Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00442 006862 20582758 na godz. na dobę w sumie
Energia w Szczególnej Teorii Względności - ebook/pdf
Energia w Szczególnej Teorii Względności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Self Publishing Język publikacji:
ISBN: 978-83-272-3465-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedstawiono nowe relatywistyczne wyrażenia dla energii kinetycznej, spoczynkowej i całkowitej różniące się od powszechnie stosowanych analogicznych wyrażeń. W szczególności wykazano, że wartość energii spoczynkowej jest o połowę mniejsza od wartości wynikającej z zasady równoważności masy i energii Einsteina. Najpopularniejszy wzór fizyki jest niepoprawny!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Osiak ENERGIA W SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLÊDNOŒCI Zbigniew Osiak EҭERGIA W SZCZEGÓLҭEJ TEORII WZGLĘDҭOŚCI © Copyright 2012, 2014 by Zbigniew Osiak Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3465-0 e-mail: zbigniew.osiak@gmail.com Energia w Szczególnej Teorii Wzgl¦dno±ci Zbigniew Osiak Wy»sza Szkoªa Humanistyczna we Wrocªawiu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocªawskim E-mail: zbigniew.osiak@gmail.com Streszczenie Podamy nowe relatywistyczne wzory dla energii kinetycznej, spo- czynkowej i caªkowitej. Przyrost energii kinetycznej cz¡stki wyzna- czymy jako prac¦ wykonan¡ przez skªadowe przestrzenne czterosiªy Minkowskiego. Przedstawimy now¡ relacj¦ mi¦dzy trójwymiarowym p¦dem relatywistycznym i relatywistyczn¡ energi¡ kinetyczn¡ oraz in- terpretacj¦ czwartej skªadowej siªy Minkowskiego. Spis tre±ci Streszczenie 1 Wprowadzenie 2 Czterowymiarowe równania ruchu Minkowskiego wspóªzmien- nicze wzgl¦dem transformacji Lorentza 3 Przestrzenna cz¦±¢ czterowektora siªy Minkowskiego 4 Nowe wyra»enia dla energii kinetycznej, caªkowitej i spo- czynkowej w mechanice relatywistycznej 5 Kwadrat moduªu czterowektora pr¦dko±ci 6 Nowy zwi¡zek mi¦dzy energi¡ i p¦dem 7 Czwarta (czasowa) skªadowa siªy Minkowskiego 8 Bardziej ogólna posta¢ równa« ruchu Minkowskiego 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 Energia w Szczególnej Teorii Wzgl¦dno±ci Zbigniew Osiak 9 Konkluzje i dyskusja Literatura 1 Wprowadzenie 6 7 Tradycyjna posta¢ zasady równowa»no±ci masy i energii zaproponowana przez Einsteina [1] E0 = mc2 bywa czasami wyprowadzana [2] przy u»yciu równa« ruchu Plancka [3] F = d(mγv)/dt. Stosowanie tych równa« w szczególnej teorii wzgl¦dno±ci prowadzi do bª¦dów, poniewa» nie s¡ one wspóªzmiennicze (kowariantne) wzgl¦dem transformacji Lorentza. Wspóªzmienniczo±¢ równa« zyki oraz niezmienniczo±¢ warto±ci pr¦dko±ci ±wiatªa w pró»ni wzgl¦dem transformacji Lorentza s¡ dwoma podstawowymi postulatami szczególnej teorii wzgl¦dno±ci. Wedªug mnie równania ruchu Plancka s¡ ciekawym przy- kªadem heurystycznej hipotezy i maj¡ jedynie znaczenie historyczne. Przy wyznaczaniu wyra»e« dla relatywistycznej energii kinetycznej, spoczynko- wej i caªkowitej nale»y posªugiwa¢ si¦ czterowymiarowymi równaniami ruchu Minkowskiego wspóªzmienniczymi wzgl¦dem transformacji Lorenztza. [4]. 2 Czterowymiarowe równania ruchu Minkow- skiego wspóªzmiennicze wzgl¦dem transfor- macji Lorentza Czterowymiarowe równania ruchu Minkowskiego wspóªzmiennicze wzgl¦dem transformacji Lorentza dane s¡ przez: ˜Fα = mγ d˜vα dt = m˜aα (1) − 1 gdzie ˜Fα  skªadowe czterowektora siªy Minkowskiego; α = 1, 2, 3, 4; m  masa cz¡stki; γ ≡ (1 − v2c−2) 2  czynnik Lorentza; c  warto±¢ pr¦dko±ci ±wia- tªa w pró»ni; ˜vα ≡ γ (dxα/dt)  skªadowe czterowektora pr¦dko±ci; x1 ≡ x, x2 ≡ y, x3 ≡ z, x4 ≡ ict; i  jednostka urojona; v ≡ dr/dt  trójwek- tor pr¦dko±ci; r ≡ (x, y, z) = (x1, x2, x3)  trójwektor poªo»enia; v2 ≡ (dx1/dt)2 + (dx2/dt)2 + (dx3/dt)2  kwadrat moduªu trójwektora pr¦dko±ci; ˜aα ≡ γ (d˜vα/dt)  skªadowe czterowektora przyspieszenia. 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Energia w Szczególnej Teorii Względności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: