Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 006211 20587977 na godz. na dobę w sumie
Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie - ebook/pdf
Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 135
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-527-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Bezcenne wskazówki jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Wspaniała i potrzebna książka!

Urszula Dudziak

Książka zachęca do refleksji nad własnym rozwojem, kształtowaniem umiejętności autentycznego wyrażania siebie w relacjach z innymi oraz słuchaniem innych z uważnością. Zaproponowane ćwiczenia mogą stanowić motywację do zmiany dojrzałego życia.

Beata Bugajska
Uniwersytet Szczeciński
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Dzięki temu poradnikowi można poznać praktyczne sposoby mówienia NIE i przyjmowania NIE z troską o relację, wyrażania wdzięczności i proszenia w zgodzie ze sobą, by świadomie budować dojrzałe życie.

Joanna Berendt
Certyfikowany trener
i mediator Nonviolent Communication
akredytowany coach ICF PCC

Książka daje narzędzie do stworzenia satysfakcjonującego życia, nowych kompetencji, które pozwalają cieszyć się każdym dniem i zachwycać drugim człowiekiem. Zaproponowane ćwiczenia pomagają zrozumieć własne zachowania i emocje. Jeśli czujemy, że brakuje nam świadomego kontaktu z uczuciami, równowagi w dawaniu i braniu, obserwowania zdarzeń bez ich interpretacji oraz asertywnego stawiania granic, to ten poradnik jest właśnie dla nas.

Wanda Matras-Mastalerz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Jest to lektura obowiązkowa dla każdego człowieka. Dzięki temu poradnikowi możemy na nowo odkryć swoje potrzeby i uczucia, zrozumieć, co jest ważne w relacjach z innymi ludźmi, by razem współtworzyć świat oparty na empatii.

Paweł Piątkowski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi

Wystarczy sięgnąć po tę pozycję, jeśli jest nam niewygodnie z sobą lub z innymi, a nie potrafimy tego zmienić, bo najtrudniej nauczyć i wychować samego siebie. Ten poradnik wam w tym pomoże.

Jolanta Miśkiewicz, poetka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WARSZTAT Jak zadbać o siebie WARSZTAT Jak zadbać o siebie Edukacja Emocjonalna Jolanta Marchlewska www.marchlewska.pl Beata Bugajska, Joanna Berendt, Wanda Matras-Mastalerz Jolanta Miśkiewicz, Paweł Piątkowski RECENZENCI REDAKTOR INICJUJĄCY Iwona Gos SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA Iwona Gos KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/ photographee.eu © Copyright by Jolanta Marchlewska, Łódź 2019 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08831.18.0.M Ark. wyd. 3,3; ark. druk. 8,375 ISBN 978-83-8142-339-7 e-ISBN 978-83-8142-527-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Jeśli nie przywiązujemy wagi do własnych potrzeb, może się okazać, że dla innych też nie będą one ważne. Marshall B. Rosenberg Spis treści 11 Wprowadzenie 15 Założenia komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga 16 Wprowadzenie do metody 21 Rola empatii w dojrzałym życiu 23 Od czego zacząć? 27 Zatrzymać się na chwilę i zrozumieć siebie 28 Czy chcesz zmienić relacje z ludźmi? 31 Twoje wartości i potrzeby 31 Jak być empatycznym wobec siebie 35 Uważność i obserwowanie świata 36 Uwaga skierowana na własne myśli 37 Obserwowanie świata, unikanie ocen i osądów 41 Uczucia i potrzeby dojrzałych ludzi 42 Uczucia i ich rola w życiu 44 Czy warto wyrażać uczucia? Spis treści 7 46 Kto jest odpowiedzialny za nasze uczucia? 49 Potrzeby wieku dojrzałego 55 Relacje w wieku dojrzałym 56 Co oznacza być empatycznym wobec innych? 57 Sposoby słuchania wzmacniające kontakt 61 Równowaga w dawaniu i braniu, umiejętność dbania o relację 68 Stawianie granic, umiejętność dbania o siebie 70 Czy umiemy prosić? 73 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywanie konfliktów 84 Pożegnania i straty 87 Odnaleźć siebie w nowym okresie życia 88 Postawy wobec zmian 95 Marzenia i dostęp do energii życiowej 103 Wdzięczność i radość w życiu codziennym 104 Budowanie postawy wdzięczności każdego dnia 109 Uważność i radość życia – jak zacząć ćwiczyć? Spis treści 8 113 Zatrzymać się na chwilę i spojrzeć inaczej – cztery kroki postawy empatycznej 114 Otwartość na nowe działania 116 Spojrzenie na relacje z empatią 118 Poszukiwanie wsparcia i proszenie o pomoc 121 Podsumowanie 125 Podziękowania 127 Bibliografia 129 Wykaz źródeł do fotografii Spis treści 9 Wprowadzenie Prowadząc warsztaty rozwojowe na temat dojrzałych emocji i potrzeb, wielokrotnie byłam zainspirowana postawą i otwartością uczestników, którzy gotowi są dzielić się doświadczeniami i wiedzą, wykorzystać wolny czas i poświęcić go bliskim i sobie, którzy chcą uporządkować i przypomnieć, co ważne dla nich, a na co wcześniej nie znaleźli czasu. Gotowi są zatrzymać się i sprawdzić, czy takie życie, jakie prowadzą obecnie – w dojrzałym wie- ku – daje im poczucie satysfakcji i spełnienia. Wiek dojrzały to także zmaganie się z chorobami, utratą sprawności, zdrowia, opieką nad chorymi rodzica- mi czy pożegnania osób bliskich. To dostrzeganie trudnych uczuć, kontakt z niespełnionymi potrze- bami i marzeniami. Książka ta powstała z myślą o Czytelnikach, którzy chcą „spotkać się ze sobą”, swoimi uczuciami i potrzebami oraz pogłębić relacje z innymi. Jest także odpowiedzią na zadawane przez uczestników warsztatów pytania. Mam nadzieję, że znajdą oni odpowiedzi i inspirację do własnych po- szukiwań. Wprowadzenie 11 Jestem przekonana, że dojrzałość stanowi okazję do wprowadzania zmian, budowania nowego spoj- rzenia na siebie samego, poszukiwania harmonii i spokoju, dzięki czemu każda chwila może stać się pełniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Wielu rzeczy można uczyć się przez całe życie, zdobywać nowe umiejętności, kwalifikacje, wiedzę. Tak też jest z kompetencjami życiowymi, które zwięk- szają poczucie szczęścia, wpływają na jakość życia, powodują istotną zmianę w codziennym funkcjono- waniu. Wśród tych kompetencji znajdziemy umiejęt- ność dbania o siebie, bycia empatycznym, budowa- nia trwałych, bliskich relacji czy wyrażania swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań. Wiele osób w wieku dojrzałym jest gotowych do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Wiele z nich zadaje sobie pytania, co ważniejsze: dbanie o innych czy dbanie o siebie? Co mogą zmienić, jak popra- wić kontakty z ludźmi, co zrobić, by życie stało się bardziej satysfakcjonujące? Okazją do zatrzymania i spojrzenia na siebie z uwagą i życzliwością są wska- zówki, podpowiedzi i ćwiczenia do indywidualnego wykorzystania. 3 Z pomocą w tym niełatwym zadaniu przychodzi Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Commu- nication, NVC), nazywane komunikacją empatyczną. Jest to opracowany przez amerykańskiego psycho- loga Marshalla B. Rosenberga sposób kontaktu ze sobą oraz porozumiewania się z innymi. Komunika- cja ta skupia uwagę na uczuciach i potrzebach ludzi, umożliwia szczere wyrażanie siebie w relacjach oraz słuchanie innych z uważnością. 12 Wprowadzenie Komunikacja empatyczna nie jest narzędziem, z którego można korzystać w niektórych sytu- acjach, a w innych już nie. To szansa na zmianę patrzenia na świat i ludzi (w tym na siebie samego) oraz na zbudowanie trwałej postawy wobec innych. Wiedza o założeniach metody oraz propozycje ćwi- czeń pomagają poznać nową postawę. Jednocześnie jest to próba rozpoznania, w jakim momencie znaj- dujemy się, rozpoczynając lekturę książki, czego oczekujemy dziś od relacji z innymi, co chcieliby- śmy zmienić. Wprowadzeniem do metody komunikacji empa- tycznej jest szczegółowe omówienie jej założeń, które mogą stać się przełomowe, ale poznanie ich i zrozu- mienie okażą się niezbędne przy budowaniu trwałej empatycznej postawy. Kolejny krok to zatrzymanie się przy tematyce uczuć, które są wskazówkami, ważnymi informa- cjami o tym, jak odbieramy świat, zdarzenia, re- lacje, innych ludzi. Poszukiwanie potrzeb, które kryją się pod pojawiającymi się uczuciami, to moż- liwość skontaktowania się z nimi i dostęp do energii życiowej. Budowanie relacji z innymi – bliskimi, dorosłymi dziećmi, wnukami czy rodzicami – to spojrzenie na uczucia i potrzeby innych oraz okazywanie im em- patii. Tematyka relacji obejmuje także poszukiwanie równowagi między dawaniem siebie innym, troszcze- niem się o innych a braniem od innych, proszeniem o pomoc. Dbanie o siebie jest również umiejętnością stawiania granic w taki sposób, aby relacje z innymi mogły dalej się rozwijać. Wprowadzenie 13 Budowanie relacji to także umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwiązywania kon- fliktów oraz zmiany podejścia do nich. Pożegnania i poczucie straty dostarczają chwil refleksji i zatrzy- mania się, a postawa empatyczna pozwala na pełne i świadome ich przeżywanie. A jak można zbudować postawę otwartości na świat i zdarzenia życia codziennego? Komunika- cja empatyczna proponuje założenie, że obserwacja świata bez osądów, ocen, interpretacji stanowi meto- dę na życie pełne otwartości. Jak można spojrzeć na dojrzałego siebie na nowo? Jak poszukać motywacji do działań lub zmian? Po- znamy sposoby na kontakt z własnymi potrzebami, które są źródłem chęci i życiowej energii. Źródłem szczęścia i dobrego samopoczucia jest wyrażanie każdego dnia wdzięczności za wszystko, co wspiera nasze życie. Zaproponowane ćwiczenia i podpowiedzi pomogą zrozumieć i przyjąć taką po- stawę. Praktyczne ćwiczenia i pytania zawarte w książ- ce, wykorzystywane podczas warsztatów dla osób dojrzałych, mogą stać się zachętą do zdobywania no- wych umiejętności życiowych. Końcowa część książki to okazja do sprawdzenia, czy możliwe jest spojrzenie na życie oraz relacje z inny- mi z nowej, empatycznej perspektywy, czego życzę Czy- telnikom w ich własnej drodze do poznania siebie. 14 Wprowadzenie Założenia komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga Wprowadzenie do metody Umiejętność komunikowania się jest niezbędna do budowania relacji międzyludzkich. Człowiek, jako istota społeczna, rozwija i doskonali tę umiejętność, aby przekazywać informacje, opinie, poglądy oraz słuchać innych. Ta wzajemność pozwala na wymia- nę między ludźmi oraz zaspokajanie ważnych dla nich potrzeb. Metoda komunikacji empatycznej zwraca uwagę na pogłębienie relacji, podkreśla ważność tego, co nadawca i odbiorca czują i czego potrzebują. W po- dejściu tym, obok przekazywania komunikatu czy treści, istotne jest takie używanie języka, które zbli- ża rozmówców do siebie. To proces budowania więzi między ludźmi, który pomaga rozwiązywać prob- lemy i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Opisy- wana metoda komunikacji jest procesem porozu- miewania się, polegającym na bliskim kontakcie z innymi. Jakość wzajemnych relacji wzrasta po- przez świadome używanie zwrotów językowych, na- stawienie na potrzeby obu stron oraz uważność na to, co czujemy. „Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszy- stkie jej składniki znane są od stuleci” – zdaniem Marshalla B. Rosenberga, twórcy metody Porozumie- nie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, w skrócie: NVC), określanej metaforycznie „języki- em serca” lub komunikacją empatyczną1. Rodzimy się z nastawioną na innych, współczującą naturą 1 Zofia Aleksandra Żuczkowska, Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2013, s. 15. 16 Emocje – relacje – empatia w wieku dojrzałym ludzką, od której oddalamy się w trakcie dorasta- nia i zdobywania doświadczenia życiowego. I choć Porozumienie bez Przemocy nazywa się metodą, to nie jest ono kolejnym narzędziem porozumiewa- nia się, ponieważ proponuje budowanie nowej PO- STAWY wobec siebie i innych, poprzez uważność na uczucia i potrzeby oraz na słowa: jak mówimy i dlaczego w taki sposób (jaka intencja kryje się za słowami). Komunikacja empatyczna, skupiając uwagę na uczuciach i potrzebach ludzi, umożliwia szczere wyrażanie siebie w relacjach oraz słuchanie innych z uważnością. Marshall B. Rosenberg (1934–2015) był amery- kańskim psychologiem, światowej sławy mediatorem i założycielem międzynarodowego Center for Nonvio- lent Communication w Stanach Zjednoczonych, glo- balnej organizacji, która wspiera naukę i dzielenie się komunikacją empatyczną z innymi. Celem stworzo- nej przez niego metody jest świadomy kontakt, w któ- rym uznajemy i szanujemy uczucia i potrzeby własne oraz innych ludzi. Poznanie i przyjęcie poniższych założeń dotyczą- cych komunikowania się z ludźmi umożliwi budo- wanie postawy empatycznej, zmianę sposobu, w jaki wyrażamy siebie oraz słyszymy innych (tabela 1). Założenia komunikacji empatycznej według Marshalla Rosenberga 17 TABELA 1. ZAŁOŻENIA KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ Założenia Postawa ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB POSIADANIE WSPÓLNYCH POTRZEB WAŻNOŚĆ MOICH I TWOICH POTRZEB ŚWIADOMOŚĆ UCZUĆ WAŻNOŚĆ KONTAKTU W RELACJI ODPOWIEDZIAL- NOŚĆ W każdym momencie swojego życia próbujemy zaspokoić jakąś potrzebę. Każde nasze działanie ma swoją przyczynę, jest próbą zaspokojenia potrzeb Niezależnie od koloru skóry, narodowości, miejsca, w którym żyjemy, wszyscy mamy te same potrzeby, różnimy się tylko sposobami (podejmowanymi strategiami) ich zaspokajania Niezależnie od wieku, płci, posiadanych racji, konfliktów, nasze potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych To, co czujemy, jest wskazówką, informacją o naszych zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach Kontakt oznacza możliwość zbudowania porozumienia, naprawienia relacji, jest więc najistotniejszy w komunikacji empatycznej Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania, uczucia, potrzeby i nasze intencje w sto- sunku do innych Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liv Larsson, Porozumienie bez przemocy w związkach, Warszawa 2011, s. 26. 18 Emocje – relacje – empatia w wieku dojrzałym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emocje - relacje - empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: