Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 005330 19042169 na godz. na dobę w sumie
Encyklopedia igrzysk olimpijskich. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Encyklopedia igrzysk olimpijskich. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: Wydawnictwo SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8059-182-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Igrzyska olimpijskie to wspaniałe święto sportu, zarówno dla sportowców, jak i kibiców. Rywalizacje, medale, rekordy – to wszystko sprawia, że jest to czas wyjątkowy. Książka Encyklopedia igrzysk olimpijskich. Pytania i odpowiedzi przybliża najważniejsze wydarzenia igrzysk i najciekawsze fakty o nich w niestandardowej formie – pytań i odpowiedzi. Sprawdź swoją sportową wiedzę i poznaj interesującą historię igrzysk!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Copyright © Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2016 © Copyright for the illustrations by Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2016 Tekst: Krzysztof Szujecki Ilustracje: Wojciech Górski Projekt okładki: Jolanta Ugorowska Layout, skład i przygotowanie do druku: Justyna Wiśniewska Wyklejka: Marcin Korolkiewicz Redakcja: Elżbieta Wójcik Korekta: Katarzyna Juszyńska Wydanie I ISBN 978-83-8059-182-0 Wydrukowano w Polsce Spis treści Starożytne igrzyska olimpijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowożytne igrzyska olimpijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyscypliny i konkurencje olimpijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwiazdy światowego olimpizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulisy igrzysk olimpijskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polacy na igrzyskach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz letnich igrzysk olimpijskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz zimowych igrzysk olimpijskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polskie medale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 23 43 69 81 101 122 123 124 127 Wstęp Każde igrzyska olimpijskie są wydarzeniem niezwykłym, rozbudzającym wielkie emocje zarówno wśród uczestniczących w nich zawodników, jak i miliardów widzów na całym świecie . To impreza mająca znaczenie na- wet dla osób, którym na co dzień sport jest zupełnie obojętny . Zwycięzcy igrzysk, tak jak starożytni mistrzowie olimpijscy, natychmiast stają się zna- ni oraz podziwiani, nie tylko przez kibiców . Tematyka olimpijska jest bardzo interesująca i warto zapoznać się z nią w szerszym kontekście . Książka prezentuje najważniejsze zagadnienia do- tyczące starożytnych i  nowożytnych igrzysk olimpijskich, dorobku mię- dzynarodowego i polskiego ruchu olimpijskiego, najwybitniejszych olim- pijczyków, a także różnorodności dyscyplin i konkurencji . Starożytne igrzyska olimpijskie Starożytne igrzySka olimpijSkie Kiedy odbywały się igrzyska olimpijskie ery starożytnej? Dokładna data pierwszych igrzysk nie zo- stała precyzyjnie ustalona . Przyjmuje się, że odbyły się w  776 r . p .n .e ., a  zwycięzcą jedynej rozgrywanej wówczas konkurencji – biegu na długość jednego stadionu (czyli ok . 192 m) – został Koroibos z Elidy . Następ- nie igrzyska odbywały się nieprzerwanie przez blisko 1200 lat . Ostatnie igrzyska urządzono w 393 r . n .e . Decyzję o ich znie- sieniu wydał cesarz Teodozjusz I  Wielki . Tak więc do skutecznego odrodzenia idei olimpijskiej w czasach nowożytnych – zor- ganizowania igrzysk ateńskich w  1896 r ., upłynęło ponad 1500 lat . Na jaki okres dziejów przypadają lata świetności igrzysk w Olimpii? Według badaczy dziejów antycznej Grecji największy rozkwit igrzysk olim- pijskich przypada na okres wojen per- skich, czyli lata 500–449 p .n .e . Igrzy- ska były ogólnonarodowym świętem, a  Olimpia – centrum skupiającym wszystkich Greków . Igrzyska trwały wówczas pięć  dni . Pierwszego od- prawiano uroczystości ku czci Zeusa, składano przysięgi, przeprowadzane były także badania sprawności za- wodników . Od drugiego do czwartego dnia rozgrywano różne konkurencje olimpijskie . Ostatni dzień był prze- znaczony na oddawanie czci zwycięz- com . Każdy z  nich otrzymywał wie- niec z gałązki świętej oliwki . Dekorowanie zwycięzców gałązką oliwną 8 Starożytne igrzySka olimpijSkie Czy w starożytności igrzyska odbywały się tylko w Olimpii? Oprócz najbardziej znanych igrzysk – olim- pijskich, odbywających się w  miejscowości Olimpia, organizowano także igrzyska pytyj- skie (w Delfach), nemejskie (początkowo roz- grywane w Nemei, a następnie w Argos), ist- mijskie (odbywające się w Isthmos, w okresie rzymskim najbardziej popularne obok igrzysk olimpijskich) . Brali w  nich udział wyłącz- nie mężczyźni, ale dla kobiet organizowano w  Olimpii odrębne igrzyska, nazwane heraj- skimi (nazwa pochodzi od bogini Hery) . Linia startowa na stadionie w Delfach, gdzie organizowano igrzyska pytyjskie Kto miał prawo uczestnictwa w starożytnych igrzyskach? Przepisy dotyczące prawa udziału w igrzyskach były ściśle określone . Początkowo dopuszczano do startu wyłącznie Greków, których oboje rodzice mieli po- chodzenie greckie . Nie zezwalano na występ zawod- nikom obciążonym klątwą bożą, świętokradztwem bądź skazą zabójstwa . Ponadto wykluczano niewol- ników, helotów i periojków (warstwy ludności Spar- ty) oraz metojków (cudzoziemcy zamieszkujący Ate- ny) . Osoby niebędące narodowości greckiej zyskały prawo do udziału w igrzyskach w późniejszym czasie . Grecy biorący udział w igrzyskach 9 Starożytne igrzySka olimpijSkie Jak nazywali się sędziowie starożytnych igrzysk? wali do startu zawodników, których mieli okazję Sędziów zmagań olimpijskich nazywano hel- lanodikami i wybierano ich spośród obywateli podpatrywać podczas treningów . Przyjmowali Elidy . Przed igrzyskami przechodzili oni szko- od nich także przysięgę – wytypowani uczest- nicy zobowiązywali się w niej do uczciwej walki . lenie z zakresu swoich obowiązków i kwalifiko- Sędzia olimpijski Ku czci którego z bogów organizowano starożytne igrzyska olimpijskie? Igrzyska organizowano ku czci Zeusa, który w greckiej mitologii był najwyższym z bogów . Zeus stoczył długotrwałą i wyczerpującą, ale szczęśliwie wygraną walkę ze swym dotknię- tym klątwą ojcem – Kronosem, pożerającym własne dzieci . Na cześć tego zwycięstwa, po którym zawładnął niebem, ziemią i  Olim- pią, Zeus zorganizował igrzyska sportowe . Wzięli w nich udział bogowie – według legen- dy Apollo miał wygrać w biegach z Hermesem . 10 Starożytne igrzySka olimpijSkie Czy kobiety miały wstęp na stadion olimpijski w starożytnej Grecji? Kobiety nie miały prawa wejścia na widow- nię . Wykluczony był też ich czynny udział w  rywalizacji olimpijskiej . Obserwować igrzyska mogła wyłącznie kapłanka bogini Demeter, której miejsce było usytuowane na- przeciwko trybuny hellanodików (sędziów) . Funkcję tę pełniła stosunkowo duża liczba kobiet w Elidzie, ponieważ wiele z nich spra- wowało ją krótko . Kapłanka bogini Demeter obserwująca igrzyska Jak w starożytności nazywały się igrzyska dla kobiet? Odbywające się w  Olimpii uroczystości ku czci żony Zeusa, Hery, były połączone z zawodami sportowymi dziewcząt . Stąd nazwa tych igrzysk – Heraje . Na stadio- nie olimpijskim rywalizowano w  trzech kategoriach wiekowych w biegach na dy- stansie ok . 160 m . Zwyciężczynie otrzy- mywały wieniec oliwny, a także prawo do wystawienia malowanego wizerunku . He- raje były organizowane jednak w innych latach niż igrzyska olimpijskie . Heraje – igrzyska dla kobiet 11 Starożytne igrzySka olimpijSkie Kim byli olimpionikowie? Olimpionikami nazywano zwycięzców starożyt- nych igrzysk olimpijskich w poszczególnych kon- kurencjach . Po ceremonii dekoracji olimpioniko- wie udawali się na wzgórze Kronosa, aby złożyć dziękczynne dary bogom . Następnie w świętym gaju Zeusa, Altis, była wyprawiana na ich cześć uczta . Z  czasem zwycięzcy igrzysk mogli tam także wystawić swoje posągi . W prze- ciwieństwie do igrzysk współczesnych, w czasach antycznych cenieni byli tylko zwycięzcy rywalizacji . Uczestnicy, któ- rzy zajęli drugie lub trzecie miejsce, nie zdobywali większego uznania . Zwycięzcy składający dary bogom Komu wręczano gałązkę oliwną i co ona symbolizowała? W  czasach starożytnych gałązka dzikiej oliwki stanowiła jedyną nagrodę dla mi- strzów olimpijskich, podkreślającą wielkie uznanie . Zwycięzców podnoszono do rangi herosów, budując im pomniki w rodzinnych miastach . Zasłużeni sportowcy z Aten mogli także liczyć na nagrodę pieniężną w wysoko- ści 500 drachm, bezpłatne wyżywienie, a na- wet zwolnienie z podatków . Wieniec laurowy do dziś jest uznawany za symbol zwycięstwa 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Encyklopedia igrzysk olimpijskich. Pytania i odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: