Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 009185 10485278 na godz. na dobę w sumie
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych - ebook/pdf
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 896
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1798-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dokonujący się proces internacjonalizacji życia społecznego pociąga za sobą konieczność ciągłego analizowania pojęć, mających zakotwiczenie na płaszczyźnie międzynarodowej. Dynamika i złożoność tego procesu skłoniły do podjęcia próby przeglądu istotnych, wyselekcjonowanych zagadnień składających się na Encyklopedię zagadnień międzynarodowych.

Ze względu na złożoność i rozległość poruszanej problematyki hasła zostały pogrupowane w trzy zasadnicze działy tematyczne – prawny, ekonomiczny i politologiczny. W ich ramach ponad 800 szczegółowych haseł składających się na 66 rozdziałów uporządkowano alfabetycznie, co w zamyśle redaktorów ułatwić ma korzystanie z Encyklopedii.

Oddawana w ręce Czytelników publikacja stanowi owoc prac czterdziestu czterech Autorów, specjalizujących się w różnych dyscyplinach naukowych i reprezentujących różne ośrodki akademickie.  Encyklopedia zagadnień międzynarodowych kierowana jest nie tylko do prawników, ekonomistów i politologów, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tą złożoną problematyką. Jej walory – zarówno merytoryczne, jak i praktyczne – a także przejrzysty układ, czynią ją przydatną jako narzędzie zdobycia informacji i wiedzy w szczególności dla uczniów, maturzystów, studentów oraz aplikantów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ń Ę O L K Y C N E ENCYKLOPEDIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH Pod redakcją Eweliny Cała-Wacinkiewicz Renaty Podgórzańskiej Daniela Wacinkiewicza Wydawnictwo C. H. Beck ENCYKLOPEDIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ENCYKLOPEDIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH Pod redakcją Eweliny Cała-Wacinkiewicz Renaty Podgórzańskiej Daniela Wacinkiewicza Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Recenzent: prof. zw. dr hab. Roman Sowiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1798-4 Spis treści Noty o autorach .................................................................................................................................................. VII Wykaz skrótów ................................................................................................................................................... XI Wstęp ................................................................................................................................................................... XIX Dział Prawny Rozdział I. Międzynarodowa ochrona praw człowieka .............................................................. Rozdział II. Międzynarodowa odpowiedzialność .......................................................................... Rozdział III. Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach handlowych 3 14 22 i cywilnych ............................................................................................................................................... 34 Rozdział IV. Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych ............................................ 47 Rozdział V. Międzynarodowe organizacje pozarządowe ........................................................... 51 Rozdział VI. Międzynarodowe organizacje rządowe ................................................................. 89 Rozdział VII. Międzynarodowe podmioty .......................................................................................... Rozdział VIII. Międzynarodowe postępowanie cywilne .............................................................. 94 Rozdział IX. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe ..................................................... 114 Rozdział X. Międzynarodowe prawo finansowe ............................................................................. 124 Rozdział XI. Międzynarodowe prawo gospodarcze ....................................................................... 132 Rozdział XII. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych ..................... 142 Rozdział XIII. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne ................................................... 159 Rozdział XIV. Międzynarodowe prawo morza .................................................................................. 167 Rozdział XV. Międzynarodowe prawo ochrony konkurencji .................................................... 180 Rozdział XVI. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska ................................................... 189 Rozdział XVII. Międzynarodowe prawo podatkowe ...................................................................... 193 Rozdział XVIII. Międzynarodowe prawo pracy ............................................................................... 201 Rozdział XIX. Międzynarodowe prawo prywatne ........................................................................... 215 Rozdział XX. Międzynarodowe prawo publiczne ........................................................................... 218 Rozdział XXI. Międzynarodowe prawo samorządowe ................................................................. 226 Rozdział XXII. Międzynarodowe prawo traktatów ...................................................................... 237 Rozdział XXIII. Międzynarodowe prawo uchodźcze ..................................................................... 247 Rozdział XXIV. Międzynarodowe sądownictwo ............................................................................. 270 Rozdział XXV. Międzynarodowe stosunki dyplomatyczne i konsularne ............................. 299 Rozdział XXVI. Międzynarodowe terytoria .................................................................................... 311 Rozdział XXVII. Międzynarodowe traktaty .................................................................................... 326 Rozdział XXVIII. Międzynarodowe uznanie ..................................................................................... 336 Rozdział XXIX. Międzynarodowy status osób fizycznych ......................................................... 345 Rozdział XXX. Międzynarodowy status państw ............................................................................. 349 V Spis treści Dział Ekonomiczny Rozdział XXXI. Międzynarodowa atrakcyjność inwestycyjna ................................................. 375 Rozdział XXXII. Międzynarodowa integracja gospodarcza ..................................................... 381 Rozdział XXXIII. Międzynarodowa polityka ekonomiczna ....................................................... 389 Rozdział XXXIV. Międzynarodowa polityka kursowa ................................................................. 396 Rozdział XXXV. Międzynarodowe ceny ............................................................................................... 402 Rozdział XXXVI. Międzynarodowe instytucje finansowe .......................................................... 406 Rozdział XXXVII. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji .................................. 428 Rozdział XXXVIII. Międzynarodowe rozliczenia ......................................................................... 435 Rozdział XXXIX. Międzynarodowe rynki finansowe .................................................................... 455 Rozdział XL. Międzynarodowe standardy obrotu nieruchomościami .................................. 461 Rozdział XLI. Międzynarodowe stosunki finansowe .................................................................... 468 Rozdział XLII. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ekonomiczne) ............................... 474 Rozdział XLIII. Międzynarodowy system płatniczy ...................................................................... 478 Rozdział XLIV. Międzynarodowe zarządzanie ................................................................................ 483 Rozdział XLV. Międzynarodowy handel ............................................................................................. 488 Rozdział XLVI. Międzynarodowy marketing .................................................................................... 507 Rozdział XLVII. Międzynarodowy podział pracy ........................................................................... 520 Rozdział XLVIII. Międzynarodowy rynek usług pocztowych ................................................... 525 Rozdział XLIX. Międzynarodowy rynek usług telekomunikacyjnych ................................... 536 Rozdział L. Międzynarodowy rynek usług transportowych .................................................... 548 Rozdział LI. Międzynarodowy system walutowy ............................................................................ 578 Dział Politologiczny Rozdział LII. Międzynarodowa kontrola i redukcja zbrojeń ................................................... 589 Rozdział LIII. Międzynarodowa współpraca .................................................................................... 600 Rozdział LIV. Międzynarodowe bezpieczeństwo ............................................................................. 612 Rozdział LV. Międzynarodowe misje i operacje ............................................................................... 624 Rozdział LVI. Międzynarodowe procesy integracyjne i dezintegracyjne ........................... 655 Rozdział LVII. Międzynarodowe ruchy religijne ........................................................................... 666 Rozdział LVIII. Międzynarodowe ruchy społeczne ....................................................................... 736 Rozdział LIX. Międzynarodowe spory i konflikty ......................................................................... 743 Rozdział LX. Międzynarodowe stosunki kulturalne ................................................................... 771 Rozdział LXI. Międzynarodowe stosunki polityczne ................................................................... 783 Rozdział LXII. Międzynarodowe stosunki społeczne ................................................................... 813 Rozdział LXIII. Międzynarodowe stosunki wojskowe ................................................................... 826 Rozdział LXIV. Międzynarodowy lobbing .......................................................................................... 839 Rozdział LXV. Międzynarodowy ład .................................................................................................... 844 Rozdział LXVI. Terroryzm międzynarodowy .................................................................................... 853 VI Noty o autorach Henryk Babis [H.B.] – dr hab. prof. US Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Bera [An.B.] – dr Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer- sytetu Szczecińskiego Jacek Buko [J.B.] – dr hab. Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersyte- tu Szczecińskiego Aurelia Bielawska [A.B.] – prof. zw. dr hab. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer- sytetu Szczecińskiego; Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej Krystyna Brzozowska [K.B.] – dr hab. prof. US Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni- wersytetu Szczecińskiego Ewelina Cała-Wacinkiewicz [E.C-W.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; docent w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyż- szej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Grzegorz Ciechanowski [G.C.] – dr Adiunkt Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Roman Czaplewski [R.Cz.] – prof. zw. dr hab. Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Sławomir Driczinski [S.D.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Szczecińskiego; starszy wykładowca w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Wojciech Downar [W.D.] – dr hab. prof. US Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy- tetu Szczecińskiego Wojciech Drożdż [W.Dr.] – dr Adiunkt w Katedrze Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekono- miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Magdalena Fedorowicz [M.F.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń- skiego VII Noty o autorach Kinga Flaga-Gieruszyńska [K.F-G.] – dr Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze- cińskiego; starszy wykładowca w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwo- wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Izabela Gawłowicz [I.G.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Grzegorz Harasimiak [G.H.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Izabela Kraśnicka [I.K.] – dr   Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Joanna Lubimow [J.L.] – mgr Asystent w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Za- wodowej w Gorzowie Wlkp. Piotr Łaski [P.Ł.] – dr hab. prof. US Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Mierzejewska [A.M.] – mgr Wykładowca w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Barbara Mikołajczyk [B.M.] – dr hab. prof. UŚ Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Katedra Prawa Międzynaro- dowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląs kiego Joanna Nowakowska-Małusecka [J.N-M.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Maciej Perkowski [M.Per.] – dr hab. Kierownik Ośrodka Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi na Wydziale Prawa Uniwersy- tetu w Białymstoku; wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Bia- łymstoku Dariusz Pęchorzewski [D.P.] – dr Doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Jarosław J. Piątek [J.P.] – dr hab. prof. US Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Piekutowska [A.P.] – dr Doktor nauk ekonomicznych; Zakład Prawa Europejskiego Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Michał Pluciński [M.P.] – dr Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Renata Podgórzańska [R.P.] – dr Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Andrzej Ranke [A.R.] – dr Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu VIII Noty o autorach Grażyna Rosa [G.R.] – dr hab. prof. US Kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej w Katedrze Marketingu Usług Wydziału Zarzą- dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Robert Rumiński [R.R.] – dr Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Janusz Ruszkowski [J.R.] – dr hab. prof. US Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Sylwia Serwońska [S.S.] – mgr Doktorantka w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Wojciech Staszewski [W.S.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Wydziału Prawa, Prawa Kano- nicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Anna Szarek [A.Sz.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Wydziału Prawa, Prawa Kano- nicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Anna Szczepańska [A.S.] – dr Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego Beata Świecka [B.Ś.] – dr hab. Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Daniel Wacinkiewicz [D.W.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Szczecińskiego; starszy wykładowca w Instytucie Administracji i Bezpieczeń- stwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Iwona Wierzchowiecka [I.W.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; wykładowca na Universitat Autonoma de Bar- celona Jerzy Wronka [J.W.] – dr hab. prof. US Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekono- miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Dariusz Wybranowski [D.Wyb.] – dr Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Zalcewicz [A.Z.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń- skiego Elżbieta Załoga [E.Z.] – dr hab. prof. US Kierownik Katedry Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Mieczysława Zdanowicz [M.Zd.] – dr hab. prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki, p.o. kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicz- nego, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Marek Zieliński [M.Z.] – dr Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego IX Wykaz skrótów 1. Akty Prawa krajowego KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.1.1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez pa- pieża Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges KKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat Lizboński TOFU . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2. Akty Prawa międzynarodowego CEFTA . . . . . . . . . . . . . . . . Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu ECPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni- żającemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktowaniu albo Karaniu EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności EKRGiT . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych EKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Społeczna EKSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Samorządu Lokalnego EUWT . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej GATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami GATT . . . . . . . . . . . . . . . . . Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu XI Wykaz skrótów IOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji JAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednolity Akt Europejski KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych KWPT . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) MPPOiP . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych MPPGSiK . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych TEWEA . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Unię Europejską TWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską TWWiS . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Węgla i Stali ZEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrewidowana Europejska Karta Społeczna 3. Organy, instytucje i organizacje międzynarodowe AfrBR . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrykański Bank Rozwoju ABR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azjatycki Bank Rozwoju ABW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu COREPER . . . . . . . . . . . . . Komitet Stałych Przedstawicieli EBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Centralny EBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Inwestycyjny EBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ECOFIN . . . . . . . . . . . . . . . Rada ds. Gospodarki i Finansów EFOGR . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa EFRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in. ERDF) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in. ESF) Europejski Fundusz Społeczny EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Komisja Gospodarcza EMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Ekonomiczna i Monetarna EOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy ESBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski System Banków Centralnych ESW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski System Walutowy ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EURATOM . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Energii Atomowej EUROJUST . . . . . . . . . . . . Europejska Jednostka Współpracy Sądowej EUROPOL . . . . . . . . . . . . . Europejski Urząd Policji EWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza EWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Obronna EWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Polityczna EWWiS . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Węgla i Stali FIFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Farmaceutyczny GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Sanitarny IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instytut Pamięci Narodowej ISAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa KBWE . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KE-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Ekonomiczno-Społeczny KOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Obrony Kraju KRRiT . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji XII Wykaz skrótów KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa LPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liga Państw Arabskich MFW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Fundusz Walutowy MOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowe Banki Centralne NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OBWE . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ODCE . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEEC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej OLAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych ONZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Państw Amerykańskich PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Komisja Wyborcza RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich (in. Ombudsman) RPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Polityki Pieniężnej RUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Unii Europejskiej SIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Informacyjny Schengen SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UGiW . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Gospodarcza i Walutowa UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URPLWMPB . . . . . . . . . . . Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych USC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Stanu Cywilnego UZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Zachodnioeuropejska WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Światowa Organizacja Zdrowia WPZiB . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny WTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Światowa Organizacja Handlu ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Publikatory i czasopisma ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ADR Arbitraż i Mediacja AHRLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . African Human Rights Law Journal Am.JIL . . . . . . . . . . . . . . . . . American Journal of International Law XIII Wykaz skrótów Am.UILRev. . . . . . . . . . . . . American University International Law Review AON . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akademia Obrony Narodowej Bal.Sh. . . . . . . . . . . . . . . . . . Balance Sheet Bez.N . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo Narodowe BiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank i Kredyt Biul.Skarb. . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy Br.JIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . British Journal of International Law CHRLRev. . . . . . . . . . . . . . . Columbia Human Rights Law Review CMLRev. . . . . . . . . . . . . . . . Common Market Law Review Den.JIL . . . . . . . . . . . . . . . . Denver Journal of International Law Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz.UE . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EILRev. . . . . . . . . . . . . . . . . Emory International Law Review EiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energia i Przemysł EJCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Journal of Comparative Law EJIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . European Journal of International Law EJML . . . . . . . . . . . . . . . . . . European Journal of Migration and Law EPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Prawa EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Fin.Kw.Int. . . . . . . . . . . . . . Finansowy Kwartalnik Internetowy FMRev. . . . . . . . . . . . . . . . . Forced Migration Review Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GPol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Policyjna  GPr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Samorządu i Administracji HHRLJ . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard Human Rights Law Journal HILJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard International Law Journal HRLRev. . . . . . . . . . . . . . . . Human Rights Law Review HRQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Human Rights Quarterly HUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego ICLQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . International and Comparative Law Quaterly ICTJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Center for Transitional Justice IELRep. . . . . . . . . . . . . . . . . International Enforcement Law Reporter IJGLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana Journal of Global Legal Studies IJHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Journal of Human Rights IJRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Journal of Refugee Law IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Peacekeeping IRev.RC . . . . . . . . . . . . . . . . International Review of the Red Cross JBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Business Venturing JEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Economic Perspectives JIBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of International Business Studies JRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Refugee Studies JSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Space Law JTLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Journal of Transnational Law and Policy KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Bellona KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Historyczny KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa Krn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Kronik KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katolicki Uniwersytet Lubelski XIV Wykaz skrótów KWPT . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów LJIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leiden Journal of International Law Mil.LRev. . . . . . . . . . . . . . . . Military Law Review MJIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan Journal of International Law MJILT . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryland Journal of International Law and Trade MLRev. . . . . . . . . . . . . . . . . Modern Law Review MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MRiF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów M.Woj. . . . . . . . . . . . . . . . . . Myśl Wojskowa N.Curr. . . . . . . . . . . . . . . . . Nowa Currenda N.Pań. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Państwo NELRev. . . . . . . . . . . . . . . . New England Law Review NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NTWoj. . . . . . . . . . . . . . . . . Nowa Technika Wojskowa NYIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands Yearbook of International Law NYUJILPol. . . . . . . . . . . . . New York University Journal of International Law and Politics OSA-Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PDypl. . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Dyplomatyczny PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Przegląd Dyplomatyczny PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Polityczny Pr.i Pod . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki Pr.i Pod UE . . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki Unii Europejskiej Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Przedsiębiorcy Pr.Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Przysłów PrUpadNapr . . . . . . . . . . . . Prawo upadłościowe i naprawcze Prz.Kom. . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Komunikacyjny Prz.Pod. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy Prz.Pol. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Polityczny Prz.Rel. . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Religioznawczy PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Stosunków Międzynarodowych PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PwE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska w Europie PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Zachodni Rach.B . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunkowość Budżetowa Rad.Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RBez.M . . . . . . . . . . . . . . . . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RLRec. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rutgers Law Record RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPPZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej Wykaz skrótów Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent Rodz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Rodzaju Rz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . list do Rzymian Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Ryn.Kol. . . . . . . . . . . . . . . . Rynek Kolejowy Sam.Teryt. . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SCLRev. . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Clara Law Review SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie Sł.Prac. . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawy Międzynarodowe Sm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Samuela SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawy Narodowościowe SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP KUL . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze KUL SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosnowieckie Studia Teologiczne St.LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia de Lege et Civitate Stos.M . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosunki Międzynarodowe TaxN.In. . . . . . . . . . . . . . . . Tax Notes International Tel.iTech.Infor. . . . . . . . . . . Telekomunikacja i Techniki Informacyjne TGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transaction of the Grotius Society TILJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas International Law Journal TLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation Law Journal UMICLRev. . . . . . . . . . . . . University of Miami International and Comparative Law Review VJTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venderbilt Journal of Transnational Law WLRev. . . . . . . . . . . . . . . . . Washington Law Review Wel.Ar. . . . . . . . . . . . . . . . . Weltwirtschaftliches Archiv 1974 WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Wor.Pap. . . . . . . . . . . . . . . . Working Paper YHRDLJ . . . . . . . . . . . . . . . Yale Human Rights and Development Law Journal YLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yale Law Journal 5. Inne skróty a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absolwent art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł CeTo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centralne Tabele Ofert ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw EDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja Działalności Gospodarczej ENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Aresztowania EZIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych GMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobra Praktyka Wytwarzania Produktów Leczniczych HACCP . . . . . . . . . . . . . . . . System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inaczej jęz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karta kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kanon KUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katolicki Uniwersytet Lubelski łac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . łaciński m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (a, e) NFZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia XVI Wykaz skrótów np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt PNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkt Narodowy Brutto por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok RDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejestr Dłużników Niewypłacalnych s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spółka Europejska siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia SPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swoboda Przepływu Towarów SPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swoboda Przepływu Usług t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tłum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tłumaczenie TOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tradycyjne środki własne tzn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy UKSW . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego UMCS . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp UW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Warszawski UWr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Wrocławski VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podatek od towarów i usług w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiek ww. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (a, e) zd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVII Wstęp Dzisiejsza złożona, rozległa i skomplikowana organizacja życia międzynarodowego, w której przenikają się elementy stricte prawnomiędzynarodowe z ekonomicznymi i politycznymi, stanowiła asumpt do przy- gotowania oddawanej w ręce czytelników Encyklopedii Zagadnień Międzynarodowych. Jest ona owocem prac czterdziestu czterech Autorów, specjalizujących się w różnych dyscyplinach naukowych i reprezentują- cych różne ośrodki akademickie. Dokonujący się proces internacjonalizacji życia społecznego pociąga za sobą konieczność ciągłego ana- lizowania pojęć, mających zakotwiczenie na płaszczyźnie międzynarodowej. Dynamika i złożoność tego procesu powoduje, iż nie jest możliwą kompleksowa prezentacja całokształtu omawianej problematyki. Stąd też deskrypcja zawarta w niniejszej Encyklopedii stanowi przegląd istotnych wyselekcjonowanych za- gadnień. Ze względu na złożoność i rozległość poruszanej problematyki hasła zostały pogrupowane w trzy zasad- nicze działy tematyczne – prawny, ekonomiczny i politologiczny. W ich ramach ponad osiemset szczegóło- wych haseł składających się na sześćdziesiąt sześć rozdziałów uporządkowano alfabetycznie, co w zamyśle redaktorów ułatwić ma korzystanie z Encyklopedii. Encyklopedia Zagadnień Międzynarodowych kierowana jest nie tylko do prawników, ekonomistów i politologów, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tą złożoną problematyką. Jej walory – zarów- no merytoryczne, jak i praktyczne – a także przejrzysty układ czynią ją przydatną jako narzędzie zdobycia informacji i wiedzy w szczególności dla uczniów, maturzystów, studentów oraz aplikantów. Szczecin, grudzień 2010 r. Redaktorzy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Encyklopedia zagadnień międzynarodowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: