.2. Program wizowy dla imigrantów różnych narodowości Zagraniczni absolwenci medycyny 5.1. Nieimigracyjne wizy H-1B 5.2. Wizy J-1 — program wymiany 5.3. Uregulowanie statusu 5.4. Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim 5.5. Status specjalnego imigranta dla zagranicznych lekarzy 5.6. Pielęgniarki 5. PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (NAFTA) 1. Osoba przyjeżdżająca do USA w celach służbowych — kategoria B-1 2. 3. 4. 5. 6. 7. Osoba przenoszona wewnątrz firmy — kategoria L-1 Przedstawiciel traktatowy — kategoria E-1 Inwestor traktatowy — kategoria E-2 Pracownik w kategorii H-1B Pracownik w kategorii H-2 Praktykant — kategoria H-3 6. IMIGRANCI-INWESTORZY 1. Wymagania dotyczące inwestycji 2. Rodzaj przedsięwzięcia 3. 4. Skąd mogą pochodzić pieniądze? Jak można te pieniądze zainwestować? 6 Emigracja do USA 71 71 72 72 83 83 83 83 91 92 92 92 92 93 93 95 95 96 96 96 96 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 101 105 106 106 106 106 106 107 109 109 109 109 110 Procedura ubiegania się o wizę 5. 6. Warunkowy status inwestorów-imigrantów 7. Odmowa przyznania prawa stałego pobytu 8. Uchylenie decyzji o odmowie 7. STUDENCI I UCZESTNICY PROGRAMU WYMIANY 1. Wiza F-1 dla studentów uniwersytetów i wyższych szkół językowych 2. Wiza M-1 dla studentów wyższych szkół zawodowych i pozostałych szkół wyższych 3. Wiza J-1 dla uczestników programu wymiany 4. Najbliższa rodzina studentów lub uczestników programu wymiany 5. Ogólne informacje dla studentów, uczestników programu wymiany i ich rodzin 6. 5.1. Przyjazd do Stanów Zjednoczonych 5.2. Okres pobytu 5.3. Przeniesienie do innej szkoły lub programu Zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych 6.1. Szkolenie praktyczne 6.2. Zatrudnienie w kampusie 6.3. Zatrudnienie poza kampusem 6.4. Uczestnicy programu wymiany 7. Którzy posiadacze wizy J-1 mogą zostać legalnymi stałymi rezydentami? 110 114 114 115 117 117 120 120 120 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 8. WIZY NIEIMIGRACYJNE NA TYMCZASOWY POBYT W STANACH ZJEDNOCZONYCH 127 Typy wiz nieimigracyjnych 1. 2. Wymagania wobec osób ubiegających się o wizy kategorii B 3. Ubieganie się o wizę kategorii B 4. Wjazd do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy nieimigracyjnej 5. Dozwolony okres pobytu 6. 7. Kanadyjczycy 8. Wizy nieimigracyjne uprawniające do podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych 9. 10. 11. Przedstawiciele i inwestorzy traktatowi Zmiana statusu na status stałego rezydenta Zatrudnianie nieimigrantów Program zwolnienia z obowiązku wizowego 127 130 131 131 135 135 141 141 141 148 149 153 153 153 153 153 153 154 165 166 166 166 9. PRZYJAZD DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1. Procedura udzielenia zezwolenia na wjazd 1.1. Formularze 1.2. 1.3. Badanie lekarskie i wywiad środowiskowy 1.4. Udzielenie obcokrajowcowi zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych Inspekcja na amerykańskim przejściu granicznym 2. Przyspieszone postępowanie w sprawie wydalenia 10. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDALENIA 1. Przesłuchanie w sprawie wydalenia 1.1. Twoje prawa 1.2. Procedura przesłuchania Emigracja do USA 7 2. Dostępne przywileje 2.1. Anulowanie procedury wydalenia 2.2. Zapis o legalnym wjeździe 3. Dobrowolne opuszczenie kraju na własny koszt 4. Prawo do odwołania 4.1. Board of Immigration Appeals (Imigracyjna Rada Odwoławcza) 4.2. Brak możliwości rewizji dyskrecjonalnych decyzji przez sąd 11. ZMIANA STATUSU NA STATUS STAŁEGO REZYDENTA USA 1. Kto może się ubiegać o zmianę statusu? 2. Kto nie może się ubiegać o zmianę statusu? 3. Dlaczego ubiegać się o uregulowanie statusu w Stanach Zjednoczonych? 4. Jak się ubiegać o zmianę statusu? 4.1. 4.2. Małżonkowie obywateli USA lub stałych rezydentów Jednoetapowy system składania wniosków dla krewnych obywateli USA 12. NATURALIZACJA — UZYSKANIE OBYWATELSTWA USA 1. Wymogi ustawowe 2. 3. 4. Kto może ubiegać się o certyfikat obywatelstwa USA? Służba w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych Przysięga na wierność Stanom Zjednoczonym 4.1. Prawowite dzieci obywateli USA 4.2. Nieślubne dzieci 4.3. Kobiety, które utraciły obywatelstwo z uwagi na małżeństwo 4.4. Dzieci legalnych stałych rezydentów 5. Ustawa o obywatelstwie dzieci z 2000 roku 6. Weterani wojny filipińskiej 7. Małżonkowie-obcokrajowcy obywateli USA zatrudnionych za granicą 8. Imigranci wojskowi po 11 września 2001 roku DODATKI Źródła bezpłatnych informacji dotyczących przepisów imigracyjnych Adresy biur Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji Pytania często zadawane przez urzędników egzaminujących osoby, które ubiegają się o obywatelstwo USA (i sugerowane odpowiedzi) WZORY Formularz „I-131. Wniosek o wydanie dokumentu podróżnego” Lista dostępności wiz imigracyjnych Formularz „I-130. Wniosek dla krewnego-obcokrajowca” Formularz „DS-230. Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca” Formularz „G-28. Powiadomienie o rejestracji stawiennictwa w charakterze adwokata lub przedstawiciela” Formularz „EOIR-29. Odwołanie do Komisji Odwołań Imigracyjnych od decyzji urzędnika INS” 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 Emigracja do USA 167 167 175 186 186 186 187 193 193 193 194 194 195 197 199 199 199 210 210 210 218 220 222 222 225 225 226 227 229 239 27 32 35 38 42 43 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Formularz „I-864. Gwarancje finansowe” Formularz „I-693. Badania lekarskie obcokrajowców ubiegających się o uregulowanie statusu” Formularz „I-601. Podanie o odstąpienie od podstawy zakazu wjazdu” Formularz „I-751. Wniosek o zniesienie warunkowego statusu pobytu” Formularz „I-129F. Wniosek dla narzeczonego-obcokrajowca” Formularz „ETA 9089. Podanie o zezwolenie na stałe zatrudnienie” Formularz „I-140. Wniosek imigracyjny dla pracownika-obcokrajowca” Formularz „I-485. Podanie o zarejestrowanie stałego pobytu lub uregulowanie statusu” Formularz „I-526. Wniosek imigracyjny przedsiębiorcy-obcokrajowca” Formularz „SEVIS I-20 A-B. Zaświadczenie o uprawnieniu do otrzymania nieimigracyjnego statusu studenta (F-1) — dla studentów uniwersytetów i wyższych szkół językowych” Formularz „DS-2019. Zaświadczenie o uprawnieniu do otrzymania statusu uczestnika programu wymiany (J-1)” Formularz „I-612. Podanie o odstąpienie od wymogu dwuletniego pobytu za granicą [zgodnie z art. 212(e) INA z późniejszymi zmianami]” Formularz „DS-156. Podanie o wizę nieimigracyjną” Formularz „I-94. Protokół wjazdu/wyjazdu” Formularz „I-539. Podanie o przedłużenie/zmianę statusu nieimigracyjnego” Informacja dla nieimigrantów Formularz „I-129. Wniosek dla pracownika-nieimigranta” Podanie o azyl i wstrzymanie procedury wydalenia Formularz „EOIR-42A. Podanie o anulowanie procedury wydalenia w przypadku niektórych stałych rezydentów” Formularz „EOIR-42B. Podanie o anulowanie procedury wydalenia w przypadku niektórych tymczasowych rezydentów” 27. Oświadczenie potwierdzające dobry charakter 28. Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie 29. Formularz „EOIR-26. Powiadomienie o odwołaniu do Komisji Odwołań Imigracyjnych” Formularz „EOIR-27. Powiadomienie o rejestracji stawiennictwa w charakterze adwokata lub przedstawiciela przed Komisją Odwołań Imigracyjnych Formularz „G-325A. Informacje biograficzne” Formularz „I-765. Podanie o pozwolenie na pracę” Formularz „N-400. Podanie o naturalizację” Formularz „N-600. Podanie o certyfikat obywatelstwa” 30. 31. 32. 33. 34. TABELE 1.1. Klasyfikacja osób ubiegających się o wizy imigracyjne 4.1. Popularne kategorie wiz nieimigracyjnych dla zagranicznych absolwentów medycyny 5.1. Wykaz zawodów obywateli krajów będących stronami traktatu (Kanada i Meksyk) 7.1. Lista krajów, których paszporty są uznawane za ważne przez 6 miesięcy po upływie terminu ważności 8.1. Typy wiz nieimigracyjnych 47 54 56 63 67 73 84 87 111 119 121 124 132 134 136 140 143 156 168 176 184 185 188 191 196 198 200 211 22 98 101 118 127 Emigracja do USA 9 8.2. Wizy nieimigracyjne dla osób zatrudnianych w Stanach Zjednoczonych 8.3. Kraje, których obywatele kwalifikują się jako przedstawiciele lub inwestorzy traktatowi 8.4. Nieimigranci, którzy mogą być legalnie zatrudnieni* 12.1. Wymagania w kwestii obywatelstwa dotyczące prawowitych dzieci urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi 12.2. Wymagania w kwestii obywatelstwa wobec nieślubnych dzieci urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi 12.3. Przywrócenie obywatelstwa w przypadku kobiet, które utraciły je przez małżeństwo 12.4. Wymagania w kwestii obywatelstwa wobec dzieci legalnych stałych rezydentów 142 147 150 219 221 223 224 10 Emigracja do USA IMIGRACJA OPARTA NA ZATRUDNIENIU 1. KATEGORIE PREFERENCYJNE Dla imigrantów-pracowników dostępnych jest 140 tysięcy wiz rocznie plus niewykorzystane wizy z przydziału dla rodzinnych kategorii preferencyj- nych. Imigranci-pracownicy dzielą się na pięć kate- gorii preferencyjnych. Dostępnych jest około 40 tysięcy takich wiz (28,6 limitu dla pracowniczych kategorii preferencyj- nych) — z czego tylko 10 tysięcy przydziela się pracownikom niewykwalifikowanym — plus nie- wykorzystane wizy z przydziału dla pierwszej i dru- giej kategorii preferencyjnej. 1.1. Pierwsza kategoria preferencyjna Wizy pierwszej kategorii preferencyjnej przezna- czone są dla pracowników mających prawo pierw- szeństwa — dostępnych jest około 40 tysięcy takich wiz (28,6 limitu dla pracowniczych kategorii pre- ferencyjnych) plus niewykorzystane wizy z przy- działu dla czwartej i piątej kategorii preferencyjnej. Pierwsza kategoria preferencyjna dzieli się na trzy grupy: a) osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach, b) wybitni profesorowie i naukowcy, c) członkowie zarządu i menadżerowie między- narodowych firm. 1.2. Druga kategoria preferencyjna Wizy drugiej kategorii preferencyjnej są przezna- czone dla wysoko wykształconych specjalistów i osób o wyjątkowych zdolnościach — dostępnych jest około 40 tysięcy takich wiz (28,6 limitu dla pra- cowniczych kategorii preferencyjnych) plus niewy- korzystane wizy z przydziału dla pierwszej kategorii preferencyjnej. 1.3. Trzecia kategoria preferencyjna Wizy trzeciej kategorii preferencyjnej przeznaczone są dla wykwalifikowanych pracowników, specjalis- tów i innych pracowników (niewykwalifikowanych). 1.4. Czwarta kategoria preferencyjna Wizy czwartej kategorii preferencyjnej są przezna- czone dla imigrantów grupy specjalnej — każdego roku dostępnych jest około 10 tysięcy takich wiz (7,1 limitu dla pracowniczych kategorii prefe- rencyjnych) z limitem 5 tysięcy dla pracowników instytucji religijnych. Do kategorii tej włączeni są powracający stali rezydenci i byli obywatele USA ubiegający się o przywrócenie obywatelstwa, ale żadna z tych grup nie podlega ograniczeniom ilo- ściowym. Prawa specjalnych imigrantów omówię szerzej w rozdziale 4. 1.5. Piąta kategoria preferencyjna Wizy piątej kategorii preferencyjnej przeznaczone są dla inwestorów — dostępnych jest około 10 tysięcy takich wiz (7,1 limitu dla pracowniczych kategorii preferencyjnych) rocznie, z czego 3 tysiące wiz jest zarezerwowanych dla osób tworzących miejsca pracy w obszarach wskazanych przez rząd Stanów Zjednoczonych jako obszary o niskim tempie wzro- stu. Ta kategoria została opisana szczegółowo w roz- dziale 6. Lista dostępności wiz imigracyjnych jest publi- kowana co miesiąc przez biuro wizowe Departa- mentu Stanu w Waszyngtonie (patrz wzór 2.). 71 2. ZEZWOLENIE Z MINISTERSTWA PRACY (ANG. LABOR CERTIFICATION) Wszyscy imigranci należący do kategorii preferen- cyjnych opartych na zatrudnieniu muszą otrzymać zatwierdzony formularz „I-140. Wniosek imigra- cyjny dla pracownika-obcokrajowca”, zanim będą mogli ubiegać się o wizę imigracyjną lub uregu- lowanie statusu (jeśli przebywają już w Stanach Zjednoczonych i posiadają status nieimigranta). Dwie grupy osób mogą wypełnić ten formularz we własnym imieniu: a) osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach w dziedzinie sztuki, nauki, edukacji, biznesu lub sportu (należące do pierwszej kategorii preferencyjnej); b) osoby zaliczające się do wysoko wykształco- nych specjalistów bądź osoby o wyjątkowych zdolnościach w dziedzinie nauki, sztuki lub biznesu, które ubiegają się o zwolnienie z obo- wiązku posiadania oferty pracy ze względu na interes narodowy (należące do drugiej kate- gorii preferencyjnej). W przypadku wszystkich pozostałych formularz wypełnia i podpisuje przyszły pracodawca. Na ogół osoby ubiegające się o wizę w drugiej i trzeciej kategorii preferencyjnej (wysoko wykształ- ceni specjaliści, osoby o wyjątkowych zdolnościach, inni specjaliści, wykwalifikowani pracownicy, inni pracownicy, których brakuje w Stanach Zjedno- czonych) muszą otrzymać zezwolenie z Minister- stwa Pracy w formie tzw. labor certification, zanim będą mogły złożyć formularz „I-140. Wniosek imi- gracyjny dla pracownika-obcokrajowca”. Opłata za złożenie formularza I-140 wynosi 195 dolarów. Istnieją jednak pewne kategorie osób, których nie obowiązują wymagania dotyczące uzyskania ze- zwolenia z Ministerstwa Pracy. Kategorie te wymie- nione są w tzw. wykazie A. Chodzi tu o osoby wyko- nujące zawody, do pracy w których brakuje wykwa- lifikowanych ludzi w Stanach Zjednoczonych, lub osoby mogące w inny sposób przynieść krajowi korzyści ekonomiczne, naukowe, kulturalne bądź edukacyjne. Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną w pier- wszej pracowniczej kategorii preferencyjnej nie potrzebują oferty pracy ani wcześniejszego zezwo- lenia z Ministerstwa Pracy Stanów Zjednoczonych, aby ich podania o wizę mogły być zatwierdzone. 72 Emigracja do USA 2.1. Uzyskanie zezwolenia z Ministerstwa Pracy Aby uzyskać zezwolenie z Ministerstwa Pracy, pra- cownik musi mieć ofertę pracy lub status wynika- jący z wykazu A. Zezwolenie jest dowodem na to, że: c) w miejscu, w którym chciałby pracować obco- krajowiec, brakuje amerykańskich praco- wników zdolnych, chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych do tej pracy; d) zatrudnienie ubiegającego się nie wpłynie niekorzystnie na poziom wynagrodzeń i waru- nki pracy pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach w Stanach Zjed- noczonych. Wszyscy ci, którzy potrzebują zezwolenia z Mini- sterstwa Pracy, aby ubiegać się o wizę imigracyjną, muszą złożyć formularz „ETA 9089. Podanie o zez- wolenie na stałe zatrudnienie” (patrz wzór 12.)1. Formularz można złożyć w formie elektronicz- nej (zalecane), rejestrując się i otwierając konto na stronie www.plc.doleta.gov, albo wysłać go pocztą do jednego z dwóch Krajowych Centrów Przetwa- rzania (ang. National Processing Centers) w Atlancie lub Chicago (w zależności od miejsca zatrudnienia przyszłego pracownika). Wraz z formularzem nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów, ale pracodawca musi takie dokumenty dostarczyć, jeśli jego podanie zostanie poddane kontroli lub na żądanie urzędnika wydającego zezwolenie. Przed złożeniem formularza oczekuje się od pra- codawcy spełnienia pewnych wymagań. Musi on na przykład przeprowadzić rekrutację na przedmio- towe stanowisko m.in. przez ogłoszenia w med- iach. Musi być w stanie udowodnić w ten sposób, że przed zaoferowaniem pracy obcokrajowcowi poszukiwał odpowiednich kandydatów na rynku krajowym. Często odmawia się wydania zezwolenia z pow- odu niedopełnienia określonych wymagań. Może się na przykład zdarzyć, że pracodawca przed wyda- niem zezwolenia będzie musiał dłużej zamieszczać ogłoszenia w odpowiednich mediach. Odnosi się to zwłaszcza do okresów wysokiego bezrobocia w USA. 1 Formularz ten od 28 marca 2005 roku zastąpił używany wcześniej formularz „ETA 750. Podanie o zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca” — przyp. tłum. FORMULARZ „ETA 9089. PODANIE O ZEZWOLENIE NA STAŁE ZATRUDNIENIE” WZÓR 12. OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor Please read and review the filing instructions before completing this form. A copy of the instructions can be found at http://workforcesecurity.doleta.gov/foreign/. Employing or continuing to employ an alien unauthorized to work in the United States is illegal and may subject the employer to criminal prosecution, civil money penalties, or both. A. Refiling Instructions 1. Are you seeking to utilize the filing date from a previously submitted Application for Alien Employment Certification (ETA 750)? 1-A. If Yes, enter the previous filing date (cid:137) Yes (cid:137) No 1-B. Indicate the previous SWA or local office case number OR if not available, specify state where case was originally filed: B. Schedule A or Sheepherder Information 1. Is this application in support of a Schedule A or Sheepherder Occupation? (cid:137) Yes (cid:137) No If Yes, do NOT send this application to the Department of Labor. All applications in support of Schedule A or Sheepherder Occupations must be sent directly to the appropriate Department of Homeland Security office. C. Employer Information (Headquarters or Main Office) 1. Employer’s name 2. Address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Phone number Extension 5. Number of employees 6. Year commenced business 7. FEIN (Federal Employer Identification Number) 8. NAICS code 9. Is the employer a closely held corporation, partnership, or sole proprietorship in which the alien has an ownership interest, or is there a familial relationship between the owners, stockholders, partners, corporate officers, incorporators, and the alien? (cid:137) Yes (cid:137) No D. Employer Contact Information (This section must be filled out. This information must be different from the agent or attorney information listed in Section E). 1. Contact’s last name First name Middle initial 2. Address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Phone number Extension 5. E-mail address ETA Form 9089 Page 1 of 10 Emigracja do USA 73 WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor E. Agent or Attorney Information (If applicable) 1. Agent or attorney’s last name First name Middle initial 2. Firm name 3. Firm EIN 4. Phone number Extension 5. Address 1 Address 2 6. City 7. E-mail address State/Province Country Postal code F. Prevailing Wage Information (as provided by the State Workforce Agency) 1. Prevailing wage tracking number (if applicable) 2. SOC/O*NET(OES) code 3. Occupation Title 4. Skill Level 5. Prevailing wage Per: (Choose only one) (cid:137) Week (cid:137) Bi-Weekly (cid:137) Month (cid:137) Year $ (cid:137) Hour 6. Prevailing wage source (Choose only one) (cid:137) OES (cid:137) CBA (cid:137) Employer Conducted Survey (cid:137) DBA (cid:137) SCA (cid:137) Other 6-A. If Other is indicated in question 6, specify: 7. Determination date 8. Expiration date G. Wage Offer Information 1. Offered wage From: To: (Optional) Per: (Choose only one) $ $ (cid:137) Week (cid:137) Hour (cid:137) Bi-Weekly (cid:137) Month (cid:137) Year H. Job Opportunity Information (Where work will be performed) 1. Primary worksite (where work is to be performed) address 1 Address 2 2. City State Postal code 3. Job title 4. Education: minimum level required: (cid:137) None (cid:137) High School 4-A. If Other is indicated in question 4, specify the education required: (cid:137) Associate’s (cid:137) Bachelor’s (cid:137) Master’s (cid:137) Doctorate (cid:137) Other 4-B. Major field of study 5. Is training required in the job opportunity? 5-A. If Yes, number of months of training required: (cid:137) Yes (cid:137) No ETA Form 9089 Page 2 of 10 74 Emigracja do USA WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor H. Job Opportunity Information Continued 5-B. Indicate the field of training: 6. Is experience in the job offered required for the job? 6-A. If Yes, number of months experience required: (cid:137) Yes (cid:137) No 7. Is there an alternate field of study that is acceptable? (cid:137) Yes (cid:137) No 7-A. If Yes, specify the major field of study: 8. Is there an alternate combination of education and experience that is acceptable? (cid:137) Yes (cid:137) No 8-A. If Yes, specify the alternate level of education required: (cid:137) None (cid:137) High School 8-B. If Other is indicated in question 8-A, indicate the alternate level of education required: (cid:137) Associate’s (cid:137) Bachelor’s (cid:137) Master’s (cid:137) Doctorate (cid:137) Other 8-C. If applicable, indicate the number of years experience acceptable in question 8: 9. Is a foreign educational equivalent acceptable? (cid:137) Yes (cid:137) No 10. Is experience in an alternate occupation acceptable? 10-A. If Yes, number of months experience in alternate occupation required: (cid:137) Yes (cid:137) No 10-B. Identify the job title of the acceptable alternate occupation: 11. Job duties – If submitting by mail, add attachment if necessary. Job duties description must begin in this space. 12. Are the job opportunity’s requirements normal for the occupation? If the answer to this question is No, the employer must be prepared to provide documentation demonstrating that the job requirements are supported by business necessity. 13. Is knowledge of a foreign language required to perform the job duties? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No If the answer to this question is Yes, the employer must be prepared to provide documentation demonstrating that the language requirements are supported by business necessity. 14. Specific skills or other requirements – If submitting by mail, add attachment if necessary. Skills description must begin in this space. ETA Form 9089 Page 3 of 10 Emigracja do USA 75 WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor H. Job Opportunity Information Continued 15. Does this application involve a job opportunity that includes a combination of occupations? (cid:137) Yes (cid:137) No 16. Is the position identified in this application being offered to the alien identified in Section J? (cid:137) Yes (cid:137) No 17. Does the job require the alien to live on the employer’s premises? 18. Is the application for a live-in household domestic service worker? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No 18-A. If Yes, have the employer and the alien executed the required employment contract and has the employer provided a copy of the contract to the alien? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA I. Recruitment Information a. Occupation Type – All must complete this section. 1. Is this application for a professional occupation, other than a college or university teacher? Professional occupations are those for which a bachelor’s degree (or equivalent) is normally required. (cid:137) Yes (cid:137) No 2. Is this application for a college or university teacher? If Yes, complete questions 2-A and 2-B below. 2-A. Did you select the candidate using a competitive recruitment and selection process? 2-B. Did you use the basic recruitment process for professional occupations? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No b. Special Recruitment and Documentation Procedures for College and University Teachers – Complete only if the answer to question I.a.2-A is Yes. 3. Date alien selected: 4. Name and date of national professional journal in which advertisement was placed: 5. Specify additional recruitment information in this space. Add an attachment if necessary. c. Professional/Non-Professional Information – Complete this section unless your answer to question B.1 or I.a.2-A is YES. 6. Start date for the SWA job order 7. End date for the SWA job order 8. Is there a Sunday edition of the newspaper in the area of intended employment? (cid:137) Yes (cid:137) No 9. Name of newspaper (of general circulation) in which the first advertisement was placed: 10. Date of first advertisement identified in question 9: 11. Name of newspaper or professional journal (if applicable) in which second advertisement was placed: (cid:137) Newspaper (cid:137) Journal ETA Form 9089 Page 4 of 10 76 Emigracja do USA WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor I. Recruitment Information Continued 12. Date of second newspaper advertisement or date of publication of journal identified in question 11: d. Professional Recruitment Information – Complete if the answer to question I.a.1 is YES or if the answer to I.a.2-B is YES. Complete at least 3 of the items. 13. Dates advertised at job fair 14. Dates of on-campus recruiting From: To: From: To: 15. Dates posted on employer web site 16. Dates advertised with trade or professional organization From: To: From: To: 17. Dates listed with job search web site 18. Dates listed with private employment firm From: To: From: To: 19. Dates advertised with employee referral program 20. Dates advertised with campus placement office From: To: From: To: 21. Dates advertised with local or ethnic newspaper 22. Dates advertised with radio or TV ads From: To: From: To: e. General Information – All must complete this section. 23. Has the employer received payment of any kind for the submission of this application? 23-A. If Yes, describe details of the payment including the amount, date and purpose of the payment : (cid:137) Yes (cid:137) No 24. Has the bargaining representative for workers in the occupation in which the alien will be employed been provided with notice of this filing at least 30 days but not more than 180 days before the date the application is filed? 25. If there is no bargaining representative, has a notice of this filing been posted for 10 business days in a conspicuous location at the place of employment, ending at least 30 days before but not more than 180 days before the date the application is filed? 26. Has the employer had a layoff in the area of intended employment in the occupation involved in this application or in a related occupation within the six months immediately preceding the filing of this application? 26-A. If Yes, were the laid off U.S. workers notified and considered for the job opportunity for which certification is sought? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA J. Alien Information (This section must be filled out. This information must be different from the agent or attorney information listed in Section E). 1. Alien’s last name First name Full middle name 2. Current address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Phone number of current residence 5. Country of citizenship 6. Country of birth 7. Alien’s date of birth 8. Class of admission 9. Alien registration number (A#) 10. Alien admission number (I-94) 11. Education: highest level achieved relevant to the requested occupation: (cid:137) None (cid:137) High School (cid:137) Associate’s (cid:137) Bachelor’s (cid:137) Master’s (cid:137) Doctorate (cid:137) Other ETA Form 9089 Page 5 of 10 Emigracja do USA 77 WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor J. Alien Information Continued 11-A. If Other indicated in question 11, specify 12. Specify major field(s) of study 13. Year relevant education completed 14. Institution where relevant education specified in question 11 was received 15. Address 1 of conferring institution Address 2 16. City State/Province Country Postal code 17. Did the alien complete the training required for the requested job opportunity, as indicated in question H.5? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA 18. Does the alien have the experience as required for the requested job opportunity indicated in question H.6? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA 19. Does the alien possess the alternate combination of education and experience as indicated in question H.8? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA 20. Does the alien have the experience in an alternate occupation specified in question H.10? 21. Did the alien gain any of the qualifying experience with the employer in a position substantially comparable to the job opportunity requested? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) NA 22. Did the employer pay for any of the alien’s education or training necessary to satisfy any of the employer’s job requirements for this position? 23. Is the alien currently employed by the petitioning employer? (cid:137) Yes (cid:137) No (cid:137) Yes (cid:137) No K. Alien Work Experience List all jobs the alien has held during the past 3 years. Also list any other experience that qualifies the alien for the job opportunity for which the employer is seeking certification. a. Job 1 1. Employer name 2. Address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Type of business 5. Job title 6. Start date 7. End date 8. Number of hours worked per week ETA Form 9089 Page 6 of 10 78 Emigracja do USA WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor K. Alien Work Experience Continued 9. Job details (duties performed, use of tools, machines, equipment, skills, qualifications, certifications, licenses, etc. Include the phone number of the employer and the name of the alien’s supervisor.) b. Job 2 1. Employer name 2. Address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Type of business 5. Job title 6. Start date 7. End date 8. Number of hours worked per week 9. Job details (duties performed, use of tools, machines, equipment, skills, qualifications, certifications, licenses, etc. Include the phone number of the employer and the name of the alien’s supervisor.) c. Job 3 1. Employer name 2. Address 1 Address 2 3. City State/Province Country Postal code 4. Type of business 5. Job title 6. Start date 7. End date 8. Number of hours worked per week ETA Form 9089 Page 7 of 10 Emigracja do USA 79 WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor K. Alien Work Experience Continued 9. Job details (duties performed, use of tools, machines, equipment, skills, qualifications, certifications, licenses, etc. Include the phone number of the employer and the name of the alien’s supervisor.) L. Alien Declaration I declare under penalty of perjury that Sections J and K are true and correct. I understand that to knowingly furnish false information in the preparation of this form and any supplement thereto or to aid, abet, or counsel another to do so is a federal offense punishable by a fine or imprisonment up to five years or both under 18 U.S.C. §§ 2 and 1001. Other penalties apply as well to fraud or misuse of ETA immigration documents and to perjury with respect to such documents under 18 U.S.C. §§ 1546 and 1621. In addition, I further declare under penalty of perjury that I intend to accept the position offered in Section H of this application if a labor certification is approved and I am granted a visa or an adjustment of status based on this application. 1. Alien’s last name First name Full middle name 2. Signature Date signed Note – The signature and date signed do not have to be filled out when electronically submitting to the Department of Labor for processing, but must be complete when submitting by mail. If the application is submitted electronically, any resulting certification MUST be signed immediately upon receipt from DOL before it can be submitted to USCIS for final processing. M. Declaration of Preparer 1. Was the application completed by the employer? If No, you must complete this section. (cid:137) Yes (cid:137) No I hereby certify that I have prepared this application at the direct request of the employer listed in Section C and that to the best of my knowledge the information contained herein is true and correct. I understand that to knowingly furnish false information in the preparation of this form and any supplement thereto or to aid, abet, or counsel another to do so is a federal offense punishable by a fine, imprisonment up to five years or both under 18 U.S.C. §§ 2 and 1001. Other penalties apply as well to fraud or misuse of ETA immigration documents and to perjury with respect to such documents under 18 U.S.C. §§ 1546 and 1621. 2. Preparer’s last name First name Middle initial 3. Title 4. E-mail address 5. Signature Date signed Note – The signature and date signed do not have to be filled out when electronically submitting to the Department of Labor for processing, but must be complete when submitting by mail. If the application is submitted electronically, any resulting certification MUST be signed immediately upon receipt from DOL before it can be submitted to USCIS for final processing. ETA Form 9089 Page 8 of 10 80 Emigracja do USA WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor N. Employer Declaration By virtue of my signature below, I HEREBY CERTIFY the following conditions of employment: 1. The offered wage equals or exceeds the prevailing wage and I will pay at least the prevailing wage. 2. The wage is not based on commissions, bonuses or other incentives, unless I guarantees a wage paid on a 3. 4. weekly, bi-weekly, or monthly basis that equals or exceeds the prevailing wage. I have enough funds available to pay the wage or salary offered the alien. I will be able to place the alien on the payroll on or before the date of the alien’s proposed entrance into the United States. 5. The job opportunity does not involve unlawful discrimination by race, creed, color, national origin, age, sex, religion, handicap, or citizenship. 6. The job opportunity is not: a. Vacant because the former occupant is on strike or is being locked out in the course of a labor dispute involving a work stoppage; or b. At issue in a labor dispute involving a work stoppage. 7. The job opportunity’s terms, conditions, and occupational environment are not contrary to Federal, state or local law. 8. The job opportunity has been and is clearly open to any U.S. worker. 9. The U.S. workers who applied for the job opportunity were rejected for lawful job-related reasons. 10. The job opportunity is for full-time, permanent employment for an employer other than the alien. I hereby designate the agent or attorney identified in section E (if any) to represent me for the purpose of labor certification and, by virtue of my signature in Block 3 below, I take full responsibility for the accuracy of any representations made by my agent or attorney. I declare under penalty of perjury that I have read and reviewed this application and that to the best of my knowledge the information contained herein is true and accurate. I understand that to knowingly furnish false information in the preparation of this form and any supplement thereto or to aid, abet, or counsel another to do so is a federal offense punishable by a fine or imprisonment up to five years or both under 18 U.S.C. §§ 2 and 1001. Other penalties apply as well to fraud or misuse of ETA immigration documents and to perjury with respect to such documents under 18 U.S.C. §§ 1546 and 1621. 1. Last name First name Middle initial 2. Title 3. Signature Date signed Note – The signature and date signed do not have to be filled out when electronically submitting to the Department of Labor for processing, but must be complete when submitting by mail. If the application is submitted electronically, any resulting certification MUST be signed immediately upon receipt from DOL before it can be submitted to USCIS for final processing. O. U.S. Government Agency Use Only Pursuant to the provisions of Section 212 (a)(5)(A) of the Immigration and Nationality Act, as amended, I hereby certify that there are not sufficient U.S. workers available and the employment of the above will not adversely affect the wages and working conditions of workers in the U.S. similarly employed. ______________________________________________ Signature of Certifying Officer ______________________________________________ Case Number ______________________________ Date Signed ______________________________ Filing Date ETA Form 9089 Page 9 of 10 Emigracja do USA 81 WZÓR 12. — ciąg dalszy OMB Approval: 1205-0451 Expiration Date: 03/31/2008 Application for Permanent Employment Certification ETA Form 9089 U.S. Department of Labor Paperwork Reduction Act Information Control Number 1205-0451 P. OMB Information Persons are not required to respond to this collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. Respondent’s reply to these reporting requirements is required to obtain the benefits of permanent employment certification (Immigration and Nationality Act, Section 212(a)(5)). Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1(cid:31) hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate to the Division of Foreign Labor Certification * U.S. Department of Labor * Room C4312 * 200 Constitution Ave., NW * Washington, DC * 20210. Do NOT send the completed application to this address. Q. Privacy Statement Information In accordance with the Privacy Act of 1974, as amended (5 U.S.C. 552a), you are hereby notified that the information provided herein is protected under the Privacy Act. The Department of Labor (Department or DOL) maintains a System of Records titled Employer Application and Attestation File for Permanent and Temporary Alien Workers (DOL/ETA-7) that includes this record. Under routine uses for this system of records, case files developed in processing labor certification applications, labor condition applications, or labor attestations may be released as follows: in connection with appeals of denials before the DOL Office of Administrative Law Judges and Federal courts, records may be released to the employers that filed such applications, their representatives, to named alien beneficiaries or their representatives, and to the DOL Office of Administrative Law Judges and Federal courts; and in connection with administering and enforcing immigration laws and regulations, records may be released to such agencies as the DOL Office of Inspector General, Employment Standards Administration, the Department of Homeland Security, and the Department of State. Further relevant disclosures may be made in accordance with the Privacy Act and under the following circumstances: in connection with federal litigation; for law enforcement purposes; to authorized parent locator persons under Pub. L. 93-647; to an information source or public authority in connection with personnel, security clearance, procurement, or benefit-related matters; to a contractor or their employees, grantees or their employees, consultants, or volunteers who have been engaged to assist the agency in the performance of Federal activities; for Federal debt collection purposes; to the Office of Management and Budget in connection with its legislative review, coordination, and clearance activities; to a Member of Congress or their staff in response to an inquiry of the Congressional office made at the written request of the subject of the record; in connection with records management; and to the news media and the public when a matter under investigation becomes public knowledge, the Solicitor of Labor determines the disclosure is necessary to preserve confidence in the integrity of the Department, or the Solicitor of Labor determines that a legitimate public interest exists in the disclosure of information, unless the Solicitor of Labor determines that disclosure would constitute an unwarranted invasion of personal privacy. ETA Form 9089 Page 10 of 10 82 Emigracja do USA 2.2. Kiedy Ministerstwo Pracy odmawia wydania zezwolenia Jeśli podanie o zezwolenie zostanie odrzucone, Mini- sterstwo Pracy prześle pracodawcy zawiadomie- nie o decyzji wyszczególniające powody odrzucenia. Pracodawca może w ciągu 30 dni (licząc od daty wydania decyzji) wnioskować o jej ponowne rozwa- żenie przez urzędnika lub rewizję przez Komisję Odwoławczą ds. Zezwoleń na Pracę dla Obcokrajo- wców (ang. Board of Alien Labor Certification Ap- peals — BALCA). Wniosek w tej sprawie powinien przesłać do urzędnika, który wydał decyzję. Jeśli podanie o zezwolenie zostanie odrzucone, a pracodawca w ciągu 30 dni nie zdecyduje się wnioskować o rewizję decyzji, w każdej chwili może złożyć nowe podanie o zezwolenie. Od 28 marca 2005 roku Ministerstwo Pracy nie przyjmuje już podań o redukcję procesu rekrutacji. 3. FORMULARZ „I-140. WNIOSEK IMIGRACYJNY DLA PRACOWNIKA-OBCOKRAJOWCA” Po otrzymaniu zezwolenia z Ministerstwa Pracy pracodawca lub przyszły pracodawca może złożyć w centrum obsługi USCIS właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia obcokrajowca formularz „I-140. Wniosek imigracyjny dla pracownika-obco- krajowca” (patrz wzór 13.). Pamiętaj, że posiadanie zatwierdzonego zezwolenia z Ministerstwa Pracy nie oznacza, że USCIS automatycznie zatwierdzi wniosek I-140. Urzędnik może wedle swojego uznania uspra- wiedliwić niedopełnienie wszystkich wymagań przez pracodawcę, jeśli ustali, że wprawdzie nie zbadano rynku pracy wystarczająco dokładnie, aby uzasadnić wniosek, ale odpowiedni amerykańscy pracownicy są niedostępni i zatrudnienie obcokra- jowca nie będzie miało niekorzystnych skutków. 4. FORMULARZ „DS-230. PODANIE O WIZĘ IMIGRACYJNĄ ORAZ REJESTRACJĘ OBCOKRAJOWCA” Po zatwierdzeniu formularza „I-140. Wniosek imi- gracyjny dla pracownika-obcokrajowca” USCIS przesyła go do Krajowego Centrum Wiz (ang. Natio- nal Visa Center), natomiast pracodawcy wysyła zawiadomienie o zatwierdzeniu (formularz I-797). Następnie centrum przekazuje sprawę amerykań- skiemu konsulatowi w kraju, w którym przyszły pracownik będzie ubiegał się o wizę. Ubiegający się może wtedy złożyć formularz „DS-230. Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca” dla siebie i towarzyszących mu członków najbliższej rodziny (patrz wzór 4.). Jeśli pracownik-obcokrajowiec przebywa i pra- cuje już w Stanach Zjednoczonych w ramach zatwie- rdzonego przez USCIS statusu nieimigranta, może ubiegać się o uregulowanie statusu, składając for- mularz „I-485. Podanie o zarejestrowanie stałego pobytu lub uregulowanie statusu”, aby otrzymać prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych (patrz wzór 14.). 5. DODATKOWE DOKUMENTY Oprócz standardowych dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o wizę imigracyjną specjaliści (zarówno wysoko wykształceni, jak i ci, którzy do tej grupy nie należą) oraz wykwalifiko- wani i niewykwalifikowani pracownicy, których bra- kuje w Stanach Zjednoczonych, powinni posiadać następujące dokumenty: a) licencje uzyskane przez ubiegającego się, po- świadczające biegłość w zawodzie; b) poświadczone kopie arkuszy ocen z uczelni lub szkół, wskazujące okresy nauki, główny kierunek studiów i przyznane stopnie nau- kowe lub dyplomy; c) kopie licencji lub innych oficjalnych zezwo- leń przyznanych ubiegającemu się, które umożliwiają praktykowanie zawodu w kraju, gdzie uznano go za osobę wykwalifikowaną; d) pisemne oświadczenia lub opublikowane materiały są mile widziane jako dowód szko- lenia technicznego lub specjalistycznego doświadczenia. Te oświadczenia muszą być podpisane i datowane przez kogoś zaznajo- mionego z pracą osoby ubiegającej się o wizę, np. przez byłego pracodawcę lub uznanego eksperta. Oświadczenie musi wskazywać oso- bę, która je składa, oraz kompetencje upraw- niające ją do tego. Poza tym powinno zawie- rać miejsce i okresy szkolenia lub pracy (kon- kretne daty) oraz szczegóły dotyczące wyko- nywanych obowiązków, wykorzystywanych narzędzi i wyposażenia, a także zakresu nadzoru sprawowanego nad pracownikiem i przez pracownika; e) tłumaczenia przysięgłe na język angielski wszystkich dokumentów sporządzonych w jęz- yku obcym. Emigracja do USA 83 FORMULARZ „I-140. WNIOSEK IMIGRACYJNY DLA PRACOWNIKA-OBCOKRAJOWCA” WZÓR 13. Department of Homeland Security U.S. Citizenship and Immigration Services START HERE - Please type or print in black ink. Part 1. Information about the person or organization filing this petition. If an individual is filing, use the top name line. Organizations should use the second line. Family Name (Last Name) Given Name (First Name) Full Middle Name Company or Organization Name Address: (Street Number and Name) Suite # Attn: City Country IRS Tax # State/Province Zip/Postal Code U.S. Social Security # (if any) E-Mail Address (if any) Part 2. Petition type. This petition is being filed for: (Check one) a. b. c. d. An alien of extraordinary ability. An outstanding professor or researcher. A multinational executive or manager. A member of the professions holding an advanced degree or an alien of exceptional ability (who is NOT seeking a National Interest Waiver). A professional (at a minimum, possessing a bachelor s degree or a foreign degree equivalent to a U.S. bachelor s degree) or a skilled worker (requiring at least two years of specialized training or experience). (Reserved.) Any other worker (requiring less than two years of training or experience). Soviet Scientist. An alien applying for a National Interest Waiver (who IS a member of the professions holding an advanced degree or an alien of exceptional ability). Part 3. Information about the person you are filing for. Family Name (Last Name) Given Name (First Name) Full Middle Name e. f. g. h. i. Address: (Street Number and Name) Apt. # C/O: (In Care Of) City Country State/Province Zip/Postal Code E-Mail Address (if any) OMB No. 1615-0015; Exp. 06-30-06 I-140, Immigrant Petition for Alien Worker For USCIS Use Only Receipt Returned Date Date Resubmitted Date Date Reloc Sent Date Date Reloc Rec d Date Date Classification: 203(b)(1)(A) Alien of Extraordinary Ability 203(b)(1)(B) Outstanding Professor or Researcher 203(b)(1)(C) Multi-National Executive or Manager 203(b)(2) Member of Professions w/Adv. Degree or Exceptional Ability 203(b)(3)(A)(i) Skilled Worker 203(b)(3)(A)(ii) Professional 203(b)(3)(A)(iii) Other Worker Certification: National Interest Waiver (NIW) Schedule A, Group I Schedule A, Group II Priority Date Consulate Concurrent Filing: I-485 filed concurrently. Remarks Daytime Phone # (with area/country codes) Date of Birth (mm/dd/yyyy) Action Block City/Town/Village of Birth State/Province of Birth Country of Birth Country of Nationality/Citizenship A # (if any) U.S. Social Security # (if any) Date of Arrival (mm/dd/yyyy) I-94 # (Arrival/Departure Document) To Be Completed by Attorney or Representative, if any. Fill in box if G-28 is attached to represent the applicant. If in the U.S. f Current Nonimmigrant Status Date Status Expires (mm/dd/yyyy) ATTY State License # Form I-140 (Rev. 10/26/05)Y 84 Emigracja do USA WZÓR 13. — ciąg dalszy Part 4. Processing Information. 1. Please complete the following for the person named in Part 3: (Check one) Alien will apply for a visa abroad at the American Embassy or Consulate at: City Foreign Country Alien is in the United States and will apply for adjustment of status to that of lawful permanent resident. Alien s country of current residence or, if now in the U.S., last permanent residence abroad. 2. If you provided a U.S. address in Part 3, print the person s foreign address: 3. If the person s native alphabet is other than Roman letters, write the person s foreign name and address in the native alphabet: 4. Are any other petition(s) or application(s) being filed with this Form I-140? Yes-(check all that apply) No 5. Is the person you are filing for in removal proceedings? 6. Has any immigrant visa petition ever been filed by or on behalf of this person? Form I-485 Form I-131 No No Form I-765 Other - attach an explanation. Yes-attach an explanation. Yes-attach an explanation. If you answered yes to any of these questions, please provide the case number, office location, date of decision and disposition of the decision on a separate sheet(s) of paper. Part 5. Additional information about the petitioner. 1. Type of petitioner (Check one). Self Other (Explain, e.g., Permanent Resident, U.S. citizen or any other person filing on behalf of the alien.) Employer 2. If a company, give the following: Type of Business Date Established (mm/dd/yyyy) Current Number of Employees Gross Annual Income Net Annual Income NAICS Code DOL/ETA Case Number 3. If an individual, give the following: Occupation Annual Income Part 6. Basic information about the proposed employment. 1. Job Title 2. SOC Code 3. Nontechnical Description of Job 4. Address where the person will work if different from address in Part 1. 5. Is this a full-time position? 6. If the answer to Number 5 is No, how many hours per week for the position? Yes No 7. Is this a permanent position? Yes No 8. Is this a new position? Yes No 9. Wages per week $ Form I-140 (Rev. 10/26/05)Y Page 2 Emigracja do USA 85 WZÓR 13. — ciąg dalszy Part 7. Information on spouse and all children of the person for whom you are filing. List husband/wife and all children related to the individual for whom the petition is being filed. Provide an attachment of additional family members, if needed. Name (First/Middle/Last) Relationship Date of Birth (mm/dd/yyyy) Country of Birth Part 8. Signature. Read the information on penalties in the instructions before completing this section. If someone helped you prepare this petition, he or she must complete Part 9. I certify, under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that this petition and the evidence submitted with it are all true and correct. I authorize U.S. Citizenship and Immigration Services to release to other government agencies any information from my USCIS (or former INS) records, if USCIS determines that such action is necessary to determine eligibility for the benefit sought. Petitioner s Signature Daytime Phone Number (Area/Country Codes) E-Mail Address Print Name Date (mm/dd/yyyy) NOTE: If you do not fully complete this form or fail to submit the required documents listed in the instructions, a final decision on your petition may be delayed or the petition may be denied. Signature of person preparing form, if other than above. (Sign below.) Part 9. I declare that I prepared this petition at the request of the above person and it is based on all information of which I have knowledge. Attorney or Representative: In the event of a Request for Evidence (RFE), may the USCIS contact you by Fax or E-mail? Yes No Signature Print Name Date (mm/dd/yyyy) Firm Name and Address Daytime Phone Number (Area/Country Codes) Fax Number (Area/Country Codes) E-Mail Address Form I-140 (Rev. 10/26/05)Y Page 3 86 Emigracja do USA FORMULARZ „I-485. PODANIE O ZAREJESTROWANIE STAŁEGO POBYTU LUB UREGULOWANIE STATUSU” WZÓR 14. Department of Homeland Security U.S. Citizenship and Immigration Services OMB No. 1615-0023; Expires 09/30/08 I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status START HERE - Please type or print in black ink. Part 1. Information about you. Family Name Given Name Middle Name For USCIS Use Only Receipt Returned Address- C/O Street Number and Name City State Apt. # Zip Code Date of Birth (mm/dd/yyyy) Country of Birth: Country of Citizenship/Nationality: U.S. Social Security # Date of Last Arrival (mm/dd/yyyy) A # (if any) I-94 # Current USCIS Status Expires on (mm/dd/yyyy) Part 2. Application type. (check one) I am applying for an adjustment to permanent resident status because: a. b. c. d. e. f. g. h. an immigrant petition giving me an immediately available immigrant visa number has been approved. (Attach a copy of the approval notice, or a relative, special immigrant juvenile or special immigrant military visa petition filed with this application that will give you an immediately available visa number, if approved.) my spouse or parent applied for adjustment of status or was granted lawful permanent residence in an immigrant visa category that allows derivative status for spouses and children. I entered as a K-1 fiancé(e) of a United States citizen whom I married within 90 days of entry, or I am the K-2 child of such a fiancé(e). (Attach a copy of the fiancé(e) petition approval notice and the marriage certificate). I was granted asylum or derivative asylum status as the spouse or child of a person granted asylum and am eligible for adjustment. I am a native or citizen of Cuba admitted or paroled into the United States after January 1, 1959, and thereafter have been physically present in the United States for at least one year. I am the husband, wife or minor unmarried child of a Cuban described above in (e) and I am residing with that person, and was admitted or paroled in
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emigracja do USA. Wydanie VIII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: