Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00635 008507 11012199 na godz. na dobę w sumie
Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - ebook/pdf
Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 603
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4532-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich” stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014–2020, w tym m.in. podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z tym okresem.

Encyklopedia ułatwia zrozumienie unijnego instrumentarium pojęciowego w zakresie polityki regionalnej, przygotowywania, oceny oraz realizacji projektów w Polsce. Można w niej znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Encyklopedia łączy w sobie dwa podejścia, teoretyczne oraz praktyczne. Nie tylko porządkuje aktualny stan wiedzy w zakresie polityki regionalnej i funduszy unijnych, lecz także objaśnia zagadnienia istotne dla praktyki funduszowej, takie jak: status MŚP, unijne zasady udzielania pomocy publicznej, dokumentowanie wydatków, skutki nieprawidłowego wykorzystania unijnej pomocy dla beneficjenta. Książka może zatem z powodzeniem służyć nie tylko studentom i wykładowcom jako teoretyczne uzupełnienie wiedzy, lecz przede wszystkim praktykom pozyskiwania i rozliczania środków w ramach funduszy UE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich Jan Wiktor Tkaczyƒski Marek Âwistak Warszawa 2013 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redaktor merytoryczny: Jadwiga Witecka Projekt okładki i stron tytułowych: Grażyna Faltyn Ilustracja na okładce: ©Patryk Kośmider/iStockphoto.com Seria: Unia Europejska Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00–203 Warszawa, tel. (22) 33 77 600 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4531-4 ISBN e-book 978-83-255-4532-1 Autorzy Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński studiował politologię, geografię gospodarczą oraz slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie w Ludwig- -Maximilians-Universität w Monachium. W latach 1989–1992 stypendysta bawar- skiego Ministerstwa Kultury i  Nauki. Doktoryzował się w  1992 roku w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993–1994 ukoń- czył studia podyplomowe w zakresie ekonomii. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundes- wehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Radą Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001–2004 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2004 profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Autor bądź współautor 18 książek. Laureat indywidualnej Nagrody Mi- nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Prawo i polityka ochrony środo- wiska naturalnego UE (2010). Dr Marek Świstak jest absolwentem politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i euro- peistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakre- su zarządzania funduszami Unii Europejskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o po- lityce. Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagielloń- skiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z polityki regionalnej, funduszy Unii Europejskiej. Współautor trzech monografii: Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki (2008), Leksykon funduszy Unii Europejskiej (2009) oraz Projekty europejskie. Prak- tyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dota cji unijnych (2011). Autor książki Fun- dusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego (2012). Praktyk pozyskiwania i rozliczania funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskie- go Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykaz  haseł A ABB (Activity Based Budgeting)  Budżetowanie operacyjne .................... Activity Based Budgeting  Budżetowanie operacyjne ............................... Agencja płatnicza ..................................................................................... Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ................................... Agencja Rynku Rolnego ........................................................................... Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego .... Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji ........................... ALTENER ................................................................................................. Analiza interesariuszy .............................................................................. ARiMR  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ..................... ARR  Agencja Rynku Rolnego ................................................................. Atrakcyjność inwestycyjna ....................................................................... Audyt zewnętrzny .................................................................................... B Badania i rozwój technologiczny .............................................................. Benchmarking ......................................................................................... Beneficjent ............................................................................................... Beneficjent ostateczny ............................................................................. Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej .............................. Biuro Mechanizmów Finansowych ........................................................... Biznesplan ............................................................................................... BMF  Biuro Mechanizmów Finansowych ................................................ BRT  Badania i rozwój technologiczny ................................................... Budżet Unii Europejskiej  Fundusze a polityka budżetowa Unii 48 48 29 30 31 31 32 32 33 30 31 35 36 39 40 41 41 42 42 43 42 39 Europejskiej,  Zasady wykonywania budżetu Unii Europejskiej ........ 149, 598 46 48 48 Budżetowanie .......................................................................................... Budżetowanie kosztów działania  Budżetowanie operacyjne .................. Budżetowanie na podstawie działań  Budżetowanie operacyjne ............ Budżetowanie oparte na procesach  Budżetowanie operacyjne Budżetowanie operacyjne ........................................................................ Budżetowanie w przekroju działań  Budżetowanie operacyjne .............. 48 48 7 C Cel 1 „Konwergencja” polityki spójności UE ............................................. Cel 2 „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” polityki spójności UE ...... Cel 3 „Europejska współpraca terytorialna” polityki spójności UE ............ Certyfikacja wydatków ............................................................................. CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)  Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji ................ Civil Protection Financial Instrument  Instrument Finansowy Ochrony Ludności ........................................................................................... Cohesion Fund  Fundusz Spójności ....................................................... Cohesion Policy  Polityka spójności ....................................................... Comenius ................................................................................................ Common Agricultural Policy  Wspólna Polityka Rolna .......................... Common Fisheries Policy  Wspólna Polityka Rybacka ............................ Community Programme for Employment and Social Solidarity (Progress 2007−2013)  Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Progress 2007–2013 ..................................... Community Support Framework  Podstawy Wsparcia Wspólnoty ........... Community Tobacco Fund  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy ................ Competitiveness and Innovation Framework Programme  Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji ................................... CPFI (Civil Protection Financial Instrument)  Instrument Finansowy Ochrony Ludności .............................................................................. Cross-compliance  Zasada współzależności ........................................... Cross-financing ........................................................................................ CTF (Community Tobacco Fund)  Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy ...... Customs 2008−2013  Program działań dla ceł we Wspólnocie ............... Cykl życia projektu .................................................................................. Czynniki rozwoju regionalnego ................................................................ D Daphne III ................................................................................................ DCI (Financing Instrument for Development Cooperation)  Instrument finansowy współpracy na rzecz rozwoju .............................................. DG  Dyrekcja Generalna ........................................................................ DG-AGRI  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .......................................................................................... DG-ECHO  Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej ............ Dobre rządzenie ...................................................................................... 51 53 53 55 423 176 147 366 57 538 548 553 363 550 423 176 587 58 550 392 59 60 63 178 74 76 42 64 8 Wykaz haseł Dokumentacja konkursowa ...................................................................... Dokumentowanie wydatków .................................................................... Dokumenty programowe .......................................................................... Dokumenty strategiczne  Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym .................................................................................... Dotacja celowa ........................................................................................ Dotacja rozwojowa ................................................................................... Drugi Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia  Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia ..................... Duży projekt ............................................................................................ Dyrekcja Generalna ................................................................................. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej ............................................ Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ............ Dywergencja ............................................................................................ Działanie w ramach Programów Operacyjnych ........................................ Dziesiąty Europejski Fundusz Rozwoju  Europejski Fundusz Rozwoju .... E EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ............ Earmarking  Zasada earmarking ........................................................... EBC  Europejski Bank Centralny ............................................................ EBF (External Borders Fund)  Fundusz Granic Zewnętrznych ................ EBI  Europejski Bank Inwestycyjny ......................................................... EBOiR  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ....................................... eContent+ ............................................................................................... EDB  Ekwiwalent dotacji brutto ............................................................. EDF (European Development Fund)  Europejski Fundusz Rozwoju ........ EDN  Ekwiwalent dotacji netto .............................................................. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ............ Efekt dźwigni ........................................................................................... Efekt synergii ........................................................................................... Efekt zachęty ........................................................................................... Efektywność (wydatkowania środków) .................................................... EFI  Europejski Fundusz Inwestycyjny .................................................... EFIT (European Fund for the Integration of Third-country Nationals)  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ....... EFOiGR  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ..................... EFR  Europejski Fundusz Rybacki .......................................................... 67 68 70 263 71 71 551 74 74 75 76 76 77 114 31 570 99 141 99 100 79 86 114 86 31 81 81 81 84 103 103 106 117 9 Wykaz haseł EFRG  Europejski Fundusz Rolny Gwarancji ........................................... EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .................................. EFRROW  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ... EFS  Europejski Fundusz Społeczny ....................................................... EFTA (European Free Trade Association)  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ................................................................................ EGAF (European Globalisation Adjustment Fund)  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ............................................................. EIDHR (Financing Instrument for the Promotion of Democracy and Human Rights Worldwide)  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka ........................................... EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme)  Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji ............................................................ EKE-S  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ............................... Ekwiwalent dotacji brutto ........................................................................ Ekwiwalent dotacji netto ......................................................................... ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ............................ Entrepreneurship and Innovation Programme  Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji ............................................................ EOG  Europejski Obszar Gospodarczy .................................................... EQUAL .................................................................................................... Erasmus ................................................................................................... ERBN  Europejska Rada ds. Badań Naukowych ...................................... ERF (European Refugee Fund)  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ........ ESA 95 (European System of Accounts 1995)  Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym ............................................................ ESBC  Europejski System Banków Centralnych ....................................... ESPON II  Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego – ESPON II ........................................................................................ ESZ  Europejska Strategia Zatrudnienia ................................................ Europa dla obywateli ............................................................................... Europe for Citizens  Europa dla obywateli ............................................. European Agricultural Fund for Rural Development  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .......................... European Agricultural Guarantee Fund  Europejski Fundusz Rolny Gwarancji ......................................................................................... European Agricultural Guidance and Guarantee Fund  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ................................................ 109 115 111 118 126 100 121 395 123 86 86 122 395 124 87 89 95 104 126 125 95 97 91 91 111 109 106 10 Wykaz haseł European Bank for Reconstruction and Development  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ......................................................................... European Central Bank  Europejski Bank Centralny ............................... European Commission Humanitarian Aid Office  Biuro Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej ............................................... European Development Fund  Europejski Fundusz Rozwoju .................. European Economic and Social Committee  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny .................................................................... European Economic Area  Europejski Obszar Gospodarczy .................... European Fisheries Fund  Europejski Fundusz Rybacki .......................... European Free Trade Association  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ............................................................................................. European Fund for the Integration of Third-country Nationals  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ... European Globalisation Adjustment Fund  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ............................................................. European Grouping of Territorial Cooperation  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej .............................................. European Investment Bank  Europejski Bank Inwestycyjny .................... European Investment Fund  Europejski Fundusz Inwestycyjny ............... European Neighbourhood and Partnership Instrument  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ................................................. European Refugee Fund  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ......... European Regional Development Fund  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .................................................................................... European Social Fund  Europejski Fundusz Społeczny ........................... European Spatial Planning Observation Network  Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego – ESPON II ........................ European System of Accounts (1995)  Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym .... European System of Central Banks  Europejski System Banków Centralnych ...................................................................................... European Veterinary Fund  Europejski Fundusz Weterynaryjny ............. European Voluntary Service  Wolontariat Europejski ............................ Europejska Młodzieżowa Organizacja Pozarządowa ................................ Europejska Rada ds. Badań Naukowych ................................................... Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego – ESPON II .... Europejska Strategia Zatrudnienia ........................................................... Europejska Współpraca Terytorialna  Programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej ................................................................... Europejski Bank Centralny ....................................................................... 100 99 42 114 123 124 117 126 103 100 127 99 103 122 104 115 118 95 126 125 120 534 94 95 95 97 434 99 11 Wykaz haseł Europejski Bank Inwestycyjny ................................................................... Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ..................................................... Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ................................... Europejski Fundusz Inwestycyjny ............................................................. Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich .......... Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ................................................. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej .................................... Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów ................................................. Europejski Fundusz Rolny Gwarancji ....................................................... Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ............ Europejski Fundusz Rozwoju ................................................................... Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ............................................. Europejski Fundusz Rybacki .................................................................... Europejski Fundusz Społeczny ................................................................. Europejski Fundusz Weterynaryjny .......................................................... Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka .... Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ...................................... Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ............................................ Europejski Obszar Gospodarczy ............................................................... Europejski System Banków Centralnych ................................................... Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych na poziomie narodowym i regionalnym ............................................ Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu .......................................... Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ................................ EUWT  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ................... EVF (European Veterinary Fund)  Europejski Fundusz Weterynaryjny ... EVS (European Voluntary Service)  Wolontariat Europejski .................. Ewaluacja ................................................................................................ Ewaluacja ex-ante .................................................................................... Ewaluacja ex-post .................................................................................... Ewaluacja mid-term ................................................................................. Ewaluacja on-going ................................................................................. Ewaluacja operacyjna .............................................................................. Ewaluacja strategiczna ............................................................................ Ewaluator ................................................................................................ External Borders Fund  Fundusz Granic Zewnętrznych .......................... F 99 100 100 103 103 104 106 107 109 111 114 115 117 118 120 121 122 123 124 125 126 126 127 127 120 534 128 134 134 136 136 137 137 138 141 Financial Instrument for Fisheries Guidance  Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa ................................................................... 139 12 Wykaz haseł Financial Mechanism Office  Biuro Mechanizmów Finansowych ............. Financing Instrument for Cooperation with Industrialised and other High-Income Countries and Territories  Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi ..................................... Financing Instrument for Development Cooperation  Instrument finansowy współpracy na rzecz rozwoju .............................................. Financing Instrument for the Promotion of Democracy and Human Rights Worldwide  Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka ............................................................. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa ..................................... Fiscalis 2008−2013  Wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym Fiscalis 2008–2013 .... FIWR  Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa ......................... Flexicurity ............................................................................................... Framework Programme „Fundamental Rights and Justice”  Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” ................................... Framework Programme on „Security and Safeguarding Liberties”  Program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” ................... Framework Programme „Solidarity and Management of Migration Flows”  Program ramowy „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” ................................................................................... FS  Fundusz Spójności ........................................................................... Fundusz ................................................................................................... Fundusz Granic Zewnętrznych ................................................................. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ..................................... Fundusz Poręczeń Unijnych ..................................................................... Fundusz Solidarności Unii Europejskiej .................................................... Fundusz Spójności ................................................................................... Fundusze a polityka budżetowa Unii Europejskiej ..................................... Fundusze europejskie .............................................................................. Fundusze i programy w ramach obszaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa .............................................................................. Fundusze norweskie ................................................................................ Fundusze strukturalne Unii Europejskiej .................................................. Fundusze unijne ...................................................................................... Fundusze unijne dla krajów kandydujących oraz państw i regionów partnerskich ..................................................................................... Fundusze unijne o ukierunkowaniu tematycznym .................................... 42 180 178 121 139 553 139 140 425 423 426 147 141 141 143 144 145 147 149 150 150 150 153 153 154 154 13 Wykaz haseł G GDDKiA  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ...................... Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ...................................... GFEA (Guarantee Fund for External Actions)  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych .................................................................. Good governance  Dobre rządzenie ...................................................... Gospodarka oparta na wiedzy .................................................................. Gospodarka przestrzenna ......................................................................... Granty blokowe ....................................................................................... Granty globalne ........................................................................................ Grundtvig ................................................................................................ Grupa docelowa ...................................................................................... Guarantee Fund for External Actions  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych .................................................................................... 155 155 143 64 155 158 160 161 161 162 143 H Harmonogram Gantta  Wykres Gantta ................................................. HERMIN .................................................................................................. 556 165 I IA  Instytucja Audytowa ........................................................................ IC  Instytucja Certyfikująca ................................................................... ICI (Financing Instrument for Cooperation with Industrialised and other High-Income Countries and Territories)  Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi ..................................... ICT PSP (Information Communication Technologies Policy Support Programme)  Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ................................... IEE (Intelligent Energy Europe)  Inteligentna energia − program dla Europy ........................................................................................ IfS (Instrument for Stability)  Instrument na rzecz Stabilności ............... IK  Instytucja Koordynująca ................................................................. Indykatywna lista projektów indywidualnych .......................................... Information Communication Technologies Policy Support Programme  Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych .................................................... Inicjatywy Wspólnotowe .......................................................................... Innowacja ................................................................................................ 193 194 180 396 197 179 195 167 396 171 172 14 Wykaz haseł Innowacja społeczna ................................................................................ INSC (Instrument for Nuclear Safety Cooperation)  Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego ............................. Instrument Finansowy Ochrony Ludności ................................................ Instrument finansowy współpracy na rzecz rozwoju ................................ Instrument for Nuclear Safety Cooperation  Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego .............................................. Instrument for Pre-accession Assistance  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ................................................................................. Instrument for Stability  Instrument na rzecz Stabilności ....................... Instrument for Structural Policies for Pre-Accession  Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej ...................................................... Instrument na rzecz Stabilności ............................................................... Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi .......... Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ........................................................ Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego ............. Instrumenty inżynierii finansowej ............................................................ Instrumenty polityki regionalnej .............................................................. Instytucja Audytowa ................................................................................ Instytucja Certyfikująca ........................................................................... Instytucja Koordynująca .......................................................................... Instytucja Pośrednicząca .......................................................................... Instytucja Pośrednicząca II stopnia ........................................................... Instytucja Wdrażająca  Instytucja Pośrednicząca II stopnia ..................... Instytucja Zarządzająca ........................................................................... Inteligentna energia – program dla Europy .............................................. Inteligentna specjalizacja ......................................................................... Intelligent Energy Europe  Inteligentna energia − program dla Europy ... Intensywność pomocy .............................................................................. Internetowy System Ewidencji Kart Projektowych .................................... INTERREG ............................................................................................... IP  Instytucja Pośrednicząca .................................................................. IP II  Instytucja Pośrednicząca II stopnia ................................................ IP2  Instytucja Pośrednicząca II stopnia ................................................. IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)  Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ................................................................................. ISEKP  Internetowy System Ewidencji Kart Projektowych ........................ ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)  Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej .......................... IW  Instytucja Wdrażająca .................................................................... IZ  Instytucja Zarządzająca ................................................................... 175 183 176 178 183 181 179 448 179 180 181 183 185 192 193 194 195 195 195 195 197 197 198 197 201 201 201 195 195 195 181 201 448 195 197 15 Wykaz haseł J JASMINE ................................................................................................. JASPERS .................................................................................................. JDP  Jednolity Dokument Programowy .................................................. Jean Monnet ............................................................................................ Jednolita Płatność na Gospodarstwo ........................................................ Jednolita Płatność Obszarowa ................................................................. Jednolita Płatność Regionalna ................................................................. Jednolity Dokument Programowy ............................................................ Jednostki samorządu terytorialnego ........................................................ JEREMIE ................................................................................................. JESSICA .................................................................................................. Joint Research Centre  Wspólnotowe Centrum Badawcze ....................... JPG  Jednolita Płatność na Gospodarstwo .............................................. JPO  Jednolita Płatność Obszarowa ....................................................... JPR  Jednolita Płatność Regionalna ....................................................... JRC  Wspólnotowe Centrum Badawcze .................................................. JST  Jednostki samorządu terytorialnego ............................................... Just retour ............................................................................................... K Kategorie interwencji ............................................................................... KIK  Krajowa Instytucja Koordynująca ................................................... KJO  Krajowa Jednostka Oceny ............................................................. KK  Komitet Koordynujący NSRO 2007–2013 Klaster ..................................................................................................... Klasyfikacja wydatków strukturalnych ..................................................... KM  Komitet Monitorujący .................................................................... Komisja Oceny Projektów ........................................................................ Komitet Koordynacyjny ds. polityki rozwoju ............................................. Komitet Koordynujący NSRO 2007−2013 ................................................ Komitet Monitorujący .............................................................................. Komitet Regionów Unii Europejskiej ........................................................ Komitet Sterujący .................................................................................... Kompetencje kluczowe ............................................................................ Konkurencyjność regionów ...................................................................... Konkurs otwarty ...................................................................................... Konkurs zamknięty .................................................................................. Kontrakt wojewódzki ............................................................................... 205 205 213 207 208 209 211 213 213 216 218 549 208 209 211 549 213 221 223 259 259 224 231 236 231 234 234 236 238 239 239 240 243 243 243 16 Wykaz haseł Kontrola .................................................................................................. Konwergencja .......................................................................................... KOP  Komisja Oceny Projektów .............................................................. Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych ............... Koszty kwalifikowalne ............................................................................. KPK  Krajowy Punkt Kontaktowy ........................................................... KPR  Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 ............................... KPS  Krajowy Plan Strategiczny ............................................................. KR  Komitet Regionów Unii Europejskiej ................................................ Krajowa Instytucja Koordynująca ............................................................. Krajowa Jednostka Oceny ........................................................................ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie .............................................................................. Krajowa Rezerwa Interwencyjna .............................................................. Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym ..................................... Krajowe ramy prawne programowania interwencji w ramach polityki regionalnej ....................................................................................... Krajowy Plan Strategiczny ........................................................................ Krajowy Program Operacyjny  Program Operacyjny .............................. Krajowy Program Reform Europa 2020 .................................................... Krajowy Program Reform na rzecz Realizacji Strategii Europa 2020 ......... Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 ........................................... Krajowy Punkt Kontaktowy ...................................................................... Krajowy System Informatyczny ................................................................ Kryteria rekrutacji ................................................................................... Kryteria wyboru projektów ...................................................................... KS  Komitet Sterujący ........................................................................... KSI  Krajowy System Informatyczny ...................................................... Kultura 2007−2013 ................................................................................ Kumulacja pomocy publicznej .................................................................. Kwalifikowalność  Koszty kwalifikowalne .............................................. Kwalifikowalność kosztów  Koszty kwalifikowalne ................................ Kwantyfikacja .......................................................................................... Kwestie horyzontalne EFS ........................................................................ L Leader+ .................................................................................................. Leonardo da Vinci .................................................................................... LGD  Lokalna Grupa Działania ............................................................. LIFE+ ...................................................................................................... 245 249 231 250 252 269 268 265 238 259 259 260 263 263 264 265 397 266 267 268 269 269 270 271 239 269 272 274 252 252 276 276 281 283 290 284 17 Wykaz haseł Lifelong Learning Programme  Program Uczenie się przez całe życie ...... Linia demarkacyjna ................................................................................. Lista rankingowa projektów ..................................................................... LLP (Lifelong Learning Programme)  Program Uczenie się przez całe życie ..... Logika interwencji ................................................................................... Lokalna Grupa Działania ......................................................................... M Małe i średnie przedsiębiorstwa ............................................................... Mapa pomocy regionalnej ........................................................................ Matryca logiczna ..................................................................................... Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ............... Mechanizm modulacji  Zasada modulacji ............................................. Mechanizm wprowadzania korekt ........................................................... Media 2007 ............................................................................................. Memorandum finansowe ......................................................................... Metoda luki w finansowaniu .................................................................... MF EOG  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego .... MIFF (Multi-Annual Indicative Financial Framework)  Wieloletnie Orientacyjne Ramy Finansowe ..................................... Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ....................................................... MIPD (Multi-Annual Indicative Planning Document)  Wieloletni Orientacyjny Dokument Planowania .................................................. Młodzież dla Europy ................................................................................ Młodzież w działaniu .............................................................................. Młodzież w świecie .................................................................................. Modulacja  Zasada modulacji ............................................................... Monitorowanie (postępu realizacji programów/projektów) ..................... Monofunduszowość programów operacyjnych ......................................... Montaż finansowy projektu ...................................................................... MŚP  Małe i średnie przedsiębiorstwa .................................................... Multi-Annual Indicative Financial Framework  Wieloletnie Orientacyjne Ramy Finansowe ............................................................................... Multi-Annual Indicative Planning Document  Wieloletni Orientacyjny Dokument Planowania ...................................................................... Myślenie projektowe ................................................................................ 428 285 289 428 289 290 291 295 297 303 578 306 307 308 308 303 530 310 530 310 311 314 578 314 316 317 291 530 530 318 18 Wykaz haseł N Narodowa Strategia Spójności  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 .................................................................... Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 ............................ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ................ Narodowy Plan Rozwoju .......................................................................... National Contingency Reserve  Krajowa Rezerwa Interwencyjna ........... National Development Plan  Narodowy Plan Rozwoju ........................... NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... Nieprawidłowości .................................................................................... NMF  Norweski Mechanizm Finansowy .................................................. Nomenclature of Units for Territorial Statistics  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych .............................................. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych ........... Norweski Mechanizm Finansowy ............................................................. Notyfikacja pomocy publicznej ................................................................ NPR  Narodowy Plan Rozwoju ............................................................... NSRO  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 ................ NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych .............................. O Obszary wsparcia EFS .............................................................................. OECD  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ........................ Ocena oddziaływania na środowisko ....................................................... Ocena merytoryczna projektu .................................................................. Odwołanie  Procedura odwoławcza ...................................................... OOŚ  Ocena oddziaływania na środowisko ............................................ Operational Programme  Program Operacyjny ..................................... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju .................................... Organization for Economic Cooperation and Development  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ................................................... P PAIiIZ  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych .................. Pakt Euro Plus ......................................................................................... Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .................... PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości .................................. 319 319 322 323 263 323 322 324 329 328 328 329 332 323 319 328 333 345 334 343 386 334 397 345 345 368 347 348 368 19 Wykaz haseł Partnerstwo publiczno-prywatne ............................................................. PD  Plan działania ................................................................................ PEFS  Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego ........................... PFRON  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ....... Perspektywa finansowa ............................................................................ PHARE (Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies)  Polska i Węgry − Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek ....................................................................................... Plan ewaluacji ......................................................................................... Plan działania .......................................................................................... Płatność ................................................................................................... Płatność bezpośrednia ............................................................................. Płatność okresowa ................................................................................... Płatność salda końcowego ....................................................................... Płatność zaliczkowa ................................................................................. PO  Program Operacyjny ....................................................................... Podstawy Wsparcia Wspólnoty ................................................................ Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego .................................... PO EWT  Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej ... PO IG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ........................... PO IiŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ....................... PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki ........................................... Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies  Polska i Węgry − Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek ........... Polityka regionalna .................................................................................. Polityka rozwoju ...................................................................................... Polityka spójności .................................................................................... Polityka strukturalna ............................................................................... Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych .............................. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ............................................. Polska i Węgry – Pomoc w Restrukturyzacji ich Gospodarek .................... Pomoc de minimis ................................................................................... Pomoc horyzontalna ................................................................................ Pomoc indywidualna  Program pomocowy ............................................ Pomoc publiczna ..................................................................................... Pomoc regionalna .................................................................................... Pomoc sektorowa ..................................................................................... PO PT  Program Operacyjny Pomoc Techniczna ...................................... PO RPW  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ....................... PPP  Partnerstwo publiczno-prywatne ................................................... PR  Program ramowy ............................................................................ 349 355 364 348 354 369 355 355 357 357 361 361 362 397 363 364 434 401 400 403 369 364 366 366 367 368 368 369 370 373 422 374 377 382 409 410 349 422 20 Wykaz haseł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: