Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 012134 20613028 na godz. na dobę w sumie
Enterprise Miner - ebook/pdf
Enterprise Miner - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2770-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentacja podstaw użytkowania programu Enterprise Miner firmy SAS oraz ogólna charakterystyka wybranych metod, zwracająca szczególną uwagę na wymóg odpowiedniego przygotowania danych oraz właściwą interpretację uzyskiwanych wyników. Metody Data Mining znajdują zastosowanie w prowadzeniu kampanii reklamowych, utrzymywaniu i zdobywaniu klientów, analizach i ocenach kredytobiorców bankowych i ocenach ryzyka kredytowego, promocji produktów i usług, prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, przewidywaniu sukcesów kampanii reklamowych i sprzedaży produktów, badaniach rynku.

Adresując tę publikację do studentów kierunków ekonomicznych, a także do analityków-praktyków autorzy ilustrują możliwości programu i metod przykładami analiz zbiorów danych z różnych dziedzin i źródeł.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Miros∏awa Lasek, Marek P´czkowski Enterprise Miner Wykorzystywanie narz´dzi Data Mining w systemie SAS okladka 5/16/13 3:40 PM Page 1 Prezentacja podstaw u˝ytkowania programu Enterprise Miner firmy SAS oraz ogólna charakterystyka wybranych metod, zwracajàca szczególnà uwag´ na wymóg odpowiedniego przygotowania danych oraz w∏aÊciwà interpretacj´ uzyskiwanych wyników. Metody Data Mining znajdujà zastosowanie w prowadzeniu kampanii reklamowych, utrzymywaniu i zdobywaniu klientów, analizach i ocenach kredy- tobiorców bankowych i ocenach ryzyka kredytowego, promocji produktów i us∏ug, prognozowaniu i planowaniu sprzeda˝y, przewidywaniu sukcesów kampanii rekla- mowych i sprzeda˝y produktów, badaniach rynku. Adresujàc t´ publikacj´ do studentów kierunków ekonomicznych, a tak˝e do analityków-praktyków autorzy ilustrujà mo˝liwoÊci programu i metod przyk∏adami analiz zbiorów danych z ró˝- nych dziedzin i êróde∏. Miros∏awa Lasek jest pracownikiem Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej dzia∏alnoÊç naukowa i dydaktyczna obejmuje projektowanie systemów informatycznych dla przedsi´biorstw, modelowanie procesów gospo- darczych, rozwój innowacyjnych technologii informatycznych, budow´ architek- tur systemów zintegrowanych. Zajmuje si´ równie˝ zastosowaniami zaawanso- wanych metod statystycznych i ekonometrycznych oraz metod Data Mining w za- gadnieniach podejmowania decyzji i prognozowania w przedsi´biorstwach i ban- kach, a tak˝e tworzeniem i zastosowaniami takich metod, jak sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i sztuczne uk∏ady immunologiczne. Systematycznie publi- kuje prace z wymienionych dziedzin. Marek P´czkowski zajmuje si´ zastosowaniami metod statystycznych w badaniach spo∏ecznych i ekonomicznych. Jest autorem wielu prac z zakresu wielowymiarowej analizy danych, ekonometrii, Data Mining i modelowania procesów gospodar- czych. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zaj´cia dydaktyczne z infor- matyki, metod optymalizacji decyzji i Data Mining na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. www.wuw.pl/ksiegarnia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== M i r o s ∏ a w a L a s e k , E n t e r p r i s e M a r e k M i n e r P ´ c z k o w s k i W y k o r z y s t y w a n i e n a r z ´ d z i D a t a M i n i n g w s y s t e m i e S A S str-tyt 5/16/13 3:45 PM Page 1 Enterprise Miner ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== str-tyt 5/16/13 3:45 PM Page 2 Miros∏awa Lasek, Marek P´czkowski Enterprise Miner Wykorzystywanie narz´dzi Data Mining w systemie SAS Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzent prof. dr hab. Witold Chmielarz Redaktor prowadzący Małgorzata Yamazaki Redakcja i korekta Izabela Mika Redakcja techniczna Zofia Kosińska Projekt okładki i stron tytułowych Wojciech Markiewicz Skład i łamanie Krzysztof Biesaga ISBN 978-83-235-2770-1 (PDF) © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 Publikacja dofinansowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Nowa od wydawcy W książce przedstawiono zasady posługiwania się programem SAS Enterprise Miner 6.2 bez oznaczania go symbolem znaku towarowego. Autorzy i wydawca oświadczają, że pojawiające się w tej książce nazwy tego i wszystkich innych produktów ze znakami towarowymi zostały wykorzystane w sposób przyjęty w wydawnictwach, korzystny dla właścicieli znaków towarowych i niebędący pod żadnym względem zamierzonym naruszeniem praw do tych znaków. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy: tel +48 22 55-31-333 e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . Zasady posługiwania się programem Enterprise Miner . . . . . 17 1 .1 . Rozpoczęcie pracy z programem i tworzenie projektów eksplo- racji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 .2 . Organizacja zbiorów danych wykorzystywanych w analizach eksploracji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .3 . Tworzenie diagramów i zarządzanie diagramami analizy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 . Zagadnienia metodyczne przeprowadzania eksploracji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 .1 . Metodyki wykorzystywane na potrzeby analizy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 .2 . Narzędzia eksploracji danych wspierające analizy w poszczególnych etapach metodyki SEMMA programu Enterprise Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 .3 . Ogólne reguły budowania diagramów wg metodyki SEMMA i przykład diagramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3 . Przygotowanie danych do analiz Data Mining . . . . . . . . . . . 37 3 .1 . Wstępna analiza danych wejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 .2 . Narzędzia Multiplot i StatExplore w analizie danych . . . . . . 46 3 .3 . Losowanie próby danych (wykorzystanie węzła Sample) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 .4 . Podział danych (Data Partition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 .5 . Filtrowanie danych (węzeł Filter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas 3 .6 . Wybór zmiennych na potrzeby budowy modeli . . . . . . . . . . 62 3 .7 . Przeprowadzanie transformacji zmiennych . . . . . . . . . . . . . 68 3 .8 . Rozwiązywanie problemu brakujących wartości . . . . . . . . . . 70 3 .9 . Wartości nietypowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4 . Metody prognozowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4 .1 . Kryteria oceny modeli predykcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4 .2 . Regresja, sieci neuronowe i drzewa decyzyjne jako narzędzia prognozowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 .3 . Sporządzanie prognoz – generowanie i wykorzystywanie kodu skoringowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5 . Metody grupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5 .1 . Analiza skupień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5 .2 . Sieci neuronowe Kohonena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 6 . Analiza asocjacji i sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 7 . Grupowanie zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Praca przedstawia podstawy użytkowania programu Enterprise Miner firmy SAS oraz krótki opis metod eksploracji danych (data mining), któ- rych wykorzystanie umożliwia ten program . Pod pojęciem eksploracji danych rozumie się metody statystyczne i metody sztucznej inteligen- cji umożliwiające odkrywanie nieznanych zależności między danymi w nagromadzonych zbiorach danych [M . Lasek, 2004] . Są to metody, które pozwalają z danych tworzyć wiedzę, tzn . znajdywać zależności, wzorce, trendy „ukryte” w danych . Rozwój metod eksploracji danych związany jest z rozwojem wielu dziedzin: informatyki, statystyki, ekonometrii, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, zarządzania finansami, teorii i narzędzi wnioskowania w  warunkach niepewności . To właśnie ich rozwój, a w  szczególności burzliwy rozwój technologii informatycznych, spowodował, że coraz częściej punktem wyjścia w procesach decyzyjnych są dane, a nie hi- potezy statystyczne lub koncepcje klasycznych modeli ekonometrycz- nych . Współczesny sprzęt i oprogramowanie umożliwiają gromadzenie i  analizę olbrzymich zbiorów danych, obejmujących bazy mierzone dziesiątkami lub więcej gigabajtów [M . Lasek, M Pęczkowski, 2010(c)] . W komputerowych magazynach danych zwanych hurtowniami danych (data warehouses), tworzonych w  przedsiębiorstwach przemy- słowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych, firmach usługowych, znajdują się olbrzymie ilości danych . Dane te trudno poddają się zna- nym metodom analiz statystycznych i ekonometrycznych, tak aby słu- żyło to budowaniu wiedzy, która mogłaby być przydatna do wspoma- gania w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu, dokonywaniu wyborów ekonomicznych, znajdywaniu reguł i  uogólnień . Narzędzia raporto- wania OLAP (OnLine Analytical Processing), pomimo swoich niewątpli- wych zalet: wielowymiarowości i  wielopoziomowości (umożliwiającej ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas przechodzenie od ogółu do szczegółu i z powrotem) oraz pomimo ana- liz zapewniających wgląd w dane z różnych perspektyw badawczych, wynikających z potrzeb różnych użytkowników, okazały się nie w pełni wystarczające . Metody eksploracji danych stanowią analityczne rozsze- rzenie technik OLAP i prezentują podejście do analizy danych służące zasadniczo innym celom niż OLAP . Polegają one raczej nie na rapor- towaniu, ale na zdobywaniu nowej wiedzy . Miejsce OLAP i eksploracji danych w piramidzie systemów wspomagania decyzji ilustruje rys . 0 .1 . Rysunek 0.1. Miejsce OLAP i  metod eksploracji danych w piramidzie systemów wspomagania decyzji Źródło: [Z . Chen, 2001, s . 360] . W języku polskim angielski termin data mining methods jest tłuma- czony jako metody eksploracji danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, zgłębiania danych, eksploatacji danych, drążenia danych . Jed- nak chyba najczęściej, zarówno w  polskiej literaturze, na konferen- cjach, jak i wśród praktyków używana jest nazwa angielska: data mi- ning . Na temat metod eksploracji danych istnieje już od dosyć dawna bogata literatura (por . np . [M .J .A . Berry, G .S . Linoff, 2000; M .J .A . Berry, G .S . Linoff, 2004; P . Cabena i in ., 1998; J . Han, M . Kamber, J . Pei, 2012; D .T .Larose, 2006; D .T .Larose, 2008; O . Maimon, L . Ro- kach (eds .), 2005; Z . Markov, D .T . Larose, 2009; R . Matignon, 2007; I .H . Witten, E . Frank, M .A . Hall, 2011; N . Ye (ed .), 2003]) dotycząca ich podstaw oraz wykorzystania w różnych zastosowaniach . Ukazują się także prace polskich autorów w języku polskim, głównie w posta- ci monografii, w polskich czasopismach informatycznych i w Interne- cie . Przygotowywane są materiały kursowe w języku polskim (por . np . [M . Pęczkowski, 2011 (b)]) . Należy podkreślić, że w Polsce prace dotyczące metod eksploracji danych są coraz intensywniej rozwijane . Są one prowadzone w  licz- nych polskich ośrodkach . Należą do nich m .in . Szkoła Główna Han- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 9 dlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie . Nasze próby wykorzystywania metod eksploracji danych wskazały na ich dużą przydatność w przeprowadzaniu analizy danych [M . La- sek, M . Pęczkowski, 2010 (c)] . Dotyczyły m .in . analizy zróżnicowa- nia pięciuset największych firm Rzeczpospolitej [M . Lasek, M . Pęcz- kowski, 2008 (b)], przeprowadzania segmentacji klientów na potrzeby prowadzenia kampanii reklamowych [M . Kutera, M . Lasek, 2010], analizowania i prognozowania kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw [M . Lasek, 2007 (a)], analizy działalności inwestycyjnej gospodarstw agroturystycznych [M . Lasek, E . Nowak, M . Pęczkowski, 2008], ana- liz finansowych przedsiębiorstw [M . Lasek, M . Pęczkowski, 2008 (a)], przewidywania groźby upadłości lub konieczności prowadzenia postępowania układowego przedsiębiorstw [M . Lasek, M . Pęczkow- ski, D . Wierzba, 2009] . Wymienione prace prezentują wyniki prowa- dzonych przez nas analiz i  różnorodnych badań, chociaż oczywiście w literaturze (zwłaszcza anglojęzycznej) można znaleźć wiele prac opi- sujących zarówno przydatność poszczególnych metod eksploracji da- nych do różnych celów, jak i całościowe projekty zastosowań . Często powołujemy się na własne artykuły dotyczące zagadnień eksploracji danych także z tego względu, że czytelnik może tam znaleźć wskazane przez nas dość liczne pozycje literatury odnoszące się do szczegóło- wych kwestii i problemów przedstawianych w oddzielnych, podejmu- jących odrębne tematy artykułach, jak np . wyznaczanie liczby skupień w  grupowaniu obiektów, graficzna ocena jakości modeli, grupowanie zmiennych, sporządzanie prognoz . Uznaliśmy, że nie byłoby celowe powtarzanie już tam przytaczanych czy też cytowanych pozycji . Obecnie metody eksploracji danych znajdują zastosowania prak- tyczne w ramach systemów oprogramowania zwanych systemami Busi- ness Intelligence – rys . 0 .2 . Metody eksploracji danych dzielone są w różny sposób . W przy- padku kryterium celu stosowania można wyróżnić metody: • klasyfikacji – umożliwiające przydział obiektów do z  góry zdefi- niowanych klas (podzbiorów); należy do nich np . analiza dyskry- minacyjna, w której dąży się do znalezienia funkcji umożliwiającej przewidywanie przynależności nowego obiektu do danej klasy; • regresji – obejmujące znajdywanie związków opisujących wpływ jednej lub większej liczby cech (zmiennych objaśniających) na wy- braną cechę (zmienną objaśnianą); ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas Rysunek 0.2. Ewolucja od statycznych raportów do metod eksploracji danych i systemów Business Intelligence Źródło: [N . Rasmussen i in ., 2002, s . 5] . • odkrywania sekwencji – służące do odnajdywania kolejności nastę- powania zdarzeń lub pojawiania się obiektów; • grupowania (analizy skupień) – dotyczące podziału zbioru obiek- tów na skończoną liczbę grup w ten sposób, aby obiekty podobne do siebie znalazły się w tej samej grupie; • odkrywania charakterystyk – polegające na znajdywaniu opisu grup obiektów za pomocą skończonej, możliwie małej liczby cech (charakterystyk) określanych często mianem profili (np . klientów bankowych, osób kupujących określone towary, użytkowników określonych typów komputerów); • odkrywania asocjacji – dotyczące odkrywania związków między obiektami lub grupami obiektów opisanych przez wiele cech ilo- ściowych lub jakościowych; • wykrywania zmian i odchyleń – polegające na poszukiwaniu warto- ści nietypowych (odstających, skrajnych), a także systematycznych błędów pomiaru . Innym kryterium podziału metod eksploracji danych jest charakter związku lub podziału obiektów (cech), który może być liniowy lub nie- liniowy .1 Wyróżnia się związki liniowe oraz związki nieliniowe między obiektami, jak widać to na rys . 0 .3 . Przypadki a, b i d przedstawiają ujęcie liniowe w modelach analizy danych, chociaż linie z rys . 0 .3b oraz 0 .3d nie są liniami prostymi . Podział na metody liniowe i nieliniowe wynika z zależności stwarzanych przez parametry modeli (charakter dopasowania parametrów modeli) . Celem naszej pracy jest umożliwienie czytelnikowi w  możliwie krótkim czasie opanowania zasad użytkowania programu Enterprise Mi- ner oraz poznania podstawowych metod eksploracji danych . Praca nie 1 Przyjęta tu terminologia; liniowy, nieliniowy, wynika z dosłownego tłumaczenia z języka angielskiego . Wydaje się, że poprawniejsze byłyby terminy: związki jednowy- miarowe oraz związki wielowymiarowe . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== a) liniowość b) liniowość c) nieliniowość Wstęp 11 d) liniowość e) nieliniowość Rysunek. 0.3. Liniowe i nieliniowe modele eksploracji danych Źródło: na podstawie [H . Lohninger, 1999] . jest szczegółową instrukcją użytkowania programu Enterprise Miner ani podręcznikiem z zakresu metod eksploracji danych (takie podręczniki i materiały kursowe są opracowywane i udostępniane przez SAS Insti- tute) . Przedstawiamy jedynie podstawowe opcje programu oraz ogólną charakterystykę wybranych metod, zwracając uwagę na potrzeby w za- kresie odpowiedniego przygotowania danych oraz na właściwą inter- pretację uzyskiwanych wyników . Niektóre możliwości programu, jak nam się wydaje rzadziej używane przez początkującego użytkownika, który dopiero zapoznaje się z programem i metodami, zostały jedynie zasygnalizowane – zainteresowany czytelnik może się z nimi zapoznać w dokumentacji programu dostarczanej przez firmę SAS lub uczestni- cząc w specjalistycznych kursach organizowanych przez tę firmę . Aby umożliwić czytelnikowi wykorzystywanie tylko wybranych przez niego rozdziałów (bez potrzeby czytania całej pracy), musieliśmy powtórzyć niektóre informacje . W takich przypadkach staraliśmy się o dostoso- wanie opisów do potrzeb tematyki rozdziałów, w których są zamiesz- czane . Możliwości programu i metod ilustrujemy przykładami analiz zbio- rów danych z różnych dziedzin i źródeł: • zbioru dotyczącego charakterystyki polskich gospodarstw do- mowych F2007BD, liczącego 37  121 obiektów (czyli gospo- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas darstw domowych) oraz utworzonego na jego podstawie zbioru F2007ZYWN, przedstawiającego wydatki na żywność, alkohole i tytoń w gospodarstwach domowych, uwzględniającego 31 pozycji takich wydatków (zbiory danych pochodzą z  badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanego przez GUS i  dotyczą danych z 2007 r .) [Budżety gospodarstw domowych …, 2008; Me- todologia badań budżetów . . ., 2011; M . Pęczkowski, 2011 (a)], • zbioru HMEQ dotyczącego udzielania kredytów przez bank, liczą- cego 5960 obiektów (klientów banku), zbioru HMEQ_Score o wy- bieranej liczbie obserwacji (klientów lub potencjalnych klientów) dla prowadzenia na bieżąco badań skoringowych analizy ryzyka niewywiązania się klientów z  płatności (badania ich ewentualnej niewypłacalności) oraz zbioru danych BANK o  usługach świad- czonych przez bank, liczącego 32 367 obserwacji reprezentujących transakcje bankowe – usługi świadczone klientom przez bank, re- alizowane przez około 8000 klientów banku (te dwa zbiory danych są używane na kursach prowadzonych przez SAS Institute Inc., np . [Applied Analytics Using …, 2008]), • zbioru CHURN z  danymi dotyczącymi wykorzystywania usług przez klientów firmy telefonicznej, liczącego 3333 obiekty (klien- tów, którzy zrezygnowali lub nie zrezygnowali z usług firmy) oraz zbioru transakcji sprzedaży i zakupu towarów, którymi w analizo- wanym przypadku były rozmaite warzywa (w [D .T . Larose, 2006] podane są adresy do stron internetowych, gdzie można znaleźć zbiór CHURN; dane dotyczące handlu warzywami zamieszczone są bezpośrednio w tej książce) . Praca składa się z siedmiu rozdziałów . W rozdziale 1 . zapoznajemy czytelnika z podstawami posługiwania się programem Enterprise Miner . Opisujemy, jak rozpocząć pracę z pro- gramem, jak przygotować dane, które będą wykorzystywane w anali- zach, oraz jak utworzyć projekt analizy danych, który będzie złożony z diagramów definiujących poszczególne kroki składające się na analizę danych, począwszy od wprowadzenia danych i  wstępnej ich analizy oraz obróbki, poprzez zastosowanie wybranych metod eksploracji da- nych, kończąc na interpretacji uzyskanych wyników . W rozdziale 2 . przedstawiamy metody przydatne do przeprowa- dzania analiz danych . Oddzielną część tego rozdziału (podrozdz . 2 .2) poświęcamy metodyce analizy danych SEMMA (Sample, Explore, Modi- fy, Model, Assess) . Jest to oryginalna metodyka opracowana przez firmę SAS Institute, definiująca kolejne kroki i narzędzia analizy danych . Opi- sujemy udostępniane w Enterprise Miner narzędzia analizy danych, któ- re są zalecane w ramach poszczególnych kroków metodyki . Narzędzia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 13 te stanowią węzły diagramów analizy danych . Węzły na diagramach łączone są liniami zakończonymi strzałkami wskazującymi kolejność kroków analizy danych . W tym rozdziale omawiamy także sposoby bu- dowania diagramu analizy danych i wskazujemy, jakich zasad budowy diagramów należy przestrzegać, aby zapewnić poprawność przeprowa- dzanych analiz . Cały rozdział 3 . poświęcony jest problematyce przygotowywania danych na potrzeby analizy związanej z eksploracją danych . Obejmuje on dostępne w Enterprise Miner metody wstępnej statystycznej analizy danych i opis narzędzi udostępnianych w celu przeprowadzenia takiej analizy . Przedstawiamy także zagadnienia losowania próby do przepro- wadzania analiz, gdy uznamy, że nie ma potrzeby posłużenia się całym zbiorem . Omawiamy problem podziału danych na dane treningowe, walidacyjne i  testowe (stosowanego na potrzeby budowania modeli) i  przedstawiamy celowość jego wykonania . W  tym rozdziale poru- szamy także zagadnienia filtrowania danych, wyboru zmiennych, ze względu na które będziemy analizować dane, przeprowadzania trans- formacji zmiennych, zastępowania brakujących wartości wartościami wyliczanymi przez program lub przyjętymi przez użytkownika war- tościami (tzw . imputacja danych) oraz wpływu wartości nietypowych (outliers) na wyniki analiz . Problematyce wyboru zmiennych, z uwagi na jej znaczenie w  przypadkach wykorzystywania metod eksploracji danych, poświęcamy szczególną uwagę . Przedstawiamy specjalne na- rzędzie programu, które może być wykorzystywane, aby właściwie dobrać zmienne do tworzonego modelu – narzędzie o nazwie Variable Selection, które udostępnia metody doboru zmiennych . Ilustrujemy tu m .in . możliwość posłużenia się kryterium współczynnika determinacji R2 oraz kryterium Chi2 dla doboru zmiennych . W dalszej części pracy przedstawimy także inne metody, które mogą być pomocne w doborze zmiennych, mianowicie możliwości wykorzystywania drzew decyzyj- nych oraz dokonywania selekcji zmiennych za pomocą zbudowanego przez użytkownika modelu regresji (liniowej lub logistycznej) . W rozdziale 4 . omawiamy możliwości wykorzystania metod eksplo- racji danych na potrzeby prognozowania . Przedstawiamy zastosowanie w  prognozowaniu metod: regresji liniowej i  logistycznej, sieci neuro- nowych oraz drzew decyzyjnych . Podajemy przykłady zastosowania tych metod, posługując się programem Enterprise Miner i wykorzystu- jąc w  możliwie szerokim zakresie domyślne ustawienia parametrów budowanych modeli regresji, sieci neuronowych i drzew decyzyjnych, tak aby umożliwić czytelnikowi opanowanie zasad budowy i  wyko- rzystywania tych modeli . W praktycznych zastosowaniach potrzebne jest zwykle stopniowe udoskonalanie modeli metodą prób i błędów aż do dobrania takich parametrów, które pozwolą zbudować jak najlep- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas szy model uwzględniający jego dostosowanie do potrzeb analizy, ale też i  biorąc pod uwagę fakt, że budując model jesteśmy uzależnieni od właściwości i  jakości posiadanego zbioru danych, który służy do jego utworzenia . Brak odpowiednich danych może stanowić poważ- ną przeszkodę w zbudowaniu modelu przydatnego dla praktycznych zastosowań . Opisujemy sposób przeprowadzania oceny poprawności prognoz oraz generowania tzw . kodu skoringowego (score code), który służy do przewidywania wartości cechy nowych obiektów, niewystępujących w dotychczas badanym zbiorze . Skoring (scoring; score) jest to ocena przypisywana jakiemuś obiek- towi (podobnie jak stopnie w szkole, ocena punktowa kredytobiorcy w banku lub punkty w konkurencji sportowej), która pozwala porów- nywać obiekty ze względu na daną cechę (zmienną wynikową) . Licz- bowa wartość tej oceny jest obliczana na podstawie modelu uzyskane- go z treningowego zbioru danych (trained model) . Skoring (ocenianie, punktacja) jest uogólnieniem pojęcia wartości teoretycznej zmiennej wynikowej i może być obliczany dla obiektów, dla których znamy war- tości zmiennych objaśniających, ale nie znamy wartości zmiennej ob- jaśnianej (target) . Jest to więc przewidywana (prognozowana) wartość zmiennej objaśnianej dla tego obiektu . Skoring nowego zbioru danych (tzn . niebiorącego udziału w treningu) jest końcowym wynikiem więk- szości problemów eksploracji danych . Na podstawie uzyskanej metody (wzoru) – tzw . scoring formula – obliczamy skoring (ocenę skoringową) no- wego obiektu (np . respondenta ocenianego ze względu na prawdopo- dobieństwo pozytywnej odpowiedzi na ofertę marketingową) . W naszej pracy metodę zilustrujemy przykładem dotyczącym prze- widywania spłaty kredytu bankowego przez klienta . Rozdział 5 . poświęcamy zastosowaniu metod eksploracji danych i programu Enterprise Miner w grupowaniu obiektów . Rozważamy za- stosowanie metody grupowania należącej do niehierarchicznych metod tworzenia skupień oraz przedstawiamy możliwości tworzenia grup za pomocą sieci neuronowych Kohonena . W rozdziale 6 . opisujemy, jak przeprowadzić analizę asocjacji, jak wygenerować reguły przedstawiające zależności między zmiennymi, co umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących współwystępowania określonych wartości zmiennych (reguły asocjacyjne) oraz następowa- nia zjawisk w czasie (reguły sekwencji) . Rozdział 7 . dotyczy grupowania zmiennych, które ma na celu ogra- niczenie redundancji informacji wprowadzanej przez zmienne, a także zmniejszenie wymiaru problemu, co ułatwia użytkowanie i interpreta- cję modeli . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 15 Metody eksploracji danych znajdują zastosowanie w prowadzeniu kampanii reklamowych, utrzymywaniu klientów i zdobywaniu nowych klientów, analizach i ocenach kredytobiorców bankowych oraz ocenach ryzyka kredytowego, promocji produktów i usług, prognozowaniu i pla- nowaniu sprzedaży, przewidywaniu sukcesów kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów, badaniach rynku . Należy pamiętać, że proponowane metody wymagają dogłębnego ich zrozumienia przed zastosowaniem, aby móc prawidłowo odczytać wygenerowane przez nie wyniki . Wyniki te są na ogół silnie uzależ- nione od danych wejściowych . Narzuca to konieczność krytycznego podejścia do uzyskanych wyników przy ich interpretacji . Potrzebne jest też nabycie umiejętności doboru proponowanych w  ich ramach algorytmów i  wyznaczania parametrów wejściowych (początkowych) określających sposób realizacji algorytmów specyficznych dla poszcze- gólnych proponowanych metod, np . przyjęcia niektórych wartości początkowych lub warunków zakończenia działania algorytmów z ite- racjami . Trzeba pamiętać, że wnioski w przypadku metod eksploracji danych powinny być formułowane raczej w  postaci domniemań niż kategorycznych stwierdzeń . Należy mieć także na uwadze, że metody eksploracji danych przed ich zastosowaniem wymagają wstępnej analizy danych, podczas której rozpatrywany jest charakter danych, np . występowanie wartości od- stających (outliers) – por . rys . 0 .4 . O wynikach decyduje dobór cech, według których oceniane są obiekty . Aby uniknąć redundancji cech, wystarczająca okazuje się często analiza korelacji . Do niektórych ana- liz należy wybierać najsłabiej skorelowane zmienne . W wielu przypad- kach należy dążyć do ograniczenia liczby cech, gdy ich liczba jest zbyt duża z uwagi na potrzeby analizy, charakter zastosowanej metody lub ilość dostępnych danych (obiektów ze znaną charakterystyką) . Wymogiem użycia określonej metody eksploracji danych może być posiadanie danych dla odpowiednio dużej liczby obiektów w stosunku Rysunek 0.4. Efekt wpływu wartości od- stających (outliers) Źródło: na podstawie [A .P . Engelbrecht, 2002, s . 92] . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 16 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas do liczby cech . Możemy też po prostu uznać, że liczba cech opisują- cych dane dla obiektów jest zbyt duża (wręcz zastraszająco duża, np . wynosi kilkaset), co utrudni zbudowanie właściwego modelu predyk- cyjnego . Istnieją algorytmy doboru cech do analizy, które ograniczają liczbę zmiennych . Możliwe są dwie strategie postępowania przy stoso- waniu tych algorytmów: (1) rozpoczyna się od małej liczby cech, po czym są dodawane kolejne cechy, aż do momentu uzyskania pożądanej jakości modelu (okre- ślane mianem algorytmów doboru cech w przód); (2) rozpoczyna się od zestawu wszystkich cech i kolejno eliminuje ce- chy, które mają najmniejszy wkład w uzyskanej jakości modelu, tj . z których rezygnacja w jak najmniejszym stopniu pogorszy jakość modelu (określane mianem algorytmów eliminacji wstecznej cech) . Kombinacją wymienionych powyżej strategii jest tzw . metoda kro- kowa, którą należy tu wymienić dla kompletności algorytmów i o któ- rej będzie jeszcze mowa w dalszej części tej pracy . Zachętą do zapoznania się z programem Enterprise Miner firmy SAS może być wysoka pozycja, jaką zajmuje ta firma na rynku producentów narzędzi eksploracji danych . Przykładem potwierdzającym tę tezę są wyniki badań firmy Gartner prezentowane w Internecie w serii słyn- nych „magicznych kwadratów” (magic quadrant), co np . ilustruje rys . 0 .5, ukazujący, że SAS znajduje się wśród liderów aplikacji do eksplo- racji danych wykorzystywanych do analizy danych o klientach . Rysunek 0.5 Miejsce firmy SAS wśród dostaw- ców narzędzi eksploracji danych Źródło: wyniki badań Gartner, Inc ., 2008 opubliko- wane w  Internecie (Gartner RAS Core Research Note G00158953, podano za: http://bi .pl/publications/art, dostęp w  dniu 18 .04 .2011 lub też http://www .spss . com .hk/PDFs/Gartner_Magic_Quadrant, dostęp w  dniu 7 .11 .2011) . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zasady posługiwania się programem Enterprise Miner 1.1. Rozpoczęcie pracy z programem i tworzenie projektów eksploracji danych Program SAS Enterprise Miner (wersja 6 .2) wywołuje się bezpośrednio z poziomu Windows, ale korzystanie z programu wymaga zainstalowa- nia systemu SAS 9.2 . Rysunek 1.1. Okno programu SAS Enterprise Miner 6.2 po jego uruchomieniu Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . Po uruchomieniu programu SAS Enterprise Miner w pojawiającym się oknie należy podać nazwę użytkownika oraz hasło (rys . 1 .1) . Moż- na wybrać tryb pracy: lokalny (Personal Workstation) albo klient-serwer ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 18 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas (po odznaczeniu opcji Personal Workstation widoczne są dostępne serwe- ry) . Aby kontynuować, trzeba utworzyć projekty, a w nich diagramy, za pomocą których będziemy opisywać proces przetwarzania . Diagramy składają się z  węzłów określających sposób przetwarzania danych . Są one połączone strzałkami, które wskazują kolejność przetwarzania . Każdy węzeł służy do wywołania (uruchomienia) procedury oblicze- niowej i  podania informacji o  parametrach realizowanej procedury . Należy utworzyć tzw . biblioteki i skojarzyć je z katalogami, w których znajdują się źródłowe zbiory danych . Po zalogowaniu się do aplikacji (przycisk Log On – na rys . 1 .1) uka- zuje się okno Enterprise Miner (rys . 1 .2) . Można pracować, korzystając z już istniejącego projektu lub utworzyć nowy projekt . Rysunek 1.2. Okno powitalne w SAS Enterprise Miner Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . Projekty budujemy w celu efektywnego wykorzystywania narzędzi eksploracji danych . W projektach przedstawiamy, z jakich zbiorów da- nych będziemy korzystać, jakie i w jakiej kolejności algorytmy będzie- my stosować oraz jak będziemy przedstawiać i gdzie umieszczać wyni- ki przetwarzania . Aby utworzyć nowy projekt, możemy wybrać opcję New Project (rys . 1 .2) lub z  głównego menu kolejno FileNewProject (lub skorzystać z odpowiedniej ikony) . W pojawiającym się oknie wpisujemy nazwę nowego projektu i określamy katalog, w którym go zapiszemy . W po- danym katalogu projektów jest tworzony podkatalog o podanej nazwie projektu, a w nim podkatalogi zawierające informacje o projekcie . Po zapisaniu wyświetlane jest okno projektu, wyglądające tak jak przed- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1. zasady posługiwania się programem Enterprise Miner 19 Rysunek 1.3. Okno projektu Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . stawiono na rys . 1 .3 (projektowi przy jego tworzeniu nadano nazwę projekt1) . Aby korzystać z już uprzednio utworzonego projektu, wybieramy opcję Open Project (rys . 1 .2) lub polecenia File Open Project z głównego menu . 1.2. Organizacja zbiorów danych wykorzystywanych w analizach eksploracji danych Zbiory danych przechowywane są w bibliotekach danych . Pełna specy- fikacja zbioru danych w systemie SAS obejmuje nazwę zbioru poprze- dzoną nazwą biblioteki i  kropkę oddzielającą obie nazwy, np . Bibl1. dane, oznacza zbiór danych o nazwie dane znajdujący się w bibliotece o nazwie Bibl1 . Dostęp do poleceń zarządzania bibliotekami i  zbiorami danych możemy uzyskać po kliknięciu ikony Explorer . Jeżeli ikona nie jest widoczna na ekranie, to musimy wybrać z menu głównego polecenie ViewExplorer, aby ją uaktywnić . Pojawia się okno Explorer . Aby utwo- rzyć nową bibliotekę, można wówczas wykorzystać menu podręczne uruchamiane prawym klawiszem myszy w lewej części okna Explorer . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 20 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas Jeżeli chcemy utworzyć nową bibliotekę, to możemy zamiast iko- ny Explorer wybrać z głównego menu polecenia FileNewLibrary (lub skorzystać z odpowiedniej ikony z grupy ikon znajdujących się poniżej głównego menu) . Zostaje otwarty Kreator Biblioteki (Library Wizard) . Po kliknięciu przycisku Next otwiera się okno tworzenia biblioteki (rys . 1 .4), w którym możemy wpisać nazwę biblioteki (przyjęliśmy nazwę dmlib) i wpisać lub wskazać (posługując się przyciskiem Browse) ścieżkę dostępu do katalogu zawierającego dane, które będziemy wykorzysty- wać (przyjmijmy, że nasze zbiory danych zostały umieszczone na dys- ku w katalogu c:\dane) . Rysunek 1.4. Tworzenie dostępu do zbioru danych na potrzeby eksploracji Źródło: Opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . Po przejściu do następnego okna (przycisk Next) potwierdzamy wy- brane opcje przyciskiem Finish . Biblioteka zostaje utworzona i wszyst- kie zbiory SAS przypisane bibliotece stają się dostępne w programie Enterprise Miner (rys . 1 .5) . Rysunek 1.5. Ostatnie okno kreatora; tu potwier- dzamy utworzenie biblio- teki ze zbiorami danych na potrzeby eksploracji Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1. zasady posługiwania się programem Enterprise Miner 21 Rysunek 1.6. Ekran z  widocznym fragmentem zawartości jednego z  wykorzystywanych w  pracy zbiorów (F2007BD) Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS 9.2 . Zbiory danych są przedstawiane w  postaci tablic . W  kolejnych wierszach tablicy są opisane badane obiekty, a w kolumnach – analizo- wane zmienne . Aby obejrzeć zawartość zbioru, najprościej dwukrotnie kliknąć na jego nazwie (domyślnie zbiór jest otwierany za pomocą SAS Enterprise Guide) . Można też kliknąć jego nazwę prawym klawiszem myszy i wybrać z podręcznego menu jedną z opcji Open (możemy obej- rzeć zawartość zbioru za pomocą SAS Enterprise Guide lub SAS 9.2) . W naszej pracy będziemy analizować różne zbiory danych, z wielu dziedzin, aby możliwie ciekawie zilustrować przydatność eksploracji danych do różnych celów . Na rysunku 1 .6 przedstawiamy fragment jednego z wykorzystywanych zbiorów . Aby zbudować modele predykcyjne za pomocą metod eksploracji danych, zbiór danych jest zwykle dzielony na trzy zbiory zawierające: (1) dane treningowe, (2) dane walidacyjne, (3) dane testowe . Dane z  tych zbiorów zawierają zmienną objaśnianą, której wartości staramy się przewidzieć, oraz wartości zmiennych objaśniających, na podstawie których będziemy opierać nasze przewidywania . Zbiór tre- ningowy jest zbiorem danych, na podstawie których wykrywamy moż- liwe zależności między zmiennymi . Zbiór walidacyjny jest używany do poprawy jakości modelu, aby lepiej go dostosować bądź dopasować ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 22 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas do celów, dla jakich jest tworzony, to jest aby był bardziej poprawny i dokładny, czyli bardziej precyzyjny dla ich realizacji1 . Zbiór testowy jest zbiorem, który służy nam do zbadania, na ile wykryte zależności są prawdziwe dla innych danych niż użyte do „ich wykrycia” . Nim dokonamy podziału zbioru i zbudujemy modele do analizy danych za pomocą metod udostępnianych przez Enterprise Miner, musimy utwo- rzyć diagram wyznaczający przebieg analiz . 1.3. Tworzenie diagramów i zarządzanie diagramami analizy danych Nowy diagram możemy utworzyć, wybierając z głównego menu polece- nia FileNew Diagram lub klikając odpowiednią ikonę, lub wybierając z menu podręcznego w oknie projektu prawym klawiszem myszy pole- cenie Diagrams . Diagramowi możemy nadać własną nazwę . Wpisujemy nazwę diagramu (tu – rys . 1 .7: Diagram1) i klikamy przycisk OK . Rysunek 1.7. Tworzenie diagramu eksploracji danych Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . W projekcie powstaje diagram o podanej nazwie zawierający puste pole robocze, w  którym będziemy tworzyć schemat analizy danych (rys . 1 .8 – por . Przestrzeń diagramu) . Powyżej tego pola widoczne są za- kładki ikon węzłów, z których będziemy budować diagram . Menu projektu (rys . 1 .8) umożliwia śledzenie struktury projektu . Służy też do dodawania nowych komponentów do projektu (np . źródeł danych) i  nawigacji pomiędzy diagramami . W  Menu właściwości (rys . 1 .8) określa się parametry wykorzystywanych metod, a w  Przestrzeni diagramu (rys . 1 .8) – buduje procesy eksploracji danych, wstawiając wę- zły diagramu realizujące poszczególne procedury i łącząc je, aby wska- zać kierunek przepływu przetwarzania . Czynności przetwarzania określamy, przeciągając na diagram odpo- wiednie ikony węzłów . Aby wskazać kierunek analizy, łączymy wpro- 1 W Enterprise Miner statystyki pozwalające ocenić jakość modelu są domyślnie obliczane na podstawie danych ze zbioru walidacyjnego (także już podczas budowy modelu „z danych treningowych”) . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1. zasady posługiwania się programem Enterprise Miner 23 Menu projektu Przestrzeń diagramu Menu właściwości Rysunek 1.8. Okno Enterprise Miner; po prawej obszar Diagram1, w którym powstanie schemat eks- ploracji danych Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . wadzane węzły, przeciągając linię ze strzałką skierowaną w kierunku przetwarzania, od węzła do węzła diagramu – jak ilustruje to rys . 1 .9, na którym są widoczne dwa węzły: Input Data i Data Partition połączo- ne strzałką . Rysunek 1.9. Przestrzeń diagramu z wprowadzonymi dwoma przykłado- wymi węzłami określającymi zakres analizy danych i  strzałką wskazującą kierunek przetwarzania; widoczne także przykładowe menu podręczne „obsługi” węzła uzyskiwane po klik- nięciu na wybranym węźle prawym przyciskiem myszy Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu SAS Enterprise Miner 6.2 . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Zagadnienia metodyczne przeprowadzania eksploracji danych 2.1. Metodyki wykorzystywane na potrzeby analizy danych W literaturze są opisywane i  stosowane w  praktyce różne metodyki wspomagające organizację eksploracji danych . Do najbardziej znanych należą: • Virtuous Cycle of Data Mining, • CRISP-DM, • Six Sigma, • SEMMA . W przypadku Virtuous Cycle of Data Mining postuluje się przeprowa- dzanie badania danych pod względem stosowanej metodyki w sposób zbliżony do sterowania procesami biznesowymi, gdzie przez proces bizne- sowy jest rozumiana realizacja ciągu powiązanych ze sobą etapów po- stępowania prowadzących do rozwiązania określonego problemu lub do osiągnięcia określonego efektu . Proces Virtuous Cycle of Data Mining Identyfikacja problemów Eksploracja danych Ewaluacja wyników Rysunek 2.1. Metodyka postępo- wania zgodnie z Virtuous Cycle of Data Mining Źródło: opracowanie własne na podstawie [M .J .A . Berry, G .S . Linoff, 2000; M .J .A . Berry, G .S . Linoff, 2004] . Podjęcie działań ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2. zagadnienia metodyczne przeprowadzania eksploracji danych 25 składa się z czterech etapów: identyfikacji problemów, eksploracji da- nych, podjęcia działań, oceny (ewaluacji) wyników (rys . 2 .1) . Etapy metodyki Virtuous Cycle of Data Mining realizuje się w sposób powtarzalny (iteracyjnie) . Obejmują one: (1) identyfikację problemów: – – analizę działalności podmiotu i znalezienie tych jej aspektów, które potencjalnie mogą zostać zoptymalizowane, identyfikację działalności, które mogą wpłynąć na dostępność danych i możliwość podejmowania działań, ocenę wiarygodności stosowanych źródeł danych oraz możliwo- ści pozyskiwania danych, zebranie wiedzy o problemie wynikającej z doświadczenia i in- tuicji praktyków; (2) eksplorację danych: – – identyfikację i pozyskanie danych, sprawdzenie i czyszczenie danych, – – – przekształcenie danych oraz uzyskanie właściwego układu da- nych, – wybranie próby uczącej, – wybranie metody modelowania, – ocenę jakości modelu; (3) podjęcie zamierzonych działań na podstawie wyników uzyskanych (4) ewaluację (ocenę) wyników oraz dokonanie zmian i ulepszeń w bu- w kroku eksploracji danych; dowanym modelu . Kolejna z wymienionych metodyk CRISP-DM (Cross-Industry Stan- dard Process for Data Mining) została opracowana w 1996 r . przez ana- lityków z DaimlerChrysler, SPSS (Statistical Package for the Social Science) i NCR . CRISP-DM (rys . 2 .2) proponuje zastosowanie standardowego pro- cesu dopasowania eksploracji danych do ogólnej strategii rozwiązywa- nia problemów komórki biznesowej lub badawczej . Składa się z sześciu faz, które obejmują realizację wymienionych poniżej czynności: (1) zrozumienie uwarunkowań biznesowych: – sformułowanie celów i wymagań projektu zgodnie z ich rozu- mieniem w komórce biznesowej lub badawczej, której dotyczą, – wykorzystanie sformułowanych celów i wymagań do opracowa- nia definicji problemu eksploracji danych, stworzenie wstępnego planu działań zmierzających do osiągnię- cia sformułowanych celów; – (2) zrozumienie danych: zebranie danych, – ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 26 WykorzystyWanie narzędzi data Mining W systeMie sas – wstępną analizę danych i ocenę jakości danych, – (jeżeli trzeba), wybranie interesujących podzbiorów, które mogą zawierać wzorce; (3) przygotowanie danych: – przygotowanie ze wstępnych danych ostatecznego zbioru da- nych, który będzie wykorzystywany we wszystkich następnych fazach, – wybór obserwacji i zmiennych, które będą analizowane, – wykonanie przekształceń zmiennych (jeżeli jest to konieczne), – czyszczenie danych; (4) budowę modelu: – wybór i zastosowanie odpowiednich technik modelowania, – – skalowanie parametrów modelu, jeżeli trzeba, należy wrócić do etapu przygotowania danych, by przybrały one postać odpowiadającą specyficznym wymaga- niom danej techniki eksploracji danych; (5) ewaluacja modelu: – – ocenę modelu (lub kilku modeli) pod względem jakości i efek- tywności, przed jego wdrożeniem, – ustalenie, czy model rzeczywiście spełnia wszystkie założenia ustalone w pierwszej fazie, ocenę, czy są jakieś ważne cele biznesowe lub badawcze, które nie zostały w należyty sposób uwzględnione, – podjęcie decyzji co do wykorzystania wyników eksploracji; (6) wdrożenie: – wykorzystanie stworzonego modelu (względnie modeli), – wykorzystywanie wniosków z poprzednio zrealizowanych pro- jektów w kolejnych, nowych projektach . Kolejna faza i realizowane czynności zależą od wyników poprzed- nich faz i czynności . Niekiedy jesteśmy zmuszeni do powrotu do faz wcześniejszych, zanim przejdziemy do kolejnej fazy (rys . 2 .2) . Rysunek 2.2. Metodyka CRISP-DM Źródło: opracowanie własne na podstawie [D .T . Larose, 2006, s . 4–9] . Wdrożenie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2. zagadnienia metodyczne przeprowadzania eksploracji danych 27 Następna z wymienionych na wstępie rozdziału metodyk przepro- wadzania analizy danych to metodyka Six-Sigma . Metodyka ta wypra- cowana w  koncernie Motorola w  połowie lat osiemdziesiątych XX  w . stanowi zbiór „dobrych praktyk” zarządzania danymi dla doskona- lenia procesów stosowanych na potrzeby sterowania jakością . Nazwa pochodzi od sześciokrotnego odchylenia standardowego w rozkładzie normalnym . Sześć Sigma oznacza w  tym przypadku 3,4 wadliwych produktów na 1 milion wykonanych i  jest ogólnym wskazaniem co do poziomu jakości w  całej działalności firmy lub instytucji . Celem wdrożenia programu Six-Sigma jest zmniejszenie liczby defektów do 3,4 defekta na milion egzemplarzy produktu [M . Lasek, M . Pęczkow- ski, 2005] . Założono, że wdrażanie metodyki Six-Sigma będzie odbywać się zgodnie z procesem zarządzania danymi w toku realizacji pięciu etapów na potrzeby sterowania jakością . Jest on w skrócie nazywany DMAIC, od pierwszych liter słów Define Measure Analyze Improve Control (rys . 2 .3) . Rysunek 2.3. Realizacja procesu Six-Sigma Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ch .B . Tayntor, 2003] . Definiowanie obejmuje określenie celów związanych z procesami, które mają być udoskonalone z jednoczesnym uwzględnieniem wyma- gań klienta oraz strategii przedsiębiorstwa . Pomiar jest rozumiany jako pomiar wyników działania aktualnie istniejących rozwiązań oraz gro- madzenia danych w celu dokonania porównań w przyszłości . Analiza dotyczy znajdywania związków pomiędzy różnymi czynnikami wpły- wającymi na dany proces . Udoskonalenie to wprowadzanie udoskona- leń i  poprawek eliminujących wcześniej wykryte problemy . Kontrola oznacza zaś monitorowanie wyników działania zastosowanych udo- skonaleń . Postępowanie może zostać przejęte dla potrzeb eksploracji danych . Między innymi na podstawie postępowania założonego w me- todyce Six-Sigma została zaproponowana przez SAS Institute metodyka eksploracji danych o nazwie SEMMA (rys . 2 .4) . Metodyka SEMMA składa się z pięciu etapów: Sample Explore Modify Model Assess i od pierwszych liter wyrazów oznaczających kolejne etapy utworzono jej nazwę SEMMA [M . Lasek, M . Pęczkowski, 2010 (b)] . Rysunek 2.4. Kolejne etapy metodyki SEMMA Źródło: opracowanie własne na podstawie [Reference, 2009] . ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Enterprise Miner
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: